Skip to main content

Full text of "Delectus poesis Graecorum elegiacae, iambicae, melicae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ^Α:^^ ^Η^^^^^Ι^ Λ.ΥΛ <^ ■Ν ;>? ?^. ^^ ίτκγ >'.'•. ^ 1-ί< . -ν^• ίΛ ♦- * »*> ^"Ν Γ^ίζ-^' .^ί- 


■-'-ί ιν> Λ'><^.>^ "Νγ. :^ ν^^ γ 


^ ί* ^^. ■ζΤ^χν/^^'ννν^*" ^;ί ^^ -■ *<. :ίίί^ ν.1 ,^<^ ^^, *^ ':^^ 

Τ-^?^^?^Λ^" :■^ίί■) .^ 


~>^ 


•?1^^^^?^^.δ^'ί?^Μ^^-^- » ! Λ^-(. < ^*> ,-^. V 3?^ί•; '•» 1•*• :<>. Α' ^1 


Λ-, •^χ^ ^ > .• ,^ ν >• >; ν.• ^4 »ν ^^. ">>/ ^ίίίίίϋίΜδ/ίί ί• V .>^ ^ Τ^ Α ' 


"Κ >.^ V 


^ν 
■ΐ^" 


,- ^ •'Λΐ^ '^ ^] ΓΛ'. ^:> Γ.ν ίί'ίί^^Γ^^ Κ-ο' ^ ν'> ^^^^ ν /^Ον *ί^^ ΙΝ^ .^' ν 


-ν' ^^$$?^ ^^?^^ ^Λ ,-/. *. ; .>ί-- Ν -*τ ;λ. 
.^. ζ.>- •^^Ι- ίν. ίν^ί -»•. 


>^> Κ^>''^^^^ <:ττϋΗ' ν> Λ >.ν/ >ν ^^^^■^ ν^• -ί^/"^^ -^, 


**ν. ^ν: 1^^^ ^τΨ :^^. ^ <^^^ ^^ ^Υν -Τ> ^^^>: "Ϋν^• ■Λ-:.• £Τ-' ^]^. .V ■ν-. ^ί ^-■ν-ί^ :ιί^ '?5^ .ν< ν^"^ \1 ν\- ΰ^Λ^^^• Χ '■> Λ ..<^• 


η 

Γ» "^ 

ν> ?^> 6Λ ι*^. 


'^ί^'^^'* 1 ■ χ... 1 '. • « • • « ^ * ι- • • • « ». * 


ν » •^- , ■» • « « 
• « • - ι Ι ΒΕΙΙ^Ε€!Τϋ8 ΡΟΕδΙδ βΚΑ£€ΟΒυΜ ΕΧΈΟΙΑΟΑΈ, ΙΑΜΒΙΟΑΈ, 

ΜΈΟΟΑΈ. ΕΟΙΟΙΤ Ρ. β. 8€Η]ΙίΕΙΒΐ:ΐ1^Ιΐν. ■ •.• •\- V»- --.^ » ^ ^ ν » ν > 8ΕεΤΙ0 Ι. ΡΟΕΤΑΕ ΕΙ.ΕβΙΑ€Ι. ΟΟΤΤΙΜΟΑ 

ΑΡΪΙΒ νΑΝΒΕΝΗΟΒΟΚ ΒΤ ΛΟΡΛΒΟβΤ' 1 ΙΙ1ΧΒ€ΤΤ§( ΡΟΕΤΑΚϋΜ ΕΙ.ΈΟΙΑ€ΟΕυΐΙ ΟΒΑΕΟΟΚτίΜ. ΕΟΙΒΙΤ ρ. ο. Ι8€Η]!ΙΙ£1»121¥Ι]ΙΤ. 


ΟΟΤΤΙΜβΑ > (' :ύί •ν ." ^.Λ ΠΚί-Λ/ ί,^Κ'^,Γ! .;;.ϊΗΛΤΜΓ/ ^ *. ^ • • • • 
• • • • • • 

• • • • •• •• 

* ■ Ψ•• • • • • •• •Τ : 


• • •• •.• • "• • • .• • • 

• • » • • • • ••• 
• • • • 
•• ••• • • • • 


«>" : .• Ί /ί ' * 'ί τ •* 

•^ Ι• ΡΟΕΤΑΚϋΜ ΕΧΕΟΙΑΟΟΚτίΜ 

ΒΕΙ^ΙΟυΐΑΈ. ΐΝΟΕχ ροΕΤΑκυΜ Ευ;6ΐΑεοκυΜ. ^ Ι* ΟιΟΙηΙ Ερίιββϋ Εΐβ^ί* 1 

' 11. ΤγτίΑθΙ ΑρΙιΜοΜΪ ΕΙβ^ίΜ . • • • 3 

^-' III• Μίιηηβπιιι Οοίορίιοηϋ 11 

' IV. 8ο1οιι1• ΑΐΗβηΙβιιβίβ 17 

^ V. ΡΙιο<7ΐίάιβ ΜΟββΗ 35 

'^νΐ. ΧβηορΙιβηΙβ ΟοΙορΙιοηϋ • . 99 

/ VII ΤΙι«ο^ίάί• Μ^βΑΠίΒΗβ 46 

' νΠί Ιοηίβ ΟΙιϋ 135 

IX. Μ^ΑίιΙΙιϋ Α(Ιιβηί«Β8ί• 129 

Χ. Βίοη^β» Αΐ1ΐ6ΐιίβη«8 130 

( Ώ. Βαβηί Ριηί 133 

ΧΠ. €π(ίΜ Αϋιβηΐ€ΐΜί8 136 

ΧΠΙ δοοΓΑϋβ ΑΐΙΐ€ηί€ηη8 143 

'- XIV. ΡΙιηβΟιβΟοι 141 

XV• ΗβπιίΜΜίΐΜΐΜ €ο1ορΙιοηϋ 147 

'^ XVI. ΡΐΜηο€ΐί• 158 

XVII. ΑΙβΖΜΜίά ΡΙβΟΓοπϋ 100 

ΧνίΠ. £ηΙοβ(Ιΐ6Βί8.€7Τ«ηββί 164 

XIX. ΡΜτϋιβηϋ ΝίοΜβηβίι 167 • ♦ «.Λ, « « « • 1. €α]11ιι1 Ι:ρ1ιβ8ΐ1 Εϊβ^α. 

ΟΙγιηρ. XVIII. (!) Μίχρις «ν χαταχΗσ&£;.χ6τ αλχιμον ίξδΠ ϋ^υιΐον^ 
ω νίοί; ονί αίδ^ΐσ^ άμφιηίρίχτίσι/ας 

«Λ λίην μ(&ί4ρτες; ίν ^ίζηντι ^^ 3οχ6Ϊτ£ 
ησ&οίΐ^ ατάρ πόλεμος γαϊαν αηαααν ΐχβί• ΐΐίαί 'Τίς άπο&ρησχων νστατ ^ αχοντωατω* • 

Τιμι/ή^ Τ€ γάρ ίστι χαϊ βγλαον άνδρΐ μάχια&αί 

/ίίς ηίρ$ χαϊ ηαίδων χονριδίης τ άλόχον 
δνςμξτίαιν' &άνατος δί τοτ ίύσέται^ οππότϋ Χ€ν δίΐ 

Μοίραι ίπ^χλωσωσ' αλλά τ$ς ίΰνς ϊτω 
ίγχος αΡασχόμενος ίίαΐ υΛ ΜΛίδος αλχίμον ^ίορ ί^ 

Άσας, το πρώτον μιγννμένου πολέμου. 
Ου γάρ ηως β-άνατον γβ φνγέίν άμαρμέρον ίστίΡ 6&11ιηι Εΐ€3ΐ&ιη ββΓν&νι( δΐο))ΐΐύΐΐ9 Ι^ΊοπΙ* ίΛ^ 19. Ρθ€ίΑ 
Ερ!ι«3ία5 €ίν68 8αο9 εοΙιοΓί&ΙιΐΓ 8(1 ρβηουΐλ &!> 1ιοβ(ίΙ>υβ^ ςαοβ 
Οΐουιιβηοβ ίυίβββ βΙ&Ιυυη!» ρ&!π&6 ιηιιιιϊη6ηΐί& ςη&νίΐβΓ ρΓορϋΙβ&η•• 
^8. 2. Ηοιη6Γη3 ΟΗ^ββ. Β, $& βς. %. Ϋτ• ΪΗιβΓ$€Ηιο ΑεΗ» 
ΡΜΙοΠ. Μοο&ΟΓ. III, 577 βς^. &ιη5ΐ§οιιΙιι ν^ά6)>&ι11^) αΐι-απι <*α 
<)ΐΐ2β Βοηΐ ρο9ΐ Ι&ουηαιη ϋ&ΐίίηο «βββηΐ &ιΙ Τ]γγ(α60 νίη()1εαΐι<)&. 
Αρυϋ $ΐοΙ>Α6αιιι ΰίίΐβιιι ροβίββ €6ηΐίηυ&ιιΐιιη Ρπιηοΐίίυβ ϋαΐΐΐη• 
100.* ροβΐ ν^ηηπι ςα&τΐιιηι ίηοηίο&ΐ Ιιαβο & 8ΐΓ&Βσιΐ€ ΒβητλΜ 
XIV, 647. 

Ννν ^ έπι Κιμμερίων στρατός έρχέ^ίίί Ο'- 

βρίμοιργων* 
8. τότ' έσσηαι οοάβχ Β ι βΐϋ ηοτ' νβΐ ηοτ ίνσίΤΜι ϋ. 9τω# 
Α: τιιΐ^ο ^0^9* 

1 2 ΤγΓίδβί Εΐβςίαβ. 

ανδρ, ονύ^ ίΐ προγόνων τ; γένος αϋανάτων* 
ηολλάχι δηϊοτητα (/νγών χαΐ δοντιον αχόντων 
15 ΐρχεται, εν 5' οϊκω μοίρα κίχεν &ανοίτον' 

άΧΧ 6 μέν ονκ εμπης δήμω γϋος ουδέ ηο&εινοςρ 

τον 3* ολίγος στενάχει καΐ μέγας ην τι τζα&ιι' 
λαω γαρ ανμπαντι ηοΟ-ος κρατερόφρονος ανδρός 
&νησ:'.οντος' ζώο)ν ό' αζιος ημιθέων* 
Τϋωσπερ γαρ μιν ττυργον εν οφ&αλμοίσιν ορωσιν' 
ερδεί γαρ πολλών α^ι^α μουνος εών. ΟίΓεα ΟΙ^ιηρ. XXIII -ΧΧΥΙΙί. 
'^ίγα^ος νέων χρνχάς αίχάλλειν* Ιιΰοηι<ΐΑ9• 

δαί€ΐ38 : Τυρταίος ^Αρχιμβροτον^ Ααχων η Μιλησίος, 
ίλεγειοποώς χαΐ αυλητής , ο ν λόγος τοις μελεσι χρησάμ.6^ 
νον' παροτρνναί ΑαχεδαιμονΙονς χαΐ πολεμονντας Μεααηγί- 
οις ταύτη επικρατέστερους ποιησαι. ^Εατι δι παλαιτατος. 13. ** — ί ΗΒπ: ην — ζ ,ΒΓυηΰΙΐίαβ. 16 β<ϊ<ϊ. Ροβίβ βίε 
ΓΑΐίοοίηαΐυΓ, ηι ψηονίβηχ φιιάαη ηηΙΙο ραείο νίΐατί ρο98έ άΐοαί, 

ρεΗαιΙα ρο98€ : ηαπι νβΓΐ)& ϋ'άνατόν γ ε ψνγεΊν 6ΐ ποΑΑοίχ^ 

δηϊότητα φυγών βΊΒί Γ65ροη(]βη( — : αηί ι^ιΐην τηοτίβτη ορρβϋ^ 
αιιΐ ε/ΙΓα^ί. Οαί ααΐ€ηι βαΐυί αΐ^αβ %ηΐ€^τ% %η ραΜανη Τ€υβνΙαηίκν^ 
ά%Ό€Τ9α (τΗΐ €οηάίοίοη€: ειιιη ηοη εαηαη €89€ «ιιμ (βί ςιιί ΐυΓρίΐβΓ 
5«ί ρθΓίουΙΐβ βαΙ)(]υχ6Πΐ; 86(1 4)ΐιί ΓοΓ(ίΐ6Γ (Ιβριι^η&νβΓΗ) €\ινη νβτο 
αηί /α9^Γ*9 <ί ^^%^ ίρ»* α€€Ϊύ€ΤίΙ, αιιΐ 8ΐηηηιο αίβοί α €ίνί6Μ8 βηΐε 
ΙιοηοΓ€. ΟυΑβ βί νβΓβ (ϋβραΐ&Ια βαηΐ, ςπαβόαπα 6χεί(1βηη( ηβεββββ 

€5(: ηοη ΗβΒβΐ βηίπι ςυο ΓβΓ6Γ8(υΓ δ μεν ί)1α<) ν6Γ8. 15. 61 τον δε 

ν6Γ8. 17. ΡοΓβίιηίΙίβ ββΐ Τ3Γη&6ί Ιοουβ * Τηοϋ-ηχών IX, 23 βςς. 
18. 19. ΓΓαηεΙίίσ Ο&Πίη. 103. & ΓΗαρδοΗο 8()]β€(& 8οη(. 

II. ΤχΠ&ουδ. Οβ Επηοιπία Απ5!οΐ6ΐ68 Ροϋΐ. V, 6. '^ν ταΐς 
άρίστοχρατίαις γίΐβορτα^ αί στάσεις — όταν οι μεν άπορώσί 
λίαν, οί ί εύζιορώσι' χαΐ μάλιστα εν το7ς ηολεμοις τοντο 
γίνεται. Συνέβη δί χαΐ τούτο εν Ααχεδαίμονι ύπο τον Μεσση- 
νιαχον ηολεμον, ΑηΧον βέ χαΐ τοιτο .ε χ της Τυρταίου 
ηοίησεως της χαλονμενης Εύνομίας' ^λιβόμενοι 
γάρ τίνες δια τον ηόλεμύν ηξίουν άνάδαστον ηο^ Τ7Γΐα6ΐ £ΐ6^αβ/ 3 

σύγχρονος τοϊς Επτά χλη&Μΐ Σοφοΐς η χαϊ ηαλαίηρος* 
^Ηκμαζί γονν χατά την λ* 'Ολνμπίάδα. ^Εγρορψε ηοΧ^ 
ΤΗίχν Αοχεδαιμονίοις χάί 'Υηο&ηχας δι ίλίγΗας χαι 
Μέλη πολ^μιστηοια^ βιβλία ί\ 

Ι. Ευνομία» 

1. 

Αντος γαρ Κρονίων, χαλλνστ^φανον ηοόις^^Ηρης^ 

Τίάς *Ηραχλύδαις τηνδ§ δίδωχί πόλιν* 
οϊσιν αμα ηρολιποντις ^Ερινεον τρ^ίμόητα 

ένρέΐαν Πέλοπος νησον άφίχόμίΟ-α, 

2. 

Φοιβον άχονσαντίς Πν&ωνόϋ-^ν οϊχαΚ ('νίίχαν 
μαντπας τ* ϋ-εον χάί τύέιντ ίη^α' ^Ιν την χώραν. Μββββηϋ &ο(6ΐιι ίνα οοαιρΑΐΑ βχ Ι^αφοπιμ 
1^ οηιιΐβ ^€ηαϊ» ρηβιΐ&β &ςβΙ>&ο(: ωστ€, ι^ΚβΡληβ. ΙΥ^ 18* 1. 2.« 
ΙΛΛΜηοίησαντο οι Ααχίόαιμόνιοι δόγμα, ατί το7ς ίντ^Β7ρι^μαλλοΡ 
η ϋφίσίν αύτοΊς γεωργονντίς, την Μίσστιρίαρ χαι της Ααχωνιχης 
την ηροςεχη , ίως αν ηολέμώσιν , ίάν ασττορον* Και άηο 
τούτου οιτοδίΐα ίγίνετο ίν Σηάρτη χαΐ όμοΰ τη βηο6εί^ στά- 
σ*ς• ου γαρ ηνίίχοντο οί ταυττι τα κτι/ματα ίίχοντίς τά σ^ί- 
Χ(ρα αργά ίίναι* χαι τούτοις μίν τά διάφορα διέλυί 
Τυρταίος* Μιά^ ΤΗΐβΓβεΙι. 1. ο. 612. Μαβίΐβη Βογγ. ί,^47. 

Γγ. 1. 8(Γ&1)0 νίΠ, 362. Τυρταίος φησιν ίν τι; Λί- 
γύ<^, ην ίπιγράφουσιν Ευνομίαν, Υβηιι 2• τι^ινδδ ηολιν 
ί(7ταιηΐΛ€0Μ€ατη} άφιχόμεΰ'α, ηο9^ φιί ΏοΗ€η9€8 ηηηιΐ9. Ερ§^ 
»ίος βπιΐ /</« της Αωριχης τηριχττόλ^ως: ίντιϋ^^ν ύρμηϋίΊσ^ 
χοίς * Ηρα%λίίδαις υπήρξα η ίίς Πίλοηέννησον κά&οδοζρ 
δ(ΓλΙ>ο IX, 427. 

Ργ. χ ΡΙαΙιίΓοΙιοβ 1»γνιτ^. VI. «1 Βίο^οη £χ€€. Υ&ΐιο. ρ. 3. 
Βίικίοτίΐ ΡΙαΐΑΤ€ΐια3: "Τοτιρον μέντοι των πολλών αφαίρεση 
%Λί ηρος&ίσΗ τάς γνώμας διαστρίφοντων χαι παραβιαζομί-' 
ηαν, Πολύδωρες χαι θίόττομπος οί βασιλείς τάδ€ τ/) 4ητ0^ 
Χ(ίρίν&γραψαν' Αι δί σχολέάν δ δάμος αίροΊτο, τους 
ηοίοβυγέν^ας χαι άρχαγέτας άποστατηρας είμίν* ζ ίοβυγ^νέας χαι αρχαγ 

)ΰτ ιστί μη χνρονν, αλλ ολω 

<ίημσ» ως ίχχρέηοντα χαι μηαποιονντα την γνώμην παρά το 
ρίΐηατον' ίπποαν δί χαι αυτοί την πόλιν, ως του ^ίοΰ ταυ» τοίττ ιστι μη χνρονν, αλλ* όλως άφίστασϋ-αί Χαι δκάύην τορ 
Καον ωί} έϋΤΛίποντα χ<χ2 αέταποίοΰρτα την ννώανν παοα το 4 Τ7Γΐ&6ί Εΐβ^αβ. 

,[ίή γαζ αρ)'νρ6τοξθζ αροξ ίχά^ργος ΆηολΧων 

χρνσοχόμης εχρη πίονος *| αδυτον"] 
^^Άρχην μ^ βονλης -δ-εοτιμητονς βασι^ληας, 

οϊσν μίΧπ Σπάρτης ίμερόεασα πόλις^ 
ηρίσβυγενέίς Τ£ γέροντας ^ έπειτα δέ δημοτας άνδρας^ 

εν&είαις ρητραις ονταπομΗβομίνονς* 
μν&ίΐσ&αι δέ τα χαλά χαϊ ερδην πάντα δίκαια, 
^® μηδέ τι βονλενδίν τηδε πόλη .... * 
δήμου δέ πληΟει νίχην χαϊ χόρτος ίπεσΟαι' 

Φοίβος γαρ περί των ωί άνέγηνε πόλπ• τα προςτάσσοντος , ως ηον Τυρταίος ίπίμψνηταί δια τού- 
των Φοίβου κτλ. 

ΥβΓβυβ 3. 4. &€€«88βΓυη( 6χ Ώιοόοτσ, ϋηείβ βΑβρβΙ, ΐηΐ€]Γρο- 
Ιαίοιί (]6ΐ>βπ Γ^ίηβ. Ργιογι^ «ηίιη θίδ^ίΓΗΐ νίβ πιίΓίβθ€ ίτΛΏ^Ι νί<1β- 
111Γ ίςη&νίβ ΗΗβ νβΓβίΗυβ Αββαΐ». £( οογ !&η<]βιη ΑροΠο ΰαιιια1&ϋ9 

«ρρβίΐ&ΐίοηίΐιαβ νοΓ&ΐιΐΓ άργυρότοξος , αναξ ίχάεργος, χρυσοχό- 
μης? €νίΤρ ς[Ό&68ο, 8()(1ί(υΓ πΐονος (ξ άδύτου? Κ6€(6 ςαΙά€ΐιι 
Τ1ΐ60|[η. 222. ηίονος ^ξ άδυτου, Οα&β ίη&ηί& βυη( οηίΑΐηβηίΑ• 
δι Τ^Γίαβι β936η(, 8ΰΓίρ8ί85βηι ωδε γαρ άργ. νβΐ τζδε: ΗβηιίΕη- 
παβ δη γαρ ό άργ., ΌΐηθοΓβυβ δη γαρ ρ* άργ. 7. Πρεσβύ^ 
τας τε γέροντας ΡΙυΐ&ΓοΙιαβ , ηρεσβυγενεις δί γίρ. ΟίοάοΓηβ. 
ΟοτΓϋχί: τ« ιι«€β9$&πυιη: π^τά ττ^ν ύηό των γερόντων χαΐ 
των βασιλέων προτεϋεισαν γνώμήν έπιχρΤναι κύριος ην ό 
δήμος. Όβ ιηβηδίίΓΑ νοά8 δημότας , υΐ ιηΓΓλ VI, 1. δέσποτας 
▼. Βαΐϋη&ηηϊ 6γ. Μαχ. Ι, 144. 8. εύ&εΐην φητρας ΌιοάοτΌΒ. 
Υηΐς&ΐ&ηι 8€ηρΐυΓαηι ΝίΐζβοΙιίιιβ ΜβΙβϋ. «Ιβ ΗΪ8Ι. ΗοιηβΓΪ Ι, 54. 
€χρ1ί€α(: δίΜυΤτα^σϋ βοϋίΒ 8€ηαΙν9 ηιΗίΙ ίηβ^χίβ^ νβΐ ηίΜΙ Ηί «κ- 
11β€ΐαηίίΛν. ΑΙίΐβτ Ι«'Γ&η€ΐ<ία8 Ο&ΙΙίηο 173 βςς.; ιηΪΓβ δοΗαβΓβπΐδ: 
5«α Μ% αηί^ιΐέ βηνα %1α Β€τναηί€9^ ηί α€€ριΐΗΜ%αη %ηί€Τ ονκηα 
ονίαίαν. Κ6ΰ(6 ΜαβΠβΓυβ Οογγ. II, 541. ιΐ& €χρ1ί€&(, α( ρο«Μΐ 
άίχβηΐ, ροραΐαοι <ΐ6ΐ>βΓ6 βίιηρΙίοίιβΓ &υΙ ρΓθΙ>&Γ6 βιι( τβρΓοίΜΓβ 

τα το7ς βασίλευσα χαΐ τοΙς γέρουσι δοξαντα. *Ρητραι ναηί 
ΐ€§68 ςυ&β νβΐ ρΓοροηιιη(ητ α Γ6§ΐΙ)υ8 ουπι δβηαΐυ, νβΐ & ρορυΐο 

βιιηεηιηΙαΓ. Βίοίι ίςίΙΟΓ ρο€(&, ηοη αά φΛίύ€» ^ΐ7Τ()α? Γββροηάβο- 

άαιη 8ΪΙ, 8β^ ^ηα€ δίη( ρητραι ΓβίβΓβηάλβ. 171 αραιΙ ΗοιηβΓαιιι ιι&ί^ 

ςνβ €8( άμειβεσΰαί τίνα μύϋν^ , μύϋοις , επέεσσί. Αάά^ ΚτΑ' 

βίυιη ίη ΙιβοΚ. ΟϊοιΙογ. 140 βςς. βΐ £ρίηιβΐΓ0 250 #σς. 9. τε 
ΏίηάοτήΏΒ. ΥβΓβυβ 9 — 14. ιιηαβ ΟίοαοΓυβ 1ΐ8ΐ>β(. ΡβΙβοΓ ηιΐΜ 
βυβρβοίοβ 6886. 10. ΒίοόοΓαβ μηδέτι έΐίΐβουΧεύείν τζδε ποΙει. 
Ρ]&€θΐ( ΗοηίηίΙχιβ άοαίΑ Η&ποΙεπ τζιδε πόλει σχολιορ , βλαβε- 
ρόν , σψαλερόν, τζδε ποληϊ νέον. 11. (^« ΚΓβ1>8Ϊ08: νοί^ο τ^• 
12. άνίψγινε ΙφΑίυβ; άπέφηνε ίαύί^ ΒΑ€ΐιία8. "" Τ7Γΐίΐβί ΕΙββίΛβ. ^ 

3. 

Ήμίτίρω βααληϊ, ϋ'ίοΐσι γίλω θίοπόμηω, 

ον δια Μέσσηνφ/ έίΧομίν ^νρνχορον' 
Μέσαψτρβ α/α&ην μίν αρονν, άγα&ηρ δέ ψντιναν. 

4. 

*Αμφ αυττϊ» ί ίμάχοντ ίνν^αχαίδεκ ίτη 
νωλίμέως^ αίά ταλασίφρορα ϋνμον ηδονής 

οιχμηταΐ ηατέρων ημιτίρων πατέρας* 
Μοστω ί οΐ μΐρ χατά πίονα ίργα λιπονη^ 

γενγον ^Ι&ωμαίων ίχ μιγίΐων ορίων. 

8. 

' Ώσπερ ονο^ μεγάλοις αχ&εσί τΗρόμενοί 
δΗίποσννοΐϋ^ φερονης αναγχαίης υπο λν^^ρης 
ήμισυ πάνΰ^ οσσον χαρηον αρονρα ψέρει. 

6. 

άισποτας οίμωζοντες όμως αλοχοί'τε χαΐ αυτοί, 
εντέ ^ιηί ονλομίνη μοίρα τοίχοι ϋ-ανάτον, 

Ργ. 3.^ Ρεοβ. IV, 6, 1 Ό θεόπομπος 'ην χαί ο ηίρας 
ίηί&είς τφ ηολίμοί' μαρτυρεί δε μοι και τα ελεγεία των 
Τυρταίου λεγοντα' ^Ημετερξο «τλ. Οβ ζηβηβϋΓα νβΓδυβ 1. 
νί<Ιβ Ηβπη&ηη. ΟιρΚι. 693. Υβηοπι (βπϊιιιη 8€ΓνΑ(υιη α δ€ΐιο1ί85(& 
ΡΙαίοηιβ Α]αΚ>. Ι, 338. Ι^β^;^. 448. ΒβΙ^ΙίβΓ. &(}]ία6]ΐ(1απι <1θ€αί( 
Βοααι&ηαα8 |η Α1α5. Ι, 122, Ο. 

Ργ. 4. δίπιύο VI, 279. Μεασηνη εάλω ηολεμη^εΤσα εν- 
ψείκχαίδεχα ετη ^ τ^α&άπερ χαΐ Τυρταίος φησι' ^Αμφ 

αύτη ν κτλ. €οιιίΒΓ Ρκυβαη. IV, 1δ, Ι. ςιιί νβΓβηβ ΐΓββ ρΓ^ο^β^ 
«£Γ€η; €1 IV, 13, 4., €11. ΜαβΠβΓ. Βογγ. Ι, 145. ΡΓ&η€ΐίία3 0&1- 
Ηη. 193. βά ' Τηο^ηχας τ^ϋηΙΊί £γγ. 4. 5. 6, 

Ργ. β. Ρβββ. IV, 14, 3. Τψωρίαι ας νβριζον ες τους 
Μεσσηϊ^Ιους ΤυρταΙφ πεηοιημε'ραι είσιν* *' Λ σίτε ρ κτλ, 
νβηο 3. 1ί5π "ρίμισυ πάνθ'* οσσων: ΚαΙιηίιιβ ημ^συ ηορ 
οσσον. "/Ιμισυ πάνΰ^ τ^^^^ άβίβηάϊί Ββτηϊίατάγ 8^ι1ι. 334. , β€ά 
οσσοίτ Γββ^ίρβΑ ΓβςιιΐΓ€ΐ>&Ι. Χβη. ^^^ο^, III, 3, 47. ύπίρ ημι&ν 
αυτών ίσοντϋ^ι οΐ ηττη&εντες. ΑηΛΐ>. VI, 2, 10. ν^ δί τζ 
αλη^είξ^ υτι^ρ ημ^συ του όλου στρατεύματος Αρχα- 
ίες χαϊ * Αχαιοί, 

Ργ. 6. ΡβΒβ. Ι. €. "Οτι όέ χαι 'συμπεν^εΤν εχειτο αύτοΊς 
ίΐβνγ%ιΙ, δεδηλωχεν εν τωδε' Αεσηοτας χτλ. 7. 

Τξ&ναμ€Ραι γαρ τίαλον ίπϊ ηρομάχοΐ4$ν παθόντα 

ανδρ άχα&ον π^ρϊ τι ηατρίδι μαρνάμίνορ' 
ί^ν 3* αντον ' προλιπόντα πόλιν κάϊ πίονας αγρονς 

πτωχέύίΐν πάντων €στ ανιηρότατον^ 
5 ηλαζόμξνον ανν μητρί φίλτ] καϊ πατρί γέροντα 

ηαιαί Τ€ σνν μιχροίς κονριδή] τ σλόχω. 
ίχθρος μίν γαρ τοίαι μηίσσεται, ους Χίν ϊχητα^ 

χρηομοσννρ τ πκων κηΐ στυγερή πενίΐ], 
αίσχννεΐτ τβ γένος ^ κατά $ άγ?.α6ν είδος ίλεγχεί, 
10 ηάσα ^ άτιμίη καϊ κακότης έπεται^. 

Ει ^ ου πως ανδρός τοι ά),ωμένου ούδεμι ωρη 

γίγνηαι ονδ* αιδώς ειςοπίσω τελε&ει, 
&υμω γης περί τηςδε μαχώμε&α και περί παίδων^ 

ϋ-νηακωμεν ψυχεων μηκεΤι ψειδόμενοι^ 
15 ώ νεοί, αλλά μάχεσ&ε παρ άλληλοισ^ μένοντες 

μηδί (ρυγης αίσχρας άρχετε μηδέ φόβου^ 
αλλά μεγαν ποηΐα&ε καϊ άλκψον εν ίρρεοί &νμον^ 

μηδέ γι>λοψυχεΐτ άνδράαν μαρνάμενοι^' 
τους δέ παλαιοτέρους, ων ουκέτί γούνατ ελαφρά, 1\/'Υπο&ηχαι. Ργ. 7• Ι-γοαΓ^αβ ίη Ι,βοοΓβί, XXVIII. 

ΙΙΙηά γάρ &5 ίηίΐίο ροβίΐιιιη 8ρ£€(α( &<) νβΓβαιη 13. 14. ^νηϊϊκω^ 

μεν κτλ,; Ιοηςίυβ (]ί5]υηοΐοιη €8( 8ΐ> ϊΠίβ, ςιιοηι&ιη ροθ(&6 ιηβηΐί 
ιηίβ6ηίιη& 6Χ8α1υηι ΓοΓΐυη& ούνβΓββδ&ΙυΓ, (]υ&ηι βάυιηΙίΓΑΓβΐ νινί* 
€)ί88ίηΐ6. ΥβΓβοβ 3—13. ουαβί ρ&ΓβίκΙιεβίβ Ιοοο ΗΑ^βηϋί. \\ν^^ €Χ• 

ρΙΪΓβίαΓ ςαοά << ο ου πως 8ςς. ιΐίχίΐ ροβΐ» ν€Γβυ 11. Υβ»» 1. 

επΙ ηρομάχοισι ]ίΙ>π: ειΊ ΡίΑποΙίΐιιβ. 3. ην ί αύτοϋ Ρπιη. 

Γ]<ϊυ8: νυίςο την ^ αυτού νβΐ τ^ΐ' ί αύτοΰ, 9. τ ε Γ68ροη<]«ΐ 

ρ8Γϋουΐ8β μέν^ ν. Ηβπη&ηη. Υίςβη 836. 11. εΐ ό* οϋτως Ρηη- 

ΰΚίυβ: εΙβ-' όντως Η1>π, £^ο ει ό' ου τιως, Ηβηηαηοαβ ίη 

Ζίηαιηβπη&ηηί Οϊ&γ. ΡΙηΙοΙ. 1835, 75. ρ. 606. £1 9 ούτως οϋτ 

ανδρός «λ. ούδ, ω. γ, ούί αιδοίς, ες τ όηΐσω χελέ&ει, 

&υμ(γ κτλ* Υοοί οντε Γββροη^βΓβ ες τε οπιίββο ιτ. ου, άβ ς[υο 

<1ίχί( Ιη ΕυΓ. Ιρίι. Ταυη 1335. 12. €οόά. ΑΒΡ οΰτ όηισω, 
ίο 

ι^ οντ οπίσω (810), Ζ ούί ες τ οπιαω, Τιιηι ρΓο γυΙ^, 

τελέΟε6 αίάά, Α Β τέλος, Ναπι οι5(Γ οηις ες το τέλος^ 14. ϋί* 

8ΐίηχί ρο3ΐ ν. παίδων, 19• ΟοηΓβΓ Ηοιηβπ II. Χ, 71 βςς. ΤνΓΐίΐβχ ΕΙβςί&ο. ' 7 

μψί ΧίχΤΰΛ^ίηοντ^ς (ριύγ^β, τους γ^ραίούς' 20 

αίσχρον γαρ δη τούτο μετά τιρομάχαιαί. η^σόντα 

Χ6ΐσβ•αι. πρόοΰ'£ νέων άνδρα ηαλάιοτίρον^ 
ηδη λίνχον €χοντα χάρη ποίων τ* γένπον^ 

ΰνμον άποτννίΐοντ αλχιμον έν χονίη, 
αψατοΗ'τ αιδοία φίλτ^ς έν χ^ρσίν ίχοντα — 35 

αισχρά τά8 οφ&αλμοίς χαΐ νψίσητον Ιδέίν — 
χαϊ χροα γυμνω&έντα' νέοισι δέ ηάνί έηέοιχίν, 

οφρ έρατης 7]βης άγλαον άνϋ-ος ϊχη* 
ανδράσΐ' μέν &ηητ6ς ίδέΐν, έρατος δέ γυναίξίν, 

ζωος έών^ καλός δ' έν ηρομάχοισι τΐΒοών. 80 

^ΙΧά τις ίν δίΛβάς μτνέτω ηοαίν άμφοτέροιαν 

στηριχ&άς έπΙ γης, χείλος οδονσί δαχών. ' 

«•/ 

^?.1 Ηραχληος γάρ ανιχητον ^ένος έστέ, 

&αρσΗτ 9 ονπω Ζδίς αυχένα λοξόν ίχπ' 
μη^ ανδρών πλη&υν δπμαίνετδ μηδέ (ροβέίσ&Β, 

ίβνς ίί ές προμάχους άσπί8 άνηρ έχέτω, 
έχ&ράν μέν ψυχην ϋ-έμενος, &ανάτου δέ μΑαΙνας 5 

ϋα^ς όμως αυγαΐς ψλίοιο φίλος, 
ϊση γάρ ώς ^Αρ^ος πολυδαχρύου ίργ άϊδηλα, 

έν δ* οργην έδάητ άργαλέου πολέμου, 
;^α^ προς ίρ^υγοντων Γί διωχόντων τ έγένεσϋ-^, 

ω νέον, αμφοτέρων 5* £ίς χορον ι)λάσατ€, 10 25. Χβββ]>&1ατ φίλαις έι^ι χ,, Ζ φιΤ ένΐ .χ. Κβΐΐςαΐ έν. 

26. ΙίΙΙιπ τά /; Β&ίΐβιταβ βΐ δ&αρρίιιβ τάό\ Ηβηη&ηηιιβ ΕρΐβΙ. &ά 

Βα€ΐιίαηι ιΙβία ρ, 4• τά τ\ Ι6](]βπι νψ^σητ ϊνιδίϊν Κβίβλίυ». 

29. ^ηητός Κβίβΐίίαβ: ΙϊΒπ Ότητοισιρ, 31. \Ίάβ Ηοηιβπ II. 
1/, 457 βςς. 

Ρη 8. δβΓνπνίΐ δίοΐϊββαβ ΡΙοηΙ. I^, 7. νβΓ3α 5. έχϋ^ράν, 

01 VII, 20. αισχρίϊς, ηοη έχ{^ρ^]ν , αισχρής, ν. ΕχβΓοίΐβίΐ. Οί«. 

Βο$ΐΓ&9 ροβΙ £υ8(&ΐΗϋ ΡΓΟοβιη. 41 8ςς. 6. χήρας αύγαΐς Λ: 

χήρας έτι αύγαΊσιν Β. βΓοίίί βπιβηίΙ&ιίοηβιη βΒ Ηβιιη&ηηο ηυρβΓ 

ρΓο{)βΐ»ιη βαβε^ρίιηαβ. Αη έπ Ίσ ανγαΊςΊ 7. Ι.€§βΙ)ΐιΐυΓ''^ρίω?. 

11>ί(]βιιι άίδηΧα Αηβηΐαβ €ί «λγ^ο ϋτββηβη. ΥυΙ^ο άρίδηία. 

9. ηρος ψιυγ. Β, ν. Ιηίρρ. Οΐ^%, Οογ. ]04 βςς,; παρά φ. Υοίβ., 8 Τ^ίΕβί ΕΙβςί&ο. 

ο7 μίν γαρ τοίμώσ^ παρ άλληλοισί μένονης 

ίς τ αυτασχδδύ]ν χαΐ ηρομάχους ιει^α^ 
ηανρότΒροι ϋη^ησχονσι^^ αάοναι δέ λαον οηίσσα^* 

τρβσσάντων ά^ ανδρών τΐαβ άηόλωΧ αρ€τη, 

19 Ονδδίς αν ηοτΒ ταντα λέγων ανυαενιν ίχαστα, 

ν οαα , ην αίαχρά πα&η , γίγνεται άνδρΐ χαχα. 
^Αργαλέον γαρ οηίσ&€ μ^τάφρίνον εστί δαΐζενν 

ανδρός φεύγοντας δηίω εν πολίμω* 
ξΗΟχρος ί Ιατϊ νέχνς χαχχείμενος εν χονίτ^σιν 

20 νωτον οτζιαδ^ Ρ^^χμίΙ δονρος εΐηλαμενος, 
αλλά τις εν διαβάς μενετω ποσϊν άμψοτέροιαιηβ 

στηριχΰ-εις επϊ γης^ χείλος οδουσι δαχών^ 
μηρούς τε χνημας τε χάτω χςιΐ στέρνα χαϊ ωμονς 

άσπίδος ενρείης γαστρί χαλνψάμενος' 
Τϋδεζ^τερί] 5* εν χειρί τινασσέτω οβριμον εγχος, 

χινείτω δέ λόφον δεινον υπέρ χέφαλης' 
!ρδων ί οβρψα έργα διδασχέσ&ω πολεμέζείν, 

μη^ εχτος βελέων ίστάτω ασπίί έχων. 
αΧΚα τις έγγνς ιών αντοσχεδον εγχεϊ μαχρω 
30 ν ^Ιφα οντάζων δηϊον ανδρ ελέτω^ 

χαϊ πόδα παρ ποδί Ό εις χαϊ επ άσπίδος άσπίό^ έρείαα^^ 

εν δι λόφον τε ?^όφω χαΐ χννέψ χυνέτι 
χαΐ ατέρνον στέρνω πίπλημένος άνδρϊ μαχέαδ-ω, 

η ξίφεος χώπην η δόρυ μαχρον ελών. 
Ζ^Ύμεΐς ί?, ω γνμνητίς, υπ άσπίδος αλλο&εν άλλος 

πτωσσοντες μεγάλοις βάλλετε χ^ρμαδίοις^ 
δούρασί τε ζεστοΐσιν άχοντίζοντες ες αυτούς 

τοϊσ$ ηανοηλίται^ πλησίον Ιστάμενοι. 15. Ροιΐ8886 τανχ άλεγων ^ ν. Ιηίρρ. ΡίηίΙ. ΟΙ. II, 78. ούί 
εΤς 9 αν ττ. υηίηαβ. 17. άργαλίον όαΐζΗν ίΐΐαβϋτ&ΐ £€γο(ι&γ• 
ήγ 8^η^. 300. 19. αίαχρόν ΒΓϋηεΙ^ίυδ βχ οιαγ^. δΐοΙ>&€ί. χαχ- 
χ£ΐ μένος Α. ΥυΙ^ο χ ατα κείμενος. 27. πολεμίζων Ληβοιοβ, 
29 ι^φ €οιιί6Γ ΗοιηβΓΪ II. Ν^ 128 5<ις. 37. ^ς αυτούς^ ΚοΛΐ€^, 
Γίαηείίυβ ές ϋχρους ρτ%ηο%ρ€8^ <!ιΐ€€$. 38. ίγγν^ιν Ιύτ, Β. ΤγΓίΛβί Εΐβςίαβ. 9 

9. 

Οντ αν μ^η^σαιμΎξν οντ ^ν λόγω άνδρα χι&^ίμΎΐν 

ούτε ηαδών αρετής οντε ηα7^(χιαμοσνιηις^ 
ονί* Η Κνχ?Λύπων μίν ίχοί μέγξ&ος Τί βίν^ν η, 

νιχωτι δ^ &ίων θρηΐχων Βορίην, 
ονί* Η Τι&ωνοϊο ψνϊ]ν χαριίστερος «Γι/, ^ 

ήΚοντοΙη δέ Μίδεω χαΐ Κιννραο πλέον, 
ουί Η Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτιρος ηη, 

γλωααείν ^ ^Αδρηστον μηλιχογηρνν ίχοί, 
ουί η ηασαν Ιχοι δόξαν ίΐλην ϋ-ονριδος αλχης 

— ον γαρ ανηρ άγα&ος γίγνηαι ίν ηολέμω — 1• 

Η μη ητλαίη μίν όρων γόνον αίματό^ντα 

χαι δηΐων ορέγοιτ έγγυ&εν ίατάμενος. 
"Η^ αριτη, τόό* αέϋ'λον έν άν&ρώποισιν άριστον 

χίλλίβτόν η φέρην γιγνηαι ανδρϊ νέω' 
ξννον ί εσ&λόν τοντο ηολι^ϊ' τε ηαντί τε δήμω, 15 

όστις ανηρ διαβας ίν ηρομάχοισι μένΐβ 
νωλεμέως, αίαχρας δ^ φνγης Ιπϊ ηάγχυ λά&ηται, 

^Ιτνχϊιν χαΐ &νμ6ν τλημονα παρ&έμενος, 
ϋ^αρσννρ ί επεσνν τον πλησίον άνδρα παρεστώς* 

οντο^ ανηρ^ ίγα&ος γίγνεται έν πολέμω' 20 

αιψα δέ δυσμινέων ανδρών ϊτρε'ψε φάλαγγας 

τρηχείας^ σπονδίι τ εσχε&ε χνμα. μάχης* 
αντος ί εν προμαχοισι πεσών φίλον ωλεσε ϋνμον 

αστν τε χαΐ λαούς χαΐ πατέρ ενχλεΐσας, Γγ. 9. ΑβΓβΓΐ δίοΒ&βηβ ΡΙογϊΙ. ΙιΙ, 1 11>ίθβιη 6. βυηΐ νν. 
15—44. ΥβΓβαοι 1. είι&ι ΡΙαίο 1.ο§@^. Ι, 629, Α. II, 660, Ε., 
ο8Ι τί&είμηρ, 8ΐοΙ>&βθ3 τιΟείην. \\άβ νΕίΛβηβΓ. &ά ΗβΓθ<]. II, 
111. ΟοηίβΓ ΤΙιβο^ΜβΑ 701 βςς. 6. δΙο Β: Κινυρεοιο μάλλον 
ΤΓΪηΛν. Κίνύρεω βά&ιον 0&ηΐ6Γ&πα8. ΥίίΙβ ΡΙ&Ιοηβιη Κβρ. III, 
40§, Β. €( ΐΛξξ. III, 660, Ε. *£άν δε αρα πλούτη μίρ Κινυρξ/ί 
ι? χάι Μίδα μάλλον. Μ&ΰΑπαβ 4δΙ. ΥίαΙτ, Τον Μίδον 
πλοντο» ε χειρ" εν υπερβολή λέγεται, Ββ ΟΙηγΓΑβ οροίβηΐίβ 
νί<ΐ6 νβΐ€ΐί€ΐι&πί €&]]2ιη&€Η6Α 118. 8. ΜελΙγηρυς "Αδοαστος 
€51 ΡΙ&ΙοηΙ ΡΙι&βάΓ. 269, Α. 13. ηδ* άρετη, τοί αε&λορ 
ΗβηοΒΟουβ : Β το/ άριστον — αε&λον ; νυΐ^ο η ^ άρετη , τοϋ^ 

αίΟλον. 19. Ι^ι&η δέ ηεσεΤν, Εηβικίανίΐ Ηβιια&ηηυ» £ρ• μ! 
ΒαεΙι. ρ. 5. 61 Εοιρ^Γίαβ. 10 Τ^Γίαβί ΕΙθ^&6. 

25ποΑλ£τ δια στίρνοιο χαί άσπίδος ομγαλοέασης 

χαι δια &ώρηχος πρόσ&£ν ίληλαμένος' 
τον δ^ ολοφύρονταν μέν όμως νέον ηδέ γέροντας, 

αργαλίω τ£ Λο&ω τια^α κέχηδί πόλις' 
χαϊ τίμβος καΐ παΐδ^ς ίν άν&ρώποίς αρίαημον 
3Θ χαί παίδων παίδες χαϊ γένος έξοπίσω. 

Ουδέ ποτ€ κλέος ίσ&λον άπόλλυταν ον^ ονομ αυτοΰ, 

άλΧ νπο γης περ έών γίγνεται άϋάνατος^ 
ονην αοιστευοντα μένοντα τε μαρνάμενόν τε 

γης π^ηΐ καΐ παίδων ϋ-ουρος ^'Αρης ολέύρ* 
35 ίΐ δ^ ψνγ}} μεν κηρα τανηλεγέος &ανάτοιο, 

νικησας δ αιχμής αγλεών ευχος ελτ], 
ηάντες μιν τιμωαιν όμως νέον ηδέ παλαιοί, 

πολ?Μ ύε τερπνά πα&ών ερχεταν εις *Λϊδΐί(»* 
πάντες ό^ εν ϋ-ώχοισιν όμως νέον οϊ τε χατ αυτόν 
^ ενχονσ εχ χωρης όϊ τε παλανότερον' 

γηράσχων ^ άατοϊαν μεταπρέπει ουδέ τις αντόν 

βλάτΓτειν οντ' αίδους ούτε δίκης ε&έλει» 
Ταύτης νυν τις άνηρ αρετής εις αχρον ίχέαΟ-Μ 

πειράσΟω ΰ-νμω, μη μεΰ^είς πόλεμον• 

10. 

Αϊ&ωνος δί λέοντος ίχων ίν στηθισι ΰνμόν. 

11. 

Πρϊν αρετής πε?Μσαν τέρμασνν η θανάτου. 31. Υυίςο ονδίτιοτε : βιηβικί&νίι Ηβπηαηηιιβ. 87. μ^ι^- 

Οιηίΐΐίΐ 4. Μαΐίιη μεν, ΥυΙ^ο νβΓβηβ Ηοο οΓ<1ίη6 ββ €χαρΐ6Κ>Αηΐ: 
41. 42. 39. 40. ΤΓ&η5ροηβη(]ο3 (]οευί( ΤΙιίβΓβεΙπυβ ΛοΗ. Μοηβ€€• 

III, 636. €οηΓβΓ ΤΗβο§ηί(]βα 935 βςς. 41. ηολέμου Ο^η^ή 
Μαγ^ο β( υΓβίηυβ, ςαί οιιιη ΤΓΐηε. ^νμόν βχΙιίΙ>6(. 

Ργ. 10. βαίβηοδ άβ ΗίρροοΓ. βΐ ΡΙ&(οη. Ι, 267. Βββίΐ. Τυρ- 
ταίος δε γε , χαΰ'άηερ ουν χαί "Ομηρος χαι ^Ησίοδος 9ΐαΙ 
απλώς ειηε'ιν αηαντες οί ποιηταΐ σφοδρότατορ εχενν φασι 
τους λέοντας τον ^υμόν, ώστε χαι τών άν&ρώπων όστις αν 
ζ ϋ-νμοειδέστατος ειχάζονσι -λέοντι, 

¥γ. 11. Ρ1υ(αΓ€ΐια9 ΜογαΙΙ. Π, 1039. Τ7ΓΐΛβί ΕΙβςίΜ. 11 

12. 

Εα8ΐΓ3ΐΐυ8 ία Αήβίοΐβΐίβ £(1ι• Νιο. III ^ 8. 5. 

Βά υ€γΙμι : ΚαΙ οί προ των τάφρων χαΐ των τοιούτων 
ηαρατάττοντες Ιιαββ ΙιαΙιεΙ: Τούτο π^ρΐ Λαχιδαιμονίων 
λίγοι αν* τοκιντην γαρ τίνα μάχτ^ν οτε ηρος Μίοαηνίονς 
ίμαχίσαντο^ έπο)^μονν, ης χαι Τυρταίος μνημονεύει• 
06 ραα;η& ίβία ίηΐ τϊ] μεγάλτι τάφρω ΙβΓίίο 1)6ΐ1ί &ηηο 
ραςηβίΑ οοηί6Γ Ρατιβ. ΙΥ^ 6, 1; 17, 2. Ρο1}Ί). 
IV, 22. ΜυοΙΙβΓΪ Οογγ. Ι, 171. 6(1. Αη^ϋο. III• Εμβατήρια η πο?^ίμιστηρια μέλ^η* 

15. 

*ίί;'ίΓ , ω Σπάρτας ίνανδρου, 
χονροί πατέρων ^ πολιηται, 
λαια μίν ϊτνν προβάλίσΟ'ί, 
ϋρν ί ευτολμως πάλλοντες^ 
μη φειδόμενοι τας ζωας* 
ου γαρ ηάτριον τας Σηαρτας, 

14. 

*Αγη, ω Σηάρτας ίνοπλοι χονροι^ ηοτ\ ταν^Αριος χΐνασιν• III, Εμβατήρια η ττ αλί μιστη ρια μίΐη. Πβ 6ηι- 
1»3ΐ8πίβ \ί(]β ΜαβΙΙθΓΐ ΟοΓΓ. Π, 334. Οοιίθ3Εη «ϋβΙβοΐΌοι ΗβΙιβηΐ. 
€«πη€α <1β€ίηιυηι (βπίιιιη βίΤβη Οίο €Ηΐ78θ8(οιηιΐ8 Ι, 92. ΚβΙι. ίη- 
(Ι«]υβ βιιιηρίυιη Τζ«ΐΖ€8 ΟΗίΙΙ. Ι, 26• ν. 692 βςς• ΟίχΗ άβ ϊιϊβ 

\βηίΙ>α9 ρπι«ΐ6Γ αΗοβ ΗβηιίΑηηιιβ Υί^βΓ. 935 8<ι. 2. χονροι πα- 

ι^'ρων άίβηί ραΜΰηβ ρΐη. δορΗ. ΕΙ. 365. 4. Ι.ί(>π βάλλοντες: 
«ιηβικίΑτΗ ΤΙιίβΓβοΙιίαβ. €οηίηΐ€νηοναηίην βίηίβίταε ά€χΙνα€φΐ6 ψηαηνί• 

ο{β€ία. ΒοΓίηβηηιιβ. €ο§ί(&ΐίοη6 &()()6 δεξιζ δι, ςιιο(1 Η&5ΙΑ6 
ηβιιΐίο ρβΓ ββ <Ιθ€6(. Υί(ΐ6 £6ΓηΚλ&Γ{1^ί 5}'η(. 457• 6. Τζ€ΐζββ 

ι? Σπάρτα. 

Ργ. 14. Η€ρ1ι«6•1ίο ΥΙΙΙ, 1. ρ. 46, 3. 6βίβί. 9ίΐ(^η^ ββά οιηίβ- 
80 Βοιηίιιβ 8ΐΐ€ΐοηβ: Το τον σπονδεΐον έχον, άλλα μη τον άνά- 
^Μστον ηαραληγοντα, εισίν οι Ααχων ιχον χαλοΰσι, ηρο- 
^ί^όμενοι παράδειγμα' *Άγετ %τλ. 12 ΜίιηηβΓηιί Εΐβςίαβ. 

18. 

ι 

€&ιιΙΙΐ6ΐια ΜβββοηιοΓαιη. 

Ες Τί μέσον τηδίορ Στεννχλί]ονον ίν τ ορός αχρον 
Έιη^τ *^ίριστομένης τοις Λαχ^δαιμονίοις. 

ΈΧΕ. ΜΙιηηβπιιΙ €ο1ορ1ιοιιΙ1• 

01 γαρ. ΧΧΧνΠ, 4. 

διιΐιίαβ: Μίμνερμος Αιγνρτιάδον ^ Κολοφώνιος η 
Σμυρναίος η ^Αστνπαλαιινς^ ί?,^γΗοηοως. ΓέγονΒ δΐ ίπΐ 
της λζ "* Ολυμπιάδος ^ ως ηροτίριύ^ιν των ζ σοφών* τινίς 
δέ αυτοΐς χαΐ συγχρονεΐν λέγουσιν. *Εχαλέιτο δι χαΐ Αι- 
γναστάδης, δια το ψμί7^ς χαϊ λιγν. ^Εγρεεψ^ βιβλία 
ταύτα πο7Χά, {βφλία ίρωτιχά τα πολλά ^0^^• ΒβΓΟ- 

1. 

Τίς δί βίος^ τί δέ τερτννον ατ^ρ χρυσέης ^Αφροδίτης; 

τε&ναίην^ Ιίτε μοι μηχέτι ταύτα μέλοι^ 
χρυπταδίη φΛότης χαΐ μάλιχα δώρα χαϊ ευνη' 
αν&εα * ηβί]ς γιγνεται άρηαλία 
^ανδράσιν ηδέ γυναιξίν' ίπά ί οδυνηρον ίπίλΟγ 

γήρας ^ ο τ αίσχρον δμως χαϊ χαχόν α^νδρα τιδ-Η, ¥τ. 15. Ρ»υ8. IV, 16, 4. 'Αριστομίνίΐ ώς άνίστρεψίν ί^ 
την *ΑνδανΙο^9 ιαινίας αί γυνάΐχίς χαΐ τα ωραία ίπιβάλλον- 
ααι των αν&έων ίηέλεγον ηισμα το χαϊ ίς ημάς ίτι 4^όμενθ¥' 
"Ες Τί χτλ. 

1Π. Μίιηηβηηί €ο1ορ!)οηϋ. Ργ. 1. δ(οΙ>β€υ9 ΡΙοπΙ* 
ΙιΧΙΙΙ, 16. ΥβΓβαβ 1. 2. Γββρίΰίΐ ΗοΓ&ΐίοβ Ερρ. Ι, 6, 65 βς. 5ι, 
ΜΪ¥ηη€νηαί8 ηΗ €€ηΒ€ΐ^ ήηβ ατηονβ ίθ€Ϊ8φί€, Νϋ €$ί βκηηάατη^ 

νίναβ II• αίηονβ }ο€%9^η6• 2. Ηβπη&ηηυβ Υί^βΓ. 920. 4. αν&ΐκ 

€1 ήβης β<Μ. νβΐΐ.5 ** νβν9 &ν&€α Α: της ήβης (νΓοϋηβ: αν^ί,ι 

α τηί ^βης ΡΓ&ηΰ1(. €Αΐϋη. 180. Αη ίναν&ης η βη γ. ά(>- 

παλεα νβΐ άρπαλεηΐ Ρίηθ. Ιβΐΐιιη. VI, 34. εύαν&ε' άλφχίαν.ϊ 

6. ίηεΐ τ ΑΒ; επεί ί* να1§ο, ν. Ηβπηαηη. νί^τβΓ. 929. Βηάοολίαα 

ιπην 9, 6. όμως χαϊ χαλον τυΐ^ο: όμως χαΐ χαχον Η6μ1 

ιη&ηηαβ, ν• Γγ, 5, 3. 7.: όμως χαΐ χαλον Ρορϋ^Γΐβϋι, ίο 8ορΙκ. 0•| 
€. 662. ' ΜίιηηβΓίιιι ΕΙβςίαβ. 13 

αΐΗ μίν φρινας άμψΐ χαχάί τ^ρονσΐ μίριμναι 

οί^ ανγας προςορών τίρπιταί ψ?.ίον* 
(ΐ)Χ ίχ&ρος μΙν ηαίσιν, άτίμαστος <ϊί γχψαιξ,ίν^ 

όντως αργοΛέον γήρας €&ηχ€ &έ6ς* 10 

2. 

Ίΐιηϊς (^ Οίά Τ{ φνλλα φνη ίτολνανΟ'ίος ώρη 

€αρος, οτ αψ (ηγης ανξεται^ ηεΐίον^ 
τοις ααλοι πηχνίον ίπΐ χρόνον , αν&εαιν ήβης 

τερπόμε&α^ προς ϋ-εων είδόης οντε χαχορ 
Όντ αγα&όν* Κηρες δέ παρεστηχασι μίλαιναι, δ 

η μέν ίχονσα τέλος γηραος αργαλεον, 
η ί ετερη &ανάτοιο' μίνυν&α δέ γίγνεται ήβης , 

χαρπος^ όσον τ εηϊ γψ χίδναται ηελιος' 
ανταρ Ιπην δη τοντο τέλος παραμείψεται ωρης^ 

αντίχα δη τί&νάν(α βελτιον η βίοτος* 10 

:ιοϊΧα γαρ ίν &νμω χαχα γίγνεται' άλλοτε οιχος 

τρυχονταν^ πενίης ί εργ οδυνηρά πέλπ' 
αΑλοζ ί αν τίαίδων ίπιδίύεται, ων τε μάλιστα 

Ιμείρων χατά γης έρχεται εις ^Αίδη^' 
^ος νονσορ ^ε^ ΌνμχΗρϋ'ορον ουδέ τις εστίν 15 

ίν&ρύηξαν, ω Ζάς μη χαχα πολλά διδοϊ* 

3. 

Το ηρ\ν ίοτν χάλλιστος, επην τιαραμεί'ψεται ωρη^ 
ονδ^ πατήρ παισίν τίμιος οντε φίλοις• Ργ. λ 8«ο1)β€ΐΐ8 ΡΊοπΙ. ΧΟΥΙΗ» 13. Υβτβ. 1. Ηοηβτί II. 
^, 146 ις<|. δίηοηΐά• ΕΙβ^. ίη ΙιΧ. ηολνανΰ-εος Α. ΥυΙ^ο πολι;- 
^^μος. % άΐφ υ^Γΐ: αφ Βηιιΐΰΐυπβ. 11>ιάβιιι αυγή ]ίΙ>η: 
^0Γτβx^. 9. εττεί ΒηιιιείΕΪαβ. II. άλλοτε οίχος Α: νοίςο 
^'λοτί χ οΊχος : βΓοίίιιβ €ί Βηιηείάυβ άλλοτε 9 οΊχος. 10» 

Ργ. 3. 8(ο1>8βαβ ΡΙοηΙ* ϋΧν^ 1• 1• ΒηιηοΐΕίαβ επην. 2. 
ρΧοις ΥοΜ. Β€ΐί<ιαί φίλος. 14 Μίοαηβηηί ΕΙβ^αο* Τι&ωνώ μίν ίδωχ^ν ίχπν χακον αφ&ιτον 6 Ζάς 
γήρας 9 ο και ϋ-ανάτον ρίγιον αργαλέον• 

6, 

Αντίκα μοι κατά μΙν χροη)ν ρίη ααπετος ίδρώς^ 

ητοιονμαι ^ ίςορων αν&ος ομηλικίης 
τερπνόν όμως και καλόν ^ ί^Λ πλίον ωφ^λερ πναιΓ 

άλΧ ολιγοχρόνιορ γίγνέται ωαπερ οναρ 
5 ηβΐ} τιμψσαα' το 3* άργαλέον κα\ αμορφον 

γήρας νηΐρ κεφαλής αντίχ νπερκρεμαται, 
ίχ&ρον ομώς και ατιμον, ο τ αγνωστον τί&εΐ εη^δρα^ 

βλάπτει ί οφϋ-αλμονς καΐ νόον άμφιχυ&εν• 

β. 

Αϊ γαρ ατερ νούσων τε καΐ αργαλέων μελεδώρων 
εξηκονταετη μοίρα κίχον ϋανάτου. 

7. 

Μήτε τινά ξείνων δηλενμενος εργμααι λνγροΐς 

μήτε τιν ίνδημων, αλλά δίκαιος Ιών 
την α αντου φρένα τέρπε ^ δυςηλεγέων^ δί πολιτών 

άλλος τις σε κακώς, άλλος άμεινον ερεϊ. Γγ. 4. 8(οΙ)ββα8 ΡΙοπΙ. ΟΧΥΙ, 33. Μιμρερμον Ναν- 
ρ ου ς. θ6 Ν&ηηοηβ ανλητρίδι ροβί&β ΕχηοπΙ>υ8 γί(ΐ6 Ηεπηββίβ- 
η&οΐ. ΛΐΗ. ΧΙΙί, 597, Ρ. 1. σχειρ Λ Υοββ. Τηηο. ό Ζενζ 

οηκ. ΑΒ Υοββ., ό Τηη€&τ€ΐ1ιΐ8. 

Ργ. 5. 8ΐοΙ)8βα8 ΡΙοηΙ. ΟΧΥΙ, 34. Μίμνερμου Ναν- 

νους, δβά οιηΐββίβ (πΙ>α9 ρπιηίβ νβΓβί^αβ, ςαοβ βχ ΤΗ60§ηι<]ρί3 
1017 βςς. βυρρίβνίΐ ΒΓυηοΙίΐυβ. 1. €ίη δβρρίιοιιιβ Γγ. £ 4• 
ΤΙΐ6ο§ηί(1ίβ €0(]βχ Υλίίΰ. ολίγοχρονιος. 

Ργ. 6. Βίο^βηθβ Ι.&6Γ(• Ι, 60. €Γγ. &<1 8ο1οιι. Γγ. 20. 

Ργ. 7. ΑηΐΗ. Ρ&1. IX, 60. ΡΙαηαά. Ι, 89. ρο8ΐβήιΐ8 ύίβΐίεΐιοη 
86Γν&(αΓ: αΙΐβΓυηι «χ ΤΗβο§ηί(ΐ6ΐ8 793 βςς. αββαΐυιη• ^ΥβΙεΙίΡΓα 
ΡΓφΙ^ςς. Χ01Χ. ΤΗ6ο$ηί(Ιί8 <ϋ8ΐί€Ηοη οοηι Μίιηηβπηβο οοηβ•• 

ΐαΑ νί^βίΟΓ. Ι. ζείνων Μοίίηβηβίβ: να]|;. ΙεΊνον. Μίιηηβηηί ΕΙβςίαβ. 15 

8. 

Άλη&ίτι δι παριστώ 
σοι χαϊ ^μο\^ πάντων χρήμα διχαιότατονΦ 

9. 

ΉΐΜΗς ί* αιπυ Πυλον Νηληϊον αστν λιπονης 

ίμ^ρτην ^Ασίτγν %*ηνσίν άφίχόμί&α' 
ίς 4$* ίρατην Κολοφώνα βίην νπίροπΧον ϊχοντίς 

ίζόμιϋ^ αργαλίης νβριος ηγψονίς' 
χΗ&ίν ί* '^ίστψντος απορννμενοι ποταμοϊο 

ϋ-ίών βονλτί Σμνρηρβ πλομιν Αιολίδα, 

10. 

Οι Λ' χοτ αν μίγα χωας ανηγαγίν αυτοζ Ίησων 

{ξ Αΐη^ ηλίσας άλγινοίσσαν οδόν, 
νβοΐϋτ^ Πίλίρ ΎΒλίων χαλίπηρές Μ&λον^ 

ονί αν έη Ώχεανον χαλον Ίχοντο ροον• Γγ. β. δΐοΒ&6η9 ΡΙοπΙ. XI, 1. Μίμνερμου Χα ν ρ ου ς. 
ΤΙιβοςηίΑ. 1227 βς. 

Ργ. 9. 8<πιΙ)ο XIV, 634. * Απελθόντες παρά των *Σ(ρεσΙων 

οί Σμυρναίοι στρατεύουσιν επΙ τορ τόπορ ερ φ ννρ ίστιρ η 

Σμνρρα, Αελεγων χατεχορτωρ' εχβαλορτες 9 αυτούς ίχτισαν 

χηρ παλαιάρ Σμύρναν. "Τστερον δέ ύπο Αιολεων εχπεσορτες 

ηατεφυγον εις Κολοφώνα χαϊ μετά τώρ ερϋ^ενδε εηιόντες την 

(ί(^ετεραρ άπελαβορ' χα&άπερ χαΐ Μίμνερμος εν τ τ/ IV αν- 

ροι φράζει μνη<ϊ•&εϊς της Σμύρνης οτ$ περψάχητος άεΐ' 

' Ημείς χιλ. €Γγ. ΜιιβΠβπ Οογγ. Ι, 98. 3. Ι•ί5π 4' δ' ϋρα 

^ηρ* €οΓΓ6χίΙ 1¥3Τΐΐ€η1>&€ΐ)ίυ8. 5. Ραυβ. VII, 5, 1. ΗβΓοϋ. Ι, 

150. *Αληεντος Βπιιιείίίυβ 6( ΤζΜΐιαεΙίίιιβ : Ιί&ή οοΓΓυρίβ. ΥϊάΒ 

Ρ«08• VIII, 28, % Τζ€(Ζ68 £7εορΙΐΓ. 868. 6. είδομεν ΜΜ. 
ΟοΓτβχίΐ Βηιοοίίίαβ. 

Ργ. 10. 8(Γ&1>ο Ι, 46 βς. Μίμνερμος εν τω *Ωχεανφ 
ηοιησας την οιχησιν του Αιητου προς ταΤς άνατολαϊς έκτος 
η(μψβ"ηναΙ φησ$ν ύπο του Πελίου τον *Ιάσονα χαΐ χομίσα^ 
«ο δερας* — Ο υ δι χιλ. |. Ι,ί^Γί ούί όχόταν: οοΓΓβχϋ 
ΡοΓβοηιιβ Α^τβΓΜη 311. ΗβπηΑοηι» \ϊ§^τ. 924 βς. μέγα χω ας 
ΒίΟΒεΙιίαβ. ΙΛΙίή μ£τά χώας, 3. χαλέπηρίς ϋοηββ. ΙιίΚ>ή 
χ(ΐλετίηρες» 4. 0ΜΑα5οαυ8 εύτ αν. 16 Μΐαιηβηηί ΕΙβ^αβ. 

11. 

^Ιηχαο πολιν, το&ί τ ωχέος ψλίοίο 
άτζτίνες χζυαεω χιίαται ίν &£ξλάμω 
*Ωχ£(χνον παρά χΗλεα\ 'ιν ωχ^το &Ηθς ^Ιησωρ^ 

12. 

Ού μίν δη κείνου γδ μινος χαϊ άγηνορα &νμ6ν 

τοΐον έμιυ προτέρων ηευ&ομαι^ οι μιν ϊδον 
Ανδων ίππομάχων τζνχινάς χλονέοντα φάλαγγ(ΐς 

*' Ερμων αμπεδίον^ φωτά ,φερεμμελίί^ν' 
5 τον μέν αρ ουποτε ηάμηαν εμέμψατο Παλλάς *Α&φΊ} 

δριμύ μένος χραδίης^ ενϋ^ ογ ανά προμάχους 
σεναίχ^ ^ αίματόεντος εν υσμίντι πολέμοιο 

ηιχρά βιαζόμενος δνςμενέων βέλεα' 
ου γάρ τις κείνου διμ'ων ετ άμεινότεοος φως 
10 εσχεν εηοίχεβ&αι φνλόπίδος κρατερής 
ίργον, οτ ανγαΐσιν φέρετ ώχέος ηε?Λθΐο. 

15. Ηελιος μΙν γάρ ελαχεν πόνον ηματα πάντα 
ουδέ ποτ αμπαυΰΐ^ γίγνεταν ονδεμίη Ργ. 11. $(Γ8ΐ>ο 1. €. Και νποβάς' Α ιη χαο 'ΛτΧ. 

Ργ. 12. 8(οΙ>&6ΐΐ5 Ρίοπί. VII, 12. Βίχίβββ βίαΐυαηΐ ροβίιιη 
<1β ΑηάΓ&νιηοηβ Ρ^Ιίο , α ςαο Οοίορίιοηθίη οοικΙΗοιη <1ΐχ6Γβ( 

Μίμνερμος εν τζ ΝαννοΊ, 8(γ&1)0 1. ο. €Γγ. Μ^€ΐ€]ίβπ 

Ογοί. Ερίο• 187. 6. Α εν^* οτ ανά προμάχους σεύηΰ•* αίμα- 

τοεν νσμίνη πολεμιον {ύ^), Βηιηοΐίίηβ: /σ^' οτ άνά πρ, σεύετο, 
άιμ, εν ν. ττ. π• βιαζόμενος. βαίβίοτιΐυβ : σ«ί? ηό^ αίματόεντος 
εν ν, π. π. βιαζομένου, βοΐιονιυβ: ότιπότ ανά πρ. σενε&\ 
δ ΐ αίμ. 61 βιαζομενος. Εί βΜζομενος βοΗονϋ οοιϋεββ. Ηίηο 
€θΐιΓοηι>&νι• 9. άμει,νοτερος. Υίιΐβ ΒίΜΙιη. 6γ. Μαχ. 1, 280. 
11. ΡοΛ. οίεος, οΐΐ. 11, 1. 

Ργ. 13. Αϋιβη. XI, ρ1 470, Α. Μίμνερμος ^ εν Ναν- 

ν οι εν εννζ ψηαν χρυσή χατεσκενασμεντ] ηρος την χρείαν 

ταύτην ύπο 'Ιΐφαίατου τον "Ιίλιον καΰ'εύδοντα περαιουσϋαί 

προς τάς ανατολάς αΐνισσομενος το κοΊλον του ποτηρίυν' 

λεγεί 9 οϋτως* ^Ηελιος κτλ, Ββ 8οΠ8 ροειιΐσ νβΐ εν¥ΐ\ 

κοίλγ οίΓ. δΐ€6ί€ΐι. ίη Χ. ΚΙβίη., ΜυβΙΙβΓ. Οοιτ. Ι, 425 βςς.» 
ΝίΐΖ5€!ι. Ηοιη. 0<]}Έ5. III, 1. Ηβπη&ηη. Οροβ€ε. 111, 137 βς. δοΐοηίβ ΕΙβ^Αβ. 17 

ίηποισίν η χα$ αντ^, ίπά ροίοδάχτνίος *Ηώς 

Ώχιανον προλιηονσ ονρςινορ πςαναβϊι' 
τον μίν γαρ δια χνμα φίρ^^ πολνηρατος άνη ^ 

χοίΐη^ Ηφαίστου χ$ρσϊν ίληίαμίνη 
χρνσον τψιμντος^ νηόηηρος, αχρον ίφ νδωρ^ 

ινδονϋ^ αρτιαλίώς^ χώρου αφ 'Εσηίρίδωρ 
γαϊαν ίς ^ίί&ιόηωρ. Ίνα οί ϋ•ο6ν άρμα χαΐ 'ίηηοι 

ίσταα 9 οφρ Ήώς ηρ$χέρέΐα μοΛι/' 10 

€¥&' ίπίβη ίχίρων οχέων 'Υπέρίονος νΙος» 

ΙΨ. βοΐοηΐβ Α<1ΐ6]ΐΙβιΐ8ΐ8• 

01>ιηρ. ΧΙ,νΐ• 

δηιιίΑβ: Σόλων^Σξηχίστίδον, ^Αϋ-ηνάίος^ ψίΐόσο^ 
ηος^ νομοβ-ίτης παΐ δημαγωγός. Γέγονί δί ίηΐ τ^ς μζ 
'Ολιψηιάδος, οΐ δέ νς\ 'Επίβονλ^ν&Ης δέ υπό Ππαΐ" 
ατράτου τον τυράννου άπέδημησ^ν ίν Κιλιχέί^^ χαι ίχτιοί 
ηοΐοβ ην Σόίους ίχαλίσ^ν ί^ ίαυτοΰ' οί δέ χαι τους ίν 
Κνηρω Σόλους εξ αυτού φασϊ χαΐ τ^λ^υτησαρ αυτόν ίν 
Κνηρω, 'Έγραψβ νόμους ^Α&ηναίοίς, ο'ίτη^ίς ^'^ί^ον^ς 
ύΐΗ>μάα9^αν δια το γραφϊγναι αυτούς ίν ξνίίροις αξιοσιν 
Ά&^νηΰΐ9 ^^ίημ» δι ίλ^γ&ίων^ ο Σίχλαμις ίπιγράφηαι^ 
νηοδηχας δι ίλιγηας χαι άλλα. "Σστι δέ χαι οντος ιϊς 
τύν ίητα ονομαζόμενων Σοφών χαι ψέρ€ται αύτοΰ τό 
αηοφϋ'ίγματόδι* Μηδέν αγαν^ η τό* ΓνώΟ-ι α αυτόν. 

Ι• Σαλαμίς. 

« 

1. 

Ανχος χίίρν'ξ ηλ&ον αφ Ιμ^ρτης Σαλαμίνος^ 3. ίη^Ιν €8ΐΜΐ)οηαβ9 τ. λο Γγ. Τ, 5. 5. ^ύ^η Ειΐ9(&(Ηίιΐ8 ρ. 

1633, 76. Μίμνερμος, ψξχσί , το τον ιξλίου χαλονμινον πθ- 

τίί'οίοΐ' Βννην χνλην έΐηίρ'ΐίφαίστον χβρσιμ {Χηλαμέ- 

ψη¥. Οαί ιηβπϋ Ιλρβαβ €81. 7. υπότΐτίρος ΙΙβγηίυ• Αρο1Ιο<Ι• 

3Μ. Ι«ί6τί νπ&πηρορ, 11. ηίρί'ων ΒΡ: ύφηί'ρίον Ββι^Ιίίαβ. 

Έτΐρρν ό• ΐΊΐίβη ^xρ|ί^«ι ^ρΙγ){6ΠΙ8 β^Πο^. ΕρΙςπ*. II. Ηέναηι 
^" Βίοι: Μ αΜΜαηάίΙ αΙί€ΤΗηί ^ι^^^Μ^η ΛπαΜ^ Γ«1ίοΐ« ίΙΙ« > » «νιτ;,• , €£τ. τ. 9. « < 1β δοΐοηίδ Ε1θ^8.β. 

κόαμον ίηέων ωδηΡ ϋήη άγορη^ &ίμινος4' 

Εϊην δη τότ ίγώ Φολ^γάνίριος τ] Σιχιριτη^ 
αντί γ ΐΑδί/ναίου, πατρί^ αμπ'ψάμ^νος' 
Ι^αΐ'ψα γαρ αν γ€αι^ ηδί μ^τ άν&ρωτιοίσι γίνοηο' 
^Αττικός οντος ανηρ των Σαλαμιναγ^ών. 

^'Ιομεν Ης Σαλαμίνα ^ μαχησομενοι η^ρι νίισ(η> 
ιμίρτης χαλί:π6ν τ αίσχος ατϊωύομβνοι. 

II. ϊ>ά η€^1 τηξ ^Α&η^αίών ηολιχηας. 

2. 

» 

Ήμ^τίρτ δΙ ηόλις χατά μΐρ ^ιος ουηοτ ολίίταί 

αίσαν χαϊ μαχάρων &6ών ψρένας ά&ανάτων* ^ 
τσίη γαρ μ&γά&νμος ίτιίσχοηος οβριμοηάτρη 
Παλλάς Α&ψαιη γβρας νπ^ρ&ίΡ έχιιΤ 
5 αντοϊ δί φ&ιΐρδίν μΒγάλην ηολιν αφραδη^σίν '' δοΐοηίβ Ι. Γ^ 1. ΡΙοΙιικΗαβ δοΐοη. Ι. *ΕΧ$γ^Ία 'Λρύψα 
σννΌ'ίΐς χαΙ μδλίτησας, ώστε λίγπν άπο στόματος, ίξετιη^η- 
σδν δις την άγοράν αφνω πιλιον τϊδριΰ'εμβνος• "Οχλου όί 
ηολλοΰ συνδράμοντας άναβάς έτιι τον του χήρνχος λΙ&ον Ιν 
ωδτί δίεξηλ{^€ την Ιλ^γ^Ιαν , ης ίστιν αρχη' Α ντο ς χτΧ, 
Τοϋτο το ποίημα Σάλα μις Ιτιιγΐγραηταν χαΐ στίχοι ιχαιον 
έΰτ^ χοιριΑτως πάνυ πίποιη μίνων, ΥΐίΙβ ΏΙοζ• Ι.&βΓ(• Ι, 46. 
ΒβΠΒΟδίΗ. πΒρΙ παραπρισβ,^ΟΙ. Κβίε. ^ 2—8. ββητβνίί Οίοςβηββ 
Ιι&βπΐΌβ. 6. 1ιίΙ)Γί των ΣαλαμΊν άφατων, άφίντων. Ειηβη- 
^βΓαηΙ Ι8. νο38Ϊιΐ8, Ιηαηι. ΒβΙ<1{6Γυ8, βοιΙ. Ηβπη&ηηαβ ΥίςβΓ. 927. 
Α€€νΙί€ Σαλαμιναφί'τας νοααΐ, ηη% ϋατη %η9ηΙαιη ΚολΙΟηβ ρέτ- 
ψηί$3νν% €88€ηί, Έ^τηΥίΛτάγ 8γηΙ•> 114. των Σαλαμΐν* αφετών; 
8€ά ν. Ι.οΙ)6ε1(• Ρ&Γ&Ιίρρ. II, 428. δεΙι&βΓβΓαβ των Σάλαμιροφν- 
γων, υΐΐίιηϋΐη άίβϋοΗοη βίΤθΓί υΐρίβηηβ ΟβπιοβίΙ). ιΐβ Ριϋ8. ΊαΘ^. 
152. ΒοΙ)8οη. υΙ)ί €8ΐ χαλβπον αίσχος άπωσάμ6νο&: απω- 
σάμενοι, αίΤβΓίυΓ 6χ δεΚοΠ. Αυςυδί&ηίβ 318. ίϋίϋβιη. £( χαλεηον 
τ αίσχος άηωσάμίνοι ΑΓδβη. νΐοΙ. 304. 

II. Ργ. 2. Ο6ΐιιο8(1ι«ηβ8 άβ Ρ&Ιβ. 1.6^. 421. ΒβΙε• Αιγβ Η 
μοί λαβών χαι τά τον Σόλωνος ελ^γ^ια ταυτί, ν! 
ίόηΰ•* οτ^ χαΐ Σόλων ίμίσ^ι, τους οίος ούτος άν&ρώπονς» 
4. Απ8(ορ1ι• Εςς. 1168 6<ι<ι. αστοί βονΙχ>νται , χρι^μάσ^ η^ί&όμί^ί, 
δήμου ϋ^ ηγψόνων αδίχος ¥Οο§^ οίσ§ν Ιτοίμοφ^ 

νβρίος ίχ μεγάλης αλγία ηολλα ηα&έίιΤ 
ου γαρ ίηίστβηηαί χατίχην χόρον ουδί ηα^ί^^^. 

άφροσύνίϋς χοομπν δαηος ίν ησνχίη* ' ^® 

Λλοντ^νσιν δ* αδίχοι^ ίργμαοι ηη&όμινο^ 

ου^ ΐ€ρών χτενών ονη τ« δημοσίων 
φΐίδομ^Οί' χλέπτονσιν ίφ άρπαγρ αλλο&έν αλλος^ 

ουδέ φυλάσσονται ΟΒμνά δίχης ΰ•ίμ*ϋλα, 
η σιγύσα σύνοιδέ τα γιγνόμινα ηρό τ ίόντ,α* 15 

τ^ δι χρονω πάντως ηλΟ^ άποτΐ0ομίνψ 
Τουτ ηδη πάσίΐ πόλπ ίρχηαι 'έλχος αφυχτον, 

έΐς δέ χίχχην ταχέως ηλυ&ί δουλοσυνην^ 
η στάσιν ίμφυλον ηόλ^μον ϋ^ (νδονν ίπεγδίρ^ΐ^ 

ος ηολλων ίρατην ωλ^σιν ηλιχίην* )0 

ά γαρ δνσμ^έων ταχέως πολυηρατον άστυ 

τρνχίται (V σννόδοις τοις αδιχοΰσι γίλονς* 
Ταντα μίν ίν δήμω στρέφιταί χαχά' των δέ ίονιχρων • Τθ6ί ν. 10. 1ηββπΐη( νβΓβϋηΐί χρΎ^ματα ^ ϊμδίρον&ίν ^χ^^^β 
αϋχως δέ πεπασ&α^, ρβββίηβ: ν. ίτ. XI, 7. βγΙΒατ^ίιιβ ιηςβ' 
ηιοΜ ιη1βΓροηί( Γγ. 6. 16. άποτίσομίρη Μ&ΓΐίΙλίκΙιιβ 6( βχ γον 
Τ€€ΐίοΒβ €θίΙβχ ΒαναΓίοϋβ; €ίΓ. XI» 76. Υαΐ^ο άηοτίσαμίΐβη^ 
11 17 Η1»ή 6Ι ΒφΜβΠΐβ: η τα1β;ο. 21 ι»^.^ ίΚηΛ&ηι Ψ^Ηοη^^Λ ί€* 
η/ίπ $$ ΐ7θ/»Μ«€ΐ) άΜηάηηι ίαεταί τώψ άό$ηούρτΦν τού^ 
ψίλους έψ ταις σνψόδονς; ηύί^€ΐηΗ^ηί$ €θΛαέτ9ΤΗ ειΐΜ 
ί« δυςμ^νίων, 3αηί ν^ο άίχϋ τοΊς άδιηοΰσι^ οη4 άαΐί* 
ίηα ίσηίαηιάίηι νύΜ αίφιε νηο χων αΟίϋΌνντΛνΛ Ιη^αΗάΛ ηίηΐΐί* 
ίατίοΜ άατ€ ϋίυέΛ ο<νι6ιι« ΐη ίατηίΗατϊΒν^ ^οη§τ€9$%1>}α ρ^ϋίίηί^ 4η* 
^ηή9 υετο τ%χα9^ ν€τ^€ταΙ%οη€φ ^ Μ€ά€»^ φιαϋ ληλΙ ^ηίπΗανΗΐΛ 
αΐΓ0(Λ99*ηια€.* Κ β ί 8 Ιί ί ιΐ 8. ΟοιηρΙαΓββ ΗΒΗ φΙλσ*ς4 β€ΐι«βί6ηΜ ι 
>/ϊ}ν. σνν6δοις \ηΧο 4η ούηΐΐίοίηί τοΐς άδ*Ηονσί μιφπι «βΙ ιΙα^^ 
Τ08 ςυ6ΐ». <1ίο&8 ίηεοη)ΐιιο(1ί.« 23. ΟοοίβΓ ίΓ. ΧΧΥΙΙ^ β 8<|Ι|• 
Ρΐιιΐ. 8ο1. 3ζΙ1Ι. *'^ηας μέν γ^ρ 6 δήμος ηρ ύττόχρ^ω^ των 
πλουσίων. ^Μ ναρ ιγίωργονν ίχδίνοις ίχτα των γινομένων 
τάοΰντ^ς ίχτνμοριοι ηροςαγορ(υομίνοΐ .ηαι ^ητδς, η Λ9^^ 
1«^μβάψονΕ€<ς ίηΐ τίμς σωμασιν αγώγιμοι τοΐς δαν^ίζονσιν ήσαν, 
ο< μ«ιτ αύτοΰ ,δονλίύ.σονης , οί ο ίηί τ^ ΐένΐ) ηιπρασηο" 20 δοΙοηΐ5 Εΐβςιαβ. 

ίχνευνται^ ηοίΧίΛ γαίαν ίζ αΧλοδαηην 

Οντω δημο&ΐϋΡ χαχορ ϊ^χεται ό&ίαί ίκαστω, 

ανλειοι ί* ϊτ ΐχειν ονχ ί&ίλονσί &νραί, 
νx|^ηλ6ν ί νηίρ ϊρχος νπίρ&ορβν, ένρε δέ πάντως 

* Η γε τις ψενγων Ιν μνχω, ίρ &αλάμω, 
80 Ταντα δώάξαι &νμ6ς *Α&ηναίονς με κέλευες 

ως χακά ηλεΐότα πόλει δνςνομία ηαρεχει^ 
ευνομία 8 ενχθ(ίμα χαϊ άρτια ^αντ αηοφαίνεΐί 

και &αμά τσϊς άδίχοις αμ(ριτί&ΐ]σι ηεδας^ 
τραχέα λειαίνπ^ ηαύει κόρον , νβριν αμανροί, 
3& αναΐνει ί ατής αν&εα (^'υόμενα, 

εν&ννει δέ δίχας ϋχολιάς ντιερτί^γανά τ έργα 

πρ{χυνει^ ηανει ί έργα διχοστασίης, 
παν ει ί άργαλεης ίριδος χόλον^ εστϊ ί* νπ αυτής 

πάίηα κατ ανθρώπους άρτια καϊ πηψτά, 

5. 

^ημω μίν γαρ έδωκα τοϋον κράτος ^ οασον ίπαρχεί, 
τιμής όντ αφελών 'οντ επορεξάμενος' 

ρϊ ί ειχον δυναμιν καί χφιμααιν ίσαν άγητοί, 
και τοί^ Ιφρασάμην μτ^δέν αειχ^ εχειν. 27» »^ιηι^;€»4• ετ ξ^ύχ., ί. ς. ούχίτι. ΥΜβ »^ $ορ1ι. Τη€ΐι. 

Μύ α移 €θΓ. 135 •ς. ΙΗείΰηι «:;( ηροςωποηοιητιχως ιιβςοβ 
^χυι( η&ΐΙτΑίιι ΐι^ίβοβί^οονη.ι 29. δΐε Ιι^γι ορίίηί: ΒσίΐΙφιιιιβ 
€04ΐ«χ ε7 γε τις η φ,, «Ιϋ εΐ ν^ί τις, ί} γέ τις, εϊη γι ης, 
ΒηιηοΙ&ίιιβ ε! κέ τις ^; Η. ΜίοΙΑοβ ει γε %ις γ φ. δοΗ^βίβΓο Η 
καί τις ψεύγων ηοη <ϋ8ρ1ί<τ«ΐ. ΡβυΙΙο 8η(« ΒβΙιλβΓΐ 1ίΙ>ή ηύρ- 
των: λΐϋ ηάντας. 

Ργ. 3. ΡΙ«(ΑΓΓΐιαί 8ο1. XVIII. * Εηιηημαίνεται αυτός αίηΐγ 
την εξίσωση^ οϋτΜς' Α.'ημω κτλ. 1. ΙτΐξχρχεΤν Βίαηείίίϋβ: 
άηαρκεΐ ΟοΓβββ. δελ&βΓβΓ,υβ: ιΛ'υΙς&ΐυηι ιη«$ιβ ρΐ&οβί. ^εχΐβ•^ 
^ΗΟΆΐατη €% αιαίίί€ΐΗΓ (εοη(Γ& όίνίιυιη ίη}υπιΐ9.)« Ιπιιβο ίτταρκί^ 
ί. <|. άπαρ^Ι^. 2. *Έηορεξάμερος Η. διβρίιβηηβ Τΐιββ. 8. ν. €Χ- 
ρΙκΑΐ: >η€€ 611801 ΐΗ^υβηέ ρηβΐΰΐ^ βυπι ςαΐΜΐι Ιια>6^8^, ΐΜορβΡ 
^808 ροττ6«(8 ηΐ8ηιι.€ 4. Κα^ τούτων ττρονρυηϋα , ίνα μηίί^ 
, άπρεπες η αδιχον εχωσι. €οΓ8έ|. δοΐοηίδ £ΙθςΐΜ• 21 

^ίΐί αν δήμος αρίστα ου¥ ηγιμό/ν^αοιν ϊηοίτο^ 
μηΤ€ Ιίίτρ^ άνέ&£ί^ μηη ηί^όμ^νος, 

δ. 

"ΈργμαύίΡ Ιν μ€γάλθίς 7ΐασ$ρ άδ$^ χαΧέηον. 

β. 

ΤίχΤΗ γαρ χόρος νβρίί^^ ^^αν ηο)Μς όλβος ίηηται. 

7. 

'ϋί νϋρέλης ηίλ^ται χιόνος μένος ηδΐ χαλάζης^ 
βροντή ^ (Χ λαμπρας γίχνέται άσηροπης* Γγ. 4. ΡΙα:&Γε!ιιιβ Οοιηρ. δοΙ. βΤ Ρορϋο. II. ΚαΙ νοΰτο ^ 
Α)«χ« συνιδίΐν πρότΐρος δ £6Χων , οτ$ δημο^ ^£19 &¥ άρι- 
στα χτλ. Ηίηε Γογια85€ 8€πΙ>«ικ]υιιι : Αημος 9 ω 9 άρ αρ, . 

Ργ. 5. ΡΙύΐ&ΓεΗηβ δοΐόη. XXV. Ρίοίαιη ία «οι ςαί^υβ Ι^^^β 
λ δοΐοηβ ]«ΐΑβ <1ίβρΗ€βΓ6η(, 

Ργ. 6. Οΐβιηβηβ ΛΙοχ. δίΓοπι». VI, 740. Ρο((€Γ. ΟοηίβΓ 
ΊΊιβο§ηί<Ι. 153. ΟΓ&οοΙηηΗβΓο^Ι. νΐΙΙ,77. ΡίικΙαΓ. ΟΙ^τιηρ.ΧΙΙί, 12; 
Βίος. Ι#. 1, 59. βχ άίοΐο δοΐοηίβ ΓβΓβΠ τοι^ μ^ρ ικόρορ του ηλού- 
του γίννάσϋ'α^^ τηρ ^ νβριν νηο ταυ χορού, 

Ργ. 7. Οΐο<ΙοΓυβ 8ιο. £χ倕 νΑϋο. ρ• 23. ΟιικΙογΓ. Αίγηα^ 
Σίλωρ χαΐ προαη^ΐν τοΙς Ά&ηραίοις τηι^ ίσομέρηρ τυραρρίδα 

αϊ έλ^^ίωρ' '£χ χτλ. νβπιιβ 1—4. «ίΤ^Π ΌΙο§. Ια. Ι, 60., <ϋβΐί•. 
€ΐΐοα »1ι«*Γυαι Βίο<1. 8κ. XIX » Ι., ρήαιυηι ΡΙυΟίΓοΙιυβ 8ο1. III. 
ΥβΓβο Ι. Οίο^βηθ• φέρεται. 2. Ιαμηρης Οίοςβηββ, ▼. £χβΓ€ί• 
«Αΐι. Οηη. ρο6ΐ £αβ(&&1ι• ρ• 41 βφ Ροβΐ ρΓίιηιιιη ιϋβΐίοΐιοιι νυίςο 
ίιίλΓείαηΙ Ιια€€: 

*Ιίξ άνεμων δι θάλασσα ταράσσ£ναρ' ην δί τφς αντην μη χίρνί, πάντωρ ίστί 9ίχα$οτάκη. 

ΗιΙ>βΐ ΙΐΑβ€ υηαβ ΡΙηΐβΓΓΗαβ 1. ο, Έρ δέ τοΤς ψνσιχοΤς άπλον; 

/φτ» λι^αρ χαι αρχαίος^ ως δηλορ ίχ τούτωρ' *Εχ ΡΒψίλης 

*- άστέροηης* *Εξ άρέμωρ χτλ. £χ Ηυ]υ8 «Ιβ^ΐΑβ ΙβηοΓβ 
βλ νβΓίΝΐ «ΙίιηίηΑηιίΑ ββ86 «νίαηαβ Ιη Εχχ.. ΟγιΗ. ρ. 42. δοΐοη ιη. 
Αέία «Ιβ^Μ ΒΜ>Γβ ροβίΑίαιη νί<Ιβ(αΓ ροραΐαηι ουαι ιη&η €θθΐρ•Γΐΐνί§8τ, $Λ &ο1οηί& ΕΙο^Μ. 

δήμος αΐδρίρ δαυίοαννη» ίτΜΤίν^ 
^ Αίτ^ ί ίζ(χραρτ ου ράδιόν ίστι τζατασχΗΡ 
ν<ίΤΒρον% αλΧ ηδη χρη * πάντα νο^ίν. 

8. 

^£/|6ΐ^ 8τι μανίην μ^ν ίμην βαώς χρόνος αστοΐς^ 
δπξπ ίΟ^ηΟΊης ίς μίσον ίρχομενης. €ίτ, €ί€6Γθ ρΓο €1α6ΐι1ίο 4Θ. Εχ ^110 ίηί€ΐΙ%3% ροΐαίί 4ά^ φίοά 9α€ρ• 
άί€ία*η €8ί: ηί ηιατΰ, φιοά ηαΐατα 9ηα ίναηφιιΙΙητη «ί/, νίπίοτατη 
VI αί^ίΐανι αΙ^Ηβ, ίπτύαΗ^ «ΐ€ ρορηίητη Κοηαηΐίψη ««α »ροη(€ €88€ 
γίαοαΙμϊΗί Μ/η^ηατη $€ά»ίίοΒαηιηι νοοίόπε^ αί νίοί€ΐύί%9νη%» ίβίΛ- 
ρέβίαϋδη» ϋοηοϋατί, Αικαωτάτη €οηιρ&Γ& €ΐιιη ΤΙιβοχη. 314. 
8οπΙ>βηάυιη &υΐ6ΐη πάντως. 3. ^/^ ^^ τυράννου Οίοθοηιβ XIX, 
1. Ηνβγ^Ηίυβ; μονάρχον' τυράννίμ^,* 4. άϊδρίίΐ Ό\οάοτνί$ 
XIX, 1. ά'ι'δρ^ίτί ϊη £χ€6Γρη. Υ&Ι. €( ίη βάά. νβΚ. Οίο§βη!ι, ιιΒί 
«Ιϋ ϋϊόρις ιών^ 5. 6. })&«€ Βιολόγο (1β<>6ΐηηβ Υ&ιίο&ηο: €0<ΐ6Υ 
^ΙξΙηύ ^ δξδραντα ραΐΰιύν έστι, χατασχ^ιρ^ ΟιικΙογ• 
Βυβ ου (η'ιόων, ν. ΒοβϋβΓίοίη. ίη ^'ίβ&υΐιηι Μιΐ5• Κΐιεη&ιι. III, Ι. 
ρ. 13. Ρ&85ονίυ3 βρυά ΒβοΚι. Λά Ηβηιΐθδί&η. 361 βς.ι Α^Ιης ^ 
ίξάρ^ντα το ^άδιον ίστί κιατασχδίρ; Ρβυ^Κΐαβ: Αουλίηι^ 
δ' ί'ξαντ ον φ7]δο6ν ^πτι,ρ άνααχίΐν \^\ Αουλειτι ^ εΐξαη 
ού (}. , νβΐ Β ου λ ψ) δ' ηό' ί| άνδρδς άΐδριός εστί ί€ατα- 
σχειν, Βιιβεβρί ιηβΑίιι βιηβηά&Ιίοηβηι , (]6 ςιια «χροβαί Έχχ. €η1(• 
ρ« 43,, ηίδί ςαο(1 ίΒί ί'ξ(χρ&ώπ:' ααάΑείυβ εοη]6€ΐ&νί. δ€ηρ§ί 

εξαραντ , 1ι, ^,} ϋδί αηΐβχη ΐίίτηίβ $€ εχΐηίετίΐ^ ηοη>ίαο%ΐ€ €9ί ι/ί- 
ργίηΐ€ν0 ρο8ί€α^ 9€ά ^ωη οηιηία €%ν€ητη8ρ€€ίανβ άΰεβί. ΟοηΓβΓ 

ΡΙαίΑΓοΙιυιη δοΐοηβ XXX. Ζολωι/ το μι^ημονευόμδι^ον δΐηεν, ο)ς 

πρώην μίν ην εύμαρίατερον αύτοΐς το τίωλΰσα^ τηρ τυρ€ίρνιδα 

αυν^σταμένην , νυν δέ μπζον ίοττ* χα2 λαμηρότίρον «χ κ όψα* 

κα? άνελδΐν σηνίστώσαν η δ 7] χαί πεφυπνΐαν. Βίο- 

άοΓαβ! 2Λλων παρελθών ί/^ ικΆλησ/αν παρεπά^,δ^ τους *Α&ΐ]' 

ναΐονς ΐΛαναλύειν τον τι^ραννον , πριν τβλε'ως ισχυρορ 

γενεβΌ-αΐη 6. χρή τάδε πάντα νοειν Ραββονϊυδ; χρη ηερί 

ηάντα νοείν Οίη(]οΓΐΐιΐ8. ΈΑί ςυΙ ιη&Η( χρη ίνα πάντα νοεΤν. 

ΓΤ. 8. ΒίΡδ. Ι-, Ι, 49. £ύλων ηξ^κς εΥς τίνα εχηλησίαν 

μετά &ώρααος χαΐ άσπΐόος, προείηεν αυτοΊς την επί&εσιν τον 

ΤΙεία^στράτου , -"^ λίγων ταΰτα' Άνδρες *Α&ηνα^ο$ , των 

μεν σοφώτερος, των δε ανδρειότερος είμί' αοφώτερος μ*»' 

των τί)ν άηάτην ΙίΗσιστράτου μη συν$εντων' ανδρειότερος δ^ 

τών εηισταμίνων μέν, δια δέος δε σιωπώντων^ Και η βον- 

λη ^ Πεισιστρατίδαι οντες, μαίψε^Ο^α^ ϊλεγον «ι^- 

τόΐί• οί^εν είπε ταυιΐ' Αείξει «τλ. ι 

9. 

μη τ ν &€θίς τοντωτ μθΐραν ίηαμφέρ^ί*" • 
ωηοϊ γαρ τσύτονς ηύξη<ίατ€' ρύϋΐα δόντ^ς • 

'χαΐ δια τοΛχα ίΚΛην εσχ€η δονλοσννφτ 
(ΐς γαρ γΧωσααν οράτε και ίίς ίπη αίμύλον άνδρό^^ 

(ίς έργον 9 ύνδέΛ^ γιγνόμενον βΐέηετε' 
υμεων ^ εΤς μίν εχαατος αλώπεκος ΐχνεα βαίνπ^ 

σνμηαύΐν ^ νμΐν χάννος ΙΗ^εστν νοος. 

III• Προς Φιλόκνηρον» 

10. 

Λ'υν δέ 6ν μίν Σολίοι^^ πολνν χρονον εν&ά!ί άνάσα^ον ' Ργ. 9. Ι)ιο§. Ι•. Ι, 52. "Οτε τον ΤΙξίσίστ^ατορ εμα^ερ 
^Μ τνραΐίνάν, τάδε εγραχ^ε προς τονς \4&ηναίονς' ΕΙ δί 
«1ψ Βίο<]οΓπβ Εχ€€. νβΐίοο. ρ. 24. ΟϊπιΙογΓ. Κα\ μετά ταΰτα 
τν^αιψονντος ίφη' Ει δ^ κτλ. ΑάίΙί; ΡΙαίβΓοΙι. δοΙ. XXX. 
ΟΙβιηβηί ΑΙβχ. 'δίΓοηιη. Ι, 828. ΡοΙΙβΓ. 1.. δεινά Βίο^^ηΜ. 

1 μι] ^εοισι τΜυ^ν ' ΒΙοάοΓαβ: μηνιν εηαμφ, ΡΙαίΑκλαβ Αη(β 
€οΓβ«ιΐ: 9-0 δε νονς' Μη τί}ν χακοΐί^ , α ιψό^σχετε δνά την 
ΐ'/ΐίΓί'ρ» ίνανδρίαν , μέρος επ(χνα(]^ίρζΓε εις - τοης -ί^εονςΛ 
3. τ,νξήσατ ερύματα δ. ΡΙαίβΓοΙιαβ βΐ ^ΐθ€ΐοΓυ*. Οογηϊ;»: Μν- 
«ί αιηοΊς ενεχιφα, τοντίστίν, οΤορ εΐίχνράάαντες την ελευ^ 
Ο^ριαν υμών διά των δεδομένων τίίϊ Πεοσκηράτω κορυνηφό- 
('»>'. ΥΜβ ΐηαί. 8οΙ. XXX Οίο. Ηβρ. Ι, 44. 4. ό^ τοΰκο 
1>ίθ4<οπι§. εσχετε 1ίΙ>π οπιηβδ, Ιι. β. αοοερι^ϋΒ; είχετε ΝίοβίΜ 
€Ιιοηίλ(ββ άβ ΓβΙιαβ ρο8( €βρί. Οοηβΐ&ηΐίηορ. 375.» ίοχ^ε ΒργΑηυβ. 
δ• Οίο^βιιββ ρηβροηϊΐ ,7•. 8. -* «'•? ^γ'; /αι μύλου ανδρός Ρΐΐιί. 
€1βιη.; εΙς έπος αίόλαν «, ΓβΙΙ. ΡΙαΙβΓοΗαβ 8ο1. XXIX. ^Ιμύ^ 
Ιορ τ* χαΐ ηροςφίλ^ς εΤχε ( ΡίβίδϋτιιΙϋδ) ίν τω διαλεγεσ&αΛ. 
7; ΟηϋηΒβ Νύαοις^Λ]^νίά 8υί^βιη 8. γ, ' Τμών δεΤς μΙν εχαστος 
(ύ,ύπηξ^ δωροδοχεηαί. ϋΐοΠ δοΐοη: δίηραΐί βαρϋ^^ Οίηαί ά€9%^ 
νΛί8. Μώπεχος 7χνεσ& βςιίνεί, ννΙρίηαίαΓ. 8. χοϋφος ε, ν. 

ΠΙ• Ργ. 10. ΡΙαίΛΓοΙιαδ δοΙ. ΧΧνί. Υϋα ΑΓΛϋ Ιί, 43α. 
Βο1ι]«. 1/«^τα^ των εν Κύπρυ^ 2:ολΙων 2:6 λ ωΦ εν τ αϊ ς 
^Ι^γειαις ταΐς προς Κνπράνορα τον βασιλέα^ ος 
ΰ^μβουΙΐί/&(Ις νπό Σόλωνος ατίσα» την πόλίν χάριν του άν^ 
'?05 Σόλους ώνόμασεν, άμοφην χαντην νεμων της ανμβου'• 94 δοΐοηίβ Ε1β$ίβ«. 

την * ηολιν ναιο$ς χαΐ γένος νμέηροΫ' 
ανταρ ίμί ξύν νηϊ ΰ-ογ} κλαινης απο ντίϋ^ 
ασχη&ϊ] πέμηοι Κντ'^ς ίοστίφοτρο^* 
& οιχίαμω 8 ίηϊ τωδί χ«ρ^¥ χαί Μνδος 6ηάζο$ 
ίαϋ-λον χίά νόατορ η(ΧΤζίί ία ^ίμ^4ριρ^• 

IV. Ύπο&ϊ}χαί ί*^ αύτόρ^ 

11. 

Μνημοσύνης χαί Ζηνος *0λνμ^1ον αγλαά τίχνα, 

Μοϋσαι Πίφριδές, χλντέ μοι έύχομένφ* 
^Ολβον μοι> προς &€ών μαχάρων δότε χαΐ ηρος άηάνηαν 

αν&ρώηων αίπ δοζαν ίχ^ιν αγα&ην* 
^αναι^ δέ γλυχυν ωδ€ φίλοι ς, ίχ&^ροίσι δέ ^ηχρόν, 
τοΐσι μέν αιδοϊον^ τοίσι δέ δπνον ίδύν. 
"Χρήματα δ* ίμείρω μέν ίχην^ άδίχως δέ η&ϋιαΟ'αι 

ονχ ί&ίλω* πάντως ύστερον ηλ&£ δίχη. 
πλοντον ί Ιβν μέν δωαν ϋ-εοί^ παραγίγνιταί' ανδρΐ . 
10 ίμπ^δος Ιχ νεάτον πν&μένος έΐς χορυψ/^ν" 

ον ά* ανδρός τψώσιν, ύφ νβριος ου χατά χοαμον 

ϊρχηαί, αλ£ άδίχοίς ίργμααι^ π*ι&όμ$νος 
ονχ ί&ίΧίον ϊπεται: ταχέως ί αναμίσ^^ίται ατη* 
αρχή ί έζ ολίγον γίγνεταν ωατΒ πυρός, 
Ι^γλανρη μέν το πρώτον, ανιηρη δέ τίλ^νχα• 
ου γαρ δίιν Οψητοζς νβριος !ργα πέλέ^, 
'^ίλλα Ζέύς πάντων έφορΙα τέλος, έξαπίνης δ^ λης αύνζκ ΗβΓοθ. \, 113. ΦιΧοχνπρον Σόλων *^4&ηνΐί7ος 
άηιΧΌμίΐ^ος ίς Κνηρορ , «V ίπίσ^ αϊρίσί τυράννων μάλιστα• 
% την ηολιν ναίοις ΡΙαΟιπτΙιοβ: την τ 9 πόλιν ν. 8(€ρ1>&ηο8, χίι^ 
πολ^ν ιύ ναΐοίς Κβίβΐκίυβ; τηρδδ πολίν ν. νΐΐΑ Αγειι. 'Τμέτί^ον 
8€ΐι•€ίβπιβ €χρΗαιΐ ϋον. Μίηαβ •εευΓ«ΐβ. 

IV. Ργ. 11. δΐοΙ>&6ΐΐ8 ΓΙοΓΪΙ. IX, 25. ΥΜβ, ΡβΓο ^Ιαιη €γ«- 

(«ϋβ ίη ΙυΠ8θί ΟΓβα. VI, 199. VII, 213. 3. ολβον ίμοί ΒΓυιι• 
€ΐ(ία8. 7. νίιΐβ Ρ1υ!8Γε^ιαιιι 8οΙ. Π. 8βη(«ηΐί&6 8(ηιίΙ«>8 &ρυ(! 
Ιΐ68ίοάυοι Ορρ. 322 βςς., ΤΗ«οβηί<1. 197 βςς• 9. ΝοηηυΙϋ €0<<<). 

τίλοντος. 13• ούχ έ&έλων 1ι. «. 1$ο€ί οδηϋαΐην Η τ€ΐη€ί€ίΛΤ, 

ΡθΓ8. χούχ έ&έλων. άναμίσγέτα§ ατη Τηηελνβΐΐυβ: «ιΐ• Βηιο^ 

εΙ&ίιιη άτ^ΐ* Ιβίβΐΐί^;^ τν» πλοντ*η. βόΙοΗΐβ ΕΙβςίΜ. 

ηξίνος^ ος ηαντυν ηολιηιυμονος ΜρυγέηΗό 

ηυ&μίνα χηησάς^ γψ «ατά ην^οψόρο^ 
δ^ύίίας χαλά ίργα^ ΛΛ ϊ9ος^ αιην¥ ΙχαρΗ 
* ονρβκον, αί&ρΐηρ # αν&ίς ϊδτϊχίν ιδΗτΤ 
Ιάμπα ί ηΜοιο μίρος κατ άταίρονα γαίαν 

χαΐόν, ατάρ ψηφίων ονίίν %τ άττίν ίΛ&• — 
τοιαύτη Ζηνος ηέΧηα^ τίσις^ σνί ίψ ίχαστω, 

ίίοίΐίρ ϋνητος ανηρ^ γίγνηα^ οξνχολος" 
αίά ί ου τ^ Χίλη&ρ διαμπερές 9 όστις άΐίτρορ 

ϋνμον εχέ^ ηάντως ί ίς τέλοζ ΙΙ^προψη. 
αχ 6 μ^ν αντίχ ?τ«Γ6^, ό ί* νστέρσΤ Η δΐ ψυγωαψ 

αντοΧ μηδέ &£ων μοΐρ ίηιουσα χίχρ, 
ηίν&£ πάττως αντ$ς* αναίτια έργα τίνσυαί'» 

ί παίδες τούτων * ηχέμονωρ οηίαω, 
θνητοί ί ώδε νοΛμεν όμως αγα96ς τε χαχός η* 

δηνην εΙς αυτού δόξαρ !χα(ηος ιίχει^ 
ηξίΡ τι πα&είρ' τότε 8 αυ τις οδύρετία* αχρ^ δί τούτου 3& 

χασχορτες χούφαις ΙΙπίσι τερηομε&α' 
χίίατις μέν νούσοισιν νπ άργαλίγσι πι^α&η^ 

ως υγιής εσται^^ τούτο χατεγράσατο* 23. ΥαΙςο πΐονα : απείρονα Β η. ββο. Οηιίΐΐυηΐ Υοβι, Αηβα. 
27. αιει ί ον τ» λελη&ε άαο €οάά. 8€ΐιονϋ, (ιΗίβίοΓάϋ Β ιη. 8«ο• 
Υοίςο αίεΙ ούτε; ^^κβηΐ^&οΐιίυβ «ΑΑα ε ούτε λεληΟε. 29. "ηρ 
<^^<χμΜ. δείιονϋ: Τπηο. οί δε\ 31. δίε «ίίβΐίηβυβηιΐυηι άοϋηϊί 
Εύ. 6«Γΐι&ηΙ. Ι,βεΐΙ. .ΑροΙΙ. 214. αυτις ΒΓυηοΙίίαβ: ΙίΚ>π 9ΐύτΙχ\ 
\\»ϊά€Λ αναίτια Ιι^γογοπι βΰπρΙοΓ&ιη Γβνοεκνί: ταΐ^ο αναίτιοι, 
31 Ι.ίΙ>π τίγεμόνωρ οπίσω: ναΙςο αχ €ΐηβη(ΐΑΐίοηβ ΡίβΓβοιιϊ Υβη. 
ιίιοιη. 186. η γένος εξοπίαω , ςυοιΙ 1)«1>βΐ Β η. 8«€. ν^γχίβοη 
ΐΜΐ€ΐ)ία8 η *πογόνων οπίσω : 5€ΐιη«ί<ΐ€Γα• λο ΧβηορΙι. ΑβΜΪΙ. Ι, 9. 
θχ βΰΓίρΐιιτΑ €οάΪ£ίΛ Λ Αραϋ βΓοιίϋΐη, <ιαΑ« ββΐ προγόνων όπίσω^ 
€ί6αι η προγονών οπίσω» Προγόνους ϊηίακάηΛ &μ ^$ί€το9. 
34. ΥαΙςο 6Χ Η. δίβρίιβηί «ιηβηάλϋοηβ εσ&λην 9 εΤς αντοΰ. 
Τποαιν«1Ια3 ενδην ην αυτός; Η. δίβρΗΑοα» Ιο €οΓρ. Ρο«ΐΐ• 
€ηβ€€. *σ^λί]ΐ' ην αυτός; ενδην εϊς αντύς δείιονϋ €<μΜ. Αϋ» 
έχ$»]ν ην αυτός €θ(Ι«χ Ε.; (χΓοίίυβ εσ&λην ό* είν αυτ^ ; δεινή» 
<Γ; ϋύτοΰ Β η. ««€•; ΥιιΙοΙίβιι&Γίιιβ ηνδανεν ην αυτός• £^ο οοιΙ.. 
Β €0ΓΓ«€ΐίοη6α Γβΐίηαί 6ΐιΒάυΙ>ί(ΑηΙ«Γ. 36. Ιτβ^βΐΜΐΐοτ αυτ^^ 9$ &θ\θΐύ3{ Εΐ€^Μ% 

40 χαΐ χαλος^ μορφην ον χαρ(!ΐέύ0αν, ^χΐαν\ 
(.;. « δέ τις αχρηιψΡ» η^^^ς δέ μι^ '^ργα βί^Οξμι» 
χτησασβ-αίι,μάντφςχρη^^α ζ^οί^ι^ * ,δόχά. . 
Σπεύδει ί αϋ,ο&ξν αλλρί' ο . μέ^ %ατά ηοντον αλαΧΜ 
ίν νηνσΐν ^^ορζ/ωνούζαββ, κέρδος αγπν, 
^Ιχ&υόίντ^ ανέμοιαν φ,ορεύμ^νος αργάί^έοιοι^ 
;<. ψενδωλην ψνχης^ςίνδδμίην &έμ^νος' 

άλλος γτ(ν τίμνων αολνδένδρέρν «V Ινίςίντον , 

λατρεύει^ ,τοϊαιν χαμην)^ αροτρ(» μφλξΐ' 
α?<,λος '^ί&ηνοίίί^ς τε χάί ^ΙΙφαίοτον ηολννέχνε(^ 
50 £^/α δαύς χειροίν ^υ?Μγ£τίχι βίοτον' 
, .• άλλος ^Ολυμπιάδων Μονσέων * πάρα δώρα δι^αχβ'άς 
ίμερτης σοφίτις μέτρον ί7ΐίι(Ρζάμ^ος' ^ 

άλλον μάντιν 'ί&ηχεν αναξ ίχάερ^'ος ^Απόλλων, 
€γνω ^ β^νδρι χαχον τηλόδ-εν έρχόμενον, 
6δ ω συνομαρτι]σωσι ^εοΐ' τα 5^ μόρσψα πάντως 
< , ονχε τις οιωνός ρυσετο^ι ονΰ• ίερά' 
α/,λοι Παίωνος πολνφαρμάχου έργον έχοντες 

ιητροί' καϊ τοις ουδέν επεατι τέλος* 
πολλάχι ί ί| ολίγν^ς οδύνι^ς μέγα γίγνεται αλγος^ 
60 χουχ αν %ις λύσαιτ ήπια ψάρμαχα δούς, 
τον δέ χααίμϊς νουαοΐϋΐ χαχουμενον άηγαλέαις τε 

έήράμενος χειροϊν άιψα τίθΊ]α νγιΐμ 
Μοίρα δέ τοι ϋ-νψοϊσι χαχον γέρει ι)δέ χαϊ εσ&λον* 
δώρα ό* σ,φυχτα ϋ'εϋίν γίγνεται {ζΟ-ανάτων* 
05 ΙΙααι δέ τοι κίνδυνος επ εργμασιν ουδέ τ(ς οιδε • > » • 40* Οο<ϊ(1. 4Γββ δοΐιονϋ χάί τίάλλος. ά^,'ηάρτ<ος βββοοηιβ: 
1ίΙ>η ηάντωρ, ΙΪ}ίάβΐΛ ηλεΐστα ΰο(]ά. ()ύο δοΗοΛνϋ, ββά ίή &1(6γο 
βαρπίΒΟΓ. ττοΑΑά. 11>ίά«ιη 1ϋ)ΐΐ δοτ^εϊ ρρΗηβρίβ, ραΐο. ΟββίιΙβΓο 
πο^εΤ^ νοεΤ, Υίθβ ββςυβηΐίϋ. 51. διδάχϋ•η (χΓοίίαβ, ΒπιηοΙίΙα^• 
Ργο πάρα νοοβ αρα ΓβΜήρβοηιη. Υίχ Γβοίβ ()ί€&3 διδαχ&ηνα^ 
δώοα ΐϊα{>ά Μουσών, 55. (τνι^ομαρτη σασί Υοββ., (τυνομαρ-^ 
τησονσι ΒΓοηεΜυδ. 57. δ8ΐιη88ίυ8, 6Γ0(ίυβ, Βπυηοΐίίπβ ούβτ^ 
οι Παίωνος. Ββ ^αβοηβ νιθβ ΜαοΙΙ^η Όογγ. Τ, 297. 61. κα- 
κονμενορ Εούβοΐ^ΐαβ Α}Λ€, ρ. 218. ΙιίΙ)Π ^υχώμενον. Οβ ηι&§ηβ- 
υβπιο ΑΐιίηίΑΐί «(Ιιηοηβΐ ΒΓηηοΙιίιιβ• 66—70. €Χ3(Αη| ίιι ΊΊΐΦσςϋΐ- 
ϋϋίβ 585 8(|ς. ?/ μίλλίί σχησπν πρηγμ^τΟζ αρχομένου^ 
αίΧ ο μέν ά ίρδπν ππρώμίνοζ ον ηροροψα^ ^^ 

άα μίγάλην αη/ν και χαλ^ηην ΐπεσιν, 
τώ ίί χαλώ^ ίρδοντι ϋ^ίος ηδρΐ ααντα τι&ησί 

σννηιχίην αγαϋ-ην, έκλυοΊν αψροσννης' 70 

οι γαρ νυν ι)μίων ηλπατον ίχονσι βίον, 
δίτάάσιον σηάδοναι' τις αν κορέσπεν * ατχαντας; 

Άίρδίά τοί -διηΐϊΟί^ ωπασαν α&ανατοι' 
ατη ΰ' ίξ αίτων θ[να</:αίνίται, ην οπόταν Ζιυ^ * ,75 

πίμψη τισόμίνην^ άλλοτε αλλο^ ί'χίΐ. 

12. 

'ϋ'φος ω ιταϊδές τε ψίλοι> και μώννχες 'ίτϊβιο^ , 

ν.αΙ χννες άγρεντίχΐ και ξένος αλλοδαπός* 66. Ίϊΐ90§ΏΪ& ηοΤ σχησπν μελίπ; «ραά δΙοΒ&βυηι Υοββ, •4 
6«5ιι€γΙ ηΐΑτςο τι μέλλει σχ. ΟοοΓβΓ Αγι^Ι. Β&ηη, 188. |1»ΐ<ΐ6«ι 
/^'ίμβίτο^ τυΐβ^ο: 6^0 πρηγματος άβάί 6Χ ΤΙιβο^ηίιίθ. 07. εν 
ί(}^Ην. ΤΙιβοβηίβ εύδοκιμεΊν.^ προνοησας Τ1ιβο§ηί£( βΐ Υοβφ. 
ΑΓ5«η,Βη|*β«€• ΚβΗςυΙ τιροορτίσα^. 69. καλώς ερδοηι \9Ϊ%^: 
^ακως βι^^ηβΓοβ ίη ]Μί&Γ§• «1 (Ιυο οοάά. δοΙιοΜ^ίκ ίο ςιιοιταπι Ι&ηιβιι 
2ΐ(6Γο %αλώς βυρπΐ8€πρΐαηι. ΟρροηίΐιΐΓ ο εν ερδειν πει^ώμεΡί^ς 
Γί5 χαλώ^ ερδονη. δίδωσι 8ΐοΙ>&€«8; τίϋ.ηαι^ Ύϊ^^ο^Μΐβ. 
71 δςφ βχ5(&η( ΐη ΤΗβοςηΐάβίδ 227 &ς(]. ρΙαπΒυβ Ιοεΐδ ιηυ(ΒΐΙ• 
Ιΐίφασμίρον Ι. β, φανερον , Ι,^βί^β ίη ΤΙιβοιηηβδ^ 117. βχ Ιβ^β 
δοΐοϋίλ 73» διπλασίως δίοΒ&ουδ. Βοβ^βΓίίηαβ Ι,βαί. Υβιτ. / 
Ηοίχίοιη. ΕΗ&η^&β 1836. «άΐία Ο&ρ. Ι. ρΓοροηΐί κορεοειεν άπαν- 
τες \βΙ κορε'σει ενα πάντως; ΜίΙιί άπαντα βεηύβηιίπιη νίάβΙαΓ^ 
1ι. β. ρίαη€^ 76. Υαίβο άλλοτε τ άλλος έχει : αλλοτ αν άλλος 
^χοι δείιονϋ €θά€Χ υηαβ, ρΙαΓββ εχοι; ΒπιηεΙ^ίυβ άλλοτε % αλ- 
^Ή' Κ€€6ρί Τΐιβοςηίάίδ 8εΓίρ(υΓ&ιη: ΌοβθβΓίίηαβ άλλο τοτ αλ" 

*•^β^ ^χεί' Ββ€(β δοΙι&βίβΓυδ: . >δο]6ηιιί$ ίοπουΐα, ίη ςυα, υ1 ίη 
&Ιϋ$, Ηί&ίιΐ9 6Γ&6€θΓαηι &υΓίΗιΐ8 νίι]6(οΓ ρΐ3ουί8!;β.€ Εχβηρίιι αρνά 
1^1>6€ΐ(. ΡβΓ&ΙΙ. 1 9 56 8φ; αΙίΐβΓ οΗπι ]α<ϋ€β1>βΐ Ηβηηαιιηυβ ΟΓρΙι. 

^ Ιαοοίία βίε ίηίβΐΐι^β: £χ 1ι&Ι>βηι1ί €ΐιρί^ίη6 η&8€ί(ΐΐΓ ατη ι 

φΐ&πι {'^^την) ςυυιη ιηίδβηΙ ΙυρίΐβΓ, βϋιιβ &Ιίο ΐΜηροΓβ 1ι•1ΐ6( 

Ι^ΐ^'* ΜοΓβ θΓΑ6€οηιιη ρο^ΐΑΓϋΐη ρβηοτιβηι ιηγίΗίϋ&ηι αιη τβ 
ίρβΑ ιηΐβ€€ΐ; ν. Ιηΐρρ, ΡΙαί. δ^ηιρ. 178, Β. 196, Ό. £ΐ6ηΙβοΐί«ιη 

Ηηίΐ€ΐη 1μιΙ)€8 ν. 25 βςς. ΑΓ€ΐιί1ο€ΐι• Ι, 7. 6ΕΪδΓ. άλλοτε ^ άλλος 
^ΊΗ τυδε , ίηΐ. κακόν. 

ϊτ. 12. ΡΙ»(ο 1*γύάΒ 312, £, Ψενδεϋ^ 4 ηοιητίις οςίφη* 


28 δοΐοηίβ Ε1«ςίββ. 

13. 

Οία μάχαρς ονίάς ΛίλίΤΜ βροτός, άλλα ηονιιροί 
ηάηίς, οβονς θνητούς ^έλιος χα&οοα. 

14. 

^Ισόν το* «λοντίνάιν οτφ ίίοΧν^ αργυρός ίση 

χαί χρνσος 'χαΐ γης ηυροφόρου ηιδία 
Τηηοί &' ημίονοΊ τι, χαΐ ω μάνα ταντα ηάρίστι, 
γαατρί τ» *α\ τύίνραΐς χαΐ ποα\ν αβρά πα&ίίΐ'» 
ίηαιδός τ ηδί γνν'αιχος, ίηήν χιν ταϋτ' ά<ρΙχηΤ*Ή 
ηβη' αύν ί ωρη γΙγνιΧΜ άρμοδία' ΌΙβ*ος χτί. 8οΙο«ί ίπΙ>ηίΙ Η*πηΙββ ίη ΡΗ•«θΓ. 78. Αβ#. Και 
«ν τοΓί ιιΟίήμΜ*» ώί Χίΐλοΰ τοό ίράι» μνημονίυΐ* (βοΐοη) λί- 
να»• 'Ολ/ϊ*ο» αί (βίο €ο<Ιβχ ΗβΓΐηΐ»β). Ι^^βΗοΓ <1ίβ•Ϊ€ΐιοη ιιι 
ΤΙιβοβηΐιΙβίι Ιϊδ!»., ηΙ)ί βϋ ΟηρίΐηαΙ τ( κν,ίί χαί ξ(ι'^^ αλλοία- 
ηοΙ. ΟβίίΓβιπ ςαοά δοΐοηϊβ ηοΜβη Γβΐίεηϊι Ρ!βίβ, ίοοβίοΓ, Ν»» 
1«ρί4β ΐη Ιρβαιη «οΓί» βαηί ςα>β ίν ΈΐηπΙν^ί «Ιίχβηι» 8οΙοη•. 
Πολλά ^ιΰίοντα» άαδοί, τ. δβίιοΙΙ. ΡΙ»». 465. ΒβΙΙίΓ. 
Ει Ιιίηο « «η ▼• Η""^'^' «'"•«^» ρ^ίΜίΓΐβ οΓβΐίοηΙβ οοηβηβίβίΐϊηβιιι 
•ΙΐΜΐη: <1«ο Λα §«00» βΐ»1υΐι Βηΐίΐηβηηϋβ 6γ. Μ•Χ. "» «»»• 

■«νβΙοίβΓ. Αΐ€ββη. ρ. 68. Ώβ ββηί«η•ιβ ♦> Ηοιυβη II. /», 446. 

ΤΙιβοβΒ. 167. ΟβίβΓηιη ναΐ^ο ηύνηρο* '. Τ. Τγ^Ιι© Αηηοηϋ ?. ». 

Ργ μ. Ρ1αί»ΓΛοβ δοΐοη. II. Πλοϋτο» 9 9νχ ({^«ινμαζι», 

ΤΙι*οίΐηί<1βίΓ719 βςη. βΐ Ι»ιηο 8ίο6ββοί ΡΙοηΙ. ΧΟΥΙΙ, 7. Λι<ι« 
Η6Γη,.ηη. ΥίββΓ. 924. 3. μ6ρα ταντα Ρ1αΙ.Γ€ΐι»•: τα Λο^« 
ΤΙιβοβαί*. 4. ηλίυρή νυΐβ» βρ«<1 ΡΙ«ι••κΙ>••ηι. 8«ιιΙβηΐι•ιη ««• 
«ι«Μ%*ί Ηο«ΐί«» Ερρ. Ι, Ιϊ, 6. 6. ΟγοΙΪο., Βπ.ηί1ί« π«-- 
ίί'ί τ ή^Ι νυναίχίί. ΙΛ\>τοτνΐΛ ββηρίβΓ••» Γβιιηβηί ΗβιηιβηΒβι 
^,*Γρπη«.ίοοβ ροη ν. ^ί^«ί ««Μ•«« «Ι^Ιί"•» ^Ζ^*."^^;^", 

η«6ίίρ Γβΐ(α»(. νν*ΐ€ΐίβπι« • ν. πλίΐ;ί«/? «οβρ*ο4;ι. , ΙΙ.•<1'"] 
Αι»•- ««{ ταΰτ άφΙχητα» ΡΙοί«Γ0«ιο»: οτα» χιν των αψχΐί^'^ 
Τΐίβηί., «Μ τοίβο οτ«. δέ κ* χ^ν; δΙο1,«». οτ«. ί* χ* τα,»^ 
«/>./χ«τα« •ιΙ>ί Β *ΦΐΧ'2Γ«»: ίπι»» χ» ΗβπηΜηαβ «Ιβ «ι» Ρ•"• 
Χ ί' Ι/»;• σύ*/ώ'ρ, ^//ι-ηα. «ί-ί»»*/»• «« ««»«""*' δοΐοηιβ ΕΙοςίΑΟ• 29 

τίΛτ αψίνος &ρητοϊσί* τα γαρ πίριωσί^ ηαντα 

χρηματ ίχ^»Ρ ονδΛς ^ρχιτα$ πς *ΑΆίω'' 
ονί αρ ατίοινα δικούς ϋ'άνατον ψνγοί ονδί βαρ^Ια^ 

νονύονς ονδί χαχον γήρας έίαρχόμινορ• ^^ 

ι«. 

Πολλοί γαρ ηλουηνσί ιταλοί , άγα&οι δί ηίνονται' 

αλί 7/μέΐς αντοΐς ον δίαμπψόμξ&α 
της αρέτης τον ηλοΰτον^ ίτΐΗ το μίν ϊμηιδον αηί^ 

χρήματα δ" άν&ρώπων αλλοτβ άλλος ίχα» 

16. 

Γνωμοσννης ^ αφανίς χαλίπωτατον ίύη νοησαι 
μίτρσν, ο δη πάντων ηπρατα μοννον ϊχα* 

17. 

Πάντι^ ^ αιΤ^αΐ'ατωιτ αφανής νοος αν&ρωτιοισιν• αρμόδιος ΤΚκορίβ ταΐ^ο, •^ €0^€Χ Μϋΐιηβηβιβ αρμοδία, ιϋ 
8ΐοΙιββιιι, ^ο^υβ €θά<Ι. Α £ αρμονία, ΝοβίΓβιη 8€ηρΐοηΒ ομ «χι* 
γΙΪ€Λ: Α^φιε άΜΐ€9 9νηίψ φή ορίΐ/α^ ροΙΙβηί ο/^ν^ ι• φιαι^ «α 
6οΙα »Ληί^ ηηά€ υεηΙ%Η νοίαρ€ /?/ ί»/, ιι6ι ϋΐα ηαοηια υ^ηίαηί (Ιβ€ΐβ 
^ί^ηίίΐαιΐ Γ«ιη σιίηυβ Ηοηβ^ιβη), βθ9 ριι«Γ0Γ«ι/η υιι*1ί€τηηίφα ^ #|. 
ηνΙ^Λ€ )Ην€ηΐΗ9 βαί %άοη€α, 

Γγ. 15. Ρ1ιιΐλΓ€ΐια9 β^^οηβ III. 'Ότι ^ αντον ίν ττ} των 
^(ρητων μίρίδί μάλλον ί τίΐ των πλουσίων ίτατη, 'δηλύν 
ί(η$¥ ίχ τοντων' Πολλοί γαρ χτλ. $αη( ιβΙθγ ΤίΜοβηίθβΑ 
315 ις^ 0-οηίβΓ Ρ]ηΐιυΓ€ΐλ. ,Μογ&ΙΚ II, 78, Ο. 92, Ε. 472, Β. 
]. Πολλοί τοί Τ]ΐ€θ£ηιβ. 2. τούτοίς ΤΙιβοςηΙβ. 3• το μ ι ν* 

/■^ 
Κγ. 16- €ΐωίίΐιβ Α1«Ε. δίΓοιηιη. V, 694. ΡοΗ^τ. ^οφω-- 
τβτα γίγραηταν τ φ Σόλωνα ταντα ίτ6ρϊ ^^ον' Γνωμοσ. 

Ργ. 17. Ορηβηβ Α1«χ. δίΓοίηιιι. V, 7ί7. ΡοΐΐβΓ. *ΗσΙοδος' 

Μαρτις 9 ουδείς (στιν ίΤίίχϋΌνίων άνΌ-ρώτιων , "Οβτις αν 

Ηίίίη Ζηνίς νόον:^ αίγΜχοιο. Είχοτως αρα Σόλων ο *Α^η^ 

»β«ος ίν τα7ς ίλ^γ.ίίαις χαι αυτός χοΐακολονΰ-ησας 

Ησιόδω* Πάνχΐβ ντλ- *ν ^ 8ο1θηίβ ΕΙθξίΑβ. 

48/ • • • 

"Ε^γα δ^ Κνπρογίνονς ννν μόι φίλα καϊ ϊίίοτυύον 

19. 

Γηράσχω ^ αΐ6Ϊ• πολλά δώϋίαηομίφος, 

V. Προς Μίμν^ρμον• . 

20. 

^ΑλΧ η μ οι χσν ννν ίτι πείσεαι, ί^βλ^ τοντο 
μηδέ μέγαιρ οτί οΛ λωορ (ηεφρασάμτμ^^ 

καΐ μέταποίησον.) ^ι^ναΐίτσδτι^ ωδδ 5* απδδΤ 
^Ογδωχονζίίέγη,^μοΙρα χίχοι ϋ-ανάτον• 

21. 

Μηδέ μοι αχλανστος &άνατος μΰλοί;, αλ'Κά ίρί?,οί0ΐ 
χαλλπποιμι ϋ-ανών αλγεα χαϊ σχονάχάζ. 

Ργ. 18. ΡΙϋί&ΓοΗπδ δοΐοηβ XXXI. ΜογλΙΙ. II, 155, Ρ. 73», 
£. ΗβΠηίΑβ ίη ΡΙ)α<ΝΐΓ4 78. Αβ(. θ«ηβχ 1ια€€ Μτιρβ1(• ΗβηκίΜ 
*Έ. Γ« Κυπρ. 

Ργ. 19. ΡΙηΐΒΓοΙινίδ δοΐοηβ XXXI. &1ϋ^ιιβ• 

ν. Ργ• 20. Ό«ο^6ΐΐ68 Ια6γ(. ι, 60. ΦασΙ ί αύτον %αι 
Μίμνερμου γράψαντος' 
Αΐ γαρ ατερ νουσεων τε χαΐ άργαλεων μελ^δώνων 

έξηχονταετη 'μοΊρα χίχοί ϋ'ανάτον, 
επιτψώντα αΰτω 'είηεΊρ' 

*Αλλ* ε7 μον τηΧ, 1. ίίβηηβηη. ΤΐββΓ. 924. 2. \\Λ^ο οτ* 
α εν τοΊον εηεφρασάμην, Εΐϋβηιΐ&νίΐ ΡΙοΓβηβ ΟΙιπβΙι&ηαβ» ςυΐ 
λωϊον εφρ. άβάΊκ 3. Αιγυαατάδη ΒβΓ^Ιειυβ ίη ΖίιηιηβΓηι&ηηί 
ΒίβΓ. ΡΙιίΙοΙ. 1834, 53. ρ. 427. διη(1β8 ν. Μίμνερμος* *Εχαλε7χο 
ό^ χαϊ ΑιγυαοτΛδγις ομ το ίμμελές χαι ηδύ. ΙΛ^τι ά/ΐ'^ 
ίάς ταδί , όγδοα ες ταδί. 

Ργ. 21. ΡΙη<&ΓεΗα8 Οοιηρ. δοΐοη. βΐ Ρορίΐο. Ι» -Τοις περ} 
Μίμνερμον άντειπών περί χρόνου ζωής επιπεφώνηχε' Μη^ί^ 

μον χτλ, δ(οΙ)&βυ9 ΡΙοπΙ. 0ΧΧ1Ι, 3. ΒεΓ^Ι^ΐαβ ΜίιηηείΊηο νίη 

<1ίο&( Ιη Τΐΐβο^ί(]6ΐ8 1069. 70. 

^Άφρονες άνθρωποι χαϊ νηπιοι, οι τε βάνοντας 

χλαίονσ ού^ ^Ρηζ αν&ος άπολλύμενον.' 
ΟοηίβΓ £ηηίαιη Αρυά Οίε. ΐυβεο. Οίβρρ• Ι> 49, ΜΥ. ' ' ' • • < » \ VI• Πρ-ος^ Ι^ρίτίαψφ 

22. 

Είπίμ^ναι Κρ$τηι ξ€(ν&ότριχ$ πατρός ά^ίονΗν 
ου γαρ άμαρτινόω ηίίσΒΤαι ί^γέμόν^* ί 01 • ι 23* 

Παις μίν ανηβος Ιών €η νηπιοζ '4ρκος 6δ6ψτωΐβ 
ψνσας ίχβάϊΛ,μ πρώτον ίν ΐητ ετεσιν" 

τους 9 ίτέρους οτε δη ηλίσρ "θ-ως &πγ* Ιν^αυΐονς^ 
Λ<^'/? ΙχγαίνΗ σήματα γιγνομίνης' 

τίί τρηαττι '4 γίρείΌν αι^ψένοητ .£πΙ γυΐων 
λαχνονται, χροιάς αν&ος αμπβομένης' 

Τ{ί δέ τ^τάρττ] πας τις Ιν ίβ9θμάδι> μέγ άριστος VI. Προς ΚριτΙαν.^ Γγ. 22. ΑΓΪβίοίβΙββ ΚΙιβΙ. Ι, 15. Κλίο- 

(^αν χατά ΚριτΙου τοΙς Σόλωνος Ιλ^γίΙοις ^χρτ^σατο , λίγων 

οη πάλα^ άσ^λγης ι/ οΜά' ου γάρ αν ποτί 6ηοίησδ ΣοΙω^' 

Ειπείν μοι Κριτίϋ^ πυρφότριχι ηατρος άκούί^ν^ . 

ΡΙβΙο Οΐι&πηί^. 157 , Ε. Ή πατρώα ύμιν οιχ/α η ΚριτΙου τον 

Αρωπίδου χαΐ υπό *Αναχρίοντος χαΐ υπό Σόλωνος ηαΐ υπ 

ολΧων πολλών ποιητών ίγχ^χωμιασμ^νη παραδιδόταν ημΐν ως 

όιαφίρονσα χάλλίΡ τε χα} άρ^τζ χαΐ τζ αλλτι λεγομίν^ εύδαΐτ- 

μονΐί}, Ιηΐβ^αηι άίβΐίοΐιοιι βίο αί βάίΙΠΓ βί&η 8€ΐιο1ίιΐ8(«'ρΐ«16ηϊβ 
421. ΒέΙΛβτ. Ργ. μ. ΡΗίΙο Ιοθββοβ ι, 2β* αβΠΒβηβ ΑΙβχ. 9<Γοιηιΐ!. VI, 
814. Τάς των ηλιχιών μηαβύλάς χατ-α εβδομάδα γινεσ^αι, 
Σολίονοζ αΐ έλ€γ€7α$ δηλονσΐν ώδί πως' ΠαΤς μίν χτλ• 
€ΙΙ. €«Β9θΓίηο Βίβ Νβη 14. ΑβιΙίΓοβ. Ερρ. VI, 39. 8υβρΜ(ΑΓϋΐι« 
1»05 γθΓβυβ ΡοΓβοηυβ ίη ΤΓβοίβ αηοΙ ιηίβ€6ΐ]. οπί. 207. Ρηπι:^»»• 
ΓιΠίη. 67. δοΐοηί ΐπΗαΐί νιιΙο1(6η&πυ3 άβ ΑΓί8ΐο()υ1ο ^ιϊ^I. 103. 
1ίί8. ΟοηίβΓ ΝϊίζβεΙιίυια &<1 Ο^γββ. Ι, 64, ΒββρίεβΓβ ρυΐΑΐΟΓ Αη- 
Μοίβίββ ΡοΗί. VII, 14. Ή της διανοίας άχμη ίστιν ίν τσίς' 
^^Ησιοις ηνπίρ των ποιητών τίνες είρηχασιν οι μ^ρσ€ν^ 
«ς ταΐς ίβδομάσι την ηλιχίαν, περί τον χρόνον τον τώ¥ 
^ίηηχονια ίτών, 1. Ιρχος οδόντων Μΐ^τ Ηοιιιβηιβ ΙιΚοΙΝ^ιί.^ 
2. Ιχβάλλει. ΗβΓο^. VI, 107. 8. σπέρματα Οίβηκηβ: ςιίιΐβπι 
7Ηψομίνης, γειναμίνης. 5. >8^ϋ6«ιι<)ί εβδομάδι, ψ^οά )λΐ6ΐ ίη 32. δ<4οια8 £ΐ€^ΐΜ• 

♦ 

ίοχνν, ην τ αρίρ^ς αηματ εχονσ άρ^της* 
ηέμηττι ί ωριυν άνδρα γάμου μεμνημίνον Ηνα$ 
10 χάί παί$ων ζητέΐν αςοπίύω γ^νέτ^ν* 

τρ ί €χτρ πδρΐ ηαντα χαταρτν^α^ νρος ανδρός 

ονί ίρδειν €&* ομίς ϊργ απίΛαμνα &έλ6ΐ' 
Ιητά ίί νουν χαί γλωσσαν ίν ίβδομάαν μέγ αρίστος 

οχτώ τ* αμφοτέρων τέαααρα χάί δέχ ίτη' 
15 τ{/ ί ίνάτΐβ ίτι μίν δύναται^ μαλαχώτ^ρα ί αντον 

προς μίγάλην, αρηην σώμα τί χαΐ δυναμις' 
τη δεχάτη 5* οτ€ δη τύΛϋτ^ ϋ-ιος ϊτνν ίνιαντονς^ 

ονχ αν άωρος ιών μοΐραν ίχοί ϋ'ανατον» ' 

VII• Ύ^τραμιχρο^ προς Φ£χο)^• 

24. 

Μ δί γης ίφησάμην 
ηατρίδος, τνραννίδος Τ€ χάι βίης αμαΧίχου 
ου χα&7ΐψάμην9 μνάνας χαϊ χαταωχννας χλέος, 
οίϋν αιδοΰμαι' πΐέον γαρ ωδ$ νίχησ*ιν δοχίω 
Βηάννας άν&ρωπους* 

ΧοΑνα μίν τοτ ίψράααντο, νυν δε μοι χολουμενο^ 
_^ ^*}ξ (^^ 6φδ•α?^οίς ορωσιν πάντες ωατε δηίον• 8. ΡΙιίΙο οΊ τι άνδρες, 9. Ηββιοϋ. "^Έρ^• 99% 8<ι<|. 12. 
ΟΙ^ιηβΒ^ εςώειν έργα μάταια ^έλει*, Ι^ μετριώτερα ΟΙβηιβηι. 
16• γλωσσά τε χαΐ σοφίη Ρί^ίΐο; σώματα καΐ σοφιτ] Βπ]ΐΐ€ΐ£ίιιβ; 
σύμά νε χαΐ σοφίη δοΗβ^ίβΓαβ ιηαΐίΐ. 17« ΡΙιιΙο τ/7 δεχάη^ ! 
ά Χ9ς τελεσας χατά μέ^ρον 'ίηοιτο. 
ΙΓγ. 26. ΡΙβίβΓοΙιιι• δοΐοιι. XVI. "Οτι 9 οίν προςεχροναε 
τβΓδ: ηΐείσν^ις. αέρα προςδοχ-ησασέν , ούτος εϊρηχε περί «ν- των,, ως Χαυνα χτλ. % Η«ιβΙι1οβ δηϊοι. 26. 

Ονχ Ιίρν Σόλων βα&νφρωρ ον9έ βονληας αρηρ* 
ϊα&Ια γαρ &ίον όιδόντος άυτος ούχ ίδέξατο* 
ηίριβαλων ί αγραν * αγασ&Βΐς ονχ Ιπέαηααν μέγα 
δίχτνον^ &νμον β^ άμαρτη ΧαΙ φρ€νύν αποαφαλίίς' 
ηΰ^ίΚορ γαρ χ^ν' χρατησας^ πλουτον αφ&ορον λαβώρ 
χαΐ τυρανν^νσας ^Αϋι^νέιαν μοννον ημέραν μιαν 
ασχος νσηρον ό^δάρ&α^ χαηιητρϊφ&αι γένος. 

27• 

*^Α μίν α^λπτα σνν ϋ•£ύΐΰΐν ί^γνσ^ άλλα ί ον μάτηΡ 
ίρδον. 

ΡΙα(8ΓθΙιιΐ8 δοΙ• XV• (/ν μην άπωσαμίνος -γέ 
τψ τυραννίδα 9 τον ηρί^όταχον ίχρησατο τρόπον τοις 
ίτρίγμαύιν, ουδέ μαλαχώς ουί νπίίχων τοις δνναμένοις 
οία προς ηδονι^ν των ίλομένων ί&ίτο τους νόμονς' αλΧ 
ίΐ μίν άριστον {άρίστόν δοΙιαοΓβΓαβ) ην, ονκ ίπηγαγέν 
ίατρ^ίαν οίδέ χαινοτομίαν φοβη&έϊς, μτ 
€ΐ£ία$ Α^«^ ρ. 219. άτυσ&Ιις Κ«ίβΙ<ία8$ άγρ^υτης ΗυβΙΙαβ, €ογα65, 
5Γίι&«ίβηΐ39 4^ΐ α<1(ϋ(: Τ'^άγασ^^δίς νίάβ ηβ βϋ ίηΐβΓρΓύίβηιΙαιΑ 
^&θρη&€ΐς, νίμίση&ίΐς, τζ του ^δίου βασχαρίί^ βλαφΟΒίς.^ 
ι-Ίίσπασ^ρ άί^ϊ θχ €θά. Βό^υΐ6 : ναΙ|;ο άνίσηαο€Ρ «χ ^οη^<•^(υπI 
Χ^λ^ηότι. 1.ϊΙ)π ίσπασί, ιπαυσί, έχασί. 4. Ι-ίΒή άμαρτξί, 
άμαρπΊ, άμαρτώρ, άμαρτωρ, 5. Αΐη η&ίλίρ. 6. Αΐϋ 
τιραρρησας , τυραρρίσας. 7. *Ασχ6ς ΜαβπΓυβ. Ι,ιΒπ ΓβΓ^ 

βΐ'τό;^ υΐ νΐθβΙυΓ. Υίάΰ ΑΓί5(. Να51>. 442. \Υίηε]ΐ€ΐιΐλ«ηη. ΡΙα^• 
Ε^ιϊ^^ά. 285, Ώ. 

Ργ. 27. ΑβΙ. ΑΓί8ϋ468 ηδρι του ηαραφ&ίίγμ. II, 397. (53β. 
ΏΊηάοτί,) Ό δέ δη Σόλων χαι βιβλίορ ίξέηίτηδίς πίηοίηχίρ 
Λί ΰί&ιορ χλΙ τηρ ίαυτοϋ πολιτΗαρ, Ιν ω άλλα τδ δη λίγΗ 
ταΐ ταντα' ^Α μ'έν χτλ. Και χαΰτα μέρ ^στϊρ έρ τηραμί- 
χροις' έρ δΐ τοΤς ιάμβοις' Συμμαρτυροίη κτλ., ν* Γγ. 28. 
1, ναΙ^ο «ί*« /ά(>: α μέρ γαρ Γθ ^αο(.; α μ^ρ β&ΐ^ΓοΜ. 8(1 
Η«Γο<Ιοΐ. \οί» II, 732. ν. Μα(ιΙι. 6γ. 289, ηοί. 7. άλλα ^ αύ μά-^ 
^ην ΟμΙοπΙιμ. ΙΛΥ^τϊ αμα ί ου μάτην. 

3 34 8ο1τΐϋτ5 ΙμιΗ« 

Συγχίας αηαντάπααι χαι χαράξας την ηοΐιν 
ασ&^νέαηρος γένηται^ του χατσστίίΰαι πίχλιν 
χαΐ σνναρμόσασ&ίή Λρος το άριστον• 

• ι 

VIII. Ίίιμβοι. 

28. 

^υμμαρΐυροίη ταντ αν ίν δίχτι Κρόνου 

μψηρ^ μεγίστη δαιμόνων 'Ολνμήίων^ 

άριστα, Ι η μίλαινα, της ίγώ^οτδ 

ορονς ανπλον ποΧΚαχη π^πηγότας, 
5 ηροσ&ίν δέ δουλ^ύονσα , νυν έλδν&ίρα. 

τωλλονς ^ Ά&ηνας ηατρίβ έΐς ϋ^ίόχτιτον 

ανηγαγον ηρα&ίντας^ άλλον ίχδίχως^ 

άλλον διχαίως, τους !ί άναγχαίης νπο 

χρησμον λέγοντας γλώαααν ονχέτ Άττιχην 
ΙΟιίντας, ώς αν ηολλαχη πλανωμίνους, 

τους ί ίν&άί αντον δονλίην αιιχία 

ίχονχας ηδη δεάπότας τρομενμένονς Ργ. 27, 1>. Τ^ο^ιιβ^^ο πιβίΓΟ ΊΙϋβ&νίί ΒβΙίλΓβΓυβ. ^παντάπαΰ^ 
8€ΐιββίβΓα3: ναΐβοποί^άπασ*. δοΐοηίδ 6γ&( γίνωμαί, νβΐ γίνοίμψ- 

Ργ. 28. ΑβΙ. ΑΓΪβΐίάββ 1. ο. οΠ. ΡΙιιΙηγοΙιο δο)οη. XV. 0^ 
ηλπαταν πάιτεωρ όμοΰ φασι των συμβολαίων άμαΐρβσιν γ^^ 
νίύί^αι την σπσάχΌΉαν και τούτοις αυνί^δίΐ μοίλλον τα ποιί,^ 
ματα. Σ^μνύνεταν γαρ Σόλων Ιν τούτοις, οτι της τί πρου- 
ηοχειμίρης γης"Ορονς «νί/λί κτλ. 1. Ι^ί6Γί χρόνου^ 
ΟοΓτβχίι £\ν^ϊ^^ν. Κβΐβΐίίϋβ ίν μη%Η χρόνου οαηίβΰΐβνίι. 3* 
Ι,οΙ)6ε1<. Α^β^. ρ.219. »^ία?ΐ' Όλ. μεγίστη, υΐΐΐηαηι, ςαο<1 ηιβ•* 
ΙΓΟ &θνβΓ3&ΙυΓ9 ίοΓ(&3&6 ίπίβΓρΓβΙ 80361) (υια 68ΐ γοοΐβ πρεσβειρκ-^ 
Τ^ΊιηίΓαιη Νίοοίβϋβ ΒβοΗίϋβ αρίστη , γη μίλαινα. 4. ΗβΓροοΓβπ 
Ιίοη 139, 20. ΒβΙίίίβΓ. "Ορος' όντως εκάλουν οι * αττικοί τ& 
Ιτίόντα ταΐς ύποπειμεναις οίχίαις και χωρίοις γράμματα, « 
έδηλου οτι ύηόχεινται δανειστεί, Ρΐβήςυβ 1ΐ1>Γί Ρ1υΐΑΓ€ΐιί τταΐ'^ 
τάχη, ΥίΒίζιϊ €θύβχ ς πολλαχον. 5. δονλεύονσα ΡϊηίΒτοϊ^αί 
€1 Απ3ΐί<ϋ5 €θίΙά. Γθ: νιιίβο δουλδύσασα. . 9. χρησμον λέγον- 
τας Ιι. β. ςυί η€€β99ί1&ΐ6 οο&εΐί βχβοΐββ ρΐβΐιβουΐ&β ηΐ6Γ€6θβ νίκΐοί^ 
ηΑΐ>&η(ιΐΓ. Ονχετ ΒΓυΒ€ΐ(ΐιΐ9: ΙίΙίΓί ονχ. 11. δονλίην Βηιη- 
Γΐίίυβ: ναΐςο δονλείην. ΡΙιιΐβΓοΙιαβ δουλοσύνην. 12. ηδη Ι'ώή' 
ηδε ΌιηάοτϋυΛ. 8^ά Βύνίά ΙβΙβιβ νΙιϋβΐυΓ: ηΑΐη Γ δεσηοτών. 

ι ι δοΐοηίβ ΙλίηΒί. 

Άίνδίρον^ ί&ηχα' τϋντα μίρ 'χράτΗ 

ομοίυ βήρ^ τ β χαΐ δίχην συναρμόσας 

(ρίξα χαϊ 8ιηλ&ον ώς νη^σχόμην* 1$ 

&£σμους ^ ομοίονς τω χαχω Τ€ χο^α&ψ 

ά&ίϊαν ίΐς ίκασχον άρμόσας δίχηρ 

Ιγραψα. χέρτρορ ^ αίλος ώς ίγώ Χαβύ^ 

χαχογραδης η χαϊ φιλοχτημων άνηρ 

ουτ αν χατίσχί Όνμον οντ ίτιαύοαχο, 

ηρίν αν ταραξας ηίαρ ίζέλγ γάλα• 

29. 

ύ γαρ τί&άυον 
α τοις Ιναντίοισιν ηνδαην τότί, 
αυ&ίς ί α τοϊσιν άτίροις δραααι ^ δια 
ηολΧων αν σνδρων ηδ^ ίχηρώ&η ηόλις. 
τατν ίΛνί;Χ * άρχην πάντοϋ'^ν χνχλ^νμενος 
ως Ιν χνσΐν ηολλαΐσίν ίστράψΊγν χνων, 

30. 

'^ρχύν αχοΌΒ χαϊ δίκαιως χαδίχως. 14. Α£Γβη ΡΙιΛΑΓοΙιαβ 8ό1οη. XV. ^ 16. ομοίους ΓΘ : νιι1ί?0 
ομοίως. 30. ου» αν κατισχί δημον Αηβϋθββ, ςαί Γβΐίίΐο^ 
οηίιϋΙ, φΐΑβ βχ ΡΙοΐΑΓοΙιο ΆάάΜΛ βαηΙ δοΐοη. XVI. Καίτοι φη-» 
οιρ, ώς, €1 ης άλλος ίσχε την αύτην δνναμιν, Οντ αν 
*τλ, Ρ1υ(ΑΓ€ΐιΐ]3 ςαοςαβ δημον. ΟοΓΓβχίΐ Ο^ηΐ^πιβ, Βϋίβϋιιβ* 
Γίπιι&Ι Αηβΐί(]«8 &θ(ΐ6η9 ί ίξ^λίγίης δε μί ι]ρίχ* αν αυτός κη?-* 
ϋάοίνος την αυτήν δύναμιν των λόγων — ώ« μ^τρ^ώτί-^ 
ρον ίηΐ σαυτω φρονών οφ&ξίς. 21, δοΗ&βΓβΓυβ: ^Οοπιββ 
ίαη^Ι ηΤαρ γάλα, ριηφΐ€ Ιαο, ΒΓυηεΙίΐαβ !ι&1)Ρΐ ρΓο Μ>Ι)8ΐ«Α(ίνθ9 
<)ηίρρ6 βίο ίηΐθΓριιιι^βιιβ: Τίριν αν ταραξας, ηίαρ είίλτ^, γάλα* 
€ιιίο« 1Κ ίηΐβιραηοΐΐοπβηι ηοη ρΓθΙ>ο, ΐΐ& οοηβίΓαοϋοη^^Ίη &ιηρ1β- 

Έτ. 29. Απ8ΐί<1ββ 1. ο. ^?Γα »/ 1Ρ^σ?ι/ ο -Σόλων; ΕΙ γαρ 
«τ2. 3, δρασΛί η/χχά ν&ΙεΙ<«ϋ&π«8 β<1 Ά^τοά. VI, 89. €ΐα5ί(&η-. 
Ι*γ; 8€ΐΜ•ίβτΜ β[^ (^*ι?). 4. 1.ιΙ>τΓ ^χηρ<»^η. ϋοτΤ^χΗ ΥβΙ- 
€^««λήΐ]νί 6. ^Χ^ ^ίΜ: >ρΙ&ηβ, ρ«ιι|(ιΐ9, οηηίηοι Κβίβίτίσβ^ 
Ι^&««1&ίΜ Α]&«. 1Ρ» α9. οργζ βΐ χυχλ^ύμενος. ΙΛΥ^τϊ χυχίύ" 
μ^ι^ος. 

Έτ. 30. ΰίο^αιίαιίπβ ΡΓονίΡ. II, 99. Αροβλοΐ. IV, 83. Έμ 

3* 95 ΡΙιοϋ^ΙιΛ^^ Οηοιίιββ. 

51. 

ΠίφνλαγμέΡος ανδ^α ίχαστορ ορΛ , 

μη χρνητον έχων ίγχος χραδίρ 

φαί^ρω ηροςιννέητι ηροςωπω^ 
. γλωσσά δέ οί διχόμν&ος 
β ίχ μίλαίνης ψρ^ος γ^γωνρ^ 

Οίγηρ• ΙΛΧ, 

δ 11 1 €ΐ α 8 : Φ ωχνλίδής, ΜιληύΙος, φιλόσοφος, 
σύγχρονος Θ^όγνιδος' ην δέ ίχάτίρος μετύ χμζ' ίτη τών 
ΤρωΪΗύρ^ ^Ολυ'μπιάδν γίγονο^^ς ν&' . ^"Έγρα^^εν ϊπη χαΐ 
ίλ^γείας, παραίνεσης ητοί γνώμας, αστινας Κεφάλαια 
ίηιγράφούύι^ν* πσϊ δΐ ίχ τ(ίν ξνβυλλιαχων χ^χλψμένα. 

1. 

ΚαΙ ί•όί< Φωχυλίδδω* Αίριον χαχοί' ονχ 6 μίν, .ος ί ον' 
Πάντις, πλην Προχλίονς' χαΐ Προχλέης ^ίέρως. χάν Κολωνός ίλ^γ^ιω^ {ιάμβων νβΐ ύπο&ηχών ίηόίί βαίβίοΓ^αδ) 
ηαραίν^τίχη. I^ο^αIIι ηοη ίηΐβΙΙβχίβββ νίιίΘηίαΓ ήβιβίοΓ^αβ '^-^^Ζ^^ 
& χαΐ δίχαια χ&διχα , ΒβοοΙιίαβ '" Αρχων «. χαΐ διχαίω χάδίχω 
Ιβίιίβηίββ. δοήρβϊ * Αρχών. Μ8|;ίβΐΓ&ΐίΙ>α8 οΙ)β<1ΐβή<ίαηι €8ββ δοΐοη 
ρΓ&βεβρΙΐ. 

IX. 2:χ6λίθν. Ψτ. 3ΐ. Όίο^βηβδ ^^ΜΤ^. ί, 61. Των φδο- 
μίνων έίύτοΰ έστΙ τάδϊ' Πίφυλαγμ'ίνος χ*λ. Υιάβ ΙΙ^β- 
ιιίυηι 8<1 βοοΙΙ. XXXIX. % Ι,ίΒΓί ^γχθ9 ίκ<»ν : ΐπυιβροβαΗ 11- 
β«ηΐιΐ8. 3. πρό# σ Μπτ^ ΙΙ^βηΐαβ. 

V. ΡΙιοετΗίί• Μϋββϋ Ργ. 1. 8ΐΓβΙ>ο Χ , 487. Αι^βί- 
βληντο γαρ ως χαχοη^Ης οί Α^ριοι' Λτ* δί των Σποράδων 
Αερία. €(τ. ΕοδίβΙΙι. Βίοηνβ. Ρ6Γίβ|ζ. 530. ϋβήο^οοηβ !.©««« 
ΑηΐΗ. Ρίΐ. ΧΠ, 27. Και τοδ€ Αημοδοχον' Χίο* χαχοί' ονχ ο 
μ^ν, ος ^ οΰ' Πάντες πλην Προχλιονς' χαΐ ΠροχΚέ'η^ Χΐ* 
ϊος. Ββ ίΠο ο μέν, ος δί ▼. Μ^αΙίί 6γ. §.289» 7. 2. 

Χ^ίζωψ ηλοντον μίλίνην ίχε πίονος αγ^ου* 
ίγζον γάρ η Χίγονσιρ '^μαλΟ-Μης Μίςας άναι. 

5. 

Καϊ τρΛ Φωχνλίδδο^' τδτόρων απο τωνδέ γίνοντο 

γνία γυναιχηω'ί^' ι) μίν χνρος, η ϋ μΜσσης^ 

ί δ^ συος βλοσυρής , V ^ ψηου χαιτηίσσης' 

ιυψορος ηδε^ ταχδΐα, ηρρίδρομος^ Η^ος αρίστη* . 

ϊ δέ σνος βλοσυρής ουτ αρ χαχη ουδέ μέν ίσΟ'λη' Ι 

V δέ χννος χαλ(πη τ€ χαϊ αγριος' η δί μελίσσης 

ύίχονόμος γ αγα&η χάί ίηίστατμ$ ίργάίίσ&α^^ 

7;^ ^οχον^ €ρί£ έταΙρε, λαχΒΪν γάμου ίμέρόεντος. 

Κιά τόδί Φωχυλίδεω* τί ηλέον γένος ευγενές είναι, 
οΐζ ουτ εν μνϋ-οις έπεται, χάρις ουτ ενϊ βουλής 

> 

δ. 

Και τοδε ΦωχυλΙδεω' ηολις εν σχοηελω χατά χόσμον 
οΙίάΰΛ σμίχαη χρεσσων Νίνου άψραινευσης. 

Ργ. 1 δ(οΙ>ιιβα3 ΡΙογιΙ. I^\^I, 6. 0« €θΓηα Αιιι«1(1ι6Α€ τ. Ζβ• 
ηοΐ». ΡΓονν. II, 48. 

Ργ. 3. 8ΐο|>&βη9 ΡΙοΗΙ. Ι^ΧΧΙΙΙ/60. . ΟΓγ. δίιηοηίϋίβ ΑηοΓ- 
^ηί αυΓΐΒ€ΐι ά^ ΜαΙΙ«Γί1>ΐ|8. 8. γ^^μον Ιμεροεντα ΒΓϋηιϋκΙα•. 

Ργ. 4. δΐοΙ>»«ιιβ Ρίοηΐ. ΙιΧΧΧΥΠ, % ΐΔ\>η Φαιηυλϋου. 

ΒΓαη<ϋϋ09 τί πλέον •*— βουλ^; «χ εοιίίοβ, υΙ &ίΐ• Ει ϊίΛ ΥίΛ^ 

ϋβΜίπβ €0ΠΓ6χί(• «ΥαΙβλίΑ το πλέον — βουλζ' Ιτοώϊολ ίηίβΙΗ• 
$€ιηΙ« «91. € ΒοίΒ>οη«(ϋυ8. 

Ργ. 5. Ό\ο €ΗΓΓ5θ9ΐοιρυβ XXXVI, 80. (440.) Ίΐ τον Φω- 

^νΧίδον ποίησίς έσχ^ν ου τηπ μαχράν τανα χαΐ σνρεχη ποίη- 

Οί^ ίίρόντων, ωσπερ ό υμέτερος μίαν έξης διε^ξε^σ^ μάχην εν 

Μοσιι^ 'η πενταχισχιλιοίς επεσ$ν* άλλα χατα δύο χαΐ τρία 

^^η αντψ χαϊ άρχην η ποίησες Χί^Ι πέρας λαμβάνει, ώστε 

^9ΐ ηρ^^ί^ησ^ το όνομα ί^υτον χα^' εχαστον διανόημα, αψε 

«^ονδαΊορ καΐ πολλού άξιον ^γούμενος' ούχ ωσπερ" Ομηρος 38 Ρΐιόογίίύΐδ Οηοαιαθ* 

β. 

ΚαΙ τόδί ΦωχνλΙδίω* χφι τοι τον ίταίρον ίταί^γ 
φροντΙζαν ασσ αν η^ρίγογγνζ/ωσ^ ηώίτα^. 

7, 

Χ^ΎΙ ίί ^ σνμποσίω χυΐίχωρ πίρινίΜομ^νάωρ 
ηδέα χωτίλΧοντα χα&ημ^νον οίνοηοτάζην. 

8, 

ΟοΙΧα μίσοισ^ν άριστα* μίσος ϋ-έΧω ίν η6λ€ΐ ξίνίηψ 
Παΐίί' ίτ έύντα χρ§ών δη χαλά διδάσχψ^ν ίργν• 10. 

Πό)Χ άπατη&ηναι δίζημενον ίμμεναι Ισ&Χόν. '4 Α> > > Λ%•9 1/ 11. 

ΆΙΧ αρα δαίμονες είσιν επ ανδράσιν αΙΧοτε αΛ/Ιο^ 
ρΙ μ^ επερχομένου χαχόν άνέρος εΑνοασ&αι. 

12. 

Φενγε χρήστης χαχον εμμεναί ανδρός^ 
μη τι σ ανιησειε δικούς, παρ^ χαι^ρον αηαιτέων• Ργ. β. ΡΙίΓρηίοΗηβ Εοΐ. 3δβ. Ι^οίχ^ΰλ. Γογγυσμος χριΐ ρΐ" 
χνζειρζ ταύτα άδθκψα μ^ρ ούχ ίστιν , Ιαχά δε. ΦίοχυλΙ^Κ* 
γαρ ύΐδα χεχρημερον αύτψ τορ Μιλη(ηο¥ , αι/^()α τκάαίο» 
σφόδρα* ΚαΙ χτλ, 

Ργ. 7. ΑιΙι«ο«ιβαβ Χ, 4)8, Β. 

Ργ. 8. Απ9ωΐβΑ(;8 ΡοΙΙΙ. IV, 8. ΛαΑω^ ευΐατο φωχυΐΙ-' 
δης' /ΤρΗά χ^^. €Γη ΤΙιβο|;ηί(Ι. 335. 

Ρπ 9. ΡΙιιΐλκΙιιιβ ΜοΓ&ΙΙ. Π, 3, Ρ. 

Ργ. 10. ΡΙαΙακΙιαδ ΜογαΙΙ. II, 47, Ε. 

Ργ. 11. ΟΙβιηβοβ ΑΙ«χ. βίΓοιηοι. V, 725. ΡοΗργ. ΦωχνΧί^^ν^ 
τους αγγέλους δαίμονας χαλών τους μέν είναί αγα&ονς αΜ'"} 
τους δέ φαύλους δία τούτων παρίστησιρ , *Αλίί α ρ α χτί- 

^ Ργ. 12^ δοΙιοΠ. ΑΓίβίορΗ. Ν«66. Ϊ41. Φωχνλίδης εν μ*^ 
ψο7ς αύτορ ποιημασ& χατά την συρήϋειαν τους χρεωψείλί^^* 
χρηστά ς χαλει, λέγων οϋτως' χρήστης χ. ε^ α. φεύγε ^ Μ Χβηορίι&ιώ εΐβςίαβ. 39 

ΨΕ, Χ,βΐΜφΙιαιιΙβ €ο1ορ1ιοιι11. 

Χ6ηορΗ8η€8 €ο1ορΙιοηϊηβ Ροχΐηϊ τβΐ Ογ- 
|1ιοηΐ6ΐιΐ9 £1ίοβ ^αο Ιβιιιρ9Ρ« νίχβΓίΙ ιΐίββοαίίυοΐ βα* 

ΡθΙΐ6Γ• Της *£3αίίίΤί»ης ά)'ωγ^ς Αφνοφάνη^ 6 ΚολοφΛ* 
ηος ^ίαταοχΗ^ ον ψησι Τίμαιος %ατά Ίέρωι^α τον ΣΐΗ^ 
Χίας δννάστψβ χαι '£ηΙχαρμον τον ποιηττ^ν γ^γονέναι; 
*.^ολλόδωρος δέ χατά την ησσαρακσστηρ ^Οίομηιάδα 
γενόμινον ηαραψίταχίναι μ^χρ^ των [^^αρ^^ον η Μτι} 
Κνρου χρόνίάψ. ΑροΙΙοίΙοΓΪ Γοίιοηβηι 86ί]υΗυΓ 86χΙα8 
Εαιρΐήοαβ &(1ν• ΜαίΙι• Ι, 237• η6€[α6 έϊΆΧ^ψ οβα- 
8ΐιιβ86 δοΐίοιι ΎΐιΙβΙυΓ, <]ΐιι βραά Όιο^^η^ηα I^αο^I• 
IX 9 19• ΑηβχΐηίΑηθΓί αβ^αβίεαι νοο&Ι. Υοΐ βίο 
Ιλαιβα ϋ Τιηι&6ΐ ρβΓίίΒα» &(ηο<1υΕη νί(]ο(ιΐΓ, γ. \ν6ΐ- 
εΐ&βή £γ€ΐ• Ερίο, ρ. 401 8ΐ{. ΗίβΓοηγιηηβ (Άτο:* 
ηΐ€θ 8α6 ΟΙγιηρ. 1«Χ, αιΙβΟΓΐρ&ϊΙ: ^ύηοηίΛ€9 ΐΛ/η-' 

ηηι ΧθηορΙιιιαβιη α^μάσα$ χατά την ίζηχοστην Όλνμ^ 
ηιαδα βΰήΒίΙ. ^υ^πι Οίγαιριικίβιη υΐ ϋ^€Γ6α( ίηιρα« 
ϋβ86 ΥΐιΙβίαΓ ϊρ$ίυβ ΧβηορΙιέΐηίβ Ιοοιιβ, ^υο ΗιΐΓριι§;& 
III Ιαηιοββ οίγί(αΐ69 βχρβίΐίϋοιιοαι ροΓβΙτΙηχίΙ; Γγ• 
XVII. Κ»^8(€η• 

ΙΙη?*ίχος ηα& 6Ί9•* ρ Μ^δος αφίΧ€Χθ; 
φΐ&€ ίαιρΓ658ίο ΟΙ^^αιρ• ΙιΙΧ^ 1• ίιιοΙ& 68ΐ. ΑΛ 63ΐη 
2ΐ6(βΐ€ΐιι 8ρ6ΰΪ8Γ6 νίάβΙοΓ £γ. Εΐβ^;!»»!!!! VII• ηοβίη• 
6<ϋΐίθΒΐ8 9 ^ιιο ηοπιη 8οη6χ ϋοηα^ηία ΑιιΟΓυηι 8η• 
ιιΟΓαηι ίβδΙβΙαΓ ιρδβ^ 86Χ8§ίιι{3 .8βρΐ6ΐη ^«II1 8οηθ8 
ί|)8ία8 γροντίδα ^ν'ά^^\^ίη ρ6ΓΥ0^8(8ΐη 6886 86φΐ6 €α 
αοΐαΐβ γϊ^^ίαϋ (|ΐπη(|α6 8πηοΓαιη ΓυΪ886: ϋίικί γΐ(ΐ6- 
ΙϋΓ Ι6ΐηρυ8 8ί^ηιίΐ€νΐ8$β , ψιο ίξέπ^βε της πατρίδος 

— Β1€ 6αίηΐ {β8ΐ8ΐΐ1Γ Οίθ^6068 6001 βΙίΐΗ Ιθ1ΐΪ68- 

ηιαι ιΐΓΐ)ΐαπι 6!γίΙ>ιΐ8 ^^8^^^8II1^[0β ΕυΓ0ρ308ΐη, διοί- 
Ιίαηι οί Μα^ηαητι βΓ86ΰΐ8ΐη είάϋί. Τ1ΐ6θ1ρ^ιιαΐ6α8 0», χτλ. 8ί€ 1«^ρ|>ιι1ατ απΙθ Εηι«>βϋηιη 6ΐ Ββίϊίυιη. Φίΰ/ί 
£πΜ8ΐίιΐ5 <Ιβΐ6ΐ>Α(: Η«ξΜΐιιΐΗΐο ΙοΠΑδββ 3€ΐιο1ίβΒΐβ<; ν6Γ5απι <»!. 40 Χβηορλαηΐβ ΕΙ^^αβ; 

νους του ψυσιχοΰ χαϊ των ^ ^ίναχρίοντός τ£ χαΐ Πο* 
λνχράτους χρόνων χαΐ της υπο Άρπάγον τον Μη- 
δον 'Ιώψων Λολί^ορχίας χαΐ άναστάσ^ως^ η9 
Φωκαέΐς φνγόντες ΜασσαΧΙαν Αχησαν, Ιιαββ ι^ι- 
ΙυΓ βαηι Οία^βοίβ 61 Ηιβ^^οη^ιηΐ ηοΐ&ΐίοηΐΐιαβ ^ ηαΐ 
01^ρ• Ι^Χ« ΑοΓυίβββ 86ήΙ)υυΙ ρΐιίΐοβορλαηΐ) Ϊάο^τ^ 
νίίΙβηΙμΓ 6ΐ ΐρβα. ^υ^ι>υ$ Γ&ϋοηΐύηβ ρΓοΙι&ϋβ ηΒίαιιι 
1ΐΒΐ)β1)ΐιιιιΐ8 ΟΙ^τιηρ. Ι^ΙΙΙ ^4. — & (]απ ηβίαΐβ ηοη 
ιηιιΐΐαηι αΜαιΠί: ηοΐΒΐίο ΗιβΓοη^ηιί βαΐι ΟΙ^^ιηρ• 1«Λ^1• 
ΧβηορΛαηοΒ €οΙορΗοηί%%8 αίανη^ ΙιαϋβΙηη — ^ ρΑ(ή& 
6]ββΙαιη ΟΙ^^πιρ. ΙΛ\^ ί% 3ηιιο<« ηαΐυαι Υΐ^ίηϋ ηαίη• 
σαο^ βαρ6Γ8(ιΐ6ΐη ΟΙ^ταιρ. ΙιΧΧΥΙ. αηηοΓαηι ηοη&• 
ΙρίηίΑ ύυοηιιη, υ( 6αιιι ΗίοΓοηβ οΐ δίιηοηίύβ €βο^ 
φίβηι χίμβιχα ιιρρο1Ιβ8$6 ίοΓοηΙ δοΙιοΙΙ. ΑΓίβΙ. Ρ&β. 
696^9 6ΐ ΕρίοΙίΒΓηοο νβΓ89Γί ροΐυοπΐ• 

δβήρβίΐ ΧβηορΙΐ8η68 ρΓ»6(0Γ ΕΙε^ιββ, ({ηΑπιηι 
ροΙίοΓββ ρβϋ^αΐΑβ 8ρρο8θίηια8 9 Ι68ΐ6 Οίο^^βηβ IX) 18. 
Υ6Γβΐ1ΐΐΐ8 ΙιβΓοίοΙβ χτίσιν Κολοίρώνος χαϊ τον έίς ^Ελέαν 
αποικίϋμ^ν^ !πη ίιςχίλιαι ]!1)Γ08 π^ρΐ φύσεως* Ιάβιη 
^ααιη χαϊ ιάμβους υλ»^ ^Ησι^δον χαΐ Όμηρου 9 ίτίΐτ 
χόπτωγ αντών τα περϊ '&έών πρημένα^ οοιηρο8ΐ]!886 
η&ΓΓαΙυτ^ ίαμβος ΠΗ ηοη 86]ιιη^6η<1ί ΥΐιΙεηΙηΓ α Ρβγ- 
οδίίβ 6ΐ δίΙΙίβ) φΐ08 ΐΐΐΐ ρΐαήπιΐ ββπρΙοΓββ α^βοη- 
ΒηηΙ, Ιΐ6ΐ*οιβο ηιβίτο οοη8βηρΙο9• "Ίαμβοι βηίιη ιη- 
ιηΙβΓ<1αηι θίβΐ&' βαηΙ οαηηιαα ρνοίρνοπα^ βϋλΐηδί 
ηιβίΓαπι ι1&Iι6^6η^ ηοη ΙαπιΒίοηιη) ▼• ΟβηβυΓβηι ηο- 
βίΓ&ηι ϋΐιη ΚαΓβΙβηί&ηί ΐη Ζίηιηΐ6ΓΠΐ&αηί Αηηιιΐΐ, 

ΡΙιαοΙΙ. 1834, 92. ρ. 739 ^γγ. 

ϋνν γαρ δη ζάηεδρρ ΐ/ίαϋ'αρον χαϊ χείρες απάντων Χβηο^Ιι&ηίβ ΟρΙορΙιοηϋ Ργ. 1. ΑΐΗβιίΑ^υβ ΧΙΙ» 463, Ο. 
*Ορών ου¥ υμών χαΐ αύτος γο σνμπόσιορ^ χατά τορ Α'ο- 
λοφωνίον 2ενοφάν7ί\, πλήρες δν πάσης ϋ^υμηδιας , Νυν 
γαρ δη κτλ. ΎτΛ€{Λ\Ίί 6. Ηβηη&ηηαβ ίη Ζίαιιηβπη&οηί Όιλτ, 
ΡΙιί1ο)1. 1837, 30. ρ, 321 8ί]<). 1. ζάηεδον εο(ϋθΜ: με^α, (όατ 
ψος «χρίίαιΐ Ηββγείιίηβ: δάπεδον ΗβηΐΜίονι• χαΐ κύλιχίς* πλίχτονς ί αμγιτι&εΐ (ΤΤόφάρους, 
αίλος ί* 6νωδ€ς μνρον Ιν φιάΐ}} ^(χρατπνη'* 

χρητηρ δ* ϊστηχίν μβστος Αφροσύνης* 
* αλλο^ ί* οίνος * * ίστ\ν ϊτοίιιος, ος ονηω 9 

μΐίλιχος ίν Χ9ράμοις αν&ίος οζομη^ος* 
Ιν δέ μέσοις αγνην οδμην λίβανωτος 'ίησι* 

ψνχρον ί* ίσην νδωρ χαϊ ^λνχυ Χ(Λ χα&αρόν 
ηαρχ^»τταί^ δ* άρτοι ξαν&οΐ γ^ραρη τβ τράτΐίζα 

τνρον χάί μέλιτος ηίονος αχΟ-ομίνη* 1• 

βίομος ί* αρ&ίοιν αν το μέσον ηάντη πίπυχασται, 

μοίπη δ* άμφϊς ίχ^ι δώματα χαΙ &αλίη. 
Χρη δί πρώτον μίν ϋ'έον νμνπν ίνφρονας ανίρας 

ενφημοις μν&οις χαΙ χα&αροΐσι λογοις 
(κΐΗΟΰρντάς τί χάί ιυξ,αμένονς τα δίχαια δννασΟ'αί . 15 7, ΙβίΜ άμφιτι^ίΐς: €0ΓΓβχίί Βίη^οΓ&ηβ• Εχ^βςς. τ^ρβ^β 

αλλοί μέ*^; Ρίη<1. Νβιη. VIII, 37. χρνσον ^νχοιηαι, πδδίο^ 9 

ήίρο$ άηΐρανιον, Μ&ΐΐΐι. 6γ. 6γ. §. 288, ηοΐ. 4. Ηβηοαποοβ 

αμφί&£ϋ^ ^Τς. 4, 1.ίΙ>π «(>ΛΓ7;(). 6. »ίίλλος ΑΒΟΡ. αλλψ 

VI-. οΐί^ος ιστιν ΐίτοψος ΒΟΡ €ΐ α( οοηίίοίο, Α. οίνος ίτοψος 

νυ. Ιηάίο&νι Ιαεηη&ιη. οΰιϊω ΒΡ: ονποτό χι^, ςσοιΙ ΜυβυΓο 

(1«1>€ή νί<ΙβΐαΓ. φησί προδώσΗΡ ροβΐ ονποτε ΛΟά, \1,, οπ». ΒΡ. 
€ΐ, ΒκΊ ίβΙΙοΓ, Α. νίάβΐυΓ Ιιοο Μυ^υΓΪ βυρρίβιηβηΐυοι ββββ Ιβεϋ- 
ΙΜΙΒ, φΐ&β ίΐΐβ ηβ ρθΓβρβχβΓΑΐ (]υί()<;ηι ηαο ιη Ιοεο ^5561, αίοοηςαβ 

η(ρΙβηιίβ.< ΡίηιΙοΓίίαβ. Ηβηη&ηησ άλλος ί €ΓΓθΓβ νβ((*Π3 
Ιί1>Γ8πί «χ ββοιιηάί <){9ΐί€ΐ]ί ΗβχΑΐηβίΓΟ ΓβρβίίΐιΐΒ τίάβΐυΓ: νβπββίιηβ• 
δηίρβίι Ααΐβιη: ΟΊνος ^ ΙστΙρ ίτοιμος, ος ουηω ηυ^ 
Ομένι γίΐτων, ε11. Ηβ§ίοάίο ρΐΆβεβρίο 0.6(0,366. Ουαηι Αα<« 
(βηι €ο<1βχ Α φΐ]θΙ ηροδώσδίν Ι)&1>€Γβ τι<)β8(αΓ, ΧεηορΙιιιηββ ίοΓ- 
*»5€ ρβΓίβ^&ηΐβΓ €( ηοη βίηβ ΙβροΓβ άεπρβιΐ: Ρϊί^Ός 9 Ισχιν 
ηοψος^ ος οΰηοτ€ φησι πρόδωσαν, Η. β. ά€^€€ίιιτνη. νί(1β 
&4 δοΐοηίβ £16^. 2, 27. 6. Ι•&1>Γί οσδομ^νος, Μβθίυηι ν6Γ6ί 
ίζην ΙοαίΙϊαβ ίαίβββ ρΓορΓίαιη Ηβπη&ηηοβ ιηοηβΐ: ιιβηΓρ&νΗ Ηίρ• 
ρο€ηΐββ. 8. ίστνν Ηβπηιιηιιυβ ( ναΐςο ίστίν. Π. ΙΛΥϊή αύτο 
μέσον: Κ&Γςίβααβ ην το μέσον , χχΐ Τΐιβο^ηίά. 839. Τούτων 9 
Λρ το μέσον στρωφησομαι. ΑΙε&βοβ (τ, II, 3. "^μμις ^ αν 
τ6 μέσσον νάί ψορημ&θ'α συν μίλαΐνηι. Νβε Γ€ρυςηα( ηάντη ζ 
^ν το μέσον Α<] βωμον ίη ηβιϋο ροβίΐυιη ρβΓίίηοί. Ρηά. Γγαπ- 
λίαβ αύτόμέσος, ΗβΓηιΑηηυΒ μύτυματοις εοη}6€6Γαη(. 14* λογοις 
ΥΛτιι νοοις £ιοΙ»(&(Ιίυβ, ςοο<1 εοιίηρΓοΒιινίί Ηβηη&ηηυβ, &(ί6Γ6η8 
«χ ΑΓί9(ορΙι. /γ. 397. τους νους, Ε^ο νόμοις βαβρίαιΒΑΓ. 16 βς. 
ΗβπΜυιιιιιβ: εν'ξαμένου ς" τα δίκαια ί ονασ^αι πρησσορ- 32. 5<^οια8 £ΐ€^Μ• 

Ιαχυτ^ ηρ τ αρδρίς αηματ ίχονσ αρετής* 
,ηίμπτιι ί* ωριον άνδρα γάμου μεμνημένον πνΜ 
10 χάί παίδων ζηχέΐν έίςοπίίϊω γενετ^ν* 

τρ ί ίχτρ ηερϊ ηαντα χαταρτν^Μ νόος ανδρός 

ονί ίρδην ίΰ^ ομί^ς ίργ απάλαμνα &έλ6ΐ: 
Ιητα δΐ νουν χα\ γλώσσαν ίν ίβδομάσι^ν μίγ άριστος 
οχτώ τ • αμφοτέρων τέβύαρα χαΐ δεκ ίτη' 
15 τή ί ίνάτΐ! ίτι- μίν δύναται, ^ μαλαχωτερα δ* αντοϋ 
προς μεγάλην αρετην σώμα τε χαΐ δύναμις' 
τ^ δεχάτη ί* οτε δη τελέστι ΰ-εος ετη ενπχυτονςψ 
ονχ αν άωρος ιών μοϊραν εχοί ϋ-ανατου. ' 

VII• Τετράμετρο^ προς Φωχον• 

24. 

Μ δι γης εψεισάμην 
πατρίδος 9 τυραννίδος τε χα\ βίης άμειλίχου 
ου χα&ηψάμην , μιάνας χαϊ χαταισχύνας χλέος, 
ονδίν αιδοϋμαι' πλέον γαρ ωδε νοη^αε^ν δοχεω 
Ιί πόντος αν&ρώπ^νς^ 

Χχχυνα μίν τότ εψράσαντο, νϋν δε μοι. χολουμενο^ 
^ίίίξβV οφ&αλμοίς ορωσιν πάντες ώστε δηϊον• β. ΡΗίΙο οΓ τ άνδρες* 9. ΗββίοιΙ. Ι^ργ. β9δ β<](|. 12. 
Ο^ΒΐΜΐιτ εςώείν έργα μάταια ϋΆεΐί, 15^ μετριώτερα Οίβηιβηλ 
Ιβ. γλωσσά τε χαΐ σοφίη ΡΙ^ίΙο; σώματα παΐ σοφίτ] £Γαη€)ίία8; 
σύμά τε χαΐ σοφίη βεΙιββΓβηιβ ιηβϋι. 17. ΡΙιίΙο νι; δεχάττι ί 
ά τρς τελε'σας χατά μετρον Υχοηο. 

VII• Τετράμεΐροε προς Φώχον, Ργ. 24• Ρ!α(8ΐτΗι» 3ο- 
Ιο». XIV• Προς Φωχοψ εν τοις ηοιημασ» γρίφων φησί' Ει 
α 3»λ. 'Ό^εν ευδηλορ, οτέ χαΐ προ τζς νομοθεσίας μεγά- 
Χην δόξαν πχεν• ^ μιάνας χαΐ χαταισχννας• \ίάϋ ΙΜβββιι. 
Ρίηά• Νέοι. III, 16. 

V^. 25. ΡΙβΙβΓοΙια• βοίοιι. XVI. "Οτ^ 9 ουν προςεχρΰνσε 
τοις, ηΧείσι^ς &ερα προςδοχησασίν , ιΐΜος εϊρηχε περί αν- 
των, ως. Χαΰνα χτλ. % ΒβίβΙκΙαβ δηϊοι. θόΐοη» ΤβΙηϋηβΐΗ. 33 

26. 

Ονχ €ψυ Σόλων βα&νφρωρ ονϋ βονληας «νηρ* 
ίϋΟ'λά γαρ &ίον δίδοντος άντος ονχ ίδέξατο* 
ίκρίβαλωρ ί αγραν * άγασΟ'ής ονχ ίηέσηαύεν μίγ€ί 
δ'ατνον^ &νμον ϋ^ άμαρτη χαΐ φρέρύν αποσφα)Μς,'^ 
η&δλον γαρ χέΡ' χρατησας, πλοντον αφ&ονον λαβών 
χαι τυραννιναας Άϋιγνέων μοννον ημέραν μίαν 
ασχος νσηρον δ^δάρΟ'αί, χαηιτίτριφ&αι^ γένος, 

27. 

'Ιίί μίν αάπτα συν &ίύΐΰΐν ιρνα^ άλλα 9 ον μάτην 
ίρδον. 

127, 1). 

ΡΙιι(3ΓθΚιΐ8 δο1• XV. (Ιν μην αηωσαμινός ^γέ 
την τυραννίδα^ τον ηρφότατον ιχρησατο τρόπον τοις 
ηρίγμαϋιν, ονδέ μαλαχώς ονί νηέίχων τοις δυναμένους 
ονδί προς ηδονην των ίλομένων !&£το τους νόμους* άλΧ 
ί] μΙν άριστον {άριστον δοΙιββΓβΓΟβ) ψμβ, ουκ ίπηγαγίν 
ίατριίαν οίδί χαινοτομίαν φοβη&έίς^ μν 
€ΐ(ίο5 Λ]αο. ρ. 219. ατυσ&ϊΐς Κ(*ί8){ίυ8; άγρϊντη$ Ηαβίΐαβ, €οΙιι«:β« 
5ο1ιββΓ6Πΐ9, <ιιι1 &(!(1ίΐ: ^^άγασΰ•€ΐς νίθβ ηβ βί( ίηΙβΓρΓύΙ&ικΙυιώ 
ψ&ονη{^£ΐς , ψψίση&£ΐς, τζ του ^δίον βασχανΙ<ι^ βλαφ&^ίς.ν. 
Ιιτέσπασεν άΜ »χ οο^. Βϋάυΐβ: ναΙ^ο άνέσηασβν βχ ^οη^β^^υΓι^ 
Χ^Χ^ηότί. 1Λ\>τι ίσπασί, ίπαυσδ, ίχααί. 4. ΕϊΒή άμαρτζ, 
άμαρτεΐ, άμαρτων^ άμαρτών. 5. Αΐϋ 'η&δλϋί, 6. Αΐί! 
τνραννησας, τυραννίσας. 7. *ΑσΐΛος ΜυβιίΓυβ. Ι,ιΒπ ίβιώ 
αντός, υΐ νίιΙβΙιΐΓ. Υιάβ Απ5(. ΝυΙ>1). 442. ΙΥίηΰλβΙιηαηο. Ρ]α«« 
£υι1ιγ<1. 286, Ο. 

Έτ. 27. ΑβΙ. Αή5ϋ<]ββ ηερί τον παραφ^έγμ. II, 897. (536. 
ΌϊΛάοτΐ.) Ό δέ δη Σόλων χαΐ βιβλίον έξεπίτηδδς η^ηοιηχ^^ 
Ης αύΐον %αι την έαντοΰ ηολιτπαρ , έν <5 άλλα τί δη λέγΗ 
χαι τϋά^α' ^Α μέν χτλ. Και ταΰτα μέν εστίν ίν τεεραμέ- 
τροις' έν δέ το7ς ιάμβοις' Σνμμαρτνροίη κτλ., γ; ίτ. 28. 
Ι.^ ναΙ^ο αμΛ γάρ: « μέν γαρ Γθ ^α^1.; α μέν ββίβΓοΓΐ]. &<1 
ΗβιοόοΙ. νοί. II, 722. ν. ΜαιιΙι. βη 289, ηοΙ. 7. άλλα ί ου μά-^ 
την ΟΛΪΒίοτάηΒ. Ι^ϊΙτϊ ϋμ» ^ ^^ μάιην. 34 δοΐηιβ ΙαοιΒι. 

Συγχίας άπαντάπασι χαϊ ναράξας την πόΐίν 
ασ&^νίστδρος γένΎ}ται %ου χαταϋχηύαι ηάλφΡ 
χαΐ σνναρμόσασ&ά^ ηρο^ το άριστοι^* 

VIII. Ίημβο^^ 
28. 

ΣύμμαρΧνροίη τοΛτ αν Ιν δίχτ] Κρόνου 

μητηρ, μ^/ίστΐ] δαιμόνων "Ολυμπίων, 

αριατα, Π} μέλαινα , της ί>ώ ίτοτί 

ορονς άνεϊλον πολλαχη πίτιηγότας, 
5πρόσ&6ν δέ δονλ^ύονσα, νυν έλ^ν&ίρα. 

πολλούς ^ ^Αθήνας ηατρίί έίς &ίόχτιτοΡ 

άνηγαγον ττρα&έντας, άλλον ί'χδίχως, 

άλλον δικαίως, τονς ί ανάγκα ίηςνηο 

χρησμον λέγοντας γλώσσαν ουχέτ Άττικην 
Ι^Ιέντας^ ως αν πολλαχη πλανωμένονς, 

τους ί έν&ά^ αυτόν δονλ'ιιγν αιικέα 

έχοντας ηδη δέσποτας τρομενμένους 

Ργ. 27, Β. ΤίοοΙιβιοο ηβίΓΟ ίΙΙίβΕνϊί ΒβΙ^βΓΟδ. *^ηανταηα<5ΐ 
δ€ΗΛβί€Γα5: ναΐβοπαντάπασ*. δοΐοηίδ θγλΙ γένωμαι, νβΐ γ^νοίμην. 

Ργ. 28. ΑβΙ. ΑΓίβΐίίΙββ 1. ε. οΗ. ΡΙυίΛΓοΙ»© δο|οη. XV. Οί 

ηλΗστοι^ ηάντο}ν όμοΰ φασι τώρ συμβολαίων αί^αίρ^σιρ /ί- 

νέσ{^αί την απαάχ&Ηαν καΐ τούτοις αυνάδίΐτ μάίΜν τα ποίίΓ 

μ€αα. Σιμνύνειαι^ γαρ Σόλων έν τούτοις, οτι ττίς τί π ρου- 

ηοκίΐ^μένης γης"Ορονς άνίιλί κτλ. 1. Ι.ίΙ)π χρόνου- 

€οΓΓ€χί( €\λ^Ί^€γ. Κβίβϊίίαβ ίν μηκ^ί' χρόνου εο&ίβοΐ&νίι. 2. 

Ι«οΙ>6εΙ(. Α3ΙΙ0. ρ.2Ι9. ^^ίων Όλ. μεγίστη, ϋΐαοιιιηι, ςαο4 ιηβ- 

4ΓΟ β<!ν©Γ8ΛΐϋΓ, ίοΓίωββ ίηΐβΓρΓβΙβπιβηωπι ββΐ \οοΙλ ηρέσβαραΛ 

Ι«ίπιίηιιη Νί€θΙβϋ3 ΒβεΗίϋβ άριστη , γη μέλαινα. 4. Η•Γρο€Γβ- 

4ιοη 139, 20. ΒβΚΙίθΓ. *Όρος' όντως έχάλονν (ύ "Αττικοί τα 

{τίόνια ταΐς υποκειμέναις οικίαις κα* χωρίοις γρά(.ψατα, « 

έδηλου οτι νη09ΐΗντα^ δαρΗΟτξί, Ρΐβήςαβ 1ίΙ)Γί ΡΙιιΙαγοΙιι παι*- 

ταχη, ^νιιΐζϋ εοιϊβχ ς πολλαχον. 5. δουλ^ύονσα ΡΙηΙιίΓεΙιι» 

€ΐ ΑΓί3ΐί<1ΐ» €οάά. Γθ: ναΐβο δουλίύσασα. , 9. χρησμον λέγον^ 

τας ϊι. β. ςυί η«€09»ΙΙ&1β εοαειί βχβαΐβδ ρΐβΐϊβεαί&β ηΐ6Γεβ^6 νΐιΐίοΐ- 

ηΑΐ>&η4ΐϊΓ. Ονκέτ ΒΓαηεΙιΐαβ: 1ίΙ>π ουκ. 11. δουλίην Βγοο- 

Γΐίίαβ: ναΐβο δουλπην. ΡΙυΙβΓεΗαβ δουλοσύνην. 12. ηδη Ιώή: 

ηδέ ΟίηάοΓίΙαβ• δβά βΚϋ<Ι ΙβΙβΓβ νίάβΐιιτ : Β&ηι Γ δεσποτών. 

ι ι δοΐοηιβ ΙωιΗ. 

Άηί9ίρσν$ ί&ηταχ* τίΛτη μίν 'χράτΗ 

ομού βήγν τί χαι δίχτρβ σνναρμόσΛς 

έρ^ξα χαΐ διηλ&ον ως νη^σχόμτιν» 15 

&ίσμους ^ ομοίους τψ χαχω η χεΒ/α&ί} 

η&έϊαν Ης ίχΛΟΧον άρμόύας δίχφ^ 

ΐγραίρα. χέηρον ^ άλλος ώς ίγώ λαβύ^ 

χαχοφραδης Τέ χαΐ φιλοχτημων αντιρ 

ουτ αν κατίσχί Όνμον οντ ίπαυοίχτο, Μ 

ηρϊν αν ταραμάς ηϊαρ ίξέλτ] γάλα• 

29. 

Η γαρ 'η&ίλον 
« τοις ίναντίοισιν ηνδαην τότε^ 
αν&ίς ί α τοίσιν άτίροις δρααοί ^ δια 
ηολλων αν ανδρών ηδ" Ιχηρώ&η ηολις. 
των ούν^χ * άρχην πάντο&£ν χυχλ^νμενος ^ 

ως ίν χυσίν ηοΐλαϊσιν ίστράφην χνων. 

ι 

30. 

^Αρχύν οχονΒ χαΐ διχαίως χαδίχως» υμοιως. 14. ΛββΠ ΡΙαίΑΓΟΙιυβ δόΐοη. XV. ^ 16. ομοίους ΓΘ : νυ1|?β 
Ιως, 90. ου» αν κατ^'σχδ δημον Αηβΐίάββ, ςαι Γβΐί^αα 
οηΗΐιΐ, ςα&« βχ ΡΙυΐΑΓοΗο &(1(]ί(& βαηΐ δοΐοη. XVI. Κκίτο$ φη-> 
αΐν, ως β ά Τίς άλλος ίσχδ την αύτην δύναμιν^ Οντ αν 
χτλ. Ρ1υ(λΓ€ΐιΐ]3 ςτιος[Π6 δημον. ΟοΓΓβχίΙ €βη(«ηΐ8^ Ββί9ΐ(ίιΐ8* 
ΡίΓΐη&( Απβΐί(ΐ€8 &θ(!6ΐΐ9 ί ίξδλίγξδίς δε με ηρ/π αν αυτός χτη-- 
οάμενος την αντην δύναμιν των λόγων — ώα μετριώτε•^ 
ρον ΙηΙ σαυτω φρονών οφ&ιις. 21. δοΗ&βΓβΓΟδ: »€οΓᣕ 
ΙαηςίΙ ηΤαρ γάΧα^ ρίηφιβ Ιαε, Βπαηείίίαβ Ιι&ΒρΙ ρΓο βούβίΑΐκΙνο, 
ηαίρρβ βίο ίηΐβΓριιηββηδ: ηριν αν ταράξας, ηϊαρ ίξιλψι, γάλα* 
€«ι)Μ ΟΙ ΙΐΚβΓραηοΗοπβιη ηοη ρΓθΙ)ο, ίΐ& οοηβίΓΟοϋοη^^ηι ιιιηρίβ- 
€(0Γ.< ΥΜ• Βαΐΐη. I^«5ι^1. Π, 47 βς<ί• 

Ργ. 29. Αηβ(ί(ΐ68 1. ο. -β'ΓΓα τΐ φησίν ο Σόλων; ΕΙ γάρ 
«τ2• 3, δρασαι ηαχά ν&ΙεΙ(«ι)&ή«β 8(]^ ΠβΓοιΙ. VI, 89. ϋαΒίι&η-. 
«βΓί 8εΙη•Γβ?«β βΐ^^ (β^)- 4. Ι-Λτγ ^χΗρά^^η. ΟοΓΓβχΗ ΥλΙ- 
«ΐΕβιΐΜΐαν. & άρχηιν \\Μι »ρΐΑη«, ρΦΗΐΐιΐθ» οηιιίηοι Κ6ί8ΐίίθΒ4 
1ο1)«€ΐ(ϊη Α1β•* ψ* 2». οργ^ βι ηνχλ χυμένος. ΐΛΥ^ή χυχεύ" 
\μ9θς. 

Ργ. 30. υΐο^Αΐΐτιβ ΡΓον^. II , 99. Αροβίσΐ. IV, 53. Εη 

3* 36 ΡΙιοϋ^Ιί^ βηοιί^&β. 

51. 

Πεφνλαγμίνος ανί^α εχαστον ορα ^ 

μη χρυπτον ίχων ίγχος χρίΐδίΎί 

φαίδρψ προςιννέητι προοωπω^ 
• γλωσσά δέ οί διχόμν&Ός 
β Ιχ μύ,αίνης ψρενος γιγων^. 

ΟΙΤίηρ. ΊΛΧ. 

διιιάαβ: Φωχυλίδης^ ΜιληΰΙος , φιλόσοφος, 
σύγχρονος Θίόγνιδος' ην δ^ ίχάτΒρος μιτά χμζ ίτη τώρ 
Τρωϊχων^ * Ολυμπιάδα γ^γονοίες ν&\ ""Εγραιρεν εηη χαΐ 
ελεγείας 9 παραίνεσης ητοί> γνώμας, Άΰτινας ΚεψάλΐΛΐη 
ίπιγράφονϋιν' είσΐ δέ εχ των ίιβυΧλιαχων χίχλεμμενα• 

1. 

* 

ΚαΙ 1:6δε Φωχυλίδεω' Αέριοι, χαχοί* ονχ 6 μίν, ^ος ί ου' 
Πάντες 9 πλην Προχλεους' χαΐ Προχλεης Αέριος, χάν ΪΛλωνύς εΧεγίΐωι^ (ίαμβων νβΐ ύπο^ηχ'ων \ηόΗ βαίβΓοΓθαβ) 

παραινετική . ΙιΟΰυιη ηοη ϊιίΙβΙΙ^χίβΒβ \ϊάΒηίητ &Βΐ8ΪοτάΏ8 "Αρχων 

£• χαΐ δίκαια χαδιύα , ΒΑοοΗΙυδ ^ Αρχων α. %αΙ δνκαιω χάσιχοτΐ 

<6ΐι(αη(6§. δΰηρβί * Αρχών. Μ8|;ίβ(Γ&(ί6υ8 ούβιΐίβηάαιιι «8β€ 8ο1οη 
ρπιεεβρίΐ. 

IX. ΣχοΧιον. Ργ. 3ΐ. Όίο§βηββ Ι>&βΓ(. ί, 61. Των ^δο- 
μίνων αύτον εστί τάδε' Πεφνλαχμ'ενος κτλ. \ϊά€ ΙΙ^β- 
ηίαηι βά βοοίΐ. XXXIX. 2• Ι.ί6Γί εγχος ίχων: υπιοβροβαίΐ II• 
§βηίυ8, 3• ηρο^ σ ενεπν^ ΙΙ^βηίαβ. 

V. ΡΙιοο^Ιίάίβ Μίΐ68ϋ Ργ. 1. 8ΐΓ»1>ο Χ, 487. Αιεβε-^ 
βληηο γαρ ως χαΗοη&έις οΐ Αέριοι* εστί Οί των Ιαιοράδων 
Αερία. €Γγ. Έυβίαϋι. Βίοηνβ. ΡβΓίβι;. 530. ί)«ιιΐοθο€ΐΐ8 Ιι«ηιιβ 
ΛηΐΗ. Ρ&1. XII, 37. £^αΙ τοδε Αημοδόχου' Χΐοι χαχοί' ονχ δ 
μεν, ος ί οΰ' Πάντες πλην Προχλεους* χαΐ Προχλεης Χί* 
ϊος. Ώο ΠΙο ό μεν, ος δε ν. Μ^αΙΐ; 6γ. §. 289> 7* Ρΐιοο^ϋίΙίβ Οηοιη&β. 37 

3. 

Χοψζοήβ ηλοντου μίλίτηρ ^£ ηίονος αγ^ου* 
βγρον γαρ τε λέγοναιν *Αμαλ&είης ηίρας πναι. 

5. 

Καϊ τ^δι Φωκυλίδίο^* ητόρων απο τωρδε γίνοντο 

ψνΧα γνναιΧΗοτί^* 7) μίν χννος, η ϋ μΜσσης, 

η δί σνος βλοανρης, η ί* ψπου χαιτηέσσης* 

ινφοροο ηδ€, ταχεία, ηρρίδρομος, πδος άρίστη' . 

γ δέ συος βλοσυρής οντ αρ χαχη ουδέ μέρ ία&λιίι' Ι 

^ι δέ χνρος χαλεπή τε χα\ άγριος* τι δέ μέλίσσης 

οίχονόμος γ άγαθ'η χαί ίηίστατψ Ιργάζεο&α^* 

ν^ ^^Χ^^9 ψί^ ίταΐρε, λαχέΐν γάμον ίμέρόεντος. 

Κάέ τόδε Φωχυλίδεω* τί πλέον γένος ευγενές είναι, 
ίΗζ ουτ εν μν&οις έπεται Χ^ζ^ οντ ένΐ βονλη; 

5. 

Και τοδε Φωχυλίδεω' πόλις εν σχοηέλω χατά χόαμον 
οιχευα» ομιχρη χρέσσων Νίνου άψραινενσης. 

Ρ/. 2. 8(οΙ>αβα8 ΡΙογΙΙ. I^VI, 6. Οβ εοΓηα Ααι&ΚΙιβΑβ τ. Ζβ- 
ηο5. Ργοτυ. II, 48. 

Ρη 3. 8ΐο(>Αβιΐ5 ΡΙοΗΙ. ΚΧΧΙΠ/60. . ΟΓγ. δίιηοιιίιϋβ ΑηιοΓ. 
^ηι «ΠΒ€θ άβ ΜαΗβΗΒαβ. β. γάμορ Ιμεροεντα ΒΓυηοΙίΙυβ. 

Ργ. 4. δΐοΙ>^«ιιβ ΡίοΗΚ Ι,ΧΧΧνίΙ, 3. 1^1>ή Φαιχι/Αι^ον. 
^Γοηείϋοβ τΐ πλέον —- βουλ^; «χ οο^ΐοβ, ιι( βίΙ. £( ι(α 1Ι|Γ&]ί«. 

£βΙ<]ίιιβ εοΓΓβχίΙ. »ναΙ§»ΐ• το πλέον — βουλζ' ΐΓοηίοβ ιη(6ΐΗ• 
^«ιι4« 681. € Βοίβ8οη&(]ιαβ. 

Ργ. 5. Όίο €ΗΓ>βθ8(οιιιυ9 XXXVI, 80. (440.) * 11 του Φω- 
χνλίδον ποίησίς εοτιρ ου τη» μαχράν τκρα ηαΐ συνεχή ποίη- 
αιν ειροηων, ωσηερ δ νμήερος μίαν έξης διεξεισι μάχηρ ερ 
πλείοσιρ τ] περταχισχιλίοις επεοιρ' άλλα κατά δύο ηαι τ(»/ικ 
εηη αύτω χαΐ άρχήρ ή ποίησις χαί πέρας λαμβάνει, ώστε 
χαΐ προςί[ί&ησι το όνομα ψηοϋ κβ^* εχαστορ διανόημα, ατε 
σπ^υδαιορ χαι πολλού άξιορ ηγούμενος' ουχ ωσπερ "Ομηρος 
ονδαμοΰ της ποιησεως ωνόμασεν αύτόν' η ου δοχέΐ σοι ειχο^ 
τως ΐϊρος&ειρίμ Φωκυλίδης τζ τοιαίτΥί γνωμι^ χαΐ άποφά-' 
σει; Και τοδε %τλ, %. χρέσσωρ «^.Υβιιβί. βΐ εοιίβζ Κβ^ίαι. 
Υιιί^ρ χρείσσψρ. ΡοβΙβ» άχι^ρμινοναης 1⣫|>αΐυΓ• 39 Ρ1ιόθ7Πάι$ ΟηοαχΜ. 

α. 

ΚοΛ χόδί ΦωχνλΙδίω' χρη τοι τον ίταίρον ίταίρ<» 
φροντΙζΗν ασσ αρ η^ριγογγνζιωσι ηοϋτίπ• 

7. 

Χςη δ^ ίτ σνμποσίω χυλίτίων π^ρίνί4ί(ίθμ^ά(ιίΡ 
ηδέα χωτΙλΚοντα χα&^μάνον οΙνοποτάζΗν^ 

8. 

Πολλά μί^οιοίν ίριστα* μίσος &έΧω Ιν ηο7^ ξίναΐψ 

9. 

Παΐδ" ετ Ιοντα χρ$ών δη καλά δίδάσχψεν έργα• 10. 

ΠόλΧ αηατη&ψαι διζημ^νον ίμμ^ναι^ Ισ&λόν. '« Α> 9 > ^4 ι» V Η. 

^ΑλΚ αρϋ^ δαίμονες είσιν επ άνδράσιν άλλοτε α?Λο$, 
οΐ μέν επερχομένου χατίον άνέρος εχλνααα&αι• 

12. 

Φενγε χρήστης χακον εμμεναι ανδρός^ 
μν τι σ ανιησειε διδονς, παρά χαι^ρόν θ(παιτέων. Ργ. β. ΡΙίΓγηΙεΙιιιβ Εοΐ. 35β. I^οι>ρ^)^. Γογγυημος χιχΐ γογ-^ 
γύξείΡί ταϋτα άδοκψα μ^ν ουκ ίστιν , Ια%ά δε, Φιαχυλίδην 
γαρ οΊδα ηεχρημέρορ αύτω τον Μιλησιον , άνδρα τιαλαών 
σφόδρα* ΚαΙ χτΛ. 

Ργ. 7. ΑιΙιβη««ιΐ8 Χ, 498^ Β. 

Ργ. 8. ΑΓί8(ο(φ8 Ροΐϋ, IV, 8. Κάλως ευΐοαο φωχυλί^ 
δης' ΠοΜα Χ^Α. €Γγ* ΤΙ)βο«ηί<Ι. 335. 
Ρη 9. ΡΙιιίΑκΙιαβ Μογ&Η. II, 3, Ρ. 

Ργ. 10. Ρ1ο(αΓ€ΐια8 ΜογαΙΙ. II, 47, Ε. 

Ργ. 11. ΟΙβιηβιιβ Αΐ€Χ. βίΓοιηηι. V, 705. Ρο(Ιργ. ΦωκνλΙδηί 
τους αγγέλους δαίμονας ηαλών τονς μέν εΙνα$ άγα&ονς αύτώι^, 
τους όέ φαύλους δια τούτων παρίστησιν , Ά λ λ* «ρ α ητλ. 

^ Ργ. IX δοΗοΠ. ΑπβΙορΗ. Νιι61>. 341. Φωκυλίδης Ιν μεΡ 
ψόΐς αύτοδ ποιημασ$ χατά την ουνηϋεΜν τονς χρεωφε^ΐέ^^^^ 
χρηστά ς %αλεϊ, λέγων οντως' χρήστης κ. ε, «. φεΰγε, (^ν ΨΕ. ]Κβη•ρΙιαιιΐ8 €0ΐορ1ιοηΙ1• 

ΧβηορΚβΒββ €ο1ορΙιοτιιαβ Οοχιηί νβΐ Ογ- 
Ιλοαιβαιβ ϋΐίοβ €[υο Ιβπιρορ^ νΙχβΗΐ ιϋββοαίιυοΐ «α•• 

€((ΝΓ6β Τ€ΐ€Ι>Οβ• 01^1116119 Α\ϋΧ. 5ΐΤΟΙ1|11Ι. Ι^ 3^• 

ΡθΙΐ6Γ• Της '£3ί^ατίχης ά)•ωγ^ς Α^νοψάνη^ 6 Κολοφ^* 
ηος ^ίατάρχΗ^ ον φησι Τίμαιος κατά ^Ιίξαχαα τον Σιχ^ 
Ιίας ,δννάστηρ χαι *£ηίχαρμον τύν πο^ητί]» γ^γονέναι; 
^ΑίϊοΙΙόδωρος δέ χατά τη ρ τέσ(ΐαρακξηη?)ν ^ΟΙομπιάδα 
γενόμ^νον ηαραψίταχέναί μίχρ*• των [^/Ιαρ^ίνν η ιατ<] 
Ιίνρον χρόνίύγ» Αρο11ο<1θΓΪ κιίίοηβιιι ββηιιίίαΓ ββχΐυβ 
Ειηρίηοαβ β€ΐν• ΜαίΙι• Ι, 257. η6€[υβ Α1^(^^ €6α- 
βυιβββ δοΐ^οη γϊιΙβΙιΐΓ, <]ΐιΙ αρυά Όιο^αη^αϊ ΙιαογΙ• 
IX, 19• Αη8χ!ηιβη<ΐΓΪ αβςιιβίειη τοΰ&Ι. Υβΐ βίο 
}&ιη6η α Τίπιβοι ρΑΓίΙΒυβ κΐηικίααι νΐ^οίπιτ, γ. νν^βΐ• 
ΰΐίβη €γ€ΐ• Ερίο» ρ• 401 »<{• ΗίβΓοη^^ιηρί £]ΐΓα<« 
ηίΰο 8αο ΟΙ;^ιιιρ• ΓιΧ^ αύββΓίρβιΙ: ^ίιηοηιάβ9 ίι/Η' 

ΙΜ8 €ΐ ΡΜΘ€^Ιί4€9 Η ΧβηορΗΜη^β ^^Α//«?6*II«^ 9€Τψίΰν 
ΙΤΛ^οβάίβΤΗίη ^ οΙαΗ ίΗώ€ΗΐΜν, Οοη^ΓυίΙ Οίομ^βηοβ^ 
ςιιί Χβηορίι^αβιη ά^μάσαί χατά την ίξηχοστην 'Ολνμ^ 
πιάδα 66ΓΪϋίί• ^υΑιη 01γηιριιΐ4ΐ€ΐιι υΙ ϋι^βΓοαΙ ιοιριι* 
1ί$86 γΐύβΙοΓ ΐρβίυβ ΧβηορΙίΑηίβ Ιοοιιβ, <]υο ΗπτρΛ^ί 
ίιι Ιοηίοϋβ €ίγί(α(β9 β3^ρ6<1ίΙΐοαβαλ ροΓβΙτίηχΐΙ &• 
XVII. Κιι^8(€η• 

Πη?^ίχος ησϋ^ ββ^ ρ Μ^δος άίρίχΒτο; 
φΐ36 ίηιρΓβδβίο ΟΙ^Ίηρ. Ι<ΙΧ, 1. ίβοΐα 68ΐ. Αά ββαι 
»6ϋιΐ€ΐ& 5ρ6ΰΙιΐΓ6 ΥΐάβΙοΓ ίΓ• εΐβ§[ί8Γΐιιη VII• ιιοβίπι• 
6(1ίϋοιη8 9 4^^ ηατιιη 86η6χ νοηβ^ηίβ ΑυοΓαηι αη- 
ιιΟΓααι (βδΙβΙαΓ ίρ8β, 8βχ&^ίιι|3 ,ββρίειχι ^ΑIII αηηοβ 

ίρδίυβ φροντίδα ΟταβΟΙΰίϊη ρ6ΓΥ8^9ΐΗΙ11 6886 βθφΐβ €α 

αείαΐβ γϊ^ίηϋ (]ΐιίη(|υ6 ΗηηοΓϋΐη Γαΐκββ: ϋΐυά γΐ<ΐ6- 
^ΜΓ ίβπιρυβ 8ί;«;ηίίΐ€ΐ<886 , ^αο ίξέπία^ της πατρίδος 

— βίο €ηίΐΙ1 ϊββίβΙΐΙΓ 010^6068 ΟϋΙΙΙ &Ιϋ8 ΙοιιΪ6&- 

Γυηι υΓΐ)ίαιη ϋίνίΙ>υ8 6πΐ66ίβπΐ([θ6 ΕαΓοραοίΐιη, διοι- 
^301 6ΐ Μα^ηαιη βΓαββΙαιη βαηΐ• ΤΐΑ6θ1ο§υυΐ6ηΑ »» ♦ 


0« ) Ί^^^β^Ι^ΐΈΟφΆ 

ββηβχ €ΐ χηορίΐο {Ηββ^ιυΐ * ΜΗΐΜβήΙ* ΑΙ ' τίχ ΤΓ^λβ• 

ίιί 3ΐιτβηιβ ΙηΑιιΙ^ βαη^χ 'βί ηοα ιμ>μμ Αΐ.β6Υ€ΐ« 
0Ι1ΙΙ1 3αΥ6ΐιι1>ιιβ 9ί^ρ - ΝβψΐίΒ ^βίοΐ^ηιβ α Τ1ΐ6θ§ιιί• 
^6 ΟΒίοίιι ίβία αίλβοιι οβοββΐ: βΐ ^οίΑ τβικιΐββίαβ β«ή• 
ρββτϋ ρσ0ΐΑ9 α Ιιυ^ρίίαάίοβ Ι&ιηβιι ΙββιρβΓ&ββ^ «ο ββ- 
ρΑΓΑΐίηι ηβο ιααΐΐα Ιιο^αβ £;6α6νί8 θάίί1ί$β0• ΟοΙμ1«ρ 

^α^I|(αI11 86]υηχι( 63^ ία ^υι!)υ8 ροβίβ ΡοΙ^τ• 
ρ&ί€ΐ8ίιη — .Πολυπαΐδης 6ηιιιι αιιοϊοτβ ΡβίΓΟ Εΐιηδίβίο 
τ€θίβ ηυηβ ββηΒίΙαΓ^ ^αυιη οΌ<Ι(Ι• β( εά(Ι• ρηοΓββ 
ήΙ)ΐφΐ6 * Πολνπαίδης ιηοιίδίΓβηί — £ΐίΓ3ΐυΓ , Ιίοβΐ; εα 
βιιοίοιτΰηι 1ι&1)6Τ6 ροοίίΐιΐι Μ6^3Γ6η56ΐη βεΓίΙδβΐιηηιη 
6ΐΙ• Ροηιΐ βηΐιη ^^βΙοΙ^ΟΓαβ, ςυϊ' Ιιιιβ ίν^ΙΑί δύΐιίαο 
νβτΒδί: χαΐ ετέρας νπο&ηχας πα^κινετιχάς ^ ύΐίβτηία 
βχβίΙϋ&δ6 6ηοιιιο1ο^3Β[ΐ 3(1 ΡοΙ^ρ0Ϊ{ΐ3ΐιι 9 ΑΓ^ιηβηΰ 
φίαιη ιηβχιιηβ βΐηιίΗβ ρποή : νβΐϋβ 6ηΙιη ιηίΓαηάαηι 
6886, ιη β&άβικι βηοιηοίοςΐα ίοί Ιαπαφίβ βιιηίΐοδ 6χ- 
8ΐιϋ886 ^ηοιη&β, ψίΛβ ν6Γΐ)ΐ8 ρααΐΐυίαιη ιηΟβχίβ γ6- 
οηττΑϋΙτ: οοιηροηβ υ6Γ8ιι8 291 δίΐφ οηηι 647 8σσ•; 
731 6ΐπη 575 ; 209 οαιη 211 ; 645 οιιιη ί1^3 213 
έηιη 1071; 353 οιιιη 401; 59 οαιη 1051. ΤοΓυαι 
ροηοαίάηι οβί, ηβ (^α^ο^αοι α οοηιριΙαίθΓ6 λιβ ία 
ΟΓάΐηβηι οοΑΟΙα 8ΐη( (ΙίνβΓβΙδ Ι0018, Ι^ααβ. ρηηιι1α8 
63^601 ΙταοΙα ίοαιροΗβ 6( ταγΙο αβα , ιά . φΐοά ία 
6]α8ηιοΑι οαπηιαΐΒαβ ρ6Γ886ρ6 αβα τοαίΐ^ ραυίΐο 68- 
β6η( ίιίιηλα(β(9• '* 

, ΝοΙ>ιβ Πβλντίΐάίδης ββΐ ραΙτΟϋ^ιΐιΐύαιιι £γνβά^ λ 
ρα(Γΐ8 001111116 Πολνπα£ς^ Ιι• 6• ΙΙοί^ναάμωι^ρ :'&^■I9I 
Οοηεηδίΐ^αβ βαβία. Λλοι ηθα οριιβ ^νίί ηΐ τίοΙββΙβΓ 
άίνβΚΙ&ηΙιΐΓ ^α&6 6θ(ΐ6θΐ δβαΙΟΒίίοΓαιη.Αιιαιίαβ α β^πΑΐ 
€θΐηρ6ΐ1»Ιίοα^ αά ΡοΙ^τρβϊύοιη ά/^Άβϋ^η%^ <τΐ6τ1)Κ |[ρν«« 
ϋ& νν• 35 — 60. £ΐ αρίαβ <ί6τ4β οοιϋβϋ. Η ΙίΐΝιι^αβ 
γοΓαηι Λ^ιάβΙαΓ 8ΐ§αϋιοα88β, ςαί Ιιαηο Τ1ΐ6(^ΐλ»ΐ6ΐ8 
ρρβΑβχβΐϋ ίϋαΐαηι : Θίό/ηίΦ^ Μίχαρέως . γρω/βολογια 
ηρος Κνρνον ΠολυΛαίδί^τον ίρώμ^ν<τν. \μχ, 
άαύψι^ *.δαίφΜ» 9 9^^ ΙΐΜηι Γριψοί^ίαν ηΜοβ^ ΒΟΒ ΛηΛ^ βΐίβηι αά Ρο1]Γ|ρ•ΐ(1ιιΐΒ «χβΐίϋβββι»!^ 
'ίΡοφΙτφμο^ φκ» ^ι^ιΐιιοι ΙϋλΜ^ΐΙ «αρΙθΓ9 3Μτ 

ΙηιηιαίιιιβίΒ ΒβΙιΙιβΓΟ Αβηναι 6Χ ρηΐ09ΐ»Αϋβ8μΐΜ> 1^1)^« 
Μαΐίηβιιιι ρτοίτ&οΐβ ^ΓβΛίϋ κϋ οοιρίΜΜ Τ1ΐ€ΐ0§ριιίύ#ΐ1 
1¥β1Α6ηιβ* Ιβ ^^ «α(1ίθ6 ο|ΐ1ηο φιααι ι^ιοη €| 

]ΐΜ€ ώ €ΐ^6ΐη κΐβ^ιιΐβ *£Ιίέχ4ίωρ /ί ΜψψΜβίΐίΜτ ; ^«αι 
Β (ΐίτΜίιιηαϋοΐβ ββρΑΠίϋιη φΜΐΐΑ ρΑΐ€( €νιηΙ|ΐΑ ι^ιι* 
Αχά« ^08ηηα«ιιι ΐΐΐί ηΙοΜ ^ι^λΜΐ ιη 09ΐΐ|ρ9ΐΐ9ΐ|« 

^«^ά ΑΐιΙΐιιι ββοηίαβ 8ΐ( φΐιβ^αιβ Ιιαοο Τ1ΐ6<^ιιι« 

ΝαΙΙιι &Γ6 .οβΗο ϋοϋβιΐίο ηικΙίηΜ οιηΐΗΐι ^οιγΜα ««ιη^ 
€ΐ ιη υη&αι Μ^οοηιιηι οοηύαβίΑ θ^πιοΜίηΐΥβ νΐίΐβιι•• 
Ιητ ^ιι«6 8«ρτ& άβ •τάίηβ Χβηορίιοιιΐοο ι1ιβρ«ΐΑΐ>8- 
η«8• Νβηαβ . ΙιιιηβΑ ο άάυβιηυΓ , αΐ «βΜηΙίι^α^ 
ΐν^ΐΰΐκβνο, ^αι ΡγοΙΙ. £1ΙΙ• ιη 6αιιι &1>βΑ{ οΐι^οίοη^ϋΙ^ 
ιιΙ Ιοοαβ οβιηι οοΐΒριΐ|^ΐΒ€ βαΐαΐοβ. €% βΐϋβ «€ηρΙθΓ|• 
]>«β Υβ\ ΡΙοπΙβ^^ίοΓαβ» ΰοηοιοηιιΙΟΓϋ^ιιβ αά φΐι Α0β- 
τ«ο4» ΠΙμ ΐρβοηη ιΐίοΐίβ βιΐβαι «1 «βοΙογ^Ι^ιβ.^βι 
αΐίοτιβββίιΐ^ («ΟΜΓβ ιη ηηηαιι €οηΟΐ|1ο^ €^€ .βίΑϊίΐΑί•. 
Ο••!- η#η νίιΙθίΒΓ 0Γ€(1ί1»ΐ6 Μ8^. ΡοΙμι& ϋτβ^ιρβηλι 

1Ι8Β * — 00ΒΙίλΐΐ(φ16 ρηβΜ ΙΑ πΜίηυΒ 1ι«θΙ(& . £αΐ8β6 

ΤΙιμ^μΙμ βιΚβΜηύ» — η6$6ΐο ςοο Ιιιη άβιη ΑιΙο &1 
€ΐ«ηι ΎκΙβΙηΓ^ «( ΜηΙαΓίι&Ιο θ|τ<}ίη€ ρήβϋηο ΐιονί•• 
«ίο• Μ Μηήηη&Μΐ^ Εχ^ΙίΙβΓίΙΙ η^^^ββ ^Ι ι^ΐλφίίβ^ 
^ '^βι Ίΐιβο^ηΐίΐΐοα. 6ΐ «ϋοηιϋι ρ^βΙ&ηιηι £ηι^(ΐ]1« 
ΕΙοΐ^ΜΑ «οηιριο§[βΥθΙ^ ιη μΒι ΐϋβ ονιιιη^ β^ιΙμΙρ.Ι^η 
ΙβηΙο^ ^ ιΜ €8 ρόΙΐββίηιηΐΒ .€οιΐθΪ£;ηΑΓΦ( . ψμι^ . ^»βιι1 
ββηΙοηΙίοΜ }. ρο40ΜϋΐΜΓβί φν1)υβ €6|Γ(«γ«ηι ιτ^νιιιη ίηι- 
ρτ€8Μβ ]ΐαΙιΐ6 «βββηϊ. Ιβ Ιυηο.ηογηβ οτ^ηο^οκάο^ 
φΐ€αι ροβΐ Ιθ8Β0ΐ» 8ΐοΙ)ΐΐβΐ Μΐ9(φαι« ίην^Ιιρβββ ονιαΐ 
ΛΥβΙοΙ&βταβ, ιΐ8 £Ύ9ΐηίί^ ηί αΐι . οηιηΐύηβ ϋ]3Γ&Γϋβ 
ηη» Γ€ΐϊ(|^οη0 ρΓορ3£;βΤ6(αΓ« Ιρ Ηβο ίη(1ί^68ΐ& ιη(4β 
ϊηΙβΓ^αιη βιηΙβίΓβ οοηΔ&Ια^ .ψΛ9^ Ιυχι^ΐΑ ΓοοΙίηβ 1ια• 
ΙΐθΐιΙιυρ^ ^ηΑοι 8ΐ)#0Γά6 ΐ2οηίιιι$Α: ηρ6σ&4 ^^ι ^ 

4* αν Θψΐ• Ιούβνίο οββνΐ (ΑηΙιιαι οοη^ύη^ίη ΐιιίΙ 
^1ιΗβ^ ιιί) ΐ|αΐ ηΐΜ ίαί* τβίβτνιη βπίΜτπΝίϋβυΙοταιη, 
Μ βίαιιΗ(αιΙίηβ• ΙΜβτιιπιιιι Αη^^ΐΜΐ* ^αxIIι οιΙΙοεΑϋι 
•ρρ»τ6«Ι) φΐο άβ ΐΒΪββΙΙο «ιϋηοιο ροβ( βΙΙμ ηορβΓ 
ι^ΐροβίιϋ Ι^βΙιηίΜ ^«β68||* Βρρ. 243 β^. Εχ« 
§ΙβΗιιΙ ΜΙβαι Ιιϊβ «τΑ(^ ^Μη Μ«ιηύο XI , φ^ βηίιΐ^β 
]«χΐθθΐι Βοααι οοΗΐροτ(&νΙΙ : &ι1 ββηιΙβΒίηαβ ρΜοβ &η- 
Ιί^ΐϋΕΐΙβηι ικΙβοφϋιΙβΓΟ νίιΙβΙιΐΓ οοάβχ Μαϋιιίηιβΐϋ; Οβ- 
ϋΜΐη; ι11ιι4 ίεύΐβ ΙθοιιβΓβ Ιί^^ήί, ηηΐΐο βοηϋιιυο βΙ 
1]§ί6»υρ(ο Δηιηίηβ ββηΙοιιϋΜ θβΙ&Ιιί• Ναιβ φΐο4 
ηοβίΓα ββίβΐβ ιαδϋΐαϊΐ Κίο• Β?ααοΙ(η8 ^ ηΐ- βΙη^οΐΜ 

ρβίλίβΐΐΐαβ βρβίίο II €θηΐί^υΐ8 8€θ(6Ιΐΐίίβ ^ίβρ^βϋβΓθΙ, 

ΐ|ΙΜ»ι1ιια6 ιηβΐίΐαίαιιι ΙβηιιίΙ; ΙηΐΒΐ• Βοΐ^ΐίετοβ «1 βοθ 
Ι€ίχιβη4ιικι Μΐι ΜηιΐΒ, ίάβία βιοίαιη ίη οοάίβιΐΜΐβ 
Ββ1ιΐΗ!^ΐ Β^ΗIΜΝ^Α. 

ΐν^ΙύΙ&ύηιΙι «ιιίβηι βίο ιι§;{;;ιμ»«[8 6β( τββοββιίαϋ* 

01Ι6ΙΙΙ Τΐιβο^ηίύί» βιιΐΐβ ρβηουΐοβοιη, ιι!: Ιΐ9α(Ι<{ν3-» 

φΐ&Βΐ νοΙα^Ηΐ νίά^ί οοιηροβίΐίοηιβ αγΙι»ιιι ρηβϋο&π), 

βι ^[ΙΜΙ («ίΙ, Γβ^ΗηΙβ^βΜ οοΜίαβ 688β <— ^ ίά βηΐΐη 

βχοβάύτβΐ 1ιιιι1ΜIIι8^απι νϊηοιη πΐ6<1ιοοΓϋ&!βιιι — ^ μ<Ι 

ηΙ ραηΑ ^ηηοίλ ρβήΒαβ^ ^ίιηιΙίΐΝΜ βιωϋΜ^ οχρβ• 

^ιΐΗ^ήιΙι Γβ<ΜβΤ6ΐιΙ 6ΐ ^ιι^υιIι1^ο^6I1I ροβίαβ ιοίβΐΐβΐϊΐαηι. 

Οηέίη βιιΐ€Α βΟΓβιιιιι ίβηαβηΙ νίΓ βνηιηιιβ ΐιι ΐΐΙββΓβ 

ΙπΒμο €ΐ βϋιΐιι^υο τίιι<1ίΜΐΙ βΥΙΙΙ βφ|• ΝοΙηιι 

Ιΐοο ι1β1ΐ€η νίιΙβΙι&ΙιΙΓ οούίοαιη η&ιΐΗ βΟΓίρΙοηοι €ΐ ηαΐ* 

ϋίικίιηί 6ΐ νβΙτίδΙ&Ιΐ) ηΙ οι^ιιιβίϋ οοββΙιιηΙοΓ Ιτβιΐϊΐηιι 

πΐιιηπίΑΓβ Γ6υ§;ίοΐΗ (1ι106^6Iη«8) ηυαια ρτββββΓϋιιι^ •ί 

Λ οοΐο νβΜιΐΜίΑ 'ρήηιΐ6 νβΦββββηβ, ΙΥβΙοΙ^βη οι^'οιι* 

ΜΑβ ΜϋΙοκ Αιΐθΐ0βΙ;• Ιβ ι^αικίβιη'ββιιίβηϋββι άίηνίΒΐ 

6θ6ΐι^β ΒίΜ. Οι(. Νον. 4688, IV, 220 β^ιι, — . 

' €οηβ^ι4«τΐΒΐΒ «βΐ , Βΐ άβ ηΐ» ροβίΐΑβ «ρΐΑβι ρο- 

Ι»τΐΒΐΐΒ8 (>^61^^β8^Αι6 ΙιΙΐΜίνααιυβ• ΡμΑοιαοαιβογ βΙι 

Η»Γρο6ΐΒΐΐ0Β6 , ^ϋι ΙΐΜΰ οοηβι^^ΒΑτί! : Του ηω$^τον 

θίογνιδος μι^μοηνΗ ^Ισοχράτης ίν ^αίς ηρος Νίχσχλιία 

νηο&ηχαίς (Ιμοτ. ΝΪ€οο1. 12., βΒι ΗββΙο^Βΐη βΙ 

Τ1ι«ο§;τιι^ίη βΐ ΡΚού^ϋ^ΙοαΙ άρΐ^ηους συμβούλους "τω 

βίω τω χύν αρ&ρωηώι^ νοοβΐ•)• ούτος δ" ην Μ$γ€(ρ^νς ΐΙΐΐΒο^ιΙίι £1^^«. Ο α§ώ τφφ» η^ί Λ *^ττίΐφ Μβγίζ^* φΛτος γαρ ψησαβ ό 
ηοιητη^ (ν. 785.)• 
^ΗΧ&ορ μίν γαρ εγωγΜ χα# §1ς £ικ^ληρ ηοτ^ 

γαί^ν\ 
^ μη ίηί4Τψη0ας Πΐάτίαγ |μ ό Νομ^ίν τζίν Ιφ ^^ΛΧξλίψ 
Μέγαρίωρ . ηαλίτην ίφασχ^ρ [πς ^ΐ9»λ/αν}• ΐί»τίΐκ0λρν&^ 
σιη^ δέ τω Πλάχ^ανί 9νχ ^λίγοφ. Ιϋΐι 4ί^ ^^Λίαν βιΐρΐι^ 
&]| Οο1>ηβο8• Ν^ΐυβ, ΤΙι^ο^^ίβ 91β§[ΐιπβ ίιιχίιΐ Αΐϋτ 

5€ ΙιοβρϋαΙίΙβΓ αοοβρίιίιη ρΓ&βάίβα^ .ΐ|Μ[β. ν• 78&. 9^• 
£έ Μ^ι^ιΐΓβη^ιιιαι φΜ^^ϊ βίαΐί»^ οΙνίβ ΑιοΑη• ί^ 
110^6 #ίιΙοιιί Ι^{(§Γ• 1 9 630 , Λ* 69ΐ ^τοΖ/τ9$ τωκ «τ 
^ΣίΧίλία Μ§γαρίφ»ν, ψΛοά άβ &ίσΗ^ ηοη φ^'ϋΜ ίϋΙ^Ηί^ 
(ΐ6ΐ>βτ€ ηαού ηβαι^ ββΙ ςμίιι οοηβηΐίιιΐ. ΒβοΙβ 8φΙι^ 
ΙΙββΙα: 7ΐ δέ ί^ζώΐνξν αντον ία ταύτης μίι^ ,Ηναι της 
Μιγαριδ^ςψ ΛηΛβ-όντα δΐ ^Ις Σίχ^ϋαν^ ώ^ η ίϋταρίί» 
ϊχΗ, γίνέσΟ-άι, νόμγ Μ^αρία ίχΗ, ώς χάί τσρ ΤνρταίΦψ 
^Ιϋ^αιμύνιορ ; Αά ]Ιΐ6§[«Γβ ίιιχίβ Α^ίϋββ» ^«η «Ιί• 
βρβοίΑΠΙ &ρ€Γΐβ5 (ιιηι τ• 773 βης. «ρβιϋΜηΐΦ• Υίχΐ!. 
ρο6ΐ8.ΰΓη»ι Οΐ7ΐιΐ|Ηα€ΐ€ΐΐι β^ζιι§;ββίιη»αι : ΗίβΓοη^ηιιιβ 
ια €1ΐΓοηΐ€θ ΟΙ.^Ι^ιΙΧ^ 1• τεί ΙιΥΙΙΙ, 1. ΑηΒούινίΙι 
ΤΗεορίί» ρο€ία ^ΙαηΜ Ηαίβίατ. ΚβϋηΜ ^ιιιιβ «4 
ΪηΙλ ροβίββ ι11ιιβΐΓ8θ€ΐα (αοίαΒί, βχ ϋϋη ΐρβιαβ, φΐ€ΐΒ 
ηοΐιίβ {ύαιρ6κιι*0 ηιοϋ. ροΐαίαιιι• φϊοι»ίιιαβ ΛΛβ€Λλλ' ιι<>- 

1<?β66η(• Ρϊοβίτοηι 08(, 8(1. οχβιηρίαιίι ΥΪ^θΙύΙκθη ρηι* 
018 βη&ττβπϊ ηο•6 ύοηάίβιοηβηι ραΐηββ ηΓΐΜ9 ϋβ βχ? 
ΜΙιοιιια, . υικίβ ία ρρ6ΐ«β ίαΐβΐΐβοΐνιιι 1«χ Γ«Αΐϋ4β1. 

Μρ11β8 Μ6§;ΑΤ6ΐΐ8ίοιιι ανϋ^ #{ ιη9(|[η&8 «Ιιϋ( 
ϋοητβηΐοηοβ τβναΐΜ οίνίΐίιιηι* Ιρββ «ιιοΙογ ροβίλ «• 

ΠοΙλάχις η ηολις ^9$ δι ηγίμσρων^ %αα6τηνα 
ωαηιρ χ&ύίΦμέτη ι^γ^ύς ηαρα γην ϊδραμίν•^ 

Νβηι ηοαίΒ ΤΜ^βηι» Ολ^νκγ. ΧΙ,ΙίΙ. β^ίνΙαβ 
Α ρίοΐιβ ιιο1>ί1!αιιι βΐ άινίϋ88 βΙ ρι»ΐ6•ϋ&ηι. ρβΐΌ§8 1]^^ 
πιηηιύβοι οοοπρ^βββΐ^ θβ ^Ολ Μτΐβ ^6ΓβI^ ΑνίβΙοΙβίΜ 
ΡοΙιΙ. V, 4^. ο,, ιΑβο^αβ ΠΜΡββ» ββ^Ι βχραΐβαβ^ιιΐί 
0ρΙίαι»ΰΙ>ιΐ6 , ιΐΙ.ρΐιΐΜΐΙ) ^αίΐιαβ ιηβαΐΐιιββ• νίιά6ΐι«> Β4 ΤΙίΦΟ^ϋβ £ΐ6βΜΐ0• 

Μη^αρέίς — ΜοΙβΓβΙιΙ ΤΰτίΜΐ ΑρροβαΙ ΟΐϋΐββΙ•• 0^. 

ΧνΐΙΪ. — ολίγον χρόνον Ισηφρόνησαν %ατα ττιρ ηο' 

λίΠΜ^ βίτβι πολλτιν 9ίαΙ αχροιτον αυτοίς Ιλευ&&ρΙίΐίν' των 

ίημαγωγωρ οϊνοχοοννχων ^ δΜψ&αρέντξς, παντάτίασ^ τα 

τ$ Ολα τοί^ ηλονσίοίς Μβλ^ς^ροςεφίρσντο μΆ ηαρϊοτβ- 

«ς Ις τά? οΐχίας αντίη^ οΐ πένητες ηξίονρ ίση&σ&ϋ^^ χα* 

δα/9ένΗν ηόλυτΛίίς* η δί μη τνγχάνοαν^ ηρος βίαν %Λ 

μ$3^ ϋβρπι^ Ιχρωντο ηασι. Τίλος δΐ δόγμα '&ίμ$να^ 

"ίονς χ6χους ίίηηράχτοντο παρά των δοιν$ισχων^ Μ!ς δε- 

δ^χονες ίτνγχανορ^ παλιντοχιαν το γιγνόμενον' προς^ 

αγορευσαντ^ς• Υ^ηιηι^ ν( βοΐβ^ΐ &^Ψ^^ ιΐ6ΐιιίι^ο^ 

ιαηι ίβηιοβηι ββ^εΐύηι ΙαΙΙ( 1ιΙ>6γΙ«• ίβίΑ ρορνίκη» €ΐ 

ϋβ^ηΐΝΐ ββτβηίβ. ΏΒίύΛξΟ^ βηιιη ΙββΙβ ΑήβΙοΙβΙβ 

Ραϋλ. ν, "^9 3• ^|^/9β^λον πολλούς τωρ γνωρίμίον, εως 

ίξοίλονς ϊτ§οΙη<^οηβ φεύγοντας, Έί ρθ8( ; 01 δί χατιόνης 

ένίχησαν μαχόμενοι τον δημον χαΐ χεετε^τη^αν την ολιγ^ 

αρχίϋρν. €οΐΗΛΛί βχ Τλα63Γάί^6 IV, 74. β11• Υ, 31.9 

δημοχρ^ίαν τοτβββ βχοβρίΐΐαι ββββ άοΐΒίκι&ΙΙΙ ρβικο- 

ηιηΐι• ΙοΙβΓ βχβαΐοβ αιιΐβιη ϋΐοβ βΐ 608 φΐι τΐϋΐλ 

ρηΐθΐιο ιϋο ρ1β1>6 ^βίΐιβηιιιΐ) ίαιΑ Τΐιβο^ιβ, ψΛ 

ρίβηιιρβ (αηο οοηΑΐέίιΙ ύαηηΐΒβ, €[αιιιιι ρηηοΐρΑα^ 

ηοΒιϋοηι άβηηο ροροΙαηΒαβ ΙογΙ)15 €688ΐ88€ΐ: φΐί 

βίΑΐαβ 8ΐ1 01]Γΐηρ• ΙιΧΧΧΙΧ, 1• ιΐ8^ο6 οΐιΐιηοϋ. 

Τ1ΐ60|ριύΙ &ηΐ6πΐ9 Ιιοιβιοι ωοΙιιΙι, ^αί «1> ΰβ ςοοβ 

£^ί881ΙΙ108 8ί1)ί λ&1>1»886( ΙαΓρίίθΓ άοΓβΗοΙαβ 6β8€( ρ^' 

Ιήΐ8φΐ6 1κ>ηιβ •±ιι1ιΐ8 9 ηοναβ τβΓοϋι 8ΐ&1α$ ύϋβιη 
ηαιοτϋ 6ΐιιιΐ€[αο αΓάβηϋββιιιιιιηι ρΓορα§;ηΑ(θΓ€ΐιι ιι^ϋ^β 
ΒοΒϋϋιιϋβ Οοηβηβιβ ία τβΓβαβ ιηιβίΙ §^1θΐι1α»» Οβ« 
βρβπιΐ ρο€ΐιι άβ Βΐΐ86Γηιηα οοη^ιβΐβηο ραΐτΐοβ, (ρ^^ 
η (τβοβτθΓβηιιι «^ι * ύαπϋΐιι βΐ ίΑβοβιη ρΐ6ΐ)6]βιιι ία 
οιηπίΑ 8&€ΓΑ ρτΌΓ&ηα ηβφιίΙβΓ ^Γ388&ηΐ6ΐη ^ίΛβι^^' 
€αΐΑ βινϊΐ4ΐ1ΐ8 Ιβηβη νιάΗ: ΙεηΙιΐΓβ ααΐβιιι &5 «Ηβ^Α 
ραΗ6 οηιηία βΐ ηιηοΐιίη&ή ^ιη9|^ο^ΟΓαιιι 0ΑΐΚ(Ιίββί- 
ηιοη §[6ηιΐ8 (αδίχονς άνδρας). Οπίηϊαηι (αηο Γβηιιη 
«1ι& {&6Ι68: 8αΙίφΐιι1&6 16^68 ραΐΗαβ, Γ€ηιΪ88& ββνο- 
ηΐΜ ιηοΓοιη βΙ ρτοοαΙΰηίΑ ρτο1ιίΐ88: ιι^ι θίνίβ^ 
4οΐΒίιι1^ Α^ΐΙΐ8-ρβ8βββ8ίσηίΙ)υΒ θβραΐβί, ιιΐ3||;ι$(πι(υβ 
οΙ -βΑοβΓίίιΙίΑ « ποΙμΙϊΙη» άβίβρβα «ά χ^εόφρονα Βψ ΜθοιβΒΜϋ'ΒΙρβίΐιίλ α 

^ιοιτ, ' Βΐ8{τ8ΜΤοιιηΪ4 ίηιΐλ ήηι |Μ^ΐ09 οοιη» Ιικ^ΙΚ 
{[ηώι ίιιβάβ ραΐηιΐίΐ, ηηιαι βΙαΙαβ ιιηίνβΓβα^ ιΙ& 
0θΏβΜ»ύ9^• ηί ψά «ηΐβιι ηηιιιι οιβηΐιιηι ^αιιηΐ βχ- 
βϋΐίβββαϊ, ^&%. Μΐ»1ΐι£αιαβ ]ρΐ6ΒΒθα1&6 οοοίβηιρίυιιι 
ΟΛΒίά ιΐβίτοβί• Οϋο ίΛη€ ύΑ ηι&βΐΌτβ βοΕίιιΒίιβΗιιΙ 
νβΐ «6β(αιΐΥ6Γίη1; ίικϋ^^ϋοηβ αηιηιΐ ΟρϋηίΑίιιινι, Ιβη* 
φΐΑΐη ία (ϋΙηιίΑ ρίοΙιι ΤΙΐΜ^αίιΙιβ 6χ]ιίΙ>6( ΗΒβΙΙιιβ• 
Εχααββΰοηοηι ααΙβοΐνΙιιιΒβί Ιιοο ββ^^ϋΐιββίιηαιιι Ορίί- 
ΒΜϋηιιι βία^ίααι ϋΗβ ΐΒΐιιροη1)α§, φΐϋιϋβ ιιοιμΝιιιι 
δοοπιΐ68 ΥβηοΓΑ 8ΑΒΧ6Γ8Ϊ άβ ίοΐβ^;»! »α?.ΰκα/α&ίγ €< 
ν6Γ&«ΒθΙ>ϋίΙ&ΐ6 Αηιαιι: 1ι&1>€( ίη Τΐιβο^ηίάβ ρπιβββΓ- 
ϋαΐ) ηιΐ€ΐιι 36ΐ[ηυιη βΓ&( βυηιαιο οάίο ρβΓββφΐι βοβ, 
ςαοηιοι ύβΙ ρβι-β^ γοΐ €ηι άβΐϋαΐβ ύοηοηιβι οηηιιιιια 
^3^^αηιιΒ ΓββΐβββΙ βΐ βχϊτα ρΑΐ«&6 £α68 «χβΐιΐ νβ]^»- 
Γ6(ιΐΓ• Ιιι 60 Ιΐοηιιηβ ηοη ηιΐΓοιιιίοβι ο•!^ 8ΐ οη'α&ώΐβ 
(νβΐ Ισβ-λων) βί χαχων (γβΐ οηΧΑ^) βρρβΙΐΒΐΐοαβ βιβ 
«ιαΰΐοΓ, πΐ ηοΙ)ί1ί1&ΐ6ΐη ^^βηβηβ 6ΐ αιΟΓαιη ΒοηιίΑ- 
16111 9 8;6αβκιβ Ιιαιιιίϋϋιΐβιιι 6( ρηιγιίαΐβαι αηλοιί |ιιχΙλ 

Μ8ϋΐΙΙ€(• 

Ε& λαΙβηι ρηιβϋβρίβ^ φηβ €3ηπιο Ρ6ΐ]φ«ΐθ«6 
ρΓορ!η&1 ροβία ^ €[ΐιϋ)η8ΥΪ8 • ηοΙηΗιπιι Οοτίβηβιοιιι £- 
ϊι» 4ΐα&6 ίο^^βτΟΓβηΙαΓ) άι^ηΛ βηηί• Οροά υ6Μ 
^βΐόΐ&βπιβ ΐρβααι ηοαιβη Ο^τηιί αρρβίΐιιΐίναοι οβο^βΐ^ 
φο υηίγ€Τ86 ρηβΙΐΜ ^€η€Τ09η$ 8ΐ^ιιΐ£α6ΐιΐΓ Ργο16£;§^• 
XXXIII 9 ]ΐια1ΐ38 ίά ΙιαΙ)^ €ΐ ιη&^ιίΑβ ο&αϋοΑββ. 
Ναοί ρ&ηιηι «υ ορ!η&Ιιθ οοιηπιβηύ&Ιιιτ ΥβΙ & ιηοΓβ 
τοίβιΐιοι ροβίβπυιΐ) ^αί οβΓίαιη «Ιίςαβηι Ηοηιΐηβιιι 
βαατίΐβτ αβαοΙαΓ^ ΥβΙ & £<16 ιιηΐίαιι&ΐ&ϋβ ^ ^αοβ %γ- 
ηηη αοιαβίοιη ρο6ΐΑ6 γοοβΐ^ υ^Ι & Ιοοίβ ηοηιιαίΐίβ 
ΰΐηοίοιιηι ΐρ80Γαιη , βχ ^α]Ι)υ8 ιηαηΐΓββΙο οΙβΓβΙ , ^σο 
Ιοοο €^ηιιΐ8 ίπβΓϋ ΤΗβο^ηΐάί, γί<1β υυ• 2^ ^ψ{•9 
6^., 820•, 10Μ ^ψ{*9 ^^ Αβηΐ€[αβ & ηβηοατίΑ 
Ρΐιοϋί, φΐι Ηβββ 86Τΐρ8Ϊ1; β. γ.' Κνρρος' ίρώμ^ι^ 
^^γψιίος' Μοααδόνίς δι τους σχοτίονς χύρνονς χαΧοναιν. 
^οχ ΚνφΗ)υ 6]α8ά6ΐιι 68( Γβάίοΐ8 ρΓθρ8§;ο, 6χ ςυ& 
ραΟιιΙβιηΐιιΙ χσ^ος^ χονρος, χώρος, χυριος,' χοίρανος, 
Λλ: γ^χαια ηιίαΐ οΐιβίαίι&ΐ, ^αοιηιηαβ ίβΙιιΑ ηοηιβιι 
Ι^οοιιιιι ιιιΑβΓοΙιΐΓ ριορήαιη. ΡοβΙτ^ηιο Γθ8 οοηΡβοΙιι ^11, βΐ Ο^ηιιοι «ηιΐβιιι ^6ηι ΡοΙ^ριλ&ηι ϋβηΐο 
ιΐΓΐ)ΐΙτΑΐηαΓ• ΙΥβΙβίβηιηι βαϊβοι ρ&τ ίαβΓ&Ι ιΐΑΐηθΚ) 
Ρο1^ρ«(ϊ<1ιΐΦ ιιοαιβΒ 6( ίρβαιη ηοη οβτΰ ββββ Ιιοοιιρμ» 
βι 116 ϋ^Γΐιι συιάβιη ϋϋββο ραί&\11• -« 

ιηο βηιηβί 6( τβΐΜίαΙθ βΐ ρτ&ββΙβηϋΑ ΜαΰΒβΒβΰ 
ΒβΙΙιβη (Λ). €ιι]υβ τιΗοϊβια Ηύπ ΚΟ (Υβοβίαιι 

Ιΐααι ΐΑίιιοη ΓαοΙ&αΙ ιιΑ τοίί^οπυα (ατρΗαάιηβη «Ι ^52 οΜ>9 Ί^^ς νϋφ /Ι ιός τίχος^ οίίηον^ σΛί 
ληϋομίΗ άς/χορΜ^ος ανδ' οΛο^ανόμίνοςί 

αλ£ αίΛ ηού^ά» Χ€ χαϊ νστατον !ν η μέύ<ησΐ9 
αΗσατ αν δέ μοι^νΰ-ν χαΐ ία&λα δ'Λου. 

5 Φο^ «Μ^9 ^7« μ^ (Τ« ^^^ τέχί η&ΤΊβΜ Λητώ 
φοίνικος ραδινές χ$ρσιν ίφα^ψαμένη, 
&9'ΌηβΑνϋα9 κάίλιστσν, ύύ τροχοπΟί λίμν^ψ 

η&αα μέρ ίηλησ&η άηλος άπΗρπιΙη 
οίμης ^μβροσίης^ ίγέλασοβ δέ γαία ηείωρη, 
10 γη&ησ^ν δϊ βα&νς ηόντοςάλος ηολίης. 

^Αρτψί άηροφο^η, &ύχατ€ρ ^*ο^^ ηρ * Αγαμέμνων 

Ηβ^ί^ 1 οτ ίς Τρόίτιρ ίηλη ψί^υσΐ ^ο^9 
άχομένω μο^ χΐυ&ι, χαχάς δ^ άηο χήρας αΙαλχΒ, 
σοϊ μέρ τοντο ϋ-^α μ$χρ6ρ, ΙμοΙ δί μίγα.* 1. Αητοΰς υΐί, φος τάος. δΙηιϋϋβΓ Ευη 1ρΙι• ΑαΙ. Ϊ01 
ΤβιΐΓ. Μ7. ΡοΓβοη. ΡΙιοβηιββ. 22, 3. Ηγιηη• Ηοη. XXI, 3. 
ΤΙιβο€Γ. XVII, λ 4. μοι ΑΟι κΗς» μ^υ. 6. Ητμ». Ηοιβ. 
Αρ. Ββΐ. 118 βςς. Ονίι!. ΜβΙ. VI, 336. £\ο. Ι^β^ Ι, |. 7. Ι)β 
τροχοΗδίί λίμντι ΗβΓοά. II, 170. 8β*κΙΐ6Γ. Ειιγ. {ρΐι. Τμγ. 1074. 
9. Ηγηη. Ηοη. ΟβΓβη 13. ΑροΙΙ. ΒΗοιΙ, IV, 1171. 11. ^ηρο- 
φ6ρ€ Βηιηοίιίαβ. \Ίάβ Ροηοη. ΡΓββί. Η€^ IX. Ηβηηβηη. ΟπρΗ. 
764. Ικ>1>«ο1ι. Αί. 176. 12. «σαΙ^' Β«1ιΐ£«ηΐ9 βχ ΙΛγι» ρΐβήβςηβ• 
1β α ιαρΓ«8€Γΐρΐαιιι ΜΙ οοΒηονϋ. Ρ•ιΐ£| €ϊσ«&\ ζσ§ΰ& * ΜΜηη ΙΜΙ Χά^ΐΛ^^ κον^α^^ός, (4 ^^^ Κάδμου 15 

>ο τη χβίΐ^^^ι φΙ'Κοιι^ ί<^ί* τα .^^ ον 9^αλαν ου φίλαν Ιψίΐ»• « 
χοΰτ εηος ςφ-α^ατα^. ίβΑ^ ^ στ^μάτω^ί• 

% 

Κνφβ€9 σοφ^ζομένψ μΐρ Ιμο\ ρψι^ηγίς ΙηίΧεΓσΟ'ω 

τοΐσί* ίπίσιν^ λησπ ί* ονηοη χλίπτομεγα• ' Μ 

(χίΛέ 1^ αΧλά^Η χάκιορ τον0&Χον ηαρωντος^ 

ωδί δέ πας τις ίρ£Ϊ > θάύγνίδός ιστιν εηη 
τον Μίγίχρέος, « ηάντας δέ χατ ίιν^ρώπους ονομαατός• 

αστοϊσιν δ* ουπω ηασιν αδπν δνναμαι• 
ονδίν β^αυμάστον^ Πολνπαίδη' ουδ^ γαρ 6 Ζ^ύς 15 

οί&* νωρ ηάνΤ£θσ άνδάνίί οντ άνίχων. 

Σοι ΐ Ιγώ βν φρονίΰά^ νηο&ησομαι^ οϊά η$ρ αυτός 
Κύρν από των α/ο^ωρ παις ετ ίων ίμαΰον, 

Πίτΐννσο^ μηί^ αισχροίσιν ^^ !ργμα^{ μηδ' αδίχοιαιρ 
τιμάς μη^ αρετάς 2^β μηδ^ αφενός• * « 17. £αΓ. Β&ο(!ι•*β7•. "Ο'τ* $ζαΧΟ¥, ψΐλον α«/. ΡΐιΓίο ΙγΛ. 
216, €. £ι»όννέύξ* Ματά τιτ# ά^χαίαν ηαροιμία^ το ηφύίίν 

ψΙΙον Λβαι. Η^η. ^^^οά, 126. ΜιιγΗ. V. Ι4. IV, 4. ΥαΜμ. "^ 
ΡΗοΜ. 82Β. 19 )Μ)ς•'^ίη *6ηβ £€ΐο§&Γαι» ροβΙίΑ Γαίβιβ βαβρίε^ιΐ.. 
(«γ: (Γγ. Η^^^• Οαγιβοι. ΐη,'ΙΟ. ΟνΜ. Μβΐ. Λκ ^ §ψι. 20. 

Μααι/τ^α μη Μητητα^^τί επη. 21. ΑΜλεΙ^ι Κ^ 21^ πδς 4 
τ«? <><Γ ΑΚΟ: ¥«1^ο ηας ερίεί. ψιιΐβ ντ, 4Λ. 621ν^9ΐ; . Μ^ 
Μί/ϊχρίως ΒβΙίΙίβΓρί. '^ Ονομαστός •ΑΚθ : ναΐ^ο ονομαστούς 
«ΛΙιβηι•! €οττΗρία έ9έ^ Ιηψιϋ^ Ικφο^ φω ψηίην• (τα^τηίΜ^ €α«η 
Ινΐ496 ώιο ραΐΦ^έί* ^6ΐ€ΐ£6Γ08: ίίοίη€η ΐϋβιιιιι, ίη^Μ^' αρροηο^^ 
ψίο ίαηφίοη %ί9%1{ο Μ$€€ υ€τφιη '$€ηΐ€ηΙ%ατνΜ ΎΜοτνβη ( σοφ^^ο•* 
ίΐ*«? εμοί) ΐιηρτ€8$α€^ ν%ήά%€έηίαν %11α€ αΒ %ίηί1αίνη^$ 'αίι^ηα 
^9^τραηΗύν», Οηομ €0 ιηα^Λ ίπα αίΐνύοίανε Η^μμ τ€ΐνα€ΐαηά^^ί 
«Βΐιο ι'η ϋΙϋροΜ ΐηηά€ηά%9^ ααφτϋαίβιη €θηάαοΓ% άΜΐι»η βίφ ||Κ^ 
«ΐί» ηαηήΛΪ αντοραν^ υ€ίαί, ^ηο ιηίην ίρβταηάηιη «V, έτη€η4ΐαέίοΓΐί 
«ββ6 ί$α9'€ΐφίΗ^ηι Μ, Ττορυ^ έΐ€3ΐι/ηρίη9 λ ταμιείοις.^ Μο• 
Τ(ΐη τβίβπίΒΐ ροΑΑηιιιι ηοπιβη ρΓοίϊτβηιΙί βαϋιη νι*1 Ι η ίτοηΐβ ορβ• 
"«» νβΐ Μΐ αιΙε^Βΐ ΗΙαβ^ηΐ ΫβΙοΙίβιιβΓ, ΤΙιβοοΓ. 1 , 65. 26. ^αν^ 
«σα Λ: ηάηως ΕΙ^ μπάντας νιιΐ^ο. \Ίά€ ν. 801 βιμ|. Ροηοι^ 
£'"Γ. Οη 1633• ΗβΓη. Οτρίι. 7Θ5. ΕΙηιιΙ. 1^1«4 12. 27. Η^^ϊοά* 
%%^\^^\^ ^ ίΠΜκίί , ^. €. /»ι} τι^ά^. ΑηιΑ. Αιν. 644. • 
1 ο£ ^^^^ ^^9 ούί^ σύρ^ίνός ην. Η«ηυιιβ. (}^ Ρϋνίκ^. «τμ4• * Τοίυτα.μίι^ (Ατως ϊσβχ.' χαχύί&$ 81 μ^ι ΛζοσορίΙε^ 
ορδράσι^ν, αλΧ αιά τωρ ίγα&Λ^' ΐχΒΟ* * 
Χίη μ^έα •Ύ(Λσΐ¥ ήίνε %οίΙ ε&&ΐ8, %αι ηαρα τοίαιν 

86 ίσ&λωρ μέν γαρ ίπ έσ&λά μα&ηααί^* ην δΐ χαχοίσιν 
ϋνμμίαγτί^^ απολέΐς ίίάί τοΡ ιόντα "ΐΛον• 
ταύτα μα&ών ίχα^οΐσίί^ ρμϊλε€$ χαι 9ΐοη ψηθείς 
εΰ σνμβονΧενΗν τοΐάί, ψίλοισίν Ιμέ• 

ι . 

Κνρνε^ χυει ηοΐιςηδε/ δί3οικα δί μη τέχτι άνδρα 
4Λ ενΟνντηρμ^ ταχκης ν/ίρως ηΙ^ατερη^» 

αατοί μεν γαρ ευ^ οιΦε ααοφρονες, 'ηγεμονες Οε 
τετράφαται πολλην ες χαχοτητα πεϋέΐν.^ 

ΟνδεμΛον ηω Κνρν άγα&οϊ ηολιρωλεσαν άνδρες" 
οΛΧ όταν νβρ/ζειν τοίσ$ χαχοίσιν σδΐ]^ — 
45 δημόν τ« φ&είρανσι» δίχας τ ^^δ^xο§σ$ δίδόνσιν 
0ξχεΙ(4ρ χερδεϋ»ν άνεχα χαΐ αράτεος^ — 

Άπεο μη δηρον ίιείνηιν ηοίχν ατρψέεσ&αι, 
ΕΛη^ μ ννγ χεΐται^ ηοΙΙρ εΡ'ησν]^^ 

§ντ αν τοίσι ηαχοΐσ$ φίΧ ανδράσι ταυτϋ^- γννηναί, 
^ τΛρδεα δημοαίω συν χαχω ερχό/ί^ν^Λ 

& των χΦί^ α-φοιες %ε )^(4\ εμψυλοί φ6νο$ αν^(ων• '' 

^ μονναρχσς ύέ /βάΐείί. μη. 99θΆ ΐ^^ α^ο«• ^• ^ 

►•. ; • • . ■ ' * 

ι 

9ήρΐίε] πόλις μίν ε^ ηδε ^λ^, λαοί δί' δη αλλοί, 
οί πρόσ& ' όυτε δίχας ρδεσαν ορτε νομούς^ 
Κ α^ αμφϊ ηλενρψιοί δορ^^ αιγώρ χατετριβσν^ 
εξφ 5^ ωστ ελαψοί τή<τδ^ ίϊ^εμαντο ηοΧεος. • 

1 (Λίτ^ς. ΟΓγ. 1165. ΗβΓο<!. Ι, 123. IV, 151. ΤΠ]^ 67. 79. *Εψ6νΐίί 
€1181 ΛΓί8ΐο(βΐ€<: ▼. ΒΙοιηΓ. £αί. Ηίρροΐ. 920, < 45. βίο άβιΐί βχ 

Ά: Γώί(|ΐιί φ&ειρωσ^, διδώσιν^ Η^ϊοά. 0{λρ. 27. 17. μσύναρχοί 
ΛΚΟ. 64 βςς. Ιηΐ6ΐΙί§β πΐΓίεαΙβ^ ιυη 9<Μ^^ιι^ ίηνίΐο ροβΙΑ ία 
ι£ιν{(&(βιη τέ€^ρίθ8, όΐιηι ρβΙΙίδοβ 8ΐηκ(0Β 1η 8|ξΠ8 Ι&ίβηΐύβ, ιιγΙ}&' 
ΪΛ» Γ68 ρβΓοβσβ. νί<1<5 ΜυβΙΙθπ Ρογγ. Π, 41. νΤβΙεΚβΓ. ΡγοΙΙ. 
^ΚίΚΚν. ϋίοο Γ€ο(β €βητοηιηι ίηΛΛτ ιιί-Β«Α ίυςβρβ 4ΐ€ΐΐίιμΐΓ. Α1ι« 
|βτ 9κ:ΙΐΜ{«Γ|μΐ:*&4 1ι• 1. €ΐ ςυέ μλολλ. {κ^ητ^ϋϋ Ρ^ΙιΙαιιημ «Ι ^ο- 
Ρ€γΙ 304• ΤΙΐθσςιιίλ» ^ΒΙβςί&β. αίληλονς δ^ ^άηύηύσίρ ίη ιβτλλ^λοκτ» γάώνης^ 
οντ9 τΜχύ» γνώμας £ΐδ6ης οϋ ϋγϋ&ύν. ^ 

Μηϋι^α τωνδ€ φίλορ Λο^ΰ ΠοΧνπαίίη αατων ^ ^ 

ίΛΧα δόχιι μίν ηασιν άηο^ γλώσσης φιίος ανα^ 

χζίίμα .α ανμμίξρς μηδενι μηί^ οτιονν 
σηουδαίόν» γνώσρ γαρ οΐζυρΰν φρένας ανδρΰν, β$ 

ως σφίν Ιπ ίργοισιν ηίστις ίπ ονδψία^ 
ίΛΧα δόλους τ απατάς Τ€ πόλντ^λοχίας τ ΙψίλτίσάΡ 

ούτως ως ανδρός μηχίτί σωζόμενοί. 

Μηποτδ Κνρνδ χαχω ηίσυνος βονλ^νΒ σνν ανδρί,- 

ιντ αν σηονδαίον ηρηγμ ί&ίλγς ηλίσαι, • 19 

αλΙα μ£Τ ίσ&λον ίωι^ βονλεν9θ% ηοίΧα μούσας 
χαΐ μιαίρΐξ» ηοσσίν Κνρν οδσν έχτάίοΛς• 

ι 

Πρηξιη^ μηδί φϊλοιαιν όμως αναχονρέο ηασ$»• 
ηανροί τοί 9ωλλων ηιατον η^ονσι ι^οον• • < ι Βαυροισίν ηίσννος μίγάΧ* ίηβδράσι^ι^ 9ξγ Ιπιχηρε^ η 

μη τιοτ ανηχ^σ^ον Κνρνδ λόβ^ς ανίψ^ 

* 

Ώιστος ανηρ χρυσον\τι χαΐ αργνρον άνί^ρνσασ&α* 

αί^ς Ιν χαλιπη Κνρνδ διχ^ύτΛ0{η. 

* 

ΠανροΌς ευρησ^ις Πολντιαΐδη άνδρας ιταΐρους 

ηιατούς ίν χαλδποίς ηρτ^μασι γιγν^μένονς^ βΟ 

οιχινδς αν τόλμωιν, ομοφρονα &ομον ίχοντδς, 

Ιαον των αγα&ων των τδ χαχων μδτέχδΐν• » 57 8<η. €Τγ• 1109 βςς. '79. ΙΛ^ύ ζλως, ημοά «βΙ οοηΐη 

βρίϋΐ ββπηοιήβ 0511111 β( «ίβ^ιΚίΰί. Βηιηοΐίΐιιβ ομως^ ^&ςο69^ηβ €ΐ 

Β«1(1(6η Μί, 1ΘΙ5. όμως. ^Αναχο^νέο £1^, άναχοίνδδ 6. άνα- 

χΐν^ο Ο, άναχοΐρδύ Γ^Ιίςαί. ΟββιΙβΗβίη. Ι^αί• Ύλττ. Ό^Λά. ρ. 3. 

άναΐίρίνοδ^ 86(1 ν•^ 8«1ΐΜί6ΐ(|αΐ ΙμΙ 8ΰ1)θΙΙ ΑροΙΙ 166. ΒυΐΜΒΜΟ• 
6γ. Μλχ. Ι, 601. -Ι- ι 

τους ^ ονχ ^^ρη0Ης ίιζημ^ν^ς ονί" ύΑ ηύί^ίκ 
άί^ρώηονς^ ονς, νφίς μίι μία ηαντας ο*^ο^ 

οίσι,ν ίπΐ γΚωσατι η καί 6φ&αΧμαϊσ$ρ ίακΛ^ίαβ 
αΙδως, ονδΙ' ίπσχζον "χ^μ ίη^ ηίρδος €ΐ/9^ 

Μη μ επεσαρ μίρ ατίργί, νόον ^ ^§ 7^αί φρ£ΐβΰίζ αΧίτι^ 
ιϊ μΜ φιΧξϊς χαΐ αοι ηιστος ίνξοι^ νόος• 

« 

^Ή μ€ φΙλί$ χα&αρορ Τέμενος νόον^ η μ ατιοί^πωίβ 
Μ €χϋ'α^\ αμψαδίην ν^ΐχος αΒίρά^ιενος• 
^ οί α μιρ γ^Αασσι^ Βίχ ίχπ ^όον^ ούτος ίταΐρος - 
δπνόςί Κνρν, ΙχΟ'ρος βέΧτερος τι φίλος ω». • 

'Ήρ τις ΙηαΐΛ^ση σε τόσορ χρόνον οσσον όρωης, 
νοσφισ&άς ί αλλτι γλύσααν Ιρσι χακην^ 
^ τοιούτος τοι ίταίρος ανηρ φίλος ούτι μάΧ Ισ&λος, 
ος χ βΐπρ γλωσσρ Χωστά ^ ψζ^^ ^* ϊτερα. 
αϊΧ έΐη τοιούτος ίμοϊ φίλος ^ ος τον ίταΐρον 

γιγνώσχναν οργτξν χαί βαρνν οντά φέρει . 
αντϊ χοηιγνητον• συ δέ μοι φίλε ταυτ ένΐ ϋνμψ . 
109 φράζεΟί χαί ηοτέ μου μνίισεαι ελπίσω. 

« 

Μιΐδ^ς σ μ/ιβψωηων ηπατι χεαων άνδρα φιλησαι^ - 
Κύρνε' τί δ* εστ οφελρ^ δεί^ος ανηρ φίλος ων ι 

ο9τ αν σ, Ιχ χαλεηοΐο ηίνον ρνσαιτο χαΐ ατής, 
&υτ{ί ΧΒΡ ίσά^λον Ιχων τΰυ μεταδονν ίθ'ελοφ. » ι ■ 

84. Β«1ίΐ£βΓαβ ναϋς, αγοι Α: νιι1§[ο α^π^ 86. €Γγ« 19Ι. 
6ΙΤ. 91« Ι1Ι&<1« Ι, 313. 8ο1οηίβ βεοΐιοη. 93, δειλός β^Ιςΐβ^ 
«-08. Αεινος ββΐ (οπηίάαΗΙίβ; δορίι. ΡΙιί]. 147. «ίΤβη ΒΓαικί^αβ. 
93. "Ην ^6ΐ€ΐκ€ηΐ8: ίν ΛΚΟ. Υυίςο εΊ. επαινηαι^ ΑΚ: Γ»ΠςΐΗ 
επΜΡησει, επαινέσει, όρωίης ΑΚΟ: ναΐ^ςρ όρίάη! 94. αλλην 
ΚΟ. ιη^σι νβΐ ίησι ΙϊΜ ρΐβπςοβ. 96. φρονζ ΑΙ: τβΙίςΗί φρο- 
νεί. 102•* δείΧος Α: Γβΐίςιιί χείνος^ 101. του μβταδοΰι^αι 
&ε*λοι Α ; τον μίγα ίοΖν ' ε^ελεύ ο€(ο €0(]κβ8 : του μεγάλου δον- 
»α» ΰ^ε'λει Ο: δοΰναι ϋεΧει το μέγα Κ. δβευίί βαηιυδ Ι^οΙΟβαιι- 
«ιιιη βπΒϋΐι. Μήι. η» 393/ Υίιΐο ίΐείηβ}^. £;αρΙιοΓ. ίη €Τ• ^ Λ&Ιονς €ν*4^9ΛΛ:ί ^μάίϋηΐΒτίη^ χόψς^^^ήι^ ^ . • 1Μ 

Ισον χα« ατΜζ^ϋβ ηόντα^ άϋς Α^λι^φΐ.* ^« ^ * 
ουη γαρ αν ηόντορ σπείρων βαίΗτ ληΤον Λμψς9 

οντ« Χ€Χ3Βονς ά δρων €ν ηούαν αντιΧάβρις. 
απίηστον γαρ ^<^ν0ί χαχοϊ νόον• ηρ^ ^ εν €ψΛ^^^ 

τύρ ηρ6ΰ&€¥ ηάντων έχχίχνταί ψΛοτηςΦ 11# 

οί ^ αγαϋνΐ το μέγ$ατον ίηο^ρίσχονΟ^ πα&ονης^ 

μντίμα'^δ^ ίχονσ αγα&ώι^ ΐια^ Χ^ζ^ ΙζοΗίαω. 

Μη ηοτΈ τον χαχον άνδρα φίλον ηο^ΐσ&αα Ιταΐρύν^ 
αίΧ αίά φένγ€ΐν ωστ$ χ^χον ίψένα» 

1 

Πολλοί τοί ηοίηος^χαι βρωσίός Θίσξν ίταΧΙροφ,^ Ι)^ 

£ν δέ απουδαίω ηρηγματ$ Μα9ρότ€ρο^ • 

ΚφίηΙου δ* ανδρός γνωνα$ χαΧ§ηώτ9ρον ο6δά^ 
Κνρν^ α&δ* έυλαβίης ί&Λ η$ρί ηλέσνος. 19• ΧρνσοΌ χιβδηΧοίο χαϊ αργύρου άνσχίψο^ α^^ '* 

Κύρνε, χάί ίξίνρβΐν ^άδιον άνδ(Λ σοφω. - . 

€ΐ δέ φίλου νόος ανδρός ίνϊ στη&εσαί λεί^η&ρ . 

ψνδρος ιών 9 δόλίι&Λ δ* έν φραύν ^τορ ίχρ^ 
τούτο ϋ-Βος χ$βδηλΟ€α!τον η^ίη^^ βροτοϊονν^ • - 

χαϊ γνωναι πάντων τοντ ανίΛ^ροτατον• 
ου γαρ αν είδείης ανδρός νοοψ οντ^ γνναίχός, 135 

πρίν ηϋίρη&είης Άοπερ υποζυγίου* 1•5. «ν Αι νΌΐ«ο ν> ^#( ]#β. βε1ΐΜΑίΐ«Ι: η^ρΗ• ίχ ^ιι}^^^« 
ά€ηί€.4^ω¥ ψίύά 4η ίΜο ΙαΙ^Ι ηάσχ€$ν^ Ιοαα ^ϋ ΗΐΛί^ΗτΛίϋ 

ủ99.^ΡΛΐαί, ρ. 7β5« €γ» «η/τα «• ,^Α ^ 11λ θΜΜηιΗΐΜ{ ΟρΗ 
ηερι ηλίίορος ί(ττΙί^ ούδί» ^ αιΐ€ίβε7σ&Μ χαι φ^ο^^^βκ τ(»¥ 
ηρ^υργου. ΥίιΙβ Υί^^τ. 663.^ 131. λέλή^η Α: λελη^η κΟι 
▼αΐΐ^ο λΑη^ί. ΙΊΧ φυδρσ^ ορϋηέ 11«>η: ςιιίιΙ«Β ^νάρός', 
ψίδΜος^ Μοι ^ροίδη^. ϋββ^οΐιΐαΐ ψνδρον' ^ευδίς. Ψύάρά* 
ψευδή. Βη^Λ^Λ. £ρ. €ήί. ΊΙ^ 21$. ίχίΐ Α: ΓβϋφΐΙ ^3^€». 
ΙΜ, 0να γαρ ε^δείης ΑΟ. Ούτε γ^ίναΛΜΟ^ ΙΆή^ 1ι. «. οντΛ • ,» μητ ΒφΑ^>ς* μονρον ^ ανίρΐ γένοιτο "^υχή• 

^ψ^ ' 1, 

' - • • « % 

Ουί^ ϊν ανΰΌύηοΗίΐ ηατρος χαί μητρός αμ^ινο^ 
5πλε^, οσοι4 οαίη Κύρνί μέμηΐ^ δίαψ 

ι 

ΟνδίΙς Κνρν ατής χάί κέρδπίς €£τ$ος ϋίντόςψ 

αίλά ΟίοΙ τούτων δώτορ^ς αμφοτέρων. 
ΐ|^ ουδέ τις ον&ρωΛων ίργόζεται ίν φρατιν^ πδώς 

ίς τέλος αν αγα&ον γίγ%ηα^ πτ^ ^^αχόν' .. 
ηοΧΙάχι γαρ δοχεων ϋ^^σπν χαχον ίσ&λον ε&ηχίν, 

χαί ΤΒ δοχών, ύ^απν έ^ΰ•ΐ6ν ί&^χε ,^ίίχκ^Ρ. 
ουδέ τω αν&ρώπων ηαραγίγΐ'ξ^αι οσσ έ&έληα0* 
140 *^Ζ** 7^9 χαλεπής η^ίρατ αμηχανίης. 

αν&ρωηοι δί μάταια νομΙζομΒΡ^ ιιδοτες ,ον^έν* 

&£θΙ δέ χατά αφέτβρορ ηάννα τελουϋΐ νοον• 

Ουδείς ηω ξβϊνορ* Πϋλνϋάίδη ίξαηατψιας^ . 
ονδ' Ιχέτην ^ΡΦίτΛρ ά&ά94χτους ΰΜθ^εν• 

-^^^Βουλεο ί* εναεβέων ολίγοις συν χρημασιν οίχειν 
η πλοντείν άδίχως χρήματα πασάμενος^* ^^ ||7• . Ι,ΙΐΜί ^ ύφΜ^^ ίς^ζμ^. Βηηβΐιίνβ: Τω$ρΜαη ^ τ€Μ 

««ιηιιιι ««|ΐ•Μΐβη» 9ρ€€ίαίΜΓη9 ν€ηία9. ΜΙ. Ι.ιΜ ^χλεη^ οΤς* 

Ροιαί 8ΐο6«€ΐ ΜΗρΙνηη. Ι3§. Οθ€η ^λη$999 ΑΟ» 141. 

€^ϋφ<^<^μθ^' €μ^\^% ΒίΜ. Οτίι. Νον. 1818, IV. 033. ΧββορΙιοη 

%^^ί^ψ: Ι^ Ι» §«• *'^ίν^ύωηο^ μίν αίρουνταί^ πράξείς ^ίχάζοντες, 

§ίί6χες α ουδέν, άηο πύίάς εσταί αύτοΐς τάγα/^ον, 146• 

υΐ>Η πασαάμενος. ββΗ^ΙΙ. Α. II. ^^ 433. Πάματα χαλεΤτα* 

πβρα ^άωριευσι τά ητημανη χαι ηάσασ&α^ το χτήσανΰΌ», 

Ιχτεανο'μένύυ το9 ά. Οβ υ«γΙ»ο β&ύλομ«$, οοί ρπιρίβΓ ρτ&βορϋυκϋ 

Βοϋοηβη ^<1ί«ΐΐ|^(αΓ ^> τιββ Ηοηβηο» «ριι4 ΡΜβοτΙαιη,'ΑροΙΙ•• 
Ι«|ΗΙ 1>5•α φ% 09φΛΜ. 4β7. Β«λ^^•,. ^αΙοΙι• ΕίονΜ. Ιι«ν. 61• ΤΪΜΐϋίΓΜιΐΤ 'Μηιιιίΐ 9 9 ι • ι "^βζΐν ΚυρνΒ &€6( ηρωτον χαχον ωηασερ ίη^δ^Ι, 
ου μίλϊίί χύρ^ μηδιμίαν &ίμινα$Μ 

ΤίχΓΗ νϋτ χορός νβριν^ οται^ χβ^ οΙβύ£ Ληιτ^^^ 
. αρ&ρώηω, χ<ύ στω μη νόος άρτιος ^• 

Μι) ηοτί το$ ηίνΐψ ϋνμοφ^όροι^ άνδρϊ χολίαΑάς - 

μτΐδ* αχρημούύνψ^ ' ουΛομένην Λρσφ&ρ^* 
Ζάς γαρ το^ το τάΧαντον ίη»^ρίηιι αλλσ€£ αλλος^ 

αΙΧοη μ^ ηλοντΗν, ΆΛοτβ ^* ουδέν ^£θ^« . 

• ♦• ι 

» • 1 

Μη ποη Κνρν αχορασ&αι ίηος μίγα* οίδδ γαρ ουδείς 
(χν&ρύηων ο η ννξ ρίμίρν ^δρΙ• τελ^ϊ» '^ , ' II ν» ΠοΙΙοί χοι χρ^νται δαΧαΐς φρεσΐ ,δαΐμονί δ^ Ια&Ιψ,^ 
οϊς το τίοχον δοχίον γίγνεται ιίς &γα&6ν. 

Ηοι» δ* οί βουΧτί τ αγαϋ^ι χαΐ δαίμονα δύλω 
μ^ίζουσ$, τέλος ^ ίργμασιν ονχ ίηετοίΐ. 15(1. 8ί€ Λ: ννΐ^ο η 9^ άρηη οΙΙγοις ανδρίσιΚύρν Γνη^) 
ΚΙ. «αχω» Α. Όοηίη ν. 8Μ. 153. μηδεμίηρ ^, ΙΜββνι Ιί&Η 
ορϋΒΐ ^ίμίνος , ^ίμί^ν , ^(μ^ρψ. 1». 8ο]οιιί8 £1^ 

&. 6. Β« •€«ΐ€Βΐη Βίϋβο. Ρί»^ 01. XIII , 10. 151. ώ^^ 
^^Ρ Αα 155. Ιΐ€Μ<κ1«8 9ρρ. 7Ι»»' θίοΙλΜίι» ^φΛίφ^Αί^^ 

1δ«. ρηϋ χριιμοΜηρ «)ϋ, • 157. £^ως δι<ι1>«6ΐΜ. ΤίΜοβηΜί• 
ΙΛή «λλφ. 158. μηϋν ί^9ΐρ Α «Ι βΙοΒαβαι. 159. II. ί», Ι», 
161. Οαΐ()«πι Ιιοηο 5ο1οηι |ια«ο νίΐΗΐΐ€&Κ>Α( - ψτο^^τ (•5ΐ1ηο# 
λίοιη Τζ«|^ Ιϋ ΐΐΑ«<]. ρ. 144. Ηβη». Σόλων ϋ χμΐ «ι»! 
^ρος^ίχυτον χαΐ 6 Σοφοχλης . . . δαίμονα φασ^Η τον, 
^ζ αανη^ρ ηρόηρον ηρ ατνχΰρ^ ομα^ς. (ύτνχοϋς χαι ά/α&οΰ 
^^χη%ί τίλονς• ΙΙΙιιιη ηβ^ιηβ δοΐρη ιΐ£ςη« βΐίιιβ ςαιβ^ΒΑΐη λοτ• 
ίίΙίϋΒΐ δαίμονα υοοΟμι, ββ4 εύδαίμον^. 163. δίίΐφ^ Α: τβΙίφΒΐ 
9«υλφ. Αά βουλζ αγα^ 8€]η⣫ηιι ήοηβΙ %ρΛν%α$ « ΤΙιΜ^ιιηΙ^ 611^0* 

'ΆΙΧ ίϋφ ηοα^Ίβ ^<Ι^^» τή ^' ατρ&(ί$ οΧβ%ος ^9&^^ 11• ανδρ^^ ϋ σηονόη γίγνίζάι ονδδμια. 

θέοϊς ένχου, ϋ'Βοΐριν γαρ ίπί^ χρόνος, οϋτοι αΤ€ζ 9%ωρ 
γίγνΦΐία αι^Ο'ρωτιοις ονί αγ&^ οϋη χαχά, 

*Άνδρ άγα&οΨ ΛίΡΐη Ηαντων δάμνησν μάλιαχα, 
χαΐ γηρ9^ ηολιον Ιίνρνε χηϊ ψι^άλον^ 
175 ην δη χρη φίύγαντα χαΐ ίς βίΒ&νχΐμΗ» ηό^τηηβ 
ριααύ^ χαΐ Χέτρέων Κνρνί χατ ηΧίβατί»ν. 
χάί γαρ ανηρ ηένίρ δομημένος 9υτ% τι ΒΐΜέϊΨ 

οϋ^ ίρ^αι δύναται 9 γλωϋαα δέ οΐ δέδ€τα$. 

• > 

ι 

Χρη γαρ Θμώς ίτά γην τ$ χ(ύ άρέα νωτατ ϋ'ολάο^η^ 

1Μ δί^σ&α$ χαλίηης Κνρνβ )Λα$ν ηενίης. 

« 

ΤΒ&Ραμεναι, φίλ* Κύ^ρν^, Λίνιχρφ βίτίρον ανδρί 
η ζώαν χαλέπΐ} χΗρόμ^νον πενί^^ II». ^αιη βββ#. Ββ€ίία9 Βοιββοηβθίαβ β^ρΗο&Ι: ο? σύρ βϋνλζ άγ»&ζ 
%αϊ συν δ$ίί^ονι δδίΧω ίν τ^ βίψ μαχ^Ιζουσι. 165. Εαπρ. 

Β«Γ&ο1• 608. 167. δοΐοη ΕΙβ^. (τ. 13. 169. ^βΙοΙίΦΓαβ αιρδϊ 
€χρ\\€ίΛ>Λί' ΙανάίΜ ύοηα^υϋηκ ΕτβΛ οηΙ ]η βπιπίβιη Ιηΐ6|Ι«€((ιΐΒ 
Μ'ά 8ΐ1Ι)9(ιΙιΐ€Γβ Ηι ιη6ΐιΐ«ιιι τβηίΐ. δ&ηλ ντίΙ^Αΐαί θΗ€ΐη άϋ Λοίφο* 
πηΛ^ «νη< ^^ φ»* νϋΐΛρβ^αέ ^^ΙΙ^α^ΰΛ, ^ 171. 8ί€ ΒβΙιΙίβηιβ «οη«• 
)μΙ(* νκΙ^ο ^ ί^Ι μ» *(>•>' Α ^^9*ΐ¥ ίπ$ οιηίββο ν» μίγΐΛ 
€«■1 €οΜ. ΚΟ. ΙΐΗ^βαι ου^Οΰ Α : 16^βι»8Μ1^ <»νη• 173. μά•^ 
Ιιί^τα δάμνη9ΐ α μάλλον ρ^ρ^^• Χίά^ ^* 174* «( 8εΙια«£βπιιιι «<Ι 
0101179. Ο. ▼. «3. 175. δΗ; Α: ίβϋςίοί μ^γακητία. γίιΐβ 
Βιηΐηΐ• ΙοχΙΙ. Η , 96. Μόη^Ι ΒβΙΙ^βΓηβ ρΓορίβΓ ΐίοϋ^ιά ηλιβοχωι^ 
ρηιιΗί&Μηι «Μβ βα^υχιτί^α. 176.^ φατταν <}. χαϋ^ ι^λίβάτίον Α• 
178. (Λ^* ^Ι^^ Αβ: ΓβΚιΐιιί οί^* Ιρ^αι. ΙβΟ. ίίζησ&αί Α: 
^1^ όΐζ^α^αι. νίάβ Ι<ο1>6θΐ£• Αί^ο. ρ. 16(^• ΑιΙ λ^ΐ^Ι^βΰαιη οΓγ. 
Ηβτ. Ερρ. 1, Ι , Λ 1ϋ. τ^νάμ^να$ Α : ΓβΠ<ιιιΙ τΒ&νάρΜ, Κριοίς μίν ϋάί ονο^ 8ίζημ^α Κνρν€ χβι )ίηηονς 

ίνγενέας, χαί ης βύύλετίχι ίξ αγα&Αν 
βησισ&αί* γί}μαί 3ί χαηην οαίχοϋ ου μ€λ€(ίό[ί¥Η 18( 

έ*7&λ6ς ανηρ, ην οΐ χφιμαχα πολλα Μω* 
ουδέ γνψη παχου ανδρός ' αναίίβηαι ^α$ αηοιτφς 

πλουσίου 9 άλΧ άφνών βονλεχΜ ανχ άγα&οϋ^ 

Χφιμίηα μίν τψωσι^ χαΛ ίχ χ€η(θυ ία&Χος ^^ημίν 

χα* χαχος ίξ αγα&οϋ. ηλοντος ίμίξΰ γέν^ς* ί^• 

οίίτω μη &αυμαζί γένος Πολυτιάίδη αστών 
μανρονκί&Μ' συν γαρ μ{σγί€αί ίσ&λά ΗΟΚύίς. 

• 

Αυτός τοι Τίαίτην πδώς χοΛζόπατριν Ιονσαν 

Ης οιχονς αγέτα$, χρημασι ΛΗ&άμ^νος, 
νΰδοξος χαχόδοξον^ ίηδΐ χραηρη μιν άνάγίίη 195 

Ιντνει^ ν'^ ανδρός τλημονα ϋψζδ νοον• 

Χρήματα δ* ω Διόϋ'νν χαί συν δίχρ άνδρί γίνηταί 

χαΐ χαΟ-αρώς^ αΐύ παρμονιμον τέλε&Η» 
Η δ' άδίχως παρά χαιρον ανηρ ψιλοχέρδεϊ ΰνμω 

χτησέΤΟί, €Ϊ^ Ιίρχψ παρ το δίχαιοτ ίλων, 300 

αντίκα μεν τν φέρειν χέρδος δοχέί^ Ις δΐ τελεντην 

(ηίΟΊς ίγ^ντο χαχον^, ϋΊίϋν 5' νπερίσχίΒ νόος. • ι • 

1Θ&. Βτί&εσ&αί ΒΡΜΟ: βίνεσΰ^αι έλλυ^ο Ο: αηηβ €0^6Χ βη- 
σασϋ^α&ι εζ άγαϋ^οΰ πτησασΰ-αι ΧβηορΗοη εϊ(&ί. ]^οΙ)Ϊ9 ^ι/γ 
σίσβ-αί ηοη ίαΐυΓυηΐν §€(1 &0Γί8(α9 €8(« ν. ΒυΙΐηι. 6γ. Μαχ. Ι, 4ΐ9. 
Ραΐυή ϊηβΒΪΐίνιιιη ειιιη βονλεσϋ^αι αΐϋβςηβ νβΓΐ)» 8ίΐηιΗΙ>α5 ΐαηΓ(αιιι 
ίΙ1α9(Γ&ΐ δ€Ηαβί«πΐ8 1ι. ι. ΟΑΐηβΓ&πηβ: ηας τις ε^ελει ίπίβϊισξ'- 
αύαι άγαμους τάψ αρρένων {εξ ίγα&ώρ ορτας) τοις αντοΰ {Ηίγ 

^(ίί. Ια Α βαρΓΑβοηρίυπι α9€£ηά%, Εχρ1ίε&: Οπίνΐβ ννΐΐ €Χ ο<•> 
%(Τ09%β»ίπίί9 οηίηιαΙίόνΜ αρύά 9€ αάτηί88Ηταηι /7«η'. ΡΙιιι&ΓεΕιιβ 
Ι^οαΓ^. XV. Κύνας μεν καί Τηπονς ύπο τοις χρατίστοις 'των 
ίχύων βίβάζουσ^Φ Ου μελεδαίνει ηοη οαταί , ηοη ά€ίν€οίαί. 

193. οντός τοι ταύτην <ϊ«€ΐίιΐ8 β08ρί€«ίαΓ• 196. ανάγχη μ§ν 
ίηύε^ ίΐΐαβίηΐ Οίβββη. Ρίηά. ΟΙ. III, 28. 197 βςς. ΟοηΓ^Γ 8ο- 
Ιοηίβ ΕΙ«β. 11, 7 9^χ{. ΙίΜ. Ζ, 160 •ςς. Χρήμα 9 ο μεν Κ: 
7ί9ήΐΛα&' Λ Ο: χρν,ματα ω Η: Ιιίηο Ι^εΙιιηλΑηυβ χρτ^μαϋ-' £κ^• 

^ 19β. νίηά. Νββ. Τίή, 28. (ίυν ^ίψ γάρ τοι. φντευ&6ΐς δΧβ^ς 
«ι^ροίιτο»σ« ηορμυνώτίρος• 

5 όλλα τα^ αν&ρώίοαρ αΛ(ηα νόον' ον ^γάρ «τ εάταυς 
τίνονταν μάχ(χρ$ς ηρηγματος αμηΧαχίας^ 
Μαλλ' ό μίν αντύς ετισ€ χίχχον χρέος 9 ουδ^ φΙλο$σ$ρ 
ατην έξοπίαω ηοΜίν ίπεχρέμα^έν* 
άλλον δ* ου Χ€(τ£μαρψ€ δίχη* &οίρ<χνος γαρ άρα$δης 
πρόσ&ερ ίπί βλπράροίς !ζ€το κηρα ψέρων• 

Ουδείς τοι φ^οντ$ φίλος καΙ ηιβτος Ιταίρος' 
310 γης ί^ φνγης ίστϊν τοντ αν$ηρ6τΒρον• 

ϋΐνόν τοι πίνΗΡ πονϋν χαχόν. ^ν δέ τις αντον ' 
πίνρ επισταμένως, ου χαχος άλΧ άγα&ός* 

Κύρνε, φίλους χάτα πάντας επίστρεφε ποιχίλον η&ος, 
οργην συμμίσγων ηντιν εχαστος έχει» 31<> Πουλύπου οργην ϊσχε ηολυπλόχου, ος ποτι πετρί], 
τ^ προςομιληστ^, τοϊος Ιδεΐν ίφάνη. 203 βς. αμηΧαχΙας ΑΒΟ: Γβΐίςαί άμπλαχίης. Αϋςαόΐ α>44ΐ• 
ου γαρ ε η αυτούς, αηυβ βχ οογγ. αυτών, βββίίιιβ ου γαρ 
εκάστου — άμπλαχιας; ΒτηηΜηΒ εη αύτοΊς τίνοηαι μάχα- 
ρες ηζήγμασιν άμπλαχίας; Ι&εο1>8ΐιΐ8 ου γαρ επ αυτού 
ρΓθΙ>&1>ι1ίΐ6Γ: ηοη ίη ίρβο ^αοίηονβ Ώη ρηηίηηΐ ψηαΐ€ΐΐ€0Β, Υί^Ι- 
€Κ6ηΐ8 πρίίγμα άμπλαχίης ιηΐ€ΐ1ί§[ί( ρβΓ ρθΓίρΗΓ&βίη ρταννηι ^α- 
οίηη»^ υΐ χαχοτητος άνάγχαι, πείρατ αμηχανίης. Τιψοντα^ 
αυτούς πρ. άμπλ. ιϋΰίαιη 6χί8(ΐιη&( ιι( II. Γ, 366. τισασ^αι 
^^Ιέξανδρον χαχοτητος. Ηεηη&ηηιιβ βίο ίβΓβ Ιβ^βηιΐηιιι €€08€Ι>&1 : 
ου γαρ ίπ αυτής τίννυνται (ςαββ ββΐ ν. 1. αρυιΐ Ο&πβΓΑΓίυηι) 
μαχαρες ηρηγματ ϊσ άμηλαχίη ς. ΝοΙ)ίβ ρΐ8€<»1>&( ού γαρ ετ 
αυτως. Αρ^ΠΛ ιηΙβΓροΙ&ιΙο ^8( οοθ. β: γίνονται μάχαρες 
ηράχτορες (Ιιοο ςιιιιΐβιη ϊη ιη&Γ§.) άμηλαχίης, 206. ούδ^ 
ψ/λ. ΑΚΟ: ναΐβο ος δε. ΟοηίβΓ δοΐοηίβ Ε1β§. 11, 2δ βςς. 
210. Α αΙΙβΓο Ιοοο ^ Βίβ 6ηίιη &ρροηίΐ Ιιϊο 6ΐ ροβΐ ▼. 332 — 
άνιηρότατον. 2Ι4. ΟοηίβΓ ν. 312. 21δ. Ροβ(Λ βρίοϋβ , ςυβιη 
ΤΙΐ6ΐ)8ΐιΙί8 ο^οΐίοαβ &ιΐ€(0Γ€ΐη «8116 €οιι]ί<:ίαηί, βραιΙ ΑΐΗβη. VII, 417, Α. 
Πουλυποδός μοι, τέχνον , έχων νόον *^μφΙλο% ηρως, 
τοΤσιν εφαρμόζου, των χεν χατά δημον ιχηαι. 
Αάάβ ΡιηάΆτϊ (τ. 173. ΒοβοΚΙι. Ροίγρυβ «οίοι €οΙοτ€η ηηιίαί αά 
^ίΜϋϋηάίηεηι Ιοεί €ΐ ηιαχίτηβ 4η ιΐΜΐη^ ΡΗηίυ• Η. Ν. IX, 49. 
216. ηροςομιλησγί Ο: Γβΐίςαί προςομιλησει. 9 

Τΐιβο^ιιΐίβ £ΐ6^αθ• 67 

ννΐβ μϊρ τρί* Ιφί/ηον , τοτί ί * αλλοω^ ;ΐ;^όα γίγνου • 
χρησοον το* (ίθ<)ρ/ΐ7 γίγνεΐΜ ατροηίης• 

Μτ^ίν α/α^ ασχ€ίλλ£ ταρ(χσσομίνωρ η^Χίητίοίν, 
Κνρνε^ μέσην ^ €|^;);£ΐ; ττρ^ οδ6ν$ ωαπ^ρ ίγώ• 

"Οσης τοι ίοχίπ τον πλησίον ΐδμεναι ουδίν, 

άλΧ αντος μοννος ποικίλα δτγνί ίχ^ιν, 
χίίνος γ άφρων ίστί^ νόον β^βλαμμένος Ισ&λον• 

ϊσως γαρ πάντες ποίχίΧ έπιστάμίΰ'α^ 
αλΧ 6 μέν ονχ Ιϋ'έλη χαχοχίρδίησιν ϊπεσ&αΐ, ' 223 

τω δέ δολοπλοκίας μάλλον άπιστοι αδον^ 

ΠΧοντον δ* ουδέν τέρμα ππρασμένον σν&ρωποιαιν* 

οϊ γαρ νυν ημών πλείστον ίχονσι νόον, 
διπλάσιον σπινδονσι* τις αρ κορίσα^ν απαντάς^ 

χρήματα τοι ϋνητοΐς γιγνηαι αφροσύνη. 230 

ατη δ' ^ αυτής αναφαίνεται, ην οπότε Ζευς 

πέμψτι τειρομίνοις, άλλοτε άλλος έχει» 

^^χρόπολις καΐ πύργος ίων κενεοφρονι δήμω 
Κύρν ολίγης τιμής εμμορεν ίσ&λος ανηρ• 

Ουδέν επΜίρεπει τ^μιν ατ ανδράσι σωζομενοίσιν, 236 

άλΧ ώς πάγχν πύλει Κυρνε άλωσομίντι. 

2οι μίν Ιγώ τττερ* έδωκα, συν οϊς Ιπ άπείρονα ποντον 
πωτηση κατά γην πίασαν άειρόμενος 218. κρείττον γρ. £: «ρεσσων Α. Υαΐ^ο κραιττνόν. 220. 

Οίη ν. 331. 221. δορΗ. Αηύ^. 007 βςς. 224. 7σως ραηίβτ, 
ν. 271. ΗβίοίΙοΓΓ. Ρ]α(. ^Ιογ^. 230. 227 — 231. Υίάβ δοΐοηίβ 

ΕΙβς.ίΓ. 11,71 βςς. ^ 228. δοΐοη βίον- ^ 232. ηεμ^ρτ^ ΑΟ: Γ€ΐίςαί 
^ίίμψει. 235• Ουδέν εηιτρεπει ημίν Α: ονΐί ετι γε ηρίπει 
νμ^ν Μι ρ1ιΐΓ«β: ούδε τι πρέπει ημϊν (ύμίν ΚΟ) ΕΙιΚΟ. ΑΙ> 
ίιιίΐίο ίθΜ86 τΐάβίατ: ουί ε τ επιπγέηειημιν. ^ 230. 8ίο Α: ρΐβ- 
ήοΒβ €οιτορΐ€ άΐύειν κνργ ώς πόλε άλωσομενη. 237. €οηίβΓ 
ΤίΙ>αΙΙ. 1, 4, 05. Ρίηά• Ρ^Λ. VIII, 32. ΜίΐβοΙιβΓηΰΗ. Ηογ&Ι. Τ• 
Π, 675. Υίιΐβ ΡΓΟοβηι. ηοβίΓαηι ρ, 47. 238. Χα^ γην ΒβΓ^λίαβ 
'» ΖίηηιβπηΑίιιιί Όϊλτ. Ρΐιϋοΐΐ. 1837, 63. ρ. 455 βς. άειράμενος ΚΟ. 

6* 68 Τΐιβο^ίάίβ Εΐβςίαβ* 

ΜΟ ίμ ηάσα^, ποίλων χίίμ^νοις έν στόμα^ιρ* 
καΐ ΟΒ συν αυλίσχοισι, λιγνφϋ-ογγοις νέο$ ανδρός 

άχόσμΜς ίρατοϊ χαλά τε χαΐ λιγέα 
ζσοντίη• χαΐ οήχν ίνοφερης νπο χά&εσι γοίης 

βρς ηολνχωχντονς πς *Αί8αο δόμους, 
^Ί&ουδέ ποτ ουδέ &ανών άπολέΐς χλίος, αλλά μελησεις 

αφ&ίτον αν&ρώποίς αιίν ίχων όνομα, 
Κνρνδ, χαϋ^ 'Ελλάδα γην στρωφώμενος η^ αρά νησονς, 

ίχ&υόερτα ηερώρ ηόντον επ άτρνγετον, 
ονχ ίππων νύτοιαιν έφημενος* αλλά σε πέμψει 
250 άγλαά Μονσάων δώρα ιοστεφάνων, 

παα^ γάρ οισν μεμηλε χαϊ Ισαομενοισιν άοιδη, 

αστι Ομως, οφρ αν γη τε χαϊ ηελιος. 
αντάρ Ιγών ολίχης 'παρά σευ ου τυγχάνω αίδους, 

αλΧ ωαπερ μιχρον παΐδα λόγοίς μ απατάς* 

Τβ&ΚάΙλίστον το διχεαότατον, λωστον δ* υγ$αίνειν* 
πράγμα δέ τερττνοτατον του τις ίρατο τνχείν. 

*'Ιππος Ιγώ χαλη χαϊ άε&λΐη, αλλά χαχίστορ 
άνδρα φέρω, χαϊ μο$ τοντ άνι,ηροτατον• 240. Ι&εο1>6. Αηΐΐι. 6γ. VI, 327. 242. εύχοσμω Ρ: εν χόσμω 
€6: Βηιηοΐίίιιβ οοη]. εν χ ώμο ι ς. 243. δνοφερης τ^οβρί βχ 
ΑΚΟ: νιιίςο δμοφδροΤς. ΥΗβ Ηββίοιί. Τΐιβοβ• 231. 736. 806. 
Χίύ^εσι, Α: χεν^μώσι ΚΟ: ,νϋ1§ο χεύ&μασι. 245. ουδέ τότ 
£βΓ£ΐ{ίυ8. άλλα μέλη σπς Α: \η\^ο ούδεγε ληοενς. 251. γάθ\ 
Αί^ος Α• Ιι«ΰΙ)ΐηΑηηυ8 ηάσν ί οσοισι, Οιηίααηΐ ΚΟ. 252. 
ζστι ομώς οφρ αν γ Β^Γ^Ι^ίυβ: ναΐ£;ο εσστ^ όμως, οφρ* $¥ γη 

χτλ. £^0 17 Γβρυιΐίο : ν. 859. 864. Ηοηβη 11. Ο, 376. 253. 54. 
ΐνβΐ€ΐ£6Γα3 (1ΐΓ6ΐιιί( ρΓΟΓίαβ & ρΓΑ6|:Γβ88ίβ, βροά ίρβυοι V. 1125 9ς. 
ΒβΓπΗαΓίΙγ Ηΐ8(. ΙΛϋ. 6γγ. Ι, 112. η&βο οπιηί& α ▼. 237 βςς. αρβτϋ 
%ηί€τροΙαία €$$€ ρΓοουηοΐΑ^. Οαο(1 ςοίιΙ βΐΐ ηβϋ ίηΐβΙΠ^ο βΐ ρ«Γνι^ 
Ηη βχρ1ί€βΐ βρβπίυβ τιγ άο<Λχι%, 256• πράγμα ΗΒΗ ρΙ^πςιιβ 

οηηΜ: ηρηγμα ναΙ^ο. του ΑΟ: νυΐ^ο οί. εροτο τυχεΤρ Α: 
ερ^ το ιυχείν οοΐο Η5η. νίθβ Ηβπηβηη. Οιρίι. 764. ΑιΙ ββηΐβπ- 
ιΙαβι €&. διηιοηίιϋβ 8οο1• Γγ. Χ£•ΙΙ. 257 βςς. 1)6 ρηβΐΐλ ΐοςυί- 
ΐαΓ ροβία, υΙ ΑοΑΟΓβοη ίτ. ΊλΧΧΙΧ^ 1• Πώλε θρι/χΐη. ηοΙΙάχί ^ ημΟΛησα ίια^^ξ»σα χούΜΜβ 
ψηη^Ηΐβ, ύααμένη το¥ χαυών ψβίοχον• 

Ου μο$ ηίηηα ΟΜίος, ίηΛ ηαρα η<ΜΛ τ€^1ν»ι 

ΰΆΧος οινηρ ηατέχΗ ηολΧον ίμον χαχίΛη^• 
\ΙβΌχρ6ν μο$ ηαρα τ^δ€ φΰίοί ηίΒονο* τοχηίς, 

ωββ^ ίχμα ύ^ νδρίνη χαι μΛ γοωσα * φίρπ• 
ίν&α μέσην η^ρϊ πάίδα βαλών ογχύν Ιφίλησα 

ίιιρψ^ ^ δί τίρ^β φίΝγγίί αηο (ηόμ4ηος• 

Γνωτη τοί ίηνίη γ β ηαί οΛλοτρΙη η$ρ Ιουαα^ 

οντδ.γαρ ιις αγί^ρίρ^ ίρχηαί ονη δίπας* 
ηάιτηι γαρ τονλασσον ίχπ^ ηάνττί 8* ίπίμνχτος, ' 

ηάντρ Λ* ίχΟ'ρη όρΑύς γίγψέται, ίι^&α ίαρ ρ* 37• 

Ίοί^ τοί τα μΐρ αλΙα ϋέοϊ ΰψητοίς αν&ρωτϊύΐς^ 26Θ. άπωσαμί^η ΛΚΟ. 3β1 8<)ς. βλίηβηπαβ: ^Ο/ίί οτ^ 
ίοη(ρ δΙς λιμένα τινά, οΰτω παρά την ίρωμενην ηαπεσχίν 
ίΙΙος τις ίραστ^^ έαντοΰ χαχίων* €(ύτος δέ τγ υβροφορουση 
ηαίδίσχψι σνχνώς ίντνχών ίνηγκαλίσατό τ€ χαΙ ΙψίΧησίν αν~ 
την (ΚίΙνη δέ φέρουσα το ΰδωρ αμα ίφίρ£ του εραστοΰ τον 

ίοηησμον ηαι ηΒρίητν/μόν. Ιχιαιβ οΙ>8€θπο? «ι ςνί βχ ]«€6Π9 
^ίιϋεΐιίι ίιηροηνη• οοΙΙί^βΙοβ ιτίάβΐυη Ι^βΙεΙιβηιβ ττ. 361. θΙ. 4ιβ• 
ρβ8€νίΙ. ΗβΠΜΐιηυβ ίπει ον ηαρα π• τΈρ. •( τ• 364. γοωσα 

^ίρπ (φΙίγΗ 6ο€Ηβπι•) φ$λΗ ηΛτ§ο θ,). Ηα€€ μιιιμ 9€ηί€ηαα 
€9ί άΗΐϋί$$ί9η% Φοττηίηί• , ηΐ η^^^ί ροιία υηΐΜηι «β Μ€ν€ φιο εατύΛί 
Ψ^ΙΙλ: φκΛηί ηέ υιΜ αφ»αηΐ€ίη^ «ιιΐΜΤ«<ιοιι« €ί 9ΐηατ€ ίαο$ν» ομ- 
ρΐΗΐϋνν Μα£Τ€ηί€ηί €ί ίανοταΜϋ {€Υί ν€9ροηηαη* Υφπμβ Ζ62. 

ρ^ίηΐΙαΗα ροηίν» €9$. Β«1&ΐ£«ια8. £πιη€](ίοβ βυ»ρί£«(αΓ «^ δί 
θ* ίμ ύδριύπ, %αΙ μ£ γοωσα ηαλει, ΙΙΙα ν€το μιμιι/ αίφίέ ϋ 
αψέοέιαη^ 3€ΤΛ€η9 τη€ νοςαί, ΡοβΙΑ άίεβΓβ τίάβίαΓ, ίονίΟιβ ραβΠ&β 
«Ηθη οδίπιβαη ίαΐΜβ απΜΚοΓβη τβΐ ροΐίοβ αίΑτίϋιιιι (363. ηαρα 
^!}^ή> Μετιη «ιΐβιη οΙμιι ςυαηι «ςαβίοια ΐηβΙ οοηνβηΪΜβ €ί ίηΐθΓ 
βαβρίπλ βηιρΐ6χ&!Αΐη• ΟιίΑΒςαΑοι ▼€Γΐ>λ οΙ>8€αΓ• •βη(• ' Ναη οΤςΌ" 
<ιμα ^' ύδρεύπΐ 365. ηιρί Α: ταΐ^ο ηαρα, βαλών Η«πΐΜΐη• 
«η: 1ίΙ)Γί λαβών. 966. «πο στόματος ΟΙΐΜη. Ρΐηά. ΟΙ. VI, 13. 
2β7. π^ίη τ€ %αί Α : τιι1|[ο η^νΐη %αΙ• ΕιηβΒίΙ&νΗ Β^ϋβπι•• 
^ 8ί€ Α, βαρηκη οΑ•αΐΓέΐ: ίηίμΛΜτον ΚΟ. Υοίβο ίηίμιιηος. 
Β€ϋι«ηΜ €χρ1ίαιΐ η ίηψυζουσα* Κ«€Ι« ν6κ> ΟληβηΗαι: ^οψι^ 
^^ χο ίηιμωμητον της η^νίας ηαΐ οτ^ ραηαηρΙζωηα$ υπ αλ•* 
^^ οί ηένιμ^. 376, ίχ^ρη Α : ΓβΙιςαί ίχ^ρά- γηράς τ ουλόμαητρ χαΐ ν^ότητ εδοσα^^ 
των πάντων δί χάχιατον Ιν αν&ρώηοΐ/ς^ ϋΌ^άτον τ« , 

χαϊ πασέων νοναων Ιατ\ ηονηροτατον^ 
375?ταΐ9ας Ιηέί &ρέψαίο χαΐ άρμενα πάντα τίαράαχοίς, 

χρήματα δ* ίγχαταθ^ς πόίΧ αννηρά πα&ών, 
τον πατέρ ίχ&αιρονσ^^ χατοιρώνται δ* αηοΐέσ&οίί] 

χέΜ στυγίουσ ωσηερ πτωχον Ιαρχομ^νον* 

Είχός τον χαχον άνδρα χαχως τα δίχαοα νομΑζίΐιν, 
280 μηδίμίαν χατόπισ&* άζόμ^ον νέμιανν• 

δαΧω γάρ τ απάλαμνα βροτ^ πάρα πόίΧ άνΛέσ&ΰ^ 
παρ ποδός ^ ηγιίσ&αί ϋ^ ώς τίολά πάντα τν&Η• 

^Αστων μηδ^νΐ πιστός ίων πόδα τόνδί προβαίνω, 
μηϋ^ ορχω τύσννος μητ€ ψίλημοσννρ^ 
ΤΆ^μηδ" Η Ζην ί&ελτι παρέχον βασι^ληα μέγιστον 
ίγγνον α&ανάτων, πιστά τι&πν ε&έλων» 

*Εν γαρ τοι πόλη ωδί χαχοψόγφ άνδάνη ουδέν* 
* ώς δί το σωσα$ οΐ τιοίΛοΙ άνολβότ^ροι• 274. δαρβΓΐ«(ινηπι, οηΐ οοηρβπιΐίτΐ νΐβ ίηΙιββΤ6ΐ, ϋΐοβίηηΐ Ηβτ- 
ηνιηαι ΥΙ^βΓ. 718. ΜΓβχ. δορίι. Αηΐί^. 101 βοβΙΙβτ. Τ1ια€. Ι, 1. 

"ννΑίοΙι. Τ9Λ\%. Α^Γ.^ 34. ΟΓγ. τ. 174. 275. ^(»«'φαΜ — ηαρά- 
σχοις — ίγχατα&ζς. ΥίιΙβ ΗβΓπι&ηη. Υί^βΓ. 903. ΝϊΐζβεΙι. Ησ- 
ιηβΓ. Οιΐγββ. Γ, 77. ΒοΓηΙίΑΓά^Γ 8]ΤΐιΙ. 401. 277. ΑίΜΐιεοΙαίΚΐβ: 
ι1«1>βΙ>&( Η τον πατέρα έχ&αΐρουσι. 278. έςερχόμ^ρορ Α: ι^ 
Ηςνί έπ$ρχόμ£νον. 280. ηατόπισ&' Α: ννίςο χατόπιρ. 281. 
άνιλέσ&αι πολλά απάλαμνα παρ ποδός Ι/^βΙοίΣβπιβ βχρΗοϋ ^ε^- 
Ιέταίά ΨΛΗΐέα ί€9η€Τ€ / (νοη όβτ ΡαΌΜ ^^ζ) 9η9€ίρ€Τ€, αΐ «ΙίαΐαΓ 
πόλίμον, ϊργον άρδλέσ&αι. 283. ηάδα τένδί προβαινί, ν. ^οη- 
όβπιιη θβ Ι•οΙ)6€ΐ£ϋ Α^αε. 16 βς<|. Ηβηηβηηαβ τώνόβ. 284. συνη- 
μοσύνη €6. 285. έ^έλτι Α: τηίςο έ&έλπ. Ορ!&ΐ1τιιιιι ρηβίβ- 
ιιιη( ^Α^οι»8^Μ β( Ηβπη&ηηοβ. Βπιηελιαβ: μη^ ίΐ Ζην ανζον 
παρέχονς. 286. Οβ ρ&Πκίρΐο Ι^έλων ρο9( ί&έλτι ΐΠ&ΐο ▼. Ι^- 
1>β€ΐ£. Αί&ο. 766. δβί^ΐ6Γ. <16 Υβηβ. 1>0€ΐιιη. 271.' 416. Ροηοιι. 
Εαη Η6€. 605. 6. Υ&1ι:](«β. Ρΐιοβη. 550. 287. χαλοψόγω €οιι]. 
Βοί8ΐοηβ<1ίιιβ. 288. δίο Ββΐϋκβηιβ βχ €0^ίεϋ>σ9: 8β<) Α ωσδετο- 
σωσαί^ι π., ώιΠΓ« το Ρ»1α(ίηιιβ. ΗβΠΒ•ηηαβ ώς δέ τις {άνδά- 
νΐί), ως άί'Η πολλον άνολβοτ^ρος, ηΐ φί%9φί€ ψΙα€€ΐ^ Ηα »ίο/•- 
άίον ηιηΐΐο ααάιΐ ϋέί^τίβ ϋίνΟη», ΙΥβΙοΙίεηιβ ώσ^' ο2 ϋώ$ς άίΐ Μν α τα τω¥ αγα&Λΐβ »οαία γίγρηαι ξσ&λα ΜΟΧύϋβίΡ 
αρ9ρων' ηγέσνται 9* Ιχτραηέλθίσ$ ρομοις• 

<ηδως μ^ γαρ ολωλα^^ ΜοΛπη δί χαΐ νβρις 
νιχησασα δίχηρ γψβ ικατα ηααα» ίχα• Ουδί ΙέϋίΡ αίά κρία δαί¥ντα$ψ &λΙά μιτ ί(*^^ 
χαΐ χραηρόν πιρ- Ιόΐ^' αίρπ αμηχαρίη• 

Κωτίλύ^ άρ&ρωηψ σιγαΐβ χ€Λίηωτ€ηορ αχ&ος^ 
φ&ηγόμει^ος δ* αδαής ^ οϊσί ηαρη^ μέλεταίφ 

ίχ&αίρουσί δέ ηάτης , ά^αγχαίη δ* εηίμίξβς 
ανδρός τοίουτον σνμποαίω ηλί&α• 

Ου^ ί&Άα φίλος ίΐναι, ίηην χαχον ανδρΐ γέιημαί, 
ου^ ην ίχ γαστρος ΚνρΡ9 μιας γ^όνρ• 

Πίχ^ς χαί γλνχνς ΐά&ι χαΐ άρηαΧέος χάί απήνης 
ίάτρισι χάΙ δμωαϊν γάτοσί τ αγχιϋνροίς• 

ι 

« 

(Α χρη χιγχλίζίη^ άγα&ον βίον αλΧ ατρψίζαν, 
τον α χαχον χινπν^ ίατ αν ίς ορ&ά βάλεις. 

(Α χαχοϊ ου πάντως χαχοί Ιχ γαστρος γ^γονασιν^ 305 

€ΛΧ ανδρεασι χαχοΐς συν&έμενοι ψΛίην 
ϊξγα ΤΒ δίΐΧ ίμαβ-ον χαΐ ε^η δυςφημα χοΛ νβρίν, 

ΟΛομενοΛ Χίίνους ηάντά λέγπν (ενυμα• )τ. άτ. , ηαο4 ρΐβοβΐ βββϋο. Οαα ηϋοηβ ρτοΙ>&(« ρ瀧(ΑΐΜΐΚιβ 
ίοΓ6ΐ ωσθ οί ϋως α Μ, τ. ά« ίοπηβ σώς Μα(ΙΙι• 6γ• §. 134. 
Βοίβοοι^ίοβ ίς δί το σώσ αΜ ποΑΑ. ανολβ, 290. 8ΐ€ Α 

(ία^ρύηγίονταί)^ τιιΐ^ο ανδρών γίνονται βΐ νομός, 296. ΒηΑ- 
<ϋθ8 1οβ«Μθ8β άαδϊΐς — ηίληα^, Υξ^Ιάί^ίηΛ €θΐηρ«πι( II• Χ, 
(Ι^ 197« 'ίατι,ηριί} Ριβηοη. Υ«πβίιιιιη. 66. 8α1ί€6( τι&ρ άνα/" 
*^ χρημ αψ$ηρον !φν. 399. Ορδάς δη φίλος ύνα$ Α: 
€<^ία• ονδείς φη φ. ίΐνοφ, Αη Ουδείς δη φίλος «/«/? 
309. ούί ωη ί% Αι τοίυίΐ «αΐ «} κ Ιη, ηί ΒβΙίΙεβΓο τΙηιΐΒ, •ιι€ 
<<χ <«} «ΐπιΐΜίαβ ηαχόφωνον. 301. άρπαλιος τβτοαινί βχ 
Α: τιΐ^ο άργαλίος. Ο'^Ι. Ββΐιΐίβηιβ οαηι ]ϋ>Γίι λάβνις. Εβϋ- 
^νί ^ΙβλίιΐΒ. 30β. Α τοι χαχοΙ ού πάνιες. 72 Τΐϋθο^^ £Ι^ίΑ0. 

Μθ πάντα δέ μ^ρ Ι^ΰ^ν άς οί^νη 4θ9Μ•• 

δίς δέ φέρον τα γ6Κοί(Λ ι ^^ηφ^ δί κα^τιρο^ έΐη, 
γιγνώσχων ορχ^ρ ψ^^ ίκβ^ος ^^. *Εν μίν μαί/ρ0μίρ(Ης μάλα μαίνομαι, έΐβ δέ ίίχαΐοίς 
πάντων άν&ρύπωΜ πμΐ όϋί^ΐΜοτος, 

^ΙΛίΙολλοΙ το$ ηίουτονσι πακοίψ αγαθοί $έ πίίίονταΐί* 
αλΧ ημπς ψούτοις ου δπ^μειψ^μΦα 
της αρετής τον ηλοννον, ίη^ί το μίν ίμηέδον αΙύ% 
χρήματα δ' άνϋ'ρφίΐ^ν αίΜτ$ αίΛος %Μ• 

Κνρν, αχαβ'ος μίν ανίξρ γνώμην !χΗ ίμπ^δον αΐεί^ 
320 τολμά ^ ίν τίχεηίοϊς οέΐμ^νος ίν τ αγα&οΐς* 
Η δέ &£6ς Μοχώ ανδρΐ βίον χαΐ πλοντον οτιάσσ^, 
αψραΐνων χαχιην ον δύναται, χαΐέχξίν• 

Μη ποτ ΙπΙ σμιχρα προφάσπ φίΐον ανδρ άποϋσσοί, 

ππ&όμενος χαλέπρ Κνρν€ δναβοΐίρ• 
325 «Γ τίς αμαρτωλ^οι φίλων ίπϊ παντί χοίψτο, 

ονποτ αν αΧληλοις αρ&μΛΟί ουδέ φίλοί 
Ηίν. άμαρτώΧαι γαρ έν άν&^ώποίοιν &ιοντα$ 

ϋτητοΐς, Κνρν^' ϋ'εοί δ' ουχ ί&έΐονοι φίρπν• 309. ^Ίναι Α: ΓβΗςτιι ϊσ&ί. 310. Οοθίοββ δοηπ: ΟμΗο8 

6ΐ Βοίββοη&άίοβ όοχοι. ΥυΙ^Αίαιη 6ηΐ ι. ς. ^όχ^μον ψαΙνηΰΛ, 

άρίσχΗ, 311. φ^ρού το Α: φ^ρ^ύ τα ΒΡΜ: φίρπρ τα 00, 

ίΐη ΑΟ: να1§ο ίϊης. Ειςφέρο^ ρο6(& «Ιίχίΐ &(1 87ΐηΚ>ο]88 Γββρί- 

οί^πΒ ΐη ΰοβηΐβ εοΙίΑΐίΰϋβ οοηβυβίαβ^ Καρτ^ρος ^ιη, βε. αύτοΰ, 

εοιηρββαϋ Πηΐζα&ηι, ηβ άί€ΐ& γ^λοΤα ίοηβ «Ιίιηίηβ!, €ίΓ. ν. 4Θ0. 
Υ•Ιεΐ£βηΑΓ. ΤΗβθ€Γ. Αάοηί&κ. 386, Ο. 313. ΒηΙϋβ €$έ ά€9%ψ€Τ€ 

%η Ιβ€Ό, Ηοη(ί«ΐ9. €ίτ. δοοΗοη 19. 314. δ§χα$6τατος ^ ά€Τ 
Ρτ&»ιηί$ί€^ ν. δοΙοηβΗΐ 1η ηο(. ΕΙ•β. 7• 315 •ςς• δοΐολιίβ £Ι«^. 
Γγ. 15. 318. Α αλλοτΒ τ ίΛλος. 320. ΒΑηΚί €ο4ίο«8 €ΐιη 
δΙοΐΜίβο ?ν τ αγα^οίς χίίμξρος ίν τ^ χαχο7ς. \Ϊ09 ▼• 443. 
321. οπάσσι^ Α: τβΗςαΐ όπάσοβί. 323. άπολέσσαι Α: Γβΐίςοί 
άττολ^'σσι^ς. 324. διαβολίτ^ , ν. ΒοβοΙκΗ. Ν^ΜΙ. Οτία. ΡΙικΙ. 

Ρ5ΐ1ι. II 9 70. 327. ^ν άρ&ρώηοΜΐ, ηίλοντα^ Κνίιιιΐιβκ. Η«ΐίΙ 
I^υρ. 115., •βά ν. ΒβΓηΙίΑΤ^Ι^ 87ΐ^(. 97. ΐν•ΐ€ΐκ€ηΐ8: θ€— φ^^η^ Καί βρα8υς ^τ^β^^φί^^^Λΐ^ •ΐ^αΒ^ «ηιβ^^ ϋ%Α9ί6ί9Η 

. ■ • . . • •. 

μηδ' ίτέροισ^ διδους Κν^νι τα των έτίρων. 

Μη 9ϊοτ9 φεμγίηηί α^^ίρα ίμ ϋοΐί^ί Κνρ^Β ψΛΊ^ς* 
ονδί γί^ρ Ό^αδ$ βάς. γίγ^^α^. αύτσς «τ«• 

Μηϋν α/αν ση^νδέΐν. πάντων μέσ άριστα, χαΐ όντως 335 

Ζενς μοΑ των Π φίλων δοίη τίσιν^ οι μβ φιλενσ^, 

των τ έχ&ρών μιϊζβν Κνριν^ δ^^νηαομεΐί^, 
χοί/τως &ν δοχέοιμι μίτ αν&ρώπων ϋ'^ός πναι, 

Η μ ^9ΐιθ4ψ€νον μοίρα '^ιίχΐί ΰ-ανάτου• 840 

*^ύλα ΖΛ τέλεσόν μοι ^Ολνμπι^ χαίριον η^χην, 
δος δέ μο#> άντι χαχών χαί τ$ πα&ιίν αγα&ον* 

τε&ναίην δ* , η μη τι χαχων αμπανμα μ^ρψνίων 
δνροιμην, δοίης ί' άντ ανιών ανίας, 

αισα γαρ οίτ<^ έατί. τίσις 3* ον φαΙν€τα$ ημίν 345 

ανδρών οϊ τάήα ^^ημ^χτ ίχονοΑ βίρ 

ύϋ ηοη ί€ίΎ€ ΑοττιιΊικΜ, ρ€€οαία^ 9€ά ρηηίν€; ηοβ αηίείη ί€ττ€ Λ- 
Α*Γ^, ^«ΙΛ ν%ηά%€€9 €ονη9Λ ηοηήηιηΒ εοηβαΐαϋ. 329. Ηθπηλη- 
ηαβ θΓρΙ). 766. χαΐ βραδύς, δίβουλος 9, ίΤΧίν: ΙβΓοΒβίυβ βρα- 
δύς^ ωρ ενβονλος έλβι^ ^οη^^^^οη^. Ει ίλεν οοϋβχ Ν. 330. 
ί^(ίη Κ: Γ6ΐί<ιιιί «ιί^ί/ρ. 333. Νοη ίαπ^^ικίαιο φίύγονν ίπ 
ίλπ/Λ εαιη \Ι^βΐ€ΐ£βΓο, 86<1 φίλη σης ίττ ίληίδι, 334. ωύτος 
ΒηΐΒ€]<ία9. νΐάβ ΗβΓΛΛηη. Οραβοο. Ι, 332 βςς, 335. ΗββιοιΙ. 
Ορρ, 096. ΡΙιοΰγηάίβ Γγ. 8. 337. ^ίό; ^&^οI>ι^α9 βυβρίοβίϋΓ, 
8€ΐιββίβπιβ δυνηοομενίί^ , Βοίββοη&θίυβ δυνησαμερων , βββίίυβ 
Κύρρ οδυνηαομένων ίηίτηιοονηιη νιηάίαατη, σαι τηβαί» άοΜηηΙ. 
ΒβΒΑ νβτο ναΐςλΐβ: ^ί^ρ^^€^ ΐαχϋ, ηί ρΐηί ροΜηι ίηιιη»α#. 8ίηι- 
«■Γ» βίηιΗβ ΡΙ•ί. 9γ»ρ, 188, Β. οίτος ηασαρ ημϊν ένόαφονιορ 
ηαρααχίνάζδΐ χαΐ άλλή^οις δυραμίνονς δμιλύν, 339. μ^* 
^ρώηο4^ 9^ηΜνΛ. 341. '^λλά ίη ρΓβο&ιίορίΒοβ ίΙΙυβίΓλΐ 
ΐΙνίΐΜΗ^ ΡαΗΐ€θ. II, 35 %^, ν. ΧβηορΙ». ΟγΓορ. V, 4, 14. 
344. 8ίβ Τΐιι«€ΐ»η«: 1*Μ δοίην ί, δοΐην τ, δοΐη χ\ 74 , ΤΙιβοςιιίάιβ ΕΙβρΑβ. 

σνλησορτές. ίγω 9ί κυωρ έηί^ψΜ χαράί^, 

χ^ψάρρω ποΤίψω πΜΐη . αηο&η&άμίρόςφ * - - 
τωρ έΐη μέλαν άϊμα πιεΐν, ΙηΙ τ ίύ&λος οροίτο 
860 δαίμωρ^ ος χατ έμον ΐΜ^νν τΑ^ί^έ ήδβ* 

Α 9ειλη ηιρίη, τι μ4ν€ίς ηροΧι/πσυϋα ΤΜρ άλλον 
αρδρ ίίραι; μη δη μ ονχ ί&ίΐιχήττα (ρίλα^ 

αλ£ ΐ&ι χΰΛ δόμον αλλορ ίηοίχεο^ μηδέ μίΰ^ ημέ^αρ 
(ηά δυστηνον τούδε βίου μέτεχε. 865 Τολμά Κυρνε χεαίοί^ίΡ, ίπΑ χασ&λοίσιν εχοΝ^ες^ 
εντε σε χαϊ τούτων μοΐρ εηέβαλλερ ίχειν. 
ώς δε ηερ' ίξ άγίχ&ων έλαβες κακόν, ΰς δέ χαΐ αίνΤίς 
έχδΰναι πειρω ^εοϊαιν επενχομενος. 

Μηδί λίην ΙηΙφαννε• χαχον δε τν Κνρν ίπ$φαρρΗν• 
860 πούρους χηδεμόνας σης χαχότητος έχεις. 

*Ανδρός το$ χραδίη μινν&εί μίγα ηημα ηα&οντος, 
Κνρηί* αποτίρνμενον -δ^ ανξεται ίξοηίσω. 

ι 

Ευ χώτύίλε τον Ιχ&ρόν' όταν δ* υποχείριος ίλΟγ, 
τΐσάί νιν ηρόφασιν μηδεμίαν &ίμ^ος. 

2β&*Ίσχε νόον, γλωσσ^ρ δέ το μείλιχον ίζΐέν Ιηεστω' 
δειλών τοι τελέ&ει χαρδίη οξύτερη• 347. ΟβιηβΓ&ηαβ: Παροψιωδώς μόλις , φησί, τον χειαάρ- 
φουρ διενηξάμην ώσπερ %ύων , ηάντ άποβαλών απερ είχορ• 
849. II. ^^ 36. Χ, 846. β,^ 212. οροιτο ^ Α: νοΙ^ο αροαο. 
351. 6€βΗο• τΐ μένεις; ηο. πάραλλορ ανδρ ϋναι, 352• Ιέναι 
μ ην δην ού% Α: τΐ δη μ ούχ ΚΟ: τΐ δ^ δη μ ουκ ταΐ^ο. 
Ταη φ^λ^Γ Α «οοβηία Γβΰβηβ &(1<]ί(ο: ταΐ^ο φιλεϊς• £ιιΐ6ΐιιΐΕηιι& 
ΒβΙιΙιβπιβ €( βββίισβ. 359. δέ τε Α: βχίηίβ Οββίίι» Μη^^ άνίην 
επίψαινε, ΒΓοηοΙίίυβ επιφαίνων. 5«ο(βηΐί&« €θΐη«9 ΡιιηΙαγ. ίτ• 
171. ΒοβοΙίΙι. 361. ΗοηιβΓ. Οάγη. Τ, 360. 866. ^σχι νάηι 
γλώσσης Α: ΙάεΐΛ €ο06Χ επέστω: νοί^^ο εηέσ&ω. ΥοΙβίΐΒβ 
ίσχ$νόω γλώσσνι όί το μ.? €οηί€Γ εχέ&νμος,-^ εχέμυ&ος^ βΙΙβ. Ώιβοβιιίάίβ £1β^6. 7δ οντ« γαρ ά ϊρδ^ρ ωβδά^ω σϋη χαχως• 

Μωμά^Μ 9ί μ$ πολλοί, όμως ΚΜίοΙ ηδΐ οίϋΐ Απί^λοί' 
μψέίσ&αί ί* ουδέϊς των άίίόφων ίύναται, 370 

Μη μ αίχοντα βίψι χειηων νη αμαξαν «ίΐανι^ι 
έΐς ψιλόττιτά ΧΙ'ην Κνρνί χροσέλχό μένος• 

ι 

Ζίϊ φίΧί, θαυμάζω <τ«. σν γαρ ηάνησσιν άνάσσεις, 

τιμίων αντος ΐχων χάί μίγάΧΐγν δνναμιν* 
αρ&ρωπων 5* £υ οϊσ&α νόον χαΐ &νμον Ιχάατοϋ* 876 

σον δέ χράτος ηάντων έσϋ^ νπατον, βααιΤαυ• 
ηως δη αιν Κρονίδη τολμά νόος άνδρας αλίτρσυς 

ίρ ταντρ μοίρρ τον τβ δίχαιον εχειν, 
ψ τ ίπΐ σωφροσννην τρ£ψί&^ νόος, ην « ηρος ϋβριν 

αν&ρώηων άδίχοίς ίργμασι ηΗ&ομενων; 
ουδί τ* χεχρίμένον προς δαίμονος ίστι βροτοίσιν, 

ονο οδον ην τίς ιών α&ανάτοιαν αδο$• 

Εμτη^ς 3* ολβον ίχονσιν αηημονα. το\ ί* αηο δίΐλων 

(ρ/ων ωχονται &υμόν, όμως πενίην 
μψέρ αμηχανίης %λαβον^ τα δίχαια φιΧΛνης, 

ψ ανδρών Λαράγει, &νμ6ν Ις αμήλαχίην, 
βίαπτονσ Ιν στη&εσσι^ φρένας χρατδρης νη άνάγχης' 367. άστων δ* ον δύναμαί, γνύναί νόον ΑΟ ροϋ 1182, Κ 
ροΛ 1186. ςαοά οπιη ΒΓυη€]κίο ρΓΑβίβη ΙίβπηΑηη. ΟιρΙι. 729. Ιλ•* 
^θΙμΙπγ Ον δ. γρώναι νόον ά. ονην ίχονσιν, 369. ΝοΙαη 
ϋΙΐΜΐ ΜωμησεναΙ τις μάλλον η μ$μησ6τΜ Όιο^οπίΑίι. ΡΓονν. VI, 
74. 371. 72. ^ΓβΙοΙίβΓο ίηΐβτ ΡηοάίΛΒ 6β(• 379. τριψ&η 

ΟωιβΓίηιιβ: \ι\}ή τερφ^. 381 βς. ΙΥβΙΛβη» ρΗοη5αβ &θ]α». 
^!ί: ^**^ ***' ** €0ΐΐ8ΐ«ι*. χίχρίμίνον, Βίββθη. Ρίηά. ΟΙ. II, 30. 
^^9 Α βΐ 9βχ &1η εοβίοββ. ης ΑΟΙ-: ναΐ^ο τιν\ 384. 7σχον^ 
«? Α: ϊσχωνταί ςΐ]πκ]υ• ΙίΙ^η. ΉΒρίην ΑΚ : νύί^ο ιηνίης, 
386. 3Γα^«/ί* Α: τβΙ^ο ηροίγπ, ν. 404. Πίνίην μητίρ* άμηχα^ 
^η^9 ▼. ΑΙο«ι ίΓ. £χν. '^ργαλίωτ πενία χαχόν, ασχηον, α 

^^^άμρη λαορ άμαχανί^ συν αδελφέ^. ΗβτοίοΙ. VIII, 111. 
ΑΐοΐΒ&6ΐ^. ΑμοΗ. δβρί. 343. . 76 τίΜίορά^ £1β$ΐ4ΐ6. 

χοημοαυντι ΗΧίύ^^ η βη χ^^ ηοίΧά ίίδάσχίί^ 
8^ \ρ€ύδ£ά τ ίξ/αηάτίζς τ ουλομένας τ ίριδας^ 
ανίρα ^φ^ ανχ' ϊ&έΐί^ντα' %αχ6ν δέ οΐ ^^δι9^ %ι 
η γαρ χα\ ^Ι^ηην τίχτιι, αμηχανίψ* *Εν ηενιτι δ' ο τβ δαλος ορηρ ο τ« πολλοί» άμ&^^ων 
φαιν€ταΐί ευτ αν δη χρίΐμοσννη χατίχ^* 
305 τον μέν γαρ τα δίχαια φρονεί νόος , ουτέ η^ρ αΐιί 
Ιϋ'έΐα γνώμη στηΰ'ΐαΐΛ^ εμπΒψντι* 

του δ* ίχντ οντ^ χαχοΐς ιπεται νόος οντ αγα&οΐαιιν• 
τον 4* ί^α&ον τολμαν χρη τα χε χαϊ τα φέρ^ί/ν• 

Αΐδέΐσ&αι δί φίλους 9 φενγΗν τ ολεσηνορας ορχους 
400 *Εντρέ7ΐ£9 α&<χνάτ(»»ν μψιν αλέυάμενος• 

ΜηδΙν άγαν σπευδΗν' χα*ρ6ς δ* Ιπί ηααν άριστος 
%ργμαβΐν αν&ρώτιων. πολλάχι δ* πς άρετην 

σπευδα ανηρ χίρδος διζημενος^ οντινα δαίμων 
ηροψρων %ς μεγάλην άμτιλαχίην παράγει^ 
405 χαί οΐ %&ηχε δοχ£Ϊν^ α μίν "^ χαχά^ ταντ αγάϋ^ πναι 
έυμαρέως, α δ* αν ρ χρησψΟ'ί ταντα χαχά• 

Φίλτατος ων ημαρτες• βγω δέ σοι^ αηιος ουδέν, 
οΑΧ αυτός γνώμης ουχ αγα&ης άτυχες* 

Ούδένα &ησανρον ηαισϊν τίατα&ησρ αμείνω 
410 αίδσνς^ ητ αγα&οϊς ανδράοι Κνρν ίπηαι. 308.ΤθΑμ$, ίβ €ΐι]αβ φρένας (βλαψβ π»1η. 90& 8ίε Α: 
▼οΐ^ τ Μίχα φρξ^ίΗ νόος ουδέ οί (ηιοΐΐί Ιίύη οντε οί) ααί, 
306. ϊμηεφύιη Α : £Γυη€)<ίιι• ίμπεφυίν. 39θ• τα δέ ηαΐ τί 
ΑΟ: τίιΐβ ΡίηόΑΓ. ΙβΐΗηι. III, 51. Ι V, δ& ^ 400. ΥαΙ^ο !ιηρ€π^ 
α ι Α Μράπίλ\ ηηιΐβ ΒβΙεΜβΓοβ ιύτράταλ* ίΑϊϋοιί. Ψί^Λ^ηΛ 
€οηΐ'Βτοη€ΐίίο έντρέπΒ, ηΐ ββηίϋηβ άέ^«τάτωι^ ίηιρβηΐΐτο 6{ ηο- 
ΒΗΐιί μ^^ρι» εοιιιιιιαηΐι ββιβί. ?Ιο8 οαβι 6«•Ιίο εοιηοι* ροϋ τ. 
ορχους βαβίαΙίηΐΜ, ςαο ί^ηρίηίο οβπι ίη&ηίϋιτΐβ {αη^ίοΓ. αλ«νά- 
μενον Α. 407. σο« Α: ναΐ^ο το«. 400. ειυχ^] Β$&μΗΡ» 
Α «α ν. 409. βχίΐαη Αΐ>«!ΐΓ&η8. ω γνώμη ϋ^ &»ται Κνφβ€ ΐίοΐ ^ ίύραμις. 

Πίνων δι* ονχ οντω ΰ'ωζηξομα$^ (^δί μ€ οίνος . 
Ι^Η, ω<ττ €ίπέίν δπνον ίηος η^ρϊ σου* 

Ουδέν δμοΐον ίμοί δυναμα^ ίί,ζημενος ένρεΐν 415 

ηιστον ίταΐρον, οτω μη τις ίνεστι δόλος* 
Ις βάσανον ^ ίλ&ών παρατριβομαι ώστε μο^ίίβδψ 

χρνϋός, νπερτερίης ί* αμμίν ενεστι λόγος. 

ΠοΙλά με χάί σννιέντα ηαρερχ^ται^ οΛΧ νη δνο^^ί 
σιγώ, γιγνώσχωρ ημετερην 9νναμιν. ' 420 

ΠοΧλοίς αν&ρωπων γλώσίττ] &υρϋρί ονχ ΐΗίχε^ντα$ 

αρμόδιαι, χαΐ σφιν πόίΧ αμίλητα μέλει, 
ηολλαχι γαρ το χαχον χατίχχείμενο'ν ίνδον αμννύν, 

ίσ&λον δ' ίζελ&ορ λώϊον η το χαχον. 

Πάντων μίν μη φνναι Ιηιχ&ονίοισιν άριστον 425 

μηδ* εσιδεΐν ανγάς οξέος ηελίον, 411. ούδενος — δοχεΐ Α : Υϋΐ^ο μηδενός δάχει. ' Ηόΐ^βΓ. 
^ί. θ, 585. ^ 413. μετ οίνος, Α: με γ οίνος,. ΚΟ. 4181 
^ογος Α: νιιίβο νόος. Οοηρ&πκίο ίΓβςυβηϋιβίΒ*, ν. 450. διιηοιιί. 
«3 ίΓ. ΐη€. 105. Ρίηϋ. Ρ^ιΙι. Χ, 67. ϊΒίςαβ Οίβββη., Β&€εΗ^Ιί<]. 
ί^Γ. 20. ΗφΓο^οΙ. VII, 10. €αηΐ€πιηιιβ, ςοι νόος ΙΐΑ^υίι, βίο ίη- 
ίβφΓβΙβίΒΡ : "Οσον διαφί()6ΐ τριβόμενος δ χρυσός παρά μο^ 
Ιυβόωτζ χρο'ίί^, τόσον εγώ υπερέχω των φίλων είναι φασχόν^ 
ϊων• οί/ τε ημΤν υπέρτερος, ήγουν άχεραιότερος χαΐ βελτίων 
ην^ ίη• ή γαρ νπερτερίη ενταΰ^ά γε ούδΐν αν άλλο εΊη, 
Ψ^ρ υπέροχη. • 419. Ύιά^ ▼. 669. 421. ανθρώπων ΑΚΟ 6( 
δ(ο()86Π8: Γβΐΐςτιί άν&ρώποις γΧώσστι ^ι/(2α« ^ούχ εηίχεινται^ 
ΟοιιίβΓ 8ορΙι. ΡΙιίΙ. 188. ά&υρόστομος. Ευη Ογ. 901. ά&υρό- 
7^<ητος, ΑΓΪβί. Καππ. 838. άπύλωτον στόμα. 422. βββίίυβ 
^ολλά λάλητα μέλει €ΐ ηηιΐία φιαβ ίηοο3ΐίαΐ€ ΙοαιΗ 8Ηηί, €%$ γμ- 
^οη^οηαηί^ ΝΑΐηςυβ δίοΐΜβαβ πόλλ' άλάλητα πελει, 424. εξ- 
«Αθαν ΑΟΗ. 425. ΟοηίβΓ ^ίν^άβία 8«ηΐβιηί&• βυοίοΓββ ΒαοοΙιγΗ. 
«β» Γγ. 3. δορίι. Ο. Ο. 1225. &1ίοβ^α6 &ρα(| Ι,οΒβο^. ΑβΙ&ορΙι. 
^ Τΐιβοςηί^ι ΓοΓΐΑ8•Θ Γβάθβηάαοϋ πάντως: αρχήν βηίιΐι β€τι• 
»>»η| 8«χΐοβ Εηιρίηοαβ» 8ΐοΙ>&βιιβ ΑίΗςίιβ. 80 Τΐίθο^ί^ ΕΙ^6. 

παρ γαρ ίφαγ^αΐον χρ^ιμ ανίηζ^ν ίφν• • ' ' 
τω ηίναν 3' έϋ^λοντ^ ηα^αστάδο^ οινοχοίΗ^* 
ου πάσας νύχτας γίγνεται, ^β^ Λχχ9'ίί^» - ; ' • 
4^5 αυτάρ Ιγώ — μετρον γαρ ίχω μίΐ^ηδέος οϊνον — 
νπρου λνσιχάχου μνησόμαι οϊχαδ* ιών^ 
δπ^ω δ' ως οϊνος χαριέατατος ανδρϊ ηεηόσ&μι' 

ούτε τι γαρ νηφω ουτβ Χΐψ με&νω. 
ος ί* αν ντίίρβάλΧί] ποσώς μίτρον, ονχετι χέίνος 
480 ΤΎΐς αντου γΧώσστις χχχρτερος ουδέ νόον^ 

μν&είταί δ* άπάλαμνα, τα νηφοσι γίγνεται αισχρά* 

αιδείται δ' ερδων ουδεν^ ρταν. με&ντ^^ , , 

το πριν ίων σώφρων, τότε νψιαος. ο^λά συ τάντμ 
γιγνώσχων μη πίν οινον νπερβολάδην, 
486 άλΧ η πριν με&νενν νπανίύτασύ — τ μ^η σ£ βι&σ&'ω 
γαστηρ ώστε χαχον λάτριν ίφιψερι,ον^.τ-^:, 
η παρεών μη πίνε. συ 3* "έγχεε τούτο μάταιον 

χωτίΛλεις αίει' τοννεχά ^ϋΐ'με&υΗς. 
η μέν γαρ φέρεται φιλοτησιός, ^ δέ ^ρόχειταΐγ 
490 την δέ ϋ'εοίς σπενδεις , την ί' επί χειρός έχεις. τωνί^ β( μηδί• Αά 8βηί<»η(ΐ9ΐΑ βΐιηίΐβ Ιΐΐυθ Οθρί* ΪΙ^ η βς. 
469. μη^* Α: Γβΐίςηί μη^> ΙίΑά^ϊη 0Ίηιν4Λ ^]μά^ οι*ΐΐ68 |ΐ|«#(βΓ 
ΑΚ. 470. Εχ €ΓΓ0ΓίΙ)ΐΐ3 1ί1>Γ0Γυιη •&ωρίχ&ίνι., ^ωρυχΟερτ 

Ηβηη&ηηυ5 ίη ΖίιηιηβΓηΐ8ηη. Οι&γ, ΡΗίΙοΙΙ. 1837. ρ. 325. 6Χ5€ΐιΙρ«. 

ΙμιΙ ^ωμίχ&έντ, 9βί! οΓγ 841 8ί]. 508. 884. ελ^ΐ Κ:'τΜί{ύ\ *αοι. 
478. οινοχοείτω , 8€ί1. ο οινοχόος ^ 6 ηάϊς. 47β. λι^σιχάι/ίου 
Ν. Ηοο αϊβάοΗοη 8ύΑΤ(*^βγίΐ νν^ΐοΐιβίηαβ, 477 ---4^ ρβΓ ββ ρο- 
8αΙ(ν^β1(:&«Γυ8. 477. δείξω €0- τ«1ίςυ1 ^Ί». 478. ΑΐΙι«η«6αδ : 
οϋτε τι νηφων εΊμ οΰτε λίαν ^μ^&νωνι 480. ΟΛρ. ▼. 271. 

481. δίο Α 011111 ϋοάά, δ(οΚ)&€ΐ 61 Α<Η^ηΒ«] Β: νηΙ§;ο νηψονσ εϊδε^ 
ΧΜ, ν. 627. 483. τότε Α: οντε €^(^ι νυίβο υτει ΑΐΗβη&βιΐδ 

σώφρων τε χαΐ ηπ^ος. 48». πριν μεϋ^ύειν ί^ «(^ίρ./ άπαν- 
Ιστασο ΑιΙιβηηβυβ• 487. *Έγχε.ε τοντο ίηΐβίΗςβ <;β1<?1)Γ8ΐυπι 
ΙΠυά ίη €θπιρο1&ΐΐοηί{>υ8 έγχεε. . δοοί. 255. ^γχ^^ ^ί ^ίώϋ^ωνί. 
Αίοαβαβ ίΓ. ΧΧΧΙ» 4. έγχεε χίρναις ίνα χαΐ όνο. Τϊ^^οαΙν 
XIV, 18. ^ αίηισ&αί δ* ονχ οίδας. ανίχίμος 0€ τοι ούτος, 
ϋς παλλάς πίνων μη τι μάταιον ίρπ. 

Υμπς δ^ ίν μν&πσϋ'δ παρά χρηττίρι μίνοντ^ς; 

ά?ύίηλων ίριδας δην άπ^ρνχόμδνοι, 
Ι^ το μέσον φων^υντες^ ομώς ίνϊ καΐ σννάπαοιν' ^^^ 

χοντως σνμπόσιον^ γίγνεταν ονκ άχαρι. "Αφρονος ανδρός ομώς χαϊ σώφρονος οίνος , όταν δη 
ηίνη ντιέρ μίτρόν, χονψον ί^-ηχε νοον, 

Έν πυρϊ μίν χρνσον τε και αργνρον ιδριες άνδρες 

γιγνώσχονσ^ ανδρός δ* οίνος έδειξε νοον, 500 

'/αϊ μάλα περ πινντον, τον νπίρ μετρον * ηρατο πίνων, 
ώστε χαταισχυναι χαϊ πρ\ν εοντα σοφόν. 

Οίνοβαρεω χεγαλην *Ονομάχριτε, και με βιάται 

οίνος, άτάρ γνώμης ονκίτ εγώ ταμίης 
ψίτίρης, το δέ δώμα περιτρέχει. άλλ\ αγ άναστάς 505 491. αίνεΐαϋαΐβ Α , €οηί€ηΙη9 €69€. ΚβΙί^ιτιί άρνεΊϋ'&αι, 

491 ηοϊΧας ίηΐβΠί^ο κύλικας. Α ηολλον (65ΐβ ΒβΙ^Ιίειο ίη «άί. 

ιίοΛβ ρηοΓβ. ν€Γδΐΐ8 487 — 492. βΒ ΑΐΙιβηββο βΐ δΐο{}8€ο ρΓ&βίβΓ- 

1015905 \ν«ΐ€ΐ£6Γα8 Γ<*ρ£ήΐ &1> ίπιβΓροΙ&ΐοΓβ, ίοιπιβιηοΓβ Ι1)ο βΐ Ιβςίβ 

ϊη 6Γ&«ςοΓαιιι €οηνίνϋ8 ^αηείΐ&β η πιβ-^ η άπιϋι (Οίο. Ταβοε. 
ϋΪ3ρρ. V, 40.) €ί «οΓυιη €ΐυ&β ίη ('9η(]θΐη~5«η(«η(ί&πι άίεαηίαΓ ίηίΓβ 
V• ^27 %ξγζ\. Ιρδηηαςαβ ίΙΙηιη ροουΐίβ οβΓί&ηάί ιηοΓβιη β ΟοΓίβη^ϊ- 
1x18 ΑΓιβηαιη ίαΐ^ββ, ν. Μυ^ΙΙεΓ. ϋοΓΓ. II, 276 βςς. ΟβίβΓυπι ^β 
οοπδαβίοάίηβ Η(α €Γ36εοπιιιι €οπιΙ)ί6οηυιη Ι)βο8 Αΐηίεοβ αιπίε^β .€οη- 

$Αΐ\ιιαο()ί ίυ βθΓυηΐί|υ6 1)οηοΓ6ΐη ροΐαηθί (489. φιλοτησιος) Αδ€θ-. 
βίιΐ5 ίη €ίε. Υ^γγ. Ι, 26. £«/ αηίβηι Οταβοη» ιηο9^ ηί Οναεοι άί- 
αιηΐ, συμτΐίεΐν κνα&ιζομένους , ί^ηητη τηβτηιη α^αΙ/οΜ ύίδνηί, *α- 
1^ίαηΙί9 γΗτηο ά€09, άείιιάβ αηιιοοΒ ηοιηίηαίιηι. Ναηι ΙοΙίββ ηιβ» 
πιτη ΜΙώαηΙ, φιοΙ%€8 άβ08 €ί €ανο8 81408 ηοηΐίηαδαηί, Αάάϋ 

ΡΪ3ΠΙ. δΐίοΐι. ν, 4, 27. ΡβΓ8. V, 1, 20. 498. ττίρητ ΑΟ: πίνηΰ^ 
ΕΚΙ.: Γβΐίςηί ηΐνεΰ^. νπέρμετρον ΑΚΟ: νϋ1§ο υπέρ το μέτρορ\ 
500. ΑΙοΑβί ίΓ. XVI. Οίνος άνΟρο^ποισΐ^ δ/οπτρον. ΑεβοΗγ' 
Ιμ Γγ. XIII. λ^άιοπτρον είδους χαλκός εατ , οίνος δε νου. 
Τ1ιβο€ηΐ. XXIX, 1. 601. ηρετο «όίιίοηββ νβίαβίαβ. δίοΐι&βαβ 
χαχότι^τα δέ πασαν ελέγχει. ΤΗβοςηίβ ίοΓί&βββ ά6<]βΓ&ΐ τον 
*•^^ρ μέτρον ίσατο πίνων. 503 βςς. Υ^βΙοΙί^Γο ϊηΐβΓ Ραιό« 

4138. 82 ΤΙΐ6οςηί(ϋ5 ΕΙβςίαβ. 

ηίίζη&ώ^ μη πως χά$ ηοδας οίνος ίχπ 
χαϊ νόον ίν ατη&ίσσι• ίίδοιχα $ί μη τι, μάταιορ 
€ρξω &ωρΐίχΟ'£Ϊς και μίγ οναδος εχω. 

Οίνος ηινόμενος πονλνς χ<χχόν. ην Λί τις αυτόν 
510 ηίντι επισταμένως ^ ου χαχον αλλ' ίγα&6ν• 

ι 

Ηλ&ες δη Κλ^άριστ^ βα&υν δια πόντον άνύσσας^ 

ίν&άό^ ίτί ουδέν ϊχοντ ω τάΧαν ουδέν έχων. 
ν7]6ς τοι πλιυοΓ^σιν υηο ζυγά &ησομΐν ημ^ΐς^ 

Κλ^άρισ&\ οΓ ίχομιν χοϊα διδοΰσι ^έοί. 
515 των δ' όντων ταριστα παρέ'ξομ^ν. ην δέ τις «λι^ι; 

σΛ φίλος ων^ χατάχένσ ώς φιλότητος ^χας* 
• ούτε τι των όντων άπο&ησομαι, οϋτε τι μείζον 

σης ϊνεχα ζενίης αΙΧο&εν οίσόμε&α. « 
ην δε τις ειρωτα τον ίμον βίον, ωδέ οΐ ειπείν* 
520 ως ευ μέν χαλεπώς^ ώς χαλεπως δέ μάΧ ευ, 
ωσΰ^ ενα μέν ζπνον πατρώΐον ουκ αποππέίν, 

ξέίνια δέ πλεονιαα ου δυνατός παρέχην. 

4 

Ου σε μάτην ω Πλούτε βροτοϊ τιμώσι μάλιστα' 
η γαρ ρηϊδίως την χαχότητα φέρεις. 

525^^^ 7^9 ^^^ ^^^^^ Η-^^ ^^^ί' άγαϋ-οίσιν εοιχεν, 
η πινίη δέ χαχω σύμφορος άνδρΐ φέρει,ν• 

^α μοι Ιγών ήβης Χ(Λ '^'ηραος ουλομένοιο^ 
του μέν ίπερχο/ιενου, της δ* άπονισσομένης. 500. ίχει Α: νϋίςο ^χτί* 507. χα/• δοΗββίβΓυβ ω<;. 509. 
(Μ^88• Φ 9 293 8(|ς. 511 βςς. \¥6ΐ£ΐ£9Γο ΕριςΓ8ΐηηι&. άη'σ- 
σας ίηΙβΙΗββ δδόν, Ραββον. Ταείι. ββπη. 42. 513. €&ιη6Γ&Γίυ$: 
εγώ 9 όμως κατά τα της νεώς ιχρια χαί των ίρηων ζνγί 
ήγουν τάς χα&ίδρας |ά*α παρα&ήσομαι. ΧΥ^ΐΙελβΓαβ : Λ'«» 

ύποΧίΌ'Βναι^ τα ζυγα ραταδοΙί€€ άΜίην ά€ ^νο€ΐιη^ΐ4€^ Μο 
ί^ίπν ά€ €μνΙαηίΐη αρραναίηί 516. Ηοτηο ηοεί€τ ίη ιηειηοΗαϊΛ 
$%δ4 τίυοοατε νί^ΙεΠιν ρνα€€€ρΗαη ρ€τννί1^αΙηιη ; οτηίβηΐίη €$ί (ίτ^, 
ΌοΙεέ εηϊιη, βΜ< φωά ρταεοιρί ναΐ^ο «ο/<<. Ιά^Λ, 517. €&ιη«Γβ- 
Ηα• ίιιΙ«11ίβϋ ΙΗο «•• 521. Ι^ΐ5Η άπολίιτίίΐν: γ^/ιν^μγ^ ϊμο^- 
ιια<ιιΐΝ , ηοΛ εΜρετε βχρϋαΚ ΛΥβΙοΙί^Γαβ• Ορόηιβ £ρ1(€ΐιια αποΗ" 
πειρ εΐΐ. 09. 530• 8ί€ Κ ειιιη 8(οΙ>•€θ: άπονισομίνης ^Α: ΑοΐΙι. ΤΙιβο^ί(1ί8 £16^1^6. 83 

Οντί τινά ηροϋβωχα φίλον χϋά ίτιατυν ίταί^ορ, 
ονί' έν Ιμτι ψνχιι δονλιορ ουδίν €}ΐι. δα• 

^ΐΗ μοί φίλον ητορ ίαίν^ται^ οπηοτ αχονσω 

αυλών φ&^γγομίνων ίμ^ροισααν οπα' . 
χαίρω ί* αν πίνων χαΐ νπ ξχνλητϊΊρος ακίδων, 

χαίρω ί* ίνψ&ογγον χ^ροϊ ?,νρην οχίων. 

Ου ποτΒ δον)Μη Χίγαλη ι&εϊα πίγνχα^ 535 

αλλ* αΐΗ σχολπ], χανχένα λοζον ίίχίί. 
οΐΓί γαρ ίχ σχΰ^,ης ρόδα ({:νηαν ονδ* ναχινΰος, 

ούτε ποτ έχ δούλης τίχνον ίλενϋ'ίριον, 

Οντος άνηρ €ρίλ£ Κνρνε πίδας χαλχευεται αντω^ 
Η μη ίμ^ν γνώμ7]ν έξαπατώσι ϋεοί. 540 

άημαίνω μη τηνδε πόλιν Πολνπαΐδη νβρις^ 
ηπιρ Κειττανρονς ώμοψάγονς ολεσεν. Χοη με παρ'ά στά&μην χάί γνώμονα τηνδε δίχάσσαι 

Κύρνε δίχην, Ισον τ αμφοτίροιαι^ δόμεν, 
μάντισί τ οιωνοΐς τε χαΐ αι&ομενοις ίεροϊσίν, 545 

ογρα μη άμπλαχίης αίσχρον όνειδος εχω. 

Μηδίνα πω χαχότητι βιαζεο. τίο δβ διχαίω 
τζ§ ευΐρ^/εαίης ονδίν αρειοτεοον. ΡϊΙ IX, 118. άηονκίαμει^ης. Υυΐ^ο άπανισταμε'ρης, Μΐηηβηπο 
<1ίβπ& 8ΐίΜ6υ(Μ. 530. 01^^ (]6(1ί €Χ ΛΚΟ: γαίςο οιτ εν, Χά 
{«οιβηϋΑΐη ΰίΓ. 5ςοΙ. 25. 533. αύ Βηιηείίΐυδ: 1ί1)Π ευ. άειδων 
ΡίετΜηοβ Υ^τΪΛΪηω. 226. Ι.ίΙ>π άχονωΐ'. 535. ί^εΐα Α: Γβ.• 
ϋςτιί (υΰ^εία. Οβ βηιηο ΜΓνίΙί εο^ίι&ικίυπι , ηοη άβ εοΓροΓβ. 

539. ούτος Α: Γ^Ηςαί οντις. ΙΒίθβιη αντω \ «ι βΐϋ. 542. ολε- 
^ί»ΑΚΟ: τβΐίςηί όλεσστ]. νιί« Ρογβοιι. ΕϋΓ. Ογ. 1035. Οοπι- 
ΡβΓ» ν. 603 βς. 543• γνώμονα Α : Γβΐίςαι γνώμην. ΟοτΓβχβηΙ 
νλΐ€ΐ[6Β&Γ. Αηιηοη. II, 6. 545. μάντεσΐ τ Α: ΓβΠςηί μάντεϋΐν. 

517. Ηοηβπιβ Οά^89. Χ, 373. Κακοεργίης ενεργεσί ημεγ' ά^ι- 
ΐ'»». 548. «|)6^ζ«(2ον Μ&(11ι. €γ. {. 136. 

6* 84 Τΐίθοςηίάίδ Εΐβςίαβ. 

^Αγγ^λος αφ&ογγος πόλ^μον^ πολύδαχρνν Ιγΐί^α, 
δ50 Κνρν, άπο τηλανγέος ψαινομίνος σκοηιης. 
αλΧ 'ίπποις 'ίμβαλλε ταχνπτέρνοισι χαλινούς^ 

9)]ων γάρ αφ ανδρών αντιάσαν 5οχ€ω. 
ου ποίλον το μεσηγύ' διαπρηξουσι κίλίυ&ον, 

ίί μη ίμτΐίΐβ γνώμην ίξ,απατώσι ϋ'ίοί. 

555 Χοη τολμαν χαλίποΐαν Ιν αλγών Χόίμίνον άνδρα, 
προς τί ^ίών αιτέΐν ίχλυαιν α&ανατων. 

Φράζεο. κίνδυνος τοι Ιπί ξνρον ϊαταται αχμης. 
αΏ^οτε πό}Χ 'έ^πς, άλλοτε πανρότερα. 

ι 

^^ Αώστά σε μήτε ?Αην αφνεον κτεάτεσσι γενεσ&αι, 
μήτε σέ γ ες ηολλην χρημοσννην Ιλαααι, 

Εϊη μοι τα μεν αυτόν ίχειν, τα δέ πολΧ Ιπιδονναι 
χρήματα των έχθρων τοΐσι φίλονσιν εχειν. 

Κεχλησθ-αι 5' ες δαΐτα^ παρεζεα&αι δ^ παρ εσΰ-λόν 
άνδρα χρεών 9 οοψίην πάααν επιστάμενον. 
» 565 χΌΐ; συνιεϊν^ οπόταν τι λεγτι σοψον^, οψρα διδαχ&ΐ]ς 
χαΐ τοντ εις οϊχον χερδος ^χων απη]ς, 

'Ήβη τερπόμενος παίζω ' δι^ρον γαρ ενερ&εν 

γης όλεαας ψνχην χείσομαι ώστε λί&ος 

αψ&ογγος, λείψω δ' ερατον γάος ηελίοιο^ 

670 ίμπης δ* εσβ'λος εών οιρομαί ουδέν έτι. 549. ΑβδοΙι^Ι. διιρρί. 179. όρω χονιν ανανδον αγγελον στρα- 
τού, δβρι. ΤΗβΙ). 81. αίΰ^ερία χόρίς με πεί'&εν φανεισ "Άναυ- 

δος σαφής ετνμος άγγελος, Η. 1. €&ιηβΓΑπυ» τβοΐβ άβ βί^ηίδ 
ρ€Γ ί^ηββ <)α(ΐ3 €0§ίΐ3ΐ, υι ίη ΑββοΗγΗ Α§8ΐη<ΐηιηοη6 ίαείαηι 08γγ&« 
ΐαΓ. 653. Υϋίβο ου πολλήν το μεσηγύ δίαπρ, χελ. 1,ί1)π 
τιολλονι Γβεΐίυβ ίηΙβΓρυηχίι ΒεΙίΙ^βΓυλ 555. εν αλγεσιρ ητορ 
έχοντα Α ροβΐ ν. 1178. 556. 11>ίάβιη Α τιρός δε Ό•εών : Β προς 
δέ &εών δ': Κ ηρός τε 4>εών δ'. 657. εηΐ ξυροί) Υσταταί 
ακμής 11. Κ, 173. ίικίβςαβ ιηϋΐιί βΐϋ. 559. ΟίβΙιοΗοη β ρπιβ- 

£Γ6&8ο 8€ίΐ€ 8β]υηχίΐ ΛΥβΙοΙίοηίδ. ΡΓ&β€ΐ&Γβ ν6Γθ νυΐ^αΐαηι ώστε 
σε μήτε 6ΐιιβα<1&νί( βββίίαβ. V. Ειιηρ. Μβά. 128. €αιιι 86ΐιο1ϋβ. ΤΙΐ60§ηι<11δ Εΐβςι&θ. 85 

//6ξα μί¥ άν&ρώίΐοία^ χαχον μίγα^ ^**1?« ^' α^^ίανον' 
πολίοΐ άπύφιτο^ δοξιαν ίχουσ άγα&ων. 

Ευ 'έρδων ^υ πάσχί, τι χ αγγ^λον αλίον ιά?Λθίς; 

Οι μ^ ψιλσι ττ^οδιδονσιν 9 ίηΑ τον γ ίχ&ρον αλίνμαι 675 
ώστί χνβέρνητης χοιράδας έΐναΛίαζ, »**' Ρΐΐτιρον Ιξ αγα&ον &Ηναί χαχον η \ χαχοΰ ίσ&λόρ. 
μη μί δίδααχ ^ ον τοι τηλίχος ίΐμΐ μαϋ•ειν^ 

Εχ&αίρω χεκχον άνδρα, χαλνψαμένη δΐ ηάρ^ψξ^ 
μίχρης όρνιθος χοί;^οι^ ϊχονσα νόον. 580 

Έχ&αίρω δ^ γννάίχα η^ρίδρομον άνδρα τι μοργον, 
0^ τΐξ» αλλοτρίηφ βονλ^τ αρουραν άρουν, 

ΆΐΙα τά μίν ηροβίβηχεν , άμηχανόν Ιατν γίνέσϋαι 
αργά' τά δ* ί^οπίσω, των φνλαχη μΑέτο). Πααίν τοι χίνδυνος ίπ εργμασιν, ονδέ τις οιδιν 586 

Λί/ σχηαην μίλλη πρηγματος αρχομένου. 
αλλ* ό μ^ν ^υδοχιμπν Τίπρωμ^νος, ον ηρονοτσα^, 

ίς μίγά?.ην άτ^γν χαϊ χαλ^πην ίπ&ΐδν* 
τω δέ χαλως ποηνντι ϋώς περί πάντα τίδ-ηαιν, 

συντνχίην άγα&ην, δχλυσιν άφροσίνης, 59ί) 571. ΑΙαηΑη ίτ. ΜΧ. ΠέΊρά τοι μα^ησιος άρχά. 572. 
«ΛίΙρητοι Α: ΓβΗ<]ϋί άιΐδίρητορ. €ίτ, 665• 573. ηάσχ ηι Α: 
7Γ(>«Γΐ£ τ/ τιιΐ^ο. Μβιη ιαλλο^: τβΐίςυΐ ιάλλΗς. Β€η€ /νί«>«ίί 
<ί6> 6^« 9ίΙ, 577. 1/ν6ΐ€]£6Γο ίηΐ6Γ ΡΒΓοθίΑβ ε11. νν. 196. 91. 
Ι^οΐΜηαηηνδ φρερον οι ν, 1370. £€ςβΙ>&(αΓ ^ίΐδιον, 579 βς. 
^'^'βΙοΙίβΓο £ρί^Γαιηπ)ΐι. ΙΙάραμι αά ν6Γΐ)ΐιιιι ηαριίναι Γ«νθ€Αΐ 
Η«ΠΒ&Βηο3, 682. αρουραν άρουν. θορΗ. Απί. 669 οιιιη Ιηφρ. 
584. αργά ΕΛά'ιΜηΒ: \Ίϊ>τ\ ίργα, τώρ <^νλααή ΓβοφρΙ 6χ Α: 
ιβΗίΙιιί ϋΐ νη]^ο τρ^ ,φυλαχβ. Αά ββηΐ«η(ίλα δίιιιοηί<]β3 ίτ, 111. 
το '/αρ γίγίναμίνον ονχίτ ϋρόχτον ίστα•., 586 8(|<4. δοΐοίίδ 
δαηΐ ΕΙ^ς. XI , 65 Βα<ι• 586. π?; ΑΕ : ΓοϋηΜί ποί. • 86 Τ1ιβο§ηιάί5 ΕΙβςίαβ. 

* Τολμαν χρη τα δίδουσα ϋ-ωΐ ϋννιτοΐαι βρστοίσιν^ 
ρηϊδίως δέ γερειν αμφοτέρων το λάχος, 
μίμε καχοΐσιν ααώντα λίην φρένα ^ μητ αγαΟΌίαν 
τερφ&εντ έ^απίνης, ηρίν τέλος αχρον ιδέίν• 

69δ'1/ΛΊ9•ρωπ, αΏ^ηλοΐΰΐν απόπρο&εν ωμεν ίταΐροί' 
πλην πλοντον παντός χρ^]^^^τός ίίΤΤί χορός, 
δη ν δη γ.α\ φίλοι ώμεν, * άτάρ τ αλλοισιν ομΙλει 
άνδράσιν, οι τον σον μάλλον ΐσασι νοον. 

Ου μ ελαϋες φοιτών χατ άμαξηόν^ ην αρα χαΐ ηριν 
β^ ηλαστρεις^ χλέπτων Ίΐμετέρην φιλίην. 

ερρε, ϋ-εοϊαίν τ εχ&ρί χαϊ αν&ρώηο^οιν αΐίΐβΤί^ 
ψνχρον ος εν χόληω ηοιχίλον είχίς οφιν, 

Τοιάδε χαΐ Μάγίημας άπώλεσεν *έργα χάι νβρις^ 
οία τα νυν ίερίμτ τηνδε ηόλιν χατέχει, 

60δ ΠολλίΖ τοι ηλέονας λιμού χορός ωλεαεν ί}δη 
άνδρας, οσοι, μοίρης ηλειον εχειν ε&ελον* '^ρχί] εηι 'ψενδους μιχρη χάρίς* ες δέ τελεντην 

αίσχρον δη χέρδος χιή χαχβν, άμφότερον, ♦ 
γίγνεται' ουδέ τι χαλϋν, οτω" 'ίρενδος ηροςομαρτη 
610 ανδρϊ χαϊ εξέ?.&ί] πρώτον άηο στόματος. 592. άμφότερον ΒΓυηοΙίίιιβ. 503. δίΓ Α: νυΐ^ο χαχοϊσι 

νοοώ^ΐ' λυπον. 595 δ(](ΐ. ΛΥβΙοΙιβιο £μίβι&ιηηι&. 596. τίλού- 
τον ΛΚΟ: Γ6ΐί(ΐιιΐ τούτου, Ηοιη^Γαβ Πάηωμ μεν χύρος εστί. 

597. ύμίλει Α: Γοΐίςυί όμ»1ε7ν, Οβί^Γοβι ΓοΝβδδβ βοηρβίι ΤΙιβο- 
£1119: δην δη χαί. ψίοι ωμεν ατερϋ*^ ακλοκη δ^ ομΙλει, 
599•6ς€ΐ. ννβΙΰΙίβΓΟ Ερί$Γ&ιιιιΐ]&. 602. \νορΙί«ιιβίυ8 'ψνχριο, 

υρίο^αβ θΐ Βπιηοΐίίυδ ποικ/Αφ. Τ1ιβθ€Γ. XV, 58. τον '^νχρορ 
Οψιν• ίτΐ^ίάπηι αηρΐξ€ίη ΥίΓ^ίΙίυβ ιΐίχϊΐ. είχες οφι», Ρογι&$5€ 
εί)(ί σ' οφα^. €0$. 4. ΑΐΙι^η. XII, 515, 6. ΟΓγ. ν. £103. 

§0^, μιχρ» ΑΚ^ ^9^. ηρος€ΐμαρτ7μ Α : τ^Υιφιϊ ηροςομαρτεΤ. 

610. Χ€ίί Α: ΓβΗοίΐί ϋαι^, * ΤΙΐ6οςηίθί3 Εΐβςίαβ. 87 

Ον χαλ^πον ψί^Μ τον πλησίον^ ονϋ μ^Ρ αντόν 

αίνησαι* «ϊέίΛο^ί; άνδράοι ταντα μίλ^^' 
οιγάτ δ* ονχ ί&ίλονσι χαχοί χαχα λ^σχάζονης' 

οι δ* αγαΟ-οϊ ηάννων μίτρον ιάοϋΐν ϊχην. 

Οιϋνα ηαμπ-ηδψ αγα&υν χαϊ μίτριον άνδρα ^*δ 

τών νυν ανΰ-ρώπων ηέλιος χα&ορα, 

Ονη μα£ άνΟ'ρωτΐοις χαχα&υμ$α πάντα τίλΗται* 
ιιολλον γαρ &νητών χρέασονΒς α&άνατοι. 

ΙΙό)£ <ν αμηχ<χνίϊΐαι χνλίνδομαί αχνυμίνος χτρ* 
αχζψ γαρ πενίης ονχ νπ^ρώράμομ&ν. ** 

ΙΙαζ ης πλουαιον άνδρα τίπ^ ατίΗ δί ίΟηχρόν* 
ηααιν δ* αν&ρώποίς αντος ίνατη^ νόος. 

Παντοΐαί χαχότητδς Ιν αν&ρώποισιν ΐασί^^ 
τζαντοΐαι δ^ άριταϊ χαΐ βιοτον παλαμαί» 

Αογα)^ον ψρονΒοντα παρ αφροσι πόλΧ αγοριυπν β^ 

χάί σιγαν αίίί* τοντο γαρ ου δυνατόν. 

Αίαχζόν τον μ^&νσντα παρ άνδράσι νηψοσιν άναι^ 
αισχρον δ* η νηφων παρ μέΰνουοί μένπ. 611. ίχντορ ΒΌΜΝ: Γογ». μιν αντορ* Οο^ίΓβ* ΕΙ* ονόί μί, 

63Θ. ':ΐίνίης τβ€βρί ρχ ΑΚΙ.Μΐνθ ίηίΓ& ροβΙ 1114. Λρχην γαρ π«- 

''<';? 6χΙιίΙ>βηΐίΙ>υ9. Νβιη Ιι. Ι. οιηηββ αχρηρ γαρ πίρίηρ, \ϊά^ 

Ι^πΓίρ. Ατ€ΐιβ1«βί ίΓ. IV. Ον γάρ νπ$ρ^€ΐν χνματος αηραν 

^ινήμισθ•*" ίτ& γαρ &άλλ€Φ π^νία χαχον Οέσχκηον, ψΒνγΗ 9 

^'^βοζ' Αβ9«1ι. Εαη. 660. ^21. τίδ$ — άτΐπ, Αΐΐ^η Ηαμ 
<Όαΐ]»ο&ίιίο βχ€ΐΐ9«ιίοηΓΐιι Ηα^βί €Χ ορροοβηιΐί ϋιι^Μ, ν. ΒηΙΐιη. 6γ. 
Μ«. Π, 363. Ι.οΙ»«•1<. ΡΙίΓγη. 564.^ ΪΙλ δώτγι — άδύτγ Ηοηι^ύ. 
%. 35$. Α«1Ιβ8 ΟίοηγΜΟΒ π^ρΐ άχΚίτωψ φημόχωρ ^ρηέ Μ\άυη 
ΟοΓηη€ορ. 1, ίοΙ. 4. Το ατιοο πύρ&ιτον' Πας ης ηλ^ύϋΦον 
ον^ρα η^' ατΜ δέ π€ρηχρ6ν («ίο). Φίλ ΒπιΐΜΐ(ίαβ ύντός. 
Α4 ββηΐΜϋΑΒ οίΓ. ΑΙοΑβί Γγ. XXVIII. 62Τ. νηφοσοβ Α βΙ 1ιΙ>Γί 
δ(οΐΜΐ€ί: \νΙς• νι^φονσ\ €ίΓ. 481. δοΐΜβίβΠϋ «ομΙ υιαιι ρΑϋΙ- 
(ίρίβπι, μνΙ «ύΐβ€ΐίνιιη •Μ«, 0«€ΐβΒ<Ι«η «Ι ^φρ^ν , ϊδμοίν α 88 ΤΙιβο^ΙΑίβ Εΐβ^&θ. 

"Ηβη χαΐ νώτης ίπικουφίζέΐ^ νοον ανδρός, 
630 πολλών δ' Ιξαίρα &νμ6ν ϊς άμηλαχίην. 

^ίΐί τινί μν ϋνμου χρίσαων νόος, αίίν Ιν ατανς 
Κνρν ογ€ χαϊ μ^γάλαις χέίταν ίν άμπλαχίαις, 

Βονλεύον δ\ς χαϊ τρίς^ ο τοί χ ίπϊ τον νοον %λ&ίι' 
άτ7]ρ6ς γαρ άίϊ λάβρος άνι)ρ τύ^ϋ-Η. 

^'^^^Ανδράσΐβ τοΐς αγα&οΓς 'έπεταί γνώμη τε χα ι αιδώς ' 
ου ννν ίν τιολλοΐς ατρ^χέως ολίγοι; 

'Έλπις χαΐ χίνδννος ίν αν&ρώποισιν ομοΐοι' 
ουτοί^ γαρ χαλεποί δαίμονες αμψοτεροι, 

ΙΓυλλάκι παρ δο^αν τε χςμ ίλπίδα γίγνεται ενρεΐν 
640 ^ίργ ανδρών, βονλαΐς δ' ονχ επεγεντο τέλος. 

Ου τοί χ εΙδείΐ)ς οντ εννονν οντε τον ίχΟρύν, 
ει μη σπουδαίου πρηγματος άντίτύχοις. 

» 

Πολλοί παρ χρ7μ7}ρι φίλοι γίγνονται εταίροι, 
εν δι σπονδαίω πρηγματι πανροτίροι. 

ι 

64δ Πανοους χηδεμονας πιστούς ευροις χεν εταίρους 
κείμενος εν μ^γά?,}] &νμ6ν άμηχανίη. 631. ίίτ*!^* Α: νυΐ^ο (ί>ηερ, 632. χνρραΊ χαί Α: Χ^ί^*^^ 
χαϊ <^υϊο<ΐϋς |*1>η : »1ϋ χνρνε τι (τοι) χαί , χύρνε 19 'αύ. €ογ- 
Γβχίΐ Βηιηοΐ^ίπδ βχ ΰο^ίοβ. 634. άεί Α: Γβΐίςαί τοι. 11|& Γοιίρ» 

Ιιοΰ υηο Ιοοο υβιιβ «βΐ ΤΙΐ6ο§ηί8, βι υβϋβ 08(. 636. οΓ %»ΰν Ββΐί- 
]<«Γμβ 6χ δΙοΙ)&6θ: βοεικαβ βυηι €0(ϋ€^9 &ρρίε(ο ίο ϋη^ νβΓδη^ 
§ί^Βθ. ίΑ4βΓΓ0§&ηθί. εν Α: Γείίςιιί μεν. ολ//ο« Α: δ' ολίγοις 
Γ«]ΐ<|υί. ΒΓαηοΙίϊυΒ ι^ίΐαΓ βΐο: ου νϋ» μεν ηυΚΙοίς, άτρεκεως ^ 
ολίγας. 63Β. ΡΜίζίΙί υΐ6νηΗ€ ά€Η8 ΡΓορβΓίιυβ. β39. παρ ίίόξαι^ 
Όί^6η. ΡίικΙ. 01. XIII, 83. γίγνϋτα*^ εύρείν Υί^βΓ. 231^ 1>. 641. 
δί<: «χΊιηί« Α: χησ^ι ο εΤς ΚΟ» χηί9ΐ δ εΐς νυΙ^ο. ΟθΙβΓαιη Λ 
Ιιίο βΐ §ΐ4(ίιη φοΗ'^^ί*^^^» ηράγμξκξΐ. βΙ6. <>νμόί^ ΑΚΟ: 
νϋΙ§ο Ό-νμον. 650 Τ1ΐ60^ί<1ίβ ΕΙβςίαβ. 89 

"Ίΐδη νυν αιδώς μίν ίν αν&ρωποίΟΐν ολωλέν, 
αυτάρ άναιδπη γαίαν ίηι^τρέί^ίται* 

Α ίεΛη πίνίη, τί ίμοϊς ίπίΧΗμίνη ώμας 

αώμα καταισχύνεις καϊ νόον ημέτερον; 
αισχρά δέ μ ονκ έϋέλοντα βη] και ηολλά δώάακΗς, 

ίσ&λα μδτ άν&ρώπων και κάΧ ίηιατάμενον. 

]Λ'δαίμων ηην και &6θΐς φίλος ά&ανάτοισιν, 
Κύρν * αρετής 3* άλ?,ης ονδίμιης ίραμαι. 

Συν τοι ΚνρνΒ ηα&όντι κακώς άνιώμι&α ηάνης* 
«Αλά, το* αΧΚοτριον κηδος ίφημέριον. 

Μηδέν αγ€€ν χαλεποϊσιν άσώ ψρίνα μηί άγα&οΐσιν 
χαΖρ 1 ί^ή ίϋτ ανδρός πάντα ψίρειν ά)'αϋΌν. 

Ον^ ομόσαι χρη τονϋ^ , οτι μηποτε πρηγμα τύδ' ίσται' 
ϋ•£θί γάρ τ€ νίμεαωα , οίσιν ίπεστι τέλος, 660 

Και πρηξαι μέντοι τι και εκ κακόν ίσθ-λον ίγεντο^ 
καϊ κακόν ί| αγαΟΌν. και τε πενιχρός άνηρ 

αίψα μάΧ έπλοντΊ^σε' και υς μόλα ηολλά πίπαται, 
ίΐ^απίνης πάντ ονν ωλεσε ννκτΐ μιτ}. 655 649. ΟίΓ. 3δΙ 8(ΐς. δΐιηοηί^ί. Ε1β§. Γγ. Ι^ΧΙ. ψο7ς επικεί- 
μενη Α: Γβΐίςιυί εμοΤσι καυχημένη, 651. κακά πολλά δ(οΙ>86ΐΐ8: 
ΕΙ ν. Οά^%%, Β, 188. πάλαια τε πολλά τε ειΰώς. β. Οίη^οΓί. 
ΡΓ&«ί&ΐ. ΒβιηοδίΙι. IX. 652. μετ Α βΐ δίοΗββαβ: παρ* να1§ο. 

\\Α€ 739. €ηηκ ^οτηίηίΰυε ρΓοΰΐΒ. 655. τοι Α: σοι ΓβΙίςαΙ. 

65<ϊ. το γ ΒπιηΓΐ<ίιΐ9. 657. άσώ» Μητ^ο ΒΌΜΤί ηγονν λυ- 
1 ο ί/. 659. τουΟ οτι ΟαιηβΓ&πυδ : ΗΙ)Γί τοντύ τι , τοντο , τού- 
ιω, 660. γάρ τε ΑΟ: ΓβΗςιιί και γάρ. Οαίθαιη Ιββίβ Ο&ιπβ- 
Γ8ΠΟ ϋ•εοϊ γάρ τοι. 661. Βπιηείίϊυδ χρη ηρηξαι μεν τοι τι ' 
χαι βςΐ]. Όβίβνί ιιηροΓίυηΕΠί στιγμήν ροδί τι ροδΗ&χΕ. 663. πί- 
:ιαται ΒΓΐ]η€ΐ{ία5: Γθάί€€8 πεπασται. δοΙι&θΓβΓυδ ιη&1ΐ1 πεπατο. 

654. εΙαπίν7]ς οηιοτοϋν Α: ΕρΚοπια πάντ αύ, δβϋ οΓγ. ΗβΓοθ. 
II, 39. 47. 88. ΙΙοιίβί ΕρίβΓ. ^8^ο68. Οβί. Ερί§ΓΓ. ΠΙ, 46, 8. 
ΠΑΠυη^. ΡαΓίίοο. Ογτ. II, 18. Ι/ηιΙβ άπ ογ ονν βυδρίΰβηβ βοΓί- 

Ιχ^ηϋηΐη βδδβ. ' ,«*»7 ΑΟ : Γ€ΐί<|θί |Μί«. 92 Τ1ιβο§ηί(1ί8 Έΐβςίαθ. 

ουί' «/ σωφροσυνην ^ιίν ίχοις 'Ραδαμάν&υος αυτοί, 

πλπονα δ' Ηδείης Σίσυφου Αιολιδ^ω, 
οςΤ£ χαΐ ί| Άίδεω πο?^νϊδρίρσιν άνηλΟ-εν, 

πΒίσας Πίοσεφόνην αίανλίοισι λόγοις, 
ΙΟ&ητε βροτοίς παρίχη λη&ην ^ βλάπτονσα νοοιο — 

αλΧος δ* ονηω τις τοΰτό γ ίπεψράσατο^ 
ίίντινα δη ϋανάτοιο μέλαν νέφος άμφιχαλύψρ, 

ίλ&ΐι δ* ίς σχι^ρον χωρον άποφ&ιμένων, 
χυηνέας τί ηύλας ηαραμόίψόται , άίτε θανόντων 
710 ιρνχας εϊργουσιν καίπΐρ άναινομένας* 

άλ/ί αρα και κέίθ-βν πάλιν ηλυ&Β Σίανφος ί'/οως 

/ς φάος η^λίον σφΐισι πολυφροσύναις' — 
ούδ^ Η ψέύδέα μέν ηοιοΐς ίτυμοισίν όμοια, 

γλώσσαν έχων αγα&ην Νέστορος άντιβέον, 
715 ώκύτερος 3' ιϊησ&α πόδας ταχέων Άρηνιών 

χαϊ παίδων Βορέω, των αφαρ πσϊ πόδες. 
οΏμ χρη πάντας γνώμην ταύτην καταϋ-έσΟ-αι^ 

ως πλοντος τιλείστην πασιν έχει δνναμιν. 

^Ισόν τοι πλουτοΰσιν^ οτω πολύς αργυρός εστίν 
720 καϊ χρυσός καϊ γης πνροφόρον πεδία 

'ιπποι &^ ημίονοί τε, καϊ ω τα δέοντα πάρεστιν 

γαστρί τε καΐ πλευραϊς καϊ ποσϊν αβρά πα&ειν 
παιδός τ ηδ^ γυναικός, υταν δέ κε των άφίκηται 

ωρη , συν 5* ηβη γίγνεται αρμοδία^ 702. 5Ϊ€ Λ: Γθ1ί<ΐϋί νίΐίοδβ Μολίΰον Σίσυφου. 703 — 715. 
δυ5})6ε(&( ννβΙεΚβΓϋδ. €οηΓβΓ Τ^Γίαβυπι ΕΙ. IX, 3 βί^ς. 705, 

νύοιοΧΚΟ: Γβΐίςαί νόημα. νί(1β ν. 223. Μ&αΗ. Ογ. §. 338. 

707. άμφιχαλύψί] Α: Γβ1ί(ϊϋί άμφοίαλύψοι. 708. 'Λ^/; ΑΚΟ: 

Τ€ΐίςιιί ελϋΌΐ. ες σκιερύν Α ε( οείο &1ίί Ιϊ&γΊ: ΒλΙ χριερόν. 

Ι«63£(>3ΐυΓ χρυερον, 711. δίο Α: νυΐ^ο Σίσυφος ηάλιν ί^Αν- 

ϋ^εν ηρως. 713. ηοιοΐς ΑΟ: Γβΐίςοί ποιεΤς. ΠοιηβΓυβ Οό>55. 

Γ, 202. Ηβ5ίο<1. ΤΙιβο§. 27. 715. ταχέων ΑΚΟ: ν. ΒαΙΙιη. Ογ. 

Μβχ. Ι, 252. δοΐιοΐΐ. II. Ε, 269. 716. Βορέω Α: νυϊ^ο Βο- 

ρέου, *Άφ.αρ είσί , Ιι, β. νβ/οαββ 9ηηΙ , οΓγ. ΗοιηβΓ. 11. Ψ^ 311. 

ΒϋΙίηι. €γ. Μβχ. II, 429. 561. 717. δίο ΑΟ: Γβΐίςυί αλλά ;'ί 

χρη, αλλ* άγε χρη. 719 — 728. δοΐοηβα βυηΐ Εΐ€§• Γγ. 14. 

724. αρμοδία &ραϋ δοΐοηβπΐ: 1ίΙ>π ά^μόόίος, Κ. άρμάδιον. ΤΙΐ6οςηί<1ΐ8 ΕΙβςίΑΘ. 93 

ιαυτ Μ^^νος &νητοΪ0$, τα γαρ π^ριωσια ηάντα 735 

χρηματ εχοϊμ ούδιϊς ίρχ^ται ης Άίδιο}^ 
ονδ* αν αποινα διδονς ϋ'άρατον ψνγοι ονδέ βαρέας 

νοναονς ουδ^ χακον γίΐρας ίπ^ρχομίνον. 

Φροντίδας αν&ρώηων ί^(χον πτδρά ποιχίΧ ίχονσαι^ 
μνρόμέναι '^ρνχη^ ίίν^/Μ και βώτον, 730 

Ζίϊ' πάτίρ, ιΐδ-ε γίνοιτο ϋδοΐς ((,ίλα τοΐς μέν αλιτροΐς 

νβριν άδδΤν, και σγιν τοϋτο γένοιτο γίλον 
Ο^νμω, σχίτλια Εργα μετά (ρρόσϊν όσης απήνης 

ωγάζοιτο ϋ'ίών μι^δ^ν οηιζόμ^νος^ 
(ίντον ίηατα πάλιν τϊϋαι κακά, μηδέ τ οπίασω 735 

:ιατρος άτασΟ'αλίαι παισΐ γίνοιντο κακόν ' 
παί3ί§ 3* οΊ'τ αδίκου πατρός τα δίκαια νοίννκς 

ποιώοιν Κρονίδη σον χόλον αζόμένοι, 
ί^ ί<{ψϊς τά δίκαια μ^τ άατοϊσιν (ριλίοντ^ς, 

μη τ IV νπ^ρβασίίΐν άντιτίνδίν πατέρων, 710 

ταντ ίΐη μακάρεσσι ϋ-ιοίς φίλα, νυν ί^ 6 μ^ν ϊρδων 

ίΧ(/>ίύγιι^ το κακόν δ* άλλος ίππτα ψέρα, 

Κάί Γοντ, ά&ανάτων βααιλευ^ πως ίατί δίκαιον, 

ίργύϊν όστις άνίιρ έκτος Ιών αδίκων, 
μη ην νπ^ρβασίην κατέχων μηΟ' ορκον άλιτρόν, 745 

αλλά δίκαιος έών μη τά δίκαια πά&η; 
Γίι; δη κεν βροτος άλλος, ορών προς τούτον, ίπίΐτα 

ί(ζοιτ ά&ανάτονς, και τίνα &νμ6ν ίχων, 
οπ;ιοτ άνηρ άδικος και άτάσ&αλος, ούτε τεν ανδρός 1%.\ίΐύ€ω ΑΚΟ: ννίΐ^ο αΐδην. 729 βίΐ- \ν£]€ΐ{6Γυ8: €ι/- 
'βί ΚοίηίηΜηι ηοη βοίατη €^ΐ0Τ€β βνηΐ €ΐ (μ•αΌ€8 , υύτίαη ναΗα€ ςαο• 
ϊ«<. 733. ύιατάφρεσι ί* Α: μηά φρεσί Ό-' Κ: μετά φρεσΐ ό^ 
ναΐβο. ά^',νης ΜΜ: 'οοΓΓβοΐυιη ίη «άϋ. νβ«. 736. δίο Α: 
«ασ^αλ/α Κ: να1§ο άιασ{>αλιη π. γένοιτο. 737. παΊδας Ι^ 6( 
Ταπϊ€ΐ)α8. Ταπί τ Α: ^' ΚΟ. 738. ηοιωσιν Α: νυ1§ο ποιονσι, 
*45. μη{> ΗΒπ οιηηββ: 1βδβΙ)ΕΐυΓ ρ^ί^. Ιηΐβΐϋςβ μήτε νηερβα-^ 
«'^» μήτε ορχον. 746. ος τις — μη πά&τί ίΙΙυβίΓΑΐ ΜβίΙΙι. 

^Γ.,ρ. 1303. 747. ιΐα δη κεν Α: ναΐδ© τί^ δη καί, 749. ουτΒ 94 Τ}ΐ60§ιή(1ί5 Εΐβ^β. 

7δ0 ονη Γ*ν ά&ανάτων μψιν άλ^νομβνος^ 
νβρίζη τύ^,οντο} κεχορημένος, οί δέ δίχαιοί 
τρνχωνταί χαλεττ^ι τειρό μόνοι πινηι; 

ι 

Ταντα μαβών, φίΧ ίταΐοδ, δικαίως χρήματα ττοιον, 
σώγρονα &νμ6ν έχων Ικτος αταο&αλίης, 
Ί^^αΐΗ τώνδ* ίτιέων μ^μνημίνος. 6ς δ^ τΛευτην 
αινηοας μνδω βώψρονι τιειΟομ^νος. 

Ζευς μίν τηζδε τίοληος νηηρεχοι, αΐ&ερι ναίων^ 

αίύ δίξίπρην χίΐρ ίτι απημοσννγ^ 
άλλοι τ α&άνατυι μάκαρες ϋ-ίοί' αυταρ ^ΑηόλΙων 
760 ορΰωσαι γλωασαν καϊ νόον ημέτερον. 

Φορμιγξ αν φ&ίγγοι&* 'κρον μέλος ηδέ και αίλός, 

ημπς δε ΰΤίονδας &εοΐσιν αρεσσάμενοι 
πίνωμεν, χαρίεντα μετ άλληλοισι λέγοντες, 

μηδίν τον Μηδων δειδιοτίς πολεμον. 
765 ωί' είναι και αμεινον' ινψρονα &νμυν έχοντας 

νόσφι μεριμνάων ενψροσννως διάγειν• 
τερπομενονς, τηλου δέ κακας απο κηρας αμνναι, 

γήρας τ ονλόμενον και &ανάτοιο τΆος• 

Χοη Μουσών &εράηοντα και αγγελον, εϊ τι περισσοί 
770 ειδείη σοφίης, μη φ&ονερον τιλέ&ειν, 750. τευ Α: ^*?1^^ι1α^ τι. Χιάβ ΗβπηΗπη. Υί^βΓ. 918. 
7δ1. υβρίζω] ΑΚ: ναΐβο υβρίζει, 752. Ι-ίΙ>Γί τρύχονται. Ιοί. 
11. /, 419. 6δ8. 760. όρ&ώσαι Α. Υαίβο άρ^ρώσαι.^ 761. 
* Ι.⧀ΐ)3ΐαΓ φορμιγγ αν φ&έγγοισϋ-' ί. μ. ηδέ και αυλί^^. 
8βί! φόρμιγγ ί αυ Κι φ^ίγγοιϋ^ ΟβΚΝΟ: αυλός Α. Ηίηδ 
ΒΓαηΰΙιΗ βοηρίαΓοπι Λ<1ορΐ&νί. 762. αρεσσάμενοι ΑΚΟ: Επρβ- 
Γΐυβ €οη]Ιαΐ άρυσσάμενοι. δβά ν. 11. ^, 362. 764. τωί' -^ 
πολψων Α. 765. βίο Α , ββά ειν ρτο βα ς. β: Λα*/ γρΗ*!"* 
άμεΐνονα ευφρονα, ΑΠίβΓ ()Ϊ8(ίηχί: ιη1βΓρυη§(ΐ1>&1υΓ ώ^ «•''*'• 
ηαΐ αμεινον εΰφρ. κτλ., ψχοά ίη(€ΐ1ί§ΐ ηβςυίΐ. ϋβ Ιιφ^^^^ 
^υμον 6( εύφροσννως ΙηχίΑ ροβιΐίβ ν. δβίάΙβΓ. ΕαΓ. ϊρΐι. Τβοτ- ΤΙΐ6οςηί(ϋβ ΕΙβςίαβ. 95 

α^,ά τα μίν μώσ&αι^ τα δέ δαχννναι, άλλα δί Λοηΐν. 
τί Οίριν χ(>η(η]ται μοννος (πίΟτάμενος; 

Φοίβε αναξ, ίχντος μ^ν ί;ϊνργωσας πολιν ίχριρ^^ 

'Μχα&όω Πέλοπος παιδί χαρίζόμενος' 
αντος δέ στρατον νβριστην Μηδωρ απέρυχί 775 

τηί^Β πολίνς^ 'ΐνα αοι λαοϊ ίν ένγροσύντι 
ηοος ίπερχομένον χλατάς πέμπωα ίχατόμβας^ 

τίρπόμίνοι^ χι&άρτι χαϊ ίρατγ ϋ'αλίΐ] 
παιάνων τ€ χοροϊς ίαχάίσί τ€ σον περί βωμόν. 

η γαρ ίγωγε δέδοικ αγραδίην ιςορων 780 

χαϊ στάσιν Ελλήνων λαοφ&όρον' αλλά συ Φοϊβδ 

ϊλαος ημετέρην τηνδδ φύλασσα πόλιν• 

ΊΙλ&ον μίν γαρ ΐγωγε χαΐ ίς Σιχελην ποτέ γαΐαν^ 

ηΧ&ον δ* Ευβοίης αμπελόεν πεδίον 
Σηάρτην τ Ευρώτα δοναχοτρόφου αγλαον αστν* 785 

%αί μ εψίλενν προφρόνως πάντες επερχόμενον• 
(ΐίΧ ουτις μοι τέρ-ψις επΙ ψρένας ηλθεν εκείνων• 

όντως ονδ^ν αρ ι; ν φίλτερον α?Λο πάτρης. 

Μη ποτέ μον με?.έδημα νεωτερον α?Λο (ρανείη 790 

αντ αρετής σοφίης τ, αλλά τόδ* αίέν έχων 771. Οατη νβΓΐ>ο μώσΟαι, ϋ. β. εοπίΐηβηΙαΗ^ ΡΓορβηίβηαιη 

^Ηα(τ€Τ€ Ι, 7, 6. οοηΓβΠ ΛΥβΙεΙ^βΓαβ. Υοΐυίΐηβ ΤΙιβο^ηίβ Μουσών 
ηοηίηίβ οπ§ίη&ΐίοη(>ιιι άΒΤ^ί ΟβίβΓυηι πιβιιιίηβπιηυβ ΡΓονβΓ^ϋ 
1)ϊΙ)Ιίοί: *£άν σοφός γένΐ] σεαντώ, υΙε\ σοφός γενρ] χαΐ ηΖ 

τίΧηαίον. 773. θ6 ΑροΠίηβ €οη€ΐΐ(θΓβ &1(εηυ8 &Γθ1β Μβς&Γβη- 
$ίοιη ν. ΜυβΙΙβπ Όογγ. Ι, 229. ϋο ΑΙοαιΙιοο Ρ&αβ. Ι, 41, 5. 42, 
1. 43, 4. ΕϋΓίρ. ΚβΓαοΙ. 279. Ονίά. Μβί. VIII, 14. 773- Ηβ- 

ΓΟίΙοΐαβ VI, 112• Τέως ην τοΓσ* "ΕλΙησν χαΐ τουνομα των 
3ίϊ}ίωι^ φό/?05 ά'λοΰσαι; ν. 950. 778. 8εΙι&βΓβΓα3 ««/ τ ερα- 
τ|] ^α)Μ}, 785. δββρβ £υΓ0ΐ&3 όοναχόεις, δοναχώδης δίιηιιι. 
3ρρ«1Ι«ΐ0Γ, τ. £υπρ• Ηβΐ. 213. οαιη Ρύα^Ικϋ ηο(&• Ευρώτα άστυ. 
€οαί€Γ Ρίη<]&Γ. 01. Π, 10., υΒί Α^πββηίαιη «»( ίερον οϊχημα πο-* 
]''μον, γ. £ο€€ΐ£Η. ΕχρΙί€&ΐ1. ρ. 123. Α(1ΐ€η&6 Εοηρ. Μβ^. 84& 
'ίρώΐ' ποτα^ώΐ' ηόλις , υ&ί ν. ΡΔυ^Ι^ίαιη. 788. αρ ην. νΐάβ 
»1 ν. 700. Αά 8βαΐβη(ί&ηι Ηοιη«Γ. ΟίΙ^ββ. /, 34. 790. δί€ Α: 
Γβ|ίςϋΐ οιηίηαιιΐ τ\ Ηίηο βχ νίηβΐί «ιηβικίαΐίοηβ άντ ερατης σο- 
ί"ίδ νιι1δ*1>ΑΐαΓ. ^ 96 Τ1ΐθοςηί(ϋ3 ΕΙθςίαβ. 

τδοποίμην ψορμιγγι χαί 0{}χη&μω και άοιδη, 
χαϊ μιτα των αγαθών ίσϋλον ίχοιμι νοον• 

ΜητΒ τίνα ξδίνων δηλίύμενος ίργμ&σί. λν^^ροΐς 
μητί τιν ίνδημων ^ αλλά δίκαιος Ιών 
795 τίιν ααντου φρένα τίρπ€, δνςη7^Βγέων δΐ πολιτών 
άλλος τίζ σε κακώς ^ άλλος αμπνον ίρπ. 

Τους αγα&ους άλλος μάλα μέμφεται , «λλο^ έίίαινίΐ 
των δέ κακών μνι^μη γιγνίται ουδψία. 

^Αν&ρώηων δ* α'^ρ^κτος ίπϊ χ&ονί γίγηται ονδιίς' 
800 . * άλίί ως λώίον^ ον μη ηλίόν^σσι μίλα. 

Ουδείς αν&ρώπων οντ εσσ^ται οντε ηίφνκεν 
οςτις πασιν άδών δνσέται όίς Άΐδεω. 

ουδέ γαρ ο ς ϋ'νιγνοΐσι και α&ανάτοιβιν ανάσα η^ 
Ζιυς Κρονίδης, &νητοΙς πασιν αδην δύναται. 

805 Τόρνου και στά&μης καΐ γνώμονος άνδρα ϋεωρόν 
ά&υτερον χρη * μιν Κύρνε φνλασσίμεναι^ 
ω τινί κεν Πυ&ώνι ϋ-εον χρι]οασ ιέρεια 

6μίρ)ν σημηντ] πίονος εξ αδύτου, 
ούτε τι γαρ προς&εϊς ουδέν κ ίτι (ράρμακον ευροις, 
810 ονδ* αφελών προς ■θ'εών αμπλακίην προφυγοις. 793. νί<)6 Μίιηηβηηί Εΐ6§. ίΓ. 7. ξείνων Α: Γβΐίςιυί ξεΐνον. 

796. 8ίο ηι&Γδο Η: τον σε Α: τβΐίίΐηί τοΤςδε, 799. 8ίηιοηΐ(Ιΰ3 
ΑηιοΓ^. Γγ. IV. Πάμπαν ί άμωμος οντις ούί άχήριος. 

800. φ €0: ος ΕΚ£: ώσει Α. ΤιιιηρΓο νυΐ^&ω οΰ Κ ος: Ο ο: 
οηίαίΐ Α, ία ςυο «κ ΚΟ 65( μέλοι. ΒΓυηεΙ^ίυβ: ΡΗταΜ €8ί^ ά)Χ 
ως λώΥόν εστίν εκείνω, ου ολίγοις μέλει. ΥίίΛάί^το ώς λώ'/ον 
ββ( ίβΓβ ί. ς. ως λωστον. Βοίββοη&ιΐίυβ άλλ*' ω ?Μ{Όν; οΰ κτλ. 
¥οτίΛΒ8β άλλ' ως νβΐ άλλων. 805. ^εωρον Υίηβωβ: 1ίΙ>Γί ^ίω- 
ρών. 806. δίε Τυηιβ&υβ: 1ίΙ>π χρη μεν Κ. φυλασσόμενον. 
βββίίαβ χρη νουν €0Ώ}ί€Ίί. νΐά€ Ηβπηαηη. ΟΓρΙι. 798. δϋ7. 

Ό'εοΰ χρησασ ίερεΐα Α: ναΙ§ο θ^ίος χρ. ίερειά. ΕιηβικίΒτίι 
ΒΓπηεΙίίυβ. 808- ΗοιηβΓυβ: Αύτος ^ ^ινείαν μάλα η ί όνος 
εξ άδυτο 10 ηκε, 810. οΰί ά^άί βχ ΑΚΟ: ναΙ§ο οντ\ Χρημ !ηα9ύν ϋ-ανίτον μίρ άίΐχέος ανη χόοαορ, 

των δ* άλλων ηίη9$ρ Κνςιί άηηρότϋίτσ^» 
Οί μ3 φίλοί ηροϋδωχαν» ίγώ ί* ίχ&ροΐσί πέλασ&είς 

πδηαω καΐ τύν οντιρ Ιητου^η νοοψ» 

Βονς μοι ίηΐ γλώσσρ χρατιρω ποδΙ Ιαξ ίπιβαίνων 616 

ϊΰχα χωτίλλίΐν χαίη^ρ ίηιατίμίνϋν^ 

Κνρν, ϊμοίη^ ^ ο τ$ μόΐρα τμ&ηρ^ οντί ίφΰ^ νηί^Χνξία* 
ο ττ§ δέ μοίρα ηα&έϊν, ονη δέδοίχα ηαΟ-έΐι^. 

'Ες ποίνάρτμοψ χαχόν ίγζομεν, Ιη^&ά μάΐκίχέι 
Κνρνί ύυναμψοχέρονς μοΐρα λάβοι ϋΌράτον. 920 

(Ά ί* απογηράσχοντας ατιμαζονσί τοχηας^ 
χοντων το$ χ^όρ^ Κνρν ολίγη τιλέ&ε^• 

ι 

Μτ^τ^ ην ίχνζδ τνρϋίννον ίπ ϊλπιδι^ χέρδεϋιν έίχων, 
μητδ χτίΐνβ ϋ-ιών ορχια σνν&ίμενος. 

ΙΚς νμίν τέτληχίν νπ ανλητηρος άίΐδίν ^^ 

^μός; γης δ* ονρος ωαίνεταί ίξ άγορης^ 
?τί τρίψΗ χαρποίσίν Ιν ίΐλαπίναι^ φορέοντας 

^αν&τίσίν * Τ€ χόμαις πορψνρέον^ ύτεφάνονς. τόΐ' Λ0• 81& γλώσβι^ Αχ Γ«1ίςυί γΐύϋσης. θβ ρΓ•ν€ΓΚ>ί• β^^ι• 
πιπί &ά Αθβεΐι^ΐί Α^λπι. 36. ΖθηόΙ). ΡΓονν. II, 70. 819. 8ιο Α: 
ΓίΙίςαί πολύ αρφητον^ ίτολϋάρφητόν ^ ιίοΧύ αρφηχτον, ή22. 
€Γγ. βϋρΓΛ 152. ΗββίοιΙ. Ορρ. 189^ ΟοΓβοβ ωρη. ^ 823. βίο Α: 
ΓίΙίςαί χίρδεος εΊναι, 825. νμΐν Α: Γβΐίςυί ημΐν, 827. Οβ- 
ιηβΓϊήυβ: <στ« τα λ^γ^μίΡ» άσυνταχτάτ^ρά Λω^ χξύ ού^ ϊσως 
ίηη^^ξτμίρα' ϊσω^ τί γραητίον μΛλλον ξαν&τίσίν γ€ χ((• 
μαις. Τιι||γ&|ιιιιι ςαί Ιοΐ»<>ίΙ«Γ 9(«(^θΐ)^ ιπ(6φΓβ{ιιΙ>ϋηΐ' €άνρό3, α( 
^ η ΜΜΐίΙ)!» 6ΐ »ιι €»>1ϋβ €θΤθΐΐ89 §#βΐαν<ι1ηΐ €6ΐηΙ>ΐΒσΐΜ8. ν«« 
τ<0Γ «η«Μ€Βΐ Μ τρ^Η ρο8ΐυ]€ΐ ^9^$ ίίΛΨ\\ϊφ. Αί {ώΛ ΛύΙ 
ίηβγ^(η& χίψΰΛβί^ Ληίψ ηβοά ρτο5ο» ξίχν&α7^ άμφΐ χσμΛίς 
^ϋΐαβηάαη. 99 ΤΗβο^Ηίβ ΕΙ«ςί&6. 

αλΧ αγί δη Σχή&α κ^ΐ^ί χόμην^ απόπαύϋ ϋ χωμον, 
830 ηέν&Η ί* άώδ^} χω^οψ ^ποίΧΰμίίΐΗϊΐ^• 

Πίστει χρηματ ολίσαια^' άηΐϋτ^ 5* ίσάωαα* 
γνώμη ό* αργαλίη γίγν6τα$ αμφοτέρων. 

πάντα τάδ' ίν χοροαασσι χαϊ ίν φ&όρω» ουδέ η^ ηαίν 
αίτιος αϋΌνατων Κνρν€ ϋ'δων μαχάρων, • 

835 α^^ , ανδρών τ ε βίη χα}ί, χέρδεα δαλά χαϊ νβρις 
πολλών ίΐ αγα&ων ίς χαχοτητ ίβαλεν• 

^ισσα^ τοι πόσιος χηρ^ς δοΛ,οΐσ^ βροτοισνν, 

δίψα τ£ λναιμίλης χαϊ μέΟνσις χαλεπή, 
τούτων δ* αν το μέσον ϋτρωψησομαι^ ουδέ με πεία^ς 
840 οντε τι, μη πίνειν οϋτε λίην μΐϋνειν. Οίνος εμοϊ τα μίν άλλα χαρίζεται ^ "ν 5' αχάριστος^ 
ευτ αν ϋ-ωρι^ξα^ μ άνδρα προς ίχ&ρον άγτ}. . ' . ■ 
Αλλ οπόταν χα&νπερ&εν εον νπενερ&ε γενηται, 

τσνταχις οϊχαδ* ϊμεν παυσάμενοι πόσιος, 

845 ίί μ^ν χείμενον άνδρα χαχώς ϋ-έμεν ενμαρίς εστιν^ 
ει δέ &έμεν το '^αχφς χείμενον άργαλέον. 

ΑάΙ επίβα δημχύ χενεόψρονι, τνπτε δ^ χέντρω 

6'ξεΪ9 χαι ζενγλη» δνςλοφον άμφιτί&εφ' 
ον γαρ !& ενρησεις δημον φιλοδεσποτον ωδε 
850 αν&ρώπων δποσονς ψλιος χαϋΌρα. 829. Ββΐΐο άβνίοϋ (οηάβΒ&ηι ϋαρΠΙοβ 6& Ι^^β «οηάίΐΑ, ηί "^ 

ςυί» ΰίνίυΒί «Ιβηηο &ΐ6Γβ(, ςυαιη ιβεαρβΓ&ΐ» 6α β^ή ρΛΠβ, ςο«* 

ία Ηοβίίαπι ροΐββί&ΐβιη ββββΙ ίβϋλοΐβ^ ν. ΗβΓοά. Ι, 82. ΡΙεΙ. Ρ1ι«ίί• 

89, Ό. Τβ€ί(. Ηίβ(. IV, 61. 831. ολεσσα χρήμοχ ΐΑ€θΙ>βίοβ. 

833. φ^ορω Α : ναΙ^ο φ^ορ^, 835. δεύ,α Α : τοΙ^ο ηο^ί- 

841. άχάρρστον Α. 843. ίο•' £ρ1(•ιη&: ϋΒπ εώ», 815. Ρ«β- 
άΕΓ. Ρ3η1ι, IV, 272 βς. ΤΙίθοςηίάίβ ΕΙβ^&β^ 99 

Ζάς ανδρ ίξολίσαερ ^Ολύμ^ίος, ος τον ίταϊρον 
μαΧ&αχα χωτίλλων Ιξαπαταν ί&έλα. 

"Ίυίζα μίρ χα$ πράσΟ'εΡί «τάρ ηολν λωϊορ ηΛί, 
ουνεχα τοις 9έΛοίς ουδεμί ίστ^ Χ^^• 

ΠοΙλάχις η πόλις ηδε δι ηγεμόνων χαχότητα β55 

ωσπερ Χέχλιμενη ντβς ηαρά γην ίδραμεν. Τΰν δί φίλων η μεν τις ορζ, με τι δηνόν έχοντα^ 

ανχέν άηοστρεψας ουδ* ίςοραν ε&έλει' 
η¥ δε τι μοί πο&εν εσΟ'λόρ, α πανράχι γίγνηαι ανδρί^ 

πολλούς ασπασμούς χαί φιλότηχας εχω. 860 

Οι με φί?α>ι προδιδονσι > χαΐ ονχ ί&ελονσι τι δοννοί 

άστρων φαινομένων* αλλ ίγώ αυτόματη 
ΙσπερΙη τ εξειμι χαΐ ορ&ρΐη αν&ις εςπμι, 

ημος αλεχτρνόνων φ&ογγος εγειρομένων. ΠοϊΧοίς αχρηστοισι ϋ-έος διδοϊ . ανδρασιν ολβον 

ία&λόν, ο ς ουτ εηττω βελτερος ουδέν ίών 
ουτ£ φίλοις• αρετής δι μέγα χλέος ουποτ ολεΐται' 

αιχμητης γαρ άνηρ γην τε χάί άστυ σαοΐ. 

"Έν μοι έπειτα ηέσοι μέγας ουρανός ευρύς νηερ&εν, 

χαλχεοςψ * αν&ρώπων δείμα χαμαιγενέων, 670 893. βίο Οοηηηβΐίηοβ: 1ιΙ>Γί ηδία «( 'Ιιίΰ 6( ροβΐ 103β• λωϊα 
^η 9νρ Α: λώϊα η νυν Κ: λφονα η^ρϋν νυΐβο. 864. Ρΐβτίςιιβ 
ϋ5Γί τουνεηα. 856. Ι^ββ^ΒαΐοΓ ναΰς, 859. παυράχι Αχ τβ- 
1]ς« πολλάχι. 861. €&ηΐ6ΓΑπυ8: έταιριχον επίγραμμα, ως 
απο γυραιηός- Υί^ΙΛβΤΏΒ ρτο &«ηί£πΐΑ(6 1ιβΙ>β(. 862. άστρων 
ΚοίΜίοι, Ηβηοαηηηβ, ΈιηρβΓίαβ. Ι^ββ£ΐ>&(αΓ άνδρων , ^ν^ ιη&Γ|ζο 
ΒΟ ΙιβΒο «ά]ηοτ6( ίη(βΓρΓ€ΐ&(ίοη«ηι : ήγουν χατά τον καιρόν της 
ημέρας. 866. δίο Α : Γβϋςυί ουϋ^ αύτφ. 11>ί<]βιη 6ββ1ίυ• <)α- 
ΒϊΙλΑΙβΓ οντ(<^ανο7. ΙηΙβΠί^β: Ό^η» Βαερέ λοιηιηι6«9 ηε^πατη άαί 
ρτ<α€ΐατα9 άΜΗαί^ φιαε ηβφ^ε ίρη %11% €ΗΪ άαί (βίη^υΐΒΓΪ υΐΐΙαΓ 
Ρο«!λ, «χ οαιηίΒιιβ ΙιοιηίηίΙ>αβ ρΐβοβ^ίβ ηηοιη βϋςαρπι ιη ιηβηΐο Η»* 
^Β•) ίίΦφα ΟΜίοίΜ ρτΜνιι/ν φ/ηηι ηίϋϋ ΐΐϋ ΜΐηΜ ύίνϋΐαε. Α( •ιιηΙ 
«1ί<ΙιιΜ ΟρϋΜΐΐίΙιββ. 868. σαοΐ ΑΚΟ : Ύη\%ο σάοι. ΥΙά^ ΒιϋΙ- 
ηνιιι. €}γ• ΒΙΙ«χ« II, 232. 870. χαμαιγενέων Α: Γ«11ηα1 παΑαι/«- 

7* 100 Τ)ΐ90£ηίύίβ £1β£ΐ&6• 

εί μη ίγώ τοίϋΐ» μίν ίπαρ:(£σω οϋ με φιλ&αί:^, 
τοις ί' ίχ&ροΐς ανίη χαΐ μέγα πημ €σομαι. 

Οίνε 9 ^ά ^ί'^ (^ €(ίνω, τα ^ί μέμφομαι* ονδί α ηαμπαν 
οντε ποτ Ιχ&αίρειν ούτε ψιλεΐν 8υναμαί• 
^Ί^ίσ&λον χαϊ χαχόν ίσσι. τίς αν αε γε μωμησαηο; 
τις ί' αν Ιπαίνησα$ μέτρον έχων σοφίης; 

Ήβωοις^ φίλε &νμε. τάχ αν τινίς αίλοι, εσονταί 
άνδρες, εγώ 5ί &ανών γαία μίλαιν εσομαι. 

Πίν οίνον, τον εμοϊ χορνφης απο Τφγέτοίο 
890 άμπελοι ηνεγχαν, τάς εφντενσ 6 γέρων 
ουρεος ίν βησϋΐ]αι^ &εοΐα^ φίλος Θεοτψος, 

Ιχ πλατανιστοΰντος 'ψυχρον νδωρ ετϊάγων. 
τον πίνων απο μεν χαλεπάς σχεδάσεις μελεδώνας^ 

&ωρηχΟείς δ* εσεοα πολλον ελαφρότερος. 

Β» Ειρήνη χαΐ πΐοΰτος εχοί πολιν, οφρα μ$τ άλλων 
χωμάζοψι* χακοδ δ* ονχ εραμαι πολίμον. 

Μηδέ λίην χηρνχος αν ονς εχε μαχρά βοώντος* 
ον γαρ πατρώας γης περί μαρνάμε&α. νιων. \\άβ Μί(8ε1ΐ6ΓΗΰΙι. Ηογ. Οβπηιη. III, 3, 7. Ραβηβ Γβεβρβ- 
πι» 6ΐβ§&η(ΐ$8ίιη&ιη ΕπορβΓΠ ιρβί βηβηά&ΐίοοβπι α&ανατων δω- 
ματ άειγενεων. 875. σθ τε ΑΚΟ: οιη. τε ΒΜ. 876. «τα*- 
ιη}σα» Ο: χ^λιψά- εηαινησίβ , ειιαινησεν* 877. ΙοΓγα ροβΐ 1070• 
ΓΟΓδαβ ροηηηί 1ίΙ)Γί β νν. τιρπεό μοι, φ. ^. , οΓβί. »ν Α: Γ«- 
Ιί^υί Άν, ιηυΗΙ εσοιντα, 879 βςς. ^βΙεΚβΓο Ερί^ΓβηιιηΒ. Βί- 
ν«Γ8ηΐΒΐ & Τ1ΐ€0βηΐιΐ€ ροβίαη ρτοόϊ νίηο βχ Τκ^^βίο €6Β§βΙ»«ί Ηβγ- 
ΜΜΒ• 882• εηάγων, κϊ\. τϋίις άμπελοί^, ηοη νίαο, υί ηίτβ ίη- 
ΙβνρΓβίΑΐυΓ ΟΜηηιΐί δ)Ίΐι61>. Ηίίΐ. Ι.ίΜ. 6γγ. I» 66. 1<1«ι» Ομοριμ 
πλατανΛΟτονντα «βββ ρρΐηβΙτίΓ «αηή^ιη Ιοεαιη, ςαβπι Ρ&υβ. ΙίΙ^ 11» 
% 14 9 β. 9. ΰΙΙ. ΙΙΙ* 1^4 2. β(Ιο]68εβη(ΐΙΐ(ΐ« δραΓίλοίβ οροιρηιη 
ΜβΠίυπι Αιίβββ 8€η|>ί(• Ι8 Ώλξχτανιστας νο€&<υΓ: «( ίοηϋβαΐαα 
}αχ4& ίβίιββ ΡϋΟΜΒίιιβ ΐββίβΐιΐΓ. 883• Ώί$$ίραί Ει»%Η9 €«Γα« ^α- 
€^9. ΗθΓ8ϋιι•. 5(&8ίηιΐ8 €γρΐΜ ΑΐΙι. ^Ι, 36, €. Οίνί»^ νο#> Με- 
ψελαε^ θ«οι ηοΐν^σε^ αρι^χο» θρητ^ις ά»^ρώπαί9*¥ άη^αηεδΛ- 
σ«« μείεόηνας* 888. ΜΓοΙβΙίΜΟ ρΓότβΓϋίΑϋβ νίύβΐιν ΙοονΙίο» Τ1ΐ6οςιιΐ(1ί5 εΐβςι&6. 101 

'ίππωρ μη ηόΐ^μορ 9αΗζυοέΐΓ9 Ιζίδιίν. ^^ 

Οι μοι αναΧχΙ^ις! &Λύ μίν Κη^&ος ολωλ^Ρί 

Αηλάττον δ* αγα&ύΡ Ϋ9ΐρ9^<Λ^ οίνόπίδοψρ 
οί 9* αγα9οϊ φίύγουσί^ ηοΧίν δΐ «αχΟι δίίηουΰιν* 

ώς δη χνψελίζον Ζάς ίλέ<ία^ γέΐ^ος. 

Γνώμης δ* ονδίν αμΗΐβΟν ανηρ !χη ανΫΟς *> ούτω, 895 

ονδ' άγί^ωμοαύνης Κνρψ δδννη\}6τ$ζθΡ* 

Μη πωη ανδςάσι Κυφ^Β κ<χτα&νητορ$ χαΐ^παίναν, 

γιγνώσχων ώς νονν * οίον ιχαύχος ϊχη 
αυτός ΙνΙ ατη&ίξΠίΐ, ^^ί ίργαατα τ<ρ τε διχαίω 

τω τ άδίχω, μέγα Χίν ηημα βροτοΐσίν ίηην. 900 891. Μ^βΙεΙίβτο Εψί^ηναοΛ. Κηρίν&ύς Λ ι Γ•1ΐ4|»ι Αηρνν&ος* 
Ηβ}τηίο λββο. ρΓορΙβΓ ΟϋπιιΐΙιί εοιηιηβιηοΓ&Ιΐοηειιι, ^6 ςυ& ύΓΐ>£ ν. 
ΗοηβΓ. II. Β• 538., «Ι 1.6]αη(ί β^π, (1β ςυα ν. ΗοιηβΓ. Η^ιηη. Αρ. 
ΒβΙ 390. ΟαΙΙίη. ΌαΙ. 289^ Ο. Ργ. ΙΙ«ΓΜ8η. ΜΜ, ΗΗβη. Ι, 187., 
Βά ροβίΑΐη ευΚ>οβ6ΐΐ8«Β 5ρ«€ΐ•Γ6 γιιίβιϋυ^ 804. <ας όη ηνψ^λί^ 
ζ9»¥ ΧΝί νοί^ο ώ; χνίρΜΙζον, ν. 5οΐΜΐοί«Γ. ίο Οτβξ. Οογ. 372. 
ΗβΓοίΑοη/δορΙι. Α]. 209. Ανχρίλίζον ΟαπιεπΗ-ΐαβ ΐΒΐ6ΓρΓ6(ϋ(υΓ τ& 
του Κυψέλου φρονονν η ίπα$Ρθυν η μψονμίρον γίνος. ΑΠλβΓ 
Μιΐ6ΐΐ6Γ08 ΟοΓΓ. Ι, 169. 895. δίο Α: Γ€ΐί<|υί ίν γι έαυτω. 

896. οδυνηρσε^οον Α: Ιβ§65ΜιΐΓ άν^ηροτ^ρον. 897. Ι^ίΜ 
ί^ύρνί μη {Κύρν Η Α) πάντ ανόρεσσ»^ £ιη«ικΙ«νΗ ΙΙτοίΗτΙιίοβ. 
Ραί(θ€ Μη η αϊ πάντ αρ9ρεσσι? ΟλίηβΓΑπιιβι Ανςιέκμαρτος 
ο νους του ίλίγ^ίου χαΐ άσυνάρμοστα τα ίηη , ΙμοΙ τ( οοχίΐ 
ού μονοψ άδ&όρ^οηα, άλλα *αΙ ίχ χώλων τινών άνίλών συμ^ 

ηΧοχην ίίληφότα. ^β)ΰ](€Γυ9 8Ϊο 6χρβάίΐ: ΗοιηΜύηΛ /νέΐ(;ι7ι6ΐί• 
ηέ φίατην$9 νβηι 8ίί€€€η»€α8, ρτοδ^ ιιοΜ«ηβ, ^Ηαΐ€ΐη€ΐιη^η€ φιινίβ 
ιη€ΐι<«ηι ΗαΒίαέ €ΐ ορ€να^ Ιαηι ^ΐίίΐΗνη ημαιη ίη^αΜίηηι ^τανε άαηιηναη 

{α€%ΐ€ ρο$$€ αίΙ%η^€Τ€. ΟΤον 6856 ί. ς. . οΤον ουν , οίον δη ποτί 

(II. 1οΙ>6ε1ί. ΡΙ11711. 374. Ηβπηαηηαβ ύοιι(Γ&: ως νουν, οίο ζ 

*χβστοί, *ν*^ αίΛτδν Μ στηΌ•., χαΐ ίργματα των τί ί*- 

χα/ων %ων τ άόίχων, μέγα χεν χτλ, δί 6€ηΙ>βΓ6(ιΐΓ ευιηνί- 

Β«!ο ίχης «( ροβ* ν. ίργματα ίηΙβΓραηςβΓβΙΟΓ, Γβοβρίο <1ρηί<)οβ 

τ'^' ^Ι δίχ. ουη Α λΐϋβουβ ΰοάίοί&αβ ηυιηβΓο ιίβεβοι, Ιιαβύ νί<]«π 

Ρ<»β€ηΐ 1)€πβ 11α6Γ«. Α( ίη βςς. ΙιαβΓ6ΐηυβ : ναΙ^ο ^ηί] : Α ιηην, 

^«(^^αιιι ν. 898. Α γινώσχΗν: 899. ίντός Κ: 900. ^ 1Γ6Κ0. Νοη 102 Τΐίθοςηίάίβ ΕΙβςίΑβ. 

"Εστίν 6 μίν χΒίρων^ ο δ^ αμείβων ίργον ίχΰατον* 
ονδάς δ* άν&ρώπωρ αυτός αηαντα σοφός• 

*Όςτις ανάλωσιν τηρπ χατά χρημοηα ^ηρΰν, 
χνδίατψβ άρ€την τοις συναίσαρ εχπ• 
90$ Η μίν γαρ χατξ^δείν βίότον τέλος ην, οηοσον τις 
ίίμδλΧ ιχτίΧέσας ίίς Άΐδαο τκραν, \ 

ίίχος αν ην, ος μέν πλύω χρονον αίααν ίμιμνεν, 

φβίδ^σδ'αί μάλλον τούτον ον πχ^ βίον* 
νυν δ* ουκ ϊστιν• ο δη χα\ Ιμοϊ μέγα ηένβΌς ορίοριν, 
910 χαΐ δάχνομαί ψνχην, χάί δίχα ΰνμον ϊχω, 

Ιν τριόδφ δ^ 'έστηχα. δύ' ιισϊν ηρόσ&εν οδοί μθ6* 

φροντίζω τούτων ηντνν Χω προτέρην' 
η μηδίν δατιανων τρνχω βίον έν χαχότητ^ 
η ζωω τερηνως ίργα τύών ολίγα• 
915 πδον μέν γαρ ίγωγ ος έφείδέτο χονποτε γαστρί 
σϊτον Ιλεν&έριον πλούσιος ων έδίδον' 
ίΑλά πριν έχτίλέσοί, χατέβη δόμον ^Άϊδος δϊσω, 

χρήματα ί' αν&ρώπων ονπιτυχών έλαβαν, 
ωστ ίς αχαιρα πονέίν χαΐ μη δόμεν ως χ ί&έλοί τις• 
920 εϊδον 5' άλλον ος ρ γαστρΙ χαριζομινος 

χρήματα μέν διέτρνψεν, εφη ί* » υπάγω φρένα τέρψας* 
πτωχεύει δέ φίλους πάντας, οπού τιν ίδτ^• 

ίίυτω Δημόχλεις χατά χρηματ .άριστον απάντων 
την δαπάνην &έσ&αι χαΙ μελέτην Ιχέμεν• 
925 ούτε γαρ αν προχαμών αΧΚω χάματον μεταδοίης, 
ουτ αν πτωχεύων δουλοσύνην τελέοις: 901. II. ^^ 320. Ν, 729 βςς. Οάγβλ /, 167. Μοίΐί οοάίοββ ιϋ 
▼ιι1§ο: εστί το μέν χείρον, το ί* αμεινόν / έργον έχάστον. 
ΒΜί^τνίΒ €0ΓΓβχι( 6χ Α, 0181 ςοοθ 18 ςαοςαβ έαάστου ΙιβΒβΙ €αιη 
ΓβΗςυΙβ. 902. αιστός Α• 903 6(ΐη. ^ΥβΙοΙ^βΓαβ ίη(€Γ γνώμας 
αδέσποτους Γβ]β€ίΐ, ςαιιηι ^Θ3υηί βπιπιιιιαήοΐ Α1^^α^υ8 βχβΓοΙίΑΐίο- 
ιιβπι 6886 ε6η86ΐ. 903. €8ΐηβΓ&Γίιΐ8 τηρών• Ναιη μετρει — τη- 
ρών^ ιια( τηρεί — μέτρων^ 905. τι Α. 911. τοπρόσϋίν 
Α: ΐν6ηιΐ€ΐ(• Τΐ7ρΙ)ίο(Ι. 175. ΰύω το πρόσ&εν οδοί μοι• 914. 
τερπνών Α. 919. ΡοΓίαβββ οΤς νβΐ ψ χ έ&έλο^ τις. 020. οση 
Α: Γβΐιςυι ος ην. 925. χαμάτου Κ. Τΐιβοςιηάιβ ΕΙ^ςίιιβ. 103 

ον^ Η γήρας 'ίχοιΟί τά χρημ<χτα ηυηη αηοδραίη* 

Ιν δέ τοιωδί γίΡΗ χρ^Ι^χχ αριοτσρ ίχειν. 
ψ μέρ γαρ ηλουτ^ς^ πολλοί φίλοί, ην δέ πίνηαί, 

ηαυροί^ χονχέΰ^ ομώς αντος ανηρ άγα&ος. 930 

Φπδίϋ&αι μίν αμπνον^ ίπά ονδί &ανόντ άποχλαίπ 
ονδίίς^ ηρ μτ/ ορα χρήματα λαπόμενα. 

Παυροίς ανθ-ρώηων αρηη χαΐ χάλλος οπηδέΐ' 

όλβιος ος τούτων αμφοτέρων Ιλαχεν. 
αάνης μιν τψωϋΐν* όμως νέοι οι τΒ.τιατ αυτόν 936 

χωρης ιΐχονσίν^ τοί τΒ ηολα^οτ^ροί• 
γηράσχων αατοϊοι μίταπρεπη^ ουδέ τις αυτόν 

βλάπταν ουτ αίδους οϋτί διχί^ς έϋίλπ. 

Ου δύναμαι^ φαηηι λίγ ά^ιδέμεν ωση^ρ αηδών* 
χαι γαρ την προτέρην νύχτ έπΙ χώμον ίβην. 940 

ουδέ τον αυλτμην προψασίζομαι* αλλά μ ίταΐρος 
ιχλίίπέΐ, σοφίης ουχ Ιηιδευόμινος. 

Έγγν&εν ανλητηρος απσομαι ωδί χαταϋτάς 
δίξ^ός, άΟ-ανάτοις ϋ^ίοΐσιν ίπευχομενος. 

Είμι παρά στί&μην ορ&ην οδον, ουδετέρωσί , 945 

ψίχνόμενοι^* χρη γαρ μ άρτια πάντα νοπν. 9ΪΤ. Χχοιο ΑΚΟ: Γβΐίςυί 'ι^οιτο. 929. 8ίβ ΑΝ: Γβ1ί<1«» «* 

— ηίοχηίις, 930. χοι5κ«ϊ^' ▲: Γβΐίςοι ονΐΛέ{Ι^\ 933. ϊανβϊΐΛ- 

Ηδ Χ, 297. Κατά €9ί αάβο οοη€θτά%α ίονη%α€ Α1φΐ€ ρνάίοέϋαϋ. 

€οηί€Γ ΤγϋΛβί Εΐβ^. IX, 37 βςς. 936. νέοι Α: Γβ1ί<|βί ίσοι, 

ίσο*. 936. δίο Α: χωροις έϊχουσιν ΚΟ: ίίχουσι χωροις ΈΙ.: 

ΐ€ΐί€ΐαί έίχονσιν χώρης. Ταπί ο'ί ρΐβήςαβ. 937. 38. ρΐ^πςυβ 

ί^ΟΓϋΟΐ. 939. ^Αοτίΐ'σμά τι συμποτιχον τοΰτο Ο&βμγαιϊιμ. 

1ι£β€ΐ>Α(αΓ λιγνρ* ^δέμ^ρ : Α λ// : Ιιίηο οοΓΓβχι , ν. Ηοηΐ6Γ. 0<1}Τ88. 

Α", 254. δβη8α3 Τν^βΙοΙιβΓΟ Ιιίο νίίΙβίαΓ: Ηοάίε ηυοά €αη€Τ€ Μφΐ€0^ 

ηοη ΟΗΰίΜτη α€€Η80 , φΛα9% οηηι οβη/ϋ τηεο ηιϊηα» €οη9ρίν€ί ; 8έά 

^^ήΗ^^α •η €ΐιιι#«α €8ΐ. Ώ€€9ΐ €η%ηί^ Λ*ι ««Αι, αά φι^ϊη λ^νί οο- 

ΐίΐιηιι €οί, αηΐί€η9 ατηαδίΐί»^ ρ€τ ΐτοηϊαιη φίαηάατη^ σοφίης ονχ 

ίταϋηίομ(¥θς. 942. Επιρβήαβ αλλά μί γηρνς — έηιδίυομί- 

νϋν, 943. 44. Ιβ ιιΐίβηαιιι 1ο€απι 9«ΐΓΓβρ8ίθβ€ νϊ<)€ΐι1αΓ. ΒίΓϋΐηί 

βρ«ίο. 104 Τ1ΐΜ|^άίβ ΐείΒφΛί^. 

Πατρίία ίΐ^σμηοω, λίπαςιίίΡ ηόλίν, ουτ ίηϊ δημ^ 
τρέψας οντ ά&(χοις α^άα$ ηπ&'άμαίΘς. 

Νεβρον ντιίξ ΙλάφοίΟ λπΛν ϋς αλχί ηίποί&^ς 
950 ^οασί χαταμάρψας οίίματος ονχ ίτιιον' 

ΤΗχίωί^ δ* νψηλων ίπφάς π6λ$ν ονχ ΰΛάηαξα' 

ζβνξάμ^νος ^ 'ίππονς άρματος ον'4 ϊηίβην* 
ηρηξας δ* ονχ ίπρηξα, χαΐ ονχ ίτίλίσσα ηλέσοας* 
δρησας ί' ονχ ίδρησ, ηνναα ί' ονχ ανύσας^ 

^^ίλονς «δ ίρδονη δύω χαχα' των Τ€ γαρ αυτοΰ 
χηρενσδ^ πολΚων^ χαί χάρις ουδεμία. 

^Ε? τ$ ηα&ων άτι Ιμεΰ αγα&ον μέγα μη χάριν οιδας, 
χρρζων ημετέρους οιντις 'ίχοιο δόμους. 

^ΕστΒ μίν αυτός ίηίνορ απο χρ^ινης μάορυδρον, 
960 ηδύ τι μον ίδόχΗ χαΐ χαλόν ΐιμίν νδωρ'^ 

νυν ί* ηδή τέ&όλίοταΐί ύδωρ δ* άναμίσγόταί υδπ• 
άλλης δη χρηνης χίοιμαΛ^ η Λ»τ(ψον• 

Μη ποτ Ιηαννηατις ηρίν αν πδ^ς άνδρα σαφηνώς, 
οργην χαϊ ρυϋ'μον χαΐ τρόπον οςτις αν γ. 

948. Ο&ηβΓαπαβ Γβ€(β: ωστ; μιίτδ τφ δήμω ίπηρεχραί ίαυ-^ 

χον, μήτδ κτλ. ΡαοΗο &1ίΐ6Γ ΜυβΙΙβΓυ^ι Οογι:» II, 72. ςινι αΐεηηι- 
ςιιβ (ϊίϋίβΐιαηι €οη]ιιη^ί(. ' 949. Α6ΐιίβπι&(ΐ βοΐνβικΐα &ρροηυοΙ 
ΒίΜΜί £)Α8;<«ιηηΐΑ ΑηΙΙι. Ραΐ. ΧΙΙ^14«.^ 

*^γρβυίΐας τορ ρ^βρον άτηόλδσα^ χω μίν άροτλάς 
μνρία *αι στη σας δίκτυα χαί στάλιχας, 

σύν η^^ς χ^ίρεσσιρ άτηρχρμα$' οΐ (Γ άμογητι 
τύμά φίρονσιρ, "Έρως, οΤς σν γένοίο βαρύς. 
Ρ«ΜΓ €η» ΙμπιηιΙ^ο, βηιαΙοΓ αιη ν«η&(ο^β €οπιρβΓ&ΐιΐΓ. 968. Α•^ 
Αα^νς β €ν νυΐ^ο: ΗΙιηΙ Λ. 936. χηρίύσπ ΒΓαηοΙίίηβ: Μπ 
χη^ωσις. Ιο. Β&ηι&βεβηιΐ3 «ρικί Ο&ίδί: δ(οΙ>• IV, 32. χηρωσίζ 
χτίάνων^ 957« ίμίΰ γ ίΑςοΒβίΐϋ» 969. Ιβ(€Γ €«ηΗ0• πβι^ΜΜ^ 
Γ«Μμ1ί^ νν^Ι^Ιίβηιβ, Λυτός, λοΙμ. 96^ ημ^ρ Λ. ^ 9^ #υ- 
<>μάκ» §μ: Λκΐιίΐοβίιυβ &«. ^αν, 6«. γ^νν^1^ φίος φνσμΘς ΔτΟψύτ- 
τ^υς, ^Η. Α^ΜI^Γ^οιι Γγ• Ι^ΧΧνοί, % "ΟσοΑ α«αΑ*αι)^ ή^οκσ* 
ρυ&μούς χαι χαλεπούς. ηολίοΐ τοί χίβίίΐλοΐβ ίπίχλοπον ι^ος ^οι^^ 965 

τούτων δ* ύβφαίνη ηάρτως χρόνος η&ος ίχάστουφ 
χάί γαρ ίγώ γνώμης ηολλον αρ ίχ^ός ίβψ^' 

ίφ&ι^Ίβ Τΐίνηαας πριν σον χατά πάντα δαψα^ 

^Ο-^α. νυν ί' ίίδη νηνς άΰ•* έχάς διέχω^ ^^ Τις ί* αρίτη πίνοντ ίπΐόίνιον ύι&λον ίλέσ&α^; 
πολλάχι τοι νιχη χαΐ χατώς ανδρ αγα&ίν. 

Ονδάς αν&ρώηων^ ον πρωτ ΙπΙ γαΐα χαλύψη 
^Ις τ ^Έρεβος χαταβη, δώματα Πίρσεφόνης, 

τίρπίτα^ οντε λνρης ουτ ανλητηρος, άχούων, 

ονΤ£ /ίιωνύσου δώρ Ιςαηράμίνος, ^^ 

ταντ ίςορων χραδίην εν πείσομε^^ οφρα τ ίλαγρά 
γοννατα χάί χεφαλην άτρεμεως προφέρω* 

Μη μο$ ανηρ εΐη γλωσαρ ιρίΧος^ αλλά χαϊ ερ^/ία* 

χ^ροΐν τε σπενδοι χρτψ-οίαί τ> αμφότερα* 
μτίδί παρά χρητηρί. λογοιαιν ιμην φρένα ϋ-έλγοξ^ 9Θ0 

άλ£ 'έρδων φαίνοα, εΐ τι δννα$τ άγαϋ'ον. 965• χψδηλοι 1^&886η&«Γβ!ιιιΐ8 βί Ερί^βιηιι• 967. πάντως 
Ν : τβΐΜΐΐΒί πάιτων. 969. εφ^ην δ* αινησας 1ϋ)π ρΓββίβΓ Α. 

]>ίβΐί€ΐΐ01ΙΙ Α 8ΐθ5β6(> ρΓΒ6ΐ6ΓΒΐί53Ι1ΙΙ1 Ι^βΙΰΙί^ΓΟβ Ιβΐη«Γβ αββΟΜίΟ 

«6ίίηΐθΓ• 970. ΟβΜβΓβηαβ: ΚαΙ νυν δ ι έχω τιγανν άηοντα* 
τω, ωςηερ νανς, φυλαττομενος μη ηως 0νγχρούσαιμί σοι 
εγτυρσΦίς•• 1^«ΐ€|[6Τΐΐ8: Ιτηο ηαυεβ εο ά%$1αηί Ιοηρ^, ψιοά αΐΓ#ντ 
€ατναη €€Ϊ€ίΎ%ηΐΜ9 €$ί• βββΚιιβ €0ΐι]ί€ί1 νυν (ί άγης νηνς &&* 
ίχας διεχω. νηνς Α: ΓβΠςαΐ ναΰς. Νβαι ατ. 973. πρώτ 
«»/ Α: ποτ ίηί ΚΟ: Γβΐιςαί ίηει ποτε^. χαλύψη Τη-η^^ιιβ: 
ΓιΙγΙ χαλνψεί.^ 971• χεαέβη Ερ%«ιη&, ▼. Ηβηηαιιη. Ύί^9Τ. 929. 
Ι)β ρΜηοΒίιι• 0^ ΟΒϊϊβΛο ν. ΜακΙ). 6γ. ρ. 888. δώματα ΑΚΟ : Γβ- 
ΐΜ|•λ δωμί τε* 976. Ι^αειρομενος Β^Η&βΓβΓαβ^ 1τ. β. προςφερό- 
Ι^ος,, ΜβΜ•. 977• χραϋην Α: τ«1ι<]ΐ]ί κραδίψι* ΤοΠβλβ^ 
οφ^' !τ ελαφρά, 978. άΐρεμέως ΑΚΟ: τβΐίςιιί άτρομέωρ. 
981• χριηίΐηραι ψαΧ%οι χλητηρι Α: ββιβΒ^Ιι^νϋ ΚβυιβΓοβ. ^έλγαι 
ΚβΙϋητηΐ: Ότίλγοις Α: υβΙ^ο τέρποί,. ΙΟΙ Τΐιβο^ϊιΐλΐίβ ^ΕΙβςίΑβ» 

'Ημης ό' ίν ^αλιρσ* φί?^ον χατα&ύμ€&α, ϋ-υμό^^^ 

^^αίχρα γαρ ωστΒ νόημα παρίρχηαι^ αγίαος ί}βίί' 
ονδ' Ίπήων ορμή γίγνεται ώτζντέρη^ 
άίτβ ανακτά φίρουσι δορν^σοον ίς πόνον ανδρών -^^ 
λάβρως, πνροψόρω ηρηόμινα^ ηεδίω. 

ΏΙν οπόταν πινωσιν• οτ^ν δέ τι. ϋ-νμόν άση&ιίς, 
990 μηδής σν&ρώτιων γνψ οβ βαρυνόμενον. 

*[^λλοτέ τοί ηάαχαον ανιηοεαι, άλλοτε δ* ϊρδων 
χαιρηοας. δύναται άλλοτε ίχλλος ανι^ρ. 

ΕΙ &είης '^Ικάδημε ίφίμερον νμνον άίΐδειν, 
α&λον δ* ίν μίσσω παΐς καλόν αν&ος έχων 
995 σοι τ εΐη καΐ ίμοϊ σοφΛίς περί δηρισάντοιν, 
γνοίης χ οάαον όνων χρεσσονες ημίονοι. 

Ίημος 3' 'ηελως μίν ίν αιϋ-ερ^ μωννχας ϊππους 

άρτι παραγγέλλοι μέσαατον ημαρ έχων, 
δείπνου δη λψ/οψεν, όσου τινά ϋνμός άνωγοι, 9Θ5. δοΐιοΐΐ. Υβη. Α II. Ο, 80. Το παροψιαχον το Α^\- 
τ^τατο ί ώστε νόημα ΐχ τε τούτων χαΐ των χατά τψ 
'Οδύσσειάν {II, 36) αΰγχειταν Των νέες ώχεΊαν ώΰ^Ι 
πτερόν ηί νόημα, ούχ 6ν παρ* ονδενι ποιητή. 987. δίε 
Α: \χύΛ0 αϊτέ ηερ αν^ρα. Αορυσσόον πόνον , ν. ί^οI>6^1^. Αι. 
11Θ8. 991. ί* Α: νϋ1§ο τ : ^' €βΚ• 992. χαιρηισι δυρί^αί 
άλλοτε ί* Α: χαιρηοβιν δύνασαι άλλοτε τ <]β€6ΐη ΙίΙ>Γΐ, 4^αοπϊπι 
ρατ3 δύνααι. 993. ΑΐΗβηΛβαβ ΥΙΪ, 310, Β. Εϊϋ-" εΥη σ 'Μ^' 
δήμε χτλ. 99δ. δηρισάντων ΑΟ: δηρωωσο ΑΐΙιβη&βιιβ. 996. 
τ οσσον Α : ^' όσον ΚΟ. 997. ^νβΙΛβΓο Τ1ΐ€0§ηίβ δίίηνου 
δη μνησαίμεΰ•α βοπρβίδδβ νίάβΙαΓ βί ία βςς. ιηοηυΐβββ, ρηη^^ 
Ληιίο ΐΛΐ>θΓβιη άβηαο ε&ρβδβηηίίαιιι Ύβΐ &1ία(1 ςυίιΐίΐαίά β^βηίΐηιη. 
Οηοά βΐ) Ιιοιηίηβ αΗ<ιαο ίββίίνο ίη €οιιΐΓ&ήαιη νβηιιηι 68β6 βα^δϋ- 
Ιαίο ληγοιμεν βί &ό]οη€ΐο ϊη Ιιβηο δβηΙβιΚί&ηι «ϋβύεΐιο βχ αϋ:»»»* 
οοηνίνβϋ. Τημος ΑΚΟ βΐ ΑΐΗβη. VII, 310, Β. Η. ^.ημος, ^^^ 
ΐ€§ιΙαΓ να1§ο. Ιιλ τίως ε^βρΐαβ ί. ς. εως. €ίτ. ΗοηιβΓ. Οάρ^- 
Ν 9δ. 998. παραγγέλλοι Μ\}ή ρ&βηβ οηιηββ βί ΑΛβηβ««5: 
νιιΊβο παραγγέλλει. 999. Νββοίο ςυίβ δείπνου δητ άλεγοψ^ Έ1ι^9«^άΜ.ΕΙ^«ίβ. 107 

^ίονφα 8* ^Ιψα ύνραζ^ ψέροί,,- στ^ανώματα ί" ιΐαω 
ίνίΐδης ραδιναϊς χίρσί ^άκ0Λν<» κόρη. 

ΊΒ' ί^, τ6^ ίίβ&Χον ίν ανϋ-ρώποΐύΐν άριστον 
χάίλιατορ η φερειρ γιηνα^αι ^.αι^δρΐ αοφω. 

Όςτις άνηρ διαβάς Ιν προμάχοιαι μίνψ 

^ινο^ ί ορΟ-ρώποις ντϊϋ&ίίσομαι, ρφρα τις ήβης 
^/)χίον αν»ος ίχων καϊ ψρ^σϊν έσ&λά νοϊ}, 

Ί^ρ αυτοΰ χτιάνων ίί πααχίμει;. ον γαρ άνηβαν 
ίις ηϋ^τοί προς &(ωρ ουδέ λύσις ϋ-ανάτου 

ΑτίΓο^^ άν^ρώποισι. κακόν δ" έπΙ γήρας * ίλίγχει 
ον}^μ6νον, ΧΒφαΛίίς δ' αητιταΐ ακρότατης. 

^μίχαρ ήδαίμων τ* καΐ όλβιος^ ίίςτις αππρος 

α^Χων ης '^ϊδεω δώμα μέλαν καταβϊι, 
¥> / ίχβ-ρονς ητηξαι καΐ νπ^ρβψαί ί^ρ άράγκρ, 

^ίίτασαι τ« ψίλονς, οντιν ίχουσι νόον. 

^νχ\χα μοι χατα μίν χροιηρ ρέπ άστικτος ίδρώς, 
τηοώμαι δ' Ιςορων ανβ-ος όμηλικίης 1000 1005 1010 1015 Ι^^ νν Τϊιβο^ηίβ οποί;. ορώγοι Α: Γβΐίςυί άνώγπ. 
Ί^Τ' ^' •''*'^*' ^"^ μνησα(μεϋ^\ 'όσον τινά ^νμός ί,ώγο,. 
ΙββΙ. ίί? σο* Α: ταίςο 9 Λω, ιοο2. Λα^ο^ινα κόρη Μαβί- 
*™8 ϋοΓΓ. Π, 265. Τίοβίί Σπάρτην καλλιγύναικα. ιοο3 βαα 
Τίπιβί βαηΐ ΕΚ IX, 13 βςφ 1006. ^^ν*. Α: *-.. ΓβΗςαί. ΙΟΟβ! 
ί?ΒηΐΒΛιω• 1009. Ρίηά. Νβιη. Ι, 32. τιην ίόίπων εδ πα- 
Μν ^^^^ 8ϊιαοηίύί8 £!««. ΣΧ. ΒΓαηοΙίίοβ αΰτοΰ οοαι 
"»Λ. 1011, κακών ίπΐ γ. ίπβίγβι ΡίβΓβοηαβ νβήβίΐΜΐ. 27. 
^««. Μ. Ψ, 623. χα^,ηόν κα,ά γήρας ίη,ίγπ. Η^ηιη. Υβη. 
^^^ψρον καεα γήρας ,πΗγερ, ΙΑΜ ίΙέγχΗ. Αη ΙλαύνΗ, 

Τ!^\. ^•*^• ^*^" ^"^^^ ^• '^'9β^-^^ Ρ^^^α^^. 1016. 

Ά,^^..^' ί'• ^ ^^*®' ΙιηρΓϋάβΐΜ ίη Μίηιηβπηο ΓβΙίίαί 
««Ηϊίμα*: ηχοιωμαι Α. τ^ςτΐνον όμως χαΐ χΰΛοψ^ ίίίά^ΛέΜ ϋψά^ν ιϊίηη. 
1<^® αλλ* ολίγοχρόνιορ γίγνη(Η ίί^Βρ ονάρ 

ηβη τίμψασα' το ^ ονλ&μ^σ9 χυΛ αμορψύψ 
αυτ'ιχ νπίρ χεφαλης γήρας νπερχρέματΜ.. 

ΟυΗοτΒ τοις ίχθγύϊσ^ νηο ζνγον ανχίν(» &ησω 
δνςλοφον, ονδ' εΐμοι Τμ&λος ίη^&η κάρρ. 

ι02^^^ιXο^ τοι χαχότητί ματαιότεροι νοον εισίν, 
των ί' αγα&ωρ αίη ηρ^ίξιέ^ Ι^Ι^εραα \ 'Ρηϊδίη τθ$ ηρηξις ίν &)^0'ρώίέοις χαχότητος: 
του δ* αγα&ον χαλίΛτ/ Κνρνε πΆέι, ηαλάμη. 

ΤοΙμα ϋνμί χαχοΐσιν όμως ατλητα ίΐίηον&ώς* 
1030 δδίλων τοι χραδίη γίγνεται οξύτερη^ 

μηδέ συ γ άηρηχτοισιν ίτΐ !ρ/μαση^ αίγος αίξωι^ 

εχΟ-ει^ μηί* αχ&συ^ μηδέ ήριλους ανία^ 
μηδ* ίχ&ρονς ευφραίνε, ϋ'εών δ* είμαρμένα δ&ρα 
ουχ αν ρηϊδίως ΰνητος αντ]ρ ηροφυγοι, 
1(135 ο^Γ αν πορψυρεης χαταδυς ες ηυ&μένα λίμνης^ 
ουΰ^ όταν ανΐον ξ^ Τάρταρος ηερ&εις. 

^Ανδρα τοί εστ αγαϋ-ον χίΛεπώτατον ίξαπατησια, 
ώς Ιν εμη γνώμτι Κυρνε πάλαι χέχρνταν. 

^Αφρονες αν&ρωηοι χά\ ιτηηιοι, οίτΐί'ίς οινον 
1040 • μ^ πίνουσ άστρου χαΐ χννος αρχομένου^ ^^^ΛΛΛΛ * Ι βΛΛΛΛΛΛ0^ί ί ■! ΙΟΙΟ. ύΐιγοχροηοζ κα. 1042. ίηερχρψϋΐτΜ Οιββϋη. Ριη<1.| 

ΜΙιηι. νΠ, Μ. 1026. δί^ Α: ΓβΙΙ^τΤί δειΧοΊς — ν6οι νβΐ γόο^} 

1031. ^^* ΑΚΟ• ^ί03«. *'^^«* ί^^ εχ&ει Α: εχ&οι μη9^ 

Ιχΰψβυ Ρ«1&(. λΙιλ': οχνεζ μησ ϋχ&ον Ηβηϋ^ηηαβ: αοχε^ μηί 

ύί^ρα 9ΐοΙ>»ββ»: αχ&ου μηδ' αχ&ει βββΗαβ. Κ)3^. ευφρηνε 

,Κι εχ&ρηνε ΚΟ* 1035. ΟαΐΑβταήαβ: 'Λ ενίυις γράφεται 

Λαδούζ, 5ίο Κ. 1037 Β(ι. ΙΥβΙολβτο Ρ&το(!ι& νν. βΙ< 8ΐ].| 

1039. η^ύκϊά, Ορρ. 591. ΛΙοαεΙ ίΐ. XXVIII, β. ΟΓι*. Υ. 106ϋ.| 

1040. ερχομένου ΚΟ. Τ1ΐΜ^)άΐ4 ΕΙβ^ίββ. 109 


\ " » ΪΛ^μ(ν. ιρνλαχη 9ί ηόλ^νΐζ ψ^Χαπίϋσι μύηση 

ίίϋτνψίΧης ί^ατης τΜΤζ^ος ημέτερης. 

Α'ίτΐ μα Δι ^ ει ης τωνδε χοτί ίγχεχαλνμμενος ευδει, 1045 

ψίπρον χώμον δίδεται άρπαλεως^ 

Μ-ν μίν ηίνοντες τερπώμεΟ^α^ χαλά λέγοντες* 
αοαα ί* επειτ εστίη, ταντα ϋ-εοΐβι μέλει. / 2ό( α τοι οΐά τε τναιδί ηατχιρ ν^ο&ησομαι αντός 
Ιοβ-λά' συ δ* εν &νμω χάΐ φρεσΐ ταντα βάλεν• 1050 

%\ ίΐοτ ίπειχ^ενος ηρνίρς ^αχόν, άλλα βαϋ'είη 

σ>/ %ρ^Χ βανλενσαι οω αγαι&^φ τε νοψ. 
τβν γαρ μαινόμενων τιετεται &υμος τε νοος τε, 

βονκη δ' εις αγα&ον χαι νοον εσ&λον άγει. 

'^ϋί( Ιογον μεν τούτον εάσομεν, αντάρ ίμοί αν ]()59 

ατίΙ«, χα\ Μουσών μνι^σόμεϋ^ αμφότεροι, 
ίΐισί γαρ τάδ* εδωχαν εχειν χεχαρισμενα δώρα 

σοί χαΐ εμοϊ χαι μην αμψιηεριχχίοϋΐν. 

Τιικη'ορα^ ηοΌ,ων οργην άπάτερ&εν δρωντι 

γιγνωοκαν χαλεπόν, χαίπερ ίόντι σοφω. ^^^ 

ύ μίν γαρ χαχοτητα χαταχρυψαντες εχοναν 

^Ιοΰτω, τοΙ δ' αρετί^ν ουλομενρ τιενη]^ , 1(^11 βη. ΐν^ΙολβΓο Ρ•Γ0<«β ν. 436. 37. 1049. ΥοΙ^ο σο2 
* βία τί: Λ τ(ϋΐ χε» ££: σοί ίε δη αβορΜυβ. 1050. βάλεν 
λ: ναΐ^ο βάλε. 1051. πράξτ^ς ΑΚ, βίΛ^εΙτ] φρερί ΒιββΜ. 
Ρ«ί. Ιί«ιη, IV, 8. 1053. διο Α: ναΐ^ο μ^ρικιμενων μάχηα^. 

1058. %αΙ μήρ] Α /4*ν ^': Οβ μηρ χαί: ρϋν ΚΟι τβΐΐςαί μην. 

^ Ιι&|>η τψφ γαρ άτιόλλων: ««Μη^νίΐ Ολίηβητιιιι. ίμ^ρτών ίργων ί^ ί^^ΟΡ'ίιμξνον^ 
1065 Ιση ^^ χωμάζοντα μετ ανλητηρος αίίδειν. 
τούτων ονδίν ί;οι, {ίλΧ ίτπ ^ίρην4τΰρον 
ανδράσιν ηδέ γνναι^ι. γί μοι ίιλον^ός τ«ν.χ«1 ΰαδώς; 
τερπωλη νιχα πάντα συν ευφροσύνη. Αιρρονίς αν&ρωποι χάί νηπιοι , οΊ« ϋ-ανοντας 
1070 χΚαίονα^ ονδ* νβης αν&ος απολλνμενον. 

Κύρνβ, (ρίΧονς ηρος παρτας έπίστρεφί ποιχίλον η&ος 

ανμμίσγων οργην οίος ίχαστος ίφυ, 
νυν μ^ν τωδ^ ίψέπον ^ τοτί ί* αΧΚοΐος πέλ^ν οργ^ην' 

χρίίσσόν τοι σοφίη χαΐ μεγάλης αρετής. 

ίίΠΒ Πρηγματος απρηχτον ^βλεπώτατον εστί τελευτην 
γνώναι^ ίίπως μέλλει τούτο &ε6ς τελεσαι. 
ορ(ρνη γαρ τίταταϊ* ήρο δί τον μέ?Λοντος ίσεο&αί^ 
ου ^νετά ϋ'νητοίς πείρατ άμηχανίης• 

, ι • 

ι 

Ουδενα των ίχ&ρων μωμησομαι ίσ&λον εόντα, 
10Θ0 ουδέ μΛν αίνησω δειλον ιόντα ψίλον. 

Κύρνε, χνει πολις ηδε^ δεδοιχα δΐ μη τεχ7} άνδρα 
νβρίστην, χαλεπής "ίιγεμονα στάσιος. 

Ούτω χρη τον γ Ισ&λον επιστρεψαντα νόημα 
εμπεδον αΐέν εχειν ες τέλος άνδρΐ φιλώ, 

^ημωναξ,^ αοϊ πολλά φερειν βαρύ* ου γαρ επίστρ 
10Θ5 τονΰ^ ϊρδειν ο τ$ σοι μη χατα&ύμιον ^• 1063. δίο Α: νιι]£;ο πάρα μίν ξυνομ7]Χιχι χάλλιο» ενόειν^ 
1066• τοι οη. Α: τ$ ΕΚΙιΟ : Ερίίβιηα ούδεν τοι τούτων αλλ* *π^ 
τερπνοτερον. 1071. Οίτ. 213 βςς. 1072. €ΐτ. 312. ^ 1077; 
Ρΐβτίςαβ όξφνη: δοΐιοΐ. Ρίηά. 01. Ι, 115. '^Ορφνη^ ?; νύξ, βα^ 
ρυτονως' ορφνη όέ νύξ, άντΙ τον σαοτεινη , επι^εηχώς, όξύ^ 
νεται. 1070. Ρίίιθ^Γ. Ρ7ΙΙ1. IX, 97. 1080. ΟΓη 30.^ 1085^ 
8ίο \^βΐ€ΐ(«πΐ8: νιιίβο δη(Μν 9 άξιοι: Α ^ημων άξιοί άέ. ναίέτ ίη Ευρώτα χαίλί^άψ ^οχαμψ^ 
Η :ΐοτ€ βονλίνσαιμί φίλω χαχόν, αυτός ίχοιμι' 

- • • 

ΆξγαΧίως μο$ ϋνμος ίχπ π^ρΐ σης φιλότητος*. 

οντΒ γαρ Ιχ&αίρην οντ^ ("ρίπν δνναμαι^ 
γιγνωσχων χαλεπον μ{ν, 'οταν φίλος άν3ρΙ γίντιται^ 

{χ&ί(Ιρ6ίν, χαλίπόν 5* ούχ ί&ίλοντα φίλπν» 
(ίχ«ΓΓίο δη νυν αλλον' ίμοί γέ μ^ν οϋτις ανάγχη 109^ 

τοι/ΰ"* ϊρδπν• των μοι πρόσ&δ χάριν τι&εαο• 

"Ήίη χαι, ητίρυγεαοιν ίπαΐρομαι ώστε ηετηνον 

ίχ λίμνης μεγάλης ^ άνδρα χαχον προγνγών, 
βρόχον απορρ-ηζας* συ ί' Ιμΐ]ς (ριλοτητος άμαρτών 

ύστερον ημετερην γνώσει Ιαιψροσυνψ. 110^ 

1 

*0;τΐξ σον βονλευσεν ίμευ ηερί^ χαί σ ίχελευσεν 
οϊχεσ&αι προλιτζόνΰ^ ημετερην φιλίην. Βοίηοη&^ίαβ: Αημώνάξ, εί π. φ. βαρύς, βαρύ Α: ΓβΗφίΙ 
βαρύς, ^}^ ίοπηβ εηΐσττι γ. Ιηίρρ. δορΗ. ΡΙιΠ.^ 798. Ι^οΒβΰΙί. 
ΡΗΓγη. 359 βς. ΜβΜΐι• 6γ• ρ. 457» 1995. Ργο (οίο Ιιο€ σχετ^εο 
^^] νυρ άλλον ίηίτΛ ρο9ΐ 1160. ββΐ ω νέοι οί νυν άνδρες. Ηο€ 
^ί5ϋ€ΐ)οιη ^«ΙοΙιβΓίιβ οαιη βςς. ίη υηυιη εοηβ&νίι. 1096. Ζ'^ρ^ν 
ι/ί^ίσ^α* V^^1^|(βΠ13 βχρΙίοΑΐ ηοιησαί τι εν χάριτι^ χαοιζε&{^αι. 
€ΑΒΐ€πιηα6: Ου γαρ είναι αντω άνάγχην, ηγονν ουχε^ι δοχεΤν 
^"^ηρετησαι εχείνω , εφ* οΊς ήρότερον χάριν οίδε. 1096. 
6η€6ο8 εκ λινέης νεφέλης: Μί^ϊοίί^το λίμνη ΑαειΙραη νίάβίαΓ 
<»« τοΰλ^υΙαίΒ ίηοο^ιιΗυπι. 1099. βρόγχον βΙίςνοΙ ΙϊΒΗ : 8«&1ί. 
|(Γ«1 δεΙίΜίβπιβ βροχχορ νοοβ βίϊβΓβη^υιιι ρΓ&€€ίρίαη(: ν. Μ&ϋΗ. 
^Γ• ρ. 6λ ΗβπϋΑΐΗΐ. ΕΙ. ϋ. Μ. 60. ^ 1100. ΟωιβΓβΓίαβ: *-^λλα 
ίί οχερη^ίΐς της ημετέρας φιλίας 6\ρέ ποτέ γνώστη, ώς εχέ- 
ψρω¥ ηαι άρτιύφρων %αΙ ευγνώμων ημην. €Γγ. 1241 βς.. 
)3ϋ5 Μις. 1ΚΙ1. ΟλίΒΦΠΐηοβ : '^τελες το ελεγεΐον, μέμψασ^αι 
^( ^οηεΐ τι^α οίηιον γεγονότα της διαλύσεως της τον δείνα 
^ρος τον ηοΦ9^την [φιλίας, ούχ ευ συνεβούλευεν , η ολοιτο,• 
ψησίν, 0^ σ^μβουλίύσας σο* άπολιπόντα εμέ φοιτσν σί προς 
^^ον. Οτ. 1339 8α« 1963. ΒοΪΒβοΐΜΐάίιι• χωστις €οιιίί€ίΐ , «ιί βςς. 112 Τ1ΐ6οςιιί<}ίβ Εΐβςί^β. 

'Ύβρις χαΐ Μάγνητας αηωλισ^ «αΐ ΚολοφΖνα 
χαΐ Σμύρνιρ^. τιίη^ως Κν^ν^ χα$ νμμ αποΐα. 

η^Εις βάσανον ί* ίλ&ων, ηαρατρφ6μ£νός τι ^λ^ίβ, 
χονσος απξψ&ος ίων χαλος ατζασιν «σρ. 

"Λ μοί ίγω δίΐλός! χαϊ δη χ,ατάχαρμα μίν ίχ&ροϊ^ 
τοϊς δέ φίλοισ$ ηονοςι δείνα 'ηαϋ-ων γενόμτϊ»• 

Κνρν\ οί πρόσΰ^ αγα&οΐ ννν αν χαχοί, οΐ δι χαχοί πζίν 
1110 νυν αγα&οι. τις χεν ^ανχ ανέχοιτ ιςορων, 

τους αγα&ονς μίν ατιμοτίρονς^ χαχίονς δέ λαχόντας 

τιμής; μνησπίπ δ* ίχ χαχον ίσ&λος ανηρ. 
€ΐΧ>.ηλους ^ απατωντες Ιπ αϋηλοισι γύωσιν, 

οϋτ αγαϋών μνήμην πδοτες οντί χαχων. 

111$Χρηματ ίχων ηενιην μ ώνείδισας. αλλά τά μίρ μο$ 
€στΐ9 τα δ' ίργάσομαι, ϋ-ωϊσιν Ιπευξάμενος• 

Πλούτε^ &£ών χάλλίόΤί χαΐ Ιμεροίστατβ ηάντίον, 
συν σοι χαι χαχος ων γίγνεται ίσ&λος ανηρ. 

'^Ηβνς μέτρον Βχοιμι^ φιλοΐ δέ με Φοίβος ^ΑηόΙΧύΐϊΡ 
1120 ^ίητοίδης χαϊ Ζευς 9 ά&ανάτων βασιλεύς^ 
οφρα βίον ξώοιμι χαχων ίκτοσ&ίν άηάηων, 
ηβρ χαϊ τίλοντω ϋνμον ιαινόμ^ος. 

Μη μβ χαχων μίμνησχί. ήίηον&ά τό^ οΐά τ ^Οδνσσινς, 
οατ '^ίδξω μέγα δώμ ηλν&εν ίξαναδνς, 
1125 θί? Λ} χαΐ μνι^στηρας αν^ίλετα νηλεϊ &υμ^ 
ΙΒ^νέλόπης ^μφρων, χονριδίης άλόχον, 1103• ΑΛβη. XII, 525, 0.^ Οίτ. βορΛ 60».^ ^ ΙΊΟ*. ^5I^ Α: 
Γβΐΐοηΐ 1^^^^^ ολίΐ, νμμας οΑθΓ. ννβΙεΙκβΓαβ οίμμ άηολβι €ση]ί- 
€{«1ΐ8«• 1106. ^€ΐ«Ιΐ€Γο Ρίτο(ϋ8 ν. 830 5ς<ΐ. |>« ραβίΐο ΐΒΐ^Ιϋ^β. 
Ι10Θ. φΐ^οις δ ηόνος Α. δειλά ]1\>ή οηη€β• 1115. τ^/Μ^« Α: 
τα μεντο^ ΑΟ: τοντα μεν (ίοι Ρ. 11|6. γΙγν^ι^Μ ΑΚΟ: τοίίςαΐ 
γίγνομαι. 1121. βίον] δίχηι Α. 1123. μίμνηνΜ Α{ τβίκιιιί 
μεμ»η(Τ&ε. 1121. αιδεω Α: τβΐ^^ιιί άίδ&υ. 1185. άν«Δβ(Γα 
νηλΛ' Ό^νμω Α: ΓβΗηυί ί^είΐετ» νηλεΤ χίί^φ. '*ΑνεΊΙοκο ?•€«. 
ρί( £οί85θήαάίυ8 : ν. £ο1)6ε]£. ΡΙΐΓ]τη. 183. Βαΐΐιη. Ογ.ΙΜαζ; 1^417. Τΐιβοςηίάίβ ΕΙβςί&β. 113 

1} μαρ δηϋ^ νηίμΗν^ φίΐω ηαρά παιΛί μίνουσα, 
οψρα η γης ίτιέβη δΗμαλέονς Τί μυχούς. 

ι 

*Εμηίομαΐ9 Λίνίης ϋ^μογ&όρου ου μιλίδαινων, 
ονδ* ανδρών Ιχ&ρών^ οϊ μ£ λίγονσί χαχώς. 1*30 

'^}Χ ηβψβ ίρνηίιν ολοφνρομαί, η μ ίηιλΒίππ, 
τύΜΐω δ" άργαλέον γήρας ίπερχόμένον• 

Κνζ^ί, ηαρουαι ίριλοισί χακον χάταηανσομέν άρχίρ^, 
ζητωμίν ^ ίλχει φάρμαχα ψνομίνω. ' 

'ΕΙπίς Ιν αν&ρώποκίΐ μόνη &(ός ίσ&?^η ϊνεϋτιν^ 113$ 

αϊλοι ί' Ονλνμηονδ* ίχπρολιπόντ^ς ίβαν. 
ίχαο μίν ΠίύΤίς μ&γάΐη &£0ς, ωχ^το δ* ανδρών 

Σωφροσύνη* Χάριτες τ ω ψίλί γην ίλιηον. 
0^01 δ' ονχέτΛ πί<ηοΙ ίν ανδ-ρώηοίοι δίκαιοι^ 

ονϋ &(ονς ονδής αζ^τοί α&ανάτονς. 1140 

άοιβίων ί* ανδρών γένος Ιψϋ-ιτο^ ουδέ ϋ^ίμιστας 

ονχέτί γιγνώαχονσ ούδί μέν ευσεβίας» 
αΐ£ οφρα τις ζώπ χάί ορα φάος ηελέοίο, 

ίυα^βίων ηερϊ &έθύς ^Ελπίδα ηροςμενίτω, 
ίνχίσ&ω δέ &£0Μ χαχ άγ^Λα μηρία χαίων, 1146 

*Είίύδί τ« ηρωττι χαΐ τξυμάτ^ &νέτω* 1127. ν μ^ν Κι Γβΐίςαί η μίν, παρά Α: Γβΐίςοί ίτρός. 

11)8. δΗμαΧίους γε μυχούς ββρίβιη ΗΒΗ: ΜΓΑΜβη&βΓβΗίαβ ίη• 

βηιίοΜ οφρ* *Ι^άχη^ επέβη δα$δαλδου τε μυχού {μυχδν δαι^ 

^ίλίορ 4ίά ηΐιιβ, ίΗαΙανηίξΗ €ί£$αηί€τ €ί α^α^τε «Ιπιο/αη). Μυχούς 
»ΐ€ΐ1ί^β Α ρΓοεΐ9 οΰοαρΑΐοβ: ο&βυβ ηιαί&Γί οροΠβΒβΐ υι ιη άίνβΓβο 

»(€Ηβ€ΐα: ΙηίβαΐΡ€ΐν %ι ββΙ ΗοηιβΓ. II. Ο, 226. 0(]γ88. Ε^ 50. 
0«ΐ€Γοπι Λ δείΧάΚέους, 1129. βίο Α: ίληίομαί Κ: Γβΐίςυί εΐ 
πιομα«. Υαΐ^ο εοιη δ(οΙ>«βο Ουτδ γε μην περίης — μηλεδαί^ω. 
δΐήρίαπ Α ^βΙελβΓο ίηά^ οτΧλ νί(]βΐυΓ, ςιιοιΙ 8«ηΐ6ΐιη& ία ρο€υΠ§ 
«(}Μ6«ΓβΙαΓ. Ρθ3ΐ 1130. Βοΐ88οη&<!Ιίο Ιβοαηα ^ιά^ΐύτ «886. 1131. 
ΜΐηικηηβΑ ββιΚβΒίίιι. 1135 βςς. ΟΓγ. ξΐββίοάί Ορρ. 199 βςς. 

1134. ϋΜ Οΰλυμηον. 1141. 6φ^ιτ«»8εΗ86Γ€Γα8. 1145. χατ 
^2α« μ. χαΐων δϋΙι&βΤβΠΐ»: 1ϋ>ή ΧαΙ άγλαά μ. χ. 1140. δί 
^^άϊί^ 6€€ΐίιι•. 

8 114 Τ1ΐΜ§ηί<ϋβ ΕΙβςίΜ. 

φραζίσΘ-ω δ* άδίχωΐβ άρδρϋιρ φίολών λόγθ¥ βι^^ 

οϊ ϋ'^ών α&αράτων ονδίν 6ηιζόμ^ΐΗ>$ 
αιέν ίπ αΧλοτρίοις χτίάνοί.ς ίττίχονσι νότιμ^χ^ 
1150 αισχρά χαχοις ίργοις σύμβολα ϋψιάμ^νοι,• 

Μη ποτί τον παρεοντα μί&ής φίλον άλλον ίρενρα, 
δειλών άν&ρώηων ρημασ$ πέ^όμ^ος• •» 3 ^ Σΐη μοί πλοντέΰντι χαχων απατερ&δ μ^ψνεων 
ζώπν αβλα'βίως, μηδίν ίχοντι χαχόν• 

1155 Ουχ €ραμαι ηλοντεΐν ονδ^ ^υχομαΐ^ αλλά μον ηη 
ζην άπο των ολίγων, μηδέν ίχοντ$ τίοχόν• 

Πλοντος χαϊ σοφίη ϋιηβοΐς αμαχώχατον ίΐιά* 

οντε γαρ αν πλούτου -Ονμον νπερχορέσαις^ 
ως δ* αντως σοψίί^ν 6 σοφώτατος ουχ αποφευγι^ 
1160 αλΧ ίραται, &υμον δ' ου δύναται τέλέσαι. 

Ούδενα &ησαυρον χατα&ησβ^ν ηα^Λν αμηνον* 
αΐτονσιν δ^ άγα&οίς άνδράσι Κύ^ε διδον* 

ι 

*Οφ&αλμοΙ χαΐ γλωσσά χαϊ οναχα χαϊ νοος ανδρωψ 
εν μίσσω στη&έων (V συνετοϊς φύεται• 1165 Τοις άγα&οΐς συμμισγε^ χαχοϊσι δί μη ποϋ^ ομάρτεί, 
ευτ αν δδοϋ τελε^ις τερματ επ εμπορίην. 

Των αγα&ών ία&λη'μίν άπόχρισις^ ίσ&λα δι έργα* 
των δέ χαχών άνεμοι δειλά φερουσιν Μΐ}• 1148. ούόεν Α: ΓβΙίςυΙ μηδέν, 1161. παισίν χατα&ησειρ 

ΑΟ: νοίαβηιηΐ χατα^ηστι. ΟΓγ. 409. 10., ςυοηιιη νβηιιαπι Ηλπο 
ΡατοίΙίαηι ββββ €€ηίΐ6ΐ \^'βΐ€ΐ(€ηΐ3. 1164. ενξ,ύρετος δΐοΙ>86ΐ οο- 
^«χ Α: ου σνρετοις ΤΗβοβηί<ϋβ Α: Ηίηο 6«βΙίΗβ ευσυνέτοΊς, 
1166. οδούς τελιηι τερματ Ιηψμορίηρ Α : τέρματα τ εμηορίης 
θ€ΐο 1ίΙ>ή: τερματ εμαορίης <|οο. 1167. εσ^λά δ* εοργί^ ϊαΐ. 
^ άπόχρισις , βθβΐΐαβ. ' Τΐιβο^ιίάίβ Εΐ6ΐςί&6. 115 

ι • 

'£λ 'χαχηα^ρίης Μοχα γίγρίτοί. η^ δέ χαΐ αυτός 
γνώσρ^ ^<ί μη^άλονς ηλίτις α&ανατους. Π 70 

Γνώμίΐν Κυςνι ΌήΛ ϋτημοίσί διδονσιν άρίστ9ρβ' 

αν&ρώηον γνώμη ηείρΐηα παντός ΐχΛ, 
ω μόηυαρ^ οςτις δη μίρ ϊχε^ φρίσίν» η πολύ χρ^ίσσων 

νβρως ονλομένης λίνγαλέου Τ£ χοροί; 
ΐΰτι. χαχον δέ βροτοϊσι χορός ^ των ούτι χάχιον' 1175 

πάσα γαρ ίχ τούτων Κνρνε πίλα χαχοτης. 

« 
£α πης ίργων αισχρών άπα&ης χαΐ άεργος^ 

Κνρν£/ μ^γιστην χέν ηβΐραν ίχοις αρξτης, 

Κνρνε^ ϋ'ίονς αιδον χαϊ δέΐδι&ι' τοντο γαρ άνδρα 

ίίργπ μηϋ^ ίρδπν μητί λίγπν άσεβη• 1190 

/Ιημοφάγον δί τνραννον^. οηως €&έλΐίς, χαταχλιναι 
ον νίμισις προς ϋ'^ων γίγνεται ουδεμία• 

^Όνς άγα&ος χαϊ γλωσσά, τάτ έν παυροισι πίίρνχεν 
ανδράσνν^ οϊ τούτων αμφοτέρων ταμίαι. Ουδέ»α Κύρν ανγαΐ φαεσιμβροτον ηεΧίοιο 4|^ 11^ 

ίοβδρ ίψορώσ ω μίι μώμος ίπξχρίματαί, 

Ουτις αηοινα διδονς θάνατον γύγοι ούδ^ βαρέΐαν 

ίυςτνχίην, ^Ι (ΐη μοΐρ ίηΐ τίρ^ια βάλοι* 
ον^ αν δυςφροσύνας, οτε δη ϋ'ίος αλγεα πέμπει, 

ϋτημος άνηρ δώροις βονλόμενος προφύγο$• 1190 1170. μ^άΧως ΟαηβΓ&παβ. 1171. ΒβΙ^ΙτβΓυβ η&ΐιΐ άριστον, 
1173. α μάχα^ Νββίίίιιβ ΟΗοβηΙ. 106. 1176. τούτου ΟωηβΓβ- 
ήοβ: ΐο(υιη «ϋβίκΗηιη βββϋυβ 3ίΙ>ί ροΓβυ&κΙβΓβ ηβηυίΐ €886 & Τ1)6- 
οβηίίϊβ. 1177• έϊχ* \\Μ ρ1βΓί<|ϋβ: !6§<;Η&!υΓ £Ϊ&\ 1178. μΐ"- 
γί(Τΐηζ %ιν ηείρατ ίχοις άρηης βββίίυβ η&ϋ^. 1181 «α. ΜΤβΙ- 
ΛβΓο ΡΛΓοίϋβ ν. 682 βς. 1169. ηψπη Α. 1190. ουλομ^ας 
Λροφ. Αη^. ]Κΐ8ΐϋιί96. προφνγη Α: ΓβΠςαι προφιγ^ίν. νυΐβκβ 8* 116 ΤΙιβοςηίάί5 ΕΙβ^αο. 

Οίχ ϊραμοί χλισμω βασιληΐω ίγχαηααίσ&αί 
η&νεώς^ αίλά τι μοι ζύντ^ γίνοίΤ άγα&όν• 

ασηάλα&ο$ δί τάπησιν ομοίον στρώμα &αν6ντι' 
το ξϋλον ί} σχληρον γίγνηύι ^ μαλωώρ. 

1\9&Μητι, &{ονς ίηωρτζον Ιπομνν&ι," ου γαρ άνεχτόν 
α&ανάτονς χρυψΜ χρίίος οφειλόμινον. 

"Ορνι&ος φίανί]ν Πολνπαίδη οξν βοώαης 

ηχονσ, ηη βροτοΐς αγγύ,ος ηλΰ^ άρότου 
ωραίου ' χαί μοι χραδίην ίηάτά^ί μέλαιναν^ 
1300 οττι. μοι ίυαν&ίΐς άλλοι ΐχουσιν αγρούς^ 
ουδέ μοι ημίονοι χνφων ίΚχουσιν αρότρου, 
της * άλλης μνηστής πν^χα ναυτιλίης. 

Ουχ Ημ, ούδ* υπ ίμου Χ£χλησίται, ουδ* ίπΐ τύμβω 
οϊμωχΟ-ύς υηό γην πσι τύραννος ανηρ* 
1^1^ ουδ^ αν Ιχέίνος Ιμοϋ τ£&νηότος ουτ άνιψτο 
ουτέ χατά βλεφάρων ϋ-ίρμά βόλοι δάχρυα• 1193. δε Α: γ^ Ε: Βπΐΐι ίβ;ηοηιι( ραΓϋοοΙβη. ΤίιΙβ ^βηιίβ^τ. 

Τΐ7ρΗιο«Ι. 175. Βοίββοη&όίυβ : ασπάλαθοι δ^ τάτΐησιν όμοΤορ' 

στρώμα ^ανοηι το ξύλον χτλ. 1196. Μητι Α: ννΙ^Εο μήτε. 

1197. Η6βίο(1. Ορρ. 450. 1198. άρότου Α: ΓβΗςυι άροτρου, 

1199. Οίβ8€η. Ρίηά. ΡΓ^ιηοι. ρ. 672. 1201. χυφον — αροτρον 

ΑΚΟ. 1202. 8ι'ε ϋ&Η: ΒΓυηεΙιίαβ τ^^ αΜ χαλεηης νβΐ της 

ηάντα σμυγερηςι Υίέ^^)^^^η% της αίΗμνηστης $€Ψ»ρ€τ ψη€ηίθτα^' 

/ι#, ηοη ο61χυ%9€€ηάα€ ^ ίνί»α$ητηα€. Βοίββοηβθίυ• άλλοις ίβαΐβ 

ι»β§« €οη]βε1υ, ίηίβΓρΓβίΕΐίοηβη άαΙ>ϊ(λΙ>ίΐ6ΐη. €«ΐ6πιιιι αλης Ια: 

μρησϋ^ης Ο Αΐάαβ. ΚβίΦΠίΒΐ αά ιηίβΐίοβιη ηβνί^ΐίοηβηι , ςο» 

ρο6(8 8ΐ>3βη(β 1>οη& β]υ8 <)ίΓ6ρ(& ΓιιβΓ&ηΐ. ΟβηβΓ&πυι αοΙβη: ^ιά 

Ίη¥ ίπιπύϋ^ητον χαΐ ίγγνηϋ'ίίσαν τα7ς ΙληΙσι ηραγματιία»^ ^ 

ου χ οΐΐ ο τι γε χαι άλλο, της γραφής νηόητου ονσης, 

1203. Ονχ ί7μι βοΠ. αληΰ'έίς ύη άνδρος τυράννου, χιχλησι- 

ται \ί\)γ\ ρΐβπφΐβ: χίίίλαύσεται ΒτηηΜϋΒ. 1204. υπό Α: Γβϋ- 

ηιιί /π/• 1205. τε&νπότος ΑΟ: τε^ρηκοτος 6. Υίάβ Βαΐϋηβηη. 

6γ. Μ&χ. II, 16. 1206. δάχρυα ^ερμά βάλοι Ρ•80στίθ8• Τΐιβο^^θ εΐβςί&β. 117 Οντί σ€ χωμάζ^ιν αη^ρνχομίν ονη χαΧονμίρ* 
αρηαλέος ηαρπίν^ χαΐ φίλος, ευτ' αν άτί^ς. Αϊ9•ων μίν γέρος έΙμί, ηοΧιν }ί ίντίίχδα θηβψ 
οιχώ, ηατρωας γης άπ$ρυχύμενος, Ι31• 

Μη μ ίαρΛως παίζουσα φίλους ϋνναζΈ τοχηας, 
^Αργυρί. σοϊ μέν γαρ δονλιον ημαρ Ιλ», ^ 

ψϊ» ί* άλλα μεν (στι> γνναί χακά πόλΧ, ίπύ ίχ γη^ 
ψίύγομεν, άργαλέη δ' ονχ ίπί δουλοσυνη, 

ονί ημάς πίρνάσι>' πολις γΒ μέν ίση χαί ημίν . 
χαλη, Αηβ-αίω χίχ)^μίνη ηιδίω. 1215 Μί] ηοη ηαρ χλαίοντα χαΘ-^όμενοι γίλάσίομεν, 
τοΐ^; αντώρ άγα&οίς Κνρν ιπίπρπόμίνοί, 

* 

*Εχ&ρ6ρ μίν χαλέπον χαί δυςμέΡέΐ ίξαηατησαί, 
Κυρρί* φίλον δέ φίλω ράδιον ίξαπατάν• 12^ 

ΠοΙλα ψέρην ηω&Β λόγος ^νητοϊσ^ βροτοϊσνν 
ηζαίσματα της γνώμης Κΰρνε ταραοαομίνης. 

(Αδίν Κύρν οργής αδίχωηρον , η τον ίχοντα 
ίίημαΐνΗ, &νμω δπλά χαριζομένη. 1207. 8ίο Α : τβΐίηηί άηερύχομαί^ βΐ 9ίαλοΰμαί. 120β. Ι^ίΒή 

ά()/αΑέΌ; γαρ ίώρΐ άρπαλίος ΒβΓ^Ιιίοβ &ριιά Ζίιηιιι«ηΒΑηη. Οί&Γ. 

Ρΐιϋοΐΐ. 1835, 39. ρ. 317. ηαρίώί^ Ο&ηβΓ&πυβ. 1211 •ςς. ^βΙ. 
<^«πΐ8: »Εςυί<Ι«ιιι βΐ Ηίο βίΓριιοι νΐ(]6ο βοςυβ βί^ηίίίολΓΐ ροΐο ΤΑ#- 
οψήάίτη ρο€(ατη. ΟηΛΑηηί ΐη βαιη €ΐ ρΕΓ6ΐιΐ€9 ηοΙ)ίΙ«8, <|ΐιοηΐΒΐ 
<Ιιβοίΐ•(βιη Ατξ^τϊ» πιίηοΓίβ ςυ^ιη ρ&Γ β58βΐ ΑββΙίηίΑΐν «( βχΒίΙίυη^ 

<< ςιιοά Ββητίΐβ ηίΐιΐΐ «ί ίηβ89« άίαΐυΓ^ υ( ίρββ λΗ 530• οι/^ ίν 

Ιμ^} χρυχ^ δον^ιορ ονδίρ ίν$. 8οΙ> Αγ^^^ — ςηνη νίηβΐιιι ρΓρ 

ΒΧ0Γ6 ρθ«ΐ8€ Ι|αΙ>€ΙΜΙ1 — 1βΙ«0( 4ίνίΐ€8 « ρΐβ&β, 4»^ ΜΠΤίΙβΙΙΙ ΒΟΐ- 

ήθη Βοη^οΒΐ βχιιΐβββ ρΐηβ'ββηβΐ ΙηηοίΙ. ϋβηίςαβ Αη'&άΐορ ηεδίορ 
^ οΒΙίγίοΜΟλ •ρβ€ΐΒΐ, ^οίοηβ Γβπιβάίαιιι, ςαο Μββ €οιΐ8θΐΒΐαΓ•< 
ηΐ& ον^' 1ί«>π. γδ Α: κΐιςαί δ(\ 1217. 8ί€ Α: ΓβΙίςυλ 
χ^οί/οιτ«, ηλαίουσ$. 1219. Ι•ϋ>ή δυςμίρη: βηβηθλνίΐ ^τ^ιη% 
>Ρ0(Ι ΖιηηβηίΑηο. ΒΙβγ. ΡΙιίΙοΙΚ 1835, 39. ρ. 31β• ΥβΓβυ• 
1Ώ1— 1230. λίΜαιιΙ λ €0(ϋαΙ>α9; Α4άί<)ίι «οβ € 8ιοΙ>β€ο «ι ΑΐΙιβ• 118 Τ1ιβοςηί(Κ$ ΕΙβςίαβ. 

ΙΜ5 Ουδίν Κνρν άγα&ης γίνχερώτίρόν ίση γν^αιχός. 
μάρτυς ^ώ, συ δ* ίμοί γίγνου αλη&οαυνης• 

^Αλη&ίΙη δι ηαρέστω 
αοϊ χαϊ ίμοί^ πάντων χρημο^ δίχαφοτατσν• 

^Ηδη γαρ με χεχληχε &αλάσσίθς ουζαδε νεχρος^ 
1230 τε&νηχώς ζωω φ&εγγόμενος στόματι• 

Σχέτλί ^Ερως^ μανίαι σ ίτι&τρ^ησαντο λαβονσαι» 

ίκ σε&εν ώλετο μίν 'Ιλίου ακρόπολις, 
ωλετο δ* Αιγείδης Θησεύς μέγας ^ ωλετο ί* Αιάς, 

Ια&λος *Οΐλνάδης, σ'ρσιν άτασ&αλίαι^. 

« 

1235^^2 παΐ, αχουσον ίμευ δαμάσας φρένας. ου τοι άπει&η 
μυ&ον ίρώ τί} α^ χαρδίη ουδ^' αχηριν. 
αλλά τλη&ι νόω συνιδεΐν έπος, ου τοι άνάγχη 
'τουβ^ 'έρδειν ο τι σοι μη χατα&ύμιον ^• 

Πϋλλάχί τοι παρ εμοι χατά σου λεξουσι μάταια 
1240 ^ χαι παρά σοι χατ εμόϋ, των δέ συ μη ξννιε. 

Χαιρησεις τί] προσθ-ε παροιχομενγι γιλότιμι, 
της δέ παρερχομένης ουχετ εστί ταμίης. /ίην δη χαΐ φίλοι ωμεν* επειτ αλλοισιν ομιλεΐν, 
η&ος έχων δόλιον^ πίστεος άντίτυπυν. 1225 8ς. (ϊΓοίίυδ: //οο βαο υβηΐίη €θή8€ΪΗ$ €ί ί€»1ί$ «ιιιη Ιι6» 
1α(ία€ ηήΐιί, 1227. Μίπιηβπηι Γγ. 8. 1229. Αΐΐιβη. VIII, 457, Β. 
ΣημαιίΉ γάρ χόχ?.ον. ΙΙο^γΜυΒ ν. Κόχλος' τοις ϋαλαττίοί^^ 
ϋοχλυι^ ίχροΊιηο προ ιί^ς των ααλίΐίγγων ενρησεως, 1231 βςη. 
ιιβ<ΐυ6 &(1 ίιη^ιη 6χ οςάίεβ 4 ρΓοίΓ&χΐΐ Β(?1(Ι<ΰΓυ3, ϋ1>1 ελεγείων ^ 
ίιΐ8€Γίρΐί βαζιΐ ν6Γ5υ8. Χ231• 3Ιανίαι \ν€ΐ€ΐ<«Γα9. 1232. €οΓή- 
§&1>αη( μην ^ μεν γ\ δϋά ν. Ηθτιιιβηη. νί^βΓ. 827. Β«€ΐβ Βοίββο- 

η&άίυβ ΡΓ0/ιΐΐΝ€«α6αη/ , ίαςυίΐ, ρΜ/ο μενν^ 1237. συνιειν Ι^«€ΐι- 
ιη&ηηιΐ9. ^ 1238. Υίάβ 1086. ΛΥ6ΐ€ΐ(6Γο βίη^υΐα ΓβΓ« νβΓΐ>Α Ιιιι]ιΐ5 

ΐ6ΐΠΙ8ΐί€}ΐ1 βΧ ββΓΪΑ ρ06δί 4€ε6Γρ(& &<) ΙαόίΚίΠυΟΙ (1ββ€ΧΑ νΐάβοΐοΓ. 

1^43. ομνλει Α: οΓγ. 597. Τΐιβοςιάάίβ £ΐ6ςΪΑ6. - 119 

Ουποΰ^ νδωρ χάί ^Λρ σνμμίξ/ηί»* ουδέ ηο&* ημίϊς 1245 

πιστοί ίτί άίΧηλοις' χαί φίλοι ίσσόμέ&α. 

Φρόνηαορ ^ρ9Ός ίμορ χάί νηίρβασιρ^ ϊσ&ι δί &νμω 
ίίς σ πρ αμαρτωλοί τίαομαι ως δύναμαί. 

Παΐ, αν μίν ειντως 'ίηπος ίπέί χρί&ίϋΡ (χορία&ης, 

αυ^ις ίτύ στα&μονς ηλυβ-ες ημιτίρονς^ 1250 

ψίοχον η ηο&ών άγαβ'ον λΗμώνά^τ^ χαλόν 
χρψηιν η ψνχρην αλσιά τε σχαρά. 

'Όλβίος ω ηαΐδές τβ φίλΰι χάι μωνυχες 'ιπηοι 
&ηρινταί η χννις χάί ξένοι αλλοδαποί. 

"Οςτις μη τιαΐδάς τε φιλίϊ χαΐ μώννχας 'ίππονς 1255 

χαϊ χννας, ονποτέ οΐ ϋνμος Ιν ενψροσννρ. 

^ίΐ παι, ίχτίνοισι πολνπλάγχτοισιν όμοιος 
οργην, αλλοτδ τοις αλλοη * τοίσι γιλέΐν, 

^^ πάί, την μορφην μίν (^νς χάλος^ άλΧ ΙηΙχΗται 

χαρηρος αγνώμων σΐι χιφαλίί στέφανος* 1260 

ίχτίνου γαρ ϊχ^ις αγχιστρόφον έν φρ^σΐν η&ος, 
αλλίύΡ άν&ρώπωρ ρημασι παϋ'ομενος. 

^^ παΐ^ ος ιν 'έρδοντι χαχην άπέδωχας άμοιβην, 
ονδέ τις άντ άγα&ών έστι χάρις παρά σοι* 

ουδέν ηώ μ ωνησας* Ιγώ δέ σέ πολλάχις ηδη 1265 

ευ ίρδων αίδονς• ονδέμιης ίτνχον. 

Παις Τ€ χάί ίππος ομοϊον ΐχη νόον. ούτε γάρ 'ίππος 
-ηνίοχον χλαΐΗ χίίμένον ίν χονυ^, ν » 124& >ΡθΓΐ. «τ.< ΒβΙκ]ΐ€Γ0β. . 1249. ΡΜβονίυβ ρο8( αΰτω^ 
ΐθ€ίι)ί νοΐ6ΐ>ιιΙ. ^ί^. 1361. 1253 β(). δοΐοηΐβ Εΐβ^. Γγ. 12. 

1255 84]. ΙοΒίΐΑΐίο ν€Γ8ααηι 8οΙοοβοΓοη». 1257. ιχτίνοισι ^β1• 
ΰΙίβΓυβ: 1ί6η χινδννοισι. €Γγ. 1261. 1302. 1258. (^Ιλη^β Βοι«ο• 
η&όίαβ. ΡοΓ£ίΐΑη τοΙς φίλος εΙ, 1262. ΟίΓ. 1152. 5€ΐίρ8ί αΑ- 
Ιοίμ ςιιπι Α: 8ορΓ« δέΐλώρ. 120 Τ}ΐ60§ηί<Ιί$ εΐβξίαβ. 

αΧΚα τον ύστερον άνδρα φίρπ χρι&αίσι χορεσΟ-^ίς' 
1270 ώς δ' €η}τως χαΐ ηάίς τον ηαρΐόντα <ριΧίί• 

^ίΐ ηαΐ^ μαργοσνντις άπο μ^ρ νόον ωΧεσαζ Ιβθ'ΧοΨ^' 

αισχύνη δί φίίοις ημηέροίς ίγίνου, 
αμμΒ δ" άνέψνξας μίχρον χρόνον* ίχ δέ ΰνελλαίν 

ί}χά γ ενωρμισ&ην ννχτός επειγόμενος. 

' ΐν^Ώραΐος και ^Ερως ίπιτελλεται^ {^νΐ'λα ηερ γη 
αν&εσιν ειαρινοΐς ϋ'άλλει άίξομενη, 
τημος *Έρως προλιπών Κνπρον^ ηεριχαλΧεα νησον^ 
είσνν επ ανθρώπους στιερμα φέρων χατά γης• 

Ονχ ε&ελω σε χαχώς ερδειν^ ονδί* εϊ μο^ αμπνον 
1280 προς &εων α&ανάτων εσσεται^ ω χαλέ παΓ. 
ον γαρ αμαρτωλαΐσιν ετύ σμιχραΐσι^ χάΟημαί, 
των δέ χαλων παίδων * οντοσίτουτ άδιχων, 

Ω ίταΓ, μ7] μ άδίχεί' — ετι, σοι χατα&νμιος είναι 

βονλομαι, — ενφροσυνϊ^ τοντο συνε\ς αγα&ρ. 
1285 ον γαρ τοί με δόλωι παρελενσεαν ούδ^ άπατησεις' 

νιχησας γαρ έχεις το πλέον εξοπίσω. 
άλλα σ εγώ τρώσω φείγοντά με^ ως ποτέ φασιν • 

^Ιασίου χονρην^ παρ&ένον ^Ιασίην^ 
ώραίην περ ίονσαν^ άναινομενην γάμον ανδρών 
1290 φενγειν' ζωσαμενη δ" εργ άτελεστα τέλει, 
πατρός νοσφισΟ-εϊσα δόμων ^ ζαρ&η * Αταλάντη* 

ωχετο δ* υψηλάς ες χορνίράς ορίων. 1271. μαργοσυνης απο μεν Α. 1274, εηειγομενης Ρ«ηο• 
νΊα§. €Γγ. 1376. 1270 8(ΐ(]. Ραβδονίο Ρ&Γοάι» ν. 1247 8<ι. 

1281. χά^ημαι 3θ€οβ6 ΐΓ&ΠδΙαίιιιη β Τ6 3α<1ίαβΗ , )Ηάβχ «οι»#«^ι. 

1282. Ρϋββονίαβ ου τίσις ανί αδίτ^ωνχ ΗβπηΒηηιιβ οντις ό 

τοντ άδικων: Βοίβ8οιιιι<ϋ^8 ου τίσις οϋί αδιχωνι ^βΐ^βπι» 

ουτίξ ετ ούχ άδιηων. Αη ου τίσις ονάέ δίχαιΊ 1283. ΥβΓίΐΑ 

ετι — βούλομαι ρβΓβΙιΙΙιββί ίηοΐϋδί οοιη ΡΑββονίο. 1287. Ββΐί- 

ΙιβΓπβ οοη3. ηδρ: Ι^οΗιη&ηηυδ μερ: ίοΠ. γε. 1290. φεύγει» * 

ΗββΙοιΙαβ Γγ. Ι^ΧΧν. ΙΙοβώχης ό7* * Ατάλαντα. Τίά« ΡΓορβΠ. 
1.1.9. ΤΙιβο^άιβ ΕΙθςΐΜ• 121 

ι 

δώρα * τέλος δ* 'ίγνω χαϊ μά£ άνοΜ^ομίνη* . 

ι 

^Ω πάί^ μη με χαχοΐσιν Ιρ αλ^^σι -Θνμον ορίνρς, 

μηδέ μδ ση ψιλότης δώματα Πιραφονης 
θίχητα$ προφέρουσα. &6ώρ ^ ίποηίζέο μηνιν 

βάξβ,ν τ άνδ-ρώπων, ήπια νωαάμινος. 

ίΐ ηαΐ^ μέχρί τίνος μ$ προφεύξδαι; ως α δ$ωχωΐβ 

δίζημ' αλλά τί' μοί τέρμα γένοιτο χιχην 
σης οργής• αν δί μάργον ΐχων χαΐ άγηνορα ύνμόν 

φ^νγας, Ιχτίνον σχέτλιον η&ος %χων• 
αλΧ Ιηίμανον, Ιμοϊ δέ δίδον χάριν• ουχέτι δηρον 

Ιί^ις Κνπρογενους δώρον ιοσηφάρον. 

θνμω γνσνς 8τι παιδείας πολνηράτου αν&ος 

ώχντίρον σταδίου, τούτο σννάς χάλασον 
δισμοΰί μη ηοτί χαϊ συ βιησ^αι, οβρψΒ παίδων, 

Κνηρογ^νοϋς δ* έργων άντιάσεις χαλίτίων, 
ωςτκρ ίγώ νυν ωδ* Ιπί σοί. συ δί ταυτά ψύλΰ^ίΗ, 

μηδέ σε νιχησρ * παιδαϊδη χαχότης. Ι31• 

Ονχ ελα&ες χλέψας, ω παΤ. χαΐ γάρ σε * δίωμΰ($ 

τούτοις οΐςπερ νυν αρ&μιος ηδί φίλος 
έτύευ, ε μην δέ με&ηχας άτίμητον ίριλότητα* 

συ μίν δη τούτοις γ ησ&α φίλος ηρότερον• 
άλΧ εγώ \χ πάντων α εδοχουν &ησεσ&αί εταΐρον ΙΒΙΚ^ 

πεστόν* χαϊ δη νυν α}Λον εχεισ&α φίλον. 

1)95. οριναις Α. 1296. Ρ&88οτιαβ όώματι μι δώμασι• 

II. Ζ, 345. "<&$ μ οφελ* , . • . οϊχεσ'&αε ηροφ^ρσνσα χαχη 

ίνεμοιο ϋνελΚα• 1301. σησοιγη €οάβχ: 6ΐη6ΐΐ(1«νί( Ηβηοοηοΐ• 

1307. χάλασον δεσμού, 8ίιιιίΗ& ΜίΙβοΙιβΓΗοΙι• Ηοη Οιηηιιι. ΠΙ, 

10, 10. 1309. ω^ Α οί δ\ 1310. Ρ&ββονίυβ οοηίΙοΗ ηαιδο^ 

φ(1η, ΒοΗβοη•ι1ίαβ παιδίον, ^/ φιλότης^ ΥίβΙάιβνΛΜ οιβ V• 

-ααιδαίδης €οηίβη Ώλαιαΐδης ΤΗβο^Ιοηι}. Ερίβ;Γ. 8., βββίίαι παι, 

δαΐη χαχστης. 1311. Ηβπη&ηηαβ χαΐ γάρ σε διωμμα$ι 8«μΙ* 

1•π» χσΐ γάρ δίομαΐ σε. ΙΖΙδ. ΰησεσ&αι ΒβΙάΙ^ηΛΐ Α ση- 

σεσ^αι. 1316. εχοισ^α Α• 8βί41βηΐ8 ηλίίΐ χαΐ τοι ρΰν άλλον 

ίχοισ^α, * 122 ^βοςοίΟίβ ΕΙφββ. 

α)Χ 6 μΐρ έυ ίρίωρ χπμαι* αΐ ϋ μητις αηάηων 
ανβ-ρώπωρ ίςορώρ παιδοφίλάρ €&&ο$• 

Ω παΐ^ ίτκΐ αοι δωχε &6ά χάριν Ιμερόίσσαρ 
13Μ Κνπρις^ σον ^ πδος ηασι ιίίοισι μέΧη^ 

των!^ ίηάχονσον Ιπών χαΐ ίμην χάριν α^&εο &νμω, 
γνονς ερος ώς χαλίηόν γιγνιταν άνδρϊ φίρίΐν. Κυπρογενη, πανσον με πόνων ^ σχέδασονδέ μεριμνείς 
ϋνμοβόρονς^ στρεψον 3* ίχν&ις ίς ενφροαννας, 
12Ι2& μερμηρας δ άπόπανε χαχάς^ δος δ* ενφρον$ &νμω 
μετρ ήβης τεΧεσαντ εργματα σωφροσύνης. 

^{Ι ηάί^ εωζ αν εχν^ς λείαν γεννν, ονποτε σαίνων^ 
ηανσομαι^ ουδ^ εΧ μοι μόρσψόν εστί ϋΌνεΐν. 

Σοι τ ε διδοντ ετι χαλον^ εμοί τ ούχ αίσχρον ίρώντΛ 
1390 αΐτεϊν. άλλα γονέων λίσσομαι ημετέρων* 

αίδέο μ 9 ω παΐ • • • διδονς χάριν, εϊ ποτέ χίά συ 
'έξεις Κνπρογενονς δώρον ιοστεφάνου. 

Χρηίζών χ(ύ Ιπ ίχλίον έλενσεαι* αλλά σε δαίμων 
δοίη'^ των αυτών άντιτυχεϊν επέων• 193&*Όλβιος οςτις Ιρων γυμνάζεται ^ οϊχαδε ί* ελ&ών 
ευδει συν χαλώ παίδι ηανΐ}μέριος. 

Ουχέτ ερω τζαιδός^ χαλεπας 3' άπελάχτισ άνίας^ 

μόχ&ους τ άργαλέους ασμενος εξέφυγον, 
ίύύελυμαι δέ ηο&συ προς εϋστεφάνου Κυ&ερείης* 
1340 σοΙ 5* ω παΐ χάρις εστ ουδεμία προς εμοϋ. 'ΙβΙΘ. ηηιδα φιλειν Α: €ί. 131& 1319. επεί σοι Ρϊιββονιηβ: 
Α το«. 1323. Ρλββονίυβ Κυπρογονη ^οι1^^^^(, τ. Μβΐοβίτ. Εν- 
^«Γ 61. Ββλλβηΐβ Κνηρογενες, ν. 1386. ^ 1331. ΙπΜΓυικ χαλε^ 
Β^ ]Ρ4ΐ8Β«τΙο βχ ν. 1303. Αρίίιιβ νϊόβΒΑίιΐΓ ίμοί όε όίδου χάρΐ¥. 
1333. ΟΓγ. 957 βς. 1335. ^ ίαΐ6Γρο8αίΙ Β«ΙιΙ(βηιβ• 1336^ ευ- 
δειρ Α. ^^ αϊ, παίδος ^ρω άπαλόχροος^ ος μ( φίλοίσΐΡ 

πασι μάΧ ίχφαίνΗ, χούχ έ&έλσι^τος ίμόν• 
τίησομαι ον χρνψας άιχούσία ηολία βίαια* 

ου γαρ Ιιί αιχελίω ηαιδί δαμάς ΙφάνηΡ» 

ΠαιδοψίλΗν δε η ηρπνόν, €^η ποτέ χαι Γαννμηδονς 1345 

ηρ€ατο χαΐ ΚρονΙδης, α&ανάτων βασιλεύς, 
ίίηπάξας δ* Ι^ ^Ο^νμπον άνηγα/ε, χαί μιν ξ&ηχ^ 

δαίμονα^ ηαιδείης αι^&ος εχοντ Ιρατόν» 
ούτω μη θαύμαζε, Σιμωνίδη, οννεχα χαγώ ' 

Ιξεμάνην χαίον ηαιδος ίροηΐ δαμίΐ^• 1350 

Ω παΐ, μη χώμαζε, γεροντι δί πεί&εο άνδρί' 
συ τον χωμάζειν σνμφορορ άΐβδρΐ νίω» 

Πιχρος χάί γλνχύς εστί χαΐ άρηαλεος χαϊ απήνης, 

θ(ρρα τέλειος εΐ] Κνρνε νεοισιν έρως, 
ΐίΡ μΙν γαρ τελέστι, γλνχν γίγνεται' ττν δί διώχων - 1355 

μη τέλεση], πάντων τοντ ανιηροτατον. 

Αιεϊ παιδοφίλτισιν επΙ ζνγον ανχενι χεΐται 
δνςμόρον, αργάλεον μνήμα ψιλοξενίης. 

Χρη γαρ τοι περί πάΐδα πονονμενον εις φιλότιμα 

ωςπερ χληματί,νω χείρα ηυρϊ τιροςαγειν. 1360 

ι 

^άνς πίτριι προςεχνρσας εμης φιλότητος άμαρτών, 
ω παΐ, χαϊ σαπρου πείσματος αντελάβου. 

Ουδαμά σ ούί* απεων δί]λησομαι' ονδε με πείσει 
ονδεϊς άν&ρωπων ώστε με μη σε ψιλεΐν* 134% με — κοι5κ ε^ελονιος εμον. νι<Ιβ Μ&ϋΗ. €γ. §. β^Ι. 
1343. άεχούσια ^βΙείΣβηιβ βΐ £οί8$οη&ϋία8: Α άεχονσι, ΙΜΑ. 
Βοί38οη&θία8 ΰοηΓύΠ ΗοηιβΓ. Οά^ββ* θ, 231. ΑΙηρ γαρ άειχελίως 
ίόαμάσ^ην Κυμασιν εν ηολλοΐς. 1350. ^. €. ΟΓβΙΗ^ εξεμά*- 
ν^ν. Ι.ββ65«1αΓ εξεϋάμην. 1353. €Γγ. ν. 301.^ 1363. δκ ^«^η 
Βοίβ^οηοάίο 8€ηρβί: Ββΐίΐίβηιβ ονόαμά σου 9 άηεων δηλησομαι. 124 ΤΙλ«ο£ΐά<Ιίβ £Ιβ^Α6. 

1365 Ω ηαίδωΐβ χοΛΧπη^ χοΛ ίμ^ροέατατί ηά^ων, 

στη& ίχυτον χαί μου πανρ ίπάχονσορ ίηη• 

Παιίός τοί χάρις Ιατί^ γνναιχΐ ίΐ πιστός ίτάίρος 
ουδίίς^ άίΧ αΐ€ί τον ααρώντα φιλέΐ* 

Παιδος έρως χαλος μίν εχαν, χαλος δ* άτζοΰ-έΰδ-αι* 
1370 ηολλον ί* ξυρέαϋ-αι ρτ^τιρον η τεί^σαι. 

μνρία ί' ίξ αυτού χρέμαται χαχά^ μυρία δ* ίσ&Ια' 
οΛΧ εν τοί ταυττι χαί τις ίνεστι χάρις. 

Ουδαμά ηω χατέμηνας ίμηρ χάριν, άλΧ νηο ηασίτν 
αιά στίουδαίψ ίρχεαι αγγάΧψ. 

13>7Β^Ολβιος οςτις τιαιδος ίρων ουχ οϊδ^ ϋ'άλαβαα^, 
ουδέ οΐ Ιν ηύντω νυξ^ηιοΰοα μέΧπ• 

ΚαΧος ιών χαχοτιγη φίλων δ^ιλοΐσιν ομιλείς 

ανδράσι, χαΐ δια τοΰτ αίσχρον ονεώος ,ίχπς, 
ω ηαΐ' Ιγώ ^ άέχων της σης φιλότψμος άμαρτων, 
1380 ωνημην ϊρδ(αν οϊά τ ίλευΟ•$ρος ων. 1385 ^ΑνΟ'ρωτίοί σ ίδοχουν χρυσής ηαρά δωρον ίχοντα 
Ιλ&έίν Κυπρογενους. 

Κυηρογ^νους δωρον ίοστεφάνου 
γίγνηα^ αν&ρώτιοισιν ίχην χαλεηώτατον αχ&ος, 
αν μη Κυπρογενης δω λύσιν ίχ χαΐίπών. 

ΚυηρογενΙς Κυ&έραα δολοπλοχε, σοι τι ηερισσόν 
Ζευς τοδε τιμησας δωρον ίδωχεν εχειν• 

δαμνας δ* αν&ρώπων πνχινάς φρίνίχς, ουδέ τις έστιν 
ούτως Χφ&ιμος χαι σοφός ώστε φυγείν• ΑΗαι V. Β. ούδαμα 9 ούί άττεώρ σεο λησομαι, €ίΓ. Ι^^- 
€«(€ηιιιι εαπι ^νβΙοΙιβΓο «Ιίβΐίοΐιυηι ιΙίΓβιηί. 1365. €ίΓ• Ι^^^' 

1383. 83. Α €οηίαιΐε(ίιη Ιλ^εΊν χυπρογενοϋς δωρον /οστ. Ό\^ 
ρ€0οαίΐ ΒβΙίίΕβηιβ. 1385. Ρογ(. ην μη, 1385. χνπρόγετες ι^ν- 
^Μίρα Α. Ηΐηο Ρλδβονιαβ ηι&ΙΗ Κυπρογένεια Κύ^ειρα, <^• 
ΐΜούβ. ΑηΙΙι. ΡαΙ. 606. ΙοΒίΑ εΐβςι&β; 119 VIII. Ιοηΐβ €1ιΙ1• 

Οίτηρ. ΐΛχχη, 3. 

δΰΙλοΠακΙβ ΑηβΙορλ• Ρλο• 830. ο1Ι• δαιώι τ• 
61; ν. ^ίθνραμβοδ^δάσxαλος 6ΐ ΗβΓροοπιΙιοηβ 8« 

ί»: "Ιων 6 Χίος, δί^&νράμβω^ χάί τραχίοδίας τίίά μίλων 
το£;;τ;)ς. -•- η^ριβοψμος δΐ ίγένετΟφ Ιχρξκψβ ^έ χάΐ ΐΜομω*^ 
)ίας χαΐ Ιηιγράμματα χαΐ παιαρίζς χαΐ ΰμ9η>νς Χ(Λ αχύΐια 
ίίά ίγχώμια χαΐ ίΧίγέία χαϊ χαταλογάδην τοΡ ηρ^αβέΐηΐτ 
άν Ιίγόμινον^ ον νό&ον αξιονσί τινές χάί ονχΐ αντον• 
γψταί δί αυτόν χαϊ χτίσις χάί χοσμολσγιχος χάί νηο^ 
\ινηματα χαϊ αλία τινά• χάι πάρυ δόχιμος ην* φαάί δί 
άτον ίν ττι Άττιχ^ νιχησαί χαΐ εννοίας χάριν ηροίχα 
Χιοΐ' οίνον ηέμψαι "Ά&τιναίοιςφ Σωχράτύνς δέ του φΛο* 
ϋόψοΌ ϊστιν Βίς αντον λόγος λυόμενος ^Ιων* μίμνηται 
αντον χάι Καλλίμαχος Ιν τοις χωλιάμβοις, ίίτι πολλά 
ΐγξαψίν* νιος δέ ην 'Ορ&ομένονς , ίηίχλησιν δί Αού&ον, 
νφηο δί τάς τραγωδίας διδάσχίΐν ιηϊ της ογδοηχοστης 
ίιυτίρας * Ολυμπιάδος• δράματα δέ αυτού δώδ&ια, οί δΛ 
Τζίάχοντα, άλλοι δί τ^σσαράχοντά φασιν• 

1. ^Ελεγ^ΐαι. 

1. 

βνζσοφόροιαι φίλος μίγα τιρ^βάων ^ιοννσος* 

^η γάρ πρόφασις παντο'δαπ&ν λογίων^ 
βί ΤΒ Πανίλληνων άγοραϊ &αλίαι τ€ άνάχτων, 

^ ου βοτρνόέσσ οινάς υποχ&όνιον Ιοηίβ €1ιϋ Γγ. 1. ΑΐΙιβη&βυβ Χ, 447, Ο. Τω ί^ ημειίρω 

ϊψί {\\Μ χρόναρ) οΊνος φίλος ωρ <Θ'νρσοφόροις (\\Μ ^υρσο- 

•^ορος), μιγά πρεσβεύων Αώννσος , φηαΐ» "Ιων ο Χ,Ίος ίν 

το<ς ίΧίγίίοις, αϋτη γάρ χτλ. νηάβ ρηηιιιιη νβηαπι €οο• 
ΐίοιηνίι €ιιηια6οηιιβ. £χροΔίι ροβία, ςαοί «( ςυαηΐ* Ι>οηΑ νίηί ίη• 

^«ΐΛ β€τηιοη€8, V. ΙιθΙ)6£ΐ£• Ρ1ιΐ7η. 198. 12β ΙοηΐΒ ΙΏβξίβθ. 

5 πτόρ&ον αναβχομίνη &αλίρώ * ίπτηζατο ηηχΗ^ , 

ίΐι&ερος* οφιβ-ξχίμΰν ^ ^ϋ^ορον πϋ>ίί/ΐβο$ 

παίδες φωνηειττες^ όταν πίστι άλλος Ιπ αΧλω^ 

ηρίν δέ σιωπωσ$ν* ηανσάμ^ον δΐ βοής 
^ίχταρ αμέλγονται μόνον ολβιον αν&ρώποίΟί^ 
10 ξννον του χε^ρην φάρμαχον αυτοφυές* 

του &€6λιαι φίλα τεχνα φιΧοφροσυναι τβ χοροί τ<* 

τΰν αγα&ύν βαοίλενς οίνος εδίίξε φνσιν• 
τον σν άάτερ ^^6νυσ£ φιλοστίφάνοισιν αρέαχίΰν 
ανδρ&αιιρ^ άϋνμων συμποσίων πρντανι^ 
ΙΒχαίρΒ* δίδου δ* .αιώνα ^ χαλων Ιπι:ί^ρα:νΒ ίργων, 
ηΐνειν χαΐ παιζην χαϊ τα δίχαια ψρονεΐν. 

2. 

Χ^χιρέτω ημέτερος βασιλαυς σωτηρ τη τιατηρ τε^ 
^μϊν δί χρτβηρ οινοχόοι ϋ-έραπες δ. εητηίατο ΡΥΙ*: έτίηίατο Ο: έξηχρατο ΝίβΙιβΗϊοβίαβ: Η 
τηύξατο Ο&β&αΒοηιιβ^ ςυοά Ηβπηαηηυβ ίη ΖίπίΒίβΓηι&ηιιί Όϊλτ. Ρ^]^ 
ΙοΙΙ. 1837, 39. ρ. 324. ϋ& ρΓο&Αΐ, ιι( ρπΐ6(βΓ6& Γ6ροη&( αί&ί^] 
απ* '^οφϋ'αλμών χτλ, νβηιιη νίάβΙυΓ ςυοά ΰοηίβοίΐ ΐ4θ1>€€](ίυ^ 
Ρ&ηΐίρρ. βΓ&ιηιη. 6Γ. 450. επορέξατο. 7. Ώβ ανίβ οβίε&ικίίβ Ιο^ 
ηαΐΙιΐΓ, ςυ&6 ίη (ΟΓευΙ&Γ ^οη^€^(&6 βίΓβρϊίαιη βάυηΙ. 9• ^^^^^ 
ολβίον ^&^οι)8^α8. ΙΒίάβιη αυτοφυές ίΙΙυβίΓ&οΙ οΐΐ. Ηοιβ€γ. Οά. Α 
220. νέκταρ άμέλγονται, η€θίαν€η8 %ηάβ ΙαΙβχ €χρν%ηί%1ην, Α 
ΙηΙβΙΗςβ : Ηαηιηι Γ€τητη ορΗτηα'παη (Γ. τωνί αγ.) νιηιιιη, ψίίηί 
€8ί^ ηαίηταηκ οβίιηάϋ^ Ιι. β. |ι&6€ οηιοίΑ τίιιαη €χοί(Α?ί(• ^^^^\ 
δαιμόνων υηέρτατον νο€Α( ρο€ΐ& ίη ΒοΐΜΟΟΑ^ϋ Αηιι• βιτ• ^^ 
293. ; νίηΐίηι , άεν9 ψΛ% €8ΐ ψηηΐΐο ^αχίτηηί ροβίΛ, ϊηοβΓίπβ «ρο* 
Οβ&ηη. δτηΙ)θΙ1. Ι, 71. ΟβίβΓοιη νί(]6 Μίΐ8€ΐ)6Γϋε1ι. ΗοΓ. 11^ ^^^ 
€( Ιοηίβ ίΓ. 6, 3. Οβ Γβΰΐυι^βηιΐι• ιβοΓβΐίβ ρβΰίοτίβ ιβηηο νοη ^^ 
15. δ€ηΙ>βηάαηι ριίίο έπιηρανον. Ιη γη1β&(& βοηρίαπι ^^^^ 
νΐάβΙπΓ β88€ ίη οιηΜίη νίίατη, Κοερί^ίαβ ηΐνειν χαΐ παιζΗν » ^ 
αΙωνα βπβρβηάϋ. 

Ργ. 2. ΑΛβηαβυβ Χ, 46|3,' Β. "/ων ^ ό Χίος Ψ^ί^^^. 
Χα&ρέτω κτλ. 1. Αΐίΐβ ι^μέτερος βασιλεύς \1άβίί>τ(\ΐ€ί^"^^^^ 

ΡΓθ€ΐίβ πβηΐίοηβ ίηίΓα Γβοΐα, αϋίδ ηη% αρρανανίΐ οοηνινίητη, ^^^3 ! 
ηο 8:πηϊ>οΠ. Ηίβ*. Ι,ίΐΙ. βιτ. ϊ, 75. %ρ8€ ΙηριΜ. ΝοΒίβ Βα€(^"^ 
\»^\\'ί4ξ^ηάα» νίϋβΙιΐΓ, α €α]υ8 ίηνο€&ιίοη6 Γίΐ« ΟΓάίβηΐιΐΓ €οηνιν« 
ΟοηίβΓ Ι, 10. ^ ι 

Ιοηίβ £Ι6^6« 

οινον ίχων χειροΐν νίζίτω «§ ίδαψος• 
ΰηίνδσντες 9* άγνώς Ήραχλεΐ τ ^Αλχμηνη τε 5 

ΠροχΙέϊ Πιρσείδαις τ ίχ ^ίΌς αρχόμενοι 
τιινωμεν^ παίζωμεν, ϊτω Λα νυχτος άοιδη^ 

ορχείσ&ω τις' ίχών δ* άρχε γιλοφροσνρίίς* 
ονηνα δ* ενειδης μίμνεΰ ϋ-ηλεια ηάρεννος, 

χεϊρος τωρ αλλίον αδροτερον ηίεται, 10 

5. 

Εν δεχαχορδω 5' ου δίΧϋίβάμονα τάξ$ν εχοις αν 
τας συμφωνούσας αρμονίης τρι^δους* 3. ο ίί Χρυϋος. Ι,ϋβΓβ ιηα]ιΐ8ουΐΑ α ρΐαη^ηβ \\. ΟΟ. ι^ 
ροδίΐ8: Χρυσός ββητί ιιοπιβη βπΐί, ςαΐ νίηυιη ίη (βΓπιιη βίΤϋηθΡΓβ 
]αΜαΓ, ρηηβςαωί οοηνινββ ΗΒβΓβη!. ΑΓΪβίορΗ. Υββρρ. 1251, 

ΒβΓ§1ίΐϋ8 ιη Ζιιιιηΐ6πη8αηι Οιλγ. ΡΗϋοΙΙ. 1834, 53. ρ. 428. βΐ Οδΐι»! 
ηαβ 1. €. Ι, 73. Ι.οΙ)β€ΐιίιΐ8 &<1 8ορΙι. Α^β^. ρ. 223. ό άΐ χρησας, 
ΐ- β. ρίηεβνηα: &1ΐΐ &Π&« 4. Ι,ίΒπ χειρών ι βιηβηιίΑνίΙ Β«ολ1«ίιι^ 
^ΡΓ«ι 'Γ' Ι^^'^^Τ ^"«*^ί*?η*• 241. 6. ΡΓορίβΓ ΑΙαηβιι»™^ 
.„/'?''■/' ΡβΓβιΛ» Λ€θΙ>βίο Αγ^ϊ* οοιινίτίιΐΒ €β1β|^Μη 1^ί<Ι•ΐΗΙ• 

^*ο ΗΗ^ηβη. 1836, ΠΙ, ρ. 440. Λπβο βοπρβΗ: ,!),> βρ^άβ^αηΙΙ,. 
Α ."""!?' ^/^^««•β, ΡτοΑΐ€8 ηηά ά^η Ρίΐβίάεη, ετίαάνΐ *ιοΑ 

πβ^οΑ/ο«,>η /«^^Γ/., Ρβϋ8. νΐί, 4, 3., Ιο Δ^ αίΙηΖαΤ^ 

Ζ Ι^Ί "."^^ *'*^. ν^ν^Ηηιηρ άββ Η€τα1ίΐ€8 ηηά ά€ν Ρ^τ^ίάεη αηΤ 
««■ ^ρ-^ηίί ^€ίη99€τ Ιΐ'ΜίΙ%€η ίη ΟΑίο* νοη Ατ^^ί^τη ό^πίΑ/ί.. 
8. ίχων ί" άρχε φιλοφρ. ^ά η^αα οοηνίνϋ ΠίίθΓαηί. Κοοίβ 
▼€Γο ΗβΓίΒΑηηαβ α<1 ιιηυιηςιι^σκιυβ ρΓα«8€η(ίυηι οοηνίν&ηιιη. |0. 

Ιο'Ι-Λμ *'^**^' * «''*(^<>"('<'*' . οη<Ιβ άδρόιιερον ά^άΐί ϋίη- 

^ Κγ. 3. Εα€ΐί()«6 ΙηίΓοά. Η&ηηοη. 19. Μ«15οιιι. "Επί μίρ ούρ 
τοί' 9^ο;^/οι^ χρώηοΑ τω ονόματι (τόνος) οί λήγοντες εητάτο^ 
ην την φόρμιγγα, χα^άπερ Τέρπανδρος χαΐ '^Ιωρ' 6 αέρ 

Ημεϊς τοι τετράγηρνν άποστερξαρτες άοιδ^^ρ^ 

^ητητον(9 ψορμιγγι νε'ονς χελαδ^σομεν νμνονς. 

αοη^Λ • δεχαχορδο, λύρε^ την ΰεχαβάμο.να χιλ. 

«ού οοΓΓβχα Η€Γ«ΐΗ.«ιι. ]. ο. ρ. 325: ΑααπΒαϋνί, ^ί^^ηΐ ϊη ρΖ 

ο«^Γο, αρροΜο 9ηηΙ αάδεκαβάμονα τάξιν. |„ βηβ νβΓ-' 

««•*χοι^σ« ^αΐ^ο: έχεις αεϊ τάς , ίχπν αεί τάς , ίχπς άν τίβ 128 Ιοηί5 Εΐβςίαβ. 

7ΐρ}ν μηβ α ίπτατονον ι//άΛ2ον 9ίά τέββαρα ηάνη^ 
*'£1λην£ς απανίην μονσαν άαράμενοί• 

4. 

'Ώς 6 μίν νΡορίρ η χέχααμένος ηίέ χαΐ αίδοί 
χαΐ φ&ίμ€νος 'ψνχρ ηρπνον ίχα βίοτον^ 

άάίέρ Πυ&αγόρης ιτνμως 6 σοφός π^ρϊ πάντιαίβ 
αν&ρώπων γνώμας ηοβ χάί ίξίμαΟ-ερ, II. Μέλη. 
δ. 

^ΑΒαμον ηάϊδα^ τανρίύηον, νίον ου νίον^ 
ί}δίατον πρόηολον βαρνγδονπξον ίρωτων^ 
οϊνορ άεραίνοον, άν&ρώπων τιρντανιν. ▼ιιΗλΙιΐΓ• Εη€ΐκΙ«τίί Ηβπηιηηαβ. Αίπαβάμωρ τάξίς Ι. β. ^«««η 
ΒβητΙ• Οίη ΡΙιβΓβ€πι(βηι «ραά ΡΙαιακΙι. Μυβ. XXX. η, Βο^οΙεΙι. 
ά€ Μ«(Γ. Ρίη<1. 205. 206. 3. ηριρ μέν ουν ίητ. οοάβχ Β«γο€£., 
ηοος μίΡ οίρ* £7πγ• €ον6ΐι(Γ. Υα1β&&Α β ΒΓγβηηίο «βΐ; ηριρ η 
γαρ ΒΜΐιίαβ. 4. όηξ»νΙαν 1β§65&1ηΓ• 

Ργ. 4. ΟΙο§^βηββ ΙιΑβη. 1 9 120. ^Ιων 9* δ Χίος η^ρΐ α^^• 
του [ΡΙιβΓβ€7<1« 5}Γπο] φησίν' ^'Λς ό μίρ χτΑ. II. Μέλη. Ργ. 5. €& 6. «χ οβΓηΙηί&αβ Ι^παβ ρβϋΟ •ιιηΐ. Ρη$- 
ηβΒίαιη 5. •«ητΑνίΙ ΑΐΙιβηαβαβ II, 35, Ε. "Ιων ο Χίος φψ^αι»^* 
^Αδαμον <ίτΑ. ]. τανρΰηιος ΒαοοΙιιμ^ αΗμ ταυρομορφος, 
δίά %6 προς βίορ τρέηίϋ^Μ χους ίξο»νω&ίρτας , ΑΐΙιαι. II, 36» 

€. νίον ού νίον Τοαίΐ νίηΐΙΙΙΙ λβΙΙΙίβ Γβ€βΙΙ8, τι Τ€(1Ι3(1ΙΙΒ• 1. 

βαρύγδανποΛ ιραη^ς €οιηί88Α(ίοη68 8ρρ«11α( ^ατ6|1πιη τίηο ΟΑΐίόο- 
πιιη νβηοΓαηιςιιβ ίη ιιηιοΓββ. υΐ Β&εο^αβ Ιρββ ίριβρομος τοοαΙογ. 
Ώροττολος ιρώτων 68( ςοί 6χοίΐ8ΐ βηιοΓββ. 3. άίρσινοον €&. 
ΜαΙ>οηο8: Β ά^ροίπνοον. Υαΐ^ο άερσίτινονν. *Α€ροινοος β9( 
ςαί Αηΐηιοβ ίλοΗ ροαιιι(ΐ6αΐ• ΡβηγΑβίβ ΑΐΗ. Π, 36| Π. μη σ ΰβρ&ς 
ΙνΙ φρ^σΐ &νμόν άίρστί. * Ανθρώπων πρύτανιν, ΰίη ΕΙ«§. ίΓ. 
Ι, 12. ΜβίΑηϋάί ΕΙβ^ 120 

β. 

Ον^ ογ€ σώμα χίίηής δυφυης η χόρας ίηιλάΟ'€Τθ$ άλχα^, 
αΐΧ ολίγοδρανίων φ&σχγάζίται* 
άάίβίηον δ" ογι δουλοσνναα ηροβίβονΧί• 

7. 

^Αοϊον άίροφοίταν 
αστέρα μ^Ινωμερ άύϋσν λ§υχα πτίρνγι ηρόδρομοΡφ ΈΧμ ΜβΙαη^ΙιΙΙ Α^ϋβηΐβιιβίβ* 

οίγηρ. υιαεχγιιι. 

ΑΐΐιβΜβιιβ νΠΙ, 3439 Β: Μίλάν^ίος 6 της 
τρεβ/ωδίας ηοιηνης βγρα'ψβ χαΐ ίΧδγ^ΐα' χωμωδονσι * 
δ αντον ίη οψοίραγία ^ινχων ίν Φράτορσιν^ ^Αριατο^ 
ί^ανης Ιν Ειρψτ^^ Φίρέχράτης ίν Πιτάλτι^ ίν δΙ τοϊς 
Ιχϋνσιν ^Αρχιπηος τφ δραματι ώς οψοψάγον δησας" ηα* ντ. β. ΡΗϋο ^ίιιθΑ€ΐΐ8 Ιΐ| 466, 31« Μαηι^βτ. Του πίρί τους 
ορρί&ας ίναγίονίου μψνηταί χαΐ 6 τραγικός ^Ιωρ δια του^ 

τίον* Ούί ίγί κτλ. Όβ 6ΒΓ(&ιιιίηί6α8 β«11οπιιιι £8ΐϋΐιβ€βοπιιΙι 
ν. ΡΙβίοΐΜΐιι Εβββ;. ΥΙΙ» 7Θ9, £. Λβϋβη. Υ«πγ. ΗίβΙ. ΙΙ> 28* 

Ργ• 7. βεΐιοΐ. ΑΗΚορΙι• Ρμ. 830. €ί δοιθιιβ η. ▼• δρθνραμ*- 
βοδιδάσκαΧοι* "Ιων 6 ΧΤος ίηοιηοίν ψδην, ης η αρχη' 
Α οίον χτΧ. ΙΙαΙζωρ ονν 6 Αρ&στοφάνης αοΊον αυτόν ψη^ 
σιν άστίρα κλη&ηναί* 1. * ^ίμίρ^φοίταν Ββηΐΐβ]!»: ηίροφοί" 

της €81 ί. 9* ^^9^9* νηαίνέίηη». Αΐϋ αίηυα^ίη τοίαικ. βίιηΙΗ- 
1«Γ θβ ΪΛΐΰΐίβΓΟ ΡΙ&αΐ. Βΐ€η&6€ΐιιιι. Ι^ 3» 63. Ιηάβ ηηφ4€ αά «Ιιιιγ- 

ΐΜπιι $ί€ΐΙαι» €τα9αηωΛ ψοίαΗίηΜΜ. % μιΐναμίν ννΐ^ο: βοΐιοΐ. 
μ^ίνομ^, δαι^ββ μήνα μένι ΑΜι «άίϋο βεΐιοΐΐ. μεΐνωμεν, ηοοά 
ρτ»€8αιΙ. 3. λ^νκ^ τη^'ρνγι ΒύήιρΒΪ: 11\>τϊ Χ^νχξ} -πτέρυγα, λί- 
τιτ^ τηίρνγι: Ββηϋβίοβ Χίυκοτηίρυγα, ΥΛίβΓ. ΡΐΑοο. VI, 507. 
Οιια/«# το9€%8 α ΐΛη^€τ αΙ$9^ Ουβιη Κ^ηικ^ ίΙίπβΜ ραηύβί ρτοάπ^ 
€€τ^ €Λ6ΐο. Υί<1|β Υοββϋ £ρρ• Μ^ϋ1ο1. II, 1• 

ΜβΙβΒίΙιϋ Αΐ1ι«ηί6η8ΐ8 Ε1ββ>*ι^ι>> ιιηαη ίχρΛ. ςηοά βο- 
ρ«τ«8<, βχ8ΐβ( ΡΙαΙ. Οίπι. IV. Ό Πολύγνωτος ουκ ην των βα^ 
ψούσων ονΟ* ίαί Ιργολαβιας !γραφ€ την στοάν, αλλά προΊηα 
φιλοτιμούμφίς προς την πολιν , ώς οι τ£ συγγραφείς Ισχο• 130 ΙΚοη^βϋ Εΐβ^αο. 

ραδίδωσι τοις ιχ&ίσιν άντίβρω&ησόμίνον. ΥίΛβ ΒβΓ^Ιίί 

ϋαιηιηβοΐΑη. ύβ €οόλ. Λ(1• Αηΐί^. ΙΙβΙίφ 340 8^. 

^ , 

Αυχοϋ γαρ δαπαναισί &ίών ναούς αγοοάν Τ6 
Κόχροπίαν χόσμησ ημι^&ίων άρίζείΐς^ Χ• ΒΙοη^βΙΙ ΑΑ1ιβιι1βιΐ8ΐ84 

Ρ1υΐ8Γθ1ιιΐ8 Νιο. IV. Ίερων ην ανηρ τ^&ραμμί^ 
νος ίήΐ της οίχίσς τον Νιχίον, π^ρί τε γράμμοαα χα* 
μονσικην ίξησκημίνος νπ εωτον^ ηροςηοιονμίνος ί* νίο^ 
πναί ^ιονυσ^ον τον Χαλχον ^ροςαχόρ^ν&έντος, ου 
9(αΙ ηοιηματα σώζεται χαϊ της Ης *Ιταλίϋη^ &ηοιχία; 
ηγ€μών λίγομ^νος &ησβ ΘονρΙους. ^αί ύβηι ΙββΙβ ΡΙιο- 
Ιίο ** τ. την ίϊς Σνβαριν αποιχίαΡ ανατι&έασι τω 
Χαλχιδ^ί (^Χαλχψ) ^ιοννσίί^. Υί^β Ι^οΐιβολ• ΑίΙ. 

980. Οββηη. δγαιΒοΙΙ. Ηίβΐ. €ι•γ. ΙΛίί. Ι, 81 β^ί- 
ΒθΓ^Κ. €οιιιιη6η(3ΐ(* €οιη• Α((• Αηίι^• 32 βσ. €ο§- 
ηοπιία&ΐαβ 68ϊ Χαλ^ΐονς ίββίβ Αίλβη. XV, 669 , 0. 

Λά το ανμβουλενσαι ^Α&ηναίοις χαλχψ νομίσματι χρη- 
σασ&αι, χαΐ τον λόγον τοντον ανέγραψα Καλλίμαχος ίν 
τ^ των ρητοριχών αναγραψη» ■Ω Θ^όδωρΒ δέχον τηνδί ηροηινομένην 
τψ αη ϊμον ηοίησιν. έγώ δ* ίτηδέξια ηέμηω 

» 
ροΰσ$ χαΐ Άί^Ιάν^^ος ο ?το«ι;τι}ς^ Αί/Λ τοι^ τρόπον πΛ- 
τορ', Α ντου χτλ. 06ΐ6ηιια ΜβίΑηΙΙιίαβ βΐΐαηι προς τον Κίμωνα 
&«»£« ί#• ίλ^γίίας, ν. Ρΐβΐ, Ι. ο. 2. γ^Ι^ο Κίηρ. κό^μησί 
»Λΐ ημ. αγοραισιν. Οογγ^χιΙ Κ«ί8λίιιβ» 

ΟίοηγβΠ Αΐ1ι«ΒΪβη8ΐ> Ργ. Ι. ΑΐΙι. XV, 669. ». Κάί 6 
Δημόκριτος ^ *ΑΧΧ Ίνα χαγώ, ψησί, μνημοΡέύΛ Όίν τ οι Οίοη7βη £ΐ6£ΐ&β•. 131 

ύοΐ ηρωτφ Χαρίτων ίχχέρασας χάρίχοις» 
χαΐ αν Ιϋψών τοδ^ δώρορ αοιδάς ατΐίπρόηι&ί^ 
σνμηόσιον χοσμων χάί το αον η; ^ίμοβος* 

2. 

^ΑγγύΛος άχα&ης δέΰρ ΐτΒ ηέυσόμίΡΟί 
χαι χνλίχων ίριδας δαχλνσατΒ χαΐ χατά&πίϋ'ί 
τηρ ξ/τν€ύ$ΐβ ηαρ Ιμοϊ χαϊ τάδί μαν&άνέτ§» 

5. 

Κότταβον ίν&άδί σοι τρίτον ίστάναι οΐ δνςίρωη^ 

ημιϊς προςτί&ίμέν γνμνασίφ Βρομίου 
χωρνχον* οΐ δί παρόντες ίνηριτί χείρας απαντις Χαλχοΰ ηοίητοΰ ηαΐ φητορος ^ίοννσίον, λ(ξω τί 

χαΐ ούτος έη των ίλεγείων. συ δί , ω θεόδίορε, τοΰτο 

γαρ σου το ηύριον ορομα , δεχου κτλ* \ϊάαατ Ιιοο ίριαηι ίηί« 
ιίοη €886 Οίοο^βϋ έϊ^^ΪΛτηω^ ςαιιβ ΤΗ^άοΓο «Ιίεΐιί <1β<ϋε&98β νί•« 
«ΙβίαΓ: ΜίΜ ρβηΐιηβίΓαιιι ρΓΕβροβυίβββ ροβίβηι Η€Χ8ιιι«ιγο Ιββίίβ 
Ηβη€ΐίι]β8 Ροη(ΐ<το9 ΑιΗ. ΧΐΙΙ, 602) ύ. ΜβίΑρΗοΓΜ, ςαίΚ>υ8 
ΟΒΙΒΜ *ΟΙοιΐ78ϋ €8τιηίηΑ ΓβΙβη& ηΐηιιη ίη ιη<Ηΐαιη) α εοηροΟΚίοοί- 

Ι)!» Γ«ρ6ΐί(• 3. θ88ηηυ8 δγηιΙ>ο11. Ι, 105. σοΙ προτΐρί^ Χαρισ- 
τών , $Μ ν€ΐ αη{0 ΟναίίαΛ, ςυιΙ>α8 ίηίβΓάοιη ρηπιαιη ροΰαΐυιη βί- 
ίϊιιιιΙ^ΐΜΐιΐΓ. Α( ΧαρΙτωρ χάριτας €ΐιηι αοαι&ιιιβ τοε^ηΙΟΓ ςΐία€ 
ΘΓΜΗα£ ^ταϋβοαίαί Μη/• 4. τόδί 8ρ8β1ι«ιβ1ιι8{ νιύ^ τότε* 
άηαίροπ$&$, Βαΐίαιβηο. 6γ• Μ8χ« §. ΙΙΟ^ ηοΐ. 4. 

Έτ.Χ ΑΙΙι. XV, 669) Β. 1. 7τ<ι/σό/κ^ο« ΟΑβ&οΒοηαβ: Ι1Ι>γΙ 
ηεσσόμηοί• λ *(ατα&ίσΰ•αί Β. 

Ργ. 8. ΑΛ. XV, 6β8, Ε. Μνημονάει των Χατάγων ναί 
τοητ χοιτάβωρ και ο Χαληονς ηαλούμενος Αιονυσιος 
Ιντοίς ΕλίγεΙοις δια τοντων' Κότταβον χτΑ. 1 §α. 
δβπιιο β8< <1β Ιοοο €0(ΐ8ΐ>ι, ςοβοι ΐη ^γ&Ιιαβι ίοΓιηοβί 8ΐ]€α]α8 ρα€η, 
8«Ι ςαΙ Μβη 4αηΐ8 «886( 8ΐη«ΐοΗ6ιΐ8, ΐΒβϋΐααηΐ €οιιιΙ>ΙΙ>οη68 δυςέ^ 
(ωτες. ΙηΐβΙΗ^β: ϋί €οίία6η0 (Ιι. 1. χοτταβεϊον) ΐη ίΜοη ^ναϋαιη 
ιΜνα/ιΐΓ) ηο» ΨΜ9€Τ€ α/ηαηί€9 ριηηηαΜ ΒαοΜ (€βΓ(8ΐηίηί ρο(&ΐιο- 

ηίβ) αάβείτηηβ ηώρυχον* 8οιηρΐ« (ηΐ&ΐιο αΙ> &ιΜβΐ8Γαιη υβα 

ςαο4ηι χηρύχον^ άβ ς. η υ• Ριββοτ. β. ν. Β^ηΙ^Ατάγ ίη Όιαγ. 

Ιίΐ(• Ηβίβηββ. 1836 1 Εγ^. ΒΙ«^Ι3, ρ. 903. €οη3ίεί(: Κοττμβος 

ίρ^άδε σο/ τρίτος ισταναι^ ον δνςίρωτες χτλ*' Εη Λιο ίβτϋνρη 

β<α/ν<ν• €$ίο χότταβος, γ. βγηλ^χ. 361• 3. Η^πηΑηιιαβ αραά 
Ζΐηη^πΜΐιο. ΌΊλτ. ΡΙιϋοΙΙ• 1837, 39. ρ• 336: ^ηδ€^ ρο€ία ψΛύην» 

«ι ηΗΗίιιιιι €αΙίαα» οαυατύ. Ιά ΛίΚ€ηα€η9 ρ. 666, €. συνεστραμ- 

9* 132 Οίοηγβίι εΐβ^αβ. 

ίς σφΰήρας χυλίχαον* χαί ηρίν έχίίνον ίδΗΡ^ 
δ ομματι βηματισαίσ&ί τον αι&έρα τον χατά χλίνψ, 
εις όσον αί λάταγες χωρίον ^χτ^ταται» 

4. 

^Ύμνους οίνοχοέΐν ίηιδίξια σοΙ τ β χαϊ ^μΐν, 
τόνδί τον άρχαΐον τηΐίδαηόν τί φίλον 

ίΐρ^^ίτι γλώσσης άποηέμψομεν (ίς μέγαν αινον 
' τοΐί* Ιηϊ συμποσίου* δέξΐΌτης τί λόγου 
δ * ΦαΙΰΟζος Μουσών ίρετα^ Ιίύ σέλματα ηάμηπ. μένν^ τ^ χ^^Ι άιοιί , βΐ ρ. 667 , Β. άγχυΐουντα γαρ δύ σφ6δ(»ύ 

τηψ χ£ΐρα ίύρύϋ'μως πιμπΗν τον χοτταβον: ^αάενη^η^ ψαί)ίηη, 

Λ. ΑηϋρίΜηβ»: αύλητ^χώς ΛΓ χαρχινοϋν τους δαχτύλους, όι- 

νον τέ μ$χρον Ιγχίαι χαΐ μη πολύν ίηπτ άί^ί^ΟΗς. νβπιπι 

νοχ ινείρετδ ν'ιάαιιτ Οδ&ηηί βχρίίαιίίοηβιη ροδ(αΙ&Γ6, βίε <]α& ιηα- 
ηα9 ίη αηηαβ ροαιίοταηι %ηΛ€Τ€Τ€ 3αΙ>βη(αΓ €οηνίν&€• Ν«ηι ΙηίβΓ' 
^υιη βχ ΐρ8ί8 ρο€αΙί9 Ι&ΐβχ ίη εο1(&6ίαιιι Γιιη(Ι<•5&ΙθΓ, ν. ΑΐΗ. Χϊ, 

479, Ε. Χν, 667, Β- 4. νί€ΐβΙοΓ Ιβ, &<! ςα'βιη βαρπι σοι, 1ι. Ι. 
ίχΗνος ΓβίβΓίυΓ, ίιηρβόϋυηΐδ ίυίβήβ €ο(ΐΑΐ>υιη, η νίιΙιβββΙ ]α€ιι1&1ο- 
Γ08 €886 νίηυηι ρΓ&βηίο ΓογΙ&886 ο8€α1ο €οη8ϋ(αΙο• ΑΒβοΒΑ €οη- 
]€€(ΠΓ& ^θ"^• 5• βημίχτίσαισΰ-δ ΑΒ: βηματίσασ^ί Ρ\1$* χατα- 
χλδίνην ΑΒ: χοζτα χλίνην Ρ: τ)688Ϊιη« χαταχλίνη \Ι^. 3α\>&αητ 
£οηνίνΑ6 οαιίίβ ιηβϋη βριιΐίτιιη ιη!βΓ ΙβΰΐυΙυιη, ίη ςυο ςαί8<ια6 (!β- 
€αιη6€ΐ>8ηΙ, €ΐ ν«8, ίη φιοά ]Α€υΐΑΠ νίηηηι οροΠβΓοί, ςοΑπιςοβ 
&1(β, η( Γβ€ΐ6 ΓβΓΪΓβηΐ^ ίΑοΐβη^υπι ββ86ί νίηυηι• 6• ΒβΓηΙΐδ^ήίν 

Ι. €. <?θ' όσον ^οη^^^^^• ίχτεταταί. Όβ βεΐιβπιαίβ Ρίη4&η€ο ν. 
Βΐ88βη. Ρίηθ. 01. Χ, 6. Ι^γ^πιπι. ρ. 619. ΜβΐιΐΗ. Ογ. §. 303. ΑΠ- 
16Γ Β6Γη1ι&Γά7 ]. €. βχρίίε&ι, εοπΓβιτί ]α!)6η8 8)τη(Εχ. 422. Αΐ λα- 
ίαβ Ιοά ρίληβ ιι1ί& πι1ι6 €8( ςηκη βοταπι 4« ςαί^ηβ €0 1. ββπηο. 

Ργ. 4. Αΐΐι. ΧΥ, 66Θ, Ρ. *•Επι Τούτοις 6 Ούλπίΰΐρος «ι» 
ηΐδΐν μ^άλτι χύλίχ^ ίπιλιγωρ ί% των αυτών ϋ^γδίωψ 
χαΐ τόδδ* "Τμνους κτλ. Εχοίΐ&ΐ ροβίη £οητ1νββ «ά €6ΐ6&πΐΒ- 
θυηι €&η(ίΙ>α8 νβίαβίαηι νίηηηι (τον άρχαΊον τηλ^δαπον τ£ φΙλον)- 

ΌινοχοΜ ηηάβ ρβηιΙβΑί οΙ)8€υηιπι €8Ι. 3. Υίάβ €Ιιο«η1ί ίη 
VIII. ρ. 163 βςς. Ν&βΙκβ. δμπιρίαβ ίηια^ίηββ & Γβ ηλοιίε». 6. 
ΡΚι&β&ε^ηι οΓ&ΙοΓβηι οβΐ€ΐ>6ΐτίηιηπι ίηΐβΐΐίςιιηΐ, €03118 δι^ιοττιτι^ λο- 

γου ίΛηφίΛία βυηιηιο βχβηρίο ροβία εοηνίναβ ίη9ΐί§&νβπ(. Τί<]β 
Οβηιη. 1. ε. 135 βςη• ΒβΓ^Ικιυβ €οιηπιβη!Βα. €οπι. Αα. Αηΐΐφ 
33β βς• 8€ΐ €β11ίάΐΐ&ΐ6ηι α ν6Γβυΐί&π ΡΗ&ε&αβ Γ€ί€Γ(. ΑΪιί άα 
ΡΙι&6&€ίΙ>υ8 εο^ίΐ&ηΐ: ρ&Γοηι ρΓθΙ)&Ι:)ίϋι<?Γ υΐπ(]υβ. ΊλΜ ηϊΰΐΐδ. 

ΒοΓπΙι&Γ^^ 1. ε. ά68ίά6Γα( &036€ΐίνυΐΑ, ιι( ^λύαχυς, 6( ηίμηοι Εαοί εΐβςί&ο« 133 Και η¥ίς οΐρον αχορτις έρ ^ϊρΜίρ άισι^νοον^ 

ανμηοαίοΌ ναΰται χαί τινίίχωρ ίρέτοέ 
* * 9Κ0$ τονίϋ* το γάρ φίλσρ ονχ άηόΐύ^λί. 

β. 

Τί χαΧίΛΟν άρχρμένοίσιν^ 
ϊΐ χ(κτα7ί€η}ομίνθί^ η το ηοϋΉνότατον ; %1^ Ειιοηΐ ΡαΓϋ. 

ΟΙγηιρ. ΧΟΙΙ. 

11&ι*ροοπιΰοιι 88, 17. ΒβΙκΙ&βΓ• Συηνός, όνο 
άΐβοχ^ίρουσαρ Εύτρ^ονς Άιγείωρ ποίητάς ομώνυμους αίΧί^ 
λοις, χα&άτζ^ρ ^Ερατοβ&ίνης Ιν τω η^ρΐ χρονογροΝρνωΐβ^ 
αμφοτίρονς λέγων Πάριους ιίναι* γνωρίζ^σβ'Οίί ϋ φησ^ 
τω^ Ψέώτ^ρον μονοιν* μέμνητα^ δι &ατίρον αυτών χαΐ 

ΩΧάτίον {ΆΜά. 60, Ό, Ρϊ^ϋάτ. 267 , Α. Λροΐ. 
8οοΓ. 20, Β.) Έτ, 6• ΑΛ. Χ, 443, Ο. *0 Ποπίορος Ιφη ηάιηων του- 

ΊΐΗΡ άνΛ^ των δπνων μητρόηοΧιν τον όΐνον, όί ο»^ ηαΐ τάς 

μίϋ'ας ηϋΛ τας μανίας, ίτν δέ χαϊ τάς παροινίας γίγρια^Μ' 

υύ ψονς ίκαια^ώς μίτ^ίλαμβάνοντας ου χαχώς ο ΧαΙχοΰς 

ίπ^χαΧούμίνος Α^ονΰο^ος έν τοΊς ίλ€γίΙο&ς χνλΐ^ 

χω ν έρωτας ίφη* Κα Ι τιν^ς χτλ. Ι^οςαίΐοΓ ρο€(Α άβ οοιηΜΛ 

γιοιίΒ Αρρ•η•Βΐϋ>ν8. Όβ ΒΜΐ&ρΙιοη τ. ίΓ. 4• 1. χαΐ τίν^ς 

{τινίς Ρ) ΒΡ: χλΙ ηίον ΟιηόοτΑιιβ ^οιι^^^ϊ^ 3. Υίιΐβιιΐοτ ΙΝβ* 
<}θΓ&α |Μΐο11ο ρΐαη ςιηιη ίηίάιιοι νβηυβ βχάιϋβββ. 

Ργ. β. ΑΛ. XV, 703, €• Κατά τον Χαλχονν ^ιονύ^ 
σιον" Τι χτλ» $αΐΒρ•ι( & Ρΐη(ΐΕΓο ίη ΡγοβοιΙ. 59. (ΑΗ^ΙορΗ. 
£φ|• 1170•) ΤΙ χάλλίον άρχομίι^οισιν η χαταπαυομένονσιν^ 
19 βαί^νζίονίν τί Αοίω χαΐ ^υα¥ Χιιηων ιλίαπραιν άίΤσαι; 
Ι)€ ίοπηηίΑ τ. Ηββίοά. ΤΙιβος. 48. 134 ^ Εαβηί Εΐ6|ξΐαβ• 

ι. 

Πολλοίς ανηλίγην μέρ ί&ος η^Ι ηαντος ομοίως^ 
ορ&ώς ί' αρπλέγΗΡ^ ονχίτρ τοντ ίν €ΐ9•«• 

ΚαΙ προς μίν τούτους άρταί λόγος £Ϊς' ο παΐαώς, 
*Σοϊ μίν ταντα δοχονντ ιστω-^ ίμοί δέ τάδε.• 
δ Τους ξυν^τονς δ* αν τ^ ηίΙσοΒ τάχίστα λέγων «ν, 
ο'{π6ρ και ράστης $ΙαΙ διδασκαλίας• 

ι 

2. 

Βάκχου μίτρον άριστον ο μη ηολύ ,μηδ^ ίλάχιστον 

ίση γαρ η λύπης αίτιος ί] μανίης. 
χαίρη χιρνάμενος δέ τρισϊν Νύμφαισι τέταρτος* 

τημος και &αΧάμοις ΙστΙν έτοψότατος. Εοβηί Ραγή Ργ• Ι. Αΐ1ΐ6Β, IX, 367, Ε• Σιωπφντος ουν 
του Ονλπκχνοΰ, ^ΑΧΐ Ιγύ, ψησιρ 6 ΛαονΙδης, διη^Τν *ψί 
δίκαιος, ηολΚά ηύη σιωπησας' Πολλοίς (Γ άντιλίγ^ιψ 
μέν, κατά τον ΪΙά^ιον Ενηνον, ί&ος χιλ. 1• μίί^ βο 
€68811 €χ δΙοΒΑβο ΡΙοπΙ. ΙιΧΧΧΙΙ, 3. ςυί νβΓβυβ ^οαΚοογ ρηοΓββ 
βΐΙαΙΚ. 2. έν ί&δΐ 8(οΙ)«βιΐ8: Αΐΐι. έ^Αίΐ, 3. ΑΐΗβηλβαβ τού- 
τοις. 4. ΑΐΗ. Χ, 429, Ρ. ναΐ^ο Λοχουιττ* έστίρ: ηά ΑΡ Λ- 
κοϋντ Ιστ ι Β δοκοϋνης τι Ο δοκοϋντι, Εΐ ^οχοί/ι^* ίστίν 
δΙοΒ&βαβ: βχ Α οοΓΓβεΙαη 681• Εαπρ. δυρρί. 466• ΣοΙ μέρ όο- 

κίΐτω ταΰτ, ΙμοΙ δέ τάντία. 6. μι ΥΙ^: ΑΒΡ ««V• Οίαΐ 
ρο€(&, ςυί βΑρίαη!, ρΓορίβΓβα ςαοά ίβοΠΙίιηβ ββ άο^κή ρ«ϋΑηΐ0Γ, 
€β1βηΐ6Γ &<]άαα βά οοηεβάβηάοιη , βί ςαίβ Γ€€(β Γβηι €χροΒ&(• Ι,ο- 

ςιιβηάί ^«ηαβ ρβΓΓ&πιπι ίΐναι φφστης διδασκαλίας άβ Ιιοηιίηβ <|υϊ- 
<ΐ6πι αβιίΓρ&ΐαηι ηοΐ&νίΐ Ηβπη&ηηαβ αρικΙ ΖίιηπιβπΒβιιιι. Βιαγ. ΡΗί- 
ΙοΙΙ. 1837, 39. ρ. 326. ΕχεβΓρΜ. ΗβΓοιΙΐ&ΐΝ 469. ρο8ΐ Ι^οΙ>6€ΐί. ΡΙιγ^β• 
*ΟλΙγης ίστί διδασκαλίας* άντι τον ολίγου δίΐται ιερός 
μάΰ-ησιρ. ΟβοιοβΙϋ. ΡΜΜρρ. ΙΙΙ, 56. /Ήσαν ίν *ΟλύρϋίΐΦ των 
έν τϋΤς ηράγμασι τινίς μέν Φιλίππου και πάν&' υηηρειοϋντ^ς 
έκ^ίνφ^ τινές δέ του βέλτιστου καΐ όπως μη δουλέοσου^ 

σιν οι τνοΑίτα* πραττονης. V. ]>6ΐηο8ΐΙι. ίη Ρνιαιβιιβς ρ. 982, 1. 
^ΙΜΙΗ. Ογ. ρ. 784. ΒβΓη1ι«Γ<Ι. β^ηί. 166. 

Ργ. 2• ΑηιΙιοΙ. Ρβΐ. XI, 49, Εύηνου. 2. Ηογ. Ο&ηηη. ΙΠ, 
21, 3. 3• ΒαοϋΐΜΒ €νη% ίνίδίΐΛ Ν}ηηρ^8 τη%9€€τ% ^ωιάϋΐ $ρ9€ φιατ» 
ίΗ9. 3&ιη ΗββίοίΙαβ Ορρ. 694. τρΙς 9 ύδατος προχ(€ΐν, το δέ 
τήρατον Ιψ^ν οΓΐΌυ• ΙιιεοΙ>8ία8 οοη]. χαίρη δέ τρισΐ κιρνάμδ» 

νος Νύμφαισι τέταρτος, δίιηίΐί ΐΓβηβΙαίίοηβ υϋΐοΓ ΜαογοΙ». δ•ι. 
VII, 1. ύΐ €ταίΦτί Ιί'φιοΗβ αά ΙαϋΙίϋαΜ ηαΗ αάΜ6€αίατ ηοη τηοάο 
ΝγτηψΗατηιη^ 9€ά Μ^^απίΜ φιοψΐ€ αάνηχΙίοη€ ΐ€ίηρ€Ϋί€9^ Εαβηί £ΐ€^6. 135 

η δί ηολνς πρ^νσ^ι^^ ίιηίατραηται μίν ίρωτας, 
βαητίζμ δ* νπτω γύτονι τον ϋ-ανάτον. 

5. 

Προς σοφία μίν ϊχην τόλμαν μάλα ϋνμφορόν ίστιρ, 
χωρίς δέ βλαβερή χαϊ χ<χχ6τητα φέρπ, 

4. 

Ποίλάας αν&ρώηωψ 6ρ)^ νόον ^ΜχάΙνψί 
χρνπτόμενον, μανίης ηονίώ χ^ρέΐοηρον• 

8. 

Ει μιαΐν ηόνος ΙατΙ, φΛπρ ηόνος, ίχ δύο λφχρϋψ 
ΰάρονμίη ζρηοτϊίς ίλχος ίχΗν οδύνης, 

< 6. 

"77 δίος η λύπη τιαΐς πατρί ηάντα χρονοψ, 

7. 

ψις χερδαίνουσ ονδίν ομο^ς αδαχΗ• 6^ τω θανάτου Ρ&1. του ^• ΡΙληικΙββ. 

Ργ. 3. δΐο1>8«ιΐ8 ΡΙοΓίΙ. Ι>1 , 17. 1. οοφίην Α ΤΓί瀕 ΟΓγ. 
Γί€. ΟίΤ• 1/19.,. ΗοΓ. Ο&Γΐηιιι. III, 4, 65. Γμ €οη9%1% €χρ€ν9 ίηοΐ€ 

Ργ• 4. 8ΐο1>Αβοβ ΡΙοΗΙ. XX, 2. 3. Ινα %ρ$ο /ιιγογ^ ^Γβνιιι#. 

Ρχ. 6. ΑηΐΙι. Ρβΐ. XII, 172. 1. ίχ δύο Χνγρών ΒΓαηολίαβ. 
€ο06Χ δνολντρώ: δύο λο$η6ν Ρ1&ηιι^69. 

Ργ. 6. ΡΙαί. ΜοηΙΙ. II, 497, Α. ^ΕηνανπτΜ χαϊ μνημο- 
ηύίτΜ του ^ Εύηνου τούτο μόνον, ως ίπέγραψ^ν* 'ΊΙ χτλ,, 
δαρρΓβΜΟ ρο€ΐΑβ ηοπιίηβ Ατί^ααάοτ, ΟηβίΓοοΓ. Ι, 16. ΗβπηίΜ 
ίο Ρ1&(. Ρ1ΐ8β<ΐΓ• υ. Εύηνος χαι τον ϊίψβορ τούτον είπ^ν* 
Ή φόβος η λί^η ναΊς πατ^Ι πάντα βίον. Υίάβ ΚαΗηΙιβη• 
ΗαΐίΙ. Ι/ορ, Ι, 10., αΙ>Ί ΟΙίΑΠβίί Ιι&βε ]&υ<ΐΗηΙαΓ: Νίιηΐπίΐη ηνΙΙο 
^οηΗΙίο /ύίΟΛ ρτύ€ν€αηΐΜ9• Νανη ψηα/οτετΛ ρανί€ίΛ €χ %11%9 άοΙοτ%9 

^ Ργ. 7. 8ιοΙ>Α«ι ΡΙοηΙ. Ι, 18. '^ρίστοτίλης ηδρΐ άρ*- 
τ>7ς. *ΑδίχΐΛς α έοτίν όδη τρία, άσίβπα , πλεονεξία, Ι3β €ΗϊίΜ ΕΙβ^Ιαβ. 

8. 

ι 

ΤΙαίβ γαρ αναγχαΐον χ^ΐ^ άρίηρίρ ΐψυ. 

ΦημΧ ηολυχρονίην μΛέτιγ» εμίνία, (ρΐλί^ χαΐ δη 
ταντην αν&ρώποισι τΛδντώσαν φνσιν πναι• 

ΙΟΆ. €τ1Ι1»β ΑΑ]ιοιιΐ6ΐΐ8ΐ8« 

€ίπ» ΟΙ^ηρ. Χ€ΐν• 

Οηΐΐαβ, €&Ι1α686ΐιη ϋΚιιβ^ Αίλβηιβηβιβ , §;6ΐιιΐ5 
άαοβΙι&Ι α ιτ6(ο8ΐο ιΐΐο ΰηΙίΑ^ ΟτορΙώιβ ΑΠο^ φΐεηι 
6πηι 5οΙοη69 ^αβιη οο^&ϋοηβ Αΐΰη^ΓβΙ^ ^&>η'>^3' 
η88Ϊιιΐ6 οοη8α6886 βοοβρΐαιοβ^ ιΐΒΐιιη «αίοαι ίιιιηίΠ&π- 
Ι&16 ΑηβθΓ6οηΙιβ Τβϋ^ ν• Ρ1α(• ΟίαηιιιιΙ• 137, Ε» 
ΡΓ»6ΰορΙθΓ68 λ&ΙιαίΙ ϋη1ί&8 ^αηΐοΓ, οαι Τ^πιιιηί 
ρο^Ιβα ηοιηβη ΐηάΐίαιη οοηβίΑΐ, 1<60η1ιηαηι (νΟΓ^ίαιη 
— ν• δρ6η§ρ6ΐ• Σνναγωγίι τ^χν. 120 ^ψι• — €ΐ8ο• 
6πιΐ6ΐη• Ογ&Ιορ οβηββΙίΑΐαΓ ϋοη αιβιΐίοοηβ) ν, €ίο• νβρ^ς. — νβρίς 9έ , %αϋ^ ηψ τάς ηδοράς αύτοΐς ηορασκίνά- 
ζουσιρ €ΐς οναδος άγοντες ίτέοουα. οϋ'ΐρ ηαΐ Εύηνος η(ρι 
αιηης λιγΗ Ητις κτΑ. 

Ρη 8. ΥΜβ βά Τΐιβοβη. 474•, ςαΐ ^οίΐβαι τβηη ιιΙίϋΐΓ ρΓοτβΓ• 

Ργ. 9. Απ0(οΐ6ΐ68 ΕιΙι. Νί€. VII, 10. εο4βι&« VI, 10. 1• 
ηολυχρονίην, ν. ^νβΓρΙΰΙκ. ΤΓγρΗίού. 40. 

€Γί(ίΑ6 ΑΐΗβηίβηβΙβ. Ραΐ&ηΐ ΟγΗιμι ΕΙβ^Ιβ βιιίβ £μί- 
^ΓΑΠιιηιι άβάίο&ΐοΗυιη ρηβηίβιβββ. Ρ1β(ο Κβρ. II, 367, Ε. Α'^ι 
ίγώ άκουσας άεΙ μέν δη την φύσ^ν του τ€ ΓΙαύκωνος χβι 
του ^Αδίψάντου ηγάμην, οτάρ οΰν ««* τότί πάνυ γ€ η(ΐ^η^ 
χα2 δίπον' Ου καχώ^ ίΐς ύμας, ώ πΰίίδίς ΙκίΙνου τοϋ ίν- 
δρ6ς,%ίΐην άρχην των έλίγείωρ ίποΙησέΡ δ Γλανίκ*»- 
νος'^ίραατης, (ύδοκιμησαντας ηίρΐ την Μεγαροί μάχψί 
^ίηύν. 

Παίδες ^Αρίστων ος, ηΐανοΰ ΟεΊον γίνοξ 

ανδρός. 
ΟΙαιΐ€οηΐ8 ιιηιβίοΓβιιι ΟγΙΗ&ιιι Γϋίβββ 8€ΐιΐ€ΐβΓΐηΑΰΙιβηΐ9 βΜ^ηπ^υ^ 
63(: ίαίΐ ιίυΐβπι ΟπίΙαβ ίηχ^τ ηιαίΓΐδ βίαοεοηίβ. '£<κΙ«ιιι ΐ69μΜ< Οηΐίαβ £Ιβςιαβ* 137 Βηι(• 7« 0γ9(• II 9 22 9 95. ΡΙΐΓ^ηιβληβ ηοΜβαι, 
Ι6βί6 ΡΗοΙίο Βιΐιΐ. 101, Β, 4•, έίΧιχρινοϋς χ<μ χα&α- 
ρου χβά Ι^ττιχον λόγου κανόνας χάί στά&μας χαϊ παρο»^ 
δίίγμά γηαιν αρκηον Πλατΰονά η χαϊ /ίημοϋ&ίνην -^ 
Κριτίαν η τον Καλλαίσχρον χαι ^/ίντισ&ίνην' -^ 
τούτους ηροχρίνων των άλλων απάντων χάί ρητόρων χαΐ 
ΰνγγραφίων χαϊ ποιητών χγΛ. ΡηιβίβΓ ΙιυΐΌβ νβήοβ 
οΓϋΙίοηβ ρ€<ΐ68ΐή οοη^οηρίοβ οοηιΚιΙιΙ Εΐ6§;ί&β ιιΐΐβ- 
(}ΐΐ6 οαπηΐηιι• Εΐ ΕΙβ^ίιίΓαιη φΐιιΐβαι ϋΐοΐαηι ηο¥ΐ« 
ιηιΐ8 Γυίβββ πολιτάας έμμετρους: ββά ρηιβΙβΓ ιΐΐββ αΐια 
€&πιιιη& οΐβ^ιαοα 6(11άίϊ. 

Ι• ΠοΧιτ^ϊαι ίμμέτροΐρ χ 

ι. 

Κοτταβος Ιχ Σιχέλης ιατί χ&ονος, ίχπριπίς ίργορ^ 

ον ύχοπόν ίς λατάγων τό|α χα&ίστάμι&α. 
Ηΐα ^ οχος £ιχέλ6(, χάλλη δαπόνρ Τδ χράτιατος ΑβΚ ΑΓίβϋάββ II, 123, Β. ΐ]1>ί ΡΙ&Ιο νο€&1ιιτ ό του ίηιγράμματος 
μηίχωρ χα2 Λ* ον το '^ρίστωνος γίνος ΰ•£7ον ώ^ άλη- 
γ^9• ν\Λ άηοσχ^δίασμα δ€ΐιοΗΒ8ΐ&ηιπι Ιιοο ββΐ ρ• 144. ΡΓΟπυηβΙ. 
Επίγραμμα 'ην τον πατρός αύτοΰ τον *^ρΙστωνος, λίγον ον- 
τως' ίΐ ηαΊδβς χλίΐνοϋ, ^€ΐον γίνος. Τινίς ουν φα- 
σιν, οτ* δία μόνον Πλάτωνα το &ίιον ώτί, Τνα δηλωστι, 
οη ^{76 ς Ιστι' αίλοί δέ φασιν, έπηδρ ο πατήρ αυτοϋ ηρΐ-* 
στίυσίί^. Ει ίη μεγ^. οοά. δοΙιβίΐβΓβΙιβιη. Τον ίπιταφίον, ςοοιΙ 
ίΙϋηβΑΐΜίοΓ ηοΐΑΐίοηίβ &ά ν. ίπιγράμματος βρβοϊβΓβ νοίϋίΐ. ΥβΓαιιι 
ΡΐΑΐοη» ί11& νβΓΐ>ιι την αρχήν των έλ(γ$ιων υίπιιη &<! Τ^ηιηηί 
ηηίν€Γ8&β ροββίβ €ΐβ§ία€Α6 υΓίηαρίαιη ρβΓίίροβηΙ, βη γ^το Λά ϋ&Γ- 

ΦίΒΑ (1ίτ6Γ8Α 8 πολιτδίαις ψμήροίς, ηοη €Ι|ΙΓ6Ι• Νΐβί ςαοά ρΓΟ- 
^»1>Π6 «81, ςηο^ £γ. 3. ιηοηβΐπίΓβ νιάβίΟΓ, €οη€€ΐ6ΐ>Γ888« ροβίβιη 

^Ι,^^ίίβ &1> πολίτιία*ς ά\ν£Τ8ΪΒ ηοΜΠββίπιοβ <ιιιο8ςυβ ΑΐΙιβηίβηβββ, 
€ίπιοη€ΐη, ΑΙαΙ^ϊαύβιη, ιιΙΙοβ, υ. βιοβη νβη ΡηΐΜΐβΓβΓ ΡΓθ•ορο|;Γ. 
{"(«ι. 138 ΜΙ. 

Ργ. ι. Αΐΐι. Ι, 38, Β. Κριτίας δί οΰτως (τα ίξ ίχάστης 
ηοΧίως ίδιωματα χαταλίγΗ)* Κότταβος χτΑ. 1. Κότταβος 
^Λ, χοτταβαον. 3• ΡιιμΙ&γ. ΗγροτΰΙι. ίΓ. 3. άπό τας άγλαο- 
^(«('ηου ^Σιχίλίας οχήμα δαιδάλ^ον ματίόπν. 138 ΟήύΛβ ΕΙφαβ. 

θίββάλίΛΟ^ Λ &ρόρος, γνήηι τςνψι^^ηάτη ΐ9^. 
Κ ίνραΐον α Ιίχους ΐξοχα ιιάίΧος ίχη 
Μίλητος τι Χίος τ , ιταλός ηόλίς ίΗνοηίίηος. 

Τοραηηι 9ί χρατή χρναότυηος ψιάλη, 
χαϊ ηας χζύχος οχις χοσμιϊ δόμσψ ίτ ταη χριία. 
Φοίνιχίζ δ' ίνρον γράμματα λιξίλο/α. 
Ι• θηβη Α' άρμίχτόϋντα δίψςοψ αννιηήξιατο !ΐρ*ίτη * 
<ρί>ρτηγονς 3" άχάτονς Κάρις, όλος ταμίιία' 
χοψ 91 τροχω> γαίης η χαμί^ον Τ !χ/ονο^ ένρ», 

χίανότατοΐ' χίραμορ, χρήσψοψ οααηήμον, 
Τ) χ6 χαλστ Μαρα&ωη χιχταστησααα τζόηαίΛν. 

2. 

Σπάρτη μιλίτημά τ< χιίμίνόν ίση, 
ντην οινογόρορ χύλιχα, 

ι, 111. ΚάΜίβτο* οΐ θαταλαιοί βίφροί' ίιο 
ιη• θίτταίί ηο*»ιΙόίι φρι, ς, «"ξο^α 
ί. ΟεΙΐΒπϋηία» Οτρωμβηα, ΐρκχ Μιληαιβ. 
. \η§. ββοΓκ- III, 306. ϊναίος ιτόΐίς Οΐη- 
τιινιψιΐζ. \;ΐΓ. ιοα ΟίιίιΐΒ ΡΙοΐ. ΤΙιββ. 20. '/ο» ό Χϊοζ πίρι τη; 
ίαντοΰ παίρΐίο! λίγΐ^' Τήρ πβκ θησιίδης ίχχ»α(ΐ 
ΟϊνοπΙων• 7. νϊιΐβ 4β ομνπΙ)!» ϊμΙΧη ΕΙγοβοογοιβ Μαβί- 
ΙβΓί ε(ΓυΐΜ. II, 351 βςς. ΑιϊΙιβοοΙ. 156 βη. 9. ΗαοΛ. Τ, 5β. 
1ΛΜ γράμμαι' άλίξίλο^α, ςαοιΙ ρηβίβΓ ΕαβϋΠιϊαη Ιε^ίΐιΐΓ «ΐί«ιι> 
]η Συ»'αγ. Χίζ. ΒβΙιΙιεγ- Αηη. 383, 19. ΆΧί%ΙΧογ«• οίϊτι» 
τα γράμματα κι'χληχί Α'ρίτίας ό τύραννος. Κ«οΐβ ιρΓίνί! 
ΒοΙινβϊβΙι&Βαιβπιι, 10. ΡΐαιΙ. 1. ^. άρμα ΘηβαΤον. βορίι. Λη- 
1Ι{. 119. β46. Ιη(ρρ, Ρ'ιηό. 01. VI, 85. 12. Ι.ϊ\>η τροχό*: 

•ιπβοά•νί( ΟΐΜοΙιοιιιιι. γαίας ΒΟΟ. ΤβιΙβίαΓ Ρΐίη. Ν. Η. VII, 
67. &§1ίη«ι ϋοΓο«1>υιιι ΑΐΙιβΡΪεηββι» ίανίαίιββ. Κνλιχίς ^ττιχο! 
•1 οιηηίοο νωβ Αΐΐίΐίη ρΒΓ οιηηβιη ογΙμπι ΙβΓηΓαιιι Ιοη^ Ιβκςαι 
ιΙίΒίΓΜίΒ, ν. ΜιιεΙΙβΓ. ΑγοΙιμοΙ. 39. ΛΟ. Λ(](1ϊι ΑιΙιηαβαι: καΙ 
ίπαίΡΐϊταί όνιοΐί ό '^ττικος χιραμος, 

¥τ. Χ ΑΐΙι. Χ, 433, Π- Προηόσιις τας γινομίνας ί» »ο7ί 
ονμποαΙο*ί Λα%ί9αψο»Ιοις ον* η» ι&ος ποΐΐΓ>> οϋ9ί φ*λοτη- 
βίας '«< τούτων ηρθ{ άλίι'ιίανς ποίΐΐσ&αι. δηίοϊ ϋ ταντα 
ΑΓβιιιαί ** τοϊί 'ΒίίγίΙοιι- Καϊ τόό' %τλ. ΟφιηΜΙ 
•)ΐ•ηΐαρ«ΓΒ Ι.κοαιιιιι ρ*ΓΐίΐΜΐι ίΒν«ΓΪί ι^ηαηυβ, ηβΐ ^ηϊάβη Μ 
»αλΙΐ<ττηψ 9οχιϊν ύναί τ^ν τά» ΑαχΐύαψονΙαν ηοίηΐίαν «ρΐΠΐ 
ρΓοΚίβΐηΓ «ριι<1 ΧΜίορί. Η•ΙΙ. II, 3, 84. Ο ρ«(Ι«9ΐΗ ΜπιοΜ ά« 
πφ1η»1ψ ΑακΐδαιμονΙιον κΛ'Μΐ Ι'Ληα, Οίτ, Λβ ΓίιίΙ>ιιβ ΒίΙχηιΙί 
■[ΐιι4 8|ΜΤΐ«ηο« Ηυβίΐβτ. Βοττ. II, 376. 3. τ^ν αΐτή», ίι, «. ΟιΙϊαο ΕΙβςΐΜ* 139 

μΐ]ί αποίωραϋσ&Μ ηροηάαΗς οί^μαστϊ λίγορτα, 
μηδ' ίπί δφτίράν χήρα οηηΛονρ Θασίον * ν 

χα\ ηροη6σ€ΐς ορέγιιν ίπιδέξια, χαΐ ηροχαλΗσ&α$ 

ί^νομοεχληδην ω ηροπαϊν ί&έλίΐ. 
Ητ απο τοίοντων πόαων γλωασας η λνονσιν 

ίίς αισχρούς μν&ονς 9 σωμά τ αμξχυρότ^ρον 10 

ηνχονσιν' προς ί' ομμ άχλυς άμβλωπος ίφίζξ$* 

ληαης 5' ίκτηχΗ μνημοσύνηρ ηραπίδων* 
νους δί παρέσφαλτία: δμω^ δ' άχόΐαστον ίχονσ^ν 

η&ος* ίπ€ΐςπίπτΗ δ' οίχοτρψης δϋίπάνη• 
οι Λακεδαιμονίων δί χοροί πίνουσι τοσούτον^ 13 

ϋςη ψρέν £ΐς ίλαράν ασπίδα ηαντ άτίαγπν^ 
«1? η φιΐοφροσννην γλωσσαν μέτριόν η γέλωτα. 

τοιαύτη δέ ηόσις σώματι τ ωφέλιμος 
ρ^μγ τε χτησε^ τε' χαλως 9" εις εργ "Αφροδίτης, 

ηρός Λ•* νπνον ηρμοσται, τον χαμάτων λιμένα, 30 

ίΐοος την τερπνοτάτην τε &εων ϋνητοΐς Ύγιειέρρ, 

«ώ τψ ενσεβίης γείτονα σωφροσννην. 

*?ίς τε πάλιν φησίν 

Μ γαρ νπίρ το μέτρον χυλίχων προπόσεις παραχρήμα 
τίρψασα^ λυηονσ εις τον απαντά χρονον» 

ίΠαιΙ ίρ^αιη ροοηίααι, ςυοά αηιουίςηβ 8ρρο8Ηαιη &5 οινοχοί^ 
ϊβρΙβΗ βοΙβΒΜ βροΐυιη. 4. χυπλαϋρ VI.: χι^χ^Ιοι; ΒΡ: χυχλω Α ίβΐβ 8€ΐ««Γ«βΛβ«ιιβ*Γ0. θΜίου ΡοΜοίΗ,β ΑθνβΓββ. 1». 
ΙΛπ »<ανοι/. 5. 81ο Ροηοηηβ: Χνϋΐ χΗρΐνρασ/ιηο γίνης Α• 
ΐΜΐΙΗ^ΐοραακιιτογίντ,ς Β: 1υ*»7 χαρΐνασία το γίνης χαΐ ρ 
ίίΐίίο «α/: ΧυΟ} χΗρ«υααίτ«ο (χί*ρα>«β/«ηο 1.) γΪ¥Ύΐς χαΐ γΐ»* 

«ίτβδηχΐί: «^Τ<β δ όΙΐΗ^χ^η Χάβρο\ς χιίλισσιν 

"*!ΙΓ ??• "«•«'^ο^'» Α: ηροπσηϊρ ρ. ». τΐΧί'ουσι» ΑΒΟ. 

η. Ιηιηις ί βχ βρΗοη» Ηο«$εΙι«Ιϋ: λησ$ς ΑΒΡν. λησα 
»«Ρ«π«πρΐο Ιηαης €. η, γΧώσσαν Β: Γ«1ΐ<,αί γλωτνη>. 
^^4 ϊ, Ι). 2. ίοΓί. «<ν τορ {ηι*να χρόνον. 140 6ήΐί«β ΈΙορΒ». 

η ^ίσχίδοίμορίωρ δί δίααά^ ομαλως δίαχΗχα$9 
ίσΟ-έΐν χαΐ ηίνίΐ» σύμμετρα προς το ψανίν 
5χαΙ το πονπν πναι δνρίηονς' ούχ ίστ ά;ι6τα»τος 
ημέρα οινΔσ<η α^μ αμέτροιαν ηότοις. II• ^ΕΧέγίία ίίς ^ΑΧχιβί^άδίΐΨ• 

5. 

Και νυν ΚΚπνίον υΐον ^ΑΟ-ψαΐον ατ&ρανώσω, 
Άϊχιβιάδψ νεοίοιν νμνησας τρόποις*^ 

ου γαρ πως ιρ τουνομ ίφαρμόζ^ν ίλ^γείω^ 
νυν δ* Ιν Ιαμβπω χείσεναί ούχ άμετρω^. Γνώμη ί* η σε χατηγαγ^ εγώ ταντην ίγ ατιασι» 

ειηον χαΐ γράψας τουργον έδρασα τάδε. 
Σφρ€(γΙ^ δ* ημέτερης γλώσσης ετύ τοΐςδεσι χεΐταί* 4. Αΐ€ΐιίθ8 ηρ&ς το φρονειν. β. Οοτϊηΐΐιί «ηυη «1 Αώβηί^ 
ιοϊηαβ ίαίβββ άηόταχτορ ημ^ρορ οΐνώσαι σώμ αμετρόίΟί ^^ 
το*ς, ν. νΐ^βίεΐιβη Τΐιβοςη. 321. 

II. Ελεγεία εΐ^ Άλχ^βιϋην, Ρη 9. Ηβρ^<!β<;ο 
Μ. ββί• Κριτίας εν τγ εις Άλμ^β^άδηρ εΐεγει^ι^ ον» 
(οετο ίγχωρειν τβ τον *Αλχ^βιάδου όνομα ' φησι γαρ ερ ί%^^^^ 
όντως* Και ννν ντλ• Ηίηο Ηςαβί «Ιίοβ νίΓΟβ ρβπίβΓ α Ο^^ 
€β1«6πι(ο8 ίαΐ88€^ γ. βάρη ρ. 136 «ι. 1« Ουίϋαιη ΗΙ>η Α&^ίΡ^^'ον- 

Γγ. 4. ΡΙπίΛΓοΙι. ΑΙείΙ). ΧΧΧΙΙΙ. Το μίρ ονρ %ι^ηφισμα τ^ί 

ϋΜχύ'όδον πρότερορ εχεχύρωτο, Κρι^Ιον τον ΚαλΙαίσχρον^ ^9^^" 

^^αρτος , ύς αντος εν τ αϊ ς ΙλεγεΙαις νεηοιηηερ νηο}^^ 

μρησχοίΡ τορ *ΑΧχιβιάδηρ της Χάρ&τος ερ τούτολ^' Γρ^ί*^ 

χτλ, 3. γ?,ώσ^ης δοΗ&βίβηιβ:. ναΐςο γλώττης, Ηαέα Αα<« ί^^ 
8ηηΙ , αηοά Ιίδ%' €ρο εοτατη ροραΐα ραξνοςίΛοία^ €τα»η^ ΑΰΐΑ \^^ 
ΟΙ. ΧϋΐΙ, 1. ▼. νιιΐ€ΐ(€ΐιΐ|Γ. ΒίαΐΓ, 2&4• 0η(ί06 ΕΙθ^Αθ* 141 

111. *Εξ &βηλωρ ίλ^Ϋί^ιωρ» 

ΠΙοΰτορ μίρ Σχοη^χδΰ^^ μί/αΙο4ρροσύρηρ δί Κίμ^ανος^ 
νίχας δ' ^ΑγΒοΆα τον Ααηιδαίμσνιον• 

β. 

'£χ μιλίτης ήΧίΙονς η φνύδως ά/α&οί• IV. ^Εξάμίτροί ί€ΐρΙ '^ίναχρίοντος* 

7. 

Τυν δ^ γνναυα^Ιων μεΧίών ηλέ^αντα ηοτ ωδάς 

ίιίυν ΆναχρίΙοντα Τέως ιΐς 'Ελλάδ* ανηγί^ 

ϋνμποαίων έρέϋΊσμαί γυναικών ηπ^ρόπένμα^ 

αίλύν ανΤίΛαλοΨ^ ψιΧοβάρβιτον , ηδύν, αλνπον• 

ον ίίοτί σον φίλότης γηράβ^ται^ ονδί ϋΌνΗται^ 5. 

^ αν νδωρ οΐνω ανμμίγνύμένον χνλίχ^σσι πι *Εξ άΛ ίΧ. ΡΓ.δ. Ρ1π<&Γε1ι.€ίιηοη.:)£. Κριτίας των 
τ()Μχοντα γ^ομιρος ίν τα7ς ίλΐγίίαις δνχηα$ Π λ ο ντον 
χτΛ. 1. Ό^ Λίβιιβιΐΐβ δοορ&ιΐίβςυβ, ηούιΐίββίιηίβ ορυΙβηΐίβΒΪηιιβ 
Τ^688&]οΓα]η ρΓίοφοΓί^υβ. οιηηίΑ ηο(&. Οβ Οίιηοοίβ μ^γαλοφρο- 
^υντ} ρΐΰί. 1. 5. η Κίμωνος αφϋ-ονία καί την ηαλαιάν των 
ΜιινΛίων φιλοξένίαν %αι φιλανϋ^ρωπίαν υπερίβαΧ^ν, €(τ, XVI. 
^ Αβ€8ίΐ8» δραΠΑίιαβ ίηΙβΠίββηιΙυ• 681 νιοίοτ €€τία9ΜηΗ*η ρνΜ* 

ίΟΤί(»|. 

Ργ. β. 8ΐοΙ>&βυ8 ΡΙοπΊ. ΧΧΙΧ, 10. €Γγ. Ευβηί Γγ. 10. £ρ!- 
Λ»Γΐηα8 δΐο!>. XXIX» 54. *-^ δί μδΧήα φνσιος άγα&ας πΧ^υνα. 
^αρΛαι, φίΧοί. V. Ύ^βίοίςβη ΤΗβοςη. £ΐν. ΑΙίΐβΓ νβΓΟ Ριη- 

<1«Γ08. IV. Έξάμ9τροι ηίρι '^ναχ ρ ιόντος, Ργ. 7. ΑΐΗβη. 
ΧΠΙ, 600, Ε. ^ί'γη ηδρΐ τον ^Ανακρέοντος καί ο χράτι^ 
^^οζ Κριτίας τάδέ' Τον δί κτλ. νίάβ ΒβΓ^Ιίϋ Αη&ΟΓ. ρ. 
^ Β<)ς. €( β<1 τ. 4. τί«ΐ€ Β^Γ^Ιί• αά Ληβεη Γγ. V. Αϋ ν. 5. εοηραΓΑ 
%ί^8ΐηιη& Ό\ο^ Ι.αβΓ(• Ι, 6, 2. ΟβίβΓυιη €Γίΐί&8 νΙάβΙΟΓ αϋοβ 
ΡΓϋ«(ςΓ Αη&οΓβοη(βιΐι ροβίαβ ν6Γ5ίΙ>υ9 ΙιβΓοίβ 0Γη&986• ΟϋΑη^α&ηι 
α« €νΐΒίηίΙ)α8 ίδΐΐαβ β^ηβπβ ηίλΐΐ ι^&^1^<1^( &ηϋςοί1βδ. 144 Ρ1ιίΐ6ΐ&« ΕΙβςίΑβ. 

6. 

^Ιαχνρα γαρ ίπ*χραηί ανδρός ανάγκη^ 
η ρ αυδ' άΟ-ανάτους νηοδΗίιιν^ οι τ Ιν *Ολνμηψ 
ίχτοσΰ•έΡ χαλεπών άχέων οΐχονς ίχάμοντΟφ 

7. 

^Η μίν δη πολεεϋΰι ηβφνρησαι χαλεποίάιΐ^$ 
&υμί^ γαλι^ναίή δ ίτιιμίσγεαι ονδ^ όσον οσσον^ 
άμφι δ€ Ίον νέοι αίέν ανίαι ητρι'ιχασνν• 

1ΙΙ• Παίγνια• 

8. 

Ου μί ^ις ί^ ορέων άποφωλιος, άγροιωτη^ 
αίρ^μτΗ χλη&ρην^ αιρομενος μακέλην^ έχοντίς η πατϋρα^ηωμίνύν αχοντίον, ϋηάνίον δε, ηαΐ ϋ^Αο/^ 
χωμί¥ον σιδηρψ μιχρω. σφενίόνας δί π^ρΐ τι7 χίψαλ^ τρίίζ 
μέλαγχρανίας , [σχοΐνον {Ιδος, ^ίξ ου ηλίχααι τα σχοινία' 
%αΙ Φιλητ&ς δέ ίν *Ερμ€ν£ΐψ (οοττί^αηΐ '-Ερμζ ^^ψΐ^, 
Έρμζ ΧίγΗΙ 8«ά Μ^ίηβϋαβ £ηρ1ΐ0Γ. 25. ^Βρμίΐηι, €αί ()«ώ€«5£ί 
γί<1βαΐαΓ ροβίΑ οβηηβιι βααιη). Α δν γ αλί ο ς κτλ. ως σχοΊνίΛ 
ίζωσμενου μ^λαγχρανίς ^ η τριχίνας 1} νευρίνας. την μίν μα•^ 
ίζροκωλον προς τάς μαχροβολίας ' ττιν ίέ βραχύχωλορ ηρο; 
τάς ίν βράχοι βολάς' την δί μέσην προς τάς μίσας» ΟΓγ. 
Βΐο<ΙθΓ. Υ,17. ΙΙηαβ ίηΰΐιιβα & |;Ισ88βΙθΓ6 κάάϊίΛ 8ηη(. 1. αρΛ^η 
ίζνς 1ίΙ>π: βηβικίΑνίΙ 8&1ιιι&8ΐα8 €( Τοπρίαβ. Ο&β&ιι&οηυβ αρΜο; 
ιί^9» £ΑεΙιίθ8 αραιζ ιξνΓ. χόμμα. ΟοΓΓβχβηιηι αμμα, ζωμα^ 
Β9ά ν• Η«1|>οοΜΐΐΚ>. 114 » 20. τα όέ χομματα ίοιχεν ^ναι> μίρ^ 
τ$νά η της καλάμης ι> των π€ρϊ τον αϊτον ανχον ίν τψ <ηα^ 
χυϊ γινομένων 'η των αν^^ρίχων. Ι•ίΚ)π μελαγχραινον, ' 

Ργ. 6. 8(οΙ>α6α8 Εοΐο^ι;. V, 4» 156. ΗββΓβη. ΟοηίίοίαιιΙ 
Ιαιη 1ΐ6Χ8ηι«ΐΓίβ ςαοςαβ 1ι«Γοίά8 υβυιη 6886 ίη Μ€Τ€Ην%ο ΐΑπηΐ 
Κ68 ν8ΐ(ΐ6 οΒ^βαιίι; Μΰβρβ ^υ(^^^^I1ιιι• Αη βχοΙάβπιιιΙ ρ€Βΐ8Βΐβΐ 

Α( Λ6ΐίαοα8 V. Η. Χ» 6. ΡΙιίΙβΙλίη ηοιητην ίξαμΐτρων ηο 
Μ6ίη6ΐιίο £αρΙιοη 16. οιηηβΒ βρίοαη 1ΐ6ΧΑΐιΐ6(η€υιη ίαίβββ νΙ 
ΐπιηΐί οΙ)8ΐ&1 Γγ. 4. 1. Ροιί. * Ισχυρά γαρ θνητού ίηιχρ» 

Ργ. 7. δίο5. ΡΙογ. ΟΙΥ» 12. Ιη €0<ϋ€ΐ1>υ8 ηαΙίΑ Ιηβ^πρί 
ΤηηΓΑν6ΐΙ• Φ «λι; τον (βίο). 2. ΛΗβΙορΗ. Υββρρ. 213. ^ί ο 
άηιχοψη&ημΒν όσον όσον στίλί^νβ 3. τηρηχασιν ^ ΒοΜπμ 
Ι.6χϋ. 1^ 210 8<ΐ(|. €6ΐ6ηιΐΒ ιί βαηΐ τ6πνι8 Ρίιΐ6(86, ίοη8£β« 
€ί46ΓυηΙ ρβηίΑηιβίτι• 

ΙΠ• ΪΙα Ιγνια, Ιι. β. Ιμ»Μ9 ρο€α€κ Ρη 8. δίοΐι• ΙΠο ΡΙιιΙβΐ4ΐο Έ3βρΜ. 145 

αΐΧ ίΛίων ηδώς χοσμσρ χαΐ ηο)Λ& μογη^ας 
μύ&Φίη^ ηαντοίωΐβ οϊμον Ιπιστάμινος. 

9. 

*£χ &νμόν ίΛανσαί μί Τα μίτρια ηαί τ$ ηροςίρ^ίς 
ΗΛΗψ μ§μνησ&αΙ χ ονχ ^^ ιόντος όμως. 

IV• *Εη$γράμματα• 

10. 

Ου τΛαιω ξβίν^^ν <$ί ψΛαίχαη, Λολλα γαρ ίγΐΗος 
ίίαΧα^ χοίίύν ό* αν αοι μοΐραν ίναμϋ &€6ς. 

11. 

Γαίχν μίν φανίσνοί &ίοΙ ηοη* νυν δΐ ηάρπηνρ 
ίαίψηρων ανίμωρ μοννορ ορα» τέμενος• ΙΧΧΧί^ 4. Φ^Χητα Πα$γρΙω¥. νΐθβΙαΓ ΐαηιιι ΙοςοΜβ ία- 
<1ιιά: 8β ηοη ειρίαιη ίπ πιβϋ» §€€νή^ ββά αιπηίηίληβ ρο«ΐα«» 

ν( ΟτρΙιβίιβ «τ6θΓ€ΐ (ΓΑχίβββ ίβΗϋη Λΐϊΐιιηβΐι ιιΐ€8ΐ 1η ίΙΙο αίρηση 

μ< ίξ,ορίωρ* 3. ίΐΐίωρ ϋοσμορ, ν. 8ο1οβ• δλίββιίη. ίτ. Ι, ^. 

ηοΧλα μιη^σας^ ηιιέΐίντη Μηη• ορ€Ταία9. Ηβπηβηιιιιβ *4 Ηοπαβ- 

^ίυΐ• 35. μν ηολλά μοτησας. 4. μύ^ηρ οΙμον, ιτ. ΟΙβββη. 
ΡιβΑ 0Ι• ΙΤ, 47. "^ "^ . 

Ργ. 9. δίοΙκ ΡΙογΠ. ΟΧΧΐν, 10. Φίλητα Παιγνίων. 
1. μίγα μηρια ΥώτΙ • «ιΐι«ΐΜΐ•νι( ΐ«€οΙ>8ί1ιβ. Οίη ΕαρΙιοΓ. ίτ. ΕΥΙΙ. 
Μβίηβΐί• ΚαΙ τόηα μέτρια μέρ τις ίπΐ φθψένφ άκάχοηο, μέ- 
τρ^α χα! ιχλίχύσίαν' ίπύ %αΙ πάμπαν αδαηρυν Μύΐραι ίηη- 
μηροντο. 2. Ι<β£;66&&αΓ όμως. 

IV. ^Εηιγράμματα, Η. β. ΓβΓβ ί. ς. παίγνια; ηΐ εαπηί- 
ηαιη «Ιφ^Ιμοπιβι ίπιβ(ηΙ« τΙάηηΐϋΓ €88€. ίνΑΟί ηοη ροββηηΐ Ιη*• 
βτιιΐρΐιι ίιιΐιβ• 1ι«β€ €•πηίηβ• Ργ. 10. 94ο1>. ΡΙογ. ΟΧΧΙΥ, 11. 

ΦιΙηχα ^Επιγραμμάτων, £«( <]ΐιί ίιτ. 9. 61 10. λίϋη• €οη- 
νβ€(Αΐ» α( 1|0€ 4ϋβ11€ΐΐΟ ΓββροΜίβ&ΐϋτ Π1ΐ• 

ΡηΠ. δΙοΒ. ΡΙοΓ. Ι.1Χ^ δ. ΦιΧψιτα*Εηιγραμμάτων• 
«ΜοΜο ΐτΐάβηΐυΓ 1ΐΑβ€ βχ βίββί• <1υ€(ι, νΙ)1 βΐΐββοηιιβ ΙηββΓτι• 
Τ€η(, τ. ΤΙιβοοηΙ. IV, 43. Λίϋ ▼«Η>& «βββ €6ηβ6η( ΙιοηΙηΙβ !■ 
Βΐ«^Ιο ««Η ]β€ΐΑ(ι* 1. ανέμων τέμενος , Η. β. γ^^ιιιιι Ι>«ογμιιι 
"^^Μι «Μ/οηινιι. ΑΗ€ΐι. Ρ«ηι• 303. αΐ&έρος τέμενος. 

10 146 ΡΗϋβΐΗβ ΕΙβςίέΐβ. 

γ. "Άδηλα. 

12. 

* Τω ονμοι πολέιαν^ γαιης νττερ ουδέ &αλάσσης 

ίχ /Ιώς ώραί(αν ίρχομίιηιαν ίτίων' 
ονδ* απο Μοίρα χαχϋη^ μ^λίω ^(,ίρη^ «Ρ^-ά μί%*οναιν 

(μηίδα, και τοΐσιν δ' άλλα ηροςαυξιανιται. 

15. 

Φλωυς γαρ πολις ίστί, άιιανναου φίλος νίος 
Φλιοϋς ί/Ί' αντος δέματα λ^νχόλογον, 

14. 

Τα όΐ ποτέ Κνπρις ίλοΐϋα 
μήλα Μωνναον δωχΒν απο κροτάφων. 

13. 

Γηρνααιτο δί νίβρος^ απο ^ρνχην ολίαασα, 
υξαης χάχτου τνμμα φ»νλαξαμένη• V. ^ Αδηλα. Ργ. 10. 8ΐοΙ). ΡΙοΓ. Οίν, 1& ΦιΙη^ί. 

ΡΓΑ^ιηβηΐυιιι .εοΓΓορϋΜίιηυιη. ^., ΟοΓπ^αιιΐ τιτοΑοί^μα», άτώμαιι 

ϊΙΪΛά Αΐίβηυιη &Ι> Η. Ι. 2. Ιιίϋπ !<τχομ(ν ω¥ΐ Γοιτβχίΐ ^»^ο1>5^υβ• 

3. ΙιϋΐΓί όνο* άιιο μο7ρα μδλ^ω χ αχώ ν ψ^ρδ$, άλλα φ/- 

ρουσιρ. 1\\ηά ΡΑΜονίαβ, Ιιοο βΓοίίυβ βαη&νίΐ• 4. τοίβιν 

Ιί^ΓΪ: €θΐτοχί1 ΙΙΰΐ'ΐηιιηηυβ. 

Γγ. 13. δ((|»1ι. Β3ΓΒ. β,ν. Φιλητας (ΐ^ησί' ΦΙιονς χή, 
ΡΗΙΐυδ ΓιΠυβ ΒαοεΙιί βίΟΗΐΙιοηορΙι^Ιιιβ ν«Ι Α^ββι1ι^^6Α«, δοΗοΙΙ. Αμ. 

ΠΗ. Ι, 115. ΡΑυ$&ηί«6 II» 12, 6. 6( ΑροΙΙοιιίο Φλίας 68(. Τί(Ιο 

Μα^ΠβΓ. Ώοττ, Ι, 80. 3. Ι.ίΒπ Ι^νχύλοφος: βιοβικΙ&νΙΐ Η^^ηίν^• 

Ργ. 14: 8εΗοΙΙ. ΤΙιβοεπί. II, 120. 'Τπο ' Αφροδίτης δεδο- 
μένα τω 'Ιππομενέι μήλα ίχ Αιονύαου, οΤς στεφοροιηαι' 
ταΰτα όί εις εραηα τηρ Άταλάντην εχίνησεν, ως ψηοέ Φ^ 
λητας' τα οΥ ηοτε χτλ. 0&Μυ5οηιιι ^Ιούίι Μήλα φέρων 
χόλποίσι, τά οι ποτέ Κ, ελοΐ9α (βίο οπιηββ) Αωρα Μ^ 
ΡΜΤον χτλ, υβ ίΑΐ>α1β ν. ΟνΙιΙ. Μβί. Χ, 606 •(ΐ<|. 2. Ροηβ ίη• 
ν«ιιίΐ Β&€«6ιΐ8, ΤΙιβο€Γ. 1. ο.» ΑΐΗ. 111, 82, Ο. Ροιη« ΒβοοΙιί ό^- 
ίηχϊΐ νβιιοβ«(«ηροιϋ>•ιβ μμ: ιι«η ροη^ςυοφίβ €θΐ*ο11ί• !η5£Γ«1»&Β<• 

Ργ. 15. ΑΐΗ€ΐι. Π, ΤΙ, Λ. Και Φιλητάς 6 Κωος' Γη9' 
*Γλ. Οβ «νλοΓς ψεβρείοίς ν. Ε«»(«(1ι. ιη ΡιηθλΓ. Μ. ΝεβριΙονς ΗβΓίηεβίΑΐηιβίύ ΕΙβ^Μβ. 147 

16. [!βΓΓΐ/χ άμψι Μμας ηαίδέας αγχό&ί ηατρος 
χαίορ 'ΐαχχαΐοτ ϋ-ηκαμίρη (ηίφανσί^.'] ΧΤ• Ηβηιΐ68ΐιιΐΐΑοϋ8 €ο]ορ1ιοιιΙΙ• 

ΟΙγιηρ. ΟΧΧν (Ι). 

5ΰ1ιοΙια8ΐιι Κίΰ8ηι1η ΤΙιβΓ. 5• Ό 'Ερμησιαραξ 
φίλος τω ΦίΧητα χαί γνύριμος ην* τοντφ δί τα Π^ 
σ«τά γέγρ€αιται, χαΐ (Ιιρο χαϊ οηιΐΐιιηΐ ϋΐιη δοΐιηβι» 
ίοΓί: ϊΛηο ΓοΓίαβββ ΜΓη^οηιΙαβι τα *Ε^•$τίΧ9 ήτοι 

τβ χτί. ΑηΙβ 8β1ιΠ6Μΐα*υιη χαΐ τά Χ^γομ^να έίς τψ 
Ι^μίνην ΥαΙ{τ«1ϊβΙαΓ.) τά ίίς Μ6ντμ)ν την ίρ^μίνψ.-^ 
(Λ δύναται δί Νίχανδρος μνημ09ί*νί$ν τούτον δια της 
Λξοςφωνησ^ως , δια το ΤΟΡ ΦιΙηβαρ »ρισ/9υτίρον ίΐναι 
ΝιχάνδροΌ* χαι αύτος »έ 6 ΝΗίονδρος μίμνηται " Ερμψ 
αάναιαος ως ηρΜβντίροΌ ιν τώ πΐ:ρΙ των ίχ Κολογώνος 

ποίί/τών. €οηί6Γ ΚαΙιηΙίρη. Ερ. €ηΐ, Π^ 285• ^Ιονς τους ύς ίίχίς ίξ οατέων ίλάφον ν^ογνηΰ. υ$ς ϋ άπο 
ο«/ωιτ οατό:ν , ούτω χ^ι απο ηβραωμ ανλ^ι ψνοηο, Ρϊιί|«, 
Ι4β τβΛα βρΦΓίΐ Αιι(ι^οηο8 €αιτ8(. θ. Ονχ ητχον τούτων ^αΐ'- 
ςοστοιτ, χα^ωμολογημ^νον ?ί μαλίον τρ η^ρΐ τηρ ίν ίιχιΙΙφ 
«χβι^Οαιτ, την χαλονμίνην^ χάχτον. α'ς ψ οτςιν ιΧαφος 
ψβζ χαι τραυματισ^ζ, τά θ(ηα άφωνα χαι άχρηστα προς 
βιλοι/ί ^Ζ^ι. ο^Μν χαΐ ο ΦιΙητας ΙΙηγησντο πΒρΙ αύτης, 
"»«ί• Γηρύ^αιτο χτλ. , ςαί ζωηρ όλί'σασα Ιιβ5€(. Αάύ^ 
Ηββχείι. •, ψ. κάχτος, 

Ργ. μ. Αλίιβη. XV, 678, Α. 'Μλά μήν κα} '/άχχαν τινά 
*«^υμ^νιι^ 9Ϊ»4$ ατίφανον νπο ΣιχίΜΛνίων, ως φησι ΤψαγΙόας 
ί" τβΓς Πωσσαις. Φιλητ&ς ί οννως /οάφη- Ίώφχα, ίν 
ίΐά'^'^^ σΓβφώ'«/*« ^νώδ^ς' ^Έατη^ί χτλ. , «„^β ρβΐ^ι, 

1. αμψι Μομ^ ΜινβίβτΙΐΜΐββΓ••! αμψΙτιομα Οιβί. Ι,. ^ύιί^ 

10* 148 ΙΙθηη66ί&ιιαοΐι• ΕΙβςίΜ. 

1. ΑίοντΙον ά• 

^ίζκομίνος ηρος ύμα* μάνη Λ αί Ιφλέγετο γλψ* 

« 

2. Ακοντίου γ• 

Οιψ μίν φίλος νΙος ανήγαγα Οϋγροίο ^ 
'Αγριοπψ, θρΐ^σσαρ ΰτηλαμινος χι&άρην, 

^δό&εν^ ίηΧευα&β 9ί χαχον καϊ αηει&έα χώρσρ, 
€Ρ&α ίΧάρωρ χο$νψ £Αχ£τα• έ/ς αχατον XV. ΗβΠϋββίΑΐΐΑοϋβ €ο1ορ1ιοιιιΙ Ιβοιιΐϋ ^«^^η|. 
018 ίΓ. 1. ΗβΓοάίωιιιβ -ηέρΐ μσν. Χίξ. 16, 15. Το ηαρά τμ 
*£ρμνσ$άψΜ»τί ίψ Αίορτίου ά' Α^ρχομ^νος «τλ. 
ονκ ίντΈλίς, άποχίχομμίρσν ϋ ίχ του γληνη. δβπηο βΓβΐ ιΐβ 
ΡοΗρΙιβιηί ίη ΟαΙαΙ^εοι Ν7ηιρΗΕΐιι &ηιοΓβ, «Ιβ ςαο οΓγ• Τ1ιβοεΓ« XI, 
13 ^ς. €ί ΡΗΠύχβηαιη ΟγΐΗβηαιιι ίη 8οΗο1Ι. ΤΙΐβοοΓ. XI , 1. ϋν 

ίοπηβ γ^η^ τ. I^οι»^1:. ΡητΑίΙ. Ι» 71• 

Ργ. λ €91 βχ Ιβπίο ΙίΙίΓο ΙιβοικΠ. ΑΐΙιβη. XIII, 596, ^Ρ, «ςφ 
*ΈπΙ Ίΐονιο^ δ ΜυριΛος μεΚλωρ σΜοπορ, *Αλλά μιχρου^ ί<^η, 
ανδρός φίλο^, ίξδλα'&όμηρ ύμίν (ιη^ν την τ« Αντιμάχου Αν- 
δην, προςήί δι χαΐ την ομάννμορ ταύτης ίταΐραν Αυδην, 
ι^ρ ηγάηα Ααμυν^ιος δ Μιλησιος. ίχάΐ^ροζ γαρ τούτων τών 
ποιητών, ως φησι Κλέαρχος ίν τοις 'Έρωτίχ^Ίς^ της βαρ- 
βάρου Αυδης </ς ίπιΰνμίαν χαταστάς ίποίησα^ 6 μίν ίν Άί- 
γδίο&ς, δ ί ίν μίλίΐ το χαλούμίνον τιοίημα Αυδην. παρΆκιαν 
δί χαΐ την Μψνίρμου ανλητρίδα Ναννώ χαΐ την '£ρμη- 
σιάναχτος του Κολοφωνίου Αίόντιον* άπδ γαρ 
ταύτης ίρωμίνης .αΰτφ γβνομίνης, ϊγρα'ψιν ϋι- 
γίΐαχά τρία βιβλία, ων ίν τφ τοίτο^ χατάλογοι^ 
ποίίΤται ίρωτιχών, οντωσΐ πως λίγων'^ Οιην %τΙ. 
Ε1&Ι)θΓ&Γαη1 ίη βηβηάβηάο ε&ηηίηβ Ιηηαηβηβ ηβηιΐίβ οΜίο ρη^• 
«6Γ 8ΐίο9 ΚαΗηνβηϊα• 1. α βΙ 6. Ηβπηαηηυβ ΟροΜο. IV, 239 βςς. 
Ρί8]οηχί βίρβ^'* <ΐν^ ε»ρΙ1« Βοη (βιηβτβ: Γββροηβίοηβιιι ςα^οιί&ιιι 
€6ηΑΐη οίΜΜΓνΑνϋ ροβίΛ. 1. ΟΊην, ίηΐβΐϋ^β οίοϋα^ γνγνωοχπς, 
ν. 73• 75. ΑΙΙοςυΚαΓ Ι^«οιιΙίαηι βυλίη ροβίλ. % Α^τίοραΜ γ«Π- 
ι^υί 8€τίρΙθΓ€8 ΕΗίγάί€€η νο£Αηΐ, ν. Ι^οΙιβείΕ• Α$Ι«ορΙι. Ι, 375. 
3. ^αιιηβηΐο ΗβπίΜυιιιιιβ βμΙιΙ απαυ&έα,^ 9%ν€ %β %^η»ταΜΙ%9 ϊηΐ€ΐ* 
1%α€ηΛΗ9^ $*Ό€ €χ ψΜΟ ηΜα υβηϋ ^βηΜ. 4. ΙιίΙ>Γί αχοΫίνι εοΓΓβ- 
χΗ Ι,βηηβρίηβ, ▼. ΡΓορβη..ΙΙΙ, 16, 54. 8€αηά€ηάα €$ί ίοτνί ρν- 
δ/κα €^6α <€ΜΜ• ΟοΒίβοβπιοί «Ιη αχαΐην, (αφο99θΐτ Ημ^^.) 
ύχρην, χοΙ)^ν, αίνην^ αχίων, ϋχων; ΗβηηιιΐΗΐβ άόχνην, 
. ςααηι ίοπΜηι ύϊχ. «ζ€ΐιβΑ5ϋβϋ ρ«ω• ΥβΙοΙίΦΜΓίι» αχρην ξχ- ΗβπϋθβίίΜΜίοΙιβ εΐφΜ. 149 

ψνχας οίχομίνων* λίμνη ^ £μ μαχρον όμη, ^ 

ζΛμα δίίχ μιγάΐξ/ηβ (ίνομίντι δονάχων» 
α}Χ ίτΐη ηαρά Λμα μονοζυπηος Μ&αρ{ζβ*ρ 

'Ορφένς, πηντοίονς ί" ϊζβο^ίηΗβΒ ΰ•§ονς* 
Κωχυτορ τ α&€μ$στον ίη οφρίαι μπίησίχιηα 

ίΐδί, χοΐ ίξίψοτάτου βλέμμ νηίμΗΡ9 χυράβ, ^® 

«V πυρί μέ» φωνην η&οοίμένον', Ϊ¥ ηυφ δ* όμμα 

αΛηρον τριστοίχοις δπμα φίρον χέψαλεης* 
ϊν&ιν άοιδίάων μεγάλους άνιηίΐσ^ν ανεικτβς 

[^γρώκηιρ μαλαχον πνινμα λαβ€ί^ βι/οχον, 

Οι μην ονδ* νιος Μη^νης άγίραστον ϊΘύρ^9 ** 

Μουσαίος 9 Χαρίτξον ηρανος, ^Ανχώηην^ 
\\ τ€ ηολνν μύστροιν Έΐιναΐνος παρά πίζα» 

ινααμον ΤίρυηΊων ίξ^ψόρπ λογίων. β. 1/(ίρη€ Α: λίμνης Κ«ΙιηΙί«ιιίιι§. •. χ^νμ^^ -^ φυομινης 
ΒηΙιηΙίβΒίοβ. ΗβηίΑΒηαι 5» ^ηέά^ «ίΐ, #ιιΦρ«^/Νη• 4η λοο /οεο, €9$ 

α ^νομίρη, ίκαεϋαία^ Μ€ά ρνομηα ίαψηεη Μί^Μβοαϋοηβ ροΒ%» 
/«Μ, Ηί Μοη νΜί€αΐΜΓ ΐΝκΙοιιι/ιιΐΝ «Μ«• 5• ΐΜΜη^ σνρομ€νη 
ρτα€$ί»ηί αΙη9 €θφ€ίΗΗ9. 7. μονοζωατον 1ίΙ>Γί: φοιτβζΗ Καίιη- 
1ί«ιιίθ8. Ιοΐ€ΐ1ίββ μο^ΌΡ, ηΐ δορίί. Ο. Β. 846. &νν9 ^Τς οιόζωνος, 
8. άνιαιον^ ΥλΙεΙ^βηλπαβ. ΗβΓη«ηιιηβ : Τ9€ΐα Οτγ1»€ΐίΐη άίχ€ταΙ 
ί€οιτηνΛ %ηΐ€ν $η^€ΤΜ 1ι»ττον99 οτηηίνη* €€Μτα$9€ Ια»ά€9 ά£οιπηη• 
Ιά ίΙΙδ^ ηίη ίαΙΙον , 0%^ίβ€αυ€ταί ν€τΙ^ο ίξςίρίλισα, φιο Γ«/νΓ- 

Ι«Γ ψ09ΐ€α ίρ^£Ρ α^οιδί^ωρΐ ο6 νηϊν€Τ»οτηψΛ ^€η€Τ€ ά^ατηίη 
€χοηια^ 4ηΡίτηο$ €Χ9τανα τ€^€8, ΚβεΙο τίόβΐυιτ νυΐς&ΐα 1ι&1>βΓβ: 
οηηίςρηοβ Ι)«»οβ ρ^ηηιιίεβηβ ρηηυιη β6χίΐ 80Β(ίηυίΐ(|υβ υοογίυηι 
61 ΰβΓΐ»€ηιαι, ΐαηι βχοηνίΐ Μααηο9 ά^ο» ίηΓοπΗίΙνβ. 9. ΚαΙιιιΙιβ- 
ηίιιβ άηό^€θτορ (Η. β. ονκ έύλΑτάρ^ντορ) νπ' οφρ^ μπδ, 
ΗρΓΐη8Βηνβ: Ιιηιηα 9βΗΜίη€ Ιαη^ίΜο €ο€^/ιι« €νναη9^ αΙΗ€τ^ ορέ" 
»0Γ, ΙεΒϋβοαίΜ €9ΐ' 9€ ΟτρΚεα ί69ίαάΜ€ «οτηιιι^Ικιι• €##λ ϋ^α^ιι^ 

ήϋ ραϋν* 9€τ%ρ9499€ ρο9(ατη €Χ%9ί%9Λ€ίΛί Κωχντορ τ αρι^ίοτορ 
^ν 6φρνσ$¥ οίδ^σαρτα ξΊδ6 {ρτοΛΗτ ΦοΗΐΗΐη αά τ%ρα9 ίηίητηε" 
μ^/ϊμν), χαϊ αίροτάτου βλψμ ύηίμίίΡί χυνος. υηο άδί χ^ 
€ΐφΐο Γβ1ΐ<|ΐι& 8ΜΙΑ νι^ΙΡϋΙΟΓ: νίάϋ Όοε^ίπηι αά οαη^ιιιιι $ρ9ηΐ9 νκ/^ιι 

ιηνιΐΘ ρτΛ€ί€τ ία9 (ΗοΓ. Ολτηιηι. III, II, 310 9ΗΜά€ηί€ΐη {ίπίμ^^ 
ϋησαπα οφρνσίρ). 13. Ι^ιΜ φίρων: €ογτ€χΗ ΚαΙιηΙιβηίαβ, 
Ιδ. νϋς Μηρης. ΡΙλΙ. Κβρ. II, 364» Ε. Μουβάίορ χαι *0ρ^ 
(^ία Σίληρης τδ χαΐ Μονσϋίρ ίχγόνονς^^ ν. ΕοΙ>€εΐ£. Α^ΐ&ορίι. 
), 454. Ιΐ^βηίο γί^βίΟΓ Μυβ&βοβ Αηΐίοραιη €€ΐβΙ)Γ&586 Ηγηιηο ίο 
ΚΙβυβίηίΑΐΒ 66ΤβΤ€πι, 0€ ςυο ΜορΙηβ Ρααββηίββ. 17. 0« Ιιοο 
1θ€ο ΙϋΙιήαιη ββΙ )αάί€•Γ6: θο Αηΐίορλ, 1Ια•»βί «ΒοτίΙιοβ, ςιίΒο 190 ΗβηχΜηαηαοΙίβ Εΐβςίιιβ^ ' *Ράρίον * ο^Η»ρ άρέμ» δξαποίτη^ανύα 
'20 ^ημητ^α' γνωστή ί* ίαΐϊ χα< ΐίΡ '^Οίρ• 

ΦημΙ δι χαι Βόίωτον, άηοηρολίτΐόντα μίλα^ρορ, 

ΉσΙοδον ίϊάαη^ ηραρσρ ιστορίης^ 
Άσχραίωρ ίςύΐίαθ'Φΐν ίηοψΰ^ ΊΛίχωνίδα χώμηρ' 
ίρβίΡ ογ *Ηθίψ, μνώμινος Άαχραΐχι)ν ΟβΓβηβ νί<ΐ6ΐυΓ Μΐεβτ4θ0 «|ΐ€ΐα «μ«9 Β*1ιί1 ΐΓοηβίβΙ : ϋβίορ•» Μα- 
κ^βί αχοκη ηονιηιιβ. ^' τι Λ: ος τι VI^. Ύιλλ τιοΙνμρηστΜ^αιν 
ΙίΙ>Η; ηοβίηιη ΒΙοηββΙιΙΙαβ β( Κίβίβηιβ Λκΐίυβιιιιβ; ηοΐνμί^ητοίο 
νοΜ. ιη Ηγιηιι. Οογογ. 130. €ο§ίΐαη(Ιαηι (Ιβ μογιβ ροιημίβ ρ«Γ 
οηροηι ΕΙβαβίηΙυη ιΐοοίΐβ αιη εΙλίηοηΒυβ πι^βϋεΐί. 19. 'Ράριοψ 
Ιβηβηι Ιι«|}6Γβ ιρίΓΗση οοηβΐ&ΐ , ▼. ΗβΓοιΙίΗΐιιιβ ηιρϊ μ凌 λίξ. 35, 
6. η&ί ρΓΟ ράριδος όηίονς §€ΓίΙ>6 ^Ραρίάδος ^Ιηονς, 8€ΐιο11• 11. ^, 
6β. ΗβηοΑπη. ία |]^ιη^• ΟβΓβΓ. 451. 1η]υΓία οΙ>1οςαίιυΓ βοβη- 
ϋη^ίυ• ίη Τ1ΐ€ο<1ο•. 313. οργιών δΰΗνβί^ΙΐΒβαββπιβ: 6ργιαί¥ 
Ρνΐ«• άριμω διαποιπνοΗουσα τβΐ διαποιπνύισα Α: άρίμω 
δΐΰπιοίπνώουσα Β: δκχτίοατννονσα ΥΙ^: άνίμο» Ισα τΐονπνύονσα 
νοββίοβ: *Ράριον οργίων άνά λίάίαχα τιοκινύουσοίν Αημ^^τρι 
ΟΓβΙϋοβ : ρΓ&βε1&τ« νβΓο Ηβπηαηηυβ Γάρίον υργειωί^ι νύμω όια- 
ηοίπνύόνσα Αημίμ^ί}^ \\ύ^ ιΙ« Γογιιι& ^Ιημ^μρα Ικ>()βο]ί. ΡβγβΙΙ. 
Ι, 142. ^^0. Αηίίορα έϋαιη ψηονίαα νιιΊΐ Μα^α^ί εαηηίηί6α». 

21. μΰΜΟραν ΛΒ: μΛα&ρον Ρ ΒαβΠ. V. Ι^. 8€ΗΜΤ(*ί§Ιι&6υ5«Γυ$ 

μίλαΌ-ρα, ΗβΓΠίΑηηο ηαυιη μίλα&ρον νίχ αΙϊΙθγ ςοΑίη «Ιβ $ο(]ο 
Οαιη&ιΐλ ίηΐβΙΠ^ί ροΜίΐ, ρ&πιηι βριυβ Βθ€κ>ΐυ9 ιϋοί νίιΙβίιΐΓ ΙΙνδίο- 

ιΙαβ. Κβίΐαΐή Ιιίο ΚυμαΊον άποηρ, μίΧα^ρύΡ νΐ<]ίΒ8€ ΠΙςΙβΓαιη 

β( Αχίΐυιη. Ροββο Γ?γπ νιθβΐυΓ Βοαατον , βί &(1 'ΙΙσίοΰορ Γβΐιο- 

Ιοπβ: μίλα&ρον ΐιιαι ίηΐβΙΙί^ο Κνμαΐορ , ραίενηηηι, 23. ασχ(ΐα/- 

οιιτ Α: «σχ^ϊΜ/οι^ ΡΥΓι. *•χορΟ* Γ•: ήτων ΑΒΡΥ: */«»' ^^ 

' Κλιχωνίόα χώμηρ Ι.«ηη€ρίηΒ: Ιχορ^* ΟϋΙβοβιηρΐηβι €|ΐιο4 ρΓοΒβΙ 

Ηβηη«ηιισβ, ▼. ΙΙβ3ίοί1. Ορρ. 631 βηη. Ρί;;ΐ6ηΐ9 ^ρωρϋ^. Ρο€ίΆ 
ΟοΙορΙιοηίιι» βϋβηι ιηί/ί:Γ&Ιιοηί8 Ην^Ιοάίαβ ΓΗΐΐ!(ί«&ηι Ι'υιβββ (οιοβημι- 
Ια< «ι, ςαβηι ςηΑ ΙΐΜΪό^Ιυβ ίρββ Γοιηιηοΐαηι ρ&ΐΓ«ιη βοη^ίΙ, ρβσρβΓ- 

Ια(«ιη. Η•ιΐ€ ίχόρ&^ Μΐιβ €|Μβπι ▼βπβίιηϋβ β$(: ηοη€οσ€ίϊ9ί ^€ά€η» 

ρααρενίαΐί^ 9βά αηιοΗ €€ά€Η9 ίαα $ρηηί€. Εΐ Ηίη€ 9ν>'^< <)ΐ€Ϊ^ 
ροβία, €|ΐιί» ο6Ιο<|υίιαΓ ίρβί ΗνβίοιΙο. 21 •ΐ|ς. ΚυΗηΙκ^ηίιιβ: 

9ΐΐ6Γΐιι«5ΐιιηβχ ρβΓ Ιαβαη ]ο€ηηι<|αβ Γ•η/;ίΐ, ΗββίοιΙυιιι οβρίοη \ϋΒΐθΓ6 

Α8€Γ8€«β ρηοΐΐαβ, Εοβιι^^ υΐ «ΙιίΓυη «^α• βηίιηιιιιι 1Ιβ€ΐ«Γβΐ| *Ιίοιας 
μ^γάλας, βίνβ ΑατάΙο^ορ γυναιηώρ, ^ιι^υ9 ππβΓίυβ ΗΙ>βΓ *ΙΙοΙας 
€οιηρΓβΙιβηθ6ΐ>&( 9 §€Γίρ»β.^€, βΙ, ίη£ΐΐίΐηΐ& ρυι*ΙΐΑβ οιιπι ιιηΐίηοίβ Ιιβ- 
Γθΐηΐ3 €θΐηρβΓΑΐΙοΐιβ , •ίη§ιιΐΗηιιη ΗβΓοίηαΓαηι , ςιι«8 Γ«€βη5βΓ«(| 

|1^1ηη\ριιι βΒ βηιΐο&β ηοηιίιιβ ΙΙοίιι \ίί\ η ο)\ ίιΐ€«ρίβ9«• δυιιΐ ι^ΐΐαΓ 
βίβλοι λύ/ωρ ιιϊΙηΙ «ΙίΐΝΐ , ΛΪύ Κατάλογος γνραιχωρΛ ' Ι/οίας • Η6Γηιοβιαιιιιοΐί& Έίοφβ^. 151 

ηόΐΐ εηα&ϋρ^ πάσας δί * λο^ωρ αΡ€/ράψ€$νο βίβίονς 25 
νμνωρ ίχ ηρώτης ηαιδος άρ^ρχόμίνοςφ 

Αυτός δ* ούτος άοίίος^ ον ΙχΜος αίοα ψνλάσσα, 

ήδιστον πάντων δαίμονα μονσο:ι6ΐων^ 
λίπτην £Ϊς *1&•άχ9ΐν άνηπνηο &ίίος 'Όμηρος 

ωδίίσιν πινυτης δίνέχα Πψίλόητις* ^ 3<Ι 

\]ν δια ηοΏΜ ηα^ών ολίγην ίς^νάσαατο νησον, 

πολίον αη έύρπης ίπηόμίνος πατρίδος» 
Λαϊαν δ" 'Ιχαρών Τ£ γένος χαΐ δημσν '^ίμυτΛιου 

χαί Σπάρτην ιδίων άπτόμίνος πα&έων. 

Μίμνερμος δΐ τον ηδνν ος ^νρηο πολλον ανατλας 35 

ηχον χαϊ μαΧαχοΰ πνΛμ απο πεντάμετρου^ 

χαι^το μίν Νε^Ρνονς* ποίιω δ* ίπι πολλάχι Λ^τω 
τη^μωΟ-ής χώμονς * σίχδ συνι^αμνη* ΚνταΙογω ηοη άίνβπ» Γηίβ•β βυιιΐ ςυΙ ΙβϋβηΙυΓ — ηοΐιβ «ΙίαικΙ• 
&<1<ΐ€ ΤΙιβο|;ηοβ(ιιπι Οηηβπ II, 18, 20. Οϊας (βΙ€)' αρχή χατα- 
%0(;. £(. 6α<|. 246, 23. "ΐίοΜΐ, ί(η$ ΐΛοτά λόγος * Ησίοδου 
(»€), -. βΐϋ ιι«^Αηΐ« άναρχομίΜος ΟλοΙ^γοβ• ΝοΙ>ί8 β€ηρ•ίβ«€ 
Η€τη€8ί&ιι&χ νίϋεΐυΓ: Πάσας δ4 γοώρ άι^ί'/ράψαεο βίβλους ν^ 
μι^ων, £ο«•9 ]^Μΐηθ8 Υθ€&1 ρο6(Α, ουί ιη Κοηοτέΐη Τ.ο€α€ οοοβεηρ• 
ΐλ« τί(ΐΜΐι(ν. 27. 28. μουοοηύλον ΛΡ: μουαοπολων ΥΙ^^ 

Κ«(υι](«ίιΐ8 χύδ^στον ηαντων νοΙβίΗΐΐ: Η«ηηΜΐηυ• ρροΐβη 
βα'ίρβίΐΜ βυβριολίαΓ : ^Ιδιστον πάντων δαίμονα μουσοπολών 
^^σΐ¥, έΐίΐ€%8φήιηηη ύ€θΐΊίΐη ΑηοΓβη €αηι»ΐΑ»6ιι• οοΙεηΛ. ΚβοοΓ•• 
ά&ΐοηι νιιΐβη ροβίβα ςαοά Ηοβίοάυβ «Ιΐχΐΐ ι/^ "ϋρος, ος κάλλι^ 
^'^ος ίν αθΊχι^αΓΟλσ^ {^(οίσιν, ν«Γυιιι ψύά ΗοιηβΓο, <|ΐι«ιιι Αιικ>• 

Γ«η Γ0|Ι€βΐ6ΐ>ΠΙ886 ΥίΧ ΗβηΒββί&ΙΙΑΧ ρθΙ«Γ•1 ΑηςβΓβ, ίυ«Γ1( ΑΠΙΟΓ 

ϊα Ροιΐ(*ΙορΑβι γν. 33. 34. «ΙβΒίιιιι βι^ιιΙΓίΟΑΐ ροβία. 66ΐβΓυιη ν. 
νν«ΐ€ΐϊ(ίΓ. Ογοί. £ρ• 189 8ς|. 29. }Ιοιη€Γυ8. εαιη €ΑηηίηίΙ)υ8 

ευίβ ίη ΙιΙιβαιιη οοηΐβικίίΐ, αϊ ρΙαο^ΓΟί Ρ€ηβ1ορ&€. 33. Ι.ίΙ>Γί 

«λαΐίΐ^ ί Ί%άρου: βιηβηάΑνίΐ Ι](*ηη&ηηυ3. *Ιηαρίου γ(νο$ €5ΐ 

ΡηιβΙορΑ: δήμος * Αμυαλου χαι Σπάρτη Η«ΐ€ηΑ €ΐιπι !.&€«<]&(}- 
πιοηϋβ. 111α4 &4 0(]^85β&πι, Ιιοο «α 1Ιι&(Ι(;πι Γββρίοίΐ. 8β<1 Γ«ηϋ- 
1ο|)« ίρ82 0ΓΪαη<)& ΐ4&€6ά&6ΐιιοη6 : ιιηθβ ίρ:38ΐη ς^οςυβ •((ίιι§ο()α< 

ΙΙΐΜ. 34. ΟοηίβΓ 11. Γ, 301 βφ 35. πολλοΐ' άνατλάς , ^ναν(9 

»»ΐΜα/ία< α«?ηιι/οιιι?ιι €χρ€τίιΐΜ. Ηυ8€ΐι1ίίιΐ8 λά ΤίΙ>υ11.678. ηολλον 

«ίαχλά^, ψιΐ ν4ΐ^9η€ηΐ€ΐη ΒρίΗΐηιη ρ€ηΙαΐΗ€ΐΗ (ν^^ϋ, 37. χα/ίτο 

λαν»οί;ς, γ. ΗβΠΒΜΐιι. Υί^βΓ. 87δ. ΐϊθλ*ί? VI.: πολί(^ Ρ: ποΚ- 152 Ηβηηθβι&ιΐΜΐιβ ΈΙβ^^μ. 

* ηχβ-Μ ^ "Ερμόβίορ τον αά βα^, ονϋ 

Αυδης ί* ^^ίντίμαχος Αναηϋος ίχ μίν ίρωτος 
αλ^ιγής ΠαχτωΙου ρα*μ ίπέβη ηοταμον* 

* ^α^δάνη δέ &ανονσαν νπό ξηρηρ &έτο γαίαν, 

Ιί^ Α. ηολΧάχί Χωτψ νβΐ λοοτφ Α: ηοΧλάχί μώτω Ρ κ ηοΙΧί 
Μψώτω \Ι^ σίχ{ συρ4ξαμύη Α: σ*/* σνι^εξαμύη, ή Β: σγί 
' ^νρδραμίη ΡVI^. αβοοΜαβ «^λωθί/ί : χωμους &λυσίΡ ιϊχ 
{\ρΙ έυρ') άρίης Ι^β^βΓοβ. ΗβηιίΑίιιιιιβ: «Οααιη Μίιηηβηιαβ ΙιΙ>ΐ- 
€«11 ίρββ Ιΐδίαηβιη βΟΜίνβΓίί Ν&ηηο, λωτοί τβεΐβ βοΓίρίοηι τΙ(Ι6(ιιγ. 
ΙΙολίψ, ηϊύ ίοΓίβ σχοΑ/ω 8€πρ8ϋ, «χςιιίβίΐίαβ <]ίειαιιι ιΐβ ββηΐΐΐ 
|Ι6μ, νι ηολιοΊ γυία δ^&ύς χαμάτφ Ρ1ι&ηί&€ Αηΐΐι• ΡβΙ.Ι, 2^. 
νίάβ ςυ«β <1ΐ3^ί «<! ΕοΓΪρ. Μβιΐ. 876. Ββηϊςαβ 1β στΗχέ ΚαΙιαΙ^β. 
ιιΐυβ , ίη σνρέξανύΗΡ ιηαάϊί ΙΙςβοΐι». ^ Εΐβ^^ηβ ,βηΙ βΙ ββοΙββίιΆ 
€( άίοΐίο , 81 βεηρββηηιιιβ : τγοΑμ^ ό* ίπΐ χτοΑΑάχ* λίοτι} χημί»- 
ϋεις χώμονς στεΐχΒ συρίξορύπρ, χΛ ]&ιιι α<1 ΟιρΙι. Αγ^οβ. 1233. 
€0ΓΓβχί. Κημω^ίΙς «βΐ φορβδ^ τιηοΐοβ: νίίΐβ 8εΙιοΐΜ ΑηβίορΗ. 
Ε^ς. 1147. ΣϋΡ^ΙορυΒ^ρ «αΐ^αι , ^«οά Ιί1>ίαιι&ιιι ίρββ ιίΙ>ί& «ηβη• 
86ςα£ΐ>&(αΓ.< Πολΐί$ τ^ύη% «ά 1ί|;οί ΐοϋηΙ οοΙοΓβηι ηϊ^Γαιη ΓβΓβΠιΐΓ: 
ΜΙιηο€ηητΐ8 ρβΓοβαη βί5ί ββηίυιη ηοη νί<ΐ6(αΓ &((ί§ίββ«. 39. η^ 
νχ^^^ Α (68(6 Κυΐιηΐίβηίο. ^ΐϋ Φ^ρέχλορ €α8&α(>οηαβ : 1ι6η ον^^ 
Φδρίχληρ. Ταιη40. τοΜ^ΐ ρν£: «οΓατ^' Β: ?' Οίαΐ' υβΙ το/«^ Α. 
ΗβΓίη&οηυβ: »Αρ6ηυιη 688β αγΙ>ι(γογ« 1ι&Β€ Ιη ν6Γΐ>ΐ8 ίΐΐίβ ββηΐβοΐίβαι 
Γ6ς[υΐΓΐι, &ιηοΓ6 €0Β8ΐΠ€(υιιι οάίαηι Αΐ>ί6€ί886 ΜΪΒΐπβηηαηι ΪΒίΒΐϊεοηιπί) 
€απι ςυι5υ8 &η(βΕ ι^Γβνββ ίπ» «χβκυιβββί. δίηιίΙΗβΓ ΗβπηββΪΒΟιχ ίη 
ΑΒβ ίη^ηΐ6Β(ί ΑΗβΙίρραπι η1> βοΙΗΙβ ϋΪ8ραΐΑΐίοΒΪ6θ8 Γ6ίιΐβί8β6 Λίά^^' 
ΟιΐΒΜ 816 8€ηΒβη4]ιιιη νΙ<ΐ6(ΠΓ: ίηχΘ^ σ, ^Ερμοβ^ορ τοψ άίί βαρυν 
ηδί ΦίρίχΧηρ ίχ&ρορ μ^σησας οΓ άρεηέμψίρ ίηη. 1>ο«»ί/ι»< 
Λΐιη, ίο<|ΌΪΙ, ιτατίΜΜίιιιι, φΜΗΛ €ί/νά€ταί^ φίΗΨΛ 9€ΐηρ€τ 9%Η 3ναν€ίΛ 
Η€ηΛοοίν$η, %ηίΐΛί4ηαηφί€ η€ν€€ΐ€ίΗ οβίιο ρ€Τ€€^Η€Γ€ίΗν,€ Αι Λ^ 
ΐΑΒίΒΐοΪΒ 6ΒηνιίΒίΙ>ιΐ8 ΜΐΒίΒβΓηιί ποΒ €θΒ8ΐ&(. £( τοΐ* άρίπψψ'^ 
«Λί? α&ϋοΜαβ. €οηίί€{66ΒΒΐ : ι?λ/ίί ί' Έρμοβιορ τορ αύ βα- 
ρνρ, ούδί^ ΦίρίχΧηρ ίχ^ρίρ μ^σησας τοϊ' άρώιψψδρ ίηη. 
Λ. β. οι/χ ηΧγ€€ '^ρμ- ουδέ Φ^ρ. ίχ&ρορ μισησας το?* βι»*»• 
*^ν > ηοη -06^0 /€ηδαί Η^ηηοδίηηί ηετηρ^ν 8%(η ^ναυβηι Η€ςη€ ίηί- 
ψΜΟέηξ |»^Γο«ΐ4» ίαϋα (^ο&Πβ ιβ ηι&ηΙΙ>υ5 βαηΐ Ιιοπίηυηι) ϋανηάηα 
α/ηί€α€ ι?ΐι>ι/.• ηιίβββ ιγβ οβββι ΝοΒποΒβΒΐ θΒ(ηιίηίΙ>οβ €6ΐ<^Ι>Γ*νί^• 
^1> ΑυσηΙδος αΒ; χρυσηίδος Ρ VI-: Αυδηίδος ίαΜίΜίβΓ 
Β(ΐ^ΒΐΕ6Βΐα8. Ραί( «βιβι ΑβΙΐΒΐ&οΙιί βίνβ υχοΓ βίνβ βΒΐίεΒ 6( ηοΐοίη« 
βΐ ββο^β Ι'Υ^α. ΡοΓΟίβ (&ιη6η ΒΐίυΒ<ΐ6 βοβ ^οη8«8^ 43. δαρδάιηι 
ΑΒ: δαρδάρηρ VI-: πβρδάρη Ρ: Χάρρακί ριρ δί ^αροΰσιν/ 
ΚίιΗηΙτβηίυβ. ΗβΓοιαηηυϋ €αιη Ιιοηηορίο Σαρδίίχρηρ , ικ ρο6(Α βαΐ 
ί»3ΤΒΐ%6ϋΐΒ «αΙ ίΒ5ΐΪ6αιΐη 6ρη'£ρΐίοη6Βΐ υβυφΒνβηΐ. Ηοπιΐ68ΐ&ηιιοΐίβ Εΐοςι&β. ^ 153 

■ 

αχ^ ίς Κολοφώνα* γόοίρ ί* ίν^ηΧηβατο βίβλους 45 

ιράς, & ίκχντος ηανσάμ^νος χαμάτον. 

Αίσβ^ος *^λ»αΐος δί ηόσους αι^ώ^ιξατο χωμονς, 

Σαηφονς φορμίζωρ Ιμίρόέντα πο&ον^ 
ργνύφΛίς• 6 δ' αοιδός αηδονος ηράσαΰ^ νμνωρ, 

Τηΐον άλγννων άνδρα πολυφραδιτ^. 60 

χαΐ γαρ την 6 μΛιχρος ίφωμίλησ Άναχρύφίΐν 44. %αΧλιωνάίζαον Α: χαλΚιωναΙξαον Β: χαΛΑιΌ/ Ιζαον δη^ 

^ίΡ Ρνΐ^: ηαλλίον Τ^αορ 0«ΜυΙ>οηί Μύο ββοαιιάλ. Ι]β€ΐιίιιι 

ύαΐωι^, αιάζων 9 ηλ&£ν; ΚίβΙβΓοβ €ΐ Αχΐία8 αιλίρον αΐάζων 

^ ί}1^ί»ζ βοβΙιΠιι^ίιιβ Ααρδανίην ϋ, '&ανοϋσαρ οτ\ Ιν ξηρτ^ 

ϋίτογαΐΐβ, «άλλίΟΐ' άέίδων ηΧϋ'ίν άποπρολ&πών ζί^ρίο^ ϊς Κο^ 

Μ^^¥α. Ηβπη&ηηυβ: Τμώλ^ον αιζαορ ό* ^β^(ρ; ηΛΛ Ηνβ^εΗίαβ 

αιζαον* την μίσην ωραν (την μετίωρον Ηβπη.) βΐ αΐζάων^ 

ορωρ υψηλών. Οββηηπβ «ι1 Αραΐβ]. 09 ογιΙιο^γ. 23. Χιλλάν$ον 

πίόίον, ςοο4 Ι«ιηβη 8ιγλΙ>ο ΜΙΙ, 699. ΡΙίΓγβίββ β€εβη§6(, ςαί 

ϊΜάφΐη ]αχΐΒ Οβ^βΐπκηυη α^υη ηβιηοηΐ το ΚάβΜνον πίδιον. 

Ριΐάβοιαβ Α<1 ΡΓορβη. 303. ΚαΧΜναον Ξάν^ον 9 ηλ&ίρ άποπρ. 

ρκίβββ ρο€(Α νίιΙβίυΓ, ΑηΙιηιαοΙιιιΐΒ ΙαγάΪΛβ 1»γάΛβ «ηιοΓβ οβρίαιη 

ίηΙ,^άΪΛΛ Μ €οο(υ1ί88€! ηιοζ ««ροΠίβ θΜΐ6αβ «ΙβίβηοΟιβ ίη ραΐήβηι 

Οο1ορΙιοιι«Βΐ » ςοΑο ίη ρΓοιηοηΙοηο βιίΑ α*ρη νοεβίπΓ, τΜ§β€. 

εΗ«Γαη εοηΙβΓβηιΙαβ ΡΙοΐΕκΚιοβ Μογ&ΙΙ. ΙΙ, 106, Β. ^^πο&ανοίΗ' 

^^Ιί της χνναίπος αύτοΰ Αύδης , ηρος ην φιλοστάργως ύ%9, 

^(ί^αμν^^ν της λύπης αύτ^ ίποίησί την ίΧ^^ίαν την %αΧου^ 

μνψ Λύδην, ίξαρι&μησάμΜΡος τάς ηρωϊχάς συμφοράς, τοΙς 

ώλοτ^/ο*ς %αχοις ίΧάττω την ίαυτοΰ ηο^&ν Χύπην. 4Τ. Εχ- 

{'ίαικ Ιιοάίβςιιβ €&ηηίηιιιιι ίΓυβίαΙλ, ςαίδα• Αΐηβιιβ δλρρΙιοΐΜΐη, 

>»ΡρΙιο Αΐ€ΐιβαιη ΒΐΙοςαίΐιΐΓ, ν.^ ρίί?αβ ίΓ. 61. ΡΓοΙβ^β• ρ. 3. βΐ Α1- 

«βί Γγ. ΧΙ*Ι. II. ΜΑΐϋιίΜ. άρέδίίξατο, έ^άίεανϋ ΜίΐΜΐιβΓίίΰΙιίιι• 

ίο Ηγιηο. Ηοαι• €βΓ«η ρ. 22$. Ι•ιΚ>π άν^δίξφηο. 49. νμνών Α• 

50. Αι|ιβΐΜου• 699, €•. *£ν τούτος 6 *£ρμησ&άναξ σφάΧΧααι 

(^χρσνίίν οϋμινος Σαπφώ χα2 * Ανακρέοντα, τον μ^ν %ατά 

Κυρον καΐ ΠοΧνχράτην γ^νομ^νον, την δί ηατ ΆΧυάττην τον 

Κροίσου πατέρα. Ει ροβΐ : Ιγω όέ ηγούμαι παίζην τον Έρμη- 

«ΐΜχναχτ» π«ρί τούτου του έρωτος, χαΐ γαρ ΑίφιΧος 6 χω/ιφ- 

9ιοηοίος ποίοΙηχ^ν Ιν Σαπφοι • δράματι Σαπφούς Ιραοτάς 

-^ρχίΧοχον %αι Ίππώναχτα. Υιάβ Νβαβ ρ. 3. ΡΙβΙιη. Ι,€8ΐ>ί&€• 

ΙβΟβςς. ΒβΓ^Ιί. Αβα€γ. 100. 61, ΗβΓπιβηηαβ: «Εϋϋ. Αναχρ^ιων. 

Μδ8. Ανακρέων^ ηαοιΐ ρ»βίβΓΓ€ΐιι^ βί ίφωμίΧησβν ρ}«η€ βεπριαιη 

»ν£ηΐΓ«ηι. ν«ΐ4ΐ« «βιβι ίο•ο1«α(βΓ ρβηιιΗίιηα 5η6 ίΰΐα νβιβαβ ρτο^ 154 ΗβΓίηββίιιη&οϋβ Εΐβ^&β. 

στεΧλομίνψ ηοϊΧοίς αμμιγα Λ^β%αάν^ 
φοίτα δ* αΙλοτ€ μίν λείηωρ Σαμον, αίΐΛοτ€ δ^ αυτηψ 
οίνηρην * δοΰριρ ΤϋίΛψέρψ ηατ^ίδα^ 
^Λέαβον ές ιυοινον' το ί ομονριον 6Ϊ$ιδ$ Α&ξτον 
ηοίΧάχις Λίολιχον χνματος αιηΦπέρας• *Ατ&\ς δ' οία μίΐΛοσα ηοΧυηρηωνα χολωνην 

ΧίΙηουσ ίν τραγιχαϊς 7ίδ$ χρροσταϋίΐιΐζ 
Βάχχον χαΐ τσν ^Έρωτ ^ άγ^ιραι&δίαρηδος 
•β * * * * Ζένς ίτιορ^ρ Σοφοχλέί. ύνάίΛΤ^ €ΐ ίλεηΐίιη^ Ιό βνίΐΑΓβ ροΐαοηΐ ρο6ΐλ, βι βεήμβιβββί, x&^ 
γαρ τηρ ό μίλιχρος *ΑρΦίχρ^ίω¥ ίφίλησίρ.<α 52. Ηρηηβηηιι$: 

»Εχςιιί8ί(ίθΓ& Βΐη&ηβ ροβία <1ί€βΓ6 νϊιΙβΙαΓ την μηοπι^μ:τομίι>ην, 
βά ςαβη ηηΙίΑ ιηίββηΐ οαπηίηα ΑηβεΓβοη.ι Ιηΐβ1ϋββη(Ι& δ&ρρίιο ι η 
ρ<Μΐΐ|Μ ηυΙΐΜ «καιηίιιβΑβ ραβίΐζβ ίηοθάοηβ. 63. Η&πιι <τοιη• 

ηιοηΐΜίαΓ «ρυά Ροίγοηιΐβιη, Η^χοά. III, 121. 64. δονρφν VI.: 
όονχιρ Ρ: σοΐ'()^ €βηιιΙ>0Αυ9 : δηρ$ ν«1 ίήρη νβΐ δονρ*^ ΒβΓ^λΐη^ 
Αηλ€Γ• 14Χ ΚβίβΓυηί «ιΙ Τ«υιη μ» Η&ΓρΑ^ο αιρίβιη , ν. Ηίττοιΐ• Ι, 
168. Νίβΐ ροβίΑ ονρδϊ \έΙ ορ€σΐρ άβό^ηΐ, ςηοιΙ «υηι οίνη(}ί]ι^ 
ρηΙοΙίΓΪαβ εοη^ηιίί* ΤββΙβ 5ΐπιΙ>οηβ Τ«ο• ίηΐ χ^ρρονήσί^ ΐδρντο. 
65. ΡλΜληιιΐ8 «ά ΡΓορβϋ. 303. Αίσβορ ίς ιΰνμνο»^, €11. 
ΡΙι«ιο€ΐ. Εΐ€|;. Ι, 13. Ι^ί&η το δέ μυριορ €ΪςιΟ€ λάηρορ: ϊ\\ηά 
ΗβηιίΑηηυβ^ ^οε €βΜΐιΙ)οηο8 «οΓΓβ^ΐ, ςιιί το δέ δη ρίορ ^οη^^^6• 

ΤΑΐ; ηοη ίη6ρ(β ^«ηβϋΐιίυβ Μνσιορ ΐνηίΑτίΐ, ςα&ιι^υ«η Ι^^τΐιιιιι, 
Ι(}α« ρΓοηιοηίοήαιη, ΑβοΙΐιΙβιη βΐ Ττοβάβοι «Ιίβίβηηιηβΐ, ΐηβιιΐΜβ 
1ι68ΐ>ο ορροΗΐηηι, ν. II. α, 28Ι• €υιιι δόΠοΙί». Α( €οηβΐΑ( ςυ^ιη 

1α1« ΜγβΪΑβ &ρρ6ΐΐΑΐ1ο ρ&(06Γί(• * Ομούρίορ, νίοιηκιιι. 67. Χ.ίΙ>π 
αυϋ•ις: ΆτΟΊς ΚιΗιηΐϊοηίυβ. ηολνπρηωρα χολώρηρ (ΑΌ/.ωι'0^ 
Ι.βηηβρίο«) ΚυΙιηΐ£«οίιΐ8; ΙίΚ>π πολνπρίωρα Ηοόώρψ/ρ. $υί<)89 ν. 
^ϋόφοκλης' προςηγορδίϋη δ4 μίλίττα δίά το ^ηδύ. ΑΠαθίι 
ροβία αά ρβ^οπι Ααίοηηι Κολω»6ρ, ιιη(1β 8ορΙ)οεΐ68 οηαΑ^νβ βηΐ. 
69. αγΗραι&ΗαρΗδος ΑΒ: ά/^Τραιΰ^ αρίΐδος ΡΥΙι. Αιηίοίβ 
ΤΗβοΓΪι)» ηοιη<•ιι 1&ΐ€ΐ6 ρ6Γ8ρ€χίΐ Ι•6πη<>ρίυ8: ΑΐΗ. XIII, 593, Α. 
Σοφοχλης ό τραγίιΐδίοηοάς ηδη γίρωρ ών 'ηοάο'&η θδωριόυς 
τ ζ ς εταίρας, — μρημορ^νόΐ δέ αύτη ς λ^/ωρ ίρ τίρι στασίμοι 

οί/τω^' Φίλη γαρ η Θ^ωρις. Ηβιηαηοο νβηβίιηιΐι» «βΐ Ιιοβ 
ν€ΐ8ϋ9 αΐΙ Ηιιηο ΙβΓβ ιηοθηιη βεηρίοβ Γυΐβββ: 

Άτΰ'ΐς ^ οία μίλισσα, ηολνπρηωρα Κολωρον 

λδίπονσ , ίρ τραγιχαϊζ ^ίδί χοροστασίαις 
Βάχχορ, χαϊ τορ ίρωτ άρίγπρδ θ^ωρ/δος, [οΤσΰ^ά}, 
[τίχροσόφψ ψρ^ρι, την] Ζ^νς ίπορδρ Σο^οιΟμ* 
ν€ΐ [χα< γδραι^\ι γαρ Ιράρ], Μίκ Κβίβίβίαβ ΟβιΙ. €οΙ. IV. Ηβτιηββΐ^ιίΑΟΐίβ υβ^&β. 155 

Φ///ΙΙ δί χαχΗΡΟΡ τον άέΐ ^Η^υΙαγμίνον άνδρα 

χαι * πάιτων μίσος τετώμίνον ίχ σνροχύρ 
πάσας αμγΐ γνναίχας^ νηο αχοΧωίο τυπέντα 

τόξου, ψνχτερινάς ουκ απο&ίβϋ^ οδύρσς. 
αίΐα Μαχηδονίης ηάσας * χατινίαατο λανρας^ 65 

* ΑίγιΙων μέ&κιιν δ* *Αρχίλιω ταμίητ^ 
ιΐςοχί τοί δαίμων ί Ευριηίδη^ ίνρίτ δλέ&ρον^ 

αμφϊ βίου ατνγνάν αντίάσαντι χυνύν. 

» 

"Ανδρα δΐ, τον Κν&ίρη&έν άν€&ρίψαντο τι^&ψΜ 

Βάχχον χαΙ Ιωτου πίοτότατον ταμίην, 70 

Μοίσαίς ηαίδίν&ίντα Φιλόξινον, ο<« Τϋ^ίς|^ι9-^ι.^ 
ωρνρι ταύτης * ηλΟ'^ δια ^ιτόλιως^ ηί|;ΐ6πΐ8 β( Αχίιαΐ: γίρας δί Θ(ωρΙδ$ δωχίν ί}Λώμ, ωντί χάρ^ν 
Ζάς ϊπορίν 2οφοχ)α7. ΒαΙιηΙΐ€θίυ8 έρωτα γ%ρα7ρα$ .... 

$3* ^Α^ο5Μι»: «ί^' «τραΑώιτ μίσος χτώμίρορ ίξ ονύχων^ 
ΗβπΜΐιηιιβ: χ»*^ σπανίων μίσος χτώμινον ίχ συνόδων, 
Ν&η ΜοκΙιορηΙαβ ίο ΥίΐΑ Έαηρίϋίλ: σχν<^ρω7ϊθς δ^ το η&ος 
^Ιρ χβι άμίίδης *αι φέύγων τάς συνουσίας* οϋ-^ν χαι μισογύ^ 
ΐΊί> ίδοξάσ4^η. Βί^ΙβΓΒβ β( Αχίίοι: χλΙ πρώτων μίσος χτ. 
ίΐ ορύχων• 65. χατδνίσσατο Η6ΠΐΜηιιιιβ : ηΐΑΐίηι χαηδύσατο• 

66. Αίγίιων ηοαβη ώικΑβ ΕηήρΜ«&β €θΐι(ίη«Γ6 νί4ΐ€<ιΐΓ£ Μο- 
ΜΐιορυΙμβ ΥίΐΑ ΕοήρίϋΙβι "£τέοο^ δί ιστόρησαν, ονχ ύπο χυ~ 
ν^ρ, άλΚ* υπό γννα$ηών «ι?τοι^ διασπασϋ^^ναι , ποριυόμ^νον 
άο^ι π^ο; Κράηρον τον ίρώμ^ον * Αρχέλαου, χαΐ γαρ σχίίν 
βί^τοί^ %αι πίρΐ τονς τοιοντονς έρωτας, οι δί, προς την /α- 
μηί]ν \ίχοδίχον τον ΆρίΟ-ουσίου, ΙΙ^βηΐυι Αίγηνώ. Β6Γ£- 
^109 €οιιΐ]η«η1&ϋ. €οιη. ΑίΙ. 96. 3ίαχηδονίίί ^— ΑίγΒίων νβΐ 
Αιγαωρ, ηιιαπι Αβ^ζ&β Γβ^ηί Μλοβθοηίύί εαρυΐ Γοίβββ νΐ(ΐ6«ηΙηΓ• 

67. ίίςόχέ το^ δαίμων, Εύρηιίδη , {νρη ολ^Ο-ρον Ροηοηιΐδ: 

(1οΑι^^ {τοΛ οτΛίκο) Ι^'νριπίδιι ϊίΛ\>αι\: ίνρη ΑΒ; ένρέν ΡΥΙ^: 

«το/ Β^Γ^ϋιιβ. 68. Ηβπη&ηηυβ 61 ΒβΓ^Ιίίαβ * Αμφιβίου: ΜοβεΗο- 

ρο1α5 ΕγβίαΐΑεΙιαπι νο€Ε(. 69. ι^< Β. Τοιη ναΙ§ο άρίτρί\ραντο. 

Ηβπη&ηηο «Ιρς&ηϋυβ 8€ΓΐΙ»ί νίϋβΙαΓ: Άνδρα δ^ τον Κυ^ίρη^ίν, 

^^ν ίί^ρίψανιο. Νοη «βββηΐιοΓ. 71. Ία^^^ίΛΧητ Μοΰσαι, παιδ. 

ΗβηοΕβηαβ: τ»ΙΙαιδ€ΐ^ϋ•6ντα 8ί£;ηίίί€ΐιΙ οαβΙί^αίΜΗ : ΓββρίοΗ βηΐιη 
ρο€ΐΑ ροβιι&ηι, €]ΐια &ίί«ς*ΐυβ α Οίοηγβίο ίυ€Γ&1 ΡΗίΙοχβηαβ: ιιηάβ 

κΙ* ^^^Χ^^^^ί ν€ΐί€ΐη€ηΐ€τ εοηηΛοΙια, ιη8£;ηο €υαι ^^α18ια ρβΓ, αι- 
»«η ^)ο1ομΙιοιι«ιη ΐΓβηβίϋ, ςαηηι 8β ίη ρ8ΐπ&ιιι ΟγΐΙιβΓΕ Γβειρ€ΓβΙ.< 
Ρο(ί•3 Ρΐιί1οχβΒθ8 Ο^ηΙιβηβ ρΐΌίβ€ΐυ8 νιιΙβίαΓ ΕρΙιββιιιη, α5ί οΙ>ί88β 156 Ηβπη^φοη^οϋδ Ι^Ιέςί&β, 

γη'νύσχης^ αίόυσα μίγοη^ ηό&ον^ υν ΓεΛατέίης 
(χντοΐς μηΐ^ίοΐβ. &ηχαΰ^ νπο η(}αγ6νοίς• 

75 Οίύ&α α χαϊ τον αοιδοΡ, ον ΕυρνπύίοΌ ηοΛίηΤΜ 
Κωοί χάί^Ηον ϋ'ηχαν ίηο ηλατάνω^ 
Βιττίδα μοληάζοντα ϋΌηρ, ηιρϊ πάντα ΦιΧητα^ 
ρήματα χάί ηασορ ρ,νόμίνον λ(χλίηΡ• 

ψ ι 

Ουδ^ μίν ουί οηόσοι σχληρον βίον ϊστηααντο 
80 άν&ρώίΐωρ^ σχολίην μίηομινοι αοφίην, 
ους αντη ,πδρι η^χρά Ιογοις ίαφ$/ξατο μητις 

χαΐ δέΐνη μύ&ων χηδος ίχουα αρξΤί]^ 
ουδ* οϊ δπνον ίρωτος άπξτρέψαντο μνδοψον 

ψζ^ινόμινον^ δανον δ* ΐ]λΟ•ον νψ ηνίοχορ^ 73. άίόνσα μίγαν ΠαΙιηΙίβηιοβ: χαι ονσαν μίγαν Α6Ρ: >«<' 
ονσαμί'/αν Υ; χαί^^υοα μ^/αν Ι^. 74. Ι•ί6π μ^Αίοιςι αοχχαύκ 
ΜβΓίη^. ΙΙβΓίη&ηηοβ: ιΤί6ί€ίη& ΗΙα ίαίΐ, βιη&ΐΑ Βίοη^τβίο, η( βχ 
ΑιΗβη&βο Ι» β ι Ρ. 8φ €οιηρ€Γ!υπι Ιι&Ι>βιηοβ: (Ιπ€ίδή ό^ Φύόξα^ζ 
τ^^ ίρωμίνην ΓαΧάτπαν Ιφωρά&η διαίΐ^'ϋ'ίίρων , €ίς τάς Ιαιο- 
μίας ί^ίβληϋΐί , ίν αΤς ηοίών το¥ Κύχλωηα, σννίϋ-ηχί τορ 
μυ-θ-ον Ης το ηιρί αυτόν γ^νομίρον πάθ•ος, τον μίν Α*ονύϋΜΨ 
Α'ύχλωττα νποστησάμ^νος , την 9 αύλητρίδα ΓαλαηΙαν, ίαυ- 

τον 9 *Οδυααέα.) Εαι» Ηβπηββί&ηλχ ιΙίοβΓβ νίάβίοΓ, ρήηηιι 
ονββ ρΑνίΜβ, βοςιιβ 3&ΙΙΙ Ιβηροη &ιηοΓ9 ίοοβηάίβββ ΡΙιίΙοχ«Β0Βΐ.( 
Η6β7€Μά9 Προγονοί" οι πρωτόγονοι αρνδς. ΙΙ^βηίο ρο«ΐι 
ύίε€Γ6 νί(ΐ6ΐ>»ΐυΓ,' ΡΙιίΙοχβιιαηι 0«1&ΐβ&β Οββίϋβηαηι τβΐ ιρβίβ «^ιιμ 
ϊηου8βί89β. ΜοΙ>{9 1θ€Π8 νβΐιΐβ εοΓΓυρίαβ ^8Μ νίοβίαΓ. 7& 11. Β, 
677. Α'ών ΕύρυττύΙορο ηόλιν. ΡΓορβΓί. IV, 6, 23. 77. Βμτ- 
τΐδα ΒίΛΪϊ^η; ιι&ιιι ΟνΜίοβ Τπβα. Ι, 6, 3. «Ι Ροηΐ. III, 1,68. 
Βιιΐΐίιΐβιιι τοΰΑί. 78. τρυόμ^νον Ηβπηβοηα•. ίχτηοαντο Ροηο- 
ηυβ. 80. σχοτίην ΗβίιΐΓίεΙιίαβ. 81. ^ύτοί Β, Ηθπιμιιιβιμ αν^), 
9ΐιο# αιιΑ«/αη# αιτα άίίρηίαηάο άψ ν€^ν$ οινογμτ ηιαφ€ηίο§ τκάάΗ* 
ΡοΓβοιιαβ ηυχνά• ΗβηοΜίηοΐ: Πιχρά ν€ΐ αηίοΗ ο^φο^ϋα^ νίΐ 
αενίβ 4ηί€ξΙ^€. Π^ρΙπιχροί ΚίβΙβηιβ β1 ΑχΙίυβ* 82. χηδος Α: 
χΰδος Ρνΐ-. 83, οΐόίν ον ΑΒ: οί δ^ τον Ρ: οΓ δΐίνορ V. 
Υιιίβο «χ Μ'ββίοιιΐ €οη]βΰΐυΓ8 οΥδ^ αΐνον• \\άί 8€ηρ(υΓΑΒΐ ΗβΓ• 
ηΐβηηυβ Ιυβίυτ ιιβυΙ βρκββ άίΰΐίοηΐΒ ϋοη^Γυ^ιη , ιι1 αρικ! ΗοηβΓϋΟΐ 
οι;^^ μίν ούό* οι ίίναρχοί ?σαν, άτίδστρίψαντο ΑΒ: αηη(}ί• 
^ιαντο Ρνΐι, (]Ποά Ηβηηιιηηο ρΐιΐϋβΐ,,ςαυοι ρΑ(€8ΐ, οοη <ϋ€ί 'ύΐοί 
ηοη Αν6Γ5&(οβ 6886 ΒβΙΙιιιη Αιηοπβ, 86<1 ρΓοριιΙβΑΓβ ιΐ6<ιυίνί$6β* 
84• Ιΐ6Γΐηιιηηυ8 φΌ•ανόμίνοί δπνον ί ηλΰΌν ύψ ^νίοΐον» 
Μ^ϊνΛΪάάνΛ μαινόμενοι V ^λ{^υν. Ηβπη6$ιαη&οΙιβ ΕΙβ^αβ. 157 

Οίη μίρ Σάμιαν μανίη χατίδηΟΒ θίονονς ^ 

Πυ&αγορηρ, ίλίκων χομψά γίωη^τρίη^ 
άρομενον^ χαί χύχΛ^ν όσον ^ιριβάν^ται αϊ&ΐ]^ 

βαηι ίνί αφαίξ^ ηανί αηοταασ6μ€ΐΗ)νί 

Οίω Λ* ϊχΧίψ^ί ί» ϊξοχον ίχρη\^η6λλωι^ . 

αν&ρώηίαν ύναι Σωχράτη ίν Ιΐοφίρψ ^ 

Κνπρι^ μψΛονσα πνρος μίνπ' Ιχ δΐ βά&ίΐίι^ 

ψνχης χονφοτίράς ίξ^πόνήίί άν/αζ, 
οιχι ίς Άαπααίης ηωλινμ^νος* ουδέ Η τέχμα^ 

ίνρε^ Ιόγί^ ηολλας ένρό μένος διόδους. 

Άνδρα Κυ^ηραΐον ί* Λίω Λο&ος ί<ίίΐΜιΡ ΊσΟ^μόΰ ^ 

δηνος^ οτ * απιδανης .^ΐδος ήράσατο 
οξνς '^ρίατίΛίίος 9 ηάΰϋς ί* ηνηνατο^λίαχα^ 

ψνγων * ρνδαμίρον ίξ^φόρΐ^σί βίω. 86. ΗβίηΓκΙιία• χαμ^ΟΛ , β£±ΐί9 οινϋΟΜ ^ Βριναέ^ 8β. βαι^ 

ίνί\ βίης ίρ ΑΒΡ; βαιζ] τ ίρ ΧΚ ΙΙΙυιΙ ΟίικΙοΓίια^. ΗβηβίβΓ- 

Ιιυήοβι βαίζ τ ίρ σφαιρίβ ηάνΐ ίπομαϋοομενον* τ> ^ποτασσό- 

\Ι^ν^ ρΓοριίβ €8( (Ιί8ΐΓίΙ>αβηΙβιη € Ηβπηβηηιιβ. ΡγοΙ>ο ΗβηβίβΓ• 
Ιια«αιιι• Ργΐ^β^οπιβ ΜηΜν€τηαΛ ογ6«ιι• /^γατμιμ %η €χίραα »ρΜα€τά 

φηί. 89. ίχλίηΡΒΡ ορ Ηφπο^αι ΙίΙιη ίχλαγμ^ρορ* ίγρη 

*ΑτΐίλΧ»ρ άρ&ρώηωρ ύρΜ ΡοΓβοηοβ. ^τΐίβη^λϋΐιίαβ «7ηΜ 

ΆηοΙλωρ ίχρηο* ίρ^ρώτκορ. ΑΒ ^χρη^ ηοΙΧ^ 9 ορ^ρώηίύρ 

(Ινα*: ργΐ. ίχρηρ (•β4υί(ΠΓ ΙβουπΑβ ίη^ιαπη) έ»νχ^ πολλώρ ί 

ίιτ&ρύπωρ. \ϊά€ ΡΙ&(οοΜ Αροΐο^. 21 , Α. 9% ΡΥΙ- χονροτί^ 

(^^9- Ο^ναη €χ ρτο/ύηάα ιηεηίύ ΐ€νΐοτ€9 ΟΛταΜ €ΐσ^να»»€ 8θ€ταί€9 

άίάΐητ^ 4η Μβ Μΐη πιη> ηαηίίτη Βηαηί, αΙιαΜ %η ηΙηΐΛ ^τανίβηηΐί» 

^ϋΗραίαη^ €Χ€ναίί8$έ ηρηίβΰαί ρο€ία, Ηβπη&ηηηβ. 94. ΗβΓίηΐζΑ 

Ιόγοη: Η6πη«οηυ8 Ιΐ€€ί£^ «ί(, /ι6η' λόγοκ Ηθ€ μψλ άίοϋ ρο€ία^ 

^η ροΗίίη^ γα€ίύ ίίηεηΛ 4ην€ηίΓ€ δοΰΓοί^τη^ φίϋΐη ίατΛίη ν<τ6ι• 

^%φί€ $€ €τρ€άίτ€ (ϋάΜφΛΗ, Νοη τηαίε ΐ€^€Τ€ΐντ ΟνΟ€ τι τ^- 

%μαρ ^νρ δ Χόγω'πολλάς (ύρόμίρος διόδους. ΟβΙβΓπιη Ηΐράμ&^ 

νοςΙίΐιΗ: εοΓΓ«χίΙ ϋίηθοιτϋαβ. 95. Ι.ΐΙ>ή οιηϋΙαιΚ ^• ΐΤικΙβ 

Η«πιίλΐιηι» ορδρα δ^ Κυρηροίον ίσω ποϋΌς ίσπασΒΡ *Ισ{^μον 

^Ηρος, ΐ]1>ί δπρορ ΙίΙ>Γ0Γυιιι βοηρίαηιϊι βηβη^ΑνιΙ ΚαΙιηλβηίυβ. 

96. ΗαΗηΙίβηίυβ ητϊΐ&άρης: Ηβ^ιηΒ11ηη9 άπι&ορης , ήοη φιοά 

ΛηϋίρρνίΜ €αιη ΨΛαρια ρ€αίΜα ϋοηάνχετίί• 8€ά ψΛοά /!θΓ•</α α€ίαί€ 

α(ίάΙ%$ αάϋχ ρηΐ, 4€ ψ»α τ€ 9€τ%ρΙνηι αμηΛ Αλ. Χ11Ι» &70, Β. 

0• 661^ Β. 9β. ΡοΓΒοηι» ίξ Έφύρης ίβΐω» Ηβηηιιιιυ•: φ^- 

7^ρ Λλιμίρωρ ίξ Έφνρης όρίωρ. Αύ^ηοη «ιι^ιιι, ίηηηΐΐ, πη» 1δ8 Ρ1ιιιιιο(ίΙί& Εΐβ^αβ. ^Τϊ« ΡΙιαηοοΙΙβ ΕΙββ^Ιαβ. 

ΡΙλβηοοΙεβ^ ηαβηι ρο$1 βθΐβίβηι Οβπιοβΐΐιβηί!» 
νιχιβββ 80111108, V. €1^ιΐ}(?α(6ΐη &ι1 ίτ. 2•, ςηαιη 
ρΑΐτίΑΐη ΙιαΙιαβηΙ ίηοοαιρ^Γίηπι 68ΐ• ΕΙβ^ι»6 ίρβίιιβ, 
φΐίΒυβ αηαοΓββ ιη&80ΐιΙθ8 ΰβΙθύΓ&τβπιΙ, *Έ^τ£ς η χα- 
λοί ιιΐ8οηρ(Α6 6Γ&η(• νί(ΐ6 ΙΥβΙοΙ&βή νίηιΙί€ί88 
δβρρίιοηίβ 51 Βψ[• 

ι. 

*!& ώς Οίαγροιο πάΐς θρη'Ιϋζίος Όρφ^νς 
έχ ϋνμου Κάλαϊν ατΒρξβ Βορηϊάδην. 
Πολλάχι δί σχίέροίσιν ίν αλΙσέσιν 'έζίτ απδωρ 
ον πό&ον* ονδ* ην οί &νμ6ς ίν η^^χηι^ 
ΒαλΧ αΐΗ μα» άγρυπνοι νπο ψνχρ μ^λίδώναι 
ίτρνχον, ϋ-αλίρον δ^ρχομένον Κάλάΐν. 
Τον μίν Βίστονίδίς χαχομηχανοί άμφιχνβ'έίσαί^ 
€χτανον$ άηχη (ράϋγ(χνα &ηξάμ6ναί. ' ΐΜίά€ ρ€ί€τβ €οηεΗ€Ό€ταί Αν%$1$ρρίΐΒ, ί€»ί€ ΑίΚ 58β, Ε• '^ρίστι^' 
πος δέ καν* ίτος συνδιημίρ&ί&ρ αντζ ί» ^ΙγΙ^Ύΐ τοις ΤΙοσαδαϋ" 
νίοις• Ν€€ \$οΙο ίίΐ ΝίρίηηιονΗνίί ί€ΐηροτ€ (οΰίνη €9$0 %ά€ίη ΑΐΚ 
4ηά$€αί 544 , Β• διένριβί ί 6 *^ρίστ67ΐπος τά πολλά Α^ ^Ιφν»} 
τρνφων. ΡΗβάβηΜηηιιβ ύβ Μ6<1. &γ\1. Ρβηΐ• 298. ον^ άρψα^^ 
ίξίψοβίΐτο βία», ςοί& Αηϋίρρυπι Ιβΐΐιιηυιιι η&τί^βηΐβιη νβΙιβιηβΠ' 
1188101 « (βΒΐρΜ(λΐ« ϋΜίΓΐβ οοΓΓ^ρίοιπ βϋπιπιυιιι «(Ιιβββ νί«ίΐβ Λ'κα'ΐ' 
ιιιβη 8€Γΐ1>αηΙ Βιο^. 1^. IV , 14Χ ΗαβΙ>θ€Γ. «( ΑβΠβη. V. Η. IX. 
90. Ιη «αηάβιιι ΐηίβΙΙβΰΐυπι ίβάϋοΓ «π( €θΓΤ€ΰΐίο 1ΐ8β€: ονί 
ανέμων ίξδφόβησί β (η. Οβίβηιιη <)β ΑΓίβη'ρρί ταοι Ι^ί(1β 
€οη806ΐυ<ΙΙΐΜ ν• Ργ• ΙαοοΚμιΗ δοτΐρία Μίβΰβΐΐ• IV, 4(Κ) βιις. 425 8<ΐΦ 

ΡΙΐλΐιοεΗβ Γη \. δΐοΙ>Α6υ8 ΓΙογΗ. Ι.Χΐν, 14. Ύηχίνύϊ 
ΒΒΐιβΙκβιιιιι• £ρ. €ηΙ. II, 323 (299)• 4. ούδί οί ηρ Ηβπηβιιπηβ 
ΟιρΙι. 78β. ^ & νπο ^νχην Β. μ^λίδώραι ΑΒ νοββ. Αηβη.: 
τηΐ^ο μίλίδώνίς, τ. ΙιθΙ>β€]τ. ΡληΙΙ. Ι, 146. 6. ναΙ^ο δίρχό- 
μ»ον: ΑΒ νο88• δίρχομέρου. Ιηϊ^ΙΙί^β ουηι νιιΙείΕβιι&ηο ΌίβίΓ- 
ΕοΓ. 199, Ο. ΐιαλ^ΑρΜ δίρχομ^ρου ΚάλαΊρ ίτρνγον αύτοΡ' 
Ρη«Ι«1ί( ροβίΑ ββηίϋηιαι ο6 ρ«ηρί€αι(Α(«αι• 8. Ιΐα ΠΙιγΙ ορίνηι: 
* ναΐ^ο άμηχη • ▼• βεΐιαβίβη βΓββ• €ογ• 533. ΡΙλ«ιιοο1ίΒ Εΐ€|^α6• 180 

οΐηχα ηρωΐος 9$ϋ^ν ίνϊ θρρΜέΟσίν 9ρΦη«ς 

α^ρίΡας^ ουδέ πό&ους ζνϋτβ &ηλντίρωΡφ 10 

Τον δ^ απο μίν ΧΗραλην χαίχω τάμορ^ αντίχα ^ αυνίιν 

Η^ αλα θρψχίην ρίψαν ομον χίλνΐ^ 
Ί,Ιω χαρτνροσαί^ 'ίν ίμψορίοιντο &αλά(τσίΐ 

αμφω αμα, γλανχοίς ηγγομ^ραι ρο&ίοις• 
Τας ί* ίίρ^ Λίύβω ηολιη ίηέκίίΧύί &άλασαα' 15 

ηχη ί* ως λΐ}^ρης ηοντον ίπίσχί ^νρης^ 
γησονς τ αιγίαλονς & άΧιμυρίας^ ϊν&α )Λγααν 

ανίρις *Ορ€^ΐίψ ίχτιρίσαν χπραΐην* 
ίν ίί χΆνρ τνμβω λι^'νρην ΰ'ίσαν, η χαϊ άνιχνδονς . 

αύτρας χαϊ Φόρχον στιη^νον ίππΟ-^ν νδωρ. 20 

Άχ χίίνον μολπη η χαϊ ίμιρτη χι&αριαγνς 

νησον !χ€$, πασίωρ ^ ίστϊ¥ αοιδοτάτη. 9. πρώτος δίΤξίΡ Α: νήΐ^ο προίτον ίδίίξεν, ΟοιιίφΓ ΟτΜ. 
Μ«ΐλπι. Χ, 83 •<1Φ 1(ί. Ονί4. Μ«ι«ιιι. ΙΧ, 60 ις^ ΡΜη. Ι^- 
9ΐ)ί2ϋ€4 138 3(|ς. 17. Πήρη άλψνρης ΑροΙΙ. >ΙΙιο4• Ι, 913. ιιΒί 
$€ΗοΙΐ« τη ρ νπο <^αλάσσης π€ριρφ*ομίρηρ ίηΙβΓρΓβίβιΚαη 20. 

Φορ%ορ Ογοιιιμ, στιγρον νδωρ δίν^ραψη πηάαιη ιηΐ^Πί^ηΙ Μαβί• 
ΐ6πιβ ΟΓεΙιοιη• 155. ^νβίοΐιβηιβ ΊτιΧοί^. Αβ8€ΐι• 383. ΑΙβίηβΙίΐυι 
ΕορΗοΓ. 111, ΐ8€οΙ>9ία8 Ιιβεϋ. δΐοΙ>. 106. ΚυΙιηΙίβηίαι ηιατ€ ίηΐβΐ^ 
ϋ^ν^Μ, €01 ίΐΑ ΑβίΦΠΐίιιΐΓ Ι.οΙ>«ΰΙκίυβ Α^ΐλορίλ. 863 •ς.« οΐ άΜ «τ• 
Ι>ίΐΓ6ΐοΓ β&η Ρ&ΓΙ61ΙΙ ιη^τίβ, »9ηΑ δ^ιηρίβ^βάββ «ιηιο«η(, ΒΛαίΙβ 
οηηίΙ>α8 Ιοηηί^«1>ίΐ6β, φΐβπι ρΑΓίβη ΡΚιογοο ίΠβ άλος άτρυγίτοιο 
/(«'(^ριτ» ιιια1(οΓαιιι<|ηβ ηιοηβίΓΟΓΟιη ρΓοι^βΒίΙοη ςα&βί ρΓορΓίΑΐη άϊ- 
άοηβια 8ΐιΙ>)6€ΐΑ]ΐι ίαίβββ β €Λτγ%ύΙ Ιοεο (8€ΐιο11. ΤΙι€0€γ• 111, 22• 
Κζί()νστιος Πιρναμηρος ψησι Κυαρίας μίρ νπδ άρΌ'ρώπωρ, 
ΐ'ττο δ^ Οδώρ ορχου πύλας [Φόρχον Μβίηβλίυι] ««ρ^σ^α*.) 
(οΙΙίςί ροΐ€β( 9 81 ίΠβ δχιηρί^β^ιΐββ Ιβηςυ&ηι νΜΐίββίιηί Γ«βηί οβίιιι 
Φόρχον τινλας ηοιηίιίΑνί!• Οβίβηιιη ΡΗ«ιιθ€ϋ οΙ>τβΠΜΐ4ιυη αηίιΐβιιι 
νί(Ιν(0Γ ΟΓρΙιβί ϊΐβΓ €οΐ€ΐιί€<ιηι βΙ ΡΙβηβίΑΓίιιη (Γ&η5Υβ€ΐίο, α6 ςιΐϋ 
ίρΛ ιΐΜΤίΐ ίη ΑΓςοη. ν• 707. ανταρ ίγώ μολπ^σι παρηπαφορ 
^,μ^ίρι^σί ηίτρας ηλίβάτονς, ββιΙ ΐΒΐηβη Ιΐα αΙ Οιρίιβο αηινβΓββ 
νίη «ι ρο(69(Αίβη 8€ΐΐΑηιΙθΓοηι βαείυααι ΐηύοΑΐ, «ϋοςιιι ίηίΐσΜ 

κτίρΒΊ88€(, Μοη ίηα&ίΛ Αά<ϋΙ Ιιολβτΐιίοβ αΙ> ΟίρΙιβο ο«ιι#α# /ν«- 
ιαη Η νη^ΜΜ •ρα«Ι €Ιλο4ίβη. Ρηβί. Ι^. II• ΗΑρΙ. 17. ΑΜ« 481- 
Αοιίιϋι Ερίηί•. ίτ. XVIII. θ€ΐΐΗ]ΐι• Ιιμ€ 8αΙ»ίίαΙ : >81 ηρΓβββΜΐ 
1ΐιι]θ8 ίΑ£ΐι (ιιίΒ4!πβ ΟοΙεΙιίοί) «ΐ6ΐιιοηΑΐη ρΓοροηβΓβ γο1α1β8€ΐ ΡΙΐλ- 

Βο<)«8, ΒΟΑ αρούδονς •αΊρ8ίβββΐ^ ςιιο<1 8•»8 ίη ηηιτβηνιι, βοβ 
ίΙΗβ (αηιιΚαοβίΒβίηίβ βΰοραϋβ €ρην^ί(, 8β4 ώ^€αδίας^ ςβοιΐ ηηι- 
(«|<|«β ρήηαοι οοοαΓηΙ. Βίοηγβίαβ Ρ«Ηββ• ▼• Ι^ χναρίας ο&$ 
μν^ος οΡΛ^ίας ηρ αλί πέτρας•^ 22. βίο Α: ηασ^^αψ τ 
^Ιβο : πασίων Τήηαιτβΐΐαβ. ΙβΟ Ρλοιιοοίίβ εΐβςιαβ. 

θζρχις 8* ώς Ιδάησαρ *Αζηϊοι ζ^α γνναιχϋ» 
άγρια χαΐ ηάντας δπνον ίςηλ&^ν αχός, 
25 ας' αλόχονς ίστίζοΡί 'ίρ ίν χροΐ σηματ ίχ&υα(χ$ 
χνάνΐα, (ΐτνγιροΰ μη λίΐά&οίντο φόνου• 

ηοινας δ* 'Ορφηΐ χταμίνφ στίζον<ίί γυναϊχα^ 
(Ιςίτι νυν ίαινης ΗΡίΧέν αμτιίαχίης• 

2. 

*ΑΧΧα Χο Μοίραων νημ αλλυτον ουδέ ινη &ηιρ 
ίχφυγέΗν^ οηόσοι γην έπίφίρβόμ^&αφ 

"^Η ως &ΗΟΡ Αδωνιν ορ^ίψοίτη^ άιονυΰο% 
ηρηασίνρ ηχα&ίην Κύηρον ιηοιχόμενος• ^ΤΠ. ΑΙβΧΑηάτΙ ΡΙβΟΓΟίιΙΙ• 

δηί^&β 2 *Αλ£ξάνδρος ΑΙτωΙος Ι» ηοϊ^^ 
Ώλέυρωνος, υίος Σατυρον χάί ΣτρατοχΙέίας^ γραμματιχος• 
ούτος χαΐ τραγωδίας Ιγραψίν' ώς χαΐ των ίπτα τρβ;'** 
κών ίνα ίίριϋψ^αι^ ο'ίπίρ Ιηίχλη&ησαν ή Πλειάς. ^. *^ρηϊο& Α.νθ8β. Αΐΐ• ΊηΛΐζ. βεβη. ββΐίήΐιί αρηΓα. 36. 
μη \λ{λά^οιντο Β. 27. τίνουσι γυναΤχε^ ΚαΗηΙιβιιιηβ, ΐγ5^ 
&ίίβΓ6η8 ΡΙαίβΓϋίι• 8βΓ. Ν. ν.^2. Ούδ^ γαρ θρβχας ίπαινον- 
μεν, 6^1 στίζουσιν άχρι νιη^, τιμωρονντες τω ^Ορφεί, ιβί 
αυτών γυναΐχας. €)6(6Γαιη οΓγ. ββΐ^οθ. Υ^ 6. 

Ργ. λ. ΟΙβηβηβ Αΐβχ. δίΓοπια• VI, 750. ΡοΗβη Αημο^^- 
νους είποντος* Πα σι γαρ ιΐιμιν ο ϋ' αν ατός όφείΐίτα^ 
%αϊ τα έξης, ο Φανοκλης εν^Ερωσιν η Καλοϊς /ρ«- 
φεί' '^λΐά κτλ. ι. ούδε ηως Ρ«π8^: ούδε ποτ ΚΙοικίιιβ, 

ΡίΓ. 3. Ρ1π(ΑΓ€Η. ΜοΓΑΐΚ Π , 671 , Β. Τον "Αδωνιν ονχ ί«- 
γεγονενα$. χαι Φαι^ρχΛΐ^^* ^ρ 
άνηξ, ύδε πως πεποίηκεν* Ειδώς ^εΐον χτΑ* Ειηβηιΐ&ν)^ 
I^βηζιοι. ΛΙ«χ&η^ή εΐβ^α^. 161 Ι• *^ίπ6λΙ<αν• 1. 

Παΐι^ 'Ιτϊποχληος Φοβιος ΝηΧη'ίαδαο 

ΐβται ί&αιγ€νέων ^'νηαιος ίχ πατέρων* 
τω ί' αλοχος μνηστ)] δόμον Τξίται, ης ίτ^ ννμψης 

Τίλάχατ *ν &αΧάμΌΐς χιχλοι/ ΙΧισαομένης 
Λσαηΰου βααληος ίλ^νσετην ίχγονος *Αν&άς^ ' 

ορχί ομηρίίης ηίατ αποδωσομίνος^ 
τιοω&ηβης, ιαρος &αλίρώτ£ρος' — ^ ουδέ ΜΜσσω 

Παρηνης τοώνδ* * Αλτρεαιβοιον νδωρ 
^Ιησπ μέγοεννίον^ αφ ον μέγα χάρμα' Κορίν&ω 

«στα* χάί βριαροϊς αΧγεα Βαχχιάδαίς — * 
Άν&άς 'ΣρμεΙτ} Χαχινω φίλος, ω «λ* νύμφη 

μαινάς αφαρ σχηΟέΐ τορ λι&όλενατον ίρων'" 
χ»ί / χα&αψαμένη γουνών ατίλεστα χομίσσαι 

:ιείϋεί' 6 δΐ Ζηνα ξείνιον αΐδάμενος 1(λ λ\9ΧΛΏΛτί 'ΡίΒητοηϋ. ι, *Απ6ΐλ<ύν. Ρη 1. Ρβτΐ^». 
οίοβ £γοι. ΧΪΥ. ^Εφαοαν δε τίνες , . ον πίοδιχα ^ σχενος ϋ 
χ^ΐ'ϋοϋν είς το φρε'αρ βεβλησ^αι, ώς χαΐ Αλέξανδρος ό 
^ίτωλος μεμνηται εν τοΤςδε εν Απόλλων ι, ΥβΙίοΙιΐΜΐΙβη 
ΑροΗιηβιη Γεοίι ΑΙβχ&ηΗβΓ, ιι( Ιι^εορϊίΓοη €&9ΜηάΓΑ>ι, &1ίθ8 Βΐίί 
ρο«ι&β, ν. ΜίιβΰΙΐ6Γΐί€ΐι.-ΗοΓ&(• ΟβΓίοιη. Ι, 1$. ϊη ΛΓ£;ιιιιΐ6ηΐο. Ε&η- 
4βιι ΓλΙ>ιιΐ8αι ^β ΗΒΐοή6α8 ΑηΐΙιβί €( ΟΙβοΙιοβ&β η&πτ&νβΤΑΐ Αηβίοίβ. 

)«8 ?( ί&1>ο1λ]ΐΐ]ΐι Μίΐ€8ί&€βτυιη «ηβΙοΓββ. % Ββ ίοππ» ι^αίγίνής 
ν. Ιο1)€€ΐ(. ΡΙ11711. 64β. 5. ΆσσΫίσός^ ηόλις Μιλησίας γης, 
$<η»1). 6^2. 8. τ. Αΐϋ Αββββιιη Γβ^βιη ϊηΙβΓρτνΙιιιίαΓ , τ. νν€88β» 
)««|?. Η«Γο<]. Ι, 19. Γβ€ΐβ, ήβη Ρ&Γ(Ιϊβιΐ{α8 : εχ δέ 'Αλιχαρνασασΰ 
^«ίς *Αν0ενς, εχ βασύείον γένους, ώμηρ€ϋσε παρά Φοβίφ. 
β• Ιιβςπιηάίηβ ετηβωσάμενος. ΥαΙ^Οιη βχρίιββ: ΑηΐΚεα» βάα 
ρίφιονα τ€άά€ί ίναάϋα Μ% α ραϋ-ί ν€^€, 9. ^ηλη<ίει, Ρωβονΐοβ: 

€οό«χ ^ελτ,σεί. Α4;(8βοη6πι 4ΐ€ί(, ΜβΙίββί 61ίαιη, 01300 «ιηοΓβ 
ΑτοΗίΑΐ υηΐϋ βχ ΗβΓ&οΙΙιΙίβ ςαυπι εχβΓβίβββΙ-, Αοΐββοηΐ «ι(6ΐιι κ- 
(ρβλπιί τιη αάΙιίΒβΓβ οοηβΐυβ ΙηΐβΓίβείβββΙ ραβΓυπι. ρΓοΓοβηβ €ο- 
ΓίηιΐΜ) δγπίοηβΑβ οοίοπιιηη θιιχΗ, ^ ν. Ρ1υ(&Γ€ΐιί . ΑηιβΙοΓ. ΓΪ&γπκΙ^ 
^^2, Ο 8ςς. Μυ€ΐ1^1 Οογγ. Ι, ίΐ5 βς. .Λ1• £β^ ^ρ&η&ρΙιοΓλ 
^. 5. » «Ι* Ι,β^πιη^ίαβ : εο^6Χ ω ενι, ΛΧ λι&ολενστον ερων 

ΟΛίΟΓίτη ζτανίΜ9%ίη%9 ροεηϊ^, άί^ηντη.^ , 13•. 11. Ζ, 160 «ς^• Ρ^3Γ- 
ηίηι αϋίμίοτα τελίσΟΜ, * 

11 162 ΑΙβχίΐη^Γί ΈΛβξΪΜ. 

Ι^απονδάς τ* ίν Φοβιου χαΐ αλα ξιη^ιωνα , ^αλάασι^^ 
%ρηναις χαΐ ποταμοΐς ,νίψΒΤ άη'/.βς Βττος' 
η δ* όταν άρνΤμαι μ^λεον γάμον αγ^Μος '^ίν&ένς, 

δη τότε οί τευξα μητιόεντα δολον, 
μν&οις ί^απαφονσα* λόγος Αέ οί ίσσεται οντος' 
20 γαυλός μοι χρνσόος* (ρρείατος Ινί μνχάτον 
νυν ο γ άρίλχόμίνος 9ίά μίν χαλον ηριχεν ονσον, 

αντος ί* ες Ννμψας ^χ^τ ίφυδριάδας' 
προς αέ ϋ'ίων , άλΧ η μοι^ Ιπύ χαι τιαισίν αχουω 
ρηϊδίην οιμον τοϋδ^ εμεναι στομίου, 
25/^ι5αας ανίλοω, τότ αν μέγαφίλτατος πης.^ 
ωδδ μ^ν η Φοβιου Νηλεΐδαο δάμαρ 
φ&έγξέ&' 6 δ* ου φρασ&άς, άπο μΙνΑιλεγψον ίψα 

μητρός ίης έργον &ησέται ^Ελλαμένης' 
αυτός δέ σπευδων χοΛον χαταβησεται άγχος 
^ ψρείατος* η δ* επί οί λξ^ρά νοεΰσα γυνή 
αμφοτεροις χείρΐσαι μυλαχρίδα λάαν ενηαει ' 
χαϊ τόί' ό μίν ξείνων πολΚον άποτμότατος * 15. εν ΦοβΙου, %η α€ά%1η8 ΡΗοΙ^η. Ό^αλάσστί ι^β^ηηά^αα. 
ϋο^χ ϋ'αλάσσης. ΒΓαηοΙίίαβ αλα ξυί^εώνα τραπέζης, 23. 
*ΑΧΐ , τ. ΤΗβο^η. 311 ίΙ>!ςα^ ηο(&ΐΑ. πα^σίν ΡίβΓβοηαβ: ναΐ^ο 
πάσ6¥. νΐίΐβ Οϋ}'88. Ζ, 300. προς σέ {^εών , ν. <1β οπιίβίο 
▼6γ1>ο ιχοεειΛύ. βίήιίΐίνβ Υ&ΙεΙίβη. Έυη Ρϋοβη. 1659* Ρογβ. Μού. 
325. 26. ΝειΙιάδαο οοάβχ: οοΓΓβχίΐ ΒΓυηοΙ^ίαβ: Ρβββανίηβ ^'η- 
λιάδαο. 2Ί..ΑελεγηΊΌν είμα, Η. β. Μιλησιορ. Νιιιη Μί1βΐυ< 
€& ίρβΑ νοοΑίΑ Αελεγηΐς, γ. δίβρίι. Βγζ. β. ν. Μίλητος, 30. 
Ηβ8γεΙιίιιβ λί^ός• άι^αΐσχνντος , άναυδης, ϋ'ρασνς, Αί^ο; 
βοηοίλ ΟΙιθ6Γθ5θ8οη3 ΟηΙιοςΓ. θΓβηι«π Αηη. Οχχ. II, 235, 3. 
Αΐρος' σημαίνει τον άνα^όζ , δίά τον Ι* ηαρά το λίαν 
δραν' οί γαρ αναιδείς λίαν όρώσιν. 32. Υαΐ^ο χαι τό^- 

Ρβ68ονίιΐ8: ^Α{φί€ Κπηο (βίςιιίιίβηι :Χαι ταί δ μέν ξ, η, α. 1^ 

ί{6α(Ιοιη) (αΙαΐ€ίη ίΗτηκΙηιη (ίιηιιηι ριΚβί Γυπάυαι) ρηίη€ί Αο^ι/κτη 
οη^€ ίη^€ΐί€%$ητηΗ», Αο ρΙβΓυιηςυβ ςϋί()6ΐιι 16Γγ& 81 νβ ιυιηυ1ϋ$ 
ηοΓίαοιη ρίβηβΓβ άίϋΐΐτΐΓ: Ηίο νβΓο Γβηι ίϋνβπίΐ ροβίΑ ίη§β- 

ηίοβυβ, 8110 αβιιβ ](ιγ6: ογχωΰαν βηίιη ηριον Γ6€ΐβ <1ΐ€ίίυΓ Λ^ ^ο* 

Ϊυί £ΓΑνί(βΓ €υ|>α( ίη (υιηιιΐο, ςϋβιη ιιυηςυ&ιη ββΐ Γβίκΐυηιβ: ^Ρ,"^ 
ι&(ΐηο8 ηίΙιΠ «8( ίΓ(•(|αβοΐίυ8 Ιι6ο ν6ΐΙ)ί ρτ€7η€τβ ΐ]$α.ι ^&^ο^^^ι15 
^οη^Μ6^&(: χαΐ τύό'ε μεν ξείνων πολλδν άηοτμοτάτί^ βςς. ^^ 
ίΗΨηαΙατη (ϋΙβοΗοβ^λ) λφΜΜΪκιη %ηγ€ΐ%€%9$ίτηύ €χ»ίηί€ί, δίο ^^^^^ 
ΗοΓιηαηιι-ΡββΓίΙι&ηιρ. Βϊ6ΐ Οτϋ, Νον. Π» 216. εΐΐ. ΐηΐ€Γ βΙϊβ ^η^• 
ϊοη. 35β. δγχω^ζ τάφω. }]ρίορ ογχωΟΗ το μ^μορμίνον' ,η ό* νβ6.β^Β4Ρ 
άψαμίνη συν νψ βησιταί ίΐ^ '^ΐί^^ν, 

^ II• Μ,οΰσαίη . . 

2. ' 

Ά)Χ ογε η*Λί&6μίνό^ ηαγχυ Γραέχοίσ$• μίλίύΰαι ^ > 

Τιμο&ίον χι&άρ^ς ϊδμονα τ^άί μ^λίωΡ, 
νίον θ^ροίχνδροιο , * τον ί^νίοαν ανίρα οιγλων 

χρυσείων ί(ρην δη τότε χιλιάδα, 
νμνψίαι ταχίων ^ί^τψ^ βλτ^ΓΗραν οϊστ^, 

ητ ίπΐ Κεγχρπω τιμιον Οίχον ίχει, 
οΐ ηιοχ : 
Μηδέ &εας ηρολίπτι Αιγνωΐδος άγλαα ίργα. ^ 

III. "Αδηλον έΐΐχίΐον. 

5. 

/ίί,^ * ^γα&οχΚηος λάσίαι φρένες ηλασαν ε^ω 
πατρίδος* αρχαίων ην οδ* άνηρ προγόνων, κ <« > » * • π. Μον^αι. Ργ. χ ΜΒ€ΓοΙ>ίιΐ8 δ&ΐαηΐΒΐΚ V, Ά Αί^Λαη- 
άη ΑέίοΙνβ ρο0ία .ίρτ€^Η8 ΐη ΙΛτο ψΛ ίη^οΗ^ίητ ΜιιβΑ^, ν€(€Τΐ^ 
(^ιιαηίο βίαάίο ραρπίίΐ» ΕρΛεβίη» ά€(ί$€αΐο ΙηηρΙο ΪΗαηα€ ϋμταυετϋ 
ρταπαϋί ρτοροΒίέί» , ηΐ φιί ίηηύ βναηί ρο€ία€ $η*ί€ηί08ίββίρίί , ι'η 
^ίηηι οαττηίηα άίυετβα €θτηροη€ν€τιί. Ιη Ηιβ υ€Τ9ί6Η9 0ρ%8 ηοη €0- 
η<£« ύίϋηαε, 9€ά Όίαηα ίρβα νο€αΙα €8ί, ΐΑχίΗΐΙην οηίβηι, ηί άιχί, 

(ΐ€ ρορηίο ΕρΛί8ίο : *^λλ* κτλ. Όβ ΤίπιοίΗβρ Μίΐββίο ν. ΜαβΙΙβπ 
ΒοΓΓ. II, 324 β<ι. 1. ΓραιχοΤσ^, 1ι. β. "Ελλησι, γ. ΝίβΗυΗΓ. 
Ηίδΐ. Κοιη. Ι, 60. ΛΥ&οΗ^ιηιΚίι. Αηιίης. 6γ. Ι, 310 βς. 3. Ι.ί5ή 
ιοί» ψεαεν β( 4. Ιερην δη τότε χιλιάδα. Οοιι]6€ΐβη( τον ζνε- 
ααν άνερα σίγλων χρ. ιερτί δη τότε χιλιάδι, νβΐ χατ/^νεσαν 
^η^ι σ. χ. ίερτΐν δ. τ. χιλιάδα. Οβ σΙ'/λοις , ηηιη?«ιηβί^ ΡβΓ- 
βίοο, ν. Χ«ηορΙι. Αη&1>. Ι^ δ, 6• ^Ιερη*^ νοε&Ι χιλιάδα €Χμ4ηΐ98ΐιι 
ία ΙιοοοΓϋΐη άβΑβ. 5. Ωπιν , ν. \\τ^, Αβή. XI, 532• ίΙ>ίςυ6 

βρπΓΗΐηι. 6. ΥηΙ^ο η ^ επι Κεγχρειών: βπιρηιίανίΐ Μ«ίηβ1{ΐυβ. 
Ι)« €€η€!ΐΓβο ΕρΗββίί λ^χϊ ϋανίο ν. Ρ&αβ. VII, 5, 10. δΐΓ&()ο 
XIV, 639. Τ&ΰίί. Αηηβΐΐ. III, 61. 7. Ι.€§«6ήΐαΓ <>εης. άγλαά 
ϋιαηείάαβ: ναΙςο αχλεα. 

ΙΜ.'Άδηλον. Ργ. 3. ΑΐΙΐ6η« ΧΥ, 699, Β δς. "Οτι ην τις 
ϊί^ρί αύτονς (ρ&Γοάοβ) δόξα ηαρά τοΙς Άχελιώταις * Αλεθαν- 161 Β^Αΐο9Α6ήί3 Ε1β^&. 

■ 

ξπνος ' Μίμνερμου Θ* πς {ηος «τχ^Μ ίώρ^ 
ΒπίΧίδομαν^Ι συν ίρωτί ποτ 7}ν ϊσον, €γραφ£ δ* ώνί^ρ 
IV, παρ Όμηρίίηί^ ά)^λαΐηρ έπ&αν^ 
ηιασυγγους, η ψώρας αναιδέας^ ή' τι^να χΐ,ονντϊν^ 

φλοίωρ άν&ηρίί ^^ χακοδαίμονή}* 
τοΐα Σνρηχοσίοι^ χαΐ ίχωρ χάρί¥• 8ς δί ΒύίΛέτον 
10 ίχίνίν, Ευβοίω χέρψ^ται ονδ* ολίγον. χνΐΙΙ. ΕΓαΙοβ«1ιβηΐ8 €)τβιιαβ1 

Οΐ5Γηιρ. ΟΧΧΧνίΙ. 

δϊΐί(Ιΐΐ8: *ϊ'ρατοσ»Ήνης ^/ίγλαου^ οί δέ Ιίίμβροσίϋν, 
Κυρηναΐος, μαδιμης (ριλοσοφου *^ρίστ(990ς Χίου^ γραμ• 
μαηκον δέ Αυσανίου του Κνρηναίυν και Καλλιμάχου τον 
ηοιητοΰ. Μδηπίμ^ρΰτ] δέ. ίξ ^Αϋηνων 'νηο του τρίτον δρος ό Αίτωλύ^ δ τραγοίδίοδιδά^χαλος ποιηαα; 

ίΧίγ^Ίοΐβ τρόπορ τούτον δηλοΤ' *^2^ *ΑγΛ&οηληϋς «*. 
δαο( ςυί Ιιοβ νβΓβυβ β6 ΑΙβΧΑΐκίΓΟ Ιαηςα&ηι «ρί|;ηιιιιΐΜΐ ββρυΐΰηΐβ 
ΒοΜίΙ 8ί£ΐΙ1ί ρ&ΓΟάΙ «ΟΜ^ΐφίοι βϋΙα&ϋΙ: ρβΓρ#Γ*Μΐ. θ€ Βοβοΐο 
«Ι ΕαΒοβο ν. Ιθς ηβηοΓΑΐβ ν. ν^βΙαίΝ). άβ ΡηβεΙρ. Οαπηο. Ηοη. 

ΡκΓ0<}ί8 41 βης. 1. ΟοΗ}Ιοί!ΐϊΐΐ "Οι* 4^ 'Α)^&. νβΐ ορ γ *Αγ. — 
ηξηρίδος , αοτ. 4. Ι.ι(?η 9(7 σ£ πόσα χρορ/ωρι βηΜοπΙ&νΗ 

€&β&α1>οηο9.. Μίιηη6ηηΐ8η& νίν«η<]ί ρΓ&βοβρία 8β€ΐι(ιΐ5 άίΰίΙυΓΒονο- 

«09, βυί ηίΗίΙ ▼!!& ρΓββΙ^Γ χρυσίην Άψροδίτηρ ίαι»86 νί<ΐ€(ϋΓ. 

5. Ι^ίΙ>η ηότην: βηκΐΐκΙ&νίΐ ^β^οι>8^η8. Αΐϋ πότης ϊσος. ΜΐιηηβΓ- 
ηιι βπιοΓοβ ΐη ηαΙίβΓββ Α6(ΐοβ8$β Βθ6θ(ι ϋιηοΓβλ ιη&9€αΙοβ όιο^^^ 

νίθΗηΓ ροβία. ί' <^^ρ ^^ 8€ΐινβί§1ϊββϋ8«πΐ8: ΗΒη ί ω '•"<- 
ρξϋ ^ ν ω νηρδΰ , δ* ώρ 'ηρ^νς; 6• παρ 'Ομηρ. , άεΐστφιοΐί 
ΗοΡΜανί ν.€τόα ΐη ν€$ Ιπάίαναβ. 7. βίο ΙΥββΙοηαβ: 1ίΙ>η πίσ(η''- 
γάσι^ (^,ωρωσίρ αϊδ^ας, ςΓω(>ασ£ ναιδ^ας , (^(αρασαν αιϋα;^ 
φωρώσαρ άίΐδίας. 8. φίνωρ δοΗνβΙ^ΐΜβαββΓαβ: (ρλοιωρ ΡΥΙ^: 
φλοίορτ ΟβρβΙΙηίΑηηυβ• Α( Γ«ίβΓβιι<)& ν€Γΐ>Α αά ίρβυπι ρ8Γ0()υιιι 
Ηοαιβηαβ ν<*Γΐ>ί8 ΐϋβ^πιβοίβ τβηιιβίβ βΙ νιιΓΓβ λά Γββ νίΙΐΜΐπΜβ Λ- 
ΙΙ8ΙΙΙΙ1• 9. ίΛ\>ή ως δέ Βοιωτούς: €ΜΛ^ηάΛνϊί ΟβηαΐΜηι» ^ 

£Γ8ΐο8ΐΚ«ηί8 ΟγΓβηλβί. ΕΙβ^ίαοί ΰ&Γπριιηιβ, φιοΟ ΕτΊ^Ο' 
Α&6 ηοηιίηβ ίηκΗρβίΐ ροβίΑ -^ δια ηαντωρ άμώμητορ το ποιη- 
μάτιορ Αίί Ι^οη^ιιαβ <1« βοΙιΠιιιί ΧΧΧ11Ι, 5. «^ βυβιιηΒη εοιη- Πτολεμαίου χαΐ Λαέ^ρ^^ μίχ^ ν^ν ηίμηκ^ν• ^/»α, ϋ το 
ίίντίξίνΒΐν ίι^ ηα^Λ ί:ϊ3η•ηαι9δίαι^' τοίς αχρο$ϋ.ίγγίσ€η^ 
τα, Βήτα ίηιχίη&η. Οι δέ χαΐ δίύηρον η νέον Πλά- 
τωνα 9 άλλοι πίντα&λον Ιίίάλεσαν• ^Ετέχ&η ϋ ρχσ 
Όλυμπίαδι χαΐ Ιτίλ^ντησδ π Ιχων γίχονώς^ αποσχομε^βος 
τρογης δια το αμβΧνώτχείν ^ μάΟτιτψβ ίπίσηαοιτ χαταλίτ 
πων ^^Ιριστοφάνην τον Βνζάνηον, ^ΕγραψΒ δέ 'ψλοσοψα 
χαΧ ηοίηματα χαΐ Ιστορίας ^ ΆστρονομΙαν η Καταοτί- 
ρισμονς^ η^Ι τώ¥ χίχχαψιί,ΰ0οψίξ^ ,νίρίθ€4^ ^ μβρί,ϋ^υ^ 
ηίας, δαχλόγονς πολλούς χαϊ γραμματικά σνχνά• 

* ■ 

Ηριγο νη. 

ι. 

Οινυς τοι πνρϊ ίσον ίχπ μέι*ος , εντ αν ίς άνδρας 
Άδ'ΐι' χνμαίνΗ δ* οία ^ίίβνσσαν αλα , - , ρΙβείαιιίϋΓ δ<ϋιοΙ1. Α II. Χ, 29. */κά(ίίθί γίνος μίψ ^ν ^Α^η- 
ϊβΓοί, ίθχ€ δ^ ^υγατίρα μονογ€Ρ'ίί *Ηριγάρην ; '^ι^ χύνά νή- 
^ίκτ» ίτρ^φ^. ξδρίσας δέ ποτ€ δ•*Ιιΐίάρ0Ό$ τίν ΑιύητΟϋΨ Α«- 
βί» απ αντοΰ οίνορ τ£ χαί ίμπάιον χλ^ίμα^ χατά δέ τά^ τοΰ 
(^(ου ύηοϋ^ηχας πίρι/^Η την γηρ προφαίι^ωρ τηρ τοΰ Αιορυσου 
Ι^ρι», ίχω»^ συν /αιτώ τοι^ χύρα, ^βρόμιρος όί ίχτος τζς 
πόΑ<αι; βονχόλοις οΊνον ηαρίαχίν' οΐ 0€ άϋ-ρόως ίμψορησάμε- 
νοι^ οί μΐρ έις βα^ύν ντινσν ίτράπησ(χρ, οί δέ πίράππόμ^ροι; 
ημίααντξς ^αράσιμον ιΐναι ψάρμαχον το ηόμα, πληΐΤϋοντίς 
Ι^ορευϋυίρ τον *Ιχάρίον. μί&* -ημίραν δέ νηχράντωψ αύτων, 
*αΐαγνοντες έαντών (ΐς ξΐ^υγην έτράττησαν, δ δέ χύίον νπο- 
(ηρ^ιρας ηρος την ^Ηριγονην δι* ωρνγμοΰ έμηνυσίν αύτη τα 
'/ί'/οροτα. -η δέ μαϋΌυσα ταληϋ^ές έαυτην άνηρτησ^• νύσου 
^^ έρ ΆΌ•ηραις γ^νομίνης, χατά χρη(τμον * Αθηναίοι τον τ« 
ΙΐΜίριορ χαι την 'ΐίριγόνην ένιαν(ξίαις έγίραιρον τιμαϊς' οι 
χβί χαταστερισ&ίνης ίχάριος μέν Βοώτης έχληϋ-η^ *Ηριγδρη 
^^ τιαρ&ένος' ο δέ χνων την, αύτη ρ ορομασίαν ίσχερ, 'η ίατο^ 
ρ/α παρά Ε ρατοσϋ'ένίΐ, Αάάαηΐ δοΐιοΐΐ. ΒΟ Ιστορη Έρα- 
Ίο^^^έρης ίν τοΙς έ αυτό ν χαταλόγοις, ν. ΒβηιίΐΒΓύγ 

£γ«1081Ιι€01οο. 113. 

Ργ. ι. ΑίΚβιηιβυβ II, 86, Ρ. Κατά τον Κυρηναϊον ηοι^ 
^^♦Ιί' Οιρος χτλ, 8(οΙ)&βο8 ΡΙοηΙ. Χνΐϊϊ, 8. *? άνδρα 
3(οΙ>ΜΐΜ. Ρ1αταΐ€πι ρηιΗβΓ Λ(1ΐ€η. Ιι&1>«€ €Ι«ιη«Ββ Α1«χ» Ρλβ«Ι«β. Βορ^η$ '^ηΐ Νότος, ζά^ ^ Μβώ Χ^^!^^^^ ψαίνΗ < Λ 


2. 
5. 

* "Ευ τύί βσ&ίς <ραΙν&ίΐ/ίΒ^ Μοάύχλαίτί φλογΐ Ιαον, 

4. 

ίίατν δι δι) Θοριχοϋ χαλον "ίχαν^ν (ίδος. 

6. 

'Ιχαρίον ηοϋϊ πρώτα περί τράγον ώρχτ]σαντο» « • ■ ν 
Μ ΙίΓΙΒλ ΟαιιίβΓ Ρ«η3Τ«8ίη ΑΐΙι, 37, Α. Οίνος γάρ ηνρΐ Ισυρ 
ίπ^χϋ-ονίοισίν ονίπχρ ίσ^λον. 

Ργ. % ΜβΟΓοΙ). ββί. VII, 15. 1η ρη1^ηοη€ηί άί(ίη€Τ€ ροίνη 
η€€ ρο€ία€ ηοδίΐ€9 ίαηοναηΐ. £γ&1ο8(Ιι«οθ8 : Και βα^ύν ιηΐ 
Υί^β Αΐ€Α6ί ίΓ. XXVIII. Μ&Κΐι. 

Ργ. 3. δοΐιοΐΐ. Νί€Αηι)Γί ΤΙιβΓ. 472. Μοανχλος δέ ορός τίί 
Αημνου, ώς *Αιαίμαχος (£γ. XXVI. δοΙιβΙΙβη^βΓ^.) — ««' 
'ϋρατοσ&ί'νης' Ευ το* οαονς φ. χγΑ. ΕυΥος ος φ• 
Β^γιιΗαγιΙ^: ηίβί ρΓ&68(&( Εΰϊος ο ν φ. Ο^ΙβΓοιη εοιίβχ 6ο((ίη§. 
Έρ. φησί' Παμψαίν^σκΒ χτλ. 5εηρ1αΓ& ίοοβη». ϋβ Μο- 
«(^€ΐι1ο ν. ΒαΚιη&ηηί Μγ(Ηο1ο§υιη. 

Ργ. 4. δ(6ρΙι. β^ϊ. β. ν. "Άστυ. Αίγίτυίΐ άστυ και ό ^η- 
μοζ , ^ς *Ε ρατοοϋ'ίνης ίν τζ^ Ιίρξ,γόντι' "Ά στν κτί' 
οτι δέ δημοζ θορίχος δήλο» ίατί. Οοίΐίεββ «<ν^τ6 Λ;, €ΐ Όη 
δίΓΐ 6ΐη6η(Ι&νί( Β6Γη1)&Γί)γ. 

Ργ. 5. Η^βίηυδ II, 4• ΏίοιΙην ΗιτΰΗβ ίη νιη^αψη »β €Οη/ί' 
€ί»β€ €ί φια€ ίόί Ιβη^ντίίηα (οΗα υιάενεί, ά€€€τρ8ί99€ ^ ηηο {αΦ 
Ιεατϊιιηι ϊταίο αηίξηο ίηϋΜββ €Ηΐηφί€ %ηί€τ(€€%8Β€ αο υβηΐο ρΐ^ην^ 
ρΓα€ΐί^»β€ €ί ίη ηιεάίϋΜ ρΓ0ββ€$98€ 9υο9ϋα€ 9θάαΙε$ νΪΓοαηί ^^ 

9αΙέατ€ €0€ίίί99€. Ιΐ&φΐβ Ενσίο8^1ΐ€η€9 «Η: ΙχαρΙου χτλ. νί<ί« 
^νβΙοΙίβΓί Αρρ«α(1. ΤγϊΙο^ Α^εΙιγΙ. 222 5<]<]. XIX. Ραι*ΙΙΐ6ΐι11 ϋΓΙβαββηβΙβ. 

• • * 

δαι^Αβ: ΙΤαρ&ίνιος^ Ήραχλίίδου χάί Ενδωρας* 
'Κ^μιπτιος δέ Τι]&ας ίρησί' Νιχαένς η Μνρλίανός, Λί- 
νίίοποιος χαϊ μέτρων διίίφόρων ηοίητης, Οντος ίληψ&η 
νκο Κίννα Ιάφνρον^ οτί^, ΜιΟ-ριδάττ^ν ' Ρωμαίοι χαηπο^ 
λίμησαν' ατα ηψΗ&η δια την παίδευσαν χαΐ ίβίω μίχρ^ 
Τιβίρίον του Καίσαρος. ^Εγρα^Ι^ε δί ίλεγεία έίς ^/ίγρο^ 
ϋτην, *^4ρητης έπίχηδπον της γαμέτης, * Αρίστης ίγχώμιον 
IV τρισΐ βιβλίο^ χαϊ άλλα πολλά. \ΐάβ €1ίηΙοα. ΡββΗ. 

Ηβΐΐ. 111, 348. 

'Αμυαχρορ οννομ ίσαετ '^^χείαΐδος. 

2, 

"Άαος ταντφ) δίχνυσο πνρχαίην. 

5. 

Οστις ίτί άν&ρωηονς ίξνσεν αϊγανέψ. 

4. 

^μγοτίρο^ εηιβας αρττνς ίληΐσατο. ΡβΠΐιβηϋ Νΐο&ββηβίβ Ργ. 1. Η^ρΗ8ί8ΐιοη. 9. €βλ9{. 
ΠαρΟ^ίνιος επίχι^δειον εις ^Αρχελαΐδα γράφωρ /Αί- 
'/^^αχον, τον τελενταΐον μόνον ατιχον αντί ελεγείου ιαμβι,χον 
ηοίΐΐσίν, εν φ το όνομα ερεϊν ίμελλεν' '^μνοχρόν χτλ. 
^μνσχρον Η^«γ€\ϊϊο ίββίβ βδΐ χαΰ'αρόν^ άγνόν, ολοχροον. 

Ργ. % €1)θ9ΓθΙ)οβ€υ8 ΒβΙ^Ιίβπ Αηη. 1393. '^Οτι τ( Τλαος 
^ηίινΗ το 5, εδηλωσε Παρϋ'ίνιος ίν τω Βίαντι ειπών* 
ΐΧαος χτλ, ''£(η^ δί ΙλεγεΊον. Ββ ίοηη& δέτνυσο £α»ιηβηη• 
€γ. Μαχ. II, 102. 

Ργ. 3. δοΜ. V. ΗοηβΓ. 11. Ζ, 446. Παρθένιο ς εν 
ΒΙαντι αυνίστεύεν (νβΓίιαη ξύειν)' "Οστές χτλ• 

Ργ. 4. Ει^τιη. Μ. 148, 34• "^ρηνς δ έρως, ώς παρ^ 
Π«ρ^<ιτ/ω ί,τ Κριναγ6ρ(ΐ^' *^ μφοτίροις χτλ, παρί / Ι Ιβθ Ρβιίφβ(<ίί]ίΐβ^β. ϋ. Μά^(>α ί* αμμιν 
την ίπϊ ΓαδεΙρα λ^ΐπε &ίημοαννην, 
αρχαίου Βριάρηο αη οννομα το πρ)ν άράξας, 

6. ^ 

Παρ&ένος^ ί} ΚιΧίχΦν είχεν- άναχτορίην, 
άγχίγαμος δ' €7Ζ{λβν, χα&αρω δ* ίπεμαίν^το Κνδνω, 

Κυπρίνος Ιξ άδυτων πυρσον αναψαμίνη, 
€ΐς6χ£ μιν Κνηρις πηγην &ήο^ μϊξε δ* ίρωτ$ 

Κύδνου χαϊ Ννμφν^^ ύδατάίντα γάμον• » 

το αρπάζΗν τάς φρίνας. νίάβ ά^ €πη•£0Γ8 ΰ&ηηίηβ, ροβ(ΐ6 

€θ^ηοηιίηί <)βάίΰ&(*ο, Μβίηβΐίίυιη ΚυρΙιοΓ. 24. €( όο νο€β αρπί'; 
λΐίιβςυβ Α Ρ&ΓΐΙιβιιίο ηονβΐίδ €αιι4£ΐη 48•« α&ι Ρ&Γ(Ηβηιο βχρι^ββαη 
€956 ίΠηά ΡΓορβΓίϋ 8(β(υϊΐ: Εί οαρηΐ ίηιρο$α%» ρν€99ίΙ Αιηον γ€- 
άίόηε. 

Ργ. 5• δοΐιοΐΐ. ϋίοηγδ. Ρβη<»δ. 456. \47το τί^ς αγρίίλαΐον 
ΦοΙν^ηδς ώι/όμαζον ΓαβΒί^ρα^ χαΐ ίνταϋ^ά ίίσιν αί ύτηί.αί 
του Ήραχλίος. — Ό δέ ΙΙαρ•&έν νος Βριάρεω τας (ηη' 
λας φησίν ίΐναι' Μάρτν ρα ο αμμ&ν την ίηΐ Γάδδίρν 
λίπ€ ϋ-υμόν αρχαίου Βριάρεω απ οϋνομα το ^ζ'ΐ' 

αρξας. ΟυΑβ βχίηίβ ββη&νίΐ Ηβπη&ηηιιβ ΖΐιηπιβΓηι&ηΒ• Όίν. 
ΡΙιΠοΙΙ. 1836, 66. ρ. 631. Οοηββηϋί Απβίοΐβίββ Λβΐίαηί V• Η. V» 3. 
* Αριστοτέλης τάς νυν 'Ιίρααλέέους στηλας χαΧουμένας^ 3Γ(>'' 
1^; ηληϋ'ηναι τοϋτο , ψησί Βρ^άρδω κα}.δ7σ{^αι αύτάς. Β^Γ^Ι^ίβ* 
ίη Ζίιηιη6πη8ηη. ΟίβΓ. Ρΐιϋοΐΐ. 1837, 55. ρ. 456. ^άΧλιπδ ϋίσμο- 
σύρην, 1<]βιη (βΓΐίο νβΓβυ, αΐιΐ Ηβηηαηηο Βριαρ^ωο ^β<ϋΐ, ^9^' 
άρηο 9€τ'Μί εΙΙ. Εί. Μ. 213, 23. Βριάρηο' οΤον Βρι>ί^η^ 
χόρα' ίστι Βρ^άρηος η ίύϋ-ίϊα ως μονήρες, η γενιχη Βρι^" 
ρηον, χαί Θηταλιχι] γ£νιχη Βριαρηοιο και συγχοηζ Βριά9ν^' 

ΙΙΙοά βιαιίΐβ ββΐ Γοηηίβ Πειεώο^ Π^^νίλίωο , Ταλαώο, Βυ(<Α• 
6γ. ΒΙβχ. Ι, 158. 

Ργ. 6.^ £08ΐΑΐΥιίΐ]8 ίη Ιϋβά. 327, 35. (248, 39.) Και *άηΐ 
ΚιΧίΗίας ίστί Τλαφύρα* %αλουμένη , απιχουσα Ταρσού τριά- 
κοντα σταδίους προς δύσιν , Ιν ^ τ^ηνη άπο φωγάδος χίίΓ«?' 
φίουσα και συνιοΰσα τω €ΐς Ταρσον ίίςβάίίλοντι ποτα/ίί]»• 
π€ύΐ ης ΙΙαρ^ίνιος γράφων άλλα « λ*/<* χα* οτ* πβ^' 
ϋ'^νος Κιλίκων άναχτορίην ίχουσα άγχίγαμος ττί'λί «τλ. 
ΟοοΓοππΑνίΙ Ηβηη&ηιιιΐΒ «ρϋά Ζίηιιηφπηηιι. Ι. γ. ΑΛάβηΑα οί Εχηοηάβ^Λ^ Ρβ|;, 3. Β^ϋαβ ροβΙ ν. 17. Ιβ^ηιηη βΐβ<α^9» 

— 4. Ιη ϋϋβ τ. 8^ <Ι6Ι« )»ιιη€ΐ(ΐηι «( ν. 9. βοτήβ^ μν9•1σ^«/ τ«. 

αττοφαΐνην βονλην. 

— ΙΜ^. Ηι ΒΟΙΑ μΙ ▼. ^. )«£6 9«-|λ 

^ Τ. ϊίΐβ^ίιιβ οςίβναβ νβΓβιι 1. ▼«γ&φ ΚΓίγΗντ&ιη €οιιίίπ)ΐ«( Ρογ• 
9Ο0&11Ι9 ¥^ιι(8Τ<^Ηβ 4« ΙΙοΙήΙ« Π, 388. ««ΐΜβη. ^Ρ Τνα- 

γδγβάί ί€θά9Χ γίνβάί: Ιβ^β ^βι^ναν) 'ΐ/ρφηλίον9 άν^Μη- 
'τ.οΌ ψψΛν Λ{%οΰς, ΙΙ>Μ€ΐρ ▼• 6. ϋτβΐηιι^ αξγϋΛ9ΛΡ κηρΛί 

-^ η. ΜίηηιβΓίΜ Ι» 4• ««' 7/9^ «ιτί^^α ^ΐιΐιβΐ «ίιαηι δίοΐΜβί €οΟ€Χ 
Β. υΓβΗιαβ /^ιιοΙ>ΐ)β ι>Ηοη^υ9 ν4Μ«ΙΙ>Μ ύα&Ωψίίη^ Ιβπίο 
οιηίββο ΟΓάίΐηΓ Οι» ^βης αν&βο γ, ά, 

— 13. Ιη ηοΙ(. Ργ. 3, 1. Ιβςβ: ΒΓηηοκίυβ $π§1. 
*- 14. εΐ€^» 5, 5. ίη ιηβηΐβιη νβηίί ωοιηρ ίαρ. 

— 16• εΐβς. 12. λά §Χβγέΐα «ιβ τι^ν μάχην ττ,ψ των ^μν^ναίωψ π^€ 

Γνγην τ» $ίαΙ Αυδουί (Ρ&υ8&ηύΐ9 IX, 29.) ΓβëÀη(Ιιι βΓ&ι. 
Ννη η«ςυβ Αη^Γ&βηιοηίβ Ρ^ΐϋ Αβί&ΐβ ΙοιιίΙ>α• εαπι Ι/^ιΙίβ 
6Γ&1 1>6ΐΙοιη ηβο ΑηιΐΓ&βιηοιιιβ Ιββίββ νίποΐίβ €χαΐ&Γί ροΙβ« 
Γ&η( &6ςυ&ΐ68 Μίιηηβπιιί, ίρβο ΠΑΐα η]α]θΓβ8, ν• νβηυιη 2. 3• 

— 11>ϊά. ΕΙ. 13, 2. 1«β6 ονδίμία, 

— 18. Ιη ΑΟΐΑ ΕΙ. 1,- (τ, 1. εοΓΠ^β: ΡΙυΙ&ΓοΗυβ δοΐοη. Υ1ΙΙ. 

11>ίά6ηι άέΐθ νν.: ϋβηΐ0 8(1ι. π9οΙ πΛοαηρβοβ* 201. 
Κβΐί. 

— 20. Υ€Γ8η 29. \Ίάβο 1β§βη(1αιη 6896: «/ «α/ ν $9 φ$νγων ίρ 

ίΐνχζ 71 9αΧαμον, 
η ηοια Ργ. 9, 4. €θΓπ^β: ΧοχΒτΜ ΒΓ7Αηα8. 

— 26. ΥβΓβϋ 46. οογΗ^θ ο ν3 λ μίαν, 

*— 27. ΥβΓβα 69. £0ΓΠ^β πίρϊ πάντα δίδωοι, 

— 29. Ιη ηο1& Ργ. 14, 6. ηοη εο(]ί€6πι Μυϋηβηίρπι ββΒβ^βη «ρ- 

ρεΙΙ&Γβ: Β^ΙϊΙίβΓαβ βχ δοΐοηβ ΓβμοδοίΙ αρμοδία. ΥβΓ^Α 
ιΙΙβ σνν ^ ωρη γ. άρμ, 6χρΗ6&η<ΐΑ υΐ Ηοπιβήο II. Ζ, 149. 
ίαρο9 ^ Ιΐί$γ(γν»ται ωρη. ν 

— 32. Ργ. 24, 2. οοΓΓί^β: τνραννίδο^ δέ χα2 β. 

*^ 35. Ργ. 29, 6. $στράφην λνηο€. ΜβΑ ΙΐΑ6€ οιηηίΑ ηΐ6« ηΜίηυ 

θβ8«τίΙ>6ηΐί8 6ΓΓ0Γβ «νων ΪΓΓβρβίΐ. 

-* 37. Ργ. 3, 4* Αρυά 8ΐοΙ)&6αηι «βί βυφ. ηδέ παχ, 
^ 38• Ργ. 9. ΐΒΐροΓΐυη& ΧγΙβηάΓί ΙιαγϊοΙ&ιϊο ΒΓυηΰΙκΐυηι, βαιβ* 
ίοΓ^ίαπι, 66Γΐι&Γ(Ιυπι 1ι€€ΐ(. ΑροΙΙ. 137., ηοβ βΙαβΗ. 8€πΙ>€ 
ευαι 1ίΙ>η8 Ρ1ιιΙ&Γ<τΙιί : 

χρη παιδ ίτ ίοντα 
%αΙά δίδάαπβίν ϊργα. Ρλβ• 38. Ργ. II > 3. 8ί€ βλ^βη 6χ1ιϋ>«1 ΕΐΗβΙ>!α8 Ρτιβρ. Ετιβ^• 
XIII, 687., ιιΙ)ί νίββή ιηβΓβο: ΐοως ίηβρχόμίνον, 

Όοσ&αί, 

Αοαρβ ΙβπιβΓβ ρΓ&βΙβπηίβδοιιι («(ηβίκΐιοη ΡΙιοογΙιάΐβ ίο 

ΛηΐΙι. Ρ»Ι. Χ, 117. . , . , 

ΓνήοΑΟ^ 9ΐμ* φΐΐοί ««Ι το¥ φίλορ ω€ φίλορ οίοα^ 
νονβ δέ *αηοΌ9 δίόλον πάρτας άποϋτρίφομαΛ' 
οίδίΡα ^ωπβΰω πρ09 υπ6*ρΐθΛΡ' ον« ^ ίρα τ^μ^, 
. ζρντύνς ϊξ Λρχη9 μίχρ* τίΐονζ άγαηω» 

— 44. τβή. 15 βςς. €ιιηι Κιίβ ΐΛΪτβ ΰοηνβηίαηΐ ({ΐΐΒβ βχ δοΐοηβ 

Γ6ί€Γ( Βίθ€ΐοηΐ8 Εχοο. ν&Ι. 16, 28.^ "Οη 6 ^ολωρ ηγ^Ζη 
τονβ μ^Ρ πν»τα€ ησί οταΒί€Ϊ9 »αΙ τουί αλ^νί Λ&Ιητη^ μΐ^διρ 
αξωλογορ σνμβϋΐλλΜ&α% χαϋ %61λο^ προς οωτηρ^ΛΡ^ τονί ϋ 
αρορηο»* »Λί αρηζ ί$αφ4ραρταί /«^ΐ'οιι^ Βνρασ&Λ^ τα^ πατρέ- 
οα£ ίΡ τοι9 9Μ^ονΡ0ί6 βΛαφνΙάτταρ» 

— Ι6ίά. ίΓ. 3, 6. νί(ΐ€ απ Ιοεο ΰοΓΓτφΙο ηβάβΐ» ο&βΟΑίαΓ «χ 

ΛηβΙβΑβ νβηα ία Ατίιη&βρβίβ Τζβίζ. ^^1ι^11. ΥΙΙ, 687. 
'ΐοοηβοί χαΐτ^ίοιρ •γΛλλόμ•να* ταραξσιν, 

— 129. Γγ. 7, 2. μ9ίΡ(αμ9Ρ ρηβΙβΓ Αΐάαιη ρΓ&ΜίληΙ δείιοΐΐ• ¥€- 

ηβίβ. ., -^ - » 

-» 137. Όβ ροββι €ΗϋΑ6 Γ«ε(6 ίαάίο&Ι ΝββΙ^ίαβ Οΐιοβηΐο 215. Ιη 
ΒίικΓοΓΑί «χβηιρίΑΓί δΰΚιοΙΙ. Απβϋάίβ 420, 3. β πβΖδΛ 
*Αρί9τωρο9 9Λ»αρου «τΑ. 8€ΓίΙ>ΐΐυΓ, ββά νί Οχοιιί€ΒβΜ 
(&ιιΐ6η €0<ΐ€Χ ρΑΓΪΙβτ «Κ^αβ Ριοηιη«1ϋ 1ίΚ>Γί ίςηοΓβΙ Λ^Ι- 
στωροί» ΒΕΙ^ΕΟΤυ» ΡΟΕ8Ι8 βΚΑΈΟΟΚυΜ ΈΙΕΘΙΑ€ΑΕ, ΙΑΜΒΙΟΑΈ, 

ΜΈΟΟΑΈ. ΕΟΙΟΙΤ Ρ. ο. 8€ΗΙΙίΕ:ΐΒΐ:ΐ¥ΙΜ. 8Εετιο II βΐ ιυ. 

ΡοέτΑΕ ΙΑΜΒίεΐ ΕΤ ΜΕΕία. βΟΤΤΙΐνΟΑ 

ΑΡΟΒ ΤΛΝΟΕΜΠΟΕΟΚ Ε Τ ΚνΡΙΙΕεΗΤ. 

ΜΟ€ε€ΧΧΧΙΧ. ΒΕΙ^ΕΟΤυβ ροκτΑΗτιηι ΙΑΜΒΙΟΟΚϋΜ ΈΤ ΜΕΟΟΟΒϋΜ ΟΒΑΈΟΟΚτίΜ. Ν * * ΕΟΙΟΙΤ Ρ. θ. 8€Η]!ΐη2ΙΒΕ1ΐη]Ιί. ΟΟΤΤΙΜβΑ 

Ανσν ΤΛΝΟΒηηοκεκ ετ κυρκΕΟΗτ. 

Βίοεεεχχχιχ. / . .1 II. ΙΝΟΕΧ ΡΟεΤΑΚυΜ ΙΛΜΒΙ€ΟΙΐυΐΙΙ. ι ι ι ι ι ι ■ < ι ι»»**^»*» 


) Ι. ΑΓοΙιίΙθ€ΐιί Ραηΐ ΐΑΐηΙ>ι 171 

^' II. 8ίιιιοηί(1ί8 ΑηιΟΓ^ίηΐ 196 

^ ΙΙΙ. Ηίρροη«€ΐΐ8 ΕρΙιββη 307 

^ IV. Λη&ηπ Μ3 

^ ν. Α€8€ΐΐΠΟΙΐΐ8 8λΒΐΗ ΤΜ 

ι VI. ΡΙιο«ηί€Ϊ8 ΟοΙορΙιοηϋ 326 

νπ. Ρ&πιΐ6ηοιιΐ8 Β7ΖΑ0(ίί • • • 339 

ΓνΐΙΙ. ΗβπηΪΑβ €αΓί608ί8 330 

( . IX. €πΐί&« €1ΐΗ 330 

9 Χ ΗβΓο<ϋ8 331 \ III. ΡΟεΤΑΚϋΜ ΜΕίΚΟΚϋΜ εΑΚΜΙΝΑ. 

^ Ι. ΤβΓρΑηάΗ ΛΒϋ8β&βϊ 337 

^ II. Α1αιΐ8]ΐΐ8 Μ68ο«ΐ8β . 338 

* ΠΙ. ΑΓίοηΐ8 ΜβίΚιγιηηαβί 258 

ί^ IV. ΒίΜΐίβ ΡΠ€Β€1ΐ8ί8 360 

/^ ν. ΡΗίΑοΙ Μίΐ7ΐ6ηβ6ί •...../ 260 

^ VI. Ολιΐοηίβ ΐΑ€βάΑβιηοοϋ 261 

VII. Αΐε&βί Μίΐ3τ1βθΒ6ί 363 

^ νΐΐΐ δΑρρΙιοιιί8 ΜΙίχΙβιίΑβΜ 289 

' Κ ΕΓΪηη&β Ιι€8ΐ>ί«β 333 

^^ Χ• 8ΐ€8ί€ΐιοή ΗίιηβΓβηΒίβ 825 

XI. ΙΒγεί Β&β^ίηί , 336 

) ΧΠ. Αιΐ8€ηοη(ίβ Τβίί 344 

ν^ΧΙΙΙ. Τβΐ€8ΐΙΐ8€ ΑΓ^ίναβ 374 

> XIV. Ιλβΐ Ηβπηίοηβηβί» 374 ' \ ι VI 

// XV. Ιηάοχ. /ι 

7 
Γ 

« 

κ. XVII. 
XVIII. XXII. Ιί' XXVI. 1.; XXVII. €γά\$Λ ΗΦηιίοΜΜΙ• 371 

81βμνιΜι• Οή }»' 

ΤΜΐθ€ΓβοηΐΙ§ ΚΙιοιΙΗ 411 

€θΓΜΐΜ€ ΤβΜ^ηβΜ 

ΟΙ«ΐ;οπι« Μβΐϋ 

ΡηχΙΙΐΜ 8ι€7οβΙμ « . 

Βκ3άφ^\ΛθΑ • • • • 

ΑηρΙίΓοηί• δίο^οΒϋ Ρβ«•η •.••••.•. 

ΕαΗρίιΙΙβ Ερίηιαιιαι Αΐ€ϋ>ΐΜΜ • • • 

ΑΗΚοΙβΗι 8ΐ«^η(Αβ οτηο • . • • . ... 
ΙΐΙιΤρΗλΗοβ ίιι θ€Β€ΐτ1ιιη ΡοϋοΓεβΙβη . • . . • 

Μβΐίηιιυβ Ι^οοτβύβΐ• • 

8€ο1μ βΐ €»οϋΙβΐΗΐ« ρορ«Ι•Γ«• ι ΟΑΗΕΜΑΝΝΟ. ΟΈΚΥΙΝΟ. 

6ΗΙΜΜΙΙΘ. Ε. ΚΑΝΚΙΟ. 

Γ. ΤΗ. ΙΥΕΙ^ΟΚΕΚΟ* Τρίν0 μ* ονΗ ί{ί ΠαλΧά^ Άί^^Ψίι. \»^ . «• τ .τ - 
'4 ί ν^ 1 • Γ ■* 


,\ / V 1ι . - * ' ύ ': 


• -ν- .1.•- #•ι< ι •' » . ! ϊ ■ ' • . ' < • ! • ΐ ' . • • * * ' ΡΚΑΊΚΡΑΤΙΟ. ':./. • • . •. •■ 

» * ι . ^ Μ <οιη οηΜ» ίη|«ηιι Ι0ΐηρ9ΐ!««ι ΑΐΗβ9«)ίθΜβ::ρΐ9ΐ)*φ^ 
^οΗηι, , Οΐΐ€ΐιιτιβ «οίοι ριιία :ριη|υρ ς|Ρ^οϋαπ« ια^ \}- 1 


\;. » Λ β ■• ι • »• .•. / • ^ "ί γΙ; ι; .'> /ΐΜ ί ί . 'ί .'.*..' .Λ ϊ^ ¥Η ». . 

• • . Λ 


' \ 1 


1• .'! <.• •• • < : ι • • 

' < < } 1 * " 1Ρ ΚΑ κ ρ ΑΤΙ 6. 


« • 1. 


Ιοηι ΤίΓΜΜίι• ιη|«Ηιι ΙΐίΐηρΜΜ^'ί]Ηβ9ΐί^Μ0€:|49ΐϊ*φΐΤ 

(βπιηιαΐ: ^ΐΒΐιηΐ|ο»«ι ^Η«ί ίπ β««Μ)ιβ^ «ϋ/ΙΡί αίΜΒΟΐλ 
ύ Α ΰοαιηιΐιιί' ΙιοηΜΜΜΐ! ηαΐΗΐ•:; 8«ρηοΙι^ι|||Μ^ οφίρτ 

ϋι^ηι ι^Ι^<::ιιΙ.|«|«{;ΜντΐΜη:€θΐρΐΝΤ|ΐι« 

•ι^βηΜί^ . 0Η9Βίή» «οίοι ριιΐο .ρΐπ|11η ι^τ^ΐίοπι ία- 
^1ί$•λΐΚ Ιΐ€ΐι1ιΐ9 63φθτ1ιμιΐ) ϋΙ αϋιιΐ ιρ^βι^ ^|ιοοβ8«ι^ νίΠ ΡΙΙΑΕΕ4ΙΙ0, 

Γαιη νίΓίαΙββ ^ηI6I1^£^I||β^ ρβιιβι1»ι« γβ] <»^<쀫θ 
ζΤΛάηΛ 608 νοίβΐ, φΐίΐιηβ α4 Λθβοΐι^ϋ βΐ Κηώιή 
ρηββίΑοΙιβιιι ρ«ιι11αϋιη ιιβοβηβιιιη βι1, Ρΐβιίφΐβ ^αί. 
άβνΛ ιθ66Γΐο φΐοάαιη ηιιηοΓβ «ιιιΙ>ι^αιβφΐ6 ΙιιιύίΒυβ 
ίΐίοπιηι φΐι ιαίβηβΓβ ροβΙαΓαοι βχβοΐΐθΐιϋιιιιι Ιλίΐφίβοι 
β Ιοη^ΐηφίο νβηβΓ&ηΙαΓ: αοοαπιΙιΟΓβ οο^ίϋοηβ βΐ 
φΐ86 61^ ^ιίΑΥο ΓβΗ^αι&Γαιη {ρβΑΓοηι 8(α£ο ββοκ* 

ρΓ0€α1 α ββ αηιονβ&ηΐ^ ίη ιηίβ^^ιβ άβαιαιη κηρίο- 
Γΐΐϊΐιβ ίιιύϋαΓβ , [ηψηβηία €ΐ6βρΐ€6Γ6 ραίολπιηι βΛί^ 
ν^Χχ. ΙΙΗβ 8ΐυ(]οί ^πιίααι 1&ο6Γ61 ίοβ β§ρο «1) ίη- 
8(ιΙα{ο ηΐ60 ρποοπΐ &αιοτ6θ• 

Νεο (ΙβΓυβΓβ αίλΐβ οοβ ^αΐ βιιηίΐΜΐ οοιιβιΚβ β^ί^ 
(&Γ6η( ρβΓΐιοαΙα8ί[υβ ίΐίβηιαι ΓοΠ^ιιιβηιιη ΑβοβΓρΚΜ 
ρι^8ρΜΐ^ι4•ι|.^ ,^^ο <1β«ιοΜ»ϋΙ«ι[.ϋΐ6νΙ•.ΙΪηβφί8 ιη« 
7<»Ρΐ9Μρ φ»αβιΐΗΜ|Ιο : <8ίιη^^ ΐνβηίαι ίΙΙι 
•ορβΜ ΜϊΛ^ ΙΚ»«ΐ(Ι^Ι^ Η• 8(ΒρΐΜπι ,1 ΡβΙν. ιΙΜιιί, 
Αί(^ 9ΡύΑίΛΆ •ιβϋοι«*ί γ^Ι «|«*ωι βν^ΙβΙ» «νβίβιΐιΐβ 
ρφ4βΜ»ι > μ: «( :ΐι^Μ^ η^Μΐιο^ ^ 

«οϋ ^ίϊΤϋΐιβΜηΙο* ^ΐΜλίοπΜΐ >Μιΐ}Μ«τ ^βιββηΜ^ ν«- 
'^Ι' 68{|»1|||»Α{ βΐ (»1β8ΐ{ βΓΐΙιΐΜοηιιι >ρΐιο ηιίηο- 
ιΑ<8^ Μΐ»1ΐΐΙι«ΜΗ ιΐό8»Μΐ8 ΑϋϋΜΐο^ ΐ3^«<ιιΐι« Μβο Η 
4Κ¥Ιιιΐι. ' ^υιρρίΒ ιηοΐΜΠίΐιι Απί^ΐϋίΗιΐΐιτ 'ϋρή «η( 

νιη^ϋβ έιΐί^Ιοηιιιι ρο^^ΐϋ &Ιι^{«ιΙιμ^ *■»«• 
ς(ή2ΐι« ^ ιΐιιτηι βϋτΑ βιάβοΐϋ <<( βμ^Κμ 8^όΗβοΐ8β 
^χοηιβϋι ιη Ηί>β!1αιο οοΒΐ!ιί«ι^^ βΙο'Α^βαοΐΜΜ ύβπ* 
^Η ][ίθ8^Μ( Μΐιτ 1100. ' Ν1«ΐ€ΐ ιιιιηο Κοίιιαι ^μ^ 6Χ- 
ί^'* &<ΐϋ^α«ιίιιΐΐ ΚΙβηιηιήΙ βηι^«ϊιηΜΐο'' <κ>μΜ< 
Ι^βφήο ϋιοιβη Ηΐιβ ' ιΤοοΜι* 8ΐαΑ{# ρΐ^ίβΜΐ «81) ΡΚΑΕΡΑΐΊα IX Γοιη([αϋ λοαιιηαιιι 6( φΐΙ Ιιοβ Β^βτβηΙ οΐιιαβίηβ ρβΓ^ 
ίπιοϋβ {η Α€&ι1βιιιΐ8Γαοι 6ΐ €!^ηιη8$ΐοηιιιι »θ€ΐιΙοηιβ 
ίΓθ^βηΙιΐΓβΙιΐΓ• ΜαΜ βηιιη βοηρββΓβ ιπ βυηι βηθίο^ 
ιι( Ι&ΰβηι ροβίαηιιι ιιΐ6ΐηΙΐΓ« τβΐ βχηαιβιΐϋβ^ βΐ ιηοΐβ* 
β!36 ΙΐΗΐιβη, τβΐ άβ ίίνηο ΙκηβΙββ βηιάΐΐιοιιιβ Βηθίβ 
!ιηιιΐ€Γ^;«τβηΙ : ρλνοιββιιηΐ^ ηΐ; ηιι»η1αιη ροβββΙ ύβϊί^ 
€ηιβη(ΗιΙίθΓ8 Ιη^ιηοαίΑ β( ηβοβββαηιβ θηλητβΙιο&ΙΒιιβ 
θχρΗολΦιοπι 84 ΙεοϋΙληθυιιι πΙΙγο βΙΙιοβΓβηΙ} ρ&αύίο• 
τβ8 θ6η!({ΐΐ6^ ηΐ βι^^^ΙοΓαιη ροοί^ηιιι υιγΙιιΙ69 6χ- 
ρ6^^Iβ^^βIι(υ^ βΙ €[0βιηιΐ8ΐιι ιη οσιιϋ ΙιΙβΓΑΐαη 0^8€^8 
Ιοοαιη οΙιΰιΐΗΐβββιιϊ ΰΐβπι οοΐΐηβίκιΐιιιιι Ιοοβ ρ8ί6βο^* 
κ(. ν^Γυπι, ιι( οιηηββ ηοαηβτβ ηο ίσηοΐΐ βΙιιΙ ορίί• 
1116$ €|αοΙ«β^οιβ€[αβ «βΐ^ ηηϊ Ιαοι νβΐ οριΒπ» ϋΐιαη* 
(ΙεΙ βΐ βιηρΙαπΒΐ^ τβΐ 1ΐ68ΐιι» οΐιο ΙαχιιηβΙαΓ, ΐ|οι 
Πίλ το1ιιαιιη8 βιΐ)ςιιΐ8 ιη-βιιαιη βΐϋι ιιβαηι ρ8Γ8Γβ 0( 
φΐ8β ροβίβΓαιη βπηΐ^ €[ΐΐ8β άύΐΒύ οΚηΙβΓβ 6<1ίΙον^8| 
96φΐο 8ηιιιιο 6x^ηI6^6 Μ9ΐιιΐ68ΐ7 

ΙοβϋΙιιι ι^ιΙαΓ λαηο θβίβοίαιη ββΙ, ορΐηοΓ^ ΠΙαΒϋ^ 
τθοίΐιΐιηβηι 9 ^^^9 ^^ 8ηι§;αΐ8 ρο^ΐ8 6πΐ60θ6 ξ^βηβηι 
&ρ6βΐββΤ6ΐη9 Εΐβ^&ιη^ Ιβηιΐιοβ^ ΜθΙΐΰΑ ο&ηηιη8; βΐ 
ΐ3ηο ιηιΐιι ΜπΚβΓβΙη Ιβς^βιη ^ νίί ιιίβι φΐ8 &1ια€ΐ βιΐ8<* 
ί«Γ6ηΙ: — ιηΙβΓ^ηιη βηιιη ύβίΙβοΙοΓβ γιβιηιι ββΐ -^ 

5Π1ξ;ίΐΒ ρθβ48β €0 φΐΟ ΤΙΧΙββεηΙ ΟΓ^ίΐΙβ 8686 6Χ6ΐρ<^> 

τβηΐ. 8ΐη§(ι1ΐΒ ρΓ86&χΐ9 '^νο Γ6ΐ)1}111|ΐηΐΙ11 ιρβΕΠίιίι 
6χρΚ68ΰοηι τιηιη ιήαηίτβηι, διΐΐ(ΐ86 8ΐιοηιιιΐΥ6 βηηι- 
ηΒίκοιίιηι η8ΐ^Γ8ί(ιοη6β : ιότο^ ιίΙ ίη ΎΙϊ^ξίήά^^ Άά 
ιιΒβτίνβ 4ΐ8β6Γ0ΐΐ€Κηη ρΓ0Τ6€ΐυ8 8ΐιιή• Ιλ>€08 ροβίΑ- 
ηιιιι 8€)β^ 608 > φι» ΐϋΐΜ ίη βΙίί^ύΒηΜ ί^ηά^ν^ ρ»!•-* 

^«ΒΙ νΐβ6Τ6Ι|{||Γ ηΐ6ΙΙ1011ΐΙ)1ΐ68 6886 6ΐ ίιΐιΐϋ&ΐιβ ^βίβΰΐιι- XII ίΒΑΕΡΑΠα 

(6Βΐροηιηι ρηββίΐιβ βΐ ίοίτίαιιιιηΐιη ϋΜΜίϋΐιι ηιηκ 
ΒοηπίΜ €χ 8βΒ€ΐο ΜοββΓίΐιιι οοπίιιΐιβτηιο ^01 «ϋΐιοί 
ΙηοφίιΗίΐΒίβαι βΐ Γοιίιΐη^βοι κροΗΜ^ 4*μΗ! <£ 
ιτβ) ηβ^ϋιβ γ&ηίβηαβ οαηβ ΜΐΐϋΙαΒί ιμηι βΐΜΐ 1»ϋλ• 
Μ6Μ «ι 11(1 βροΓαο(Ι& ΒΒβΗοηι Ιταάΰο&Ι. 

ΝοτβηιΙΐΓ. ΜΟ€€€ΧΧΧνΐΙΙ. Ν π• ΡΟΕΤΑΚϋΜ ΙΑΜΒΙΟΟΚϋΜ ΚΈΕίαυίΑΕ. 12 
Ι• ΑΓ€ΐιΟθ€ΐι1 Ραιίΐ. 5ιιι^&8 8Χ Αείίαηί, αΙ βοβριοαηΙϋΓ^ Λ^ρϊ ηρο^ 
ψύίας ΙΆτοι '^ρχί^'Οχος. 'Ότι των σπουδαίων ουΰί 
θανόντων οΐ &έθΙ λη&ην τί&ίΊΠται' ^ίρχίλοχον γονν ποιιι* 
χψ γενναΐον ταλλα, η τις αντου το αίσχρο^τΐίς χάί το 
Χίαο^^ημον αΐ^έλον χαΐ οίονη χηΧϊδα αΛορρνψαι^ 6 Πύ•*• 
Λος τ^λέπ^ τ£&ν(ωτα χαΐ ταντα ίν τω ηολίμω^ ίν&α 
ί^μον ξυνος 'Σννάλιος. χαΐ οτί ηχίν 6 άποχτίίνας 
βίτόν, Καλλώνδας μ^ν όνομα, Κόραξ δέ ίηωννμον^ 

(^V^ηβI11)β^11. Ρΐαΐ. ίβ δ. Ν. ν. 360, Ε.) του 
Λον δίόμενος υηΐρ ων ίδπτο, ου ηροςηχατο αντον Ίι 
Ών&ία ως ίναγη , «λλά ταντα δηηου τα ϋ-ρυλούμένα 
ανηηίν. (Μονσάων '&ίράηοντα χατίχτανις' ίξ^&ί νηον.^ 
ο ίί αρα ηρο^βάΐλ^το τάς του ηολίμου τνχας χαϊ ίλ^' 
/'ίν, ώ^ Ϋΐχέν «ς αμγίβολον η δραύαι, η Λα&πΡ οσα 
«ίϊ^α^ί, χαϊ ηξίου μι) αη^χ&άν^σ&αι τω &ίφ, η τψ ίαν- 
τον δαίμονα ζη^ χαϊ έπηρατο , οτι μη τέϋηρα μάλλον ^ 
^ίχτηνί. χαϊ ταντα 6 &66ς οιχτίίρη χαϊ αντον χίλίυπ 
Ά&ην ίΐς Ταίναρον^ ϊν&α Τιττίξ τέ&αηται^ χαΐ μ^^ 
^ΛΪβύΒ^αι την τον Τη/,ΜίχλΗου ηαιδος ψυχτ^ν χαϊ ηραυ" 
ναι χοαΐς. οϊς /ηέίσ&η' χαΐ της μηνιδος ττ^ς Ιχ τον 
Λον Ιξάηης ίχένηο» Και ηαροιμία' *ΑρχΙλοχον 
^«ΤίΓς ίηΐ των χαχηγορων χα\ Χοίδορων. 

12* 172 Ατοΐλϋοοίιί ΕΙβ^ΐΑβ. 

ι. 

Χίά Μονσίων Ιζοτον δωρσν Ιηισταμίνος* 

2. *Εν 8ορΙ μίν μοι μάζα μψαγμίρηφ ή^ δορί-ί* Οίτος 
^Ισμαρίχός, τιίνω δ* ίν δορί χεχλψίΐΗ>ς» 

3. 

()υ τοί ποΧΐ ίηΐ τόξα χανυύοχαι σνδί ϋ-αμαάί 
σψ£νδ6ναί9 ^ντ αν δη μωλον ^^ίρης σνράγτι 

ίν η^ϋω*- ξμρεωρ δέ πολνστονον ίσσεται ίργον' 
ταύτης γάρ χπνοί δαίμονας ^ιαϊ μάχης 
Βδίσηότα^ Ενβοίης δουροίλντοί. ΛΓ€ΐ»ΠοΰΙιί ΡλΓϋ ΕΙββΜπιιιι Γγ. Ι. ΑΐΗ«ιι. XIV, 6Τ, & 
*^ρχί^οχος αγα&ος ων ποιητής πρώτον ^χαυχησϋρτο η 
δννασΰ'αί μηίχΗν των πολιτικών αγώνων ^ όηττ€ρον ^' ^ 
μνήσΰ-η των πίρΐ την ποιητιαην υπαρχόντων αντψ, λί/ω^' 

ΕίμΙ ί ίγώ '&ίράπων χτΑ. Ββοβρί βοπρίοη» Ρ1β(αγ(^ 
ΡΗοο. VII. βΙ ΤΗβιηίϋϋ ΟγεΙ. XV, 185, Β. \ίά€ II. ^, 6β. /Τ» 
418. Ν, 166. ΤΗβοκη. 980. Ρίηύ. 01. VI, 17. Αΐίθ9• ^ίθ7ο Ρΐαΐ 
ΤΗβη. ΙΙ1α(Ι νβΓυιη ρΓορίβΓ ▼. ^ιράπων. ΗοιηβΗΰαβ ΜλΤ^ίΐβ^• 
Μονσάων ί^Βράπων χα* ίηηβόλου * Απόλλωνος, ν. Ν&6λϋ €1»ο*• 
τίΚ 106. 

Ργ. 2. ΑΐΙιβη. Ι, 30, Ρ. *^ρχίλοχος τον Νάξιον οΐρον 
τοϊ νίκταρν παραβάλλει, ος χα/ πού ψησιν' Έν χτλ. Οββίί» 

λΗ, ιηίΐιί β8( δόρν, νί<Ιβ Η}τΙ)Γίββ ΓΓβίβηβίβ δ€θ1• Αΐΐι. XV, β^^• 
Ρ. Ββ νίηο ΙβίΒΑΠΓΟ Οϋ)'⧕ 1, 194 βςς. 

Ργ. 3. ΡΙαίβΓοΙιαβ ΤΙιβ?βο V. Οι ^'^βαντίς ίχείραντο τι^^^' 
τοι της Χίφαλης τα πρόσ&£ν μόνον οντες πολεμιηοΐ χα< ο/'- 
%{μαχοι χαι μάλιστα δη πάντων εις χείρας ω^7σ&Μ το'ν 
ΙναντΙοις μψαθ'ηηότες , ώς μαρτνρΛ %αΙ */ίρχίλοχος ^^\ 
τούτοις. Ββ ΑΙ>ΑηΙίΙ>α9 οπι^εν χομόωσι ν. II, β, 541 €9Β 
'^οΗοΥϋβ• 4. ΗββχοΜαβ δαίμων' δαημων. Ηηίοιί. Ορρ. 311 
ΗοιηβΓο άΐμων. ΑΓοΗίΙοοΙιί ΕΙφΜ. 173 

4. 

Ά)Χ α/§9 συρ νώϋ'ωνι &σης ΰία σέλματα νηος 

φοίτα χαι κοίλων ηώ/ιατ αφ^λχΒ ίτά^ιυν, 
αγρί& ί* οϊνον ίρν&ρόν άπο τρυ/ϋ^' ουδέ γαρ ημείς • 

νηφην Ιν ψυλαχιι τΐ^δε όννησόμιΟ'α» 

». 

*Ασ7ΐίδί μίρ Σαΐίαν τις ετ^άλλ^ται, τ^ν ηαρα αάμνί» 

εντός αμωμτμον χάΐλίπον ονχ Ιβ'ίΧων* 
αυτός ί* εξέφυγον Ο-ανάτον τέλος* άσηϊς ίχείνη 

έρρέτω* έξαντις χτηαομαι ου χαχίω. 

6. 

Χπνια δυςμενέφν λνγρα χαριζομενος. Ργ. 4. ΑΐΙιβη• XI, 483» Ο. Μνημονεύει του χω^ωνος χαΐ 
'^9χίλοχος εν ελεγείο ις ώς ποτηριού, οΰτως* *^λ1' 

α•/( χτΑ• Α1Ιβ§οπ&ιη οάοηΐΠΓ Οηηηηβ δ^ιηΐιοΐΐ. Ηί•<• ΙΛϋ. 
6γτ. ι, 43. 

Ργ. 5. ΡΙηΙ&τοΗπβ ΜοηΙΙ. II, 239, Β. '^Ιρχίλοχορ τον 

:ίθίη;ιην ίρ ΛαχεδηΙμονι γενόμενον αύτης ώρας έδιωξαν , δώη 

η(γ¥{Λσαν αυτόν τί^πο^ηχότα ως χρειττόν έατιν άτϊοβαλείν τα 

ί^Χα, η οποϋΌνεΊν. ΑβνπιηΙ λΐϋ, υ( ΑΓίβΙορΗ. Ρμ. 139Θ• ρηυβ 

ΜεΗοη, Ιβϋίαιη νοτβιιιη υβςιιβ &ά ▼. τέλος ββχΐυβ £ιηρίΓ. Ρ]γγ• 

ΓΐιοΒ. Η;ρο(7ρ. III, 24, 1Θ1. δοΙιοΐΜΑΓίβΙορΙΐΜΐίβ: Οντος ό ^^ρ- 

ν^οχος ίξηλ^εν εις πύλεμον εν τζ ηρος Μαΐους μάχτί (εστί 

^ί ί&9ος θρ^χης')^ ΧΛ^ φοβηθείς ιφνγε, ρίχΙ^ας ίαυτοΰ τα 

^^Ι^' αύτον ονν διαβάλλων λέγει, Ββ 6«ίί8, ββη(« ΤΙιγμϊμ, 

ν. δίΓΛο Χ, 457. XII, 649. 4. ΥοΙβ© εξαΰ^ις: €θΓΓ«χίΐ 
8εΐΜΐ^βΓα8. ΟβίβΓυη βί ρΓορίβΓ Ηαββ ^ίβΐίοΗΑ Ιιίιεβ<]Αβιηοαϋ υΓΐ>«• 
αραίβηβΐ ΑητΙιίΙοοΗυιη — ηβο οΓβάο βχραΙίβΜ, ςυί υιχ ιιηςυΑηι 

δρκη&ηι νίιίβηΐ οοιιΐίβ — , ςαί ούχ έϋ^ελοίν β€υ(αιιι ΓβΗ^αίβββΐ, 
ίοίυή& «χριιίβηιιι!• 

, Ρ'. 6• 8^Iκϋ. 8ορ1ι. £1. 95• Αει^ια ^ Αρεως τραύματα χαΐ 
?όΐΌ*• ΚαΙ ^Αρχίλοχος- ΞεΙνια χτλ. νίθβ Γγ. VIII, II. 
Μ«β«ΐαβ ΑμΙι. ΡΙ»Ι. VI , 9. ^ίούς ητεροεντας ολοα ξε/νια δυς- 
μ<»*σ». ΕιΐΓ. Η€ΐ. 479. 174 ΑγοΙμΙοοΙπ £ΙβςΐΜ* 

7. 

ΜσψΙδη, δημον μίν Ιηιρζηαι» μΛίδεώηαν 
ονδή^ μν μάΧα ηόλΧ ίμιρο^ι^τα ηά&οί. 8. 

Κηδ€α μίν ατονόδρτα, Π^ρίχλέ^ς, οντί τις ααχϋρ 

μψφομ^ος ϋ'αΐί^ς τέρψηαι ούδί ηόΐίς* 
τοίονς γαρ κατά κύμα πολνφλοισβοω &(χΙάσσης ^ 

ίκλυσ^ν^ ρίδαλεονς ί* άμφ οδύνρς ϊχομίν 
^πνεύμονας* άλλα ^«οΐ γαρ ανηχέστοίαΐ' κοιχοίσιν, 

ω φίΧ, Ιπϊ κρατ€ρην τλί^μοαύνην €&€σαν^ 
φαρμακον' αλλοτΒ δ* άλλος ξχπ τόδδ* νυν μίν ίς ημίαί 

ίτράτΐίϋ^, αιματόεν 5* έλκος αναστένομαν, 
ίξαντις δ* ίτέρονς ίτζαμίΐ'ψιταν* άλλα τάχιστα 
ΪΟ τλ/}τ£ γνναικπον ηέν&ος άηωσάμ^νοι. 

Κρνητωμεν δ' άνιηρά ΠοσΗδάούνος ανακτος 
δώρα, ' 
Ιβίαβ. ΚαΙιηΙίβιιίυβ δηλημον ίπίρ^^σιν, Το^βΊβ δεύ.ον μιν Ιη 

Ργ. 8. δΐοΙ)Λβυ8 ΡΙοΓΪΙ. ΟΧΧΙΥ, 30. '^ρχ^λόχον, Ό^ 
ρΙοΓ&Ι ροβ(Ε ηιί«6Γΐαιη οίνιυπι ηυοΓαηά&ιη βιιοΓυιη η&υΓΓβςίο βΐ»- 
βυιηρίοΓααι, ίη ςαίίχοβ η&πΐυιη βοΓΟΓΪδ ίρ^ΐυβ ίαίβββ ΐ68(&ιυΓ ΡΙα- 
ΐ8Γ€ΐιη8, ν. Γγγ βςς., ββά ί(& (ΙβρΙοΓΛί, ιι( &<) ίΓΑΐιςυ2ΙΙί(&(β«ι ίπΗ 
ιηι Η Ιιί1&Γί(Β(θΐη Γβνοο&Γ^ ηίΐβΐϋΓ. Ιρ50πι η&υίΓ8§ίυιη ρο€ΐβ, «ί 
Ι,οη§ίηο €Γ€(Ιίπια9, Όβ δυΒΙιιη. Χ, 6., βίΙυιηυΓονβΓαΐ ι«ιΐι 58ρί«α^ 
ΐβΓ €ΐ ηιο()ΐ€6, αΐ ον9έΐ^ φλοίώδίς η ασψνον 7] σχολικό» ιοβι^ 
βΟϋίδδβΐ, % ΜαΙίΐ ςοίβ τί'ρηίται. ΥαΙ^ο οντΒ, Ιϋικ] ββίβίοΓίϋί 

ν^• 7. τοάβ, Αοοϋ^ φιο ηο$ ηηηϋ ΰοηβίεέοψιηη' ΰαη^κίστορ ηαχό^' 
\Ίάθ δοΐοηίβ Ε1<?β. &. XI, Ιό. II. 12. Αΰ««4«τ« ίαββί « 
Β€ΐιοΠ. Αρ9€Ιι. Ργοπι• 69. Το δωρεάν ΙπΙ συμφορϋς λαμβάί^^- 
τ«* >ί«ί ίπί ΧΛίβοί/, ω^ χ«ί '^ρχ'^οχο^. Κρνητομίν «ρ* ΑτοΙιϊΙοοΙίλ Εϋ^Μ. 175 

0. 

Πολλά 3' ίίηΧοχάμον^ πολίης άίος ίρ ηΑάγ^βαΗ 
ϋ•ιασάμ€νοί γλνχίρόν νοατοικ 

10. 

ΕΙ %άνον Χ€φαλην χαϊ χαριιντα μίλια 
'Ίϊψίαστος χα&αροϊαι^ ίρ αμααιΐ¥ ^αμψδπονίι&η, 

11; 

ι 

Οντδ τ$ γαρ ιά&ίων ιηβομα^ ουΫί ΜοαοΡ 
ϋ-ησω τιρηωλάς χαΐ &αΧίας ίψ6κέίν• Τϊοσαδώνος &ρ. 9. Οοα• βιιι«Β4β(1ιι• ΜΓίρύι £Ι#§ηι •€ε6Β- 
9αι4& βπΜΐ. ΊΛίίή ιηκΙιίΐΜΐΚ κρύτιτο/ΑΑ' ά¥ίαρα Ποαίδωρος ▼«! 
χρνπτώμΐν άραδρά Ποσειδών ανίατα δ.^ τβΐ κρντηώμΐρ ά»ϊ- 

^ρά. Η^ηακηηηΒ ΚρνπτομενοΦς νοΙβίΜΐ. ΡπιΚη. 8€ΐ{>βιιΐΒ 
ςοοςτιβ «ά εοη^ΙβικΙ» ηαίίίύ Ν€ρί%αη ΐΜΐιηΦτα {ν,\Α ίχ,Κί β3^{«1; 
ή ΐ(1(ϋ1ιιιη €8861^ αη ιηΜβι» «•Μΐι( ΠοοΗδάηΐΡος 'δύίρα, το 

γΧντίύπιχρορ «Ιίοΐίοηίβ βχίιηίβ «ιΙβτβΓβίπΓ. Β^ηί^ιιβ ηρυτηομά^ο&ς, 
ςαοθ Μ η 1ιΙ>Γ0Γυιη ςοί<ΐ6ΐιι βτΓοι1Ι>ιιι Μΐίι ρηβιΜϋ ΙίλΙ^Ι» 

« 

Ργ.9. 8<Ιιο11• Λρ. ΒΙι. Ι, 93^. θΜσσάμίΨΟΑ,' ίξ'ώή^ 
<τ<ως άηίλαβ6νίί99 αΗησα»τ$ς' ^ίσ&α$ (1. ^«σνκσύ^αι) γαρ %6 
Μχηνοί Λ$ύ ίΧέτινσοΛ. Καί ^^ρχίλοχύς' Πολλά ί %χΙ. 

ν^Ηΐτ «χ ^€•€Γίρ(ΙθΒ• ηβοίηβ" «>•«• ^οχ νοηίο^ίφ,ου , ΐΜάο 
Μοβ «βΙ, τ«ίβηΚΝαΒΓ α4 ηαιηβη ηβηηαιη ηβκίο ς|ΐο4 •Ι^ Μοίί• μι- 
νοαίΒίΒ.. ΧΙιϊβπ|Εΐάο• Ινηλοκμοι,ζ τοίβΐ)•!• 

^Ρη10• ΡΙαί&κΙι. ΜογαΙΚ II, 23, Β. ^^ρχΐίοχο^ οται^ 
τον «ν^ρα τ^^ άδδλφης ηφαρ$σμίρθν Ιν. ^^αλαττ^ 
χα2 μ^ ινχοΐβ%α νομίμου ταφής Α£/)2 φ|»ΐ7^•οϋ^ΐ' μ<- 
7ρ««τ«()θν αΐ' τ^ιτ σνμφοράν Ινΐγ%ί7ν , Εί κιΐ^ου 
χιλ., τδ'πί;(> οίττω^, οι5 ιΛ* ^ίοι/ τιρο^ιγ6ρ€υβ9Ρ, ' 

^ Ργ. 11. ΡΙηίΑΓοΙι. ΜοΓβΠ. Π, 33, Α. Β. Ό * Αρχίλοχος 
^ ίηα^ΗίΜ ^λυπονιαίΗίς μί9 Μ τ(ογ Μρί ?ί^ ,α^^^φ^Ιύ 

λ(;πΐ2ΐ» μάχδα'&α& δ$α¥θ<ίνμ&^ος* αηίαρ μΐίντοι \ογο9 ίχονσκρ 
«(ί»2Χί>• Οΰτ§ ΐίτλ. 176 Λτοΐαΐοοίά ΕΙ^ββι 

12* 

Πάΐβτα μάνος ηνχη * βοιοχοίς μ^Ιίτη τ^ βροτ^ίη• 

15. ~ 

Πά^τα τύχη χαΐ μοίρα ^ Πίρίχλίί^^ αρδρΐ δϋωβι^. 

II• '^πίγράμματα• . 

14. 

Υψηλούς Μέγάημον * ^ρ^ι^ο^ροίΛντα τ^ ^άξον 

13. 

*ΑΧψβιη π}Μχάμων ίδρην ανί&ηχε χαΐντηρην 
'*Ι1ρΐ}% ^ΐβπρ^ίωρ έντ ΒΜνρησβ χάμωΡφ 

ιβ. 

Συχ^ ΤΗ^ρα/η ποίί^τ^ βόοχονση χορ^ύνας 
έν^ρ^φ ξ^ίίΗΜ^ άίχνρί^ί υαακ^ίψ 9'ν " ί Ι ' Ψ » ηψ%.ν^ 441. ΙΙΐβΓ^ηβ ηύχπ βροτο7ς: €«ϋίχ ν^Μΐυβ δεΝοΗ<- 
ϋΜ %•ητίΐ!ίς^ φΐΑβ τυΙ^&αι β€Γ}ρ(ιιη β•(: ΑΜα* τ^ύχ^ύ, ϋ βί^^ 
τ•»ς μίΐ. δέ βρ. ΡΗμ τ^ οηίιίαιΚ Ιγμ ΙιΒπ» ϋιΐΜΐ τ« ^^Ρ• 
ΜΓΐ^ηΐ. ΜΜΗί βροτοίς *ρτορΗΐ ««ηιιβηβ βρ^^ίη ίΐΑ§ί(Μ τΜνΜ^ 
8«^Ίρ§«ΓΒ( ΑΜ;ΙηΐΌοΙΐβ9, ηϊ$\ ΪβΗογ, τενχησι τβΐ ι1Μ};|^βι;<» /??«- 
τοΓς. Αη τ€ύχ€6 βροτίο^^Ι Ρβ ««ηΐβπΐΐΛ τ. ΚυΙιιιΙι^η. 2α Χ^* 
οορίι. Μ«η]θ). 301. 3ε^η€ί(|6ρ. 

Ργ^ 1^. 6ΐο(>. %^\^^, Ρΐι^β. VII, 3. Ραβί&β ηοηβη βοο 
ι^οιημ&ι'<*ΐ. ΡιορίβΓ Ρβηείίβ ιη«ηιίοηβοι, ά^ ςνιο ν. Γί. 8., &<1»('ί- 
ρ5β^Μ^^'Α^^IΗΓο^Ηο, Νο^μ Ιι&βο ▼Iά(*ιι1^ Α-φςοΗίΐιΐι II ρ&ΓΟιΙί« «β^^ 

Π, ^ϋηιγράμμρίτα. Ερ. 14. ΑηΐΙι. ΡβΙ. νΠ, 441. ^(ί 

Λίί'/άτίμο» χμΐ ^^^ρ$στοψώηβ Ναξιους, Οοά^χ γϊ: εοτταύ^ 

Έ\η^τ, Μ. ΑϋΜι^ ΡιΑ. νΥ, 188• *^4ρχΛΐόχαυ. 

Έρί^Γ. 16. ΑιΗβη. XIII, 594, Β βςς. ΜαρτυρεΊ χ»1 *Α^ 
Χ^^οχος η^ρί αύϊης (ΤΙλ^Ζ/ωι^ο^ πιβΓβΐηοιβ, ςααβ «5 Ιοηίΐιο' 
Πασ*φίλη τοΰΐΐ&ιβ €«() Ιρ τούτοις^ £νηη »?2, £βΙ •ιιΐο<^^^ 

4ί8»ΐΜ» ρρ«(•« ΡΜίρΙιϋιιιιι 8ΐιβί)Ι«ηΐΜ. ΔγοΙιιΙο^ ΙαΙι^Ι)!. ΙΤ7 ΠΙ. '^Ιαμβοι• ι • 17. Ου γά{ΐ τι τιαΧος χ&ζος ονδ ίπιμερος 
ου^ ϊρίχτος^ οίος άμφΐ Σίριος ροας. 


18. 

ΙΙδβ σ ωστ όνου ραοχις 
ϊσημίν νλης αγρίας ίπίστεφης. 

19. 

Κλαίω δί Θάαοσν^ ου τα» Μαγνητών χαχά.. ΠΙ. "Ίαμβοι. Ργ. 17. ΑΐΙιβη. XII, 523, Ο. '^ρχίλο^ 
χος δ ποιητής ύπβρτ&Θ'αύμαΆ^ την χώραΐ' των Σιριτών Λα 
ν\¥ ίύδαιμονίαν' ηίρΐ γοΰν της Θάσου λίγων ως τ^οσονος 
ρίσίν' Ου γαρ χτΧ. ώρομάσ^η ό\ή Σι ρις, ως * Αρχίλοχος 

(^^σιν, άτϊδ ποταμού , τ. £ΐ. Μ. 714, 14. νί()6ΐαΓ ροβίβ €ίνί6υβ 
8018 Μ4Μ0Γ ίυΐ986, Μοπ αΙ ΤΙΐΑ9ΐιηι, ηά ίη δ1πΐί4€ηι ιΙ«(Ια€£Γΐ*ηΙ 
€ο1οηοβ, ςαο ςυίάβαι ΰοίορίιοηϋ Ογ^β ΙιγάΪΒ Γ«^ηΑαΐ€ οοηΓυ^ί^^ 

8€η(, ν« Ι^ϊ^ΙμιΙιγ. ΗίβΑ. Κοηι. Ι, (^2. 1. ΙαϊΜ έφίμ$ρος. 

Έτ, 1Β. Ρ1αΐ8Γ€»ι. ΜοηΙΙ. II, 604, Ο. *^ρχίλοχος της 
Θάσου τα καρποφόρα χαΐ οίνόπίδα παρορών δια το τραχύ 
'ΛοΙ ανύμαλον δΐίβαλί την νησον, ππών' "ΐχδε χιλ. 2, Νο- 
Ιίβ Λ'/ρΙης^ Ιπιοτ^φης, Βαΐΐηι. Ι.6χί1. Ι, 98, 

Ργ. 19. 8ΐΓ»1)ο XIV, β47. ΚαλλΊνος μίν ως ίύτνχούρτων 
ηι των 3Ταγν7^των μίμνηται χαΐ χατορϋΌυντων ίν τω προς 
*£φίσίονς πολίμω , *^ρχίλοχος δέ η δη φαίνεται γνοίρΙζων 
"ίτιΐί γινομένην αύτοίς σνμωοραν. Κλαίω χτλΐ ΗΰΓ&€Γιύ€β 
Ροής ΡοΙ. XXII. Οί Μαγνητδς δι ύη^ρβολην ατυχημάτων 
(Η. β. άοδβημάτων) πολλά ίχαχώ&ησαν , ο&ίν χαΐ ^ΑρχΙλο- 
ΙΟζ φησιν' ΚλαΙίΐν θαλασσών ητλ. 1)Ίχ\ί ρο€(& άβ 
νβρα, ςα&β Μ&£;ιΐ6ΐ69 ρβΗίιΙΐΐ €ΐ ΟοΙορΙιαηβιη, τ. Τ1ΐ60βη« (Κ)3• 
θΐ]ί(]β•τά Μ. καχά* ^*πι των μεγίστων χαι αλγεινοτάτων χα^ 
χώΐ', παροσον ούτοι άσίβήσαντες ιΐς &ε6ν πολλών χαχών 
^ηιιρά^ησαν. Υΐάβ ΡΐΑοοΙί. €α1Ηο. 90. €α6«ιγ. 4β Ο&ηηηϋ. 
6πι«€. Ε1β£. 61 8<ι<ι• €6(6Γααι ΊγΓνίϊ^ιίίοΒ ΚλαΙπν τά θασίων, 
ον χα Μ, χ, Αΐη ΐιΠίβΓ. ΙΤ6 ΑΐΌΐήΙο^ Ι&ιηΐΐ». 

20. 

> 

Και δη ^ τίίχονρος ωστ£ Κάρ χίΛησομαί. 

21. 

Ου μοι τα Γνγ^ω τον ηοΐνχρνσον με?^$, ουδ αλέ πω με ζήλος ουδ αγαιομίχι 

&εων Βργα, μεγάλης δ* ουχ ερέω τνραννίδος* 

άηόπρο&εν γάρ Ιατιν οφ9•αλμύν εμων, - 

22. 

Ό δ' Άαίης χαρτιρος μιιλοτρόφον. 

23! 

^^ναξ "Απολλον^ χαι συ τους μίν αιτίους 
πημαίνε χαΐ σφεας οΐλν ίίαηερ οϊλνεις. 

24. 

ϋϊηι» Αυχάμβεος παΐδα την νπερτερψ. Ργ. 90. βοΙιοΙΙ. Ρ1»ί. 322. ΒβΙίΙίβΓ.^ ΚαΙ το ηαρ *Ομηρ(γ 
{ψ χάρος «?σ|ί (II. Ζ, 378.) ερ «α τυχόιη:^ τινές άχούονσι. 
Μψνητΰϋ ί αυτής ^^(ίχίίοχος λεγωρ' Κ(λϊ δη χτΑ. 
Υίάβ \νίη€ΐ£6ΐιηιιαη. ΡΙαί. Κυιΐιγά. 63. 

Ργ. 21. Απδίοΐβίββ ΚΗβί. III, 17, 30. ^Αρχίλοχος πο«ί 

Ιίγονΐα Χαρϋίνα τον τιχτονα εν ιάμβφ, ον ή άρχή' Ου μο» 

χτλ. ΡΙβηίοΓβ 'ΡΙαί. ΜογλΙΙ. II, 470, Β. 1. ΗβΓοάοΐσβ Ι, 12. 

3. ϋεων εργα^ εοΐ^ηι €ΐ 8ΐ(11α8 βί άβοβξίεηϋα €€ΤΙ%8 ΤβηροΓα 

Ργ. 22. δοΐιοΐΐ. Εαη Μβά. 713. ^ΑΊαί τον εγκρατή λε/ονσί 
τιαρτερον. ^Αρχίλοχος* Ίΐ 1!^ ^Αοίη τε χ. χτλ. Επιβη- 
<)ανίΐ Ε1ιη5ΐ6]α8 βΐ Βυΐίοι&ηηπβ βχ δείιοΐΐ. 0(ΐ788. Ο, 534., ηίϋί 
ςυοά τε 'ρβΓρβΓ&ιη ββπτ&ΓυηΙ. €οιηρ&Γ& Αβδείι. Ρ^Γβ. 749. εν άνδρα 
ηάσης Αοιάδος μηλοτρόφου ταγδΊν. Ογ§αα ίηΐβΐΐί^ο. 

Ργ. 23. Μ&θΓθΙ)ία8 δ&Ιυηι. Ι, 17. ΑΙϋ ϋο^ηοτηίηαίαη ΑροΙΗ' 
ηβηι ρηίαηί ύς άπόλλυντα τά ζωα; €χαηΪ¥ηα{ βηιτηβΐ ρβΗηϋ αηί- 
ηιαη(€9^ ϋκιη ρ€8(€ΐη %ηί€ΥηρέΗ€ οαΙοηΒ ίηιτηίΐΐϋ; «/ ΑνΜίοΰΜιιβ: 
"Αναξ -Χτλ, ΟΓγ. Αββοΐι. Λ^αιη. 1091. Μυ«)ΐ6Γ. Όογγ. Ι, 394 βφ 

Ρη 24. δοΐιοΐΐ, Υβη. Α. II. Α, 786. '// διπλή, οτι. Αρχί- 
λοχος ύπερτεραν την νεωτε'ρίχν εδεξατο' Οϊην κτλ, «ηί 
του την νεωτεραν, δοΙιοΠ. Β "Ιωνες την μετε'ωρο». Ο^ηβ 
ηαίν Μοίον^ηι ραΙ&ν€Γίιη. Είπίδΐβ]»» ιιι&1ί€ Αυχάμβεω, ΑνοΗοοΙιί Ι«ηαή. 179 28. 

*Η ίί οΙ χόμη 
ωμούς χατεσχίαζβ χαΐ μηάφ^α, 

2β. 

*£σμνρΐ4ίμένας χομας 
Χ(ά στη&ος, ώς αν χαϊ γέρων ^ράααατο* 27. 

Οΐίχ αν μυροΜΐ γρηΰς ίου9 ηΜφ^το* 

28. 

"ϋσηίρ * ανλω βζΰτον η θρηΤ^ οΛτηρ 
η Φρνξ !β^ζ€^ χνβ^ ίΡΙΡ ηοηνμίρη. Ρη )& βγοββιηβ Ι#βαά. Ο&ΐν. 75, Β. \4ρχΙλοχοζ ίτταινί^ 
οας τηρ χόμηρ , ίπαίρέΐ μέρ ονσαν ί» εταίρας σώματι^ ΙίγΗ 
δΐ οΰτως* 'ΙΓ ϋ χτλ, % ΙΑΥαϊ χατασχιάζα, ΟοΓΓβχιΐ Β^ηΐ^ 

1β)ο>. 

Κγ. 3β• ΑΐΙι«ι.Χν,688,0. Αρχίλοχος ϊψη* '£σμ. χτΧ. 

Ργ• 27. ΑΐΙιβη. XV, 688, Ο. Τω του μύρου όνόμαη ηρω- 
τος ^Αρχίλοχος χ(χρητα$ Χιγων' Ουκ αν χτΧ, Ι^^βΙι&ΐαΓ 
γ^ανς. ΙηΐβΙΗ^ι^β: «/ μη φρίνώρ άτΐίσφάλης, ούχ άρ χτλ. \ϊά9 
Ρ1υ(. Ρβτίοΐ. XXVIII. 

Ργ. 28- ΑΐΙιβη. Χ, 447, Β. Τον χρί^ίνον οΊνον χαϊ βρΰ^ 
το¥ τινις χαΧονσίν. ΆρχΙλοχος' "Ωσπίρ χτλ. ι. τιαρ* 
αίλοί Οίη<1θΓίίθ8 €1 Ηβηη&ηηιιβ Οροβσε. V, 28. Θρηι'ξ δο&1ί§βΓ: 
]ίΙ>Η θραξ. Τοαρίη3.Μπ«ρ ηρος ανλόν, 2. Ι•ί6π χνβδα 9 
ίΐν^ χύβδα ην» £αΐ6ΐι^&νί( Τουρίυβ. ΑάΒ€\\Λ ΒΓυηε>(ϋ βΰΓίρίοΓλ 

ονηίρ προς αύλον χτλ. ρο€ΐ& όίοβΐ: ϋδίαιηφΛ€ ν€ΐ ΤΚναχ λοηίο 
ν€ΐ ΡΗίη^χ (Β&υίΜ ίιιι«Πί£β, ίηβιηϊ 8αΙ>β6Πϋ ΗοιηυοΜίΙοβ) αά ΜοηνΜ 
α^αταιη €€τ€υί8ίαηι λα«η>6α/, ρνοηα (3εΙιο]Ι. Αγ. £ςς. 364. 8σ- 
ρΙίΓο δ€ΐιοΗ. Απ8!. 1»γ9. 17. ίνϋ^άΰί χυπτάζον^τ^ πλίΐσταί γύναια 
Χ^?.) ού€ταΐΜίΐΗΓ (ΝβοΙ>α1β!). δι 8€Α]ΐ£βΓυιη ββςαβηβ — Ι8 ίΐίπαρ 

γαρ αυλφ Ιβ^ίι -<••, 6χρ1ίε^))ΐ8; €0η^ηίηιβ€€Μ €0 ηιοάο $αίαρ€η9 
ηΐΗΐ{€τ^ ^Ηύ ΜίρΗοη€ ατηΐΒίαπί Ηαητϋ ΤΗναχ ν€ΐ ΡΗιγχ , {ρ9α φίο^ 

φΐ9 8α^€η9» 0Ι>5ΐ&Γ6 γΙιΙβίϋΓ Ιιηρ6ΓΓ£€(ιιιη. 06 ν. ?βρυζ6, ν. Ηιΐ8ΰΙιΙ(. 
ΑμΗ. 1,1(4. 21 189 Λτβ1^ο(4ά Ιβηλίιΐ 

ΠίρΙ σφνρον ηαχΛχ^ μισητή γυνή» 

30. 

Κατ οΊχον ίστρωφατο δυςμ^ς βάβαξ. 

51. 

ΈβΛ δ" Ίχίϊνος ου χαταπρο^ότοΗ. 

32. 

Προς τοΐχον ίχλίν&ηΰαρ έι^ ηοΛη^χί^α. 

39. χηλίονος ίπλημνρον 6τρν/^ό^ον• Γγ. 39. δοΙιοΠ. ΛΗβΙ. Αντ. 1619. Μ να ητ ι αν οί μίν τιψ 
*^4ριστοφάνην (Β3^ζ&ηΐίαιη) την €ίς τα αφροδισία άκρασίαν, χαι 
το ΙΙ^ρί Χ7^• όντως ίξψ/οΰνται. ΛγοΗιΙοοΙιο νιιιι1ίε«νί( ^Α^οιΗ 
βίαβ, ςοί 16816 8αι<1& τ. μνσάχνη ιηίτ^ίήοΒΏϊ παχίΐαν νο€8Τ€η(. 
*Έν παροιμίας μέρπ λεγόμΒνον &ί( ΡΗοάυβ β. ν. Μισητή, %^ά^ 
μ^τη ουιιι Τι^ρΐιοηβ ΑιηπιοΒη β. ν. Μισητή* ή αξία μΐβους' 
μισητή δέ η χατηφ^ρης προς σννονσίαν. ΟΓγ. ΤΙιοη. Μ«β• 
240, 11. ν&1<ΐ6 ίη 1&υ()6 τβίβηΐ^αβ ιηυΙίβΓββ χαλλίσφυροι, ίν- 
σφνροι. 

Ργ. 30. Οηο Τ!ΐ6ΐ)βη. 37, 4. Βάβαξ ό λάλος. '^ρχί- 
λοχος' Κατ χτλ. Οίτ. Εί. Μ. 183, 50. 

Ι^Γ. 31. Ε(. Μ. 689, 3. Προίχτης' τινίς παρά το ιζί- 
σ&αι (ϊξίσϋ'αί δείιοΐΐ. Αγ. Εςφ 433. δαΐ(Ι.), δωρεάν τιρα λαμβά- 
ψΗν, ώς ^Αρχίλοχος- ^Εμεϋ χτλ. Εΐ. €ιι<ϊ. 30δ, 3. ΦασΑ» 
(Γβ€ΐ6 φι?<Γΐι^ Οήο ΤΙιβΙ).): Ου δωρεάν εμοΰ καταγνώσεταί ης, 
αλλ* αποδώσει μισ^ον ων έπραξε. Αγ. ΝαΙ)Ι>. 1237. Ι,οΙ)6Λ. 
Ρ1ΐΓ3Τη. 169. Βααη. 6γ. Μαχ. II, 163. *£χείνος, ίη&άοβ £7€βηΙ>€λ 

Ργ. 33. ΗΑτροοΓ&ιίο 143, 7. Αρχίλοχος τριμετροις' 
Προς χτλ. άντΙ του εν σκοτεινοί, Έκινηϋησαν Τοβρίϋβ 
νοιΤ6χϋ. 

Ργ. 33. Ε<^^ Μ. 167, 34. Τρύγη εστίν δ Αημητριαχος χαρ- 
ηος, ωσπερ "Ονου χηλωνος ότρ. παρά *Αρχ*λ6χω, 
άντΙ του »ρι&οφά/ου. Ειι&Μά, Οάγη. θ, 1697, 28• (310,3.) Αι«ΗΙοοΙι» ΙβηιΒί. - Ιβΐ 34. 

'^ίΧ αίλος αίΧω χαρίίφ^ ίαίητΜ. 

5β. 

• > » 

Χολτμβ γαρ ονχ Ιχεις ίφ ηπατι. 

37. 

Χαίτη» αη ωμών ίγχυύς Χίχαρμίνοί. 

38. 

59• 

Βόυς ίστϊν ίιμΧν ίργάτης ίν οϊαίτι 
χορωνος, ίργων ϊδρις. ΚηΧωρ μίν πεποίηταί άηό τώρ όχδντώ^ όνων* ^ΑρχΙΧο^ 
χος* "Ωστ* όνου Πρ^ην^ως ίί?}λωνος ίπΧημυοΌν. 
Ηίηο €οηΓοπη&τί< £1ιη8ΐβ](ΐ3. 

Ργ. 34. ΡΙιοΙιαβ ΛΓι5 </;««• άντΙ τον άπάγξασ^αι' *^9Χ^ 
Χοχος• Κν\ραρτ€ς χτλ. Ι^ββ^βίαΓ άπί'φλοσαν. Αροϋοη 
ΚΙκΜί. III, 683. οφρ ' άλ^γοί^ρ νβρίνΐάηοψλύξωσ^. δοΐιοΐίιί 

Ργ. 35•^€ΐ€ΐηβη8 Αΐβχ. δ(Γθηιιιι. VI, 739, 20• Ροϋβη *-</λ- 
ιιXο^ι^)ζ (!ρη%€9*^ '^ΧΧ' χτΧ. ηαράτό'Ομηριχόν' {ΟόγβΒ. Μρ 
258.) ^ΧΧθ9 γάρ τ αΧΧο$σιν άνηρ ίπιτι'ρπίτα$ ιρ^ 
γοις, 1ίϊΔ€ 1ιθΙ>Μΐί. Ριυ-αΙΙ. Ι, 10. 

Ργ. 36. ΑΐΙϊβη. III , 107, Ρ. ^ασνρτίον Χιγονεας το ήπαρ, 
ΚαΙ γαρ η σνναΧοιφη *στ* παρ* '^ρχ^λόχφ δια βααέο^ 
ψησί γαρ* Χ9Χίίν χτΑ• , 

Ργ. 37.^ Έ(. Μ. 311, 40. *Εγ%υτΙ ίπίρφημα σημαίνον το 
^\19^' *^9Χ^^οχος*^ Χαίτη ν ητΧ. τοντέστ$ προς αϋη^ 
ιώ ϋρματί. Ι.€«6ΐ>&ΙιΐΓ ίγκυτί, ςυ& ίοπιΐλ ηβαβ ΟαΙΙιμοΙιιιι. 

Ργ. 38. Ει. Μ. 32, 26. ΑΙηνές* το ίπνον %αΙ ττοΧνατο^ 
»οι^• *ΑρχΐΧοχος* Προΰ&ηηδ χτλ. 

Ργ. 39. Ε(. Μ. 530, 27. Ζόρωνος' 6 γαύρος %αϊ ύψαύ^ 
χην. ^ΑρχίΧοχος' Βονς ιηΧ. |6< ΛΓοΗίΜά ΤβΐΐΝρι^Γί. 

Τοΐον γαρ οινλην «ρχος- άμφιδϋριψίτ. . 

41. 

'^μια&Ι γάρ σι αάμααρ ον'. Λάίομβν. 

IV. Τίτράμιτροι. 

42. 

α λίΛίρνητίς πολίται, τάμα όη ζΰνίίΤί τ 9 > ρηματ • 

43. 

■ ίΚα Πάρον χαϊ σνχα χπνα χοώ ϋ-αλάασιον βί&ρ^ 

44. 

θάσον δι τηρ τριςοιζνρην ηόλιν. ^ Κγ. 40. ΡοΓρΙιχΓ. δοϊιοη. II.. /, 9Θ. Το η^ρι^Μ χοντο 3η- 
λοΓ (8€. πδρίί'χΗν ποηααχό&ίντοχαίτά μίσον ^χοδομημέ^9ν)' οίον 
χαΐ *ΑρχιΧοχος Οηλο7, ηοιήσας' Τοΐον χτλ, 

Ργ. 41. Αροϊΐοη. ϋγ?€ο1. ά^ Αίΐν. 671, 12. Το "^ρχιλό- 
χ^ιον συρδστάλη' '^μισϋ-ί κτλ. ΕΙπιβΙβΐαβ δΜξομίΡ. 

^ IV. Τδτράμδτροί. Ργ. 42. ΑηβΙορΗ. Ρβ€. 582 (602,) 
Λ σοφωτατον γεωργοί, τάμα δη ξννί^τε φηματα» 
8ΰΙιο1ί8: Προς ταΰτα χαι Κρατίνος ίν Πντίρψι ηίποίηχίρ' 
'Λ λιπίρνητες ποΧΐταύ , τάμα ϋη ξννίηί. ίοτί δέ* ηρος (πάρα) 
τα "Αρχιλόχου Αιπδρνηης κτλ. Ε«. Μ. 566,53. ^ιη{ρ- 
νητας (8Ϊ€) φησίν '^ριστόξ^ρος {^^ρχίλοχος ΜΐίίηβίΓ. 
ΟοιηηαβηΙβίΙ. Μίβο. Ι, 49.) τονς άλα7ς και {>αλασσ1ονς άπο του 
τά της άλος διαηιπράσχΐΐρ χαΙ ζην. ΟΓγ. «Ι^ '&αλασσίω βΐφ 
ΡβΓίοηιιη ίη 4λ νβΓ5• βοηΐ ροβίΑβ Λά οίνββ Ρλπσβ, β(1 €οίοηί8Μ 

4«<!αΰ6ΐιι]λΐιι οοΙιοηΑΐηη• Οβ νοθ6 λίπερνης τ. Ι,οΙ>€€Κ ΡβηΙΙ. 
Ιι 238. 

Ργ• 43. ΑΐΙιβη, III, 76, Β. Των σύχατν ίν Πάρω τη νι^σιο 
*^ίρχιλο]^ος μνημονεύει, λέγων όντως* "Έα χτΧ, ' ΐίυχΛ 
χεΊνα, δια το ενιελες τον βιώματος, οο^θ Α€8€ίο ^Ββηι σνχο-' 
τραγίδην νοαινίί ΑΓε1λί1θ€ίΐΏ8. 

Ργ. 44. £ΐΜ(βΐ1ι^Ι1. θ, 616, 46. (725.) *^ ρχίλοχος τρις- 
οιζυρην ηόΧ$ν εφη την θάσον. ΥίιΙβ Γγ. 18. ^ 

46. 
47. 

Πανχί, ορα, βα&υς γαρ >ιδη τώμασ^ν ταράοσηοί 
ηοντος, άμίρϊ 9* αχρα 1\}ρίαήί ορβον ϊσταταί^ ρίφος^ 
οημα χαμώνος' χιχάνη δ* ίξ ά^λητίης φόβος» 

48. 

ΚαΙ νίονς ύ'άραννι' νίχης 3* ίρ &€θΐαι ηείρατα. Ργ. 45. 8<πιΙ»ο VIII, 370. ΊίσΙοόον μίνιΟΛ %αΙ ^Αρχίλο^ 
20 ν τ^δη δίδάοιι (<ιησιν * Απολλόδωρος) χαΐ^ϋλλτίρας λ^ομέ- 
ηυζ τους σνμπαηας χαι Πανίλληνας' τον μιρ η^ρι τών 
ΤΙροιτίδων λίγοντα^ ως ΠανΑληνίς ίμνίίοτζυορ αύτάς, τον 
^^ ώ^ ΤΙανδλλ, χτλ. 

Έτ. 46. 8€ΐιοη. Ρίη<1. 01. ^, 97.. ΆλχαΤος χαϊ ^Αλημίν λ/- 
Οοι» (^ααΐν ίτιαιωρέισ&αι^ τω Ταντάλω' ίποίησί δέ χαΐ *Αρ^ 
ν^οχος' Μηί χτλ. \\ύ^ Ρ^αβαη. Χ, 31, 2. ΡοΓ^οη• £υπρ^ 

0γ£6(. 5. Όβ ΎϊϊΒΒΟ^ ΟρίηΟΓ, €ΐΐ€€{)&1• 

Ργ. 47. ΗβηεΙιΗββ ΡοηΙ. ΑΙΙε^οΓ. Ηοη. IV, 12^ 8εΙιον. 
Αρχίλοχος ίν τοΤς Θρ<ξχιχοΐς άππλημμίνος δπνοΊς (ΤΗββιι 
«ηιιη ΜΙα ^βΓβύ&ηΐ ταπί ΜβΓοηίΐίβ «Ιβ βίΓ^η*» ν. ΑιγΙιϊΝμγΙιιιπι 
>Ρ«<1 Η«η>ο€Γ. τ. Στρύμη,) τον πύλ^μορ €ίχάζΗ 'ϋ-αλαητίφ ηΐν-^ 
^Αττ^, λίγωρ ώδέ πως'ύ^'λανχ€ χτλ. 1. νυίχο Γλφάβχ αρβτ, 
ΐ|ΐιο<1 «χ 1ϋ>πβ €θΓΓ€€ΐοιη νίοάίελνΐ £χχ. €ηΐ(. VII « 45. ρ€ηιιβιΙ- 
<)«θ 1«|ΐΓ•ίο Οα&ββΚ. £ρρ. 49. ΤΗ€ορΗΓβ84α8 άΒ δί^β. Τ«ηιρβ•Ι. 
ΠΙ, 79Θ, 11. δεΙιηβίάβΓ. 'ϋαν ίηΐ χορυφΐΐς ο()ου; νιφος ορ^ 
^ον ατζ, χπμώρα σημαΙρΗ , ο^^ι^ χαΐ Αρχίλοχος* 
Π«0χ ο ρ α. % Γυρίιορ^ ν. Ι,οίβεΐί. ΡΗγ^γπ. 417• Η«Γ&€ΐί- 
<1α Γυρ^ορι ΤΙιβορΙΐΓ. άμφΐ ^ αχρας ορ^ον : ΡΙαΙβτοΙι. ΜογοΙΙ» 
Η, 169, Β. &(>? γυρ^ύοίρ, γυρώρ, γυρ^υον: άυο 1ίΙ>η ςοοά 
^η Ιχ)1>«€ΐ[ίο ΜπριιιηΐΜ, άίυ βηΐβ αίπιιηςαβ ΧγΙλη^βΓ. 6^^Μ 
Ρθ«ΐλ νϊχ ροίβηΐ ιηΐβϋί£€Γ6 ^υxIΑ Μ7€οηυιιι 6Ι ΝΑχαιη βίΐ&β, (Ι6 

ςηϋ)!» ¥.0^798. ^, 600. αιιη 8€ΐιο11., 8β<1 ηήρας ςιΐΜ^Αΐη στ^ογ^ 
Ρ^ηοη ρΓ0€α1 ΤΙιββο, ορίηοη 3. *| α^λτιτίης' ίξ ώ'ίλ- 
^'Λον. Η«ΐ7€ΐαΜ. 

ΪΓ. 48. €ΐ€ΐη€ΐΐ8 Αΐβχ. δίτοιωη. VI, 739, 12. ΡοΙίβΓ. *^ρ- 184 Α]ΜίίΙθ6)ιί ΤβΐΓ&ηι«ιή. 

ΤοΓς ΰ•£θ!ς τί&Η * ηάντ£ί* ηοΐλωας μΐρ ίχ χαχίν 
άνδρας ορ&ονσιν μέλαίνρ ΧΗμενονς ίπΐ χ&ονι^ 
πο?Λάχις δ* άνατρεπονσι χαί μάΧ ιυ βεβηχοτας 
υπτίους χλίνονσ * €ΛΗ$€$ ^ώλλά γίγνεται χαχά^ 
5 χαΙ βΐΌν χρημ'ρ πλανάται χαϊ νόον παρηορος• 

30. 

. Οΐί φΛίω μ(γαν στρατηγον ουδέ διαπιπλίγμίρορ, 
ουδέ βοατρύχοΐϋΐ γαυρον ουδί* υίΗ^ρημίνον^ 
ίΟ^Μ μοι μίχρός ης Βΐη χαΐ περί χνημας ίδέίν 
ροιχος^ άσφαλίως βεβηχώς, χάτανωμασιν δασνς• χί^^οχος ίχΒΪνο μδταφράζωρ (Ι!. Η, 102•) Νιχης σρϋρο^- 
ηοισ-ί ϋ-ίών «κ ηα'ρατα χδίται^ δια τονδδ του ίά/',ίοι 
δηλός έστι' Κ α Ι χνλ. Ι«β£β6&ίυΓ ϋ-αρφΰραι: «ιηβιιώινΐΐ ΕΙηβΙφ^ 

Ργ. 49. δίοΐϊ. ΠοΓ. Ον, 24. ^Αρχίλοχου. 1. €ο(Ι« Β 

τ εΐ ^ίΐα ηάηαι τίΰΉ τά ττ. βΓοίίαβ: πΟ-ηρ Ζπαρτα ^8^ο• 

1)8108. Ροββίβ τί^ει δι πάρτα. Νίβί Γιιίΐ Τοις '&6θΐς τοί ^ί'β 

πάρτα. *Ρε7ος πιβιηοηΙ ΤΙιβο^ηοβίαβ Ογαιιιθπ Π, 48, 17. νί()6 
Οά^ββ. Π, 211. Ηβ8ίο(Ι. Ορρ. 6 β<ι<ι• 4. δορΗ. Α]. 131. ΥηΙ^ο 

χίρουσ. ΕπϊβΏάΒ,νϊί \Β\€]ί€Ώ&τΙνίΒ. 5. Ι.ίΙ>Γΐ χρη μη, Χ9Ψ>' 

€οΓΓβχί1 ΑΙ>Γ65€ΐιίυ8. δαί(ΐΑ8 χρνΐ^ν\Χ9^^^> σηάρις. Τηη-ίι 

«ά βίη^αΙβΓβπι ροβΐ», υ( Α(• δείιοβιη&ηηυβ ςυίάοηι νοΙβίΜΐΙ: ^^^' 

βίου χρι^μΉ» τελάρα ν τ£ χαι νόος παρηορος, 

Ρη 50. Ρίο ΰίιΐ79οβί• υ, β. Β»]£. /Ο "Αρχίλοχος :ΐί?' 
ϋτρατηγοΰ λίγων ούτοι φτ^σίρ' Ου χτλ. \ίά^ Υ&Ιολεη&Γ• 
ΒΪΑΙΓ. 353. 1• Οίο διαη&ιληγμέρορι <)|1«ηιΐ8 V» 61β• θ» €( 63(^ 
80. Β«βίΙ. διεααιτηγμιρορ. €οΓΓ6χί( ΙΙ«ιη8ΐβΓΐιυ8ία8 αιΙ Β^ΛγΛ' ^• 
δΜΛοιλίχ^Μ. 4. ^αφός Όϊο α Ροΐΐαχ II, 4, 193. '/'β'* 
βούς χαλοΰσίΡ οΤς χαμπύλα εις το έρδσν τά σχΑη' βΐ»*- 
σούς δέ οΤς τό άπο τώρ γονάτωρ εις το ίξη «ττ^στ^βί^Γν'• 
^Γ«« το μβν Αρχίλοχος^ το Λ' αεροφών λεγπ. 8€<Ι 8ΛοΠ. 
ΤΗβοοΓ. IV, 49. *Ρθί%6ν' το χαμπνλϋΡ. Άρχίλοχος' 

Άλλα μο$ φοιχος τις εΐη κεττά ηρήμην ίδεΐν. Ιά ΙοΒαη β$<τ.^• 
ΚοβΒ. θτβ^τ, €θΓ. 654 8ς. 11>ί(ΐβηι ννΐ^ο «χ Ηβήιβϋ €οΐ)ί«•. 

€ΐυπι άσφ, βεβ. ποσσι, χαρδί^^ς κλεως , — — — 

χαπίνοημασιν δασύς. βΑίβηαβ ποσΐ, οηίαίι Οίο: Χβ('* 
δίας (κΙΐβΓΟ Ιοοο χαρδίης) πλε*ως 6&1βηπ5: οιηίαίΐ Οίο : χοιΐ <^'' 
ψοημασί δασύς Οίο: οιηΐκίι βαίβηυβ. Ηίηο Ιο€ΐιιιι Γεδίί^οί 
*£πινώμασίΡ δασύρ γοοβΐ ΙιηροΓαΐοΓβιιι €οηηαί8 αΐινηάαηίετη, ^- 'βιτά γαρ νίχρΰρ ψηϋοψτων^ ο^ ίμάρψαμ^ ηοσί^, 
χΆ$θί ψονη^ς ίβμέν. 

Πόδ(9 $η χίΐΰ•» τψαηατοι. 

53. 

Ι ^ 

ΐΐτιομαι, πολΧονς μίν αυτών Σείριος ίζατανανία, 
ο^ΐ'ί^ ίλλαμηων* 

64. 

Έρξίων* ίτητνμορ γαρ ξνρος αν&ρώηοις ''^ίρης. 

Ου τις αιδοίος μίτ αστών ^ τιαιπ^ρ ϊψβ%μος^ &ανών ρίίΐιίΛίΐ ρΐ€η4 ρ€€(οτ€^ ιι( οΐΒΐ Ρ)αιΐ!ο Ιοςιι&Γ, ορροΒίΟΐΒΐ νπφ^ 
(«^.«ίνφ. ΑΙ'ΐΛΒ ηνιη/ος ^ιι^ος ^ πνχιροί. ή>ρίρ^ς {τ^η^αίΒηίητ. 
£ηι»ώμασί Ιοηίοβ ί. ς. ίπι^νοημασι , ν. £6γ$&. Αη&οτ. 9& 

χος' '*£πτά ^λ.^ οϋτω ^ότΙ^λΧοΙ του φόνου μη συν^φ^ 
αψάμίνοι, χιϊρας ϋ χαί |/φ?; χα&Λψάσσονης ίπ^δίίχνυηο. 
Λί«Γ6ι<• ρο€ία€ Βοτααηηνί %η ΤΗΓα9οη€8. βοΗ&βίβΓοβ. 

Ργ. 53^ Ρ]α<&Γ€ΐι. ΜογαΙΙ. II, 503, Α. Ό λάλος ηρόςΜΗτα* 
«πβιτια*(ο5 των ίματίαον άί^τιΧαμβανόμ^ος , τον γ^νίίον^ την 
^Ιινραρ Προκοπών τζ χ^ιρί' Πύό(ς χτΑ. 9«χτά τον Άρ^ 

Ργ. 63. 1>1α(&Γ€^. ΜοΓ&η. Π, 658, Β. Τον ηλιον άναρκά^ 
ί^ίν μάλλον έχ των σωμάτων το νοίδρον δια την ηύρωσιν' 
^^ος ο χαΐ τον *^ρχΙλοχον ειρηχιναι φυσιχως' "ΕληομαΛ 
*τλ. Ηβ37€ΐιίΐ]8 ΣίΙριος' ^Αρχίλοχος τον ηλιον» δΐΗαοι 
ίοΐβΐϋςίΐ €οβ(ΐ1ίη§:. Ηββίοιί. Ορρ, 417. 4. Ηα8€ΐι](ίυ8 ίχλαμηων. 

* 

^ Ργ. 64. €1«ιηβΐΜ ΛΙοχ. βίΓοιηηι. Υΐ; 739. ΡοΙλβΓ. Κάχεΐνο 

« *πος (11. ^, 309.) Ξυνος ,'£ννάλιος, χαΐ τί χτανι- 

Οντα χατέχτα , μετοηοιων ίίντος ωδί η^ς έξηνίχχατο 

(ΑΓεΙιίΐο€ΐιιιβ): 'Έρξω' έτητυμον χτλ* Οόηνχϋ ΒύΓβΙιίιΐβ 
Αηβα. ΡΛβΓ. XIII. 

Ργ. 66. 8ΐο5• ΙΊοΓ. ΟΧΧνί, 4. Αρχιλόχου. ΡγαμΙατο 

13 186 ΑΓ(^ιί1ο<^ ΤβΐηαΐΜίΗ. 

γίγνετια* χάρι^Ρ δί μοΛΧορ τσυ ζοον ί^ωχομ^ 
ο< £οοί* ΐίίήίκττα <Γ αίτ^ ΚίχτΛζψορη ψΙγν^νΘΛφ 

86. 

Ου γαρ ία&ΪΛ κατ&οηηΛσίι 9αρτομέα^ ίτί αρδραύιν• 

«7. 

^Εν 9* ίπίσταμα^ Ι^Υ^9 
" τοΡ 9ίαχως η δρωρτα δ^^νοίς ανχαμΗβισ&α$ χαχοΧς• 

θνμΐ, 'Θνμ αμηχανοίύϊ χηδέσιν χυχώμεΡί^ 
* ανα δ^ €υ δνςμβρών δ* άλίξευ προςβϋΛων ΙναντΙοι^ 
στέρνον, ίν δόχοίσιν ίχ&ρω» πλησίον χατα^ηεί&άς 
ααψαλέως* χαΐ μίμε νιχων αμψάδτρβ αγοΛλαο^ 
ϋμ'ηδί νιχη&άς ϊν ο&ω χαταπέσών οδύρεο. 
αλλά χαρτοίσιν τί Χ^^ρ^ ^^^ χαχοίσιν άαχάία 
μη λίίξΐβ* γίγνωαχε δ* οϊος ρυσμος άρ&ρώπονς %«&* 

89. 

Μάχης δί της 0ης ^ ίίση δ^ιψέωρ η$ί^, 
ως έρεω^ 

Η&β€ «αι«ιΐ(ΐΑνί( ΡοΓβοηυβ ΕΏΓίρ. Ηβο. 109(1. 4. Ι^^^βΐΜΐιΐι 
ϋάχιστα 9* αυτί!} γφ ^αν,ι δίοΐΜΐβαβ ^« τφ ^αΡ*, 1ά ηοβ €ογ- 
Γβχίιηοβ. 

Ργ. 56. 8(01)^608 ΠοΓ. ΟΧΧ V , δ, ',^ρ^ΐλόχου. Οά^ 
Χ, 41Χ Ονχ όσίη κχαμεροίσΜ^ ίη άρ9ρασιν εύχίτάασ9(α^ 
η\}ϊ ν. δΰΐιοϋΐλ. 

Ργ. 57. ΤΙιβορΙιΠ• «ύ Αη(ο1]Τ€. Π, 1^ Και '^ρχίίοχο; 
κτλ. Υίάβ Α6Μΐι. ΟΙιο^ρΙι. 120. ΡΙαΙ. €ήί. 49, €. ΐ6ιςα€ Ιη(ρρ* 

Ργ. 58.^ 9ΐοΙ). ΡΙογ, XX, 28. '^ρχιλόχον. 2. δίο ΑΒ: 
€β8η€ηΐ8 Ινάδευ^ Τβη(α1)«ιη! α19ίευ μίν ύν, άλίξίν χ^^• 
ΒβΓ|;1κία9 Βραά ΖϋηηιβΓ&ι&ΐϋΐ. Βίν. ΡΒϋοΙΙ. ^1837, 55. Ρ> ^^ 
άναδέχευ, μίνων 9' άΐ. 8. «V 9ο%οισ$ν Α, Ιι. β. « *«" 
»Ιι#.• νΑΐ€]ι«ΐΗΐηυ8 ΜοΗο^σ^ν^ Ιι. ©. ίνώρα*ς, ν. Η^βγοΙΐ• ^ν 
ο&τφ ΙΙββηίαβ β( Οο6<ΐ6Γΐ€]η. δορίι. Ο. €. 1625. β. Ι^^" 

ί(ί^€ίλλ€ : ηαβ ΰίΓοίιαβ. 7. Ι^μος ΑΒ «ί ςοιιΐΒη €θΛά. ^^^' 
νΗ. ]>« ιίβΒίίιαιϋοηβ ν. ΤΙιβοβη. 964. 

Ργ. 59. Αΐΐιβη. Χ, 433, Ε. Της δίψης ούόεν ίστί ηοΐνηο- 
&ητΌΤ£ρον. ΚαΙ ο ^^ρχίλοχος' Μάχης κτλ. ί ΤβΙτΜΜίΗ. 187 

Νυν δι ΑίώφύΛςι μΐρ αρχΗ, ΑιωφΛος ^ ^αχρατ4($9 
ΑοΗρίΧί/ δί Λαρτα ,χητμ^ Αίωφιλον !ί αχονίταί• 

« 

Πολλον α ηίρίορ Ηαϊ χαΐίχρητορ μί&υ, 
[ΙσΟΊωρ ί*3 ^^ ^^ τίμορ \οντι»1 Ηςψίγχαο, 
ονδί μην τΛη&άς \1ς ημ€ίς\ ν^&^^9 οΐα δη ψΙΧος^ 
ίΧΙί α η γαατηρ νόον τε χάί ψρένας ηαρτιγαγ^ 
«V αναιδίηρ. / ' 

62. 

Τοίος αν&ρωηοις νοος γαρ, Πανχί, ΑίπτΙνεω ηίΛ^ 
γίγρηα^ &ντΐίοΐς, οχοίην Ζερς Ιπ τιμίρην αγρ, 
χαΐ φρορίνσ$ "ίοί ι οχοίοις Ιγκυρέωσιν ϊργμααιν• Ρη βθ. Ηβτο^ΜβΜ ΜρΙ σ}ζημ^ 57, 1. ""^«^^^ το χοίοντ^ρ 
«]^μα (πολύτττύατορ) ηαΐ πάρα τ*σ§ χώρ ποιητωρ^ ως τΐαρά 
*^9χιΧ6χφ' Νυν ϋ κτλ. 3. ΙΛ\>ή Αεώφιλί δί £κον€, 

ΑίάφίΧος δ* αχονε* ϋοττβχΐί Ροηοηαβ. Οβίβηιηι τ. Β6Γ|;1ί• 
εοηιη. Αηΐΐς. Οοηι. Α((. 12. 61 ηοιίτλ ϋ>ί(1βαι 439. Β€Πΐ1ι•Γ<ΐ7 
Ηίβΐ. Ιι. Οτ. Ι, 53. 

Ργ. 61. ΑΐΙιββ, 1* 7» Ι'• ΤίΒρϊ Ηίριηλιονς φησιρ *ΑρχΙ'' 

^οχος 6 Πάριος ποιητής ως άχλητον ίπηςπαΐοντος' εις τά 

ουμποσια ΜνχονΙων δίχην• ^οχοΰσι <Γ οι Μυχοριοι δια το 

ηίρίσ&αι χαΐ λνπρα¥ νησορ οΐχίϊν ίπΐ γλισχρότητι ηαϊ ηΙίΟ'* 

)'^|/α διαβάλλεσ&αι. Ταιη ρ^αοίβ ίηίβήβοΐΐ• ϊίοη γβηο• «ββιΐ. 

Ι^εαηλβ βχρίβνίΐ ΡοΓβοηοβ Λ<ΙνβΓΜ. 45. 2. £ί5Γΐ ειςηνίγηαςι 

ΡοΓ9οηπ8 ίις€νηνοχας• 3. Ι.ϋ>Γΐ ούδ^'ί Οβι&αΒοηιιβ ονη• 5• 

1άΙ>ΐΊ αναιδ^ίανι €0ΓΓ6χίΙ ΟΙιι^οΓΑαβ. 

Ργ. 63. Τΐιβο ΡΓο^ηοΜπι. Ι, 153. ΐνβΐι. ^Αρχίλοχος. 
ΑΙΓιβ ίοιιΐί6η• βχρΙοΓΑΐ» €θΒαοηΑν1 Εχχ. €ηΐΙ. VII ι 46 §ς. Ι• 
0<Ι7Μ. ^ί^ 135^ Το7ος γαρ νοος ίοτίν ίπιχ&ονίων ανθρώπων, 
οίον (V η μα ρ αχτ^σι ηατηρ ανδρών τ£ ϋ'ίων τί» 3. ΤβΓ- 
809 β^ΓΥΑίιιβ 10 Έγ^γχια ΡΙαίοπίΓο 397» £. *ΟποΊοι αν τίνες 'ωσαν 
ο< χρωμενοι^ τοιαύτα χαι τά πράγματα αντοΤς άνάγχη έΐναι^ 
Καλ^ς α δοχΛ μοί χαι το τον 'Αρχιλοχον ποϊο^σ^αι* 

^Λΐ *τλ, . ΙΐΠβ }οηχίί Ργ. ^ιι^οι>β^υ8 61 Υί^ΙΛ^η» Μαι. Κΐιβη. 
1833, IV, 603. Οοιηρ&ΓΑ ΗβΓΑεΗίαιη ΟΙβιη. Λΐ6Χ• δίΓοηιιι. II, 
431 Ροΐ!6Γ. Ου φρονίουσι τοιαύτα Ιίολλοϊ όπόσοι (όχοίοις 
δ€Ηΐ6ί6ΓΒΐΜΐΐ6πΐ8 ) ίγχνρέ'ωσιν ουδέ μα&οντες γινώσχονσιν, 
«ωϋιοΤσ» δ^ δοχιουβι χαχά τον γενναιον *Ηράχλειτον. 

13* ■« ν*• •• . 188 ΑΓοΙίϋοοΙιί ΤβίΓ&ιηβΐη. 

Τον χιροΛλάστψ οίΐδί ΓΚαάηιον'. 

64. 

ΕΙ γαρ ως Ιμοϊ γίνοιτο χπρα Νίοβονλης Ό^ιγί^ιν 
καΐ πεφίί^ δρηστην ίτί ασχον χηπϊ γαστρϊ γί^ατίρα 
ήροςβαΧίπν μηρούς τβ μηροίς. 

"Ημβλαχον και που ην άλλον ηδ^ €<λη χιρ,σατο. 

66. 

Χρημάτων αελπτον ονδίν ίστιν ονδ* άπωμοτον^ 
ουδέ ϋ-ανμάβιον^ ίηειδη Ζίνς πατήρ *Ολνμπίων 
ίκ μ,εσημβρίης ΐ&ψ,Β ννχτ άποχρνψας ψάος 
ηλίου λάμποντος' υγρον 5' ηλχ]^ ίτί ανΟ-ρώπονς δίος. 
5 Ιχ δέ τον χαπκηα πιάτα χαπίίλπτα γιγν^ται 
άνδράσιν' μηδπς ίδ^ υμών (ίςορών Ο-αυμαζίτω, Ργ. 63. δοϊιοΐΐ. νϊοΐ. II. ί?, Θ1. Οί ν^ωτίρορ χί^ας τ;> 
σνμπλοχην των τριχών υμοίαν χέρατι. Τον χτλ. ^ρχ'- 
λοχος. ΡΙαί. ΜοΓαΙΚ II, 976,/• Τον παρ "^ρχιΧοχ^} 
χ,^ροπλάστην φιλόχοσιιον δίναι π{ρΙ χομην χαΐ χαλΚωτι^- 
στην. Όα 61ιια€θ ν. Γγ. 47. 62. 

Ργ. 64. Εχ ΡΙοί. ΜοΓΑίΙ. II, 386, Β. βΐ δείιου. Εαηρ. Μί<ί 
ΙΚ74. Γ66ηχϋ Ε1ιιΐ8ΐ«]ίΐ8. 1. χ^^ρΐ Κ^Βίφα βυιρίε&ΐαη 

Ργ. 65. Οίβηιβηβ Αΐβχ•^ δίΓοιηηι. VI, 739, 2. ΡοΙίβΓ. Ό 
^Αρχίλοχος το 'Ομηριχον ίχΛο μίταφίρων (II. /, Ιΐβ) 
*Ααθάμην ου δ* αύτος άναίνομαι, ώΛ' πως γραψ^^- 
"ΗμβΧαχον χτλ. ατη ΗΒή• €0ΓΓ6χί( ΗβηιίΑίιηιιβ. Ββ ίοι»* 
ημβλαχον ν. λο 11>γ€. Ηΐιβ^. 214. 

Ργ. 66. δΙο5. ΙΙοήΙ. ΟΧ, 10. '^ρχιλόχον. Απιίο4ίίί« 
Κ1ΐ€ΐ. ΠΙ, 17. Ό \4ρχΙΙοχος ηοΐΗ τον πάτερα λίγοι^^ 
ηερί της ϋνγατρος ίΐ/ τω ίαμβο/ Χρημάτων χτλ. ίοψ- 
ΐχϊγ, ορίηοΐ', ρδίβΓ Νοοοϋΐβρ, εοηςτιβΓβηδ <1β ήΐίβ »1) ΑγΛΗοΛο, 
&ηΐ(?& 3Γ^θηΐί^8ίιηο &πι&(ογ€, ρΐΌΐ>Γθ8ί8 €&ηηίηί1>υ5 Ι&οοηΐβ. ^; 
ϊ.ίΙ)Γί λυ/ίχίι^: οοΓΓβχίΐ ΥβΙοΙίβηΛΓΐυδ. 1ί€η\]ρ\η9 οίχρορ, ζ.1\^^^ 
ίχ ί)^ του ου χ άπιστα ηάντα. ΕπιεικΙανη ΤΙιί6Γδ€ *»»"*' Ατο^ΙϋΙοοΙιί ΤχίΐίΐηηίΗ. 189 

μηδ" ίρ αΐβ δίλφΐσί &ηρές άνταμίίψωνται νφμορ 
ίνάλίΦ¥ χξχί αφίίΐβ &αλάσσης ηχέιντα κύματα 
ψίλκρ ητκίρον γένιμαί, τοισί δ* * η3ν ην ορός• 

67. 

ΚΙΰδ^. ανα^ Ήφαιστο χαί μοί σύμμαχος γοννονμένω 
'ί^ΜΟς γ€¥ίν, χαρίζίυ ^ οϊάπ^ρ χαρίζξαι. 

68. 

Αντος ίξάρχων ηρος ανΙον Αέσβισίβ ηανηονα. 

* 69. 

'ίΐζ Αίωννσον αναχτος χαΧον ίζάρζα$ μίλος 

οίδα δι&νραμβον^ οινω ανγχΒρανν(»^0'^\ς ψρίνας. 

70. 

« 

ΒαΙνΜ λαξ ίηϊ τράχηλου , βαΐν^ χαΐ πέλα χ&ονί. 7. £ι5ή 7να, Εηιβηιΐ&πιηΐ ΤΙιΙβΓββΙιιΐΗ βΐ Ηβπηβηηιιβ <Ι« ά^ 
ρ>η. 133. 8. £ί1>Η ηχη^ντα: Η€Γο<Μμιιι8 π«ρί μορ. λίξ, 14,. 19. 
Α'Λα σι;σΓθλ^ι^ ποιητιχην το ηχί^Λς, βρωμίδίς. Ίικϋολνϋ 
Μβίηβλίαβ ςυ«β•((. δεβηη. III, 63. 9. Ηβπη&ηηι» ΕΙ. Ο. Μ. 49. 
ηόν ^ ίρος: ^β^ο58^08 το7σ$¥ ηδ*θΡ (ί ορΟςι ηο• Ι&3^€• ΚΙιβς. 

^ Ργ. 67. ΡΙηΙ. ΜσΓβΙΚ II, 23, Α Β.. Ό *Α(^%Ιλοχος όταν 

η'χυμενος λίγι^' Κλΰ'βτ* κτλ•, αυτόν τον '&€0ί^ ίηιχαλονμερος 

^ηλος ίστίν , ηοη ι^ηειη, ιϋ Ε1«^. ίη 10. % ΥΚ^ως ρΓ^ίβιβϋαΙ 
86ί<1ΐ8Γ. Υβινβ. Οο€ΐιιιι. 103. βίηιιϋβ €8( ΑββοΙι. €1ιθ€ρ1ι. 2. 

Ργ. 68. ΑΛβη. V, 180, Ε. ^ Το ίξάρχΗν της φόρμ^γγος 
<%ον' %αΙ δ *ΑρχΙΙ^οχος* Αντος χιλ. Ι^βιΙιίηιη 4ίάΙ Ραβ- 
Μ& ρΓορίβΓ Τβτρι^ικΙηιιη , ν. ΜηβΙΙβΓ. Βριτ. Ι, 351. 

Ργ. 69. Αιϊιβη. XIV, 628, Α. Φίλοχοροςψηοιν , ως οΐ 
ηα)Μίοι σπιρδοντδς ούχ άέΐ δί/θ'υραμβοΰσίν , αλλ* οιαι^ στην^ 
^ωσ«, τον μίν Α$όνυσον Ιν οιρο^ χα* μίΟτι, γον δδ *Αη6λΙωνα 
μ«θ* ή<ίνχιας χαι τάξιως μίλποντ^ς {μΑηουσιν Ηβπη&ηηυβ). 
Αρχίλοχος γουν ψησίν' *ίΙς Αιωνυσοί αν, ΟοΓΓβχιΙ 
ΗβπΜοιιιιιβ ΟγρΙι. 722. ΟοηιρΑΠί Ι^βΙοΙί^ΓΪ Αρρ6ΐι<1. ΤγΙΙο^. Αβ9€ΐι. 

Ργ. 70. ΡΙοΙβΓοΙι. Μογ&ΙΙ. Π, 497, €. βίηβ ηοιηΐηβ ατίΓίοΓίδ: 
ΑΓοΗϋοεΙιο αιιΙ Πίρροηβείβ θι^ηυιη ί6ΐπιηΐ€(Γυιη νοαιΐ Ι^βΙεΙ^βΓυβ 
ΤΙιοοςη. 717., ΑΓοΙιϋοεΙιιιιη &αε(οΓ6ηι 6886 £Γ€€ΐο εαΒΐ ΗβπηΕπηο 
δορίι. Ο. Ο. 1068. Ί 190 Αι«Ιιίΐ!9θ1ά Αρο&* 

V• *£ηφ8οί. 

71. 

άψυχος, χεΛέ^η^σί &ίωρ οδυντιοοβ Ϊ4Ψ^ 

72. 

ι • 

73• 

α Ζίν, ηαηρ^ Ζεν, σοψ μΐρ ουρανού ηράτος^ 

συ ο €ργ ίπ ανϋ'ρωηωρ οράς 
ΪΛωργά χάί &ίμίστά, σοΙ δί ϋ'ηρίωρ 

νβρις η χαΐ δίχη μέλπ. 74. 

\ΑΤ»6ς τ$ς άρ&ρωπ$»¥ οδί, 

ως α^ αΧωηηξ χαίέτος ξυηορίηρ 

%μιξμν• Υ.'Επϋ^δοΙ. Ργ. 71. ΑοΙ). ΡΙο^ΜΠν,Ιΐ '.^ρ;ί*λόχοι/. 

Ργ. 7Χ ΗβρΙίΑΟ»!. 98, 5. ΤρΙτορ ιστί παρ* '^ρχ^^όχ^ 
ασυνάρτητοι ί» δαχτνλιχοΰ π^ι^μιμβροΰς ηαΐ ιαμβικού ^«μ<- 
τρου αηαηχληχτου* *^λλά χτΑ. ίί6ή ΙνσίπΧης. 

Ργ. 73. Οίβηβηβ Αΐ€Χ. 8(Γοηιιη. Υ, 735, 10. *0 Πάρθος 
*^ρχίΧο%ος λίγπ* Ηί Ζ^ν ητΧ. ΑββοΙι^Ιο ΐή&αιυκ οΜ. 
8ΐο6. ΕοΙο^^. Ρ^^ 1 9 13^• 8. . ]>β6!>ιίΐ0Γ χά&ψιστα. (Ά** 
νβΜ να1β;ο ηαι α &6μίς: δίοΙίΑβαβ Χίοργά ηά&έμιτας ^Ι ϋ• Έττ. 74—76. •αηΙ «χ ί«Ι)ΐιΙ«, ςα» Ι/7€ΑΐιιΐΜΐβ Ιι7€•ηΙ>•<Ιο"^^ 
«"ΧΑ^ίΐΑτβηΐ ρο«αι ρβΓβιΙίΑηι , <Ιο€βΙ>Αΐςυβ τατο αηί€€€ά£ηΙί9η ί€'ί*' 
«ΙΜΙΑ ά€»€τν%ί$€ ψ€ά€ ΡοεηοΜ ϋΐααάο^ ▼• Ρ•Ι>1>. Αββορ. 1, δείιοβΐ- 
4€Γ. Ρ1ιϋο•(πα. ΙΛΛ%%. 7Μ• Έμίλησε μύϋου χαΐ *^[ρχ^Χοχ^γ 

ηρος Αυχ&μβην• ΥΙ^β Λπ8(. Ανν. 652. εαη δοΐιοΐϋβ €1 ΗακΙιΙ^• 
ύ^ ΈΜ>. Κτ^\ά\. ίη ΜλΙΙΙιίΕή Μί9«β11. ΡΙιίΙοΙΙ. 1 , 1 βςς. £( V!- 
€8ΐΐλΙ>«η «Ι ΑϋΜ Ιλςηβο νίΐΑηι βοίνίΜβ ΓβίβηιηΙ δοΗοΗ. Ηοηί. ^Ρ^'^* 
VI, 1λ Ργ. 74. αία* ρπιβΐ€Γ &1ϊο8 Οιοββηίυυβ ΡΓκί. Ραγο^ιβ* 

V. 6«ι•ί; «Ι Μ ΜΤ«1ζ. Κΐιβίΐ. υ, 1069. ^ίΐ¥θς ίίττ$ ηοβ ύ^οαά»- 711. 'Οζχοψ δ* έΐΗΗίφίσ9ης μέγσ» Μη τ€Ό μάαμηνγον τυχ^ς^ 


77• 

ίηρη^μίρη όχυτάΧη* βιν μ^ί%η^ Α^αψίραμΜ^ς ίρτο άλόγωρ ζωωρ ί} ^ντωρ ΙηΙ 
ίρ^ραίπωρ ην^αΐν^ση" %αΙ άπδ ζώων μέν, ώς παρ *^ρχ^^^ 
Ιόγω• Μνος «τλ, ΥΜβ Εχχ. €γϊΙ(. IX, 56 §<19« %-^ 
ΐβηςίΗΐΐΒ ΜΟίΡοτ^ροΡ {η9*Ρ<ηίρορ οοόβχ) βχ Ιι. 1. «ίί«Γ( ΑροϋοηιΐΜ 
λάν. 490» 14. νίάβ ΗλίΙυηβ. Ρ^Πίεο. Ι, 456. €11« (χ. Τ7, 5. 3. 
ΥαΙ^ο ξνρ, ίϋίΐντοι \\\αΛ €χ ΒίοββηίΑηο β( 8€ΐιο1Κ ^ϋ>4• <?> 50Θ. 
Μι. ΕαβίΑίΙιΙοι: ίμ^ίαν η χ(χ^ Μρα» γραφην ί^^ντο^ 

Έτ. 16. Οηβ«η€β €. €«Ι•. Π, 74, Τΐς ον%, οΊί$ρ, δ;» ηολ^ 
λαί »(ΜΜ»η}4ταττ£9 άλι2ν ηα} τραπίζης ίηίβούλίυσαν το7^ ουν^ 
ισιΐοί^ί »αΙ πλήρης ίσνιρ η 'ϋΧΧη^ωρ ηαΐ βαρβα^ ιστορία 
τοίούηβ^ παραόαγμάιωρ, Και ορ^^ίζων γ€ δ Παρ$ος Ι α μ» 
^οποιο^ τον Λυηά,μβην μηά άλας χβ? τράη€ζ€ίΡ ανν^ 
^ψας ,ά&€ΐησαηα φησί πρδς αίηον* "Ορηον^ χτλ. Ηίηο 
ρ^Φνβ^I)η1|ι '^Αλας ^αΐ τραηιζαν μη ηαραβαΙνΗΡ , άβ ςβρ < 
Ζ«ηοΙ>. Ι, 62. Όίοββη. II, 11. ΒΙοιιΑβΙά. Αββοΐι. Α^. 3Μ. Ικ»Ι>«€ΐί. 
Α$1. 85. 

Ργ. 76. βοΙιοΙΙ. II. Ρ, 315. Εΐα^ί^ (ί. ίθ**β) χαί ο * Αρχί- 
λοχος μίλάμπυγσρ τοίτιον %αλΗΡ τον αειίν'' ^I/ι} τ «υ- %τλ. 
Ει ροβΐ: Προς τορ τίύγαργ<3ίν αηδν ίτνγηρίνων ηαρτέρον ίΙη9 
τον μύ,άμηνγορ. Όβ λςαίΙ« ίη ί&1>ιι1&!, υΐ €οη)ί€ΐο , ιϋ€βΐΜ( ροβίβ, 
φΐο4 ρο8ΐ«& ρΓοτβτΜί Ιοοο €^ΙβΙ>Γ•ΐαΒΐ ιιά ΗβΓΟίιΠβ μύ,αμηύγου 
€0111 0«ΓεορίΙηι§ ΙάβΙοΓίοΙαπι ΐη<1ιΐ€ΐ οοβρίαη «81, ν. Μαβ11«Γ. ^ο^^. 
1,4». ΙαΛ^^Λ. Κ%\. 1299. Η687<^ΙιΙιΐ8 βΐϋςββ: ^Μη τ<ν μί- 
^Λμτ^ύγού τύχοις" μη τ^νος «ι^^ί^ί/ου χ«ί ίαχνροΰ τνχοις. 
ΝίηιίπίΒΐ τους ίϋικκ^Ις ^ας ηυγας ανδρείους ένίμιζορ 61 οΗηι 

Ργ. 77. 78. 79. ϋΐηΐ βχ «ΙΐβΓ» ίβΐϊοΐα Ακίιϋοοίι] , θ« ςν• τ. 
ΗαΐΰΜι. ι. €. ρ. 23 •<Ν. Ιη Γ•7£&Βΐ6βη Ιιββο ςυοςαβ ΐοΠΑ: Οίο 
<λΐ7Μϋ. II, 809. Ββΐί• 'Ό^ η^ρδαλη άλώηηξ εταίρα τ&ς ην ηαρ 192 ^^1ιρΚ)οΙι& Ερο& 

Πί&ηαος ^β &ηρΙων άποχριΛ^ς 
μοννος αν ίσχατίην' 
δ τω ί* αρ αΐωπηξ χερδαΧέη σννηντηο 
/ Τίυχρον ίίχονσα νόον. 

« 

78. 

ΠολΧ οιό^ αλώπη^, άλΧ Ιχΐνος ?$/ μέγα^ 

79. 

* 

Τοιηνδ€ δ\ ω πί&ηχε, την πνχην ίχων. 80. 

75/ μίν νδωρ έφόρει 
δολοφρονέουαα χ^ιρϊ^ ττιτίρτι δι ηνρ» ν '^ρχ^λόχφ. Ρββίαιη ϊ-γοΗπιΒΛβ άβηάβϊ)3ΐί, ν. ΡβϋΙ>. Αββορ. 14. 
8εΙιη6ί(1εΓ. οΐΐ• €α(1ϋ Αρρβπίΐ. 22. Γη 77. ΛίίβΓΐ ρΓ&6ΐ6Γ βΐίοβ 
Αιηιηοηΐιΐδ ρ. 6. Υ&ΐοΐ^βη• 1. ΚηρυιαΙδη ^ Γβί ρπΓαιη αοοβρϋέ 
ηαηαιιιη {άχνυμένη σχυτάλη' ίκΐ τύν λνπηράς ά/γβΚας 
άγγιλλόντωρ ΙΜοςβηί&η. ΙΪΙ, 25.) βχ τβ &ο ηιιαβΤΦ €θΐιιρ«ΙΙ•νί(, βΙ 
Ερασμονίδην ΧαρίλΛον ίτ, 92. ΟΓγ. ΝϋζβοΙι. Μβ]«α Ηίβί. Ηοπι. 
Ι, 77 β<ι. 2 ΑΐΙιβη. III, 85, £. (]οΰ6(, ΑηβΙορΙΐΜβιιι Β^ϊλΛ' 
ίίυιη ρβεαΗβΓβ 6<]ίι1ΐ886 σύγγραμμα ηΒρΙ της άχρνμενης σχυτά- 
Ιης. €ίτ. δοΐιοΐΐ. Ρίιιά. ΟΙ. VI, 154. βΙ ΑροΙΙοη. ΚΙιο<Ι. ά τ'ί 
ηίρΐ *^ρχιλόχον Αΐίιβιι. Χ, 451, Ο. 6. ΐί€ρόαλδ?2 άλωηηξ, 
ν. ΡΐΑί. Κβρ. 365, α άρ\ ν. ίη 74, 2. 

Ργ. 78. ΖβηοΒίαβ V, 68. Μίμνηται ταύτης \4ρχίλοχΌς 
ίν Εηωδζ. Λίγεται, η παροψία ΙηΙ των ηανονργοτότνιν. 
ΕεΙιϊηιιβ βηίιη ^υτ αν άλλων χρ€Μσόνων ίρμην μά&η , στ^όβι- 
λΌς^ άμφ αχαν^αν δίλίξας δψας κείται δακπν τε %αΙ όψι» 
αμήχανος , Ιοη. ΡΙιοβηίο. Γγ. 1. 

Ργ.79. δ€ΐιοΙΙ. Αήβ(. ΑοΙι. 120. Τ ο ιόν δ € ί", οί ττΐ^η- 
«ί, τον ηώ γ ων ίχων*] ΚαΙ τοϋτο παρφδηκίν ίχ των 
[Αρχιλόχου έπων {ίπφδών ΗαβεΗΙίίαβ). Τοιτνδε χτλ. Ργ. 80. ΡΙϋίβΓοΙι. ροιηβίΓ. XXXV. Ή τύχη χα&απίρ η 
παρ" '^ρχιλόχφ γυνή Τ ζ μέν νδωρ χτλ. Κατβπβ ΜογβΗ. 
Π, 1070, Α. βΐ 950/ Ρ. Ό '^ρχίλοχος έττΐ της ταναιηία 
φρονον^^ης ου χαχώς <?π£ χτλ. 2. να1§ο ^ητ^'ρ^: ΡΙαί. ίβΓίίο 
Ιοεο τ{] ίτδρ}], υηάβ ηαΐΑνΐ. 8ίιηίϋΐ€Γ Ρΐ&αΐυβ ΑβΓοΙ. II, 2, Ιδ. ΛΜ^ΙιΙΜϋ ϋικο^κ 189 Λ • < ν πάτερ Ανχάμβα^ ποίον ίφ^άαω τ6δ$;' 
τΙς σας τιαρηείρξ φρίνας; ' 

82. 

"Έχουσα ϋ-αΧΙίον μυρσίνης Μρηηο 
(ιοδεης Τ£ χαλον αν&Ός. 

83. 

Φαινόμενον χαχον ουίαδ^ αγ^αΟ'αί• 

84. . 

Ζιυ ηάτερ, γάμον μίν ονχ ϋαισάμψ, 

83. 

Ουχεδ^ ομώς &άλλ€ίς άπαλον χρόα* χάρτρεται γαρ ηδη, 

ογμος χϋΟίου δε γηραος χαϋ-αιρεΐ* 

♦ <^ • • 

* ποϊΧας δΐ τύφλας εγχελνας εδεξω* νη 81• Η«ρ1ι«β8ΐ. 139, 3. " 

Ργ. 83. ΑηηιοηιυΒ ρ. 125. Υαΐοΐ^βη. 'Ροδον το αι^ος, ^ο- 
ίωηά δέ ό τόπος, ροδή ό^ το φυτύν, ^ΑρχΙλοχος' "Εχου- 
σα χτΑ. ΝβοΙ>αΐ6η, ορίηοΓ, ρβΓ8(η9€;βΙ>&1, (^α&β εοηνίνϋβ ϊηΙβΓ- 
β»τ 1ΜΜΙ ά«ι^^^αίΓ€I. 

Ργ. 83. Ηβρίιβββί. 40, 15. ^Αρχίλοχος εν ΙηωδοΊς* 
Φα^ψομενορ χτΑ. , βο. αχοΓβιη. ΑπβΙ. I^>'8Μι^. 259. (ΙΌροΙ- 
*(ς) χατ οίχον εμφανές χαχόν, 

Κγ. 84. Η6ρΙΐ8«β1. 36, 1. Τρίμετρον χαεαληχτιχόρ τροχαία 
^όν, οίον εστί το Αρχιλόχου, ο τ$νες άχεφαλον ϊαμβ&χίν 
χαΑουσ»* Ζ ευ χτλ. • 

Ργ. 85. 1Ιβρ1ι«Ρ8^. 38 , 3. Τω χαλονμε'νω ιϋνφαλλίχω πρεΤ- 
τος ^Αρχίλοχος χεχρηται , σι>ζενξας αύτ(^» 9α%τ\*λιχόν τε- 
^()άμηρον, ουτως' Ούχε^ χτΑ. Κάρφεαν Μίΐ8€ΐΐ6ΓΗ€ΐιίυβ. 
^ 1 Ηαηο ▼βησιη βίΤβπ ΗβρΙι&€βΙ. 32, θ. ΤρΙμείίϊ^οζίαλνιχτΜά 
ίαμβιχά, οίον το του Άρχ$λόχον' 'Όγμβ ςΛΚ . 3. ΑΐΙΐ€η. 
VII, 299, Α. Όμηρου έιπόνΐος' (II. Φ, ^&^.)?^Λΐοοντ εγχε-• 
^νίς τε %αΙ Ιχ^ύες ακολούθως εποίησε χαί•*Λρ χίλο χος' 
ΙΙοΧλας χτλ. Τυφλάς εγχελυας ίηΐβϋί(|;€ ηιβιηΚ»Γ& νίή1ΐ«, <]ΐΐΑβ 194 ΑΓ(^ΜΙοο1λΐ £ροθι* τοΐός γαρ φλΐόη^τος ^ως νΦ^ χαρδίην έλναΟ'ίίς 
χλίψας (Χ στη&ίων άπϋΛας φρίνα^, 

86. 

Πτωσαονσαρ ωση πέρ94Ηα• 

87. 

Πάρύί&ί, γαναΐός γαρ ίΐς, 

88. 

τι μ4χ»οα δη φζονέας, τάλα^^ 

89. 

*$1ς ^ αν σ£ ^ωνη λάβοι• 

90. 

Π^ντηχοντ ανδρών λΙίΐΒ ΚοΙρανον τ^πιος ΠοσΗδων* 4. 5. 6. @(οΙι. ΡΙοΓ. υαν* 11• '^ρχιλόχον. 8€ίΐ€ Ιιαμ 
ΰο&^6ΐι(&νιΙ £1ιη9ΐβ|ιιβ. 4. ΗβπιίΑηηιιβ £1. Ώ, Μ. 670. ίίιχ&^ίς: 
86(1 ▼. ΒυΙ(ιη• Ι.€χί1. II, 164. 

ΡΓ.Θ6. ΑΛ. IX, 188, Ρ. Του ονόματος (περί^) ίν$ο$ 
σνστελλονσι την μίσην σνΧΧαβην, ως '^ίρχίλοχος/ Πτώσ^ 
βοναανιηΧφ 

Ψτ. 87. ΑΛβη. XIV, 653, ϋ. Γενναία Χέγη τα Βν/$νη 6 
φιλόσοφος, ως χαΐ ^Αρχίλοχος* ΙΙάρ€ίϋ'€ χτλ. 

¥τ, 88. Ρίοΐίυβ 2642. ΡυΙβοΗ. Α€αίαΐ€€ίνιη Αγ€ΜΙο€Ηηχλ άί^ 
ψΛΐίτηΐΛ %αίη^€ηνη /?/ 9^11αΙ>α αάϋΐα ΑηαοΓίοηϋο άνηείτφ. οβίβ- 
ΐ€€ί%€θ^Μί €9ί: Τίχτλ. νί«ΐ6 Β€Γ$]ε. Αη&οΓ. 227. 

Ργ. 89. , Ει^ Μ. 26, 23. Έΰριμαί ϋ^ ω ϊη , ως ηαρ* *Αρχί- 
λοχψ' 'Λς ^^τλ. 

Ργ. 90. ΧΙρί^ΓΛ• ΜογεΙΙ. II, 984, Ρ.^ ΚοΙρορος Πάριος ων 
το γένος Ιν^ίίαντίιρ' δίλψίνων βόλον Ιναχ^&έντων σαγψΜ/ χαΐ 
Χίνδνν€ν6ηωψ9ψ:μίίρηηνα$ πριάμΐΒνος μδγηχ€ πάντας. "Ολίγια 
06 ύστερον ^Λη π^νέηαοντορον ί^^ων; ως φασι,^ Ιψίστων αν^ 
δρας «/σνσΛτ.• *Εν*^δί τψ μεπχξν Νάξου «αϊ Πάρου ηοργμφ 
της ν^ως άνατρίαΐίίσηβξ χάΐ των αλλοίν δΜψ^αρέηων, &€!- 
ψον ϋγουσι 0€λφ7νος &α^ραμ&ντος αι!τφ χα« άναχφνφίζοντος ΑγοΙιιΙοοΙιι Εροάι. 195 

91. 

ΕαΙ βηασας ορίίϋν ^νςπεατιαΚονς , οίος ην ίπ ήβης• 

92• 

*Ερασμονί9η^ Χαρίΐοδ^ χρημά το$ γίλοίορ 

Ιρίω Λολν φίλτα^ ίταίρων, τίρψεΰα ί^ αχονναΡφ * *Αατων ^ •ο2 μίν ίίατοηέσ&έΡ ηοα^^ οΐ δί ηοίλοί. * ΦίΧέϋΡ σχνγΊβόν περ ίοντα μηδί δίολεγισβ'αίφ 
άημητρί τ« χείρας άτ£|αη^• * VI. "Υμνος β/ς ΉραχΙίι», 

95. 

ίΐ χαίλίνίχί, χαΐρ ανα^ Ήράχλεες 
αυτός τ« χαι * Ιόλαος, αίχματα δύο, 
τηψδλλα χαϊΧίνίΧΒΐ ^ Η^ηΐ^ηψα^ της Σ$%ύν^ου {Σι%ΐ¥ου ΒβίιΙιίαβ) «ατβ σηηλϋαοψ, 
ο Μχνυτάφ μ^χρ^ ννρ χ«2 «αΑ^Γτα* Κο$ράνΗον• *£πΙ χούχίι^ 
^* Ιίγ^τα^ ποίησαν τον *^ρχΙλοχορ\ Πίρτηηορτ ΛτΑ. 
νΜβ ΡΙιγίΑΓοΙιαηι ΑΐΗβη. XIII » 606, £. 

^ Ργ. 91. Η«ρΗΑβ8ΐ• 39. &11α(ο ▼. 1• ίη^. 85. ρ^τ^Ηζ ΚαΙ 
βησσας^ χτλ. ΑΓ€ΐιίΙο€ΐιί ββββ β( ιρβ» τίάΐΐ ΗβηΜοηοι «Ιβ Μβΐτ• 
41 ίπ ήβης ψ], α Ο. (ίπηβης): ταΙ^ο *ν ίΑ'ίί• 

^ Ργ. 92. ΙΙβρΙι&β9ΐ. 91, 6. ιιΙ>ί λ^ίί άβ τβηϊΒαβ Μγη«^(β1Ϊ8, 
ρηοΓβιη; ρ. 96, 8. οΚβΓαιιι νβηιιιη &ρροηί(: ]ιιηλίι Κοβηίυβ. ΟΙΐϋΗ• 
Ιμμ, ςαβιιι |οεο8β Έρασμονίδην νοοβΐ, ν. ΒβΓβΙί. Οοιηοι. ΑηΙ. 
γοη. Α(Ι. 7 βας., ίο ΐβίΓβηβΙηβ ο(> νοΓΜίΐα(βιη βυ^ίΠ&νβΓ&ΐ ροβίλ, 
ΑΛβη. Χ, 4ΐί, Β. 3. ΗβρΙιβββί. 92, 4. 4. ΙΙ)ίιΙ. 96, 9. ϋ 
1Μ. 5β, 14. 

VI. 'Τ^ΐΌς «/ς Ηρακλή α. Ργ. 93. δεΙιοΗ. Ρίηά. ΟΙ. 
1Α, 1. ιιΙ>ι ν. Ιηίρρ. Νοη Ερίηίααηι, •β<1 Ιιγηηυιη ίη ΗβΓ€ΐιΐ€η 
^οεαίΓοιβΒ ίαί986 Εϋ&ΐοβίΐιβηββ ΙββΙίβ ββΙ: τρίπΧόορ ϋ ου δΜ το 
*χ τρΜρ ατροφων αυγηπα^αι, αλλά Λα το τ()ίί ίφυμ¥&άζ€σ&α& 
το ^αΑλ/ν»χ«. πί()ί ί^ τοί; Την^λΧα ^Ερατοσθένης φησίν, ότ*, 
»τ« ο οΰΑι^Τ]}; ί ό %ίθαρίστ^ς μη παρην, ο έξαρχος αύτο 
ί^χαΧαβών ΐΐίγ^ν ίξω του μίΐους , ο δί τύν »ωμα9τΛν χ^ρος ι • 

1Μ β{ιηοηι& ΙαοιΙ)! 

βροτοίσί χη^9 η&Ρ^ηίφρασνοι 9ναι 
χαϊ πηματ ίατί»* η ί* ίμοί ηι&οίατύ, 
ονχ αρ χαχώίβ ίρωμ^^ ονί* Ιν ίΙγ^σ$ 
χαχοΐς €χοντ€ς ϋνμον αϊ»ιζοίμΛΰ'($• 

2• 

Τον μίν ϋ-αψοντος ονχ αν ΜνμοΙμ&Θ'α, - 
έΐ τ$ φρονοίμιρ^ ηλέΐον ημέρης μίας. 

5. 

ΙΙαμηαν δ άμωμος οντ$ς ουδ αχηριος.' 

. 4. • 

Ευάνμος ων ίρ%ασ9 την Ιπ ^Αΐδος 
αταρπον ϊραων* ου γάρ ίστι δνςβατος 
οίφ σχαληνος ονδ* ίνιηλαος πλάνης^ 
ι&έΐα δη μάλΛοτα χαΐ χατοίχλίψης 
6&ηασα, χηχ μΛμνχότων οδίύηαι. 

"Αθ^ΐΛς Ιίηαψ η&λος ώς αμα τρίχΗ. 

6. 

Γνναιχος ονδίν χρημ άνίίρ Χηίζ£τα$ 
Ισ&λης αμΗνον ούδί ριγών χαχης. 14. ίιαχώς 8β1<11«Γ0β άβ Υβηβ. Οοοίιιιι. 326. ίχοπίς ι« ς. 
ονης, 

Ργ. χ βΙοΒ. Ρίοηΐ. ϋΧΧΙΥ, Β,^^μωνΙδου. γΐ^^ Ατοΐιί. 
1θ€ΐιι Εΐ€β. ίΓ. 8» 9. 

Ργ. 3. 8ΐοΙ>• ΡΙοΓΪΙ. ΟΥ, 7. Σ^μωνίδον. 

Ργ. 4. 8ΐοΙ>. ΡΙογΗ. €ΧΧ, 9. Α^ωνΙδα ψβΐ Α^ωνϋΌν, 
ςνοά ρπιβοΙλΓβ βαβίαΐίΐ ^βΙοΙκβΓίιβ. 1. ωρ €οη]ΐ£ί( ^«ΙεΙίβηιβ. 
3. ΐ4€β€ΐΜΐ1αΓ Μπλιως, ςαοά ΑηιοοΓαηι ββΐ: ούδ^ρι πΧ^οσπλάίτης 
Υοββ. ΑΓβ. : ονδενΐ ηλίων Α. ΥίιΙβ Γγ. 2 , 2. 

Ργ. 5. ΡΙαί&ΓοΙ). ΜογαΙΙ. Π, 84, Ο. ΟΤος τ ΙστΙ χατά τορ 
2!ιμωνΙδην αθ^^λο^ χτΙ• τφ άγζζ-Θ'ω μονονουχί συμφΰνα* 
γλίχόμΈνος. €Γγ• Ρ1α(. 446, Έ. 790, Ρ. 5(οΙ>. ΡΙοΓϋ. €Χν, 18. 

Ργ. 6. €ΐ€η€ηι Αΐβχ. βίτοαιη. ΥΙ^ 744. Ρο((€γ• .Ήσιοδί^ν £{ιη(Μΐΐ4ι§ ' ΙμιιΙιι• ΙίΟ . 

ΠΕΡΙ ΙΎΝΑΙΚΛΝ. 
Χωρίς γνΡϋΜίος &ίος ίποίησα^ ΐβόορ 
ταπρωτα, τη¥ μΐρ ίξ νος ταηητρίχο^ 
τ^ ηάντ αν οϊχον βορβορω^ ΗΘψνρμίνα 
αχοσμα χηται^ χαΐ χν!ί»ρδέίτ€ί$ ΐρψαί^ ' 

αντί; ^ ϋύϋοντος αηΧννα$ς ίψ ύμααοβ & 

^1^ χοηρί^ισιν ημενη ΤΜαίνΈΤΜί• 

Τηρ Λ' ίξ άλίτρης ΰ-φος ίΟτρί άΧύΛοοος 
γνναύξα, πάντων ϊδρίΡψ ούϋ μινχϋΟίΑν ' 
Ιέλη&€Ρ ονδίρ, ουδέ των Ιψαωνόνων• 

το μέν γαρ αυτών ηπί ίϊοίλάχ^ς ίίοχονψ 19 

το ^ Ισ&λϋν* οργίων ί^ οίΛοτ αΙΙοίιρβ ίχει. 

Την δ* ϊχ χννός λίτον^σν>τ αντομητορ€9^ Μντος (Ορρ. 700.)* Οι; μίν γαρ τ$ γνψαιχος ανηρ ληίζη 
αμίΐρορ Της άγα&ης, της ό* αι/τ« χαχης ου ρίγ^ν αΧλο^ 
Σιμιαρίδης ΐιττα^'^ Γυναιχος %τλ. ΟΓγ. 8ορΙι• ΡΙιμΑγ• ίχ, 
6. Εαηρ. Μ^Ι&ηΙρρ. 14. €11. ΗοηβΓ. Οά^%Λ. Ω, 42ο. 

Ργ. 7. Βίο\>.¥\οτΊΙΊαΧΧΐη,^Ι.ΣίμωνΙδον. Ροβ« \Τ«1. 
€ΐ{6ηιη Ιη ηηηίηβ Ιιοΰ ρηββι&ικίββίηο, ςαοοασι οΓγ. ΡΙιοο7ΐ1^Ιβ 
ίί. 3-9 «ιηΑ€α1«ιι<1ο ορ«η>ι £θΙ1ο€Αηιη( ΗβΓηβηηηβ β( ΒβΓ^Ιίίυβ Ιη 
Ζίηιιιΐ€ΠΐΜΐηηί ΟΙαγ. ΡΗίΙοΙΙ. 1836, 66 9ί]ς., ΟοβάβΓίβιηίυβ ίη Αο- 
ηβΠ. Ι^ίκ. Μοπλοβηββ. 1837 , Κ 9ς. , Ργ. Ηβ&βίαβ Ιη Ζίπιηιβπιιβιιιιΐ . 
Βί&Γ. ΡΜΙοΙΚ 1836, 85. βΐ ηοβοΐΦΐίρβί ιη ΕχβΓοιίΑΚ. Οηΐ. Οβρ. Ι« 

1. €οη]ίοιο χωρίς γνναιχας (?β| γνναιχα) Ό: ί. νόορ, Η. β. 
ύίν(ηα$ αά ιψίάοΐϋτη ϋτεανϋ Ώ€ν» ίήνΙΪ€να. 4. ηνλίνδηαί Β. 

5. δΐ€Α: αηλυνός τ ίν έΐμασιρ δΐβρΙι«ηαβ) άπλύτοις τ £ν 

ίφ- νλΐ€]£6Β&ην8. 6. ίψ^'ρ6ΐ Α: ίΐμέρη Απ. 10. 6β8η«ηιβ 

το μέρ γαρ αντωρ ίστ^: Βηιιιείκϋ €οι1«χ το μέρ γαρ αυτό γ* 

{οΛτ^,γρ αύτώΐ') €ίη£ΐ Ν Τπη€. αντώρ ιΊναί: Α <7π«: Β / 

«π<• ΕχρΙίοο ηαηο €υηι Ηβπη8ηηο 6( Οοβ^ΙβΓίβίηίο : ΜηΟεν ι;»/• 
ρίηα 9οίί οτηηία €ί όοηιιιι• «/ ι»α/ιιιη; ηαΐΜ αΙΐ€νναΛ (^οιιιιηι) νο€αΙ 
ηαίπη^ ψιοά νηαίητη €»1^ Ι^οηνηη; €ί ιηβηίε ναΗαΜί €»1: οιηπΐ» αιΙ 

ρηβ8€η(€πι α•αιη θ^ΙοτςαβΙ, ιιι ΙαΙ>ε(. Ηβ&βίυβ το μίν γαρ αντως 

το1β1)«ι, 12. Ιιί1>π λιτοργορ; βββηβηιβ λιτουργορ , ί^ηοά Ηββγ- 

ιΦ^ίο «ι( ί. ς. χαχονργορ• Αιηιιιοηίυβ 146. Υ&ΙοΙί. λιτουργ^α^* 

««χα λίγΗΡ• Όο^ά^τΜηιχίΛ λίτονργον ϊ. ς. ηλιτάεργον €886 8υ• 

η»ί€ΐΙ>λ1αΓ 87ηοη7ΐη• βί Είγη, IV « 404. » ηαηο λ$τοργον «ά βΑη• 

4«ιη η(Ικ€Βΐ Γ«νο€8ΐ, «αΐ λεηονργον βαΓίΙ>βιι4ιιηι ΜΙ οαη βτοιίο» 

ΠΓοιιιι/οΓαηΜηι, αηβηι τόίν ίχχλησ&αζουσών , $€άαΙαΐΛ^ «ιιιρίίΐίβη- 

'^ηι. ^(ΙςΙκβΓο λιτοργος €χ Ιηος «ι όργη €θΒροβίΐαιη «81. αύ^ • 9Θ0 δύηΜίϋ^ϋΜηΐΗ. 

η ηαντ αχουσαι, ηάιηα δ", ^ίδίρια &έλΗ^ 
ηάντη δί παπταΐνονσά χίύ ΉΪΜίάρώηι 

ηλΆιμεΐβ^ τίν χαΐ μηδίρ ά»&ρωβ$Μβ 6ρα• 
ηανΟΗί ^ αν μιν ο^τ άηΒύησα^ €ηηιρ^ 
ονδ' ά χολω&£ίς ίξαραξ^β$ρ Ιί&ώ 
οδόντας, ονδ* αν μάλίχίΛς μα/^Μίμενφς, 

• ουδ* Η ηαρά ^ΗΡΟΛη» ημένη τύ^Μ' 

2^άλ£ ίμπεδως απρηχτον ανονηββ ζχΠφ 
Την δί ηλάααν^ίς γη'ίνην ^Ολύμπιο$, 
ίδωχαν άνδρΐ πηράν' ύΰ^Λγίρ. καχον^ 
ουτ έΟ&λον ουδίν^ οιδ^ τοπύτίΐ γίοη}* 
ίργον δι μονρον €ύί9%ΛΛΡ ίπίστα/τα^* 

2 3ίουδ^ ηρ χαχον χΗμώνα ηοιηβφ Αέος, 
ρίγωσα δίίρρορ ασοον '&χ^ϊΛα 5ΐιφό$• 

Τηρ 5* έχ θαλάσσης, η δυ ίρ φρβσϊρ νοΗ' 
τηρ μΐρ γάα τι χαϊ γίγη&^ν ν/^ίρην, 
ίηαΐρίβΗ μιρ ^ϊνος ίρ δ6μοι4 ίδώρ* 

311 » Ονχ ίατιρ άλλη τηςδε λωΐωρ γυνή 
ίν ηασνρ αρ&ρώποιαιν, ονδί χαλλίων. « 
την δ* ονχ ανέχτος ουτ ίρ 6(ρ&αλμοΐ^ Ιδπρ^ 
ουτ αασορ ίλ&ΗΡί αλλά μαίνεται τότε 
ατιλητορ, ϋοη^ αμγϊ τέχνοίύίν χυ•ίν. 

^αμέίλιχος δί ηασι χάποΟνμίη 
ίχ&ροϊσιν Ισα χαϊ φίλοισι γίγρβται• χομγμορα, Ιι. β.^ αυτή μητηρ (χύων), τ. 1,ο\>^άί. Ρϊ^τ^η, ϋΒ9 βςς. 
1/νιι|{6Α€ΐ()ίυβ αύτοχλήτορα φβ'ίρβω» ίηνίέαηί^ίη^ βροηίύ ν€Μ(ηαηι: 
Ι3οβ<ΙβΓΐβίηίιιβ αυτομηστορα , ψια€ βηίΛ ροΙίΗβ ^ααηι ηιατίΐί ϋΟίΜ- 
ΐα$ Ηΐί Βθΐ€ΐ^ αυθάδη ι Ηβ&βίαβ αύτορητορα. 22. βίο Λ Υοββ. 
Αγ8. ΥϋΙ^ο τιονηρον. 24. Ιργων Υοββ. 25. χουτ αν Α: 
χ ώταν νβΐ χ όταν Τπηο. βββη. : ουτ _ αν Οτούη8ΐ Χ(υτ αν — 
ίΤ,χδσ&αι ΗβηηΑηηαβ. δοηρβί χούδ^ ί^ν, ηε βαευα Μαη€ φάάαη 
βίηρίάα τηηΐιετ ι^ηι αώηονεί ΒΰΙΙατη. * Ρίγωσα, γ. Βαΐΐηι. Ον* 
Μαχ. ϊ, 506. 27. ΥυΙ^ο ίχ θ•., ηδύ , ίρ ψο. νόδΦ: Β *Ό«• 
* €οΓΓ6χι ίη £χχ• €η((. Ι, 3• βΐ ηοη οία ροβΙ Ββ^β^^^υβ ιη Αϋΐΐ 
8οο. <3γ. ι, 201. ΙηΐϋΙΙίςβ ίπλασαν. 29. Ι^ίΙ)Γί μίν: «οΓΓβχίΐ 
ν&ΐεΐ^βηβηυβ. Ηβηηβηηιιβ Γ«ιίηβ(, 3111)^6119 την ίχ &αλ, ίηαίνίϋΗ* 
Αι ίη «ΐΗΐηιβΓΜκϋβ βίηβυϋβ ιηυΙίβΓουϋβ Ιιοο ΐβηβι ρο€ΐ«, α( η6ίςυβ 
ίποίψισορ νβΙ ίπλασαρ βιιΐ ροηΑ( βηΐ ίηίβΐΐβοΐιιιη νβΐίΐ. 32. Ι'^- 
β«5&ΐηΓ0ΐ;^* ΐρ όφ&. ίδάν. 34. ΗοΙιι«γ. €>ά^%Λ. Τ, 14. δίοιοαΐάίθ Ιιιιη1ά« 201 

ωΜιο &αλασσα ηοΐλάχις μίν άτρομης 

ίστηκ άπημωρ, χόρμ^ ψουττ^αν» μέγα^ 

ϋ•(ρίθς ίρ ϋρΐίί ηολλάχίς δέ μαύρέτα^ 

βαρυχτυποισ^ τώμοαιν φορινμένη* 40 

ταύττι μάλίότ εοίΧί τοιαύτη γνιη]• 

ΙρργΊξν^ φνην ^ ώς ηόντος άλλοίτιρ ϊχη•"] 

Την ί ίχ σποδιης τ« χαι π€Λιντρίβέος ονου^ 
^ (άν τ άνάγχρ συν τ ίρίπί^σιν μογις 
ίσηρξ^ν ων αηαννα χαι ηονηβοτο 45 

αραηά* τόφρα δ' (Ο&ίΗ μίν ιν μνχψ 
πζονν^ί ^οημαρ^ ίσ&ίπ δ* έπ ίαχάρτι* 
όμως δΐ χαϊ ηρος ϊργον άφροδίσ$ον 
Άθ-όνΰ^ ίταΐρον οντινονν ίδέξβτο• 

Την δ* ίχ ί^αλί^ς^ δνστηνον οίζνρον γένος*• 60 

ηίντίι γαρ ον ιμ χαλον ούδ' ίηίμ^ρον 
Λρος^αην, ονδί ηρπνονί ονδ* ίράσμίον* 
άρης δ* αδηνης ίατιν αφροδισίης, 37• οτρψας νβΙοίΕβηβΗββ: Ημοο. Ορρ. 66θ• ηόντος άπημαη^, 

^%ηλος, 41. θ66βΙ>Αΐ ροΗΛ ωσπδρ ^«Αασσα — οντω γυνή. 

ΙΐΒΐ&ο(&νί( β(ηΐ€(ιΐΓ&ηι ρο8( ΙοηςϊοΓβιη ν6Γΐ)0Γηιιι ιηΙβΓε&ρ^ύίηβιη. 

42. Υβηαηι ΐηάυοβηάυηι ϋοοβ&ιηι £χχ. Οπα. Ι, 3 βς. βχ ν. 11. 

Ιαιβτβ €οηβΐιτ€ίιι•ΙηΐΒ• ΟοβιΙβΓίβίαίιιβ άλλοίην βχ ΙΐΓβνίΙοςοβηΐία 

ί. ς. αλλοτ άλλοί-ην βηβ ιηοιιιιβηιΙ άβ ΒγηοΙι^Ιοι;. ρ. 9.; όργην 

ψΐί*ίτ θ' ώς ν, αλλ, ίχ€$ Ολ ιηΙβΓρΓβίΑΐοΓ, αϊ ΐιιΙ«ΓηβιιΙ βχίβηίΑίιι• 
<)α« βίηίΗΐη^ίΐΜΐιι ροβία «χρΓΜβ«η(. Ηβπη&ηηοβ ΙαΓίΜΐυιη, ςιιί 
ίρ8ί νί()«ΐαΓ, γβΓβοοη ΟΓάΙηβιη βίο ΓΜΐΐΐυίΐ: 

τανττί μάλ^στ* έθ$Χ€ τοιαύτη γυνή 

οογην' ψυην βί ηάντο^ άλλοίην ίχιι^ 

άαπίο ^ύλασα(ΛιολΧαχίς μβν άτρομης 

£ατηκ , αηημων, χάρμα ναύττ^σια^ μ^Υ^^ 

^{ρ^ος Ιν ^ρ^* πολλάχ&ς δέ μαινηαι 

βαρυχτυτίοισι χύμασιρ ψορ^υμίρη. 
43» ΙιίΜ ττίν 9 ίχ τ£ απούσης: €0ΓΓ£ΧίΙ ΒΓυηοΙ^ίαβ, ςαί &<] 
8ορΙι. Ο. Ο, 371. ίχ ϊί^ΡίίΤ « χ. τοίβ^βΐ. Ηββ^ΰΙιίυβ: τιφρόρ' 
^οδίον, φαιό ν β ηολιορ. Ιιβ^β σποδ»ης Κ>ίΕ^11&Ι>ο8 , ν. Ηθγ- 
««η«. ΕΙ. Ο. Μ. 54. παλίρτριβης, ν. Η^γπι. δορίι. ΡΙιίΙ. 443. 
,45. 8ίο ΑΒ: ί^ρξ^ρ Υοββ. Αγ8. Ν Τηηο. : ίρφρ βββηβχαβ. 
^*' ν. ΗΑΓίυηβ. Ρ«ηί€€. 11, 18. 46. ίσ^ίίΐ, ΙΙθβ. Ορρ. 705. 
^48. Αΐϋ ομώς. 51. 6«80€Γα§ ^φίμ^ρορ. 63. άδην7φς ί. ή. 
^^Ηροζ, Ιΐ€52Τ€ΐ>ία8 άόηρ^ίη' άπαρία. 

14 202 8ΐ0ΐοηίίΙί3 Ι&ιηΜ. 

τον 5' αρδρα τον παρόντα νανσίτι δξδοΐ' 

ζ^κϋητονΰα δ* ίρδπ πολλά χίίτσπχς χαίκα^ 
ά&ντα 9* ίρα ποίλόαας χατΜ&ίπ• 

Την δ* ϊϋπος αβρή χα$τ€€σσ έγηνατο^ 
ί] δονλί ϊργα χάί δυψ πιριτρέμίΐ' 
κουτ αν μύλης 'ψανσξαν, οντά χόσχινον 

βΟαρέί^Ρί οντ€ χόπρον εξ οΐχού βάλοι^ 
οντί προς Ιττνον, ααβολψ άλδνμίνη^ 
ίζοιτρ άνά^'χτι δ' άνδρα ποιείται φίλον. 
λονταί δί πάσης ημέρης απο ρνπον 
δίς^ άλλοτε τρϊς^ *«* μνροις αλείφεται 

65αεΙ δί χαίτην ίχτενισμενην φορείς 
βα&εΐαν^ αν&εμοισιν εσχίασμ{νην. 
χαλον μίν ων ϋ'έημα τομ»ντη γννη 
αλλοισι." τω δ* εχοντν γίγνεται χακον, 
ην μη τις η τνρ<τννος, η σχηπτονχος Ι^, 

ΐοδςτις τοίούτοις ϋνμον άγλαιζεται. 

Την δ* ίχ πι&ηχον' τοντο δη διαχριδον 
Ζενς άνδράοί,ν μεγκηον ωπασεν χαχόν. 
ίοσχίστα μέν προςωπα* τοιαύτη γννη 
είσιν δι αστεος πασιν αν&ρώποις γελως. 64. ϋΌνονΐη Βη]ηε1(ίυ9. δίδει Α: τίει βΓοίίοβ.^ 56* αΟνστα 
βΙοΙίΗθϋβ: ΑιΙιβη. V, 179, Ο. Σιμωνίδης *>/; τιερί τζς 
άχύσμον γυναιχός' !ί4>ντα δ' ίερά η. χ. νίιΐβ ΐΛΐ)β€ΐί. 
ΡβΓ&ΙΙ. 433. Ιτηρία νηηΗϋτ €ανηχΙ>»9 νβΜίυτ ιηοΗ^ριοαίΜ, 

57-70. Λ^ίίη Αβίίιιηαβ ΗίδΙ. Αη. XVI, 34. ^\\. XI, 36. 67. Α 
άβρη χαιτηεις: Β χαιτηεσσ : ΒΓοηολίαβ άβροχαιτόεσσ : ΑβΜλώϊ 
€θύά. αβρά χαηάδσσ , αβρή χαίτη εσ σ : ηοβίΓαπι Μ6ίη€]ϋΐ» 
0ηΛ€8ί. 8€βηη. III, 63. οΐΐ. ΗβΓ0<ϋβη. τηρΐ μον. λεξ. 14, βί Αγ- 
οΗίΙοΰΙιί Γγ. 66, 8. 68. ϊ-ίΙ)Π ηεριτρεπ€ΐ: ϋοη]ίααΑ( ηαρεχτρε- 
πει^ ηαρατρεπει, περιπτύει: ηοβ Εχχ. Οπίΐ. ϊ, 4. τιεριτρεμϋ' 
ΌοοάβΓίβίηιπβ περιτρεπει ^\\. Ηοϋκ^Γίεο ηερί 9 ίτραπορ ωραί, 
§ά€ΐΑ 6896 8(α(ιιίΙ ςυο<) άηοτρέηε(ίϋ•αΐ , ββι] υ( ροθ(« ]θ€θ9β άπΛϊ 
ί. ίϊ. ησβ η?οΑ/ίΜΛΐ>ηα€ΛΜ. 60. Υυίβο χόσχινον αρειεν: κοαχΙ- 
νου 8βχ εο<Ι<ί. ΑβΙιαηΐ άίβΐίηοΐίοηβ ίη 6ηβ νβΓβυβ ροδίίβ; «ϊ^ίηίΐβ 
οναρ εΐεν, είδεν , οναρις \'ώή Αοΐίβηί, υηθβ ^β^οι>βίο κοσ*ίΐΌυ 
οναρ εΐόεν (νεί οΐδεν) Γβνοοαικίυιη νίάοΚ>Αΐιιι*; €Αΐί<Ιίυ8 ββεαιαβ 
Λ^βΙοΙίβΓίΐβ. 70. τοιούτον ςβχ ΰο<Ι(Ι. Αβίί&ιιί : Κίοο ^Α^ο68^υβ 50* 
8ρίΓ«<αΓ τοιούτον ^υϋμον, 74. ΡοδΙ Ιίαιιο νβηηη Οο€{|«Γΐ£ίηίοβ 
Ιιι^βηΐ ν. 79. 
5ιηιοιιίθΐ8 Ι&ιηΜ• 203 

Ιπ αυχένα βραχ$ία Χίνηται μσγις^ 95 

ίπνγός^ αυτοχωλ,ος. α τάλας άρηρ^ 

ίςης χοΜον τοιούτον άχχαλίζέταΐί 

ίηνια α πάντα και τρόπους ίπισταταί^ 

ϋΟίορ πίδ'ηχος, ουδέ οΐ γίΧως μίΧιι^ 

>ν3' αν τιν ά έρξπίν, άλλα τονΰ^ όρα^ βΟ 

(01 τούτο πασαν ημίρην βουλένηαα, 

{χως η, χώς μίγιστον, ίρ^ίϋν χειχον• 

Την ^ ίχ μιλίσσης• νί^ν τι^ έντνχπ λαβωΡ* 
αίη] γαρ οΓ/; μωμος ου προςίζάνπ* 

9^ίλλί$ δ* νπ αντης χαπαίξίται βίος* - Θ6 

^^Xη δί συν ψΛίυντ^ γηρασχΗ πόσα^ 
Τίχονσα χαλον χοννομάχλντον γίνος' * 
ίίζριπρέπης μίν έν γυναιξί γ'ίγνηα$ 
ηάσι^αι, ϋ•έίη δ* άμφιδιδρομιν χάρις* 

ονδ* Ιν γνναιξίν ηδέται χα&ημένη^ 90 

οχοΌ λέγουσιν αφροδισίους λόγους* 
τοίας γυναίκας άνδράσνν χαρίζεται 
Ζιίίς τας άριστος χα\ πολυφραδέ&τάτας4 

Τα δ* άλλα φνλα ταϊηα μ^^χανί} Μός 
Ιατιν τί τψττα^ και παρ άνδράσιν μίνΗ4 115 

^νς γαρ μίγιστον τουτ ίποίησίν χαχον^ 
γνναϊχας* ην τι και δοκώσιν ώφέλέΐν, 
ίχοντί τω μάλιστα γίγνηαι κακόν* 
ο« γάρ χοτ ευίρρων ημέρην διίρχηαΐ 

'ά:ιασαν, οςτις συν γυναιχι πίλέται* 100 

ονό* αϊιρα λψον οικίης άπώσέται^ 
(χ&οσν συνοιχιμηρα^ δυςμ^νέα ϋ-ιών• 
<η^ί}ρ δ* όταν μάλιστα ϋνμηδπν δοχρ )$• €€τν%€έ ραννα^ νίχ ιιΙ %ηΐΐ€€ίί ^Ηέαί^ 6γο(ι(ιι• 9β. αηυ•* 
Υ^ίί 6ο€ΜΠη|[. Ηββίοά. Ορρ. 373« αύτόχωλος, ί^ηηηα ύ$»εύ^ 
^Ι ηΜ ΜΜ Αβ6«ι«. 97. ίχοη^ί τοι ΥΙΤίηΐβποηαβ: τω ΗΒΗ: τί^ 
ΒοίβιοιίΑάίιιβ. 100. πέλληαι 1¥ίιιι«Γΐοηυβ: ηίλΡαταΙ δαΙηίΑβίαβί 
(ΙβΜνοΙ ν«]{«(ιιΐΒ Βπιοΰ&ίΐιβ €< ^βΙοΙίβΓΠβ. 101. ίκ βόμων 
^(άαηαι Β. 103. ΟοΓη^ΰοΐ ^^ορ: ίΓπβΐη. ΟΙειυη ηι Οία 
^^Λων, φϋος άνδρώ^Φ Οβυβ ια<1ί( λιμός ^ ιιΐ βορΗοοΠ λοψύς, 
^Μητϊίρία, γάμος ^ πλοντοψ, χρόνος. 

14• 204. διιηοηί^ ΙοαιΒί• 

χαϊ οίχον η &^ον μοΐραν τ αΡ&^ωηον χΑζα^^ 
ίϋ&ίυροναα μώμον ίς μάχην χορύααεται. 
οχον γυνή- γάρ ' Ιστιν 9 ούδ* ίς οιχΙίΐΡ 
ξΰΐνον μολόντα τιροφρονως δεχοΊαζο. 
ί]τις δέ τοί μάλιστα {^ωφροι^ΐν δοοϋΐ^ 
ϋ&τη μίγκηα τύγχανα Ιωβωμίνη* 
ΙΙ^χηρρότος γαρ ανδρός — =• οί δέ γειτονία 
χαίρουσ 6ρωνΤ€ς χαϊ τον^ ως αμαρτάΐβΗ• 
την ^ν δ^ Ιίχαστος αΐνίαπ μψνημένος 
γυναίκα 9 την δί τοντέρου μωμησετα$* 
ϊσην δ^ έχοντες μοΐραν ου γίγνώσχομεν^ 
115 Ζευς γαρ μέγιστοτ> τουτ εποίησεν χαχον^ 
χαϊ δέύβίον αμφέ&ηχεν αρρηχτορ ηεδιι^ 
εξ ου τε τους μίν 'Αίδης εδέζατο 
γυναικός είνεχ άμφιδηριωμενονςφ 

ι 

8. 

^Ερωδιός γαρ ϊγχελυν ΜαιανδρΙηρ 
τρίορχον ευρών ίσϋ'ΐοντ αψείληο^ 107. μοΧωντα Α.^ ^ 108. δε τψ ΗβηΑλοηαβ. 110. Ρ•κ Ιαπ^ 

Ιΐλΐη Βίαΐαίι, «Ιϋ τάχ άν'δρος γοΐβϋ&ηί, ΗβΓίιι&ΐΗΐυβ χεχ, μά'κ' 

ανδρός ναΐάε αάιηϊναηί9 ψηάτϋο. ΕβΙ &ρο8ίορ68ί8 : 8ΐιΙ)βιΐ(1ί λωβαται 

νβΐ βίιηίΐβ ςηίά: ηωη οβαϋαηίβ ηιαίΓίΙύ — . 111. ως άμαρτάνΐί, 

ψΜαηΙορβνε ίαΙΙαίητ. 112. μεμνημενος, ψαετΛοτ^ II. Β^ 263. Τ, 

153. Η«8ίο<1. Ορρ.^ 392. 584. 656. 673. 116. ηεδης Κοβίβπ»: 

Αβδ€ΐι• ΡΓοιη. 6. αδαμάντινων δεσμών εν άρφηχτοις ηίόα^» 

Υη]§&(ηιη βχρίίο&ί ννβΐϋΐίβπιβ εδεσμευεν άρφηχτως πέδη εαα 
Ι>οβ(ΐ6Γΐ6ίη. δγηοηγιη. ΐν^ 284. 117. ^ηρ%ι^^ εχίΓειταηη'ιηαΙαηι 
ψηατίδηΒ 4€άιί ^ηηΙ%€Τ€8^ €χ φιο ((βιηροΓβ) αΗθ9 Οτονι» τ€€€γ%ί 
'ρτορίεν ιηηΙί€Τ€ηΙαιη (Ηβίβϋβιη) τίχαΙοΒ , αΐίο» ανί€ΐη — : ΑΗβπιιη 
ΐΒ«ιιιΙ>Γυιιι ίηΐβΓαάίΐ. ΙηιΙβ β 1>«1Ιο ΤΓθ]&ηό) 8ίΐ, Λ^ο]α8 ΗβΙ^οβ 
ηιοΙί«τ ΐ€ΐβΠΓίΙιι& ε&αβη ίιιί(, ίβιηίΙΙλβ βιηηιηυιιι ιη&ΓίΙ>αβ ηΐΑίοι». 

Ργ. θ. Αΐΐιβη. VII, 299, Ο. Σιμωνίδης 9 ίν ϋμβοΐζ* 

"Άσπερ εγχεΧνς χατά γλοιοΰ' χαϊ την αηκαι%Τ)ν* 

* Ε ρω δ 10 ς χτλ, Ρ&1>υΐ8ΐη τιάβΙιΐΓ η&τπιβδβ ρο6ί& ίββοίληι. Ιη 

ιΙβΗΓΪίβ εγχέλεις Μαιάνόριαι, ν. ΰΐ€ΐη. Αΐβχ. Ρλβ^}»;. II, 164. 
ΡοηβΓ. ί^. ΐΑίιιλΐ• 205 9. 
10. 

ϋϊον η χηνος ω^ν ΜιαΜν&ριον• 

11. 

ΣιΛάγχτί αμτίίχονης αυτίζ ιχτίνον δίΜην. 

12. 

Το!^ τίμΐν ίρπετον παρέηταχο^ 
το ζ/ύΐορ χάχιατσρ !»αηιταί βίσι^. '• 13. 

Ουχ αν τίς οντω δαύχίοι^ ίν οϋρ^σαΐβ 
ανί^ρ Ιέονν ίδέΐα^ν ουδέ πάρδαλιν^ 
μοϋνος αταηγρ^ ονμηξαων ίν άτραπω• Ρη 9. β€ΐιου. Βαη ΡΙη>€Ιι• Ι1&. £$μωψΙδης ίν το7ς 
Ιαμβο ι ς* Τί ηνί, άί^Ι του οραδραμΗ» μίλλω, \ίάβ Ββηι- 
Ι)ΑΓύ7 δγαΐ. 38Χ Ηβπη• Υί^βΓ. 716. 

Ργ. 10. ΛΐΙιβιι. II» §7, Ό. Σιμωνίδψ^ς ιρ δ€υτξρω 
ϋμβων' Ο Ιό ν τ δ χτλ* 

Ργ. ΙΙ• €Ιιο«Γο6θ9εα• αραιΙ δ^ηη. ιη £(. Μ. 90Χ "Ιητινος ^ 
ίν^ίΐα' τούτου ή γδΡίχη Ιιηιψου, ως ηαρά Σ^μωνΙδ^' 
ΣπΙίγχν χτλ. Ι^οΙ>€<:1κ. Ρ&τ&ΙΙ. 170 §ΐ|ς. 

Ρτ. η. £(. Μ. «ι ΖοηβΓΜ ». ν. ζοίδίον: γράφηΜ δνα το€ 
ιαήτα, ίτϋιδη δνρηται χ«τα διάβτασιρ ^ ως παρά ΣιμωνΙδγ^, 
(ίΓοιτ* Τοί τΐμΐν {ΖοϊΛχ. φησι γαρ* το ^ ημ.) έ. •π. ζώΐορ 
χάχ*στομ. βοΐιοΐΐ. ΥμΙ. Π. -2", 4(ί7. Σί.μωνΙδ'ης φψτι' το 
ζωορ ϋάκιστορ χίπτητα* βίον, η^ρι τον χαρφτιρου. 
Β€ΐ&Ι(βπΐ9: ο ζωΐωρ χ. ίητηται β. Β^Γ^Ι^ΐαβ ΑιίΑεΓ. %Ά Το γαρ 
70^ ^)μ. ί* π., το ζωι'ορ χτλ, Ροπαμφγ '/δον, τόό' ί}μίρ χτλ. 

Ργ. 13. 6«Ι«ηηβ XVII, 1, «97. ΚπΙιΐι. *2Ηο τωρ Ιώνων το ^9 411. ιιΙμ »ΜΪΙ: ^/«ΑοίΤται δί δηλο^οτ^ χατά τηρ δ&ηέραν 206 δίιηοιιίάΐ5 ΙαιπΙ^ι. 

14. 

Κηλαψομΐϊ» μύροία χαί ΰνώμααν 

^α$ βατοίάρ^* χαί γάρ Τίς ίμηορος ηαρην. 

ι». 

Κ^β αοΛΧα βαίνων ^ 'ιηηος ώς τίορωρϋης. 

1β. 

Υί τυφλός η τις σχν^ηος τι μίγα βΐέη^ν. 

17. 

θνόνσί Ννμφαις τώ τ« Μβίίάδος τοΜω* 
ρρτοί γάρ ανδρών * ^αΐμ !χουσ$ ποίμένων* 

18. 

'ΐνταν&α μίντοί τνρος ίξ '^ίχαΐης 
Τρομίλφος &ΰη^μαστ6ς9 ον χατηγαγον. Γη Ι4,^αβηβιι• Αΐβχ. ΡΜθβ^^ΙΙ, 800. ΡοΜ«τ. £$μωψ1' 
ίη^ «V τοΓ^ Ιάμβοις ούια αιόίΐται λίγωίβ* Κηλ9ίφόμη9 
ΧΓΑ. €ίτ. ΑΐΙιβη. XV, 690, Ο. , πη<1β €1βιη€η(ι• ^μιάμασι βαιαμ 
ιΙ&ΐηιη• ΙΙβΒ^Γΐιίιιβ: θύωμα* μΰρί^ρ, ίρωμα, 

ι 

Ργ. 15. Εΐ• Μ. 370, 45. Σαϋλον' τον τρυφίρορ χαΐ γαν- 
ρφβ, ί^μωρίάης ίν ϋμβο^ς' Και ατΙ. ΐΛ^€\>Μΐατ Μορω- 
νιττι^ζ €0ΓΓ«χίι \Υβ1εΙ<6ηι•9 €1Ι. ΙιθΙ>βΰΙ<. 5ορΙι. Α]. 879. 

Ργ. 16. ΡοΙΙιιχ II, 65. Σΐίίν$η6ν' τ6ν αμυδρώς βΐίποψτα. 
ΚμΙ ^Σ^μωνϋης ό ιαμβοποιός' *Ιί Ητλ: Ροη«8ββ ηα- 
ραβλίπωρ. Όβ ν. σκριπός ν. Β&πλβΓ. ίη £ί. Μ. 1069. 

Ργ. 17. δ€ΐ]θ11. ΟάγβΕ. ^, 435. >Γαί ΣιμίονΙδης 4^ναν 
αντούς^ {τους ηοψίρας^ φησι, νύμφα$ς κ αϊ 4/. τ. ντΖ. 
Ρπ^ηιη νβΓβιιιη €οη8ΐίΐυιΙ ΒβΓηββίιιβ. 2. Εοϋΐ&ΐΗίαβ 17<ΐ6, 1• 
ΟνΧξΗ φυλάττονσ* το ποψίριχορ γίρος %αΙ οΤορ ζωονσιρ «!- 
ΤΟΙ^^« νΐ^βΐ€)(βΓ0•: 5«ι <•Μ 9αη$ηίηΜ άβο» »ηο» €ηέϊά€τνηί ψΟΜίο• 
^^9, €αη)β€ί Τ^'ρμ ίχ• ^ €1Ι. 8ίηοηιι1. Ερίβι*• ΟΙ'ΧΧΠ» 4. χρνίικον Οίαχοσμον οντίας' Ληζ ^ιχαιαζ ποΜς ιρομίΑίίβ, 
Ι^^ρΙ ηρ γ(ρ*το(^ τυρός άΙγ^Λος ηδιστος, ονχ ί%ωρ σίψχ(ίίθί¥ 
προς ϊγίρορ^ Ο ηροςμγορξνομ^ΡΟς ΤρομιΙίτίός' αν χ«1 £ίμ6^ δίαιοηί<ϋ8 1&ιη1>ί. 207 ί 19. 

Χως αφ^ναα χώς ίμίατυΧα χρέα 
πδως' Τί χάί γαρ ου χαλως ίηίσταμαί^ 

ι 

20. 

"Εδωχίρ οϋ^ϊς ουδ* άρυστ7]ρα τρύγος, 

21. 

Αντη δι φο^όχαλος 'Αργπη χνλί£. 
Όπϋας ίχίνΗ ΤΜ οπίσθΊων ποδών. αϊ* ΗΙρροηαοΙΙδ Ερίιββϋ• 

8 υ 1 11 8 8 : 'Ιηηώναξ, ηατρος Πν&^ω χαΐ μητρο^; 
Π{)<ύτίδος, 'Εφέσιος^ ίαμίβογράφος* ωχι;σ£ δέ Κλαζομ^νάς νΐδης μνημονίυΗ ίν Ιαμβος, ου 'η άρχη' Πολλά μίρ 9η 
^ρο€χπορ^ (€οπιΰβ Πολλόρ μδ δη προί*πορβ7ρ) ΤηΙίμ- 
β^οη, γράφωρ' Έρταϋ'&α χτΑ. I^οςι1^ νι4β(αΓ ίμπορος. 

¥ϊ. 19. ΑΐΙιβη. XIV, 659, Ρ, Ουδέ» ούν ην πηράδοΐον, 
Η χα! ϋ^υτιχης ησορ έμηαροί οί παλαάδρο^ μάγηροι' ηροΐ^ 
(ηαηο νου» χαι γάμων χαι ϋ^υσιών' — παρά δέ ΣιμωνΙδγι 
<1>ησι»' ίηρος'' Χ(»$ χγΑ. ]. Ι.ί6π χ ώσαφδύς σαχώς, χοα^ 
βα(ΐ!€νς, χωσαρ€νς: €οιτ6χί( ΒοαηΙνΙοΐίυβ, 

Ργ. 20. ΑΐΙιβΒ. Χ, 424, Ο. Καλούνται δί και άρνστηρίς 
(κ. άρυοάρίΜΛ, Ιι. β. ηύα&ο^) $μΙ άρύσηχο*. Σ^μωρίδης' 
Εόωχ(ρ χ%λ, 

Ργ. 21. 8€^οII. νβιι. II. 1ϊ, 219. Φοξός' ίΤρητα^ άηο τώρ 
χ^αμ«χωιτ άγγΒίωρ των Ιν τξ καμίρω άπο του φωνος άηωξνμ^ 
μί^ωι^, χαθ'ά φησί χαΐ ΣιμωρΙδης' Αύτη δέ χτλ. 
Λϋιαι. XI, 480, Ε. φοξόχΗλος, ν. I^ο1>6^1ί. ΡΙιγ^ο. 00) ιςς. 6( 
<1« ν. φοξό$ Βαΐίπλ. ΙμχϊΙ. Ι, 24Χ 

Ρη 22. 8€ΐιο1Ι. ΑΗ•(. Αοΐι. 740. Ον μόνον Αριστοφάνης 
«II τώΐ' χοίρην τάς δηλάς ^φηκίρ, άλλα ηαί Σιμωνίδης 
όμοί»^ ιηΐ χοίρου* 'Οηλάς ζτλ. 208 Ηιρροη&οΐίβ £32^αια1)ί. 

νπο των τυράννων Ά&ψα^ρα χαί Κωμ£ ^α*ί/ς• 
γράφει δί προς Βουτιαλον χαί "Α&ψιν άγού^οποιους 
οτι αυτού εικόνας προς υβριν πργάαϋηττο* ούτος πρύνος 
έγραψε παρωδίαν χαΐ χωλίαμβον χαϊ οΛΧα. 

ΤλβοοΓίϋ Ερι^ΓΑΐηηιιΐφ 

Ό μουσοποιός ίν&άδ* 'ΙπηωναΙ χ^ιτα^ 
« μέν πονηρός, μη ποτερχεν τω τυμβω* 
Η δ ίασί χρηγυός τε χαϊ χαρά χρηατω, 
^αρσέων χα&ίζεν, χαν ϋ•ελ7]ς, αηόβριξον. 

Ι• Χωλίαμβο$^ 

1. 

"Εβωσε Μαίας παΐδα, Κυλλήνης πάλμνν^ 
^Έρμη χυνάγχα, Μ7ίθνιστΙ Κανδανλα, 
φωρων εταίρε , δηυτέ μοι σχαπαρδευσία. • 

ΚΙχων δ' ό πανδηλητος αμμορος χαύης. Ηιρροη«€(ί9 £ρΗ«βϋ €Ιιοϋαηι1>οΓαιιι Ργ. ι, ΤββίΜ 
Ι^γαφί&τ. 219. Μαίας »αΙ Αώς '£ρμης, ώς ό 'ΙηηώνΦίξ ^ν 
τω %ατα Βονηάλου ηρώτ(^ Ιάμβψ' 'Εβόησε ΐίτΐ 
ϋοΓΓβχι Εχχ. Οπα. VII, 49. αΙ)ί ίΐοοαΐ Ιιαίο νβΓβιιΙ Εΐ1<1βη<1ιι 8(η. 
βχ Τζβίζα ιη ΟΙιίΙίΛάό. βρυά ΟΓβιηβΓ. Αηη. Ογγ. III, 351 , 7. ^' 
δέ Κανδαυλης Ανδιχώς τον σκυλλοπνίχτην λέγει, ώσπερ Ίη- 
^^Τ~"^ ^ί/^ι^σ* 7ί>«9^ωΐ' ιίμβο^ ττροίτφ• *Ερμ^ χτλ. 1. 
Εβωσε, Βϋρ»1ϋ8. Όβ ν. πάλ.αυς ν. Γγ. 8. 2. χυράγνα, σηοά 
^ονΐ9 3ΙΙΜΙΙ ΑΓ^ϋβ ηθΓ«6β€, Τζβίζ. ίιι ΙΙίαιΙ, 158, 15., ΪΙίίβΓ Ηβ- 
βγςΗίϋββ, ν. Χνράγχη' ^ οί δέ το Κυψάγχα αττ* τοί^ 
Ρίλίπτα, Κανδαυλας* ^ Ερμης ^* Ίΐραχλης , ΗΒβγάάα^^ 
3. €οάά. δεΰρο τι μοι : βπιβιΐ(1&νΐ( Ι>«ΐ6ΐ>ΐΜηΐ8. ν, ΗλΠαηβ Ρ"- 
ϋοο. Ι, 323. σχαηαρδεϋϋαι Τζ«(ζ& βχρΗοαΐ ουμμα^^Λ^- 
Γ6€ϋυ8 Ηβ87€ΐιίοβ σχαπερδεΰσαι' λοιδορησαι^ 

¥τ. 2. Τζθίζα ί« ΙΙί&θ. 7β, β. Αά(ρτην οί ιεράς τον ηΐΐον 
— στεφανονμενοι εηορεύοηο' χα^ς δηίοΐ ηαϊ "ΙηηώναΙ 
εν τφ αατά Βονπάλον ιάμβω' Κίχ^ν «τλ. Α/χω^ 
όνομα μάρτεως. Ι,ί|>η πανόώ,ητος , πω^όανίηχτος , ηανϋ^Ι' 
^τος, τ. Ηοηΐ8(6ΓΚιθ8.. ίη Απβΐ. ΡΙαί. 8€ΐιοΙ. 913, ηαύης <1άΐ( ^ Ηίρροη&οΙίβ Οΐϋοίηηιΐιΐ. 209 

3: 

ΙίβίΧοτης Ιν χημωνι τίαΧ ραπίζορπς 
χράδρσρ χαΐ ωίίίλτιανί^ % ίίσπ^ρ φαρμαχορ^ 

'^ίΐς οΐ μίν αγιί ΒουπάΙια χατηρωντΟφ 

β. 

Τι τω τάλαντα ΒουηάΙω αυνωχησας; νηΐξ&ΐο χανηξ, ν. Τ2β(ζ. ϊαγο, 741. Ιάβοϊ ▼. 424. ΧΌυηξ ό λάρο^ 
χατα Αινίονας (Κ ΜαΙονα^, Ιι• 6. Αυδούς)^ ώς ψηαι, καΐ 
'ίππώναξ. 

χ 

Ργ. 3• Τββίζβ ΟΙιίΙΙ. Χ, 378• Π^ρϊ ιρίωρ Χ^οραξων ίν 
:ΐ()ώτω ϋ ίάμβω 'Ιηπώναξ όντως δρηίΜ μάρω χωλώί^ 

Ιάμβωρ' Κό ρ. χτΧ, \\άβ Ν&6)<ίιιιη Οΐιοβηΐ. 230» €Α3&αΙ>οιιυιη 
ίο 8ΐη1>οιι• 1, 612• Ρη€ά6αΗηιιι. 

Ργ. 4. Τζβίζβ ΟΙιΠΙ. V, 23 , 744. ΛΓαί άΐλαχοΰ (οΓγ. Γγ. 18.) 
ίί πού φησι ηρώτο^ Ιάμβω γράφων' Βάλλοντδς «τλ, 
ΡΗοϋαβ 8. ▼. Φαρμακός' το χά^αρμα, βραχέως* οι δΐ 
"Ίοιν^ς ίτη^ίνοντδς λέγουσα φάρμαχον' οντοί' γαρ δ^ά την των 
βαρβάρωρ ηαροίχησύν Ιλνμηναιπο της δπίλίχτου το τιάτριον^ 
Χβ μίτρα, τους χρόνους* δήλοι %αΙ 'ΙππωνΛξ. Η\λ€ ΐ€β(β 
ΡΗοίίο Αιδνμος προτίίρισπάν άξιοι τοννομα' άϊΧ ημπς ονχ 
(υρομ€Ρ οΰτω που τηρ χρη(τ*ν. 

Ργ, 6. Τζβίζα Ιι^οορΙΐΓ. 436• "Οτι δί άγης, ό μυψΛρίς, Ιξ 
ου Κίγηα* καί ο Άγ^ος, 6 μυσαρός, 'Ιππώναξ ψησίν* 
^'ίΐς χτΑ• νΐ<|« Βαίιηΐίβη. ίη ΤίιοΑβιΐΜ ν. άγος, ΊίΛΛιηιη ΟΙιοβ^ 
Η1. 180. €( ΐΛ>1>6€]ί. Ρ&ηΐΐ. 161 βς. , ςαί άγης (ςαίιΐβπι ΗΙ>η αγ^ί) 
6χ ααγης, άραγης ϋοηΧηοατα ΑΓΜίΓβίιιτ, ιιικίβ ρΓ0<)αΰί ρο(ν6Γΐΐ ά. 
Ανδριαηα λι^ανορ 8Η<ΜΐΙ>ί Βυρ&ΐαηι νοοββββ τϊιϊ^Ι^γ, τ. ΒβυίβΓ. 
Αηη. 82, 13., τ• ΒβιτηΙι&ΓΐΙγ μ! δπΐ(1. ν. Βηϋας ?<ηη%€ψ. 

Ργ. 6. €Ιιο«ΓοΙ>ρβ€αβ £«]£λ€Τ• Απα. 1421 βς. "Οτι δί χαι τον 
ταΑα; τάΙ«αηος ην η γ^νίχη, δηλοΐ ό '/πηωναξ έίπαν' 

η «λ. 210 ΗίρροιίΑοϋβ (!3ιο1ίλΐη1>ί. 

7. 

Ώ ΚΧαζρμίνιΟί, Βούααλος καχαιτάν&η. 

8. 

« 

^ίΐ Ζιυ πάτίρ, ϋ'&αι^ ^Ολυμπίων ηάλμν^ 
τί μ ονχ ίδωχάς χρναον αργνζον^ ηάλμυ; 

'Ερμγΐί φΐΧ Έρμη 9 Μαιαδέΰ , Κν1Χην€$€, 
Ιηάχομαί τοι^^ χάρτα γαρ χαχως ριγώ* 
^6ς χΐύαϊναν 'Ιήηωραχτι χαϊ χνπασσίαχον 
χαΐ ααμβάλιαχα χασχέρ$σχα χαΐ χρυαου 
^στατηρας ίξηχοντα τοντίρου τοίχου• 
ΈμοΙ γαρ ονχ ίδωχας ούτε ^ χλαϊναν 
δααέίαν^ Ιν χΗμΰνι, φάρμιχχσν ρίγίυς, 
οντ ασχέρτ^αι τους πόδας δασητισιν 
ίχρυψας, ως μη μον χίμ^τλα ρηγνυται^ Ργ. 1. Βαβηαβ ά6 ΜβΙτ. Οοη. )71Χ ΡαΙβεΙι. Ι^β^β^ΑΐΟΓ ΚΙ•- 
ζομένοιοι 61 ηαζίχτέΐ&δΡ : Σβνίβ Ιο Μαβ. Ρΐιίΐοΐ. 0«ηΐΑΐ>Γ• 1 , 266. 
χατΈχτίΙϋη. 

Ργ. 8. Τζβίζιι ΣγοορΗη 690. '-ίϊ λίξ^ς του ηάλμυ ς τωψ 
*/ώνωρ ίατίν' χαΐ χρητα$ ταύτΐβ ^Ιππώψαξ λίγων* *Λ Ζ (ν 
χτλ. λ τι μ {μοι^ ν. Ι^ο^βοΙτ. 8ορ1ι. Α^. 192.) ούχ ίδωχας 
χ^ρυσορη αργυρον Ι^ο^βοΐάαβ: ναΙ^Αίυιη βχρΗοΑ χρυσορ 
αντί αργύρου, 

Ργ. 9. Τζβίζββ ΙιΤοορΙΐΓ. 855. οηϊββο (&ιηβη ν. 2., <|οΐ κοββ- 
βϊ( «ζ ΡπΜί&ηο ιΐ6 Μβ(Γ. €οιη. 1338. ΡυΐβοΙι. (11, 416. ΚτΜ) 
Η$ρροηα€(€τη €αα3η οείεηάϋ Η€ΐ%οάοηί9 ίαηώο9 €ΐ οΑοΗαηίδο^ οολ- 
(ι黀 ρτοίΗΐίΛ8€: Έρμη ικτλη Ββοΐβ ΚυλληνίΜ Γβαιονιί νν^6Κ'Ι<ΰ• 
ηΐ8, ν, ΗβΓίιίΕηιι. £11. Ο. Μ. 144. 3. χυπασσίσχορ, ν. ΗβΓρο- 
(τβ(. ν• ρνηασσίς• 4. Τκβίζββ: άσχιρισχα τά όρτάρ*α λί'/ον- 
ται, 1ι. 6. (ακίαε ρ€άαΐ€8; αΠΐ €αΐ€βαηΐ€ηΙα νίΙΙοία νοίαηέ^ ν. 
8ρο1ιη. ά« €ζ(Γ• ραΠ. ΟάγβΛ. 128•, ά^ ν. σαμβάλίσχα Β^τζ^ 
Αη&€Γ. 101. 5. τοντίρου τοίχου ςυίά 8ΐ( οΙ>8ειιηιιη. 6 βςς. 
8θ]ιιηχι ρηοΓίβΙιβ» α ΤκβΙζΑ ρ&υΙΙο &ηΐ6 ΐΒα^&ΐοβ. βΰτί χλω^ανί 
■16 1ίΙ>Γΐ ςοΜ&ηΐ'^ αΙΙί χώλαιναν, τάν χλαϊναν: ^Λ^οάνΛ οιτ^ 
7101 χλ, : (1β1>€ΐ>αηΐ χω. 9. Αΐϋ χίμ. γίγνητα^. * Ηίρροιηοΐίβ Οκ^ιηΜ. 211 10. 
II. 

/Ιό ημ4ραί γνταίχος ΗσΪ¥ ^9ιατα$9 
όταν γαμρ τις χαχφίρτι ηάίημυίβΐΡ^ 

12. 

*Ερέω γαρ οντω* ΚνλΧηνΜ Μεααβος '^Ερμψ 

13. 
14. 

Παρ ω συ λένχόπιπλον 'ημίρψ^ μείνεις 
ηρος μίν χυνησπ» τον ΦΧνησίων Έρμην» Ρη 10. 8<οΙ>• ΡίοηΙ. ΤΟΙΧ, ^3* 'Ιηηωραητος• ΗβπΜη. 
Μ3 ΕΙ Ό. Μ. 143• μη^ ί'^ις, 4β ςαο ν. ΗβΓοάΙλίι• πέρΙ μορ, 
Ι^Ι 18, 28. 

Ργ. 11. 8ΐοΙ). ΠογΙΚ Ι^ΧνΠΙ, 8. Ίηπώραητος. 1. « % «σι» Α Τπηα βΓοίίαβ: νυίςο ίοτ^ν , ιεΐιβιιΐλΐβ ΡίΐΜΐΑη€0. ^β ααο 
▼. 0ΙΗ6ΙΙ. Ρίιΐ(1. ΟΙ. Χ, 6. ΡγΐΙι. Χ, 71. 

Ργ. 13. Ρπβαβη. άβ ΜβίΓ. Ορη. 1327. Ρη(8€ΐι. (II. 413. 
Εγ6Μ•) νΗβΙίοάοΓαβ ιιΐ€ΐπ€«ΐ8 &Ι(: ^Ιηπώναξ ηρΧΙά ηαρίβη 
τω» ώρισμένωρ ιρ τοΊς ιάμβους. Ηοο «•(: Ηίρροηαχ ψηηϋα 
ρταίΐύηϋ, ϊά €9( ρπιβΙβπηίΜΐ, ρνα€βηαα $η •βνη6•>• Ηίμροηαχ 
«ηίιιι ιη ρτίνηο: ^Ερέξα^ %τλ•^ Ιβ(β «ηίιη νβηαβ ςααιη βίΙ €^ο1ί•>ι- 
1)01, ίο ςοΑΓίο Ιοοο 61 ΐΒ 4]\ιίηΐο ΙΐΑ&υίι ^«εΐ^Ιοβ, <]υαιη ίο ιιΙγο«- 

3ΐ)β άφΒαβηΙ II 1)Γ€ν} Ηΐείρίβηβ ρββ ροοί.ι Ρπιναιη νβΓβυιη φοιι4)1- 
ίβ9« νΙ<ΙβΙΐ9Γ ρο«ΐ& ΐΓ&άαΰΐυηιβ ΜβΓουηί ΑρρβΙίΑΐίοηβπι ΕρίοΐΒ ροβ-» 
ΐ'» οβΙίΑΐ&ιη, ▼. ΗβηοΑπη. Οραβοε. II, 259. 

Ργ, 13. Τζ6«ΖΑ ίη ΟπίΒίβΓΐ Ληβ€ά4. III, 310, 17• Στίχοι 

'/ηπωναχτο ς τρισυλλάβονς έχοντες τους παραλι^γοντ^ς πρ- 

^ας* '^πό σ χτΑ. Τζβίζα Ιιίο β( ίη II. 83, 25. <τί ϋ * « 

ηοΑΑηιτ: ^οΓΓ^Ρι^. Ιιβιιτίβ Μιι«. ΡΙιίΙοΙΙ. Οαιιι&Βπι;. Ι, 288. "^ίρτ. 

τ^ ηίπόΧλων: ΙΙ^βΙΰΙΐΦπιβ σ^' τ^ χώηολλωί^. Οβίβπιαι €ίΓ. ΛΓεΙιί- 
1ο€)ιΐ ίτ. 23. 

Ργ. 14. ΤχΗζα ίη ΙΚα4. 83, 28, ΑΊκβ άλλαχοδ' Παρ* ψ 
«λ. II, ηννήσδίς Ι^οΙοΙκβΓηβ• ^12 Ηιρροηικ^ΐίβ €Ικ>Ηωι1)ί 

13. 

Σνχέψ μέλαιναν 9 αμπέλου χαβιγνητην• 

1β. 

*0 μίΡ γαρ αντωρ ησνχη τβ καί ρύδην 
&υνναν η χαϊ μνττωτον ημέρας πάσας 
δαιννμβνος, ωσπ^ρ Ααμψαχτίνας άνονχος^ 

χατέ(ραγ€ δη τον χληρον* ϋστε χρη σχάπτπν 

* * 

$ πέτρας τ ορπας^ αυχα μέτρια τρώγων^ 
χαϊ χρί&$νον χόλλιχα, δουλίον χορτον. 

17. 

Ουχ ατταγας τί χαί λαγώς χαταβρυχων^ 
ον τηγανίτας αηαάμοισι φαρμασσώρ, 
ϋύδ* . αττανίτας χ^ιρίοισιν έμβαπτων^ 

18. 

Ό 5' ξξολισϋ•ών ίχέηνδ την χράμβην Ψτ. 15. Αΐΐιβη. III, 78, Β.^ ^«ϊ ταύτας '^μαδρυάδας ννμ- 
φας χαλδΊσ&α^ χαΐ άπ αυτών πολλά των δένδρων ηροςα/Ο' 
ρίύδσ&αί. ο&^ν χαΐ τον Ίππώναχτα φάναι' £υχην κιΐ- 

Έχ. Ιδ. ΑΛβη. VII, 304, Β. ^Ιππώναξ δί, ως ^ Αυσα- 
ρΐας ίν τοις η^ρΐ Ιαμβοποιών ηαοατΊϋ'εται ^ φησίν' Ό μί^ 
γαρ χτλ. 1. ννβΙοΙί^Γαβ οοη]. φυδδην. 4. Ι^ιΙ)Γί σκληρό»: 
€οη€τίΐί Ό&1«€απιρία•. ΗβΠοο ςαί^Ιαιη ραίπηιοοίιιιη «ανη ή^^οτΛ- 
▼«Γ&Ι. $. Ι^ιεαη&ηι ίηάίε&νί ουηι βΑΐβΓοηΙίο; ΗβΠηαηιιαβ: όίστί 
χρή πέτρας σχάπτοντ όρείας^ σΰχα μέτρια τρωγίΐν; ^β1- 
€ΐ£βηΐ9: ώ'στί χρη σχ• π.• τ όρ. συχά τε τρία τρωγα^' 
δ€πΙ)βηάαιη «ΙίοβΓβπι ββΓΥβίίβ γο1§Λΐί• σΰχα μέτρια τ£ τρώγιιν, 
ηιβί 86<ια6η9 Γγ. Ηΐβ &(11ι&β8ίβ8β νΐ<ΐ6Γ6ΐαΓ. 

Ργ. 17. Αΐϊιβη. XIV, 645, Ο. Του άττανιτου 'Ιππώναξ 
Ιρ τούτοις μνημονιύπ' Ουχ χτλ. 1, Αΐΐιβη. ΙΧ, 368, Β. 
διατρώγων. 

Ργ. 18. ΑΐΙι•». IX, 370, Α. Μη λομ ο Νίχανδρος μαντ» 
χέχληχε την χραμβψ » Ιεράν ουσαν, έπ€ΐ χαΐ παρ* *Ιππω^ 
ναχτι Ιν τοις ιάμβοις εστί τι λ£ΥΟμ€νον τοιβϋτΘν' Ό ί 
έξ. χτλ. ΡοΓίηαΐΑ ]υι-«Μϋ ι^αι μα τη» χράμβην Ιφοηη νί<Ι«π Ηιρροη&οΐΐ5 ΟΙιοΚΑΐηΙ)!* 213 χψ ίπτάφνλλον^ ρ &ν^σχ$ Ώαοβδώρη 
ΒαογηΧιΟΜνν ίγχ^τον προ φαρμάχον, 

19. 

'£χ ηίϋίδος ηίικϊρης* ον γαρ 1]ν αντρ 
κύΐι^ί 6 παις γαρ ίμπιαύν αατηρά^, 

20. 

'£χ ΒΙ της πίλλης 
ίπινσν^ αλΧοχ αυτός, αλλοτ ^^ίρητη 
τιρωΜίν^ν» 

21. 

Χρνσσν λέγπ Πυβ'Βρμος^ ώς ονϋρ τοΛΧα, 

22. 

Βαχχάρ€ΐ δΐ τας ρίνας λίΐ Α(1ι«ιι&€ΐΐ8, ν. Λη&η. Γγ. % 3. γαργύίοισιν Ρ; γαργηλΊοιπιν 

νΐ: ίοΓί. ΤαργηλΙοισιν Ιοηίοβ^ ν. Β^τξ,Ιί. ΑηβοΓ. ίτ, XXXVIII. 
Ρβηύοηηι ^ί€ίι βΐίβιη ΕΓβ€ΗιΙιβί, ηη&β €υπι ΡΓοίο^βηίΑ βοΓΟΓβ ρτο 
ρ&ΐπλ 86 ^βνονΐΐ β( 3υςυ1&η4&ιιι ΙιοβΐίΙ>ϋ8 ρΓ&βΙ>υϊι, ν. 8αί€ΐ• ν.. 

Ώαρ^ένοι, ηρο φαρμάχον , ρτ%ΐί9οναηι ραίΗα^ »€ .ά€νον€Τ€ΐ^ 
ν. Γγ. 4. Ββ ΤΙι&ΓςβΙίοΓίιιη ήιίύυβ &ρυα Ιοηβδ ν. ΜαβΙΗΒπ Όογγ. 1, 
326 βς. , 

Ργ. ι». ΑιΙϊΐΜΐ. XI, 495, Ο. Το!ηο (την ηεΊλοιν) "Ιππώ- 
1^αξ λίγΗ ηιΙΧιδα, *Ε% χίΆ. δηλον, οΙμΛ^, ηοιώρ οτ« πο- 
τηριορ μΐρ ουκ ην, δι άπορίαν όά χνλιχος ίχρωντο τη πέί- 
λ19$, 1. ανττι ΑΒΡ: αύτο7ς ΕυβίβΐΙιίυβ 1531, 57. €\1». 

Ργ. 20• ΑΐΗβη. 1. ς. Αα* ηάλιν' *£χ δέ κτλ. ϋβ ΒίβΓβ- 
ΙΓ1€6 τϊΗβΐυΓ Ββηηο ββββ. 

Ργ. 21. ΗβΓ8€ΐίιΐ€8 Ροηΐκι» Αΐΐιβη. XIV, 635, €. ΦασΙ 

Τϋ^ίρμαν τον Τη'ιΌν (ν τω γίνει της αρμονίας αύτοΰ τούτω 

ποοΐσα» ίίχαιά {σκόλια ΟΑββυΙιοηυ») μελη' χαΐ δια το ιΐνα^ τον 

'ί^οιψίΐν *Ιωνιχ6ν *ΙαστΙ χλη^ηναι την άρμονίνν^ οντός εστί 

Ών&ερμος ον μνημονεύει ^Ανάνιος η 'Ιπηώναξ εν τοις 

ιαμβοις οντως' Χρνσον κτΑ. λέγει δ οί/τως 6 ΏνΌ-ερμος* 

Ουδέν ην αρα ταΑλα ηΧην 6 χρνσός. Ριπ( βχοΓ^ίιιπίι 
8€ο1ίί, ν. ΡΓονν. νβί. III, 14. Βοθΐ. 7Γ(Κ ν. Νββίίίί ΟΗοβΓίΙ^ 
246 Βς. Β6Γ§1{. ΡΓ««ί. Αη&οΓ. ΥΠ. Ρ}ατ>6 &1ί(βτ νν«]€ΐτβηι» Μυβ. 
ΚΙμπι. 183», 428 8ς• 

Ργ. 22. Αΐ1ι«ίι• XV, 690, Α. "Ονομάζεται τι μύρον ρίχχα^ 214 Ηίρροήβύϋβ €Ιιοϋ&ιιιΙ)ΐ. 

ι 

* * ηΐαφον* ίστι ί* οΐίη ηίρ 
χρόχος. 

23. 

Και Μνσων^ οΡ ^άπόλΧων 
ανύάιείβ άρδρώρ αωφρονέστατον ηάντων• 

24. Μηδέ τ αν μοι μυ 
ΧαΧέΐρ ΛίβιδΙτι» ιαχάδ* ίχ Καμανδωόού• 25. Κα\ τονς σολοίχονς ην Χαβωσι^ πίρνασιν, 
Φρνγας μίν ιίς Μίλητον άλφίπνσοντας* 26. "^ ^ίΙίΧΗ δ' δπ$σ&€ της ηόληος ίν Σμυρντι^ 
μηαξν Τρηχείης η χαϊ Αέπρης αχτης. ρις* ου μνημον^ύπ και ^ΙηηωναΙί δια τούτων* ΒαΧχάρί^ί 
χτλ. 

Ργ. 7$. Ώϊοζ. Ίλ^Π, ι, 107. ΜίμνητΜ δι τον Μύσωρος 
ΐξαι Ίππωναξ δίπών' Και Μύσων κτλ. 0Γ8ευΙυιη Οίο^. 
ΐΛ^η. Ι, 30• ΟΙταΙον τινά φημι Μύσων ίν ΧηνΙ γ^νία^αι 
£οΰ (ΑθΜΐι«ηί()«) μαΙΧον πραπίδίσσιν άρηρότα π«/χαλ//ι»;σβ', 
€11. ϋίο(1θΓί £χ€ϋ. ν&^ 18» 33• ΟιηάοΓί. 'ην Μαλανς χαι '4*ί^ 
την Οηην ίΐς χώμην Χήνας χαλονμί'νην. Εβ( ίη β^ρίβιη Ρ1«- 
Ιοη• ΡγοΙα^• 943, Α. 1. ΡοΠ. ον χάπολλων, 

Ργ. 34• 8βχ(α• ΕηρΐΓ. λού. βηιηιη. Ι, 13, 375. ^ί^βίδίων 

διαφ^ρομένων ηρος τους άστνγίΐτονας η^ρΐ Καμανδωδον, ο 

γραμμαχιχος το */ππωνάχτίΐον ηαρα&ψίνος Μχα' Μηϋί 

1ί* αν μ οι μΰ χτλί Μ%Μ η€ϋ γ€€€τ%» τλη (ν. Οοΐυιηιΐ. Εηη. Ργγ. 
137• 331•) ^9 ΙιΛύάια εατίϋα €Χ Όατηαηάοάο, 

Ργ. 36. 1ΐ€Το<1ίΒηιΐ8 άβ ΒΑΓΐ>&η8πιο Η 8ο1θ€€Ϊβηιο Υϋΐοίι. 
Αηη• Π, 177. ^λοίχους ίΚ^γον οΐ παλαιοί τους βαρβάρους" -^ 
ΊηηώναΙ ΚαΙ χ«Α« Τίάβ ΒβΓ^ΐΕ• Αομγ. ίΐ. ΙΧΚΧΟΙ. 

Ργ• 36. 8(ηΙ>ο XIV» 033. Τοηος τις της *Εφίσου (ςβΜ βί 
ιρΜ βηιτηιβ «οΐίςαϋη• νο€λ(Α) Σμύρνα ίχαλδίτο, ώς δήλοι '/η-' 
πωναξ' *Ώιχ€ΐ χτλ. *£χαλ^7το γάρ ^{ηρη- μέν άχτι) 6 Ηίρροηαοΐίβ Οΐιαίί&ηιίί. 215 27. 

Άχονααΰ^ 'Ιηηωναχτος* σν γαρ άλΧ ίίχω. 

28. 

Μίανη * χαχομηχανέ^ μηχέτ$ γράί{/ΐ]ς 
οφιν τριήρους Ιν ηολνζύγω τοίχω 
απ ίμβόλου φίύγοντα προς χνβ^ρνητην* 
αύτη γάρ^ ιαντη σύμφορη τ* χαΐ χίτ^δών 
Νίχνρτα χαΐ Σάβαννι τω χνβ^νητη, 
ην αυτόν οψις τωντιχνημιον δηχτ^. Ώριώρ, ό ντΐί^χίΐμίρος της νυν πόΐ^ω^, ίχων μίρος του «/- 
χοι/ς αυτης' τα γοϋν οπισ&δν του Πριώνος χτήματα *τ* ννι^Ι 
Ιψται. ^ τ,] Οη^σ^ολίηρί^. Τραχεία » ίχαλΜο η ύπίρ 
Γθ> Άορησσον παρώρπος. — η Σμύρνα ην χατά το νυν νι;- 
μνασιον, οπΦσΰ^δν μίν της νυν ποί^ως , μιταξύ όί 
Τρηχίίης η χαΐ Ασπρης άχτης. 

Έτ. 27. ΙΓ6|>Ιι&Μ(. 81. Το χωλ6ν ου δέχηα^ τους ηαραλη^ 
γοηας^ τρισύλλαβους ποίας , ουτδ όάχτυλον, οντί τριβραχυν, 
ουτ( ανάπαιστον*^ άλλα μάλιστα μίν ϊαμβον, δ« χαΐ «λγο*- 
ϊτίί ίστ*ι/, ως το *Αχούσα^" χτλ. Όβ ου γάο άλλα ν ΑΗβ*. 

Κί^ο^ί 5Γ ^''*'''"^' """^'^'" ^"'^'^Ρ'*• ^^^ '' ^ ΗΕΛΟΒβ. 

Ργ. 28. Τζ^^ΖΛ^^,γ^ορ\ίΤ. 424. ϋΐ μίΐουρον τούτο νομίζπς 
{\ ΑΤ, 208. οηως ϊόον αίολον οφιν) , αχουσον χαΐ των Μοτά 
^ού Μψνη του ζωγράφου χωλών Ιάμβων ΊππωναχτΒίων 
<ηίχω»' Μιμνη χτλ. ΙΛ\^ή του Μψνητοΰ ζωγράφου. Μνήμη 
η1 Μψνη του: ^ΤβΙοΙιβΓοβ κατά τοΰ Μιμνητοΰ [του ζίύγράφου] 
βϋην. 1. Μιμνητέ »αχομηχαν€. Η«ηη&ηηα8, ςαηη Η6Η 
ιΐιςηο* ΙηΐΗίαιϋ χατωμηχανί, ϊη ΕΙ. Β. Μ. 143. Μψνη αατωμυ^ 
;«« ανβυΒ ββί. 5. Ι•ϋ)Γί νιχαυτη χαι ϋδωνι, νιχαύτα χαί 
οΐγ^ί, νιηαύτι χαι σίγωνι, νιηύρτα χαΐ σάβαυνι. Ηοο ροβυί ; 
ΒοιηίΒΛ 1μιγ5•γα: α οοΓΓβρΙηιη θβίβηιΐΜ βχβηιρίο Αηϋιιιβοΐιί Β 1ί- 
ϊίβπ Αηυ. 1187. ΠατρΙ τδ %υανοχαΙτα ΠοσΗδάωνι π^ηοΦώς, 
^β ηηο ν. Ι,ο{>β€ΐί. ΡΙΐΓτη. 658. ΡβΓ•1Ι. 184. β. ΙΛΧϊη δηχη, 
ο«Χ|?: Τζβΐζ• ΟΓβπιοη Αηη. III. 358, 28. ην αυτόν όφις τωντι. 
^νημιον δάχοι: δάχνη Ηβηο&ηηαβ. Οβ ιηβηβππι ν. όφις ν ΗβΓ- 
■η^ο. ΕΙ. Ο. Μ. 57. Νοιίοηϋηβ ί<1 ««η»• Λάάβ ΛββοΗ. ΟΐΙο«ρΙι. 

!ί**• :2««<>Χ^*ωτί^, ϋΜ φαόοχχίτωνδς §€Η5αηΙ ίανιΟβ ϋΐιηβ βΙ νβ- 
»ιι\« Ιμιϊα 1, ο. 216 ΗίρροΑ&οϋβ ΟΙκ^ΜηαΙιί. 

29. 

ι 

"Εαιιτα μ&λϋγ χην τρόηιν αβρβηιρίααί. 

50. 

Ο ^ αντίχ ΙΧϋ-ων συν τριοΐάί μαρτνΰΰΐν^ 
οηον τον Ηρπιν 6 Οίότος χαπηλευ^ι, 
αν&ρωπον ένρίν την στεγην οφιλλοντα 
— ου γαρ παρην οφελμα — ηυ&μένν οτοιβηςΑ 

51. 

Καί μιν καλύπτΗ* μων χαραδρών περνάς; 

52• 

^ΑΐΧ αντίχ άλληΧοισιν ίμβιβάξαντες• • 
Κριγη δί νιχρων αγγάός τ£ χαΐ χηρυξ. Ρη 2λ ^1&ΐ|>0€πι1. 1)3» 1λ Μάλ^η' ο μ^μαΧαγμίρο^ χτγ 
ρος' Ίππωραξ' ^Εη^^ζα ιητΑ. 

Ργ. 30. Τμιζα Ι.τεορΙΐΓ. 579. Χάλ^ χαΐ ίρη&ς ο οίνος' 
άλλαχοϋ ίί πάΐιρ* Ο ό* αντί η* χτλ, 1. τριοίσ^, Ιι. β. 
τρφϋίν• μάρτυσσιρ Υίβ\€]ί^τη8: Ιί^ή μάρτυσιν: ν. Βυκιη. €γ. 
ΙΙΙβχ. 1 1 235. Μβίη^ΐί. ΕαρΗοΓ. 109. Νίβί ρΓ865ΐ&ΐ μίίρτνραΐ', 
ίΐηηνα μάρτνρίς αϊ> 6ο ς. β. μάρτυρ (&η(ί9υί(Β8 μάρτνρς , βι μί- 
χαρς) άία^ήί Ηίρροηαχ Ιββίβ ΗβΓοάίαηο £ιΐ8ΐ&(Η. II. ΙΗ, 19., τ• 
I^οI>€^]^. Ρ&γαΙΚ 35. % σχότιος Τοαρΐαβ: σχότος 68( ίαα^ηο, 
€ίΓ. ηοιίΙίΑ Αρυά ΒβηιΙι&Γά. βγηΐ. 46 βς. 3. οφΛλοντα, 1ι. (. 
έκσαροΰντα. 4. ΤζβΙζ» 8(1 1165. ^αρον χαΐ οφελτρορ μΙ 
οφ^λλα χαΐ ο<ΐρ£λμα η σ%οϋπα• 

¥τ, 31. 5€ΐιο11. Ρ1&(. 352. ΒβλλβΓ. Χαραβριος όρνις τΐζ» 
ος αμα τω ίοϋ-ίειν ίχχρίνει' εις ον αποβλεψ<χντες , ώ; ίό/ος^ 
οί Ιχτεριώρτες ρξον άπαλλάττονται" ο&ερ χάι άηοχρύπίουαιν 
αυτόν οί πΛπράσχοντες , Ίνα μη προ7χα ωφελώντας οι χαμίν- 
τες' Καί μιν χτλ. άς φησιν Ίπηώναξ* νίιϊβ ΑΓίβί. Αη. 
266. 8ιιίά. 8. ν. χαραδριός, υΙ>ί ββΐ μην «ι περνάς, υΐ να1§ο; 
ΑΓββη. Υίοΐ. 474. 

Ργ. 32. Ει. Μ. ▼. *Ε μβίβάξαντες' ηαρ* *Ιπηωνα%η' 
Αλλ* χτλ> άντΙ του εμβοηααντες» 

Ργ. 33. £|. 6ιι<1. 347, 28. (οΠ. Εΐ. Μ. €( ΟΓΜίβή Αμ. Ι, 368» 
12. *0 "Ήρωδιανος λέγει χρίζω είναι ϋιμα χτλ,) 'Γημν^ί**^* Ηίρρ<ΗΐαοΙίβ (9ιο1ί«η1>1. 217 34. 

"ί^ίξί» αίμα χαΐ χοΛην ίτίίησ», 

56. 
57. 

^^Η δ^ αντον ίς φαρμαχον έκηοίησασ&α$, - 
Καφη ηε^ο^ιν ίσχάδας τ ε χαΐ μαζαν' 
χαΐ τνρον^ οίον Ια&ίουσι^ φνιρμαχοί. — 
Πάλαί γαρ ίχντονς προ^δίχοντα^ χάαχοντες^ 
Κράδας έχοντας, ώς ιχονσν φαρμακοΐς• — ' 
Αιμω γένηταί ^ρος, ίν δέ τω ϋνμω 
γαρμίχχος άχ&ίΐς ίπτάχις ραπί>σ9Ίΐ7], όνομα χριγη , (ας παρ' 'Ιπηώνακτ^, οΤορ* Κ ρίγη $ηλ, 
ΟίΓ. 11. Ψ^ 101. Οιΐ3Τβ8. ί2» & 9. 

^ Ργ. 34, Εί. Μ. 8. ν. ομψΊν. "Εστί δί %αϊ βαρύτονορ 
φιμα^ οΤορ δμίχω, δ μέλλων όμίξω , ώς ηαρά Ίηπωναχτι, 
οίον' "ίΐμίξίν χτλ, 

Ργ. 35. ΡοΙΙαχ VI, 86. Αί%ος* Ίπηώνατίτος πποψ- 
ϊο^' Καλ€ίφα χτλ. ^ 

ι 

Ργ. 36. ΤζβίΒΛ ΟΙιίΙΙ. V, 23, 743. Ό δί Ίππων αξ αρ^ 
<^α σύμπαν το ί&ος λέγπ' Τίολι,ν χτλ. ΟΓγ. Λ•, 4. Ρο(€Πΐιι( 
810 η€ΧΑ €386 : Ιάοη€^ΐ9 Αι'ϋ €9ί νβΐ άι^ηοΒ πάλιν χτΑ. 

Ργ. 37. 1\ΛΑ. 748. ΚοΛ πάλιν άλλοις τόποις δι ταυτά φη-^ 
(ίΐ %νχ ίπος' Λ^ί 8 'αντδν ντλ. 4. προςίδίχοητο Εβ^ιβ 
Μοβ. ΡΙιΠοΙΙ. 0&η(&Ι>Γ. Ι, 289. 5. φαρμακοί ΙΥβΙοΙκβΓαβ: ηΐΑΐίιη 
^οντΒς, ως ?^ουσι φαρμαηοΤς, ηί 9θΐ€ηί ϊη €χρ%αΙοΗ^9. 
6. Τκ6ΐχ&: ΚαΙ άλλαχοΰ δέ πού φησιν Ιν τω αντφ ίάμβψ' 
Λιμϊ^ χχΧ, Αηρος Α, ςαι ϋπη&νίΐ ηοβίπιιη «πιβη(ΐ8ΐίοη6ΐιι Ια 
ΖίοιΐΒβηη8ηηί ΙΗιιγ. ΡΙιίΙοΙΙ• 1837, 24. ρ. 204.: νηΐ^ο ξηρον. 
*ι•ί«3 βωμία Ι^νιβ Ι. ο. οΐΐ. ΤΗοιτ. Ι, 136. 7. Χ-ΙΒγϊ ο φαρμα^ 
^9' ηύϋχΛηΜ άβίβνϊ Ι. €. βςο, ΒΙοιηΑβΙιϋαβ ϊη Αββοΐι. Ργοιιι. 981. 

15 218 Ηίρροη&οΐΪ5 €3ιο1ί«ηι1ή. 

38. 

Σχίίρανον ίίχον χοχχνμηλβι» Μ» μίν&ης. 

30. 
40. 

ι 

Ώς Έφισΐη δίλφαξ. 

41. 

Την ρίνα- χαΐ τψ μνξαν ίξαράξαβα. 

43. 

'Άνδρα ί' Ισπίρης >ζα&ίνδοντα 
απ ων ϋυσί * * χλοννης• 

Ργ. 38• ΑΐΗβη, Π, 49, Ε. Κοκι^νμηλων ^ μψρητΜ '/ππώ- 
ψαξ' Στ ί φ αν ο ν κτλ. Και ατ^'φ. 6&ίβΓοπ)ίθ8: ΟίηάοΓύοδ 
νί(ΐ€9 ίη<1»ί( , η€ Ηίρροηαζ ρνοάνοία ιη€ά%α 9γ11α6α ά%χ€τα ηΐ άίιϋ 
φ€ΐρμύκ6ν• 

Ργ. 39. Ει. Μ. ν. Βολιτον' Βολβίτον δι "Ίωνίς, ο/ ν 
«λλο$ καί '/ηπώναξ, οϊόν' ϋρΧβίτον χτλ. ΟΓγ, Ιγ. 15. 

Ργ. 40. Αάΐ€η. IX > 37δ, Α. Κάί '/πηώναξ βέ ί?;;• 
*Λς »τΑ• 

Ργ. 41. Τζβίζϋ ΟΓ&ιηβπ Αηη. III, 308, 20. Το μέτρον το 
ΜοίρΜον παρίλδίψα λιί^^ί' ό&χηαι δί ττλπον τωρ αλλωρ Ιαμ- 
βικών μίτροαν κατά την ρ χώραν τ} «αί ^ •^ ς:' σπον9(ϊον, 
ξίπα,νίάκις «οαί δάχτυλον, ώς Μχρονον ,τζ^ σηονδιίφ' Αωρι- 
κύν '/ηπων^χτος' Κα Ι την ρίνα χτλ, Όέϊ^νι και, 

Ργ. 4Χ βΛοΙΙ. II. 7, Β59. Χλοννην οι μίν άφρκηήν' 
χλονδίίν γάρ το άψρίζπν τινις Αωριέων Ά^γον. άλΙ<Η Λ^ 
χαχονργον. Και γαρ των αρχαίων ιαμβοποιών τίνα 
φάναι' *Ανηρ ο ο ίσπέρης χαΌ'ίύό,οντα απ<ίυν έδηο^ 
χλοννην, ΟοΓΓβχίΐ ΗβιιοΑηηαβ Οραβεο. V, 10., ΐιίβί ςιιο^ ^ 
' οίν (ΐη οΓγ. 9Δ 8ίιηοιιί<1. Απιογ^• 7, 45.) ίδυβε ι^λοϋνις <6«4ΐί(: 
ςηΑβ ίοπΒΑ ν&1(1« ίοο^Πα. Χλουνης ςαυΑι φΐίΒαβ^Αΐη Ύ6(€ηιιη 
βπΜΒΒίΒΐίεοηιοι (Ευβί&ιΙ). 772, 53.) έχτομίας (1ίοΐυ8 ν1<1««ίαΓ, ίη 
8ί^ί£ΐ€Αϋοο«πι τον χαχονργου νβηίδββ «γΜιγογ οί> ίΓΑυ<]υ]60ίί«Β 
«Ι ιη«ϋΐΜΐη των ευνούχων, ςαί ίβΓβ χαχωτιχοι ρ6ΓΐλίΙ>^ΓβιιΐαΓ, ν. 
Οίθ£;«ο• ΡΓονν. Π, 87. ΙηΐβΓ ίδυσε €ΐ χ^οννης \Λ€η»9Μ Μ^^^• Ηίρροηλοϊίβ ΟΙκ^Αΐη]^ 219 43. 

* Έγω όί * δίξιω ηαρα ρτξτηρ 
ταπραίος ίλΟ-ών ρωδιω αννηυλίσΰκίΡφ 

44. 
.48. 

* Πάσα α&ηνα μαϋς χονις τα 
χαιρ€ χαί μ% δίσηότίω βίβρου 
Ιαχοντα Ιίασομαί α μί} ραπίζέσ&αί. 

4β. 

* Πασεπβ η αρ^δάπ την ίηΐ^μνρνης' η Ργ. 43. ΗβΓο^ί&ηαβ π^^Ι μον.^ λίξ. Ι8, 10. Σημδίωτίον 
Ι^ωδ^ς όξννόμίρορ , δπερ ίχπ ηρος το ώ χαΐ το Ι γραφόμί^ 
«ον. λίγηαι δέ ίο^ οτε χάι τρισυλλάβως, ^ωσπερ %αΙ το 
?Γ«^' Ίππών^ητι' *Εγώ δί χτλ. ΗβΓο^ήηηβ χναιφιως, 
^βμΙ €θΐτ6€ΐηΐΒ 6χ £ΐ. Μ. 380, 40. νβΓβυιη ιιΙΐβΓοιη βοίαιη «ίΤο* 
τηι«. Ι. ΐΑΐβΙοβ ηοηβΒ ΑΓ«ΐ8β, άβ ςυΑ ν. Γγ. 20.? Υβΐυϋ βκ:: 
ϊ;ώ δί — ίξίών παρ *^ρητης κτλ. % Η6Γ0<)Ι&ηύ8 βΐ Έί. 
ναηνίΐσΰ^ην: οοΓΓβχϊ «χ ΟΓΑιηβιί Ληο. Ι, 440, %, χ«/* φόδηρ 
ονρηυλίσϋ^η»^" Ίηπώναξ, 

Ργ. 44. ΌηοΒΛ^ή Αιβη. 1, 365, 6. Το λαός ατρεταον ψαν€ 
^"^9 Όμηρω, ηαΙτΌ^ τζ μεταγ%ναηίρ€^ *Ιάδ^ τροπές* Ληο¥ 
β^ρι}σ«5• ν^π«ίναί. Υί<]6 ΥαΙοΙιβηβΓ. Η«γ<μ]• ^^,42. Ρογ• 
ιικβ άθ-ροΐί^ς. 

Ργ. 45. Τζβ(ζ& €Γαιη€Γί Αηη. ΠΙ, 310, 17. Στίχοι ^Ιπηύ- 
*(ΐχτος τρισύλλαβους έχοντας τους ηαραληγοιαας πόδας* 
ίΐασα Χΐλ, βίο ρήση •υο1 «η οοιίίοβ Β: ίη Λ ψο8ί μ^λις β6χ 
^ΑαβΠΗη •ορβηΜΒίΎβΒίίβΜ; Ιαηι κο — νιΟΗδ βορΓοβΰηοΙο Ζ^^ρ^^ 
Βτίί )[αΓρί Γ«€βρ«, ρτο ψίο Β ΧΒλάίρί. ΡοΠβΜβ ανασσ '-έ^^-ι/ι^^. 
1 Β χαι μίδίπότί άβέβρον: Α χα/ /μ« ^£(Γ7τότ«βί βιβρ^^ρ 
(ϋί ίΐιρΓ28€ηρ(αιη ματ • • .οί/, Ιι. β. μϋηαΐον; ηβη β^βρος Ιββίβ 
Η«7θίιίο ^ρνχρος, τηυφωμίνος. Ιάβιη Βεμβρ^ς" τηνφωμ^^ 
^^ίι παρετος, Ιϋβροξ* άχαΌ-ός, χρηστός^ ηαλίς. Ορίαί 
*^ηβ, ορίοοΓ, η! βίέί <Ι«9ίπιοΐ6ΐιι «Ιοηιίιιιιιη βαοΙο οΐΜο^λΙ οοη 
ν<τ()«ηπ, ν. Ζιηηιβπιιβηιιί ϋίβτ. ΡΙμΙοΗ. 1637, 24. ρ. 2ϋβ ιψ 

Ργ. 46. Τζ€ίζ« ιΙ>ίθβιη: οοιηηιβηΐβΐιιβ βαιη &ριΐ€ΐ ΖίηΜ«πΜΐιιιι. 
'' ^ Ηοαβίπκ ροβίβ ί(€Γ «1> Αήβ βηοοιμ μ<•Η•ι« ρβτΐβ νι 

15* 220 Ηίρροηβοώ ΤΗηΐΘίτί Ι&ιηΗοί. 

ΐ&ι. δι^ Ανδων πάρα τον *ΜΛ)άττίω τυμβον 
^ χαϊ σήμα Γνγεω, χαϊ * Μίγάστρν στηλην 

ηαΐ μνημά τ "Άτνος, * Μντάλιδ^ ηάλμνδος, 
$πρ6ς ηλιον δννοντα γαστίρα τρίψας. 

χ 

II• Τρίμ^τροι• 

47. 

Γάμος ^ρατωτος ίσην άνδρΐ αώφρονι, 
τρόπον γνναίχος χρψτον ίρδον λαμβάνειν, 
αντη γάρ η προ]ξ οίκίψ σώζει μόνη. 

48. 

^Απολλον, ος^ου /ΙηΧον ηΠν&ων ίχπς 
η Νάξον η Μίλητον η &εΜ Κλάρον, 
'ίχου χα&' ίίρ , η Σχύ&ας άφίξεαι. δϋΐιπιιιιιι εοιηιηβιιιοΓίΐΙςαβ ροΙ.β5.ιιιο» Μΐιςιι* Ί^γάιαβ «οηαιιι*.!» 
Εχ δοΐιοΐ. ΝίοΜίΐΓί τΐιβΓ. 633. {Γϋγον^ σήμα του *«« ^ασα« 
σαντος, ως ψησιν Ίηπώναξ εν τφ ηρ^οτω τωρ Ανδια: 
Ιάμβων, ίι. β. νβ'δϋ 3.) βρρβΓβΓβ νΜβίπΓ, ροβίΒΐη ιΑοΙμΝ 

168 Γββίοηββςΐΐβ Ι.Τ<1ί8β ίβΓΓββ <ΐ€8€ηρ8ί88β. ^ Ι. €θΒί«1 ^«^«^ 

«' Γταιο, όδευε την χτλ. , ήβη Α πασαν τεαρε δίνί(^^ 
2 η\>ή *Αττάλεω: ν. ΗβΓοά. Ι, 31. Ροϋωββ Μεγάστρνο^ 

ίιιώβ βίβρίοοΓ, βχβίΓΟΧίίΠΐ ηοΐΜΐιββυοιιπι, ν. ΟΙβΛΤϋΙι. Αϋιβη. Χ1ΐ* 
673, Α. €». ΒίΓΐιΗ. XIV, 626. • 4. Β χαι μνήμα τ• Λτο;. ^ 
χαΐ μνημαι ώτος. Κβδίίΐυί, οΐΐ. ΗβΓΟίΙ. Ι, 45. διι6 βηβιη «η^ 
3βά Μνρσίλεω τ ε πάλμυδος, 1ι. β. Ο&αάΑαΐΑβ, ▼. ΗβΓοιΙ. Ι, ^' 
ϋβ ν. ηάλμνς νίάβ ίΓ. Ι, 1. ΓβΠ. 

Π. Τρίμετροι. Ρη 47. 8ΐοΙ). ΡΙογ. υΚΧΙΙ, 5. '^«^^ 
— - ς. 3. ΐΛββ^»^" οΐχίοψ. ^^ο^ νυίβο β^^οηΟιτ ίί«."•π 

€0ΐΐ&€ΓβΙΐΙ €ϋΙ1Ι ρΠθήΙ>08. βΕί8ΐθΓ<ίΐΟ &1ΐ€Γία8 ΙΟΟ «' «^^ 

• » Α -. ... ναχτος 
1>ί, ηοη < Ργ. 48. ΑΓΪβΙορΙί. Κβοη. 669. β1Ι«Ιο νβΓβ» ρήπιο »ίί Β««1ΐ"»^ 

ο7Λί »/ λήί»• »«ί οΰχ Ίηηώναχτοί, αλλ* ^ι-βι"•";^ 

ί Ο* Α^^ίί.. Ν«α• ν* Μ«11βΓ. ΟοΓΓ. Ι. 363. 3. ίν.ί'^^ 

αΛ 8ίνί*β• νίΐ Ηνρίτίοηο» <ώίΐν%$, ν. 4« «ποδημΐΛ*ς ΑΡ« "ί]^ 

ΜαίώΓ. ϋο«. Ι, Ι» «1Ψ Β* ία»ο«ϋΐ<α ίοΓίηοΙ. Β«ΓβΙί. Αμ«• '<^ Ηίρροη&οΐίβ Τ6ΐτ«ιη6ΐτ} ϋίαυϋ. 221 

49. 

'ύίί/α φρορινσιν οί χάλι» ηβΗΜΟτις. 

Ου μοι διχαιως μοιχός αλωναί δοχίπ• 

III• Ψίτράμ^χίζΟί τροχαϊκίκι χωλοί. 

ι 

λα< ίκΜσσαα&αι Βίαννος τον Πςιηνίος χρέαΰων. 
Κυπρίων βέχος φαχονσι χάμα&ονσιων πυρώρ. 

35. 

Λαβ^ίί μον ϋ-οϊμάτια^ χόψω Βονηά)Λ>ν τον 6φ&α?.μ6ν, Γγ. 49. ΤζβΙΖΑ Ε^τοορΙΐΓ. 579. Ι.6$βΙ)&(αΓ φρονονσιν. 

Ργ. 59. ΤΒβΙζΑ ΟηηιβΓί Ααη. III, 308, 25. Αίρονται %αΙ 
ιΟΗτννίάβους ιις ς , ηλ^ν τους άηο βραχείας αρχομίνονς, 
^ορ χορέίορ φημί »αΙ τορ άράπαιστορ, ως ο '/πηώναξ' 
Οί; μοι χτλ. Είΐ€τ δο^Ηΐ 68( (πιιι«ΐ€Γ ραταβ. 

ΙΠ. Τ€τράμΒτρο$ τροχαΥηοΙ χωλοί, νηβίτίηη Ηίρρο» 
ηοοϋπη δβΐΎίαβ 1819. Ριιίβεΐι• ΤβΓβηΐίλο. Μ&αΓ. 3426. Ργ. 51. 
δίπΛο XIV, 636. '£μ Πρ^ηνης η ρ Βίας, ιΤς των ιτηά σο- 
^ύν, ιαρί ου φηα$ν όντως Ίππωραξ' ΚαΙ χτΑ.. Ι•«§6ΐ>8ΐαΓ 
^ηίσαο^Μΐ δαί^Μ \, Βίανιος υρ^^^ρίως δί^ίτι 1ι&1)6ί όίχάζ^σΰ'αέ 
€οηι Οίος. Ιλ^Π. ι, 6, 3., Πΐβ κρ^ίσσωρ, 1λί€ αράΊσσον: ςαίιίΑίιι 
€ο<Ι<|, 8ΐηΙ>οηί8 χρίσσορ: Πρ^ηνίως οηιηββ, ρΓ&βίβΓ δαίάββ €οά, 
Ε; ΟβΐΒοιΙί€α9 βραά Ιλοϊ. 1. €. "Ίίρ τνχι^ς χρίρωρ , όίχάζίυ 
^ν Πρφηρίηρ ίίκηρ. 

Ργ. 52. 8(πι1>ο ΥΠΙ, 340. Χρωρται χαι οΐ ρ^ώτίροι 
(8€)ι«ιιι«ΐβ ϋΙο, ςυο ρΑΓ8 & ΙοΙο ^ίνβΙΗΐϋΓ, ν. Αίοη&ϊι. ίΓ. XXXIII. 
δίρρίι. Γγ. 6)• 'Ιττπώραξ' Κυπρίων χτλ. Κύπριοι γίρ 
»«ί ύ *^ίμίχ:&ούσιοι. 

Ργ• 63. δαιάββ Βονπαλος' ορομα, Άριστοφάρης Ι.^. 
δ«ίΓ. 360• — παρά «? 'Ιππώραχτι' Ααβέτ^ χτλ. Ι.€§β- 
ί>•ίθΓ ^©ήιάτιον: 1ιίη€ ΜΓ€ΐ€]κ€Πΐβ οοηί. θοίμάτιόρ μον λά- ^ 222 ΗΙρροΒΑϋϋβ Τ«το^ 

«4. 

^Αμφίϋξαος γαρ ημν χουχ άμαρτάνω χόπταιν* 

01 δέ μ6υ ^ οδονης ί» τοΐσί ^η^άθ-οισι ιαχίνέατα$• '0 86. * 

£? μοι γένοιτο παρ&ένος χαλη τε χαί χίρΗίβα• - 

IV• Παρωδία. 

^ 37. ^ 

Μοναά μοι Ενρνμίδοντίάδεα , την ποντοχάρυβδιν^ 
την ίγΫαστριμάχηιραν 9 ος ίσ&ίη ου χατα τ^όσμοτ, 
ΐννπρ όπως ψηφιδι χακρ χαχον οιτον ολητα$, 
βονΧγ δημοσηι παρά ϋΊν αλός ατρνγέτοιο• 

ι 

Γγ. 54. ΕΓοίί&ηαβ ν, *^μφιδίξιος' Βακχίιος φησϊρ άμ- 
φοτ^ροδέξιος' — χαι *Ιππώναξ φησίρ' *^μφ$δεξιος χτί- 
\ϊάβ ν&ΐ€]{βη&Γ, ΐη £αήρ. Ηίρροΐ. 780. 

Ργ. 55. 0Γ&ηΐ6Π Αηη. Ι, 288, 1. ΑΓα2 παρ* Ίπηώνατ^ 
(βχ8ΐ8( ίοΓίηβ ίοηίεα ίαχινέαται )ι. β. χεχίι^ντα*)* Οί όί μίν 
ΧτΧ, Ρο8βΐ9 : Οί ί οδόντες ίρ γράθΌίσι τάίς ίμαίς χ^χ^ηπόι. 
ΟοηΓηββΕΐ. Μ. ν. Μψηρίαται, ςαόιΐ β«4αχι( ^^βίοΐιβπιαι ίχ.υίΧΙ Ργ. 56. ΗβρΙΐ8€8η 30• Τετράμηρα δέ {ίαμβ$χά ηοΐοίη- 
χτιχά) ως το τον Ίηπώναητοζ" £Ί μο$ τίτλ. 

IV. Παρτ^δία. Ργ. 57. ΑΐΙι. XV, 698, Β. Πολέμων *τ τ« 
δωδδχάτο} των προς ΤίμΜον ηερί, των τάς παρωδίβίς γιγρα- 
φότων ίστορών τάδε γράφΗ. *- άρετνίν μίν ουν του γένονζ 
'/πτΐώναχτα φατέον τον ίαμβοηοίόν. λέ'/Η γαρ ούτος <*' 

τοις ίξαμέτροίς' Μοναά μοι ητλ. Οβ ΡϋΓοιΙϋβ Ηίρρο- 
Αβοιίβ ν. ^νόΐκηάΐιιβ ηοβ(6Γ<1β Ρ&γο()ι&Γ4 Ηοιη(•Γίε. δοΓίρίοπτ• ρ.11ίςς• 
1. Ι•ΐ6Γί ενρυμδδοντι αδεα, ενρυμεδοντια δια, ενρνμέδοντι αδιά: 
οοΓΓ6χίΐ ΟοΙ)Γ&«α8 10 ΑπβίορΙι. ΡΙηΙ. 1051. 1¥β14^ί6^η8 ύ^^ί^ 
Εύρνμέδοιηα, ϋ-εά, Ποννοχάρυβδιν. €οιηρ8πιη( μι^υαο- 
χάρυβδιν' ίπΐ γυναικός μί&ύσου ΡΙίΓγηίεΙι• Ββ](Ι<€Γί Αηη. 51, 
22. Μίΐ8€ΐΐ€ΓΐκΙιίυ8 ίη Ηοη ΟΑπηηι. Ι, 27, 20. χαρδοχάρνβ9ίΡ 
€οη]β€6Πΐ(: Αΐ 8ίιηί]ί8 ναΐς^ΐο &ρρβ]ΐ8(ίο ]θ€θ8Α Ποντοφαρνξ'^ 
ίί ης βονλοιτο σχώτιτδΐν τίνα αηληστο» χα2 φάγον, οχ^ 1 
φάρνξ δια μέγε&ος πίλάγει ίοιχδν ΡΙΐΓ^ηίοΗυβ 58, 32. 2• Η^ 
8}Τ€ΐιιυβ ^Έγγαστριμάχαιραν* την Ιν τζ γαστρί «ατβτ^' 
μνουσαν. 3. II. Γ, 417. 4. Π. ^, 316. IV. ΑΜίβΙΙ ΙαβΟιΙ €ί Ττ•οΐΗΐβ1 

οΐβιιιΐΐ. 

ΟΙγΜρ. ΙιΧ. 

Αηαηιαιη ΗιρροήιΐΰΙίβ βΐ αβ^ηβΐ!» βΐ α^ΒΜΐΙαβ 
ίη ρο68Ϊ νιιΙβΙνΓ 6χβ1ί(ί886• Νβιπ ΙποιβίΓαοι ΐ30ΐΙ)ί- 
οαηι οΐ&ιιάυιη βηιηΙ ηαί ηοη Ηίρροη&οΙβοι, ββά Αηα• 
ηίαιη ΓβρρβΓΪβββ βί&ΙηβΓβηΙ, ν. Ηβρίιβββϊ• 30 , 14* 
ηβΰ Γ&Γο άυΙ)ίΙ&Ιυιη νιάθΐηυβ) Ηίρροη&οϋ βιι Αη&ηΐο 
Υ6Γ8Ι18 βϋ^υί «ιΙβΟΓΪΐιβηιΙί ββββηΙ^ αΐ βΙ&Ιιηι Γγ• 1• 
ΰ11• Ηίρροη. Γγ• 48. 

1. 

Εΐ ης χα&βίρξαι χρνσον ίν δόμοις πολλον 
χαι αυχα βαια χαΐ 9ύ* η τρίϊς ανΟ-ρώπονς, 
γνοΐη χ οσαι^ τα σνχα τοϋ χρυσού χρέασω. 

2. 

"Εαρι μίρ χρόμιος άριστος , ανΟΊας δί χπμωνι* 

χίν χαΐωρ δ* οψιαν άριστον χάρις ίχ συχνής φνλλον. 

ηϋ δ^ ϊσΟΊπν χιμαίρης φϋ-ινοπωρισμω χρίΧας* Αη&ι#ί Ργ. 1. Αΐΐιβη. III, 78» Ρ. *^ράν§ος ο ίαμβο-- 
ηοίος ίψη' £ϊ τ$ς »τλ• Ηίρροη»6ΐΐ ΙτίΙπηιηίηΓ 8(οΚ ΡΙοιΐΙ• 
ΧΟνΠ, Μ, 1. χα&€7ρξαι ΑΒΡ: κβ^Λρξ* VI-: χν&ίίρξπ 
8ΐοΙ)αβοβ. ΤΕΦίΧον \1»: ηολν¥ ΑΒΡ 8ΙοΙμι€Ιιι: ηουλνν ΟχοΧϊηύι 
*ί«^ίΙρξΗ€Ρ δάμ. πολνι^ χρυσόν Η^ΙιΙΙιοπιίαβ. 3. ρ^οΐη ^ 
οσσο ϊβ Ρ: γνίΙ^η σχάσορτας (Η. β. γνοίης χ οσνν τα) 8ΐοΙ>8€ΐι§, 
Μ(1 Β χ οσω τά. Ββ ίοηΐ)& γνο»η ν. Ι^ο!>6€]£. Ρΐιι^η• 317. 
χ()«σσοι^ 5(ο1>Α€ί Α: χρισσω Β, 

Ργ. 2. Αϋι«η. VII, 382, Β. * Ανοιας, %οΜιχ&νς. τοι>τον 
Ι^μιηβαι * Επίχαρμος Ιρ'Ήβας γάμψ' ΚαΙ σχιφιας χ ρ 6- 
ί•*ός ^•, 0^ έρ τω ηρ^ χαντον Άνάν*ον ^Ιχ^υων 
ικάιττωΐ' άριστος, άν'&ίας όέ χ^Ιματι. Αίγ^ι δί 
*^νάνιος οΰτως' "Εαρι χτϋ• 3. χρείας Ηβταιηιηαι £1* Ρ• 
Μ. 89. ΐ4ΐ>Γί χρίας. 224 Α63ο1ιηοηί5 δαιηϋ βΙφΗ&ιηΗ. 

δελφαχος ί', όταν τραπίωσι χαΐ πατεωσιν, * ϊϋ&ίΒϋ*, 
δ χαϊ χνν^ €&τη τό&' ΰρη χλΙ λαγώρ χϋωπηχίον. 

οϊος €η;&' όταν &€ρος τ 9ΐ χ^χίται^ βαβραζωβιν. 

«^« ^ ^τίν ίχ &αλάσσης &ύννος ου χαχόν βρωμά, 

άλλα πααιν ίχ&νεσσιν ίμπρετνης ίν μνττωτώ. 

βονς δέ πιαν&ής, δοχέω μίν, χαϊ μεσίων νυχτών ηδνς 
^^χημίρης. 

5. 

Καϊ σέ πολλον άν&ρώπων 
Ιγώ φιΧίω μαΐίστα, ναι μα την χράμβην. \. Α68θΙιηοιιΐ8 ΙδαηιΙΙ €Ιιο11αηιΜ. 

ΟΙγιηρ. ΟΧΙΙ. 

Α68θ1ιηο 8βιιιιυ$, ηαβιη Μιΐοβιαηι ΐΒάαηί δϋί- 
ίίΐδ βΐ ΤζοΙζβδ €1ιι11. ΛΊΙΙ, 406 «^Ίμ Ρ«ί^βΓ Ι.}»»- 
ηίδβ, ηαι περϊ ίαμβοποιων ΙίΙ)Γθ8 βίϋιΙβΓβΙ: ηβο ηοη 

ΑηβΙοΙθϋδ £ιιηϋι&ηδ βιη&δίαδ^αβ^ ΑΙεχαη^η Μβ^ηί 
οοιηβδ Μί. ΡγηθΙιϊγ ^Εφημερίδας, «{αίΐιυδ ΑΙβχβηίπ 
ιίίηβΓΛ ρβΓδβ^αυΙϋδ εβββ νί(1βΙιΐΓ ωβίΓο ΙιβΓοίοο, 
δοηρβίΐ ίβδίβ ΤζοΙζα {ΚαΙ ξηη) χαΧ ιάμβους δ^ σύν 
άλλοις πόσοις. Οίδραΐανϋ άβ ΑβδοΚηοηβ ΝββΙίαδ 

4. ίσ^Ιε^ Μ^βΙοΙεβΓΟΒ Ι ρΓοάαΰβΓβ ριι«β1 : β&ίβίοΓάίαβ Ηβρίιββδί. 
264. ΓβςιαίΓίί νο€&Ι>υ1αιιι ςυοά σταφυλάς βχρηιηβΐ : ΜβΗΙΗοηιΐο ν 
4. β. 8ΐίϋη(1β ιΗαα νΜβηίοΓ. 6. Ϊ.ΪΜ τόϋ-': Ώίηάοτ&^Β τότ: 
ΗβηοΑηηαβ ω^τη τοϋ^ ωρη. ΐίαλωπίκωι. ϋ^Γί• Ηβπηβιιιιαί 
ρΓονοοιωβ ηά Ογηβ^. ΜηρίοΓβη Ι, 433. χάλωπήχων. η- «πιβ 

Αΐβχίάβιη ΑΐΗβη. IV, 161, Β. 6. αΰΰ-' Ηβηηββ: αντί ίύ^ ρνΐ: 
αυτά η Α; ΒίηάοΓϋαβ «υτ . βαβράζειν' σνίπονως xοάζ^»^ 
Ηββ7εί,ίϋ8. ^ 8. Ιμηρεηείς χ^ ιη^^^ ^,„,, ^^^^^ ^;^^^^., 
10. χημιρης ΌϊηόύτύηΒ: χ ήμερης Ο: χ' ^μ, ργχ^ 
?Γ. 3. ΑΐΗβη. IX, 370. Β. *^νάν$ος ^^ φ^^α/• ^ξ-^ί α^ 
χτλ. νΜβ Ηιρροη. ίη 18. ΙιηίΐΑΐυβ Εαροΐίβ Ββρίίβ Ρτΐβοίβη. 1328. 
ΡοίβεΗ. (II, 415. ΚρβΜ.) ανόσια πάσχω ταντα, νίκι αά χάς 
ννμφ^,ς' Πολλοΰ μίν ούρ δίκαια, ναΙ μά τάς χράμβας Α^βοΗηοηίβ διιιηιι ΟΙιοΗβηιΙη. 225 

ΟιοβηΙο 192 9ψι. ΑρπΑ ΗβΓροοηιΙ. 110 , 4. ^ίί- 

(τχίνηζ 6 Σαρδίανος Ιν τοις ίάμβοις χαΐ.τά ονό- 
ματα των Κίρχώίΐωτ αναγςάψΗ, Κανδονλον χάί *Άτ)ϋοη^ 
τον: ΙΜβαββΑοαβ ^ίισχρίωνψ ουι ψη οϋηι ιιβββηβαβ βταΐ 
ΙιθΙ)6θ1ιία8 9 ηαιιο έΙαΙιΗαϊ «η βαάβιη ΙιβοηΙίΑ Αββοΐιί- 
ηο$ ρτο Α68θ1ιηο άιοίαιη βΐΐ, ιΐαο ΗβΓοάοϊαβ ρΓΟ 
ΗβΓοθοηιβ βΙο. , γ• Α^^ΐαορίι• 1301 β^• Ο^τίβ Σά- 
ΐαος οοντίξί άΛΛΒί. €6ΐ6η]ΐιι Ιιοΐιβοέΐαβ Αββοΐιηο- 
ηοιη ΕρΙιβ5Ϊάΐ8 ιιυοίοΓβηι ιιιΐβΐΐίς^ΐ 8ρρ2ΐΓ6Γ3 &ιί βχ 
Νοίιοΐ. Ιι^βορΙΐΓ• 688. "£τ£ροί Γιγάντων νησονς τάς 
Πί&ηχούσσας ηχονο^ μίμνητα^ δέ αντων χάί Αιαχρίων 
ίν ίβδόμω Εφεσίδος^ φΐβιη βΐι βρίοο ρθ6ΐα Υβΐ 
8&ΐ]ΐίο νβΐ ΜίΙ^Ιβηβοο ηίΐιϊΐ άϊγοΓδίιιη γιάβή. ΚβοΙο^ 
ρυίο: τηοΑο 'Εφεσιδα Εριουιη οοηοοιι £υιβ86 βίΑΐυββ: 
Λθδοΐιηο &ηΐ6ΐη ϋ6Γθορ6$ ίν τοΐς Ιάμβοις ηοιηίη&νβπιΐ: 
ϋΐ 1οοιΐ8 Ερίιββίάιβ ιιϋοΓβαιη. ρβΓίιηοΓβ γί(ΐ69ΐιιτ• 

1. 

'Κγω ^Ηλαινις^ η 'πιβωτος άν&ρώποις, 

ίντάυ&α γηραι τω μαχρω χ^χοίμημαι' 

μν μ ω μάτακ ναντα^ την αχραν χάμητων 

γ/^ίνψ τε ποαν χαϊ γέλωτα χαϊ λάα&ΐ(ν. 

οι; γαρ μα τον Ζενν^ ου μα τους χάτω Κούρους, \ 

οΐ'χ ην ίς άνδρας μάχλος ουδί δημώδης* 

ΙΙοΙνκράτης δέ, την γονί]ν ^Α&ηναΐος, 

ίογων τι ηαιαιάλημα χαϊ χαχη γλωασα, 

^Υζοψιν ίίσσ ίγραψ* ίγώ γαρ ονχ οίδα• Λ68€ΐΐΓΪοηΐ8δ&ιηϋ Γγ.1. ΑΐΗβη. ΥΙΙΙ, 335, Β. Εις Φι- 
ΙϋίνΙδα άναφίρηαι το π^ρι Αφροδισίων άχόλαστον σνγγραμ^ 
/<α, οπ^ρ φησι ποιησαιΑισχρίων 6 Σάμιος Ιαμβοηοιος 
ΜΛ^κ^^xη τορ σοφκηιίν ίπί διάβολοι τζς άνθρωπου, σωφρο- 
ί>ίσίάιης γίνομίνης, ΐχΒΐ δί όντως τά ίαμβεΐα* *Εγώ χτλ. 
ρ.,ΑηΐΙιοΙ. ΡαΙ. 1, 405. ύϊ. α^ιοοΗβ. ίη ΑηΙΙιοΙ. Ι, 1, 3»5. ΡΗί- 

8&ε€ΐΐΓΓ€Γ6 νο1πίβ96 εβηββη^ιιβ ββί, ν. Ν&€ΐ(ίυιιι ΟΗοβΓίΙ. 193. < 1. 
ίπ/|?ωτοί, ▼. ΒβΓβΙί. ΑηβοΓ. ΜΧ. 5. Ζην νβΙ Ζηνα Αηΐΐιοΐο* 
^■Αβ ΰοΑβχ Ρ&Ιαίίηυβ: Ζεΰν <ϋ8€Γΐ6 «ΙΐββίαΙυΓ ρΓ&βλβΓ ^ύάΛ^ ΑΐΙιβ- 
ι»«ί Βριΐοηιβ €Ι Βυβί. 1387, 28. Υΐάβ Ι.ο6«€](. Ρ&γ&Π. 85. 9. 

^«<ί ΡΥΙ-: οΓ Αηφοίοδίικ• 226 Ρλοβηϊοίβ Οοίοι^ιοηϋ €1ΐθΙί«αι1ιί. 

Μήνη το χαΧον ονρορον νέον σίγμα• — 
Σηνον χαβ^ 'Ελλησποντον, ίμπόρων χωρν^9 
ναυται &αλάσσης ίστρεφοντο μρρμνχες* — 
Ό δ' εξίλών Ιμάντα φορτίου ζώντων. — 
5 Ιρις ί* έλαμψε, χαΐον ουρανού τόξον. — 
Και ήίσσαν ίφ&ην, ην &ύραι μυρίζονται• 

5. 

Και &εων αγρωστιν ενρες, ην Κρόνος χατέστιειρίν. αΠί. ΡΙιοβηΙοΙβ €ο1ορ1ιοιι11. 

ΟΙγηρ. ΟΧνΠΙ. 

ι 

ΑβΙαΙβηι ροβίαβ οο^ηοβοιιηαβ βχ Ρ&αβαηιβ Ι,^ν 

8. Λυσίμαχος διεβη χα\ νανσιν επΙ την ^Ασίαν χαϊ π,ν 
αρχιιν την ^Αντνγονου συγχα&έΛε• συνωχισε δέ χαϊ Σγ^' 
οίων άχρι &αλάσσης την νυν πόλιν, επαγόμενος ίς €κτψ 
Αεβεδίονς τε οιχητορας χαί Κολοφωνίους, τάς δέ ίχείναν 
ανελων πόλεις* ως Φοίννχα ιάμβων πο$ητην ΚοΧο- 
φώνιον &ρηντσα$ την αλωσιν• 

1. 

'Εσβ-λοϊ, χορώνρ χείρα πρόςδοτε χριϋ'ίων 
τη παιδί τάπόΙΛωνος, η λεχος τινρων. Ργ. 3. Τζ6(ΖΑ ίο ΗβΓίηο^. &ρο<1 ΒυΙιηΙίβιι. ϊη Ι«οη§ϊη. III, )* 
03$. ννβίβΐί., Ν&6]ί. €Ηο6Γϋ. 189 βς. 272., οΠ. ΜΤ&Ιζϋ ΚΙιβϋ ΠΙ, 
651. Ρπ^ίιΐλβ 6( ίη8θ1βηι«β ΐΓΒΐχίοηββ Ι«χβ( Τζ€(ζβ, 'υΐ ΟΙιο^ήΙαβ 
τονς λίγους γης 6 στα, τους ποταμούς γης φλέβας Λγγ9\\Λ' 
▼«ηΐ. ςαβΙίΑ ρηβίβΓ «Ιίοβ ί11αβ(Γ•( Ιιθ6βόΐΐΜΜ Α^ΙλορΙι. 816 ι<1Φ 
5. έλαμπε Ότ€Βά€η§ί9 εο<Ιβχ• 

Ργ. 3. ΑΐΗβη. ΥΠ, 296, Ε. Α ίσ χρίω ρ ό Σάμ$6ς *' 
χ IV ι των Ιάμβων "Τδντις φησί της Σπύλλου του ΣχιωψαΙον 
χαταχολυμβητοΰ ϋ'υγατρος τον ^αλάσοιον Γλαΰχον εραα&ψ^* 
ιδίως δέ χαϊ περί της βοτάνης λεγεί,, ην ψαγών ά&ανίηος 
εγενετο' Κ αϊ ^εών χιλ. Ν&βΐίίαβ ΟΗοβήΙ. 194. €ΐιο1ΐ8ΐιι(>ο3 €»^ 
πιίαβ Α«Μ ϋ'εών σΊτον \ *Αγρ. χιΑ• νοΙβίΜΐΙ• ΡΙΐΜΐιίοί5 Οοίορίιοιιϋ Οιοΰ«ιιιΙ»1 227 

ίότ ωγβί&οϊ τι των ίχαστος Ιν χ^Ιν 

ψ$ χορώντι* χαλά ληψεται χόνδρον. 6 

ψιΧπ γαρ αΆτη πάγχυ ταύτα δαινυα&αι• 

ο νυν αλάς δούς αΐ&ί χηριον δώσπ• 

ω ηαί^ &νρην ϋρρύαινΒ. Πλούτος ηχούσα, 

χαΐ τρ χορώνρ παρ&ένος φέρ€ί σΰχα• 

ϋ-ίοΐ^ γένοιτο ηαντ αμίμητος τ^ χού^ι 10 

χαψν^ών άνδρα τίωνομαστον ίξ^νροί* 

χαΐ τω γέροντι ηατρϊ χονρον £ΐς χ^ΐρας 

χαι μητρί χονρψ ιϊς τα γούνα χατ&ίίτι, 

ΰ^άλος^ τρέφπν γνναίχα τοΙς χασιγνητοι^ς* 

ίγώ δ* οηου ποδέβ φίρονσιν οφβ-αλμοίς 15 

αμπβομα^ Μονσαισι προς ϋνρας αδων 

χαΐ δόντι τμζϊ μη δόντι ηλίίονα * των γ Ιω. 

(χα* Ιη\ τίλίΐ δί τον ιάμβου φησίν'} 

-^λλ ωγα&οι 'πορίξαΰ^ ων μνχος πλουτέί 

^θ|ϋον• ^ό^ ωναξ χαί συ πολλά μοι νυμψη. 

νομός χορώνρ Ζ^^ζ^ ^^^ ιπαιτούση. 20 

ιώ«ίς τοκχντα δός τι, χαΐ χαταχρησπ. ΡΗοβI^|^^β ΟοΙορΙιόηϋ Ργ. Ι, ΑιΙμιι• VIII, 359, Ε. 

Οιδα Φοινιηα τον Κολοφώνιον ιαμβοποιον μνημο^ 
*«/Όΐτ« Τίνων άνδρώμ ώς άγπρόντων τζ χορωντι ηαΐ λεγόντων 
ταντα' "Εσ&λοι χτλ. ϋβ οοΓοηίβΐίβ ν. \ν'βΐ€ΐ£€π ΤηΙ^β. 
Α««€ΐι. 397. Κθ€β«€Γ. ^6 €ΗηΐίΙ^ηί8 ΡοραΙβηΙ). 76 β<ι. Οοαιραη 
Εψσιωρηρ Ιηίβτ παίγνια ΗοπιβΗοΑ XV. ΑθάίΙ ΑΐΙιβΜβηΐ: ^Γο- 
9^ησταϊ δέ ίχαΧονντο οί τγ χορώντ^ ίγίίροντΒς, ως φησι 
ΠαμψιΧος ο * Αλέξανδρους ίν τψ πδρϊ ονομάτων , χαΐ τα ^δό- 
^^ ^β,^^, Λΐ5ίΛϊΐτ χορωνΙαμοΛα χαΧίϊται, ως ίστορπ *Αγνο- 
*% ο "Ρόδιος Ιν ΚορωνισταΤς. ΤτβοΙβνιί ΙΙ§6η!ιΐ8 ΟροΜο. Ι, 
Η9 βιιη 7. Ληρίον, ιηίλΐιΐί^αβ, ςυϊΙ>α8 ί<! 8θ1βΙ>&( ροΓπβί, ΟΙ 
ΡίΟΛΓβ (1«Μη€Γ6Β(, ΑπΒίορΗ. Ι,^ΐβίΓ. 610. 8€ΐιο11. 15. Οιη«1θΓ. 
η»8 ηηΐίΐ οχοι. 17. των / ίώ Α: τΰν γίω Β: των γιω Ρ: 
ιωΐ' γ^ γ£. ϋίικΙοΗΐιιβ οοη]. πλοΐον ων αιτΗα. ΙΛ δόμου 
^^ιύΗ (^ΜοΙ>οηυ8, δόμων Ροηοηυβ. 30. ΙαίΙτϊ ί ουνι €ογ. 
^«η.Ι Ν•€ΐκίο• ΧΙιοβΗΙ. »Ι. ΟΓγ. ΤΗβοβη. 104. Τΐιβοοήΐο δι»ω¥ 
^««ιΐιια Ββτβΐίίιι* Α€ΐι. 8ο€. βη Ι, 20β. 228 Ρ1ιοβηίοί5 Οοίορίιοηϋ ΟϋιοΙιαοιΜ. 

2. 

^^ίνηρ Νίνος ης ίγένίΰ^ , ως Ιγώ χλνα), 
*Αασνο%ος* οςτις £ΐχ€ χρνοίου πόντον 
χάί ταϊΧα^ ποΧλω τιλεονα Κασπίης 'ψάμμου\ 
ος ονχ ΐδ* άστέρ ^ ονί* ίδών ΙδΙζητο, 

6 ου πάρα μάγοισι πυρ ίερον ανέστησεν^ 
ωακίρ νομός ^ ραβδοιαν τον ϋ•6θϋ ψανων* , 
ου μην ϋνητης^ ου δίχα(Τη6λος χηνος, 
ου λ^ωλογεΐν έμάν&αν^ ονχ αμι&ρησαι' 
άλΧ ην άριστος ίσ&ίαν τ^ χαΐ ηινενν 

Ι^χηραν^ τά 3' αϊΧα ηάντα χατά πετρών οί&π. 
ώς ί' απέ&αν ώνηρ, πασι χατεΐιπε ρησιν, 
οχου Νίνος νυν ίστι χαι το σημ αδη* 
"Αχοναον, €Ϊτ ^Ασσνριος^ πτε χαι Μηδος 
ιΐς, η Κόραξος, η 'πο των ανω λιμνών 

Ι^^Ινδος χομητης' ου γαρ αλλά χηρυσσω* 
Ιγώ Νίνος πάλαι ποχ Ιγενομψ πνενμα, 
νυν ί' ουχ4τ ονδίν^ άλλα γη πεποίημαι* 
ϊχω δ* οχόσον ίδαισα χώχόσ ηεισα, 
* * * χωχοσ ηράσ&ην. Γγ. 2. ΑΐΗβη. XII, 530, Ε. Φο7νιξ 6 Κολοφω^ιος 
ηοιητης περί Νίνου λίγοίν Ιν τω πρώτω των ίάμβ^ί* 
φησίν' Ανηρ χτλ. Τηεί&νίΐ Ι^ιιβΙιίαΒ ΟΗοβηΙο 2% βςη. £1^ 
%ΪΒΛ\ ροβίαβ νίάβίαΓ β85β νβΓδυβ & Ι<6ΐΓοηηίο ηυρβΓ βχ Ρ&ρτπ) 
ΡλΐΊβΐηο βίίΐιίβ; Ου μοι Σαρδανάηαλλος άρίσηπ την διάνοι«ν• 

1. χλύω ρΓθ€ΐυ€(& ν νιιιύϊο&ί Μβίηβ]£. €αΓ. €π<(. 53. 3• Ι1• ^' 
395. 4. Νίηυιη βιΐ ηβςικ νί(ϋ88« ηβίΓαπι ηβε 8ί ςο&ηθο νίάβΓίΐ 
«χρΙοι»β86• Ου&6 &ρυά ροροΐυαι &8ΐΓοηιιη αι1ΐοΓ«]ΐι βχΐΓβηίΑ Β^β^ΐ' 
ΐ;«ηϋ&. ού^ Ιδών Ν&βΐίίυβ: οι; όίζων ΑΡ: ον^ ίζων \Ιη Ί- 
ου μην &νητης Ν&βΐιίαβ: θύ μη '&νητής ΡΕ: ού μυύηψη; 
ΑΒ: ού μνηΰη €. £χ β€Γίρ1ιΐΓ& ΛΒ ΙιθΙ>β€]£ίηβ Ραγ&ΙΙ• 434. ον 
μυΰΊητης «Ιία ροβββ αΗ, ί. β, αταίοτ »ίν€ ρορΜ άπείοτ. ΡΙ4«^: 
η&πι Ιπ• Λΐϋί<ιαοΓαιη Γ€£;υιη πιαηβΓ» τβοβηββί, ΜΰβΓάοΐίβ, ί«(Ιιο;5, 
ίιηρβπΚοπβ. 8. λίωλογεϋν ί. β, άνδρολογδίν ,^ ατρατολο'/ιιν. 
άμι&ρηοαι^ ίηΐβΐ ϋ^ζβ Αααι^ βχ ρΓ&6£Γ68βο λίωλογΒΐν: «Ιβ ίοπη» ▼• 
βίοιοηΜ. ίΓ. ΟΧΧΧίν. Εΐ• Μ. 83, 42. II. χατΑιηεν Ρ\1^^ 

12. ΝιηΐΜ ατΒβ ίη(6ΐ1ί§βηά&, ηοη Γβχ. σημ ξδ6ΐ Ν^Ι^ίαβ: αημ^ 
ίδπ Α: σήμα 'ίδει Ρ: σ. Ιδϋν Β: σημ 7δδ VI-. Ιδ. ον γαζ 
αλλά Μβίηβΐίίυβ Ουη Οηΐί. 66. 1.ιΙ)Γί «λλα: οίΓ. »ά Ηίρροη»Λ 
Γγ. 27. 18. Νοία ίδαισεν 1ι. 1. ίάβιη ςαοά ίδαισάμην β88€. Ρ£Μηιιοηοηί5 Β^ζααΐϋ €1ιο1ιιιοιΜ. 229 

τά ^ ολβί ημίων δηΐοί σννύθ-οντες 30 

(μοονσιν^ ωσπ^ρ ώμύν ίριγορ αΐ Άάτίχαί• 
ίγω ο ές ^ίιοην ουτδ χρνσρν ουσ^ υιπ^ν 
οντ άργνρψ ίίμαξ/οζ^ φχόμίίί^ 'έίχωρ^ 
αποδος δέ ποί,λη χω μιτρηψΘρος χη/λλλ• . 

5. 

Θαλής γαρ, ο^τις αατίων' ονί^ιατος, ^ 

Χίύ των τοτ , ως λίγονσι, ηοΧλον αν&ρωπων 
ϋηβ άριστος 3 ίλαβε πελλίδα χρναΐΐν. 

(χαΐ Ιν αλλω δέ μ€ρ$$ φηαίιΤ) . . 

'Εχ ηίΙΧίδος δί τάργανον χατηγνίης 

χωίοΐσι δαχτύλοισι^ τητέρι^ σπίνδα, 5 

τρψξον 6ϊ6ν η€ρ ίν βορηΐω νωδος• ΙΠΆ. ΡΑπηβιιΟΒίβ Βτι^αιιΙΙΙ. 

γ. Μ(ίίιΐ€ΐ(β Οαηβ ΟγϊΙΙ. 23. ΝΑβΙίβ ΟΙιοβΓϋ• 195. 

1. 

'ΗΧ&ον μαχρην ΰ-άλασσαρ, ονχ άγων σνχα 
Κανάία €ρ6ρτον• Ρτ. 3. Λ(1ι«ιι. XI, 49$» Ο. ΦοΙριξ ο Κολοφάνιος ίν 
τοΧς ιάμβους ίηΐ φιάλης τΐ&ησ^ τηρ λιξ$ν (πελλίδα) λ^'γω^β 
οντως' Θαλή ς γαρ χτλ, 1. άσηρωρ ΒΡΥ.*! άϋτίων €8μιι• 
Ιιοηαβ» ν; ΒοΐΙΐΒ. Οτ, Μ&χ. Ι, 164. 2. ηολλον ΤοαρΙαβ: 111>π 
τιοίΧών, 4. ^^ &<1(1ί<1ι( 5€ΐινβίς1ΐΑβη8«Γα8% χατηγνίης Ροηο- 
ηιΐ8 ΜΪ8€β11. 243: χαΐ τηγυίης ΑΒ: *αΙ τη γαίη ρ• »αΙ τζ γαϊ^^ 
νΐ4. 6. ίρβορη ιωρωδος Β : ίρ βνρν*• ονώδως Ρ : Ιη Λ νωδός 
^λοοΛλ €&Γ€ΐ €Ι ρηβ€β<1βηΐί νο€ΐ ιαηοΐυιη Ι€ΐΐ6 δεΙι^ν^βίβΙι&ββΜΓο• 

ΡΑπηβηοηίβ Β γζ&ηΐη Ργ. 1• Λΐΐιβη. ΠΙ, 75, Ρ. Παρ- 

μίνων ο Βυζάντιο ς ίν το7ς Ιάμβοις τά άπο Κανωρ 
(αί^χα) της ^ίιοΧιίΛης ηόλδως ώς διάφορα ίηαινώρ φησιρ* 
Ήλ•&ον χτλ. Σ,[[}ή χάννων βΙ χαννεαι οοητβχίΐ Ρ&ΐιηβηυβ• 
1 φο^τον 6«ΜαΙ)οηα8; 1ΐΙ>π φόρτου. Ί 230 Η^τηιίαβ Όαπβηήβ ΟΙιοΙίΑΐηΙή. 

2. 

Άρηρ γαρ ξλχων οίνον ώζ νίωρ 'ίππος 
Σχν&ίστι φωνή, ουΛί χόππα γ$γνώσχων' 
Τϋΐται, ί" άναυδος Ιν τύ&ω χολνμβησας, 
χά&νπρος, ως μηχωνα φάρμοΜον πίνων^ Τΐα, ΒΕβπηΙαβ €;ιιτΐ6ΐΐ8ΐ8• 

τ. Ν&6](β ΟΙιοΜ-ϋ. 195. 

Ι^χονσατ ι ω ^νώακ^ς, ίμποροι λ^ηρον, 
λόγων νηοχρίτηρ^ς^ οϊ μονοί, πάντα 
τον τοϊς πίναξι^ ^ρίν τ^ τω αογω ϋονναι^ 
οάτοί χαταρροψΗΤί^ χαΰ^ άλίσχ£σ&6 
ΒινίχντΙα ηράααοντ%ς οίς τραγωδείη. ι • ΕΚ. 011106 €Ιι1Ι. ΚαΙ πασι 
χαχοϊσ^ δώοίί Ϋην ηολνστονον 'ψνχην^ Ργ. 2. Α(Ηβη. V, 221, Α. Αο^ίίΐτί μοι, αι^δρ^ς δοίτυμορίς^ 

σφοδροις χατηνΓλησ&αί λόγοις παρά τιροςδοχιαν βδβατηΙσ^Μ 

τί τω άχράτω' Άνηρ γαρ χτλ» φησιρ 6 Βυζάντιος 

, ΙΙαρμίνων, Ιη ρηοη(>αβ νββΙΐςίΑ νβηυαιη νί^βηΙιΐΓ οοιηρίΓβΓβ. 

1 %ου^^ Μβίηβΐίΐηβ: μηδ^ ββίβίοι^ίυβ, %%ύί ▼. Ηβηη. ΕΙ. Β. Μ. 

143. 8. α»θΛ)\ος Ερίίοπιβ ΗοΜοΙιβΙη. 4. ^αρμίαΚΜψ Ρνΐ: 
ίΐΐοίΐ €ΜβαΙ»οιιοβ. 

Η«ηιιίΑ€ €ιΐΓί«η848 Ργ. «ραιΐ ΑΐΙι«η. XIII, 5β3, Ο. '^ 

ΜυριΙλθς ίπαβίί^'ψας ^ίς τους τα της ατοας αίρουμίρους , 'β 
*Ερμίίου τ4)ν Χονρ^ίως Ιχ των ιάμβων ηροπη^^ 
^Αχον^αχ χτλ., ποίδοπίπαί ωα^ς χαΐ τβίΛτο μοροχ ίζηλω^Ό- 
τίς ζο» άρ^γοψ νμΜν της σοφίας Ζήνωνα τδν φφίνβχο. 
1. στώαχ€ς ^: Γβΐίςιιί στόακές^ ν. 1.οΙ>€ΰ1ί• ΡΗι^η. 495. Ιο € 
€81: οτ^ έρμιίας ο χουρι^ύς τους ατωΓχούς στώαχας Μ- 
Χη έμπορους Χήρου Χόγων χαι παιδοπιπας , χαΐ τοΰτο μορο^ 
έζηλωχότας τον της σοφίας σφων άρχηγον ζηνωνα τοι^ φο^' 
ψίχα. Χ ύηοχρητηρες ΑΒΡ. 3. ηρίν τι Ροηοηοι: Χ9^^ί 

ρνι^ ΗύΓΟ^ ΜίαιΪΑΐηΙ»* * 231 

*]ν μη ^ηοηίμψυς ως τάχιστί μοι ^§&έφύν 

Λϋψνονψ ώς ην αλφιτον ποιησωμαί, 

νυχίώνα ηίνω^ φάρμαίΧάΡ ηονηζοίβα^• 5 

Χ. ΗβΓοΟΙβ Ιαιηΐιλ 

ΡΚηιτιβ Ερρ. IV ^ 3. Ιία ο^Ηβ βνχη α^βϋίαβ 

ρτοχίιη^ Ιβ^ετεηί. ΟμαηίΜηι ι6ι ΛιαηαηιΙαΙΐ^^ ν€ηιιι^ 
$ΙαίΜ»ϊ Ομαηι άοΐαία ϋΐα^ ί/ηαηΐί αηϋ^ηα^ ^ιμμιι αη» 
^Ηία^ ψίαηί τβοία! £}4ίΙΙίίηα€ΐύαη νηβ νβΐ ΗϋΓούβηι 
ΌβΙ Α ηηζΛ Ηί» ψμΙμμμμ^ ΐΒΜτβ ατβάβίαηί. Ηίηο «ρ- 
]ΜΐΓβΓ6 τίιΐβίατ, ΑΙβχΑίιθπααιη Γαίββο ροβΙβη^ ^νβιη 
φιί 8(1 Ηΐρροηββϋβ Ιβιηροπι ΓβΓβΓυηΙ ^ άβοβρϋ βυηΙ 
τθΓ8ΐειι1ο ΐΓοοΗιιϊοο Η!ρροη&οΐ6θ 5ΰλο11• Νίοιιηιΐη 
ΤΙιβΓ. 474• ιιΙ)ΐ ^^ υ λαίμώσα$ δί σον το χ£ΐ^ 
Ιο ς ως Ήρώδ^ω οΐίηι ΙβοΙοιη : ηαηβ, φΐοά Τουρΐαβ 
ΰοη]6θ6Γ&(9 δοΙιηβίάβΓαβ βχ Ιίΐιηβ ίρωδιοΰ άβάϋ^ ▼• 
Β6Γ(ΐ;Ι&. ΑηιιΟΓ• 229. Οβ ΗβΓοάβ «^«^γοβΙ Ααίιηλβ- 
ηΐιιβ Ορηβοο• 372, ΙΥβΙοΙ&βΓ. Βίρροη. 87 βψ^. Ρίο* 
ηΙΙο ροβΙ ΗβΓοά• Αΐϋοπηι 171 <η] Μβίηβΐί• ^β 
ΚΙΓίΑηο 96 8^• ΙηΙβΓ Ι^βϋηοβ Μίαιι&ιιιΙ>03 βοΠρβί!" 
€η. Μ&11ια8• 

Ι. Μι^μΙαμβοι. 

ι. 

^Αγ αυτόν έίς το ζητρίων• €Γί(ί&β€Ηϋ β1 ιηβιηοπ& ιηδίΑυΓβΐιι 6.-« 61 ΓΓα^ιηβηίυιιι ηυρβΓ 
<1«πιιιπι ιηηοίυΗ Ι>6η6ίί€ίο Τζοίζαβ ίη Ογάϊά^τΊ Αηη. III, 30Θ, 27. 
(ΤΓΑείλνίηαβ ίη Ζίηπιβπηβηιιί Οΐατ. ΡΗΠοΙΙ. 1837, 24. ρ. 205 βη.) 
Κ^ίχίης ο ΧΙος ίν τω Κατωτ^ηώ δούλω* ΚαΙ πασ* 
Χαχοισγ χτΑ. Τ«Γ8α 4. β( 5. ΟηηιβΓαβ ώς &ν άλφ, ποιησοΛ^ 
^(ί^ %ν%(ίονα" ηΐί^χοι^ φάρμαχορ πον7]ρίοις, ΟοΓΓβχί. Μβΐλ 
<^ηίλ ηίοΗΜοΓ 'ίη'οχ βοηίηυ§ ββτνοΐο, ■ίβΐ ϋοηίηΐίιη ηιοί^ηηι ιγι• 
^π οιΊκγΗ, ιι(, υΙ>ί ροΙΰηΐΒΐΒ ΓβοβηΙ, ηυχ6ωρα ΐΗΐ>αί, ηιβάίοίιΐΒΐη 
ίκίδβηι. ΤΗοΗηιι €οβιιι}€Ιι(ιι• 68( ΟπίΒίβηιβ: 1ίΙ)π ^ν τω χατώ£* 
|»»ρΓί ω ροβΗο τ, ¥«Ι ηατωξ, νίή χζώξ: ^η χτοΛοηιχωί 

Η6Γ0(Ιί8 ΑϋιιιίλΐιιΙ>οΓαιιι !•>. 1« £ΐ. Μ. 411, 4Ι• Ζίΐ' 222 ΗβιχΜ&β ΜίιηίΑΐηΐΗ. 

2. 

"Ινα τα Νίονάχου χλαύορ 

3. 

Προςφνς οχως τις χοίράδων άναρίτης. 

4. 

'ΙΗ" χαλχίηρ μοι μνΐαν η τω&ρην παιζ^ι^ 
η \ ταΐσι μηλάνΟγαιν ϋμμορτ ϊξάπτων 
τον χίσχίον μοί τον γέροντα -λωβηται. τριορ' Μαι πάρα Ίΐρ οδότφ ( * Ηρώδη )' *Ά γ χτλ. ίστι ίΐ 
χωλιαμβίχόν το μίτρον, £(. βυ<]. οημαίρει τι τω¥ δον^Μν 
δίσμωτηρίον ηγονν τον μυλωνά. Ργ• % Ζ«ηοΙ>. VI , 10. Ναννακοζ ^γινετο Φρνγωρ βαΰΐ- 
λεύς προ των \/ΐ€υχαλίωνος χρόνων^ ος προπδώς τον μίΙ• 
λοντα χατακλυσμον ^συναγαγών πάντας είς τά ΐΒρά μένα 3α- 
χρνων^ ΙχένευΒρ. *Ηρώδης δέ δ ίαμβοποιος (ξ,ηαιν' 
'Ιν α. »τλ. , ιιΙ>ί γ. οοίΑβ ηοβίπιβ. ^ χίαύστι άΜ: ΥαΙϊο. αλαύΰΐι 
τέίίφϊϊ χλαύσω. Βίοί ρΓονβίΙιίαηι ίπΐ των λίαν οίχτ^ομίναρ 
Βίί δίβρίι. Β7Ζ. ν. ^Ιχόν^ον. 

Ργ. 3. Αΐ1)6η. III, 86, Β. Κο^χωδις δν το δστρέον (ό 
άναρίτης) προς^χετα^ τοις πίτραις ώσπξρ αί λίπάδδς, */ίρά^ 
δας (Υ&ΙοΙίβηαΓ. Αάοηί&ζ. 267.) δ' ίν Συνιργαζομέναι;" 
Προςφύς χτλ. 

Έτ. 4: 84οΙ>. Ποηΐ. Ι,ΧΧνίΙΙ, 6. ' "Η ρω δ ου Μί μ ιάμ- 
βων. Ηετοάίβ %η Ηβτηίαηώίβ βββηβΓυβ. Κβ€(€ Λ• 1. Ό^Ια^ο 
ρυβηΐί, ςυβηι ψηηθοαιη αλ^η«αιη (ηο5ί8 ΒΙϊηάίίιΛ) νοοβηΐ, βχρίκβ^ 

Ροΐΐοχ IX, 123. Ώβ χντρ<ΐί, ν. Ροΐΐυχ Χ, 113. Η65>χ1ι. β. ν. 6( 
ΜβΓίιη. Υλγγ. Ιιβοα. IV, 2. 2. νιιίβο ν τουίστ μηλολόν^ίΐς : «^ 
τ. μηλάν&ασ^ν ΑΒ: ν τ» μηλάνϋγοιν ΟΒΪΒίοτάΪΏΒρ ν. ΒυβίαΐΙ). 
II. Ψ 9 1329, 26. βΓΟίίαβ ν μηλολόν^ης ηοσσίν: βαϊρβΐ η **- 
3. χεσχίου διιΐβι&βίαβ: νιιίςο χεσχδου: χ^σχα/οι; Ατββη. Γί'ροίν 
6χρ1ί€&( ΡοΠαχ: το ϊργαλεΊον, χαϋ^ ου ίχλω&ορ ιξαρτώντ^ί 
τά στυππίία, γ^ρων ^xαλ6ΐεο* ην δέ ίχ ξύλου πεποίημΐνον, 
χ^εΤρας * Ερμου τετραγώνου ίχον, φ γέροιηος ίπην πρός9»Μ^, 
αφ* ου το όνομα. Η6Γ0(ϋ3 ΜίιηίιιιηΜ. 233 

^\!ι 3η χόρη τν την χολην ίηϊ ρίνας 
Ιχ ίνβνς, ην τι ρήμα μη σοφον ιαύ&ιι. 
γνι^οίχός ίστ^ χρηγνης ίρίραν ηάντα. 

β. 

'ίίί Οίχίνιν ονχ ίστιν έύμαρεως άρην 
ώ'/ι; χαχων ζώονσαν* ο^ ί* ίχπ μπον^ 
τοντύν η μέϊζβν τατίρου δοχ^ι ηφιούπν. 

7. 

Πγω α δραίνω γυώς ωρ' το γαρ γήρας 
ψία« χα&ΟχΜ, χψ αχιρ * ΛαραατηχΗ. 

8. 

ψψ τον ίξηχοστον ίΐΐιορ χάμψιις, 
» ΓρνΙΙί, ΓρνλΧί, ^σχί χαϊ 'τϊί^ρη γίγριυ' 
"ί τυφίος όνχίΧίΐνα τον βίου χαμπτήρ' 
'Μ γαρ βητ/η της ζωής άηημβΧυνται.^ •Ιβ. 8ΐοΙ>. ΠορΗ. ΙΛΧίν, 14. Ήρύόον (Α 'Ρύόα) 

Τηη«ν. /Ιροδοτου Ημιαμβην. ,. οί^οί Ιββΐί €«ΐΜ!Γϋί Ιί6η 
«.τΓΟϋ ,» #ο«ί/. 8€πρ« τοΛο,- ^ ϋηπ. «ίτί'ρο•; «Ηρ,ί' 
Μ§«ΜΐαΓ Γου ίΧίρου, "^ 

Ργ. 7. διοΙ>. ΡΙοΓίΙ. ΟΧνί, 18. 'Πρώδου Μ^μιάμβων 
ε«ι.»π.. Ιί«^Α•. ή, Η««ίβ»,6«. 1. νβίβο Λ δρ«7ρη μνι&3 

«"<«»; Α! ΧΙ7•- σ«*. Β: χίις σχ»;•. «*'(,«? γ,;χ« ββΙιηΜίη.: χαΐ 

«(', π«ρασΓ»3χω Υβίοΐΐίηβηαβ : αβϋο^ιΐαβ χ»/»- σχ<ρ Χ(>€ίτθί γ';χ**. 

Ρ.8. δίοΙ..ΡΙοπΙ.€Χ\'Ι,2Ι. Ήρώδου ίκ' Μοληί^ρον. 

3. ουπίχίίΐτα Ροηοαα• Εβγ. Ηβο. 1090: ΙίΗπ ο νπίρ χΛο. 

<• ΑραιΙ8ΐοΙ>ββαιιΐ4ϋΓβηρΐο«νβηαβ: 'ΙΙρώίου Μίμ*άι»άων 

'<"»/ γορ αντη χ. ζ. αηημβΧντο οοΓΜχΐί: ζόης Τοηοηνα. 

16 234 ΗβΐΌ^ Ηβηιι&ιιιΐ)!. 

9. 

Γύναι^ τά λιυχά των τρίχών άπαμβλυνη τον νουν» II. Ήμ ίαμβο ι. 

10. 

<1^γωμίψ ^ προςώηον^ 
μη α ίχπ^ρων 6 η^ίαβι^ς 
ουλίί χαην&ν * * 
βατηρι'ρ κολά^γ• Έτ.9. 8ΐοΙ). ΡΙοΓϋ. ΟΧνί, 24. Ίίρώδα Μιμίάμβ(^^' 
ίη Ηύ/ηίαΐηΙή» 6«8η€Γαβ. 

II. 'Ιίμίαμβοί. Ργ. 10. βείιοΙΙ. Κϊγ. ΤΗ^τ. 377.^ Β<^^γ 
ρ α τηρ βαχτηρία¥ «ατ' άφαιρισίίβ του κ • χα* Ίίρά9η^ " 
ημιάμβοις ίν τζ) περιγραφόμενο) (δ£Ηηβί<]6ηΐ8 «πί/ρ- 
€οη]ί€ίΙ) νηνα^' φύγωμιν κτλ. Τον ττρίΰβνν 8οιηηΒ»« 
νοΐ€ΐ>αΐ? 1. φ^ύγ^μ^ν 1κ)γγ. % Ύη\ρ ψηίσων: ίΐΐαίΐ βοΐ- 
Ιίη^. βΐ Ι-οΓΓ., Ιιΐο ίοΓίΜββ ίμπίρών.^ 6 ηιΐιΐίΐ Τοορίοβ. 3.^ 
ουλ^ι — χαλυψρ νϋίβο: ουίζ χολάψ}] δ€ΐιη€ίά«πΐ9, Ζ«^'*ν'!' 
Τοαρίαβ: ονλην — σ»ολι;ν?/ ΒβΓβΜ«Β. ΠΙ• ΡΟΕΤΑΚϋΜ ΜΈΙ^ΙΟΟΚυΜ ΒΈΕίαυίΑΈ. 16* Ι. ΤβρραηΑτΙ ΑηΑΙββιιβΙ• 

ΟΙίηκψ. ΧΖνΚ (ΙϋΐΜΐΙαΙ^Οοπν ■, 8170 

δυΐύαβ: Τέρπανδρος, ^Αφκαος η ^ίίαβιος άηο 
4ηίααΐ}ς ^ Κνμάίος* οΐ 91 χαί άηόγονον Ήσίόδον ανί- 
Γ^αι^ι α^Αοι α Όμηρον9 Βοίου Ιίχονης αντον τον 
Φωχίως^ τον Ενρνφωντοςρ τον Όμηρου, λυρίχός, ος 
ηζωτος Ιπτα ;(ορδΔρ ίποίησί τίμβ Χνραν, χάί νόμους Χυ* 
(Ηχονς ηρωτος ίγραψίν, η χαι ΦιΙάμμωνα ^έλουα$ γι^ 
7ζα(ρίνα$. V• Ρΐβΐιοϋ I^68ι)^8^ιι 140 8^^« 

1. 

ΙΙμ(ϊζ το^ Τίτραγηρνν αηοατίρξ,αντες άοιδην 
ίητατόνω φόρμ^]γ^ νέους χέλεύ/^σομίν ύμνους• 

2. 

-^μψί μοι ί€νη αναχτ ίχαταβύΐον αδέτω α γρην* Ι. ΤβΓρΑίιάΓί Αιι(Αββ•«ί Ργ. 1. 8(πιΙ>ο XIII, βίβ. '^(ΐ^ 

^¥ μίι^ ϋί^ «ί^αρψδός' »αΙ Τέρηηνδραν 'δί της Μύτης 

τ^χριτηρ γ€/ονέρ«$ φασίν %αι τζς αντης ψησον^ τον πρΑξ>ν 

«ηΐ της τηραχόρίον λύρας έπταχόρδαι^ χρησάμδ¥0Ρ^ ηη&άηιρ 

χα< <ν το7ς αναφίρομίνοις Άασιρ έίς αντορ λέγηοί' ΣοΙ 9 

{«<ις %%τράγηρυν άηοστρέψαψτ^ς (ςοΐάΐΗο άποτρ/ψατ-- 

'«?) ά. Εηβηάιιΐίαβ ΕυεΙΜββ ΙηίΓοά. Ηαπι• 19. (▼. «ά ΙοηΙβ £Ι«€. 
ίΓ*30 \ϊύ% Μυ«11«ή Οοπ-. II, 320. 

Ργ. 1. 8€ΐιο11. ΑγΙκ. ΝαΙ>Ιι. 591. "^^μφΐ μο^ «ίτί Φο7β^ 
(^ραξ: μίμίίχΜ τ&ν δξ^ραμβοποίωρ τ2ί προοίμια' συρίχως 
γίρ ιρίίριαί ταύτψι τζ ΧίξΗ* δίο %αΙ ίμψιάραχτας αυτούς 
ίβάλοΐΛ»• *στ* δέ Τίρηάνδρου' *Αμφ ίμοί αναητα 
^^Λτηβολορ, ΒοϋάΛΜ ν. *Αμψίανα%χ!ζιΐρ' αδ^ίρ τ&ρ 238 ΤβΓρβηάΓΪ Οαηηίηα. 

5. 

^Ενϋ^ Μχμά τί νιων ι9αλ>1ί* χα* Μονσα Χίγιια 

4. 

^ί5ι ηάντω^ ^ΘΧ^9 τίάντων άγητωρ, ^ 
Ζ^ν, σοΙ πίμηω τανταν νμνων αρχάν• 

ΈΜμ ΑΙβΙΙΙΙΙΙΙΙβ ]η[«β•8ΐ)1β• 

ΟΙ^ηρ. XXVII. 

ίΐ τον Κράτητα πταίοντα ίβίο Α: ναΐ^ο πτώοντα, Ε 
ητόοντα^ Ρβ»Γ8οηα8 τ^ οντι, η^ρΐ ποιητών ΒβΓη1ι»Γαν. 
Νοβ ηατροΟ'ίν, V• Γι•. Α1οιη&ηΐ8 8,4.) Λίνδος ά 
Σάρδεων» λυρικός ^ νιος ^άμαψτος η Τιτάρου» ψ ί^ 
ίΤΐΙ της κζ ^ Ολυμπιάδος ^ βασιλεύοντος Αυδών "'^ρδνος^ 
του ^Αλυάττου πατρός, χαϊ ω^ίΡ ίρωτιχος πάνυ ίύρίτΐιί 

Ϊίγορί των ίρωτρζώρ μελών, απο οίχηωρ δέ, (ν. ΒβΓΒ" 
Βτάγ ί$αί(1• ν. *Α?^ιβιάδης; &οουΓ8(ίιι$ ΗοηΐΰΓκΙ^^ 
ΡοηΙ• ΡοΙίΙ. II. Ό Άλχμάν οίχέτης ίρβ "Αρισίδον^ 
ευφυής δε ων ηλευΟερώ&η χαϊ ποιητής απέβη.) ϊγοαψ 
.βιβλία ς μίλη, χαι Κόλυμβώσας (ν. 8αί(Ι. ν. ^Α)μιιϊτ ΤεοΊΐανδρου νόμον, τορ χαΚονμειον ορΌ^ιορ, ί αντω η^οο/)«ο' 
' ταντην τη ρ αξχ}}ρ είχερ* Άμψ{ μοι αύτον (ρΑοΙΙο ββρ<^"^* 
*ΑμφΙ μοι αυτί ς •ίΐ'οτχτα βοΐϋ βίΤβηιηίΟΓ) &ραχ& ίη^^ν^^ 
?,ρρ άδετω ψρηψ, ΟοηοΙηηλνίι ΗβΓπιιιοηηβ, ςυί αραχΰ^ Μ'^^ 
Όβ άντε 111ο ν, ίί^ηη. Ηοη. 8ο1. XXXII. γΙΙ. ΧΥΠΙ. 

Γτ. 3. ΡΙυ(»ΓοΗ. Ι,γαιτ^ XXI. ' Ο Τερ παν όρο ς ο?ιωί 
ηεηοιη^^ε περί τ^ν Λα^^εδαιμονίων* *Έν{/ ντΙ• ν>^ 
Ρί;$6(Μΐ. Ρίηιΐ. ρ. 501. 

Ργ. 4• €Ιβιη6ΐΜ Λίβχ. βίΓοηιη. VI , 784. ΡοΙΙφγ. '^ ^^*^\ 
άρμορια τοΰ βαρβάρου \^>αλτηρΙου τρ σεμνορ εμψαΐροναα ΐον 
μελορς αρχαιότατη τιψχάρονσα ύττοδειγμα Τέρπανδρε Ι'^' 
λίστα γίρεται πρίς άρμοριαρ τη ρ Αωρ^ΟΡ ύμροΰψ^^ ^^^ 
ΑΙ α ώδε πως* Ζ εν %τλ, νίί• ΜαβΠβπ ,Οογγ• 11^870. # ΛΙοαιαοίβ Οαηηίηα. 239 

νης). ήρώτος δί ίίςηγαγί το μη ίξαμίτροις μάωδέίν» 
χίχ^ται δέ ^ωριδι διοΛέχτω, χα&άη^ρ ^αχέδ(χ$μά¥$ος* 
^Εστι δέ και ίηςος ^ΑΙχμάν^ ίΓ^ τώρ Αν^ιχων^ ον ην^* 
ζίν η Μίσσηρη* 

ΑΙβχαηιΐΓΐ ΑβΙοΗ Ερ^§;^«ηί1ιη&• 

Ιαρδί^, ά(>χαΙο^ ίΐατίρων νομός ^ η μέν ίν νμΐν 

ίτρίγύμαρ, κόρνας ην τίς αν η βακίΧας 
χρνσοψόρος, ρηασων χαλά τύμπανα* νυν δέ μοί * Αλκμάν 

ουνομα χα$ Σπάρτας πμΐ πολντρίηοδος^ 
/.αϊ Μούσας Ιδάψ 'Σλίχωνίδας, αϊ μ$ τυράννων 

ϋ-ηχίχν ^ /Ιαακΰλ^ω μάζονα χαϊ Γυγιω. 

Ι•. "Ύμνος ίΐς ^/«θ£χοι;^ον£. 

1. 

Κΐίατωρ τι πώλων ώχίων δματηρίς, ίίΐηοτα αοφω, 
'/αι Πολυδ^ύχί]^ χυδρος. 

2. 

Κα* ναός άγνος ιντινργω Σίράπνας• ΑΙοηαηΙβ ΜββοιιίΑβ. 1. Ιΐ7πιιιί ίη Οΐοιοατοβ Ργ. Ι. 
ΗβΓο^Ιηηαβ π^ρΐ σχημ. 61, 5. ΟιικΙογΓ. (VIII, €06. \ν&1ζ.) '^Α* 
ψανίΛορ σχήμα το μ^οάζον τί)ρ ιπαλληλων ονομάτων η φημά- 
ΐ6)¥ ΰ-ίβίν πλη&υντιχο7ς τ} δυΊ'χοΤς ονόμασαν η φημασί, τίσσα- 
ρα ^€ παρά τω ηοιητη τοίαυτα ' ζχ^ φοάς Σ^ μόας (τνμ- 
βίλλ€τον τίδί Σκάμανδρος (ν. II. Ε, 774. ίΤ, 138. Οάγβ». 
λ) 513. ^, 316.)« πλέονάζα δέ τοντο το σχήμα τταρ' ^Αλχμά-- 
^^ τΐΗ Χυρ$χή, οϋ'ίν χαί *Αλχμανιηον ωνάμαστα$. έυ^ς 
ην¥ ίν τ^ δίυτίρ^ 9γδΓι παρΐίΙηπτα$* Κάστωρ ν^λ, 
Έλ^^χλ γηαίΜϊ λΐίοβ «ρροηαηΐ' βοΙιοΙΙ. ΡϊιμΙ. Ρ7(Ιι. IV, 318. «<Ι 
ΠΙ»: τον μίν *Εχίονα κδχλάδοντας ί/ί^, τον ί "Ερντον, 
^οΓΓ^χΙ Ι|>γ£. ΒΙιβ^. ΚβΙί<|• 159. 1. δματηρβς βοΓίρβί: βΓΒΐη- 
ΐΑΑΐκί ^μητηρίς, ίλατηρίζ , ^λατηρί, δαμάντορ^ς, δαμαντηρ^ς. 
'^τΐϋτα σος^αί ΗβΓοάΐ&ηί οοάά, €Ό: ίτιηότα^ σοφοί Γ«Ιίςοί €οηι 

δϋΗοΙΙ. ΡιοιΙαγ!. % κνδνύς δ€ΗοΙΙ. Ρϊηι)• «ηΐβ ΒοβοΙιΙιίοιΒ, π»! 
^^^^ (ιοαίος. ναΐςαίοιη Γ6νο€&νί(. Ββ αηΐνβηο Ιιγαοηο ίη ΒίοβουΓΟβ 
<^€€ηπιΓιυβ «ςί Ιη €οηίβααη€ί8 €γι<μ;ι# Ι. βοκίη^Μ 1838. 6ΐϋιίβ. 

Ργ• % ΡΓίβείβηυβ ΜβίΓ. €οιη. ]3)^. Ριι19γΙι. ΛΙαηαη ίη ρτί^ 
»«« εο<α/«ο/ιιιιι ΐΗίΛ€ΐτηηί (€ύίί Ηα9>€ηΐ€ηι ίη (]ααιΊο Ιο€ο ψΛοάο ίαιη- 240 Λίοιη&ηίβ 0&Γΐιιίη&. 

5. 

Χψτόνδί χωφον ίν φνχίσαι πιτνΛ 

Α. 

ΕυτΒίχη τ αναχν '^ρηΐοκ 

II• Εις ^^α• 

5. *τ« « Εγω 4* άίίαομαι ίχ ^^ο^ ά^μενος. ^ΗΜ, ηΐύάο 9ροηά€ηΐΗ Ηα ΚαΙ ναός άγρζς «φτ. ^εραπαΙ- 
ψ α ς. ^γρος Ηβπηβηηη• «ι ηοβ ίη 8ίιηοιιί<Ι. Οβαηι ρ• 6ι Εχχ. 


€ΗΙΙ. III, 11. θ^ράπνας >1Γ6ΐ€ΐΕ6πΐ8: Η&Γρο€Γ»Ι. 95, »•. 

™- 'νί*^- ^• ^^^• Αβοβηβίβηββ 6£Γ6^ί&ιιι βοηρίαηιη γ«ιϊιιι- 

ίίβιη. Χ, 6δ. ΗβΓΟίΙ. VI, 61. Ρεοβ. III, 20, 1. Μαβίΐ^η ϋοιτ. Ι, 
^: Ψ^}^(ί709 Σ^ράΐϊΡα ΡΙιμΙλγο ββΐ νψίπ^δορ θδράηρας »0ί, 

Ργ. 8. Ρπβαβηυβ 1, ο Ιη ^ογ/ο /ο€ο 9ροηά€Ηηι ]Μ^ί: ««ι- 

ίί^ϋ..:^.*^^^®•^*^*.,*^^•* ?««»•'<> ^^^ 9ροηάεηηί ρο^ηϋ (ηβιη ^ϊ' 
ΡΓοιΙααΐηΐΓ) ι^^/^ ΜΜ^ϋούοτο. ΒίχίΜβ νι<ΙβΙυΓ ΑΙοαιβα, ίβρβίυπ» 

ιΐαίΐΛΓβιιι (χωφοι. ίηΐβΙΠββ χί/Μ«) Ιια ίρ^βι, υ! « «ΐβίοί• Οιοκογο- 

Ι^?.« « ί^""*. "'^"'• (Ρ*"«• ΠΙ, 56. 3. αΙ>{ ο&ιί Οίοιοιιη 1«ΐβ 
βοαβη ροβία) νιη ιυβοι 6( νίοΙβοιίΑΐη €οΙιίΙ>€&ηΐ. 

^ ,^"*• *• Αηβ. Οχχ. Ι, 158, 31. Εί ηου βαρύνηΜ το χι/ρΜί', 
το έη4γ£τιχοί^ όξύνεναι' ύ ου^ ιητιρ Ευτυχής ορομη κνρω^ 
7€αρ ΑΧχμαν^ Εύτ^Ιχη τ αι^ακτ 'Αρηΐορ, ΜϋΙ 
ωφ^αδΡ ϋΡΜ τούτί^ τω ίόχψ ΕντίΙχΗΐ. ΓοΠΜββ Εντ^Ιχη Λ- 
ιί?'ιη \ ί""• ^^• ?■*• ΕααοΗββ αηαβ •χ ΗίρροΓοοιιΐί<Ιίβ (ΑροΐΝ. 
Ρ»β•. ΠΙ 15 ^ ν* ιηΐβΓβιηίΐ ΗβΓοαΙββ, «άνβΓΜΠοβ ΟιοΜτυηβ, είΓ. 

II. Ιη Ιονβιη Εγβοαη. Ρη 6. \Μλ Αηΐι II, 437• ΒβΙιΙβ. 
ημαρ' Εγω δέ άΐΐ σοι μ€ ίκ Λ. άογομίρα. Οογ- 

ι^^'^ ,.. . ,. -.. ->.., « ^.. 

γ σ ματ α* ου μήρ παρηΧ{>§ την Σηάρτην , πριρ χαί ««!!'/>' 
τηρ τίολιρ )ξαί Α&ο^κούρους άσηάσασ&αι. III• Παιάψφ 

β. 

Φοινοίς δι χαϊ ίν &ιάαοιαι» ίνδρ^ίων τταρά δαιτνμονεσοί. 
ηξίππ παιάνα χατάρ^ην• 

IV• Παρ&ένέία. 
7. 

Μωα αγΒ, Μωαα λίγαα^ 

ηολυμύίς αοιδας μίΧος ' 

ν^χμο» αρχί ηαραίνοις αηδεν. 

8. 

Ονχ ιις ανίιρ αγροιχος ονδί σχαώς. ι III. ΡαβΒηίβ Γη 6. ΕρΙιοΓϋβ 8(ηι1>οηί8Χ, 482. Τν)*» σνσσί^ 
χία» άρδρ^Ταηαρά μέν τοις Κρησϊρ Λ* ηαΐ ρυμ χαλε7σ&α$ 
(λ<7«)> παρά δι τοΙς Σπαρτιάΐηις μη διαι^ΐραι χαλονμ^μα 
ομοίως, ώς ηροηρορ* τιαρ *^λχμάνί γονν οΰτω χίΙσΟάι* 
Φοίρα^ς ητλ. ν. Μα«Ι1«η Βοιτ. ΪΙ, 278. 2. πριπ€ΐ υηίηιιβ: 
ΙΐΒη ηρίη€. 

IV. Παρ^£ρ(1ων Γγ. 7. Μηχΐιηιιβ Ρ1βηα(ϊ黧 V, 510. Η'βΐζ• 
ςηι 1ΐΜΐ€ βίΓορΙίΑΐη «κ άρομοιοις χώλο&ς οοηβίβΓΰ ηιι. 2. Οοάά. 
Βΐίςοοΐ π. ΜίΡ&πδδ α αϋρ απόξ , υη<1« ννβίζίιι• πολνμμδί^ς 
(«ο Υβοβίυβ) «/*ν ϋηδε ά^ύ'ιχ^ ηοΗ^ιη ίαοΐαηι, ν. ηοβίΓβ ίη Οοη]. 
Οήα. Ι, 3. υΙ>ί ΟΑΓίηβη €οη8ΐί(υίπιΐ|8. ΥυΙςο πολυμελές άεΙ δέ μέ-^ 
Αο^, πη(1β ΗβΓίηαηηυβ άοιόας: ρηβοΙαΓβ. 3. νεωχμόν Ρβη 
2916. «ι ΕΓθΐί>ηη8 Ι^βχ. ίη ΗίρροοΓ. ΝίΜχμορ^ νεώτατον, ως 
χα* *ΑΧκμάρ ίν ά μελών. ΚβΗηιιί νέοχμύρ.' άρχε παρσί- 
ροις οαιόεν ό^ύϊι ΡΐΑηυ<)ββ «ρχε πάρ σ ίνοις χαι ίπδε ν«1 «V 
ίρσίνοις, ίη αρσερας: ΡπΜίΑηαβ ρ. 1328. Ραΐ9€Η. νεομόναρχε 
^αρί^ίνοις (βίο νοίςο: Ιιίο ςιιοςαβ παρσενοισαα αδέν Α8€«ιι•ί«ΐΜΐ) 
Μϋεν: Ηβπηιιηηυι άείδεν, Η. β. αείδαν , γ. Οραβοϋ. II * 258. 

^ Ργ. 8. ΗίβρΗ. Β^7.. ν. ^ΕρυσΙχη" ΙΙολις '^χαρνανίας' — 
το ίΟνιχορ ^Ερνίΐιχαίος, ηερι ον πολύς λόγος τοΙς αρχαίοις* 
ο Τ(χηχ6ς γαρ (ΑροΙΙοηίηβ ΟγβοοΙαβ) ΧίχΙ Ίίρωδίανός φησ^ν^ 
^* ^Βσημειωτφϋ' το ^Ερναχαιος* προπερίσπωμέρον (ΐιΐΜΓβ γάρ) 
^9 τα?ς ε^ριχοΐς (β€ΐ|, το άΐοςΥ μήποτε ονρ το χαιοψ ίγχΗ- 
^<Χ*« ο ιναρ η βονχολιχη φίβδος, χαι το ίρύσω μίλλων. 243 ΑΙοοίΑπίΒ 0^ικώι&. 

ονδί * παρά αοφοΐσιν σνδί ΘέααϋΛος γένος^ 
ονδ" Έρνα$χαι6ς Καλνδώρίος ουδί ποιμην^ 
ά)Λα Σαρδίων άτι άκροη^. 0• 

Ον μ ίη, παρ&ίηχάί μΐιΧίγάρνες ίμερόίρωνοί^ δ^χώς ου ν ιστΜ, ως ίατι δηλορ παρ' ΆΧχμ&Ρΐ ί¥ άρχ»Ί 
τοί; δδυτίρον των ΙΙαρΌ" ^ν^ίων (^σμάτων' ψηαΐ γά^' 
Ου* χτλ. Η γαρ τίί* Θεσσαλός γ ίρος αυνξχτιτίορ , ίϋριηον 
*στ* χ«ι προπδρισ7ϊάσΟο}' (^ ίίρωδιαρος ίν τα7ς Καϋ^όλου ηρος- 
υ/διαις χαί Πτολψαίος ί*ιηΥ Η δΐ το ουδέ ηοιμψ^ν 9ν¥ί- 
\(»Ηί τις, λίγων* ου δ* ίρυσ ίχα^ος ουδέ ποιμήν^ πρύ^ΐΓ 
λον ως ηροπαροξννΌ^ήσηαι χαι δηλοΐ τον βουχολορ η τον οι- 
τιόλον, τιρος ο το ηοιμην άρμόδιον ίηαχ&ήσετα^. \γαά 
€ιΓ»ιηιη8ΐίεο8 ΛΙβχαηάπιιοβ Ιι&6€ ΤΑΐίο νί(ΙβΐαΓ «ναΐαίβββ: 8€ΐιοΙΙ. 
ΑροΗοη. Ι ν* 973. Α'«( το παρ '^λχμάνι δέ ΧδγόμίΡΟΡ ίρν- 
σιχαιον σημαίνΗ τι*» χ αϊ ω (Η. β. χαμπύλ*} βαχτηρίί^, ζ οΐ 
ΤίΟψένδς χρώντα^) δρύοντας ί]γουν ηοψαίνοντας. ΑΙΐ€Γθΐη 
ίιΐΓβ ρΓΒ6ΐιιΙί( δίΓΑϋο Χ, 460. Της μ^σογαΐας χατα μέρ τι]ι^ 
^χαρνανίαν *Δ'ρνσίχαίους τινάς (^.ηαιν * ^ηολλόδωρος λί'γ^σ&Λΐ, 
ώρ Αλχμαρ μίμνηται' Ούί 'ΐϋρυσίχαϊος, ΑαΙυδω- 
ρ$ος ουδέ ηοιμην, άλλα Σ, άτι άκρας (ςιίΑΐοοΓ ϋ6ή 
άχραν)• ΚιΐΓβαβ (βηοΓ άίβδίιΐβΐ ίη Οηιηβπ Αηη. 6γγ. Ι, 10,28. 
(οΙΙ. Ει. Μ. 180, 27.) ^ Τ« δια του αιος ίΐ δγιν τιρδ τ»}ς αι 
δίψϋύγγου το χ, προτίόρισπωνται , οίον άρχαΤος, τροχαίος* 
οδσημίίωται το * Αχαιός και *Ε ρνσιχαιός έΟ-Ρος. ΥΐΓ^ί- 
1168 Λΐ€ΐη&ηοιη ίρδυιη ΗΙ&ηϋβ εοιηρεΙίΑΠΙ. 1. ΥοΙ^ο ονχ (ϊο 

(λΥβΙοΙίβΓαβ ί/\*, βΐίί *? σ) «. άγριος ονδέ αχαιός. ΙΙΙαιΙ ά^ϊ 
€χ Ρ&ρ}Τ0 Μυ^βί ΙΙοςϋ Ραπδίηί, υΙ)ΐ αΐίαιαβ ββΐ ρηιηιιβ ^βκ^α, 

ν. Ι«οΐΓοηη. ίη ΙοιίΓη. <!63 δαν. 1838, Μ»], ρ. 315. Αίοσιβη ν 9 

ροδϋίι ρΓΟ ίίΡ ί^ί τρίιου ένιχοϋ προσοιπον, Η6Γ8εΗ<1θβ ΕυβίΚΐι. 

0<1. 1892, 44. ^Αγροιχος βΐ σχαιος βηηΐ Απδί. ΝαΒΙϊ. 621. οΠ; 

651. 2. ηαράσοί^ος ΐΗ€οΙ)5ίϋ3 Νοα. Ογϊιι. ΑηΟι. ΡβΙ. 399: Λα,ο* 

άσοφοισιν ^ΥβΙεΙιβΓυβ. 

Ργ. 9. Αηΐιβ. €βγ^81• ΧΧΥΙΪ. Των άλχυονωρ οι «ί/σί^ί; 
χηρύλοι χαλοννται' όταν ουν υπό του γήρως άσϋδνησωαι Χ«* 
μηχέτι δύνωντα^ πίτεαΟαι ^ (ρίρυνσιν αυτούς αϊ '&ήλϋΐαι ί*:ι* 
των πτιρώρ λαβοΰσαι' χαΐ δοτι το υπό τον Άλχμαρο^ Ιί- 
γόμ^ον τούτοί συνωχδίωμίρον' φηηΐν γαρ άσ&ίνής ων δια το 
γήρας χαΐ το7ς χοροΐς ου δυράμ^νος συμπδριψίρέοί^αί ονϋ 
τζ Γώΐ' παρϋ•ιρωρ όρχηαα' Ου μ ίτί χτλ. 1. 1ι€ββ• 
ΙϊΑΐοΓ ίδρόφωροι, ν. Εχχ. 6Γί(Ι• III, 12. ^'νΐα φίραν δνροται* βάλί δη βάΐί χηρνί,ος πηρ^ 
0^ τ ίπί χύματος α¥ί^ος ϋμ άΙχνόνέΟύΐ ηοτητα$ 
νηδ^ς ητορ ίχων^ άλ^ϊορφνρος Ηαρος οσρις• 

10. 
11. 

Ζ^ν ηάτίρ, αϊ γαρ ψος ηοσις ηη, 

12. 

οονη^ ίίραχος νπ^οπταμίνω^ 

15. 

Και ηοχά το$ δώαω τρίποδος χύΐθ{ ^Λ 2. Αροΐΐοηίσι ^ Οοη]. Ώ), 15. Το αβαΐί ίνηλίς ίατι* ηαΐ 

ϋαφίς έχ της έχτάσίως του α' χαΐ άφαιρό&ό^ γάρ το αϊτό 

9ηΙοι* Βάλι όη, βάλδ 3ί. ί• 3. ποτϋται ΑΗβΐ. Α ν ν. 351. €•ί 

δ€ΐΜ>Η«. 4. ΥυΙ^ο νηλδίς: άδ^^ ΡΗοΐϊοβ ν. ^Ορνις: ηαο'^ 

Άλ%ΙκΖ»ι άπαξ ορν*ς* Άδ(ΐς χτΧ. Ηίηο βηβικίΑνίΐ Βοίβ- 
•οοΑίΙΙαβ ιη \νο1&ί ΑηαΙΙ. Ιιίηβη II, 75. 

Γη 10. Απβΐί<]«*8 II, 32. ΐ€ΐ>1>. (40. ΟιηάοΓΓ.) Τι δί ό τώρ 
ηαρϋ^έρύίν ίπαΐνίτης Τ€ χαΐ σύμβουλος λίγΗ ο Αα- 
%(δα&μόνιος ποιητι^ς', (ο 'Μχμ'άί^ 8€\ίθ\[. ΑΒ) ΙΙολλ€^ 
λίγων χτλ, πολλά ^ φησιν, ό άι^ηρ λί/ίΐ-ω, γνρη όέ οΤς ά» 
άχονσιι χαιρήω. λί'/ίίΐ' ννβΙΛβΓυβ; βιηβη^Δνίΐ ΗβπΐΗΐηιιιιβ, ςαι 
Απβΐίιΐβιη ιηοηβΙ ηοιηβη ηολλα λίγοιηα 8οη«Γβ 8ΓΚ)ίΐΓ8η(«ιη βιτβτβχ 
Αίαηαηοιη πόλλ' αλίγοντα νοίυίβββ. Πασιχάρηα υΓΜΠοβ €| ΗβΓ- 
ιη&ηηοβ: 1ί1)Γί πδσ^ Χ^9^Ί^> ηάση χαρήα, ηάσί^ χάρηα, πάση 

Ργ. 11. δ€ΐιο11. Ηοη«Η Οάγεβ. :£?, 244. Αι γάρ ίμοί 

ί»4>άδ€ να^Βτάων: αμψω μέρ άϋ-ετπ ΆρΙσταρχος' διστά- 
ζπ α ττδρΐ του πρώτου, έπ6ΐ χαι *Αλχμάν αυτορ μηίβαλί, 
ηαρί^ένους λδγούσας ^ιςάγαη^' Ζίϋ χτλ, 

ντ.ΙΧ ΑίΗβιι. IX, 373, Ε. "Οτι δί χαι ίπι τοΰ πλη&υρ^ 
τιχοϋ ορρϋς λίγουσιρ, πρόχΗται — * άλλα χαι Άλχμάρ 
ηον (ρησί* Λΰοαρ χτλ. αυσαρ οοηβχί Εχχ. ΟΗα. III, 18. 

Ργ. 13. ΑιΗ6ΐι. Χ, 416, €. Καϊ Άλχμόρ όί ο τζοιητης 344 Λΐοαιαηί» Ο&Γβάιια• 

ΑΙ χ £ν^ • • • • * Λ€ αγαρ^ις 
άΐΧ Ιτί ρυν γ ατινρος^ ^<^^ ^ ηλέος 
€τηος^ οίον ο ηαμφάγος * Αλκμάν 
^ηράα&τι χλι^ρόν ηιδα τάς τροπάς* 
οντι γαρ τμί ητνγμίνον ίσθΉ^ 
^Όυα τα χο^να γάρ^ ωαπ^ρ 6 δαμο^, 
ζαηνΗ. 

14. 

ΙΙο)Λάχί δ* ίν χορνίραΐς ορέων , οχα 
ϋΊοίσιν ίχδρ ηοΐνφανος ίορτά, 
χρύσίον αγγος Ιίχοισα μέγαν σκίφον, 
οϊά τί ποιμένες άνδρες εχουσιν, 
&χ^ρο^ Ιεόντηον γάλα * ΰ-εΐαα 
τνρον έτνρηαας μέγαν ατρνφον 
αργνψεον Τ£. ίαυτον άδηφά/ον ύναι παραδίδωσιρ ίν τ μ τρίτω δια τον- 
τωρ* Και ηοχά το ι χτϋ. 3. ώ χ* εριλεα γπρης Α: ω ηερί- 
λία γ βϊρης Β: ώ χαι νίλέα {νίλεα Ρ) τριηοης ΡΥΙι. Ρίοβίπιη 
<1«<1ίΐ ΟίΐΜΐθΓ£α8. , 6. £<Ι<1. 6ΐ €<μ)4. ουτί> γαρ ου τετνμμένον: 
τιτυγμένθ¥ Ιλ «Ι ϋηίιιιΐΒ: ΤίΟ τη, εβηβοΓ ^βη6η8^8• 

Γγ. υ. Αΐϊιβη. XI, 498, Ρ. '^σκληπιάδης ο ίΐνρλδανος ώ 
τ<ίϊ πίρΐ τη ζ Λ'^εατορΙδος φησίρ οτι τηϊ σχνφπ χαΐ τιΖ χισσυ^ 
βίοί τώρ μεν ίρ αστεί καΙ μετρίωρ ουδείς *Ζ(>ίτο, σνβώταί ίί 
χαί ρομεΤς χαΐ οί ε ρ τω άγριμ' — χαΐ *Α\χμάρ δε ψηϋ^* 
ΙΙολλάχί, χτλ. % 'ίΛ\>τ\ Ό•εο7ς ζόΊ]: αδη υΓβίηυβ. ΕηβΐΜί'- 
νίΐ Ηβηηβηηυβ. ποίνφαμος ΡίοήΙΙο: πολνφωρος ϋκΐηολ 5. 
χερσι λεορτέορ Β ΙΐΓβΙηυβ: χερσιίεον τέορ Ρ\: ^ερσί λεοντεου Ι/. 
Τυηι επαλα{^ε7σα Η&π: υΓδίηηβ εηανα&εΤσα: χερσι λεορτειον 
γάλα ϋείσα ΡίοπΙΙο €χ Απβΐίιΐβ Ι, 29. ΚαΙ όνραιτ αρ «α» 
ορονς πτερονρ ό Αίοι^αος, ονχ Υηπονς μορορ' ωσπερ χβ* 
λεόντίαρ γάλα άμείγειρ, άρε&ηχέ τις αιΤτφ Ααχωριηο^ 
ποιητής, Ηβηη•ηηιιβ ^1*ρ<ίι λεόντεορ ερ γάλα ϋ'εΐσα: 8€ΐ11>βη- 
ιΙ'υιιι ορΐιιοΓ χ» λεορτειορ γάλα Οησϋ-αι, υ( 1^ β ν. εχοΐ(Τ<ι 
ρβηθβ&Ι. 'Ν«βΐ6€ΐιβ ηιιιή«η8 Ι•οΙ>βεΐΕ!α8 Α^ΙβορΗ. 906. Αεορτίον 
γάλα πλά&οισα^ ^α# ^^ €}ξΤ€η€ αηΐ ΑίαΙαηΙβ αΐίφια άκί ν<- 
άβηέΗτ^ ίί€φί€ €αηι ά€ά€€€ΐ €α9€% €οηί€€Ηο^ αά ^ααηι ίηνίΜπν €(^' 
Ια$€β η^ο€τ. XI, 6& 6. Η^βγΜηΛ'Άτροφος {Ψίβ\άί€νί^ 
ατρυφος): τνρος ό ηησσόμερος νπο Ααχώρωρ. ΡοβΙ« — ψ^^ 
€χ Ατί8(ί<Κί €οη86<]υίΐυΓ — (Ιβ ΝγηρίΜ ΒΑε€ΐιΪ€ΐι <Ιίο«ΐΜΐΐ• Ησ^ ΑΙϋπίΑηίδ €8ΓΐηίηΑ. 245 ίΐί. Και ιιν ίνχομαι γίροιαα 
τονί* ίλιχρύαω ηνλπίνα 
χηρατώ χνηαίρω• 

16. 

"Οααι δί παιδί ς αμίων 
Ιντι^ τον χι&αρίσταν αίνίονη. 

V. Έρωτ ιχότ. 

17. 

"Έρος μέ δαυπ Κνηριδος 'ίκαη 
γλνχνς χαηίβων χαρδίαν ϊαινΗ. 

18• 

Ύονΰ^ αδίάν Μωβαν Ιδ^Ιί ίη^βηΐυιη, €α]αβ ηυη^π οαιη ρΓβ6€€ββιιϋβ Γγ. ρΓΑβ€ΐ«Γ« €οην«ιιί- 

ΟηΙ, €χ €θά«*ηΐ 6886 €&Γΐηΐη6 νί<ΐ6Π ρο.ΐ68ΐ• 

Ργ. 16. ΑΐΙΐ6η• XV, 681, Α. Μν$ίμ^ίύ€Λ του έλίχρνσου 
Αλκμάν ίρ τοντοίς' Καί τ^ν χτλ. 2• τινλ^ώ^ ιίΜηράΐω . 
€ΒΜθ6οηα8: η. άχηράτοίν €λώ%. 1»: 'ηυλίωνα χηρατω Βοί§Βοηα« 
(ϋιΐ8. Τόπι χνπαίρω '\ν6ΐ€ΐί6Γυβ : Π6ή χνπί'ρω , ν. θβ Γοπιμι ιΗ 
ΕοβίΑίΙιίο 16489 7. Αΐ€ΐηααί νιο(1ί€&(Α Κο6η. 6γ6^. €ογ. 251. Οβ 

εοΓοη•, ηααβ πνλίων άΪ€6ΐ)Λίητ ]^β€€(1«€ΐηοηϋ8 , ν. Ραιορίιίΐυιιι 
Αιΐιβη. 678, Α. 

Ργ. 16. ΑροΙΙοηίυβ ιΐο Ργοποπι. 381, Β. '// άμων πάρα 
^(ορί^ΰσ$ χαΐ σύραρί^ρορ γδΡίχη¥ σημαι'ρΗ άχόλονΟ^ορ τζ άμος* 
τ»] μίντοι 'δίαίρισέί η πρωτότυπος ΰιαλλάσσα • της χτητιχζς 
ονχίτι το αντο άραδίχομίνης, '^ίλχμάρ' Ο σαι χτΑ. 

V. 'ΣρωτίΆά. Ργ. 17. Α(1ΐ6η. XIII, 600, Ρ. * Αρχύτας ο 
άρμοριχος, ως φηΟΦ Χαμαύί'ωρ, '^Αχμαίι^α γ§γονά^α& τω^ 
«^αΐϋχώ^ μ(λώρ ι]γ^μ6ρα, χαΐ ίχδοΰραι πρώτορ μι'λος άηολα^ 
ϋτον οι^α χαΐ π^ρΐ τάς γυραΧχας %αΙ τηρ τοιαντηρ μοΰσαρ ί!^ 
ιας δίοτριβάς' διο χαΐ λίγαν ίρ τιρί τωρ μ^λώρ' "ΙΙρος χτλ, 
1. 6(ντ^ ΒυΚηίΑηηιιβ 1<6»1. 11, 333: ύαντ^ •8ΐ δη αντί, ν. Ηαγ• ' 
(υιι^. ΡΜΐί倕 Ι, 322. ίχατι ιϋ^ΜΐΐΜ Ιι&1>6ΐ• 

Ργ. 18. ΑΙΗ. Ι. ϋ. ^^'/Η δέ χα< ώ^• της Μ^γαλοστράιης 
οί μη^ίως ίρασΟίι^, ηοιητρίας μέρ ονσης, δνρομίρης ό^ χαί 246 Αίοιηαηίβ ΟαηηιηΑ* 

δωρον μαχαίρα ηαρ&ίνων 
α ξαν&ά Μιγαλοατράτα. 

19. 

Κυηρον Ιμίρτάν Ιιηοίσα χαΐ Πάγον τκριορνταν. 

20. 

'^4ψροδ^τα μίν ουκ €ατι^ μάργος 3* ^Ερως οία ^αΐς παίσ$Η 
άχρ ίτί ανΟ-η χαβαίνων^ α μη μοί ϋ-ίγγς^ τατ χνπαιρίσχα. 

21. 

Οίχας μίν ώζοάω λίνω^ 

VI. 'Άδηλα. 

22. 

Χρύσίον ίίρμον ίχων ραδιναν Λαταλοισί τε χαλχάν. Λα την ομίλίαρ τονς ίραστάς προςίλχνσασ&αΰ. λίγε$ ί οντά; 
π§ρι αντης' Τονΰ^ άδδΊαν μονσαρ {άβΗη» μονσα» 8ΐ€- 
ρΐι&ηαβ) χτλ. 2. μαχαιραν παρ&ινων ΒβΓ^Ιιίαβ Αη&€Γ. 7. 

Ργ• 19. δίΓβί» νΠΙ, 841. Λ'«2 '^λχμαν Οΐ' Χνπρον 
%τλ. ΥΜβ Αά Ηίρροη&οΐΪΒ ίη 52. Οΐβββη. Ρίηιΐ. ΙβΐΗιη. ΥΙΙ»1. 
Ηικ: βρ6€ΐ&νίΙ Μβη&ηάβΓ ΒΙιβΙ. 111. 05νβΓΜΐαιη νίιΙβίαΓ Ηοτβΐίο 
0«ηηιιι• 1 , 30. θ6 ν. ηδρίρρν-ίαν Ι.ο1>«ΰλία9 ΡαγαΙΙ. 476. , εΐΐ ^γ• 

71 3. 

* Ργ. 2». ΗβρΙίΕββΙ. 7β. ^ Ανναται. χαι μίχρί. τον ίξαμίιρ^η' 
ηροχοπτδΐν το μίτρον Λα το τριχοιη^άσημο»^ μη νπ€ρβαΙ).ΗΐΤ 
και ίίη «ί' ^ξάμηρον χατ«λι?ιβτ*«όν το %αΙουμίΡθν του \4Κ' 
χ μ αν ο $ ίχ μύι^ν όμφψάκρωρ' ^Αψρ, χτλ. 1. ηαις τιαΙαΙίΗ 
Β«η(1βίυ5: Π5Γί οΤα ηαίσδει νβΐ ηαίσόα. % \ϊά9 Η^ιοάϊϊτ• 
ΟΙ,νΐ• Οοβαϋη^. β* ΑβΕΐΙιοηβΜ ΡΙ&Ιοηίβ δγιηροβ. 19δ, Ο β<ϊΦ 
χαβαινων, Βϋΐΐιη. Ον. Μβχ. Π, 297. τω χνηαίρίσχω ψ^ϊΛ^τ^ 
€θΐη νηίιιο {χνηαρίσσω): ναΙ^ο τυ) χνπαίρίσχω. ^ 

¥τ. 21. ΟΓβηΐίΓί Αηη. Ι, 287, 4. ΧαΙ Λ«, α σημαΙρΗ τ» 
όμοιω * Ο Γ χ « ί χτλ. παρά *Α λ χ μα ν *. 6ΗοβΓοΙ>ο8€υβ ΒβΚΙί επ 
ΑίΜ. 1294, 5. νΛ«> ο οημαΙ^Η^ι τί δμο^ω* Εϊχας χτλ. «^^^ 
τον ώμοΐΜοι. 16ί4. Ιη4. ν. Οϊχας* ηαρ Αλαμάνα αρη του 
ομοίθ9 *?. Οβηίςαβ €πιβι«Η Α»». IV, 368. 19. ^^ιχα ^.«««-^ 
το όμοίΟ}, ως παρ Άλημανι' Είχα μίν χτλ. αρι ^ον 
μμοΐΜ/κα» (βίϋ). Ι6ί<1«ια 415, 30. Είχας ηαρ Ά λχμ&ρι> . 
VI. "Άδηλα. Γγ. 22. ΑΐΙιβη. XV, 682, Α. Τώρ τίαλχο^^' ΑΙοΐΏ&ηιβ Ο^Γΐηΐηο. 247 

23. 

^νςπαρ^ς^ ^ίΐνόηαρίς, χαχον Ελλάδι βωηανα'ρίμ 

24. 

Κηί ποτ ^Οδνσσϊίος τα?Μσίγρονος ωτά ϊ9•' ίταίρων ^ 
Τις 3* αν, τΙς ποχα ρα ίίλλω νοον ανδρός ίηίαηοι; 

26- 

Κάί τον ποιχίλον ιχα, τον οΐρ&αλμων υλιτϊίρα* 

27. 

Ου γαρ πορφύρας τόσσος χορός , ωστ άμννασΰ-αι» μίμνητΜ χάι Αλχμαν Ιν τούτοις' Χρναιον χτΧ. χρύσιορ 
Β. τί βάύίίΐίΐ Μίΐ8€ΐΐ6Γΐίε})ίιΐ8 Ηγιηη. Ηοιη. Οογ. 10.: ραδινάρ π. 
καίχά» Β. ΟλώΙ, ΙίΓβίηαβ, 1»: ραδι,ρνίρ π. χα?.χαρ 0«|6€Αΐηρίυ8• 

Γγ. 23. 8ε1κ>11. Υβη. II. /; 39. Ανςηαριι ίπι χαχίί ωνο^ 
μααμίρί Πάρι, χαχί Πάρι, Λαέ *Αλχμάρ φψισί' Ανςπα- 
^ις κτλ, ΡρΓίββββ βχ ΡβηΙιβηΐο. 

Ργ. 24. δοΐιοΐΐ. ΛΊ*€ί. II. /Γ, 236. Αα/^ \4λγ.μάν γαρ φησί' 
Κ α ι η ο τ χτΧ. ου γαρ αυτή ΙιλΗψδν, ά?Χ νπίΟιχο Όδνσσ6Ϊ, 

Ργ. 25. ΑροΙΙοηίηβ άβ Αάν. &66, Π. ΒβλΙ^βΓ. Έξης φητ(ο» 
χαι τι^ρι του *ΡΑ, *Αλχμάρ' Τις άρ , τις τιοκλ φά αΧ- 
Ιω κχΧ. ΟίβριιίΑνί ιΐ6 Η. 1. Εχχ. ΟπΙΙ. III, 14 βς. ρ4 βιΐ ί. 
% (ι^ίδίως, ν. 5ΐΓίΐΙ>οηΐ8 δορ1)οοΐ6)ιι βΐ Ιοηβηι VIII, 364; «Ι Ι.ο- 
>)6εΐ£. Ρ«ΓαΠ. 119. €οάβ\ ίΟΛα: ιηυΟνΗ ΒεΙίΙ^ΟΓαβ. 

Ργ. 26. Αιηιηοιιίιιβ ν. ιη^ς^ — ί^ες τα δί^σ&Ιορτα τους όφ- 
θοΑ/ιοΐ'ς νΰρ ά^υΐίΙοίΡ, Α'αι ποιχίλορ χτΧ, Ιηββηή τορ, 

^]β€Ί άμπίλωρ ροβΐ ν. όφϋαΧμώρ νυΙ^ο ]€€4υιη £χχ. ΟγΗ(• 111, 15. 

3$$βηπβΒ(6ΐη 1180108 Ι.οΙ)«£ΐ£. ΡβπιΙΙ• 104. 

Ργ. 27. δ€Ηα1Ι. 1.. 11. £, 2ββ. Φηοιί' ο γραμματικός Άρί- 
(ίτοφάνι^ς το άμύρίσϋ^αι ον μόνον ΙίημαΙραν το χαχώς ηα^ 
^οντα άρτιδιατιϋ'ίραί , άΧΧά τΐϋ'είτϋ'αί χαι άρτΙ %ρίΧοΰ τον 
«,Μίι\"οί(τΟα^ ^/()ίί γαρ χρηίΤίν ΐχ τί ^ΑΧαμ&νος το' Ου 
7 «9 χτλ. χαΐ θονχυδίδον* ^Αξιοντω το7ς όμοΙο$ς ^μας 

ψύ¥αίτθα$. Εχ ΡβΠΐιβηίο, ορίηοΓ. τόσος Ββλίτ^ταβ. Μβΐηιηι 

'η<ί€Γΐϋΐη. 248 Λίοιηαη» ΟΑπηιηιι. 

28. 

αρχ ίρατών ίπίων^ έπϊ δ* 'ίμιρον 
νμνον χαί χαρηντα τί&Η χορον. 

29. 

Γαία μίν ^^Ιχμον ίτιχτ* αηο ί* ^^ίχμονος 
Ουρανός• 

30. 

Πάρ ι9>' Ιιρον σχόηάον ηαρά τ« Ψνρα. 

51. 

Εΐπατί μοί τάδί, φυλά βροτηβια. Ργ. 3β. « ΗβρΗλββϋο 40• *Αλημά» %αϊ ολας στροφας τον• 
πα τω μ^τρω χατψ/ίτρησί' Μώσ αγί τιτλ. £•ι|βοι Μαχιοιη 
ΡίΒηαϋββ V, 510. ΙΥβΙζ. 3. ίηΐ ί ίδρορ ΰμνο» Μ&χίιηαβ: Μ 
ί ιμιρορ νμΐ'ίο ΗβρΙίΑΜίίο βΐ ΑηβηΙαβ νίοΐ. 360. Ργο^αιο ν- 
μροι^ Μ ίηΐ«!Πίβ«β: ίφίμίρο^ 94 τΐΟα υμ¥θ¥ χαι χορο¥ χιύϋ 
ίμ^ρό^ηα; «Ικϋνο ρπιβί&ΐο: ίπ^τι&Η Υμίρορ νμρω και τιθΉ χίπ 
ρον ίμ^ρο^ντα, ΟατΙαβεηΙιιιιι υίΓοηκιυβ : ΗΙιιιΙ ηιίηυ•, ορΐηοΓ. 

Γ Γ. €9. δοΐιοΐΐ. ίη δίιηιηΐββ ΑΙμ 1,2. ρ. 8. 3ΜοΙ>β• '^ημο- 
ψ19α¥ τορ ούρανορ' ^Ησίοδος* Γα7α μέ¥ χτΑ• £αβΐ•ιΙι. II. 
1154, 95. "Οτι *Α%μονΙδα$ οΐ ονρανίδαι, όηλονσιρ οί παλαίοΐ' 
ως δί "Αημονος 6 ουρανός 6 *Αλημά¥ φασΐ¥ ίστορπ. 
ΛΐΓΐη«ηι ]υΓβ Ιιίηο νίη4ίε•νίΐ ΗβηΐΜΐΐΒαι Οραβεβ. VI» 371. €£γ• 
Ληϋπηείιί Γγ• XXIV• 8€Κιβ1ΐ6ΐι6€Γ£. 

Ργ. 30. δεΙιοΙΙ. ΟιΙγββ. Γ, 171. ΨνρΙα νησιδιον Χίου ψα- 
σΐ¥ άπίχο¥ σταδίους 6/δοη»θ¥τα, λψένα ίχθ¥ ρίώρ έϊηοσι' 
λίγεται δέ %αϊ ονδιτ/ρως τα Ψύρα, ως '^ίλχμάψ' Παρί 
τ« χτλ. νυίβο 1ι««€ £ΐιιιι Οηΐίοβο ρΓον^τΙιίο Ψνρα τοί' Αιόνν^ 
σο¥ αγο¥Χίς ρ^βίαιβ οοηίαη, ν. Εχχ. €τ\ίΧ. III, 13 8<ι. ΡοΠλβίβ 
Παρ Εαρο¥ σχ• 8€ηΙ>6η<Ιιιιιι, οΓγ. 6ί6«• 4ΐβ ϋίλΐ. Α6ο1. 411. 

Ρη 31.^ Ατίβΐίάβι II, 378. ΙβΙ>6. (II, 509. Βΐη^οιΐ) *ΜΙα- 
Ύοΰ δ4 (ό '^λκμάρ) οντω σφόδρα έ¥^^ος γίγρηαι ώ'στί 
φα» ης αρ οτι ονο ουτωσΐ χατα το ρήμα ίρίτέος ίστιρ, αλί 
«ι^το δη τοΰτο ωοη^ρ ^ιος τώρ απο μηχορηβ Ιίγη' Ειηα- 
τ Β %τλ. 39. Οία ^^6ς &ν)^άτηρ *'£ρσα τρέφπ 
χαι Σάίάνας δίας* 

53. 

Μίγα ^<(Τον( γιίτων. 

54. 

Ον γαρ ^ωνγα'ί άνασσα, /ίιος ϋνγΛτΜ, 

5ΐ5. 

Προς δί τί των ψίλων^ 
Ύμ€ τί χάί σψηέρως Ιίττπως, 
Σφια ί* προτι γοννατα ηίητω* 

38. 

Μϋγαόιν δ^ οΛο&έσ&αί• * ι 

Ργ. 81. Ρ1α1&Γ€ΐι. ΜοηΜ II, 659, Β* ^ρόίτοβολ^ΐ χυί!ά 940, Α. νβίοΐίβηβπαιη Όιλιγ. Εαιίρ* 48. νν^Ιΰϊ&οΓυβ ιίί*' ί2>; «» 

Ργ. 33. 8€ίιοΙΙ. νίοί. II. Α•, 305. ΑέΙπΗ ίοάγαϋ^ον, ύς 
'^Χχμάν* Μί'γα χτλ. 

Ργ. 34. ΑροΙΙοη. <1β Ργοιι. 3Ϊ4, Β. Οί αντοι ^ώοΐ6Ϊά 
ΒΤίίΝΓΑ χαί 'ΕΓίίΝΗ^ Ου )^άρ χτλ. Άλχμάν. 

Ργ. 35. ΑροΙΙοηΙυβ 09 Ργοιι. 366, Ο. ^11 Σί!^ υμοΐω^ ηοο^ 
τιαντο}^ ίίοιρή ' Αωραΐς ΰΐά του τ' — Πρό^ ατλ* *ΑΧ^ 

^ Ϋη. 36. 37. Λροΐΐοηίαβ άβ Ρτοη, 399, Β. Πλίΐστα γοΰρ 
*(ηί ηαρ Ιτ^ρόι^ ^νρ^ΐν ^ σφέπρον ηατέρμ^ αι^τΐ γ^ΰ 
ιμίπρορ. — *Αλχμάρ' "Τμέ κτλ, 

^ Ργ. 3& ΑΐΙι«ο. XIV, 635, Ρ. ^Απολλόδωρος ΐν τζ ηρυ^ 
^*ϊν *Αριστοχλίους ίπίστολην αντιγραφή 3 νυν, φησίν', -ημ^Τ^ 

17 )5Θ Αίοιηαηίβ <3&ηηίηβ. 

3». 

^ΕχΗ μ αχός, ω υίλΐ δαΤμον. 

40. 

(^Μνάμα) !ΐαλΐ9οφ(ος. 

ΑΙ. 

'Ρΐίίαν ορός ιν&ίον νλξτ, 
Ννχτος μέλαινας ότέρν'ον. 42, ώρανίαψί λίγ άπσομαι. λίγομ^ρ χΙ*αλτήριον, τυΰτ ίΐναι μάγαδιν ^ ο <ϊ^ χλ^ψίαμβο; 
%ληϋ^ίίζ ίτι ίί^ ό τρίγωνος καΐ ό ί'λνμος και τυ ίί'νδάχορδο^ 
αμανρόηρα τ;7 χρ^^^ χα^ίστι^χί. Α«ί ^Αλκμάν 0£ φησι' 
Μάγαδιν χτλ. 

Ργ. 39. Αηη. Οχοηη. Ι, 442, 11. Το' ω όΧέ δαΤμον χτη- 
τιχο»^ ^χ του υλδός σνγτί^'χοπται, Έχ ΗβΓο(Ιΐ&ηο ηίρΐ πα^ώι^ 
Ει. Μ. 6*22 > 47. Ονχ ί(ην συγχοπι^' οΊυν ^Ι^χ^^ μ αχός ω 
όλ^ ΐ- Αΐΰΐη&ηΐ νίηάίο&Ι 6Γ8ΐηιη&(ίευ3 Αηη. Οχχ. II, 461» 31 
(ΒβΙίΙίβηΐδ ίπ δ€»ιο1Ι. ^Ι /^> 134.) ^ Ουδέ το ^^λημανιχοΐ' 
ίνοί μάχης ω λ&^βαΐμον' τον γαρ ο?,ωΧ€ αυγχύτη} ίσην, 
Ουοά νυίςο ούλ&ς, Αίοιηβη όλος άϊχιί. 

Ργ. 40. Εΐ5ηη. €αό. 395, 52. Μνημ7} , μ^νήμη* \^Χ%μαν 
δι, ψασι, δόρχον αυτήν καλίϊ' βλιηομίν γαρ τί^ δίαροΐα 
τα αρχαία. ΕηιροΓΠΐβ παλίόορχον, ΝΪΒΪ νοΰ&νίΐ 7τα?.αίδορχον. 
\ϊάΐί Μχ. €ηϋ. 111» II. 

Ργ. 41. δοΗοΙΙ. δορϊι. Ο. Ο. 1248• Ά'υχ^^άν άπο *Ρ^ 
παν: ^- λ^€ί^ δΙ αυτά ίννύχι^ , δια το προς τ;) δύσα χίι- 
σ&αι' μίμνηται δΐ χαΐ *Αλχμάν λίγοίν οιίτοις•• Ριπας χτί, 
1. ΥηΙ^ο 'Ριηας (βίο Βπιηείίίυβ: ΙίΒπ 'Ριπάς) ορός Η^ϋιον ϋλας: 
^Ριπάν — άι^^ίον Ι,οΗβοΙίίυβ ΡΙΐΓ^η. 2βΙ., ν. ΗοπΑ• Η^ιηη. Β&€θ1ι. 
V, 8: ροβυί ίνΌίον, (ΐαοά ροκταΐ ΑβοΠοβ βίίΰΓη, υΐ χρ^το;. 
ν)Μΐ οο<1*?χ Κοηιβηπδ, ϋΓδίηυβ. Όβ ΡΙιΐρίδ , ορεσι .Σχν^ίας 
Οΐϋπκ^Γ. Αηη; 1, 24-, 15., ν. ΥονΙοΚ^Μί Οβο^η ΜγΐΙι. 157. 

Ργ. 42 δΗιοΙ). Υβη. Α II. Λ", 588. Τΐ! φι παραγωγή χι- 
χρηται ίηΐ χλητιχηςΆλχμάρ ό μίλοποιδς οϋτως' Μώσα 
χτλ. ίοτί γάρ ουράνια. ΑροΗοηΙιιβ (16 Αάν, 575, 29. "^(ηί δ^ ΑΙοιηηιίΒ ΟαπαιΜι. ΚΙ 

ΕνδονσίΡ δ^ ορίων κοςνγαΐ τ& η$Λ ψίζ^γ^^ί 

η^ύνίς η χαΐ χαράδραι^ 

γνΐά η ίρη$^ οσα τρέψΗ μίΐαη^α γαΐα^ 

&ίΙρίς τ ορ^σχωοι, 

χαϊ γίνος μελισσών^ 

χαι χνωδαΧ ιν βίν&^αι ηορψυρίης άΐός^ 

ίνδοναν δ^ οιωνών 

([νία ταννπηρνγων• 

44. 

Ηρα τον Φοιβον ονιιρον πδον* 

43. 

(^Γνχα) Ευνομίας 
ΧΛΐ ΠΗ&ονς άδ^λίρά καΐ Προμα&ίίας &νγά^ϊ}ρ* ^Λ■>-~ χ«ί ηηρ ^Αλημϋν^ και χαϋά Η?,9μίχης ^ο ούρίχνία ονραρία^ 
(^^ν, ΗλΙβ ΜΟΑ ι1θ€ΐΓίη•: ωρανίαψ$ «Μβ Ι. ς. ούρα»^Ιί^ (ηί Ρίη- 
<»«. 0Ι• IX, 11•. 9αίμο9ΐ(ί> ΐ^ιγάμΜν , οι ^ίσπίσ/ι? ΗοιηβΗ) νϊΗίι 
Βηααι&ηιιΐιβ 6 γ. Μαχ. Ι, 205. ΕχρΙί^Α: Μν^α, βΐΐα ^ου^9^ άινζηί^ 
Ιιι$ ίοηοτΒ οαηατη^ ν, £χχ. €ήίί. III > 11 βς{• 

Ργ. 43. Λροΐΐοηίαβ Ι,βχ. Ηοπι. ΙΑ1, 18. ΒβΙιΙιβΓ. '*Ι!ρ$οι Ό^-» 
αας μΐρ κα> &ηρ!α λ^γοντίς λέοντας χαΐ παρδάλδίς χαί λν9(ονς 
χα( ηάηα τα παραηλησια τούτοις, ^ρπ^τά δέ ηάλίρ χοιρως 
ιί γί^η των οφ£(αν , χνωδαλα δέ τα θαλάσσια χητη ^ φάλαι- 
νας χαι οσα τοιαΰτα, χαΰ-άπιρ χαΐ '^λαμάν διαστΆλπ λέ-^ 
γ(ύ¥ ουτως' Εϋδουοιν χτλ* ΟοιΙβχ ψάλαγγ^ς, πρ^τοριστέ 
*^^^Χ•> αηάβ \ι\\οΉοηνί9 τρωον^ςι (αη 3. φνλά τ$ 6ρηδτά ΰ^ 
όσα: 8€ΐιο«ΒΐΒηιιο» φνλά τ« έρπέτά το α σα τρ• Νο&ίβ <]αο<1 
ιΙβάιιΐΗΜ ρΐΑΰΟΐ!, Ββ 8^Πβ1>α «1116 V. τ ρ ί^Η ^0Γ^^ρβ^€ιιι^. ϋβηίηυβ 
1 €0<1«χ νίρώδαλα ίν βέν&ίο^ ηοοφνρης^ * » Ργ. Ι1^ ΑροΠοηίυβ Όγ6€. 490, Π. Παρ .ίλχμανι («ϋ 

ί?« Ι. φ αρ^Υ "Ήρα χτλ. νί<1β Ηβηορ^. Ρ&ηίεε. ί, 451. Α(1 
Μη((η(|&Βΐ γΓγ. ΑΙοαβί ίη ΧΟΐν. Μαίιϊι. 

Ργ. 45. ΡΙυΐβΓοΙ). ΜοΓβΠ. II, 318, Α. *// Τύχη ούχ απΗ^ 
Η'ί (ού μίγαπίρϋ'^ς ϋΓ^ίηυβ, ναΙ§ο ούχ άπίυ&ης) αατά τορ 
ΊΙΙΐ'δαρορ {Ηγιηη. Γγ• II.) ονδί δίδνμορ στρίψοισα πηδάλιορ, 
^λ).α μαλλορ Ευνομίας κτλ. ώς γίΡίαλογΗ ^Αλχμάν* Ι,«α 
δ«Ι)8(0Γ αδίλφη «ι ΙΤρομηΰ•ζίας4 

17* . 47.. ■■ 

* ^Εηψ/ί 8^ χάί μίλος '^λχμσν 
€νρέ τ« * γλωσσάμίνον χαχχαβιδων 
όνομα σιν&ίμ^νος. 

49. 

Οίδα 5' οονίχων νόμως 
πάντων. Ργ. 46. 8<:Ηο1Ι. Ρΐηθ. ΙβίΛιη. Ι, 56.^ Ό π^Οών μ»« τι? η? 
προμα&ης γΙν^ταί' ΆΧχμάν' Τίειρά τοι χτλ. ϋι ΠΜ 
Ί'ίχΟ^ν {πα&ώρ Μ^ύοάΜ^) όί τ« νηπιος ίγνο), πά^ος μά&ο;, 
8ίιηΐ1ί&. « , , 

Ργ. 47. ΑτίδΙίΗρβ Ιϊ, 877- ΙβΒΙ)- (11, 508. ΒΙιΙ^οϊί.) -^«οί'**^ 
δί και του Αάχων^ς λέγοντος ίίς «ίτόν « . κβί τον χοροτ 
Ίί Μώσα κίχλ. ?; λ. Χ Απκοΐοβ άβΙ^Ββί ΙΙ##ιΐΜΑβαβ, Απ- 
»ύό€Β ροδίββ : Προςτίϋ^εν όέ χαΗ^Ίνο , οτι αίηη^ Της Μονσηζ 
ό(η{>£ΐς κατ αρχάς ο ποιητής, Ίρ ερίργος ύη^ αντης γίνοηο, 
ΐϊτα ώση€ρ Ιξέσ^^η ηαΐ ψησι» δτ* τοντο ίκεινο χορός απο^ 
άίπΐ της Μούσης γ^γένηται. ' , * 

Ργ. 4β. ΑιΗβηββαβ IX, 39Θ, Α. Καλούνται οΐ ηέρδίχΐζ νη^ 
ίνίων χαχχάβαί, ως χαΐ ύη Άλχμάρος λέγοντος οντοίζ' 
^Εηηγί »τλ. σαφώς έμψανίζων οτι πάρα των πδρ^Ιχ'^^' 
^δπρ έμάνΟορΒ. δώ χαί Λ:«^α*λ*αιΐ' ό Ποντικός ίψη^ την «'- 
ρ^σιν της μονσιχί^ς τοΤς άρχαίοις ίπινοη^ηραί άπο τ£ρ ^ρ τ*"ί 
ίρημιαίς αύόντωρ όρρί&ων , ων %ατά μίμηβιν λαβά^ οτ«<^'•' 
τηρ μονσιχην, οΙγ. Ι>€ΐηο€Γ. ΡΙαί. ΜοπιΙΙ. II, 974, Α, Ι^ησβΐ• V, 
1378. ΕηιρβΓίυβ ίη Ζίιηηΐ6Γΐη»οηί ΏΪΒΤ. ΡΝίΙοΙΙ. 1835, Ι» Ρ• ^' 
"Έπη τί δΐ χαι μ. \ *Α> ^υρδ, το γλώόσαλγον ^ ^ {^^^^ 
' ' νβΐ θάμα) \ χαχχαβίδο)Ρ στόμα συρ^ψερος. 'ί^οΛ Εχχ. ^πΐί. 
111, 13. "-Λ'τΓ* δί χ. μ. ^Α. \ άϋραο , γλώσσαργον ^ « καχχ«- 
βίδων Ι στόμα συρϋ'έμδρος, Οβηίςαβ Ηβηη&οηυβ βρυά Ζίι&ιη^^ 
1836, 67. ρ. 538. ^Επάγί δι χ. μ, *Α. | ^νρε τί γλώααα 
νό μορ ^ Ι χαχχαβίδωρ ίίμαδορ \ συρΰ^έμίρος. ϋΓδΐηυδ οιηίδδο 
δί χαΐ ό^ύ'α γλώσσα μΐρ το χαχχ., ΐη ηο(ί8 γλώσσα μίν ^ο. 

Ργ. 49. ΑΐΗβη. IX, 374, ϋ. Οί Αωριέίς λέγοντίς ορνιξ ^Ψ 130. 

^ονρϊ δδ ξνστω μέμψίν Αΐας αίματα η μίμνωΐ^. • 

31. 

"Ος ί&6ν πάίοις ίπαλδν δαίμονας τ ιδάσαατσ. 

32. 

Κηπϊ τα μνλα δρν(ρηται χηηι ταΐς συραιχλίαις. γίΗ-Αη» δια του χ Χέγ^υσί^ ο^^χοβ- Άλκμαν ύδ δέά τύΰ β 
Ό/ψ βυ&δίαν ίχφίρπ (ν. ίΓ. 9, 4.) χ»* ^ί^' γ•¥ΐχηρ ο ι δα »^*' 
ύρνίχων όμως πάντων. « €οά^χ Β νύμως , ν• £χχ« Οήκ, 
111,13. €θΓΓ6χΐΐ ΗβπηΑίιηα^ 1. €. 

Ργ. &0. €Ιιθ6ΓθΙ)οβ^ηβ Β^ΙίΙίβπ Αηη. 1182. Και το Αίας το 
παρ* *Αλ%μανι ϊχομ^ν σίσημπωμίνον ώς σνστι-'λλον το α' 
Ιλίΐνος γαρ σννίστΗλ^ν αντο ειπών ΑονρΙ 06 'ξ. μ. Αϊ α ς 
αίμα τ ά τ( μίμνοίν' ί'στ* δί τροχαΥκον τύ μίτρον ηαϊ ^ί- 
τρ«τα4 οϋτοΛς' δονρΐ \ δί ξυσ \ τω μέ \ μηνεν \ α^ας \ «ί>α | 
ϊά τί Ι μίμνων. ίν τ/) πίμπτϊΐ γαρ χώρ^^ κίΓτα*, ίν ζ ου τί&ί- 
ία* σπονδδίος ίν τροχαΊχω μέτρω. Ελ άο€ΐΓίη& ΗβΓοάίΗΐιί €πιΐ, 
«ηίβΕχϋβιρίί. Οχοηη. Ϊ1ΐ| 283, 14. το ' ΑουρΙ δέ ξνστω 
μίμηνδν Αϊ ας χαϊ οσα το$αντα, %ατα πά&ος. ΗβΓη&ηιιοβ 
ΡΓ8βί. Οπΐ€. δίΓ&Ιοη. XX. Γ*?ί€€ΐο Ιιοϋ οοωπιβηΐο 8€ηΙ>ίΐ: ΑουρΙ 
ίί ξνστω μψηνδν Αϊας \ αίματι} τί μίμνων, ΡυΙ&νβπιη Α1• 
€η»ο<*οι αιι^υπι 6596. 

Ργ. 51. 8€Ϊιο1Ι. νβη. Α II. ^4, 022.^ Οντφς δέ δαίμο^ας^ 
%αΧΗ ^δονς Ί^τοι οτί δαήμονδς — ν οτι διαηηταΐ ίΐσ* χαι 
^ιοίτιιμαΐ των ανθρώπων ^ ΐύς ^^λχμάν, ό λνριχός^ φ^ισ^ν' 
Ο ς α^δρ χχλ. τους μδρισμούς , τάς διαιρίσδίς αυτών. €ο* 
«Ιβχ ν6η6(υ8 Ο'ί έ&ίν βΐ τδ δάασαντο: €;Γ&οιιη&ΐίου8 ΰιαιη^Γί 
Λοη.ΐν, 409, 16. Οι ι^δν πάλλοις δπαλλ^ δαίμονας, 
ίίϊίίσαΓο τους μερισμούς %αι τάς διαιτήσας (βίο) αυτών. ΒΙοηι. 
ίιβΜϊϋβ ίη Α6β€Η. Ργοπι. 85. ος ^δών πάλονς ίπ. Αΐπάλοις 
νΐάβίοΓ &€0ΐΐ8&1ινΐ]9 Ηβοΐκπβ €886. 3ον6Πΐ άιαί. ΝίβΙ ίδάοατο 
ΟϊνπαοΛύύ 681. 

Ργ. 52. Λΐίιβη. IV, 140, Ο. "'^τ* ^ησίν 6 ΠολψωνχαΙ τί 
^*α>ο)^ νπο τών ΑαχδόαιμονΙων αΊχλον προςαγορδύδσ^αι^ 
^«(>(ολι?σιω^ απάντων Λουρίδων όντως αντ^ χαλοίντοίν. 
-^λχμάι; μ^ρ γάρ οίτω φησι* Κηπϊ ητλ. ^τω τα συνδδΐ^ 
^^ια χαλωμ. Αρνφηται Η6πη&ηηο ά68€βηθΗ & ν. δρνφάω εοηί^- 
^^ί >^βΐ€ΐ£6το λΙ) βο Π- 6. ϋ•ρνήτομαι νηοΙΗΐβν νίνο. Η^δγΜαί 
'^οΐ'ί^ά^ο) ρΓο νυΙ^Βή δρύπτω εοιιιπΐ6ΐηοΓ&ΐ. 9Μ ΑΙοΐ|ΐιιηΐ5 Οαιφιμ, 

Νίχω δ* 6 χά^ωΤφ 

'ΐρπΗ γαρ αντα τΰ σιδάρω το χαίως τα&αρίαδέρ, 

ΚΧοβΟί. μΐρ Ιητά χάί τόσα$ τραη$σδα$ 
μίχχωνίδων άρτων ^ίπμηίγοίααί 
Χίνω τδ αασάμω τί, χην πύϋχ^α^ 
ηαίδξ00^ ^ρνσόχολία. 

θριδαχίσχα^ Τξ ηαΐ χριβανωχώς^ Έτ. 63. ΑΛβη. 1. ο. Και τίάΧιν' ^^ΓχΑοιτ ιττλ, • 

VI. 64, ΑροΙΙοη. δ^αΐΑχ. ΙΠ, 212, 9. ΒολλβΓ. Το ηαρ 

ι 

Ργ. 65. ΡΙυΐ&ΓοΗηβ 1,γ€ητζ, XXI. Μονσ^ζωτάτονς αμ^ χαΐ 
ηολψΐίίοηάτονς άποφαΐνονσιν αυτούς (^ρ&πβηοβ). — "£ρηίΐ 
ητλ., ως ό Ααχωνιχος ποθητής αρηηδ, 1X6x1 τφ σιάβρω 
βΙ %Λ^αρίσδΗμ, ΟοΓΓβχίΐ \\'«1ε]£6Γυ8. 

Ργ. 56. ΑΐΗθίι. ΠΙ, 110, Ρ. Μαχ(ονι9ων αρτωρ μρημο9€νΗ 

^ΑλίΛμαν^ρ τ^ πέμητο) οϋτως' ΚλΊραι χτλ. {ιστί βρ^ 

μάτίον^διά μέλιτος ^αΐ λίρον). 2. ίηιστέφοισα$ ί. «. «π^στ^- 

ψΛ^ ουσαι, 3. Ιιβ§β6&(0Γ λίρω τί σασάμω τί, 4. παίδ&σσί 

8:ΗνβίβΗ&6υ9βΓυ8: 1ίί>η πίδίσσι. Όββεπόί «οπίδα οβηββΐ λίαβί- 
ΙβΓοβ Όοη, II, 277. "^ 

Ργ. 67. ΑΐΙι. III, 114, Ρ. Αί παρ* *ΑΧχμαρ$ ^ρίδοΜίσ^αι 
Ι^γομεραιαί αύται «ισ* τ^)(ις \4ττίχαΐς ύριδαχίρ^ις. λ<7«* ** 
όντως ό^Αλκμάν' θριδ. χτλ, Σωσίβιος ^ έρ τρίτω η^ρΐ 
*ΑλΗμαρος κρίβαρα φησι Χΐγ£σ(^α$ πλακονρχάς νιρ'ας τώ 
σ)^ηματι μίξοτοαδόΐς. ΑΛΛΗ δοβί^ιυβ ΧΊΥ, 61«, Α. 7ρι7σ^<χ« 
ν«Ι$ο χριβαρ^τος, Οινσν δ* Οίνοννηάδίχρ η άένϋ^ν -η Καρίατιορ 
ί "ϋνογΧίν ί Στα&μίταν• 

39. 

*'ίΙοας 5* ϊσ^ηχε τρ^ΐς, &£ρος 
χαι χπμα χώηάραν τρίτον 
χαι τίτρατον το ηρ, οχα 
ΰάλλίΐ μέν, έσΰ-ίπν δ* ίΐδαν ουχ ϊντι. 60. "Ήδη παρίξέΐ ηνοη^ων τέ ηόλχον 
;^ί&)ον Τ€ λίνχον χηρίν€ηβ τ οηώραν. Υτ, 58. Α(1ι. Ι, 31> €• Άλχμά»^ που αηνρον αΐι^ορ 
ηαΐ ίψ&Βος ασδορτά ψηα$ τορ ίκ ΙΙ*ρτ€ Αοψ^ύ^Ψ^ ΐ^* 
Ισι^ τόηος £ηάρ•ί7ΐς ίαηχων 9κάδ^α ίντα' χαΐ τορ «κ Αμρ•^ 
^ίάδων, ίρνμοτος τ&νος, Χίά τυν ί% Καρύστου, ίς βαι• 
τίΧηνίον * Αρκαδίας, χαΐ τον «£ Οινοϋντ^ς, %αΙ τ&« «*£ 
Ονόγ^ύ^ρ χαΐ Σταϋ'μών, χωρία δέ ταύτα τα κα< τκΑι^σλικ 
Πϋκιπ}^• φτίσϊ γονν\ Οίνο ν χτλ. ]. Ε«^6ΐ»8ΐαΓ Οα^οι/ΜΤΜί- 
V• Β οίί^ουντίάία. Ηββ^οΗίυβ Αίνϋ-ις' οίνος . Αάηο^ν^ς• 
1 ΡοΓδοηαβ: Η^Λ^νΗίνβ *Ονίγλιν {'Ονί/λη Μα$ί$τκ$) ίίδύς Λον, 
Λίθ€ηΐΗ ίαηίΗτη ηΗίΐ€ €οΙΙθ£αΙο. ϋΙτΛ $€τίρίατα ν€€Ηον 8%1^ ρ€τ • 
«» ο ηέ$€4σ. €•(€ηιιη Αίι^*ν βΐ *θ¥6γλίΡ άϊχϊχ ψτο «ο ς. •• 
Λίν^Μ9ΐ]ν , ' Ορογλίττ]^. 

Ργ. 69. ΑιΗβη. Χ, 416, Ο. ρο5( &11βωιιι Γγ. 13. Καν τι$ 
^ί II 71 τ Λ) δδ ,ίμφανίζόΐ αντου το άδηφά/ον )^γων οντω^' 
^(Λας χτί, 2. Χ^Ψ^Χ'ί* ^^9 ^^ τρίται/ Α: χ^ι^*άχ(^ τιαραν- 
ι^άαν Β: %ιμυιλν% τιάραν τριταία Ρ: χιμάν, ώπώραν τρ• υΓβΙ- 
0118: €ΐηβηά&νί( δεΚκνβίςΙι&βυδβΓαβ , 9"^ 1&ιη«ιι χώπάραρ ά^άΐί^ 
^^ίηάραν \ν€ΐ€ΐ{6Γυ8, χωπώραν Όϊηάοτύο», 3. ηρ οχα 

δοΙινβίβΗ.: ηροχας Α: το χρόχας Ρ VI.: νρ ϊ^β® '^ίβ• ^• 

σάί^λί* μίμ ΡοΓδΟϋϋβ ΜίβοβΠ. 041. Ι.ίΙ>Γί αλλ* δί μίν. Μ*»» 
^Μαί( ί ίίδανι ίσ&Η Ιν δάδαν Ρ VI»: ϋΓβίηηβ ίοΟπ, Ινδίδαν 
ϋ<^χ ϊαΰπ, 5. ΙΛϊ^ή ίστ^, ϊατιν. €οΓΓ6χί( \νβΐ€ΐκβτα8. Β« ι-« 
^• Η^πιη, Ηοω. ΟβΓ. 400. Τ1ι€0£Γ. XV , 36 βφ 

ΡΓ.Λ ΑΐΙιο. XIV, 618, Β. Πολτού μρημονάι^ *Αλ' 
χμ<*ν αίΐ9^ς• "Ήδη χτλ. .ίστί ίί τί ηυάν$ον, ως ίξ,ησί Σω- 
^φιο^, ηανσηίρμία ίρ γλυχΗ ι^ψημίιηι' χ ίδρο ν δ^ οί ίψ^οΐ 
^^'<}ον ϋΐΐρίναν δέ όπώραν λίγπ το- μίλί. )5β Α]οιη8ΐιίβ ΟβπΒΗΐιι. 

βι. '^ίμίν 9* ύηανΧηαα μέλος• 6», Ταφ Μώαοηβ ΐίατανϋ^ις• 

' 64. 

ΚΛ τίηββος ή^ 0αΚΗίσ$ ηοΙΧοΛς (Ιμερος μάχαρς άνί^ρ^ 
Φρυγίον ί]νλησ€ μέλος το Κιςβηαιον• α9 Έτ. 61. Αροΐΐοη. Ρτοη. 388, Β. Ή ΑΜΙΝ ΑίωρβΜη ίμΐ^• 
ρομΑηι βνστέ^η το 1, Ιν οίς προηίρισπίτίΜ' ΑΙ γίίρ ίμ*" 
τούτων μέΧο^' οξννύμέν τέ' Άμιν ιηλ, *Αλ%μάν. 

Ργ. 63. Εαβηι^Ιι. 0<1• 1517, 69. Αέγπ ταύ ΆΧχμάν' Τα 
%τλ, ϋοττΐ τον άψανιοει^, 1^^^^\ί\ηΛ Καταΰσα^' κίχτνηΐζ' 
9Μ, Χίχταόΰσαίψ Λπβΐ. ΝαΙ>6. 970. τάς Μούσας ο^φφοτίζωψ^ 

Έτ. 63. Αηη. Οχχ. Ι, 60, 20. ^Είίρ ωσνν έχ του « ούχ ίη 
(ΐ€. ^Ιρίχαί τροπή §ίς α μακρόν), ίλατος ίππ^ιλιχτος• '^^- 
%μάψ' Αίπτά ά* ατ. άτηίης ί* άνάγηη, ί» γάρ τοΰ 
ϋΐΗρη (Γ. έΙδ^Ίν). Υι46 Εχχ. Οη». III, 15 »({. Οβ Ιηβϋβ ίι- 

ίβΓΔΕίί νί(Ι«ΐαΓ <1ΐχί$9β. 

Ργ. 64. Η^'ρΗβββίίο 3. ΑηγΗ €ίς ϋο ονμφωνα, οιοψ' 

% " Μ '• '' Ι » Ι ι» 

'. Μ ^ Λ ί *§Λ η £•» ίτ ί* λ Λ ίψ » *Μ <Μ«<< «»/!/* ΛΜ »\β ^ »• Λ Λ 0» Λ**Λ Λ ηηΙ οπανιως _,„ .^^ „ »-.^. , -. . 

{{μένος, ^Αλχμάν. Ιοβλ 334, Α. Και *Αλί^μ^^ν πρωτί'ί' 
Μάχαρς έχεϊνος ψησί. Κβοίβ Ιοοαιη οοηβϋΐαίί ΈίθΓ§Ιίίο^ 

Αη8€Γ. 217. ϋβ ΓοΓίηα μ€ίχαρς βίιηΠίΐΗίδςιυθ ν. Ι,οΒβοΙί. Τ^η\)η 
}63. β( ΙΙ08 €οη]. ϋτία. Ι, 9 βςς. 

Γγ. 65. δίΓΐιΒο ΧΙΪ, 680. ΑέγϋαΙ τίνα φΰλα Φρύγίβ ον- 
9άμοΰ ΰειχνύμίρα* ωοττξρ οι Βερέχνντες' χαΐ *Αλχμαν λή'ίί' 
Φρνγιον. χτί. χαι βόϋννός τις λ^'γηαι Κίρβ^^πι,ος Η^ 
ολε&ρίους άηοφοράς, Ι,ίΒή ίη νοηϊι ροβίιιβ ΚερβηοΐΛν, Α'^'" 
βί\οαον, Κειρβη'ΐνον, Κί&ρββΙσιον, ΑερβέΙσιον^ ϋιβΙΐΜ•/*^ 
βηοίον; ροβίββ Κ€ρβη(!Μ:, Ι1β8^*€Ηίμ8 Α$ρβί>α7^ψ' ί^^ 
ίρμενον Αν^ών^ *'Εχατον μΐρ άιος νϊον 
τάδε Μωσΰα χροχόπ^Λο^* 

67. 

"Α9θ* 'άιος δόμΐι^ ό χορός άμος χάί τοί, Ραναξ. 

68. 

"Οπως άνηρ δ* ίν * αύμινοωιν άΐιτηρος 

ίΐστ Ιπι ϋ-άχοις χάτω πίτρας, ορέων μίν ονδίν^ 

δοχίων ϋ• 

β9. 

Όπότί * νπα τον 'Ιπποΐόχου τζλέος δ* ίβαλΚρν 
οί νυν νπαί 0τάντ(/Λν^ 

70. 

Τω δί ^ σκομνν&Ηί χατ αν χαρραν μάβως ύτίαζί^ Ψτ. 6β. ΗβρΙιβββί. 66. "Ολα μίν ουν ξσμίηα γίγριαηΛ$ 
ίωηηα, ως παρ *Αλχμανί* "Ε%ατον %τλ. ΙΥβΙοΙι^πιβ ΐβ(Γ«-> 
ηκΐηιιη ά^άύ^ ςαβπι δβΓνίαβ Οβηΐΐιη. 1623. ΡυΐβοΙι. Αΐ€0ΐΑΐιί€αιιι νοαΟ. 

Ργ. 67. ΑροΠοη. Ργοιϊ. 365, Α. Όρ^οτοιΆα* (τοί) ««2 
πα(ί' ^Αλχμανν^ συνήθως Αωρι^ΰσιν* "Αδο^ κτλ. €οιΙβχ το* 

Ργ. 68. 8οΙιο1Ι. ΡΙη^. ΟΙ. ϊ, 97, Άλκωος και Άλχμάν 
Μον φασίν ίπαιωρίΐσϋ'αί τ^^ Ταντάλω• 6 μίν * Αλκαίος ^ — , 
ί δ^ ^Αλχμάν "Οπως ί^Γλ. Ιη ηηο ϋΙ)Γο ρΓο όπως βπι( 
ϊϊί»?5 ϊη ^ηο ίσI^^• Ιαπι ίπι&άχας, ίπΐ Οάχας ΗΙ)Γί, ςαοά Ηβγ- 
ηία3 βωβηόβνΗ: Ηβπηβηηυβ κάτω ρΓο νϋΙ§. κατά. *Εν άσμηοί- 
^ί^ \ν'«ΐ€Η(ίΓα9 Γ6ΓβΓΐ 8(1 οοη5ρ€€(θ9 Α ιιΐ8|1(>ίΪ€ο Ια€Ηοτ€9: ΙΐΓβίηαβ 
^/^ί/ίίΐΌ^σ* νβΐ ίΐ'ίροισι άΒ8\ά^ΓΛ\)Λί. ΕγλΙ ςααπι ηοΙ)ί8 ί»^ άμ^νη- 
νοιαιμ ρ|)ι<:«ΓΗ. Ρβ ν. άλιτηρύς ν. ΒοβάοΓίβίη. δορίι. Ο. Ο. ρ^ 
320., (16 ΓίΐΙ)θΙβ ΑΓοΙιίΙοοΙιί Γγ. 46. 

Ργ. 69. Ληη. Οχχ. Ι, 418, λ -^*/ίτα*^ {υηαιθα) κ«ί αρίυ 
'ίς *α παρά Άλκμανι χαΐ σημαΙνΗ το πρότβρον* "Οποτί 
«Α. άηΐ τοΰ πρόχΒρον. Ι>ββρΙ)ΛΐθΓ ΰπίστάΐ'τωΐ' : ΟΓΑοιβηΐΒ τον 
^9 νηαι στ. 0«(€γ& βιηβηάβΐ ηαί νβΐίΐ βΐ ροββίΐ. 

, Κγ. 70. Ηι»Γθ(Ιί»η. πίρ/ μον. λί'ξ. 41, 10. !!«(>« '^λχμ59$ 
Λα του α (^τ^ά^ω)• τ μ δέ κτλ, Η»^€ 8^ηΛΐ)ηι^Ι βΓαόίΐΙοΓβ^, Ακίοούΐ ■ Η 7ΐΐΗΐΐΗ..' 
71. 

Χαροτιαν χύνα' 
χάλχ£θν δί οΐ )^α&μών ίχ ηολιαγ φΟ-^^γομίρα^ 
υπάκουε μέν 'Ίδα Τένεδος Τδ ηίριρρύτα 
Θρηί^αόί τ£ ΐριΧάνψοι ηέτ'ραί. III. Α]1οιιΐ8]ΙΕ6<1ΐ3πηιηαβΙΗ[^ιιΐ]ΐιΐ8•(?) 

Οΐ7ΐιιρ. ΧΙ<. 

Ν 

δυίθ&8: ^ Αρίων, Μη&νμναΐος, λυρικός, Κνχλίως 
υΙος, γέγονε κατά την λη (χ/; Ο&ίδίΌπΙ, οχ ΒΕ) *0),νμ- 
πιάδα. τινίς δέ χαΐ μα&ητη'ν 'Αλχμανος ιστόρησαν αν- 
τόν. έγραψε δ^ άσματα* προοίμια εις επη ^ (?). 
Ι,εγ^αν κα\ τραγικού τρόπου ενρετης γενέσ&αι, χαί πρύ' 
τος χορόν στησαι^ καϊ δι&υραμβον ϋ^οα^^ καί ονομάΰοί 
το αδόμενον από του χορού (^βΙοΙδΟΓαδ ΑρρβηιΙ• Τη- 
1ο§;. ΑβδοΗ• 252 δ^Ι^Ι•)^ ^(^Ι Σάτυρους ειςενεγκεΐν έμμε- 
τρα λέγοντας, φυλάττει δέ το ύ και ίπΐ γενικής^ Υίίΐο 
ΙΙ^ΓΟίΙοΙαιζι Ι^ 25 β^• Ργ. 71. 1)10 €1ιΐ7ί. XXXIII, 29. Ηβΐί. ΛΤαί μ^ι^ ουχ οΛλ 
δεινύνεστι «/ άνθρωποι μειαξύ προβάτων φωνην λάβαιεν,ύϋί 
ειβοωα^ν ούδ' αν χρεμετίζωσιν ούΐ αν ύλακτώσιν, ωαάερ 
την Έκάβην οι ποιηται λεγουσιν , επΙ πζσι τοΐς όειροις 
τελευτΛίαν ποιησαι τάς '£ριννύας χαροπάν χύνα »τΙ 
Αΐ€αι&ηί νίη<]ί€&ι λΥβΙοΙ^^Γαβ Μϋ3. ΚΙιβη. 1833, 43ϋ 8ς[. ΟΙγ. ίη ΰ. 
1. ΗβΓίηβηηυδ Ειιπρ. Ηβο. 1234: Νοίαία άί^ηηηι γνα-Ομός {ίτηΐ- 
ηίηητη^ εί νεοίε βονιρίπτη €8ΐ ηοτηβη ιΙΙιιά, ΟβίβΓυιη Η^πηληοοβ 
8ΐίΐ6Γ εοη^ΙίΙυίι €&Γΐηΰη• 1. ΚβίΒΐ^ϊυ^ φ•Οεγγομίνα. % ναΐ^ο 
ύμαχονομεν ' Ιδεον ς :^οάβx ϋιΒιηββ ύπακούεμεν {^ά, Υβη. νηοί- 
κονέμεν) 'Ίδα Τένεδος τε : βιιι<>η<ΐΛνίι ννβΙοΙίβΓοβ. Ββ ν. Ήψο- 
ρύτα ν, Ι-οΙ)β€ΐί. ΡβΓβΙΙ. 476: 1βββΙ)Ε(αΓ πίριρ^^ι/τά, €ΐν. Γγ. 19. 
3. υΓΐ>, Υβη. φιλίην εμοιγε : €ΐηβη(1»νίι ΝίβΒιιΙΐΓίαβ 6( Ηβηοιβ- 
ηυβ: ΛΥβΙΛβΓϋδ φιλ. γε πέτραι. Γογ(&886 Ιιαο Γ^νοαω<]υαι ςαο4 
ΙιιιΙιοηΐ Αηη. Οχχ. Ι, 65, 21. Σεσ^ιμείωται το χάοχαρος' — χο^ 
το ^ηλυκόν παρ* ^Αλ-λμανι' Καρχίρεοαι ^ {}Λαρχάρ αιΰ ι) 
ψωναΊς. ΟΓγ. Ι,γοορΗι•. 1175 β^φ ηοηκ χρνσοτρίϋανί Ποσαδο^, 

γαίοοχί, χνμσνά^α* 

βράγχίοί πίρΐ δί σί ηΐΰηοί 

&ηρ(ς χορενονσ ίρ χνχλω, χονφο$σ$ ποδών 6 

φμμασιν Άάφρ άνατιαλλόμ^ροι 

σφοίβ φριίανχα^^ς% ώτάδρομχΗ 

α-^λαχ^ς^ φιλόμονσο$ 

δ^λφίρίς, ϊναΧα &ρίμμαΐα χονραν 

Νηρίίδων ϋ-ίαν, *• 

ϋς ίγηνατ ^^ίμφιτριτα* 

οϊ μ ίίς Ιϋλοπος γαν Ιτύ ΤαιναρΙαν 

αχταρ ίηορ^ύσατί τϊλαζόμίνορ Σίχιλω ίνϊ ηοντω^ 

χυρτοΐάί νώτοίς οχέοντ^ς, ΚτΛοηΐΛ Μβ'ΐΙιγιηη&βί Ηγηηηηι ΙπιοΙιίγΗ ΗβπηαηιΐΜ «ι| 
ΑπΜοίβΗβ Ρθ6(. 235. Ληοηίβ νβίοβίί ίΐΐίιιι «§8• ^«ηιοΒΒίΓλίΜΐΐ 
\ν€ΐ€]&6Γα• Μιΐ8. ΚΗ«η. 1633» 392 βςη, Νοη ρβΓ8υ«ά«(: τβιιιίΑίιι• 
«84 €( 8&ιί8 ορίηοΓ νβίαβίυι. 8€Γν&νί( ΑβΙΪΑηαβ ΗΐβΙ. Λη, XII , 45. 

Το των δελφίνων αρϋλον ως ειαι, φι^ωδοί τ« ηαΐ φίλανλοί, 

τί»μηριώσα& Ιχανυς χαΐ ^ΛρΙων 6 Μ'ηϋ'υμναΐος, ί% τ9 

του αγάλματος τον ίπι Τοανάρω, χαΐ του υπ αύτοΰ γραφιν- 

τος ίπιγράμματος' ίστι δέ το έπί/ραμμα' 

Ά^ηνάτων πομπαΊσιν *^ίρίονα, Κύχλονος νΐορ^ 

*Ε% 2^ιχιλοΰ πελάγους βωσ^ν όχημα τόδ€» 

"Τμνορ όί χαριστή ριον τω Ποσαδώνι χαΐ μάρτυρα τ% τύρ 

ίίάψίνων φιλομουσίας, οίονίϊ χαΐ τούτοις ζωάγρια ίχτίνων, ο 

* Αρίων ίγραψί' χαΐ ίατιν δ ύμνος οντος* "Τιριστ^ χτλ% 

Ερί^ζπιχηιηΑ β( Ηγωηιιιη αβςυο αά ν. αναπαλλόμίνοι ΑρροβιιίΙ Τ26(κΐι 
€Γ8ΐηβΓί Αηη. 1Π , 352. Οβ ί&1>α1& ν. Μαβίΐφπ Οογγ. II , 369. 

2. ΑΓίδΐ. Ε<ϊ<ι. 659. ω χρνσοτρίαιν , ω δελφίνων μεδέ'ωρ^ 
Η»ηβοηυ8 χρυσοτριαινα. 3. Υαΐ^ο γαιηοχ* ^γκνμονάλμίχρί 
Ιιίηΰ ΗβΓίη&ηηυΒ ^γχυμον αν αλμαν: ΤκβίζβΒ γ. ίγχίμον αλμά^ 
βίίίγχια, Εχ ΡβΓΪβ• Ι) εοΓΓβχίι ^&^οI>β^α8: ' 6£ο γαιάοχδ όΜ. 
1» ν«ΐίο» νί(ΙβΐαΓ β88β χνμονα).χ^'ς , αϊ €81 χεραλχής, τοξαλχής. 

4. 11. Ν, 27. βρ^7Χ^^^ ^' 1* αιάΜαϋα ^ηα€ ^αηεΜα Ααό^ιι/; 
^ύύίϊνΛ βρύχιοίρ 5. Οαο 1ι()ή αιιη Τζ«(ζ& οιηΗιιιηί ^ι^• ββ»- 
ηβηιβ ητιρύγων νοΐ6Κ>&1: ροϋββ &Γβηχΐ( ροβίΑ €ΐ«]ρΙιίιιίβ, <|νήι 
β8ΐΐ8ί€ Γλοίί. 6• φιηάσμασιν Τζβίζα, €ϋ]α8 €οά€χ Β φΛάσμμα- 
^^9 ($κ). 7. δίο €οΛά, 1>ν: ναΐ^ο ΟΗσμοΙ, υηάβ ΗβπίΜΐιΐΜ 
ΟΗσμη. 9. «^αλ* ά&νρματα ΥΑίεΙίβηλτΐαβ. 10. Νηριΐδωρ 
€οάά,χίΛΐ ταΐ^ο Νηρηίδων* 14. 1,ίΙ>Γί χορινοντ^ςι ν^άάάοΛ 
ο;!«ύοιηρ<ς: ϋΐα(| ΒΓαηεΙααβ. Μβ Βι&ιιΐΐ3 Ριίβιιβη^ Οαπηβη. 

Ι^αλσχα Νηρείάς πλαχος τέμνοντ^ς^ αστιβη ηοροντ 
φώτίς δόΚιοι 

""ως μ αφ άλιπλόου γλαφνρας 
ναός ίς οιδμ άλιπόργνρον λίμνας ίρίψαν. ΊΓ¥.. ΒΙααΙΙβ ΡΓίβηβηβΙβ οαπηβη. 

, ΟΙ^ιηρ. ΧΙλ, 

δυιάββ: Βίαντος Πρ^ηνίως δίχη (Ηιρρο• 
ηβοΐίβ βρ. ό1.). ούτος ιΐς των ίπτά Σοφών ' )^γ6ται ϋ 
τας δίχας δΗνότατος γίγονέναι. Λληρ* έτί άγαί^ώ μίντοι 
τίί των λόγων ισχυϊ ίχρητο. 

^Αστοϊαιν αρ^σχε πασιν, 
4ν. πόλη αΐκ^ μίνρς* 
ηλείαταν γοίρ ίχπ χάριν* 
(χνΰ'άδης δέ τρόπος 
πόλλάχι βλαβίραν 
έξέλαμψεν άταν. 1ί. ΡΙΜαοΙ 1Ε»9^1βηαβι οαηιιβιι* 

Οίγηΐρ. ΧΙ,ΙΙ. 

δυίίΐαβ: Πιτταχος, Μιτνληναϊος , νιος Καΐχον 
{} Ύρραδίου, Θραχος^ μητρός δέ Λωβιας. Ούτος γίγονί 16. ναΙβο ^ *λ*ο*: ΥβΙϋΙίβιι&ηί οοΓΓβοΙίοηβηι ϋπηβοί ^οάΑ, 1>¥. 

17. ύς μ αφ άλ. Ηβηηβπηυβ: ΙίΒπ με άπο άλ. 18. I^^β<?- 

|«(ΐιτ νεώς «ν οΊδμ'. Π«ΐ5ΐ^ΐιΐ8 άλιπορφύρον. ίριχραρ ΗβΝ ΒΪΛΏίΪΒ Ρτϊβηβηιίβ ο&ηϋίβηβ 68( &ριι^ Βίο^. ι,, ΐ, 85. 

'ΕηοΙησε περί '/ωρΙας, τίνα μάλιστα αν τρόπβν ίύδαίμοροιη, 

εις ίπτι^ δίζχίλια. των δΐ ^^ομενων αντοΰ εύδοχίμησε τάϋί' 

ΑοτοΊαιν χτλ. 6. ΜβΗΙΚοηιίοΒ ατα» &1)3ο1ιι(6 ροβίίπη βΛί- 

ΐπΐΐυΓ: αηιηηίΐ ρβιηΙοιοΒΟ ηιαίο, Η, β. ίηβΙ^ιΐθΐη €ΐ&(1οπι (υΙΙι. ζατα την λβ ^Ολνμηισδα^ £ΐς χάΐ αντος τίιν ίητα £οφ£ίν 
ωψ, ^γζϋβψί νόρβνς χαΐ τρ μβί {Άνμηίά9$ ΜΆα/χρον 
τον τνρξχννον Μίτνλτβης λΙΜΜ^ 9^ Φρννωνα στρατηγον 
ΆΟτιναιων ηοΧ^μονντα ίοίρ του Σίγείον μονομάχων απέ" 
χιπνί, ί^ίτυω τα^βαλιαν αντον. Γη^αώ^ δΐ ο^μ^ψχαζό" 
μένος ατρατΐΐγέίν^ ίφη^ 'ίίς χαλεηον ίσ&λον €μμ$ναι• 
Τούτον άπόφ&εγμα* Καιρόν γν&β•ι• Έποιησε δΐ χαί 
Άίγίϊά ατη χ\ Καϊ νηίρ νομών τ^αταλογάδιίξν. • 

"Εχοντα δέί τό|α χαΐ Ιοδόχον ψαρέτραν 
ατ^Ιχίίν άιΐ φώτα χείχον* πιαΤον γαρ ονδίν 
γίωσσα Ομ ατοματος λαΧέπ^ 
ίιχομυ&ον ^οναα χραδίρ νόημα. \Ιμ €Ά11οιι1β Ιιαο6<1αβιιιοιι11 οβηη^ις 

δαι^αβ: Χιλων, /ίαμαγητον^ ^αχέδαψόνίος^ «Γ^ 
Τύ)ν ίητά Σοψων, ος ην βραχυλόγος. "0&6ν * Αριστίχγορά^ 
ό ΜΛησίΌς τοΰτον τον τροηον ΧιΧωναον χαλπ• 

Γ^ν Ιι&ίναις άχόναις , 

ο χρυσός ίξεταζετα$ διδονς βάσανον ψαν^άν* 
ίν χοναω ί' ανδρών άγα&ών Τ€ χαχών Τί 
νοος ίδωχ ίλεγχον• ΡΙΠβοί ΜΙίγΙβη&βί €&ιιΐίΐ€Β& 68( ϋίο|^. Ε• 1, 78• *£ηΰίησί 
*«< ίΧ^γίΙα ίηη ιξαχόσια' των όέ ^δομένων αυτού μάλί&ία 
^ν9οχΙμησΒ τάδί\ "Έχοντα χτλ. \ϊάα δοοίίοη βοΐοηΐβ. 1. 
δεποβΐ τόξα: ]€β€ΐ>«ΐαΓ τόξον. % Αΐϋ ποτ/• 4. Ι1ί€«ΐν 

ΟΗίΙο^ηιβ ΙιΑοβθϋβιηοηϋ ύβηϋίβηβ Οίος. Ιι. Ι, 71• 
Τί3ν 4^ομίρ(αρ αύτοΰ μάλιατα ίύδοχίμησίν ΙχΗνο* *Εν 1*^. 
*^λ. νιάβ ΙΥβΙοΙβή ΡΓοΙβββ. Τΐϊβοβη. ΧΟΥΙΙ βς. 3. βίο ΙΙΓβΙ. 
Τΐί'ρ"**• *'**" *•' *^» 19^^^ ' 4. Υιϋβο νους. €£γ. μΙ 8€ΐι|«]ΐα•Βΐ τη* Α1οΐι«Ι βΙΙΙΐ^ΙβΙΙΑβΙ €ΜΐηΐΐΐΜΙΙ. 

ΗοΓίιΙιΐΐδ έαπηοι. Ι, 52. οΙΙ. II, ί5. 

ΒαΜίβ ΰαηηβη^ 
ίί6$ί>ιο ρηηιηηι ηίοώάαίο αυι^ . 
Ομί ^βτοχ ΰβΙΙο Ιαηιβη νιίβτ αηηα 
8ίυ€ ^αοΐαΐαηι νβϋ^αναί ηάο 

ΙίίΙθΓ€ ηαυίΐη, 
ΙίΛϋπηη βΐ Μΐϊ8α8 νβηβταηηηβ βΐ ζΙΙί 
' &αηφ€ν ίιαβτβηΐβιη Ρύβτπίη €αη€^α{^ 
Ει ίί/σίίηι ηί^η» οοιΛί» ηί^οφίβ 

€ηη€ άβοοηυη. 
Βίαηγβιιιβ Ηιιΐ. Υ, 421. ΒβΙ(• ^ΑΙκαίον σχόηπ 

το μεγαλοφυές χαΐ βραχν χαΐ ι^^^ μετά δέίνότητος, ίτι 
δί τους σχηματισμούς μετά σαφήνειας ^ όσον αντης μί\ 
τ^ διαλίχτφ Τί Χέχάζωταί* χαΐ ηρο άτΐάντων το τάν ηα* 
λίΤίχών πραγμάτίον 7ί&ος* πολλαχον γονν το μίτρον η 
ης περιΆοι, ρητοριχην αν ένρον ηολιτύαν (πραχματίίαν)• 
Αάάο ^υ^αι^1ί2ιη• Ιη5ΐΙ. Ογγ. Χ^ ^9 ^^* 

Ι. "Υμνοί* 

1• Εις ^Απόλλωνα• 
ίί *ναξ 'ΆποΙλον, ηαΐ μεγάλω ^ιός• ΑΙύββί ΜίΙτΐ6η&€ΐ €ΑΓηιι'η8. Ρο§( άοαο9 Βπίβηοοβ 

% ^ α• • •• ■• . __ ■•«• • Λ λμ Λ 
βαΙΙ. Ι^αβη ΒβΓοϋηβΜβ. 18^9, ΊΐΑ βςς», Λ. 6ίβ^ία$ ίη ΟίβΓ. 
ΐΑΪϋβκ. Ηα16088. 1Θ32, 96. ρ. 761 β^ΐς., ΤΙι. Β^τςίςίαβ Μη». Βίϊαιί' 
1835, 218 βςς., Ρ γ. Οβ&οίιοβ ίΐιίά. 1833, 60 8(^(]. 

Ι. "Τμνοι.^ 1, £ις '^ηόλλωνα. ΙΙβρΙλ&6•(. 80. ΐΑοςίΜη 
βζβηρίαηι Αίο&ία !ΐ6ηιΐ6ΰΑβγ11β()ί. Ιη ΑπδΙ&ΓοΗβΑ β<ϋιϊοοβ ΑΙοβ^Ι 
ΙΐΒβΰ οθΐι ργΪΆΒ, ΐηϊί ρπιηί ΐΓΐ>π, {η ΜβΓευπυιη 8βΰαη<ΐ8^ τ. δοΙιοΙΙ. 
Ν•ρΐΜΜ§ΐ: 1)1. Όβ 1ΐ0€ Μπαοο οίη Ηιιπθγ. Οηιι. XIV , 10. Ρβη& 
Χ, θ, 6. Ρ1α(• Μοηΐΐ. Ιΐ^ 1135, Ρ. 6( Μαείΐβή Ώοη, Ι, 266 βφ 2• Εις * Ερμη ν. 
Χαίρε Κνλλάνας 6 μίδπς, (Τί γαρ μοι, 

5. Είς '^ί&ηναν^ 

ι 

"ΑνοϋΟ *Α&ανάα ηολ^ 

α πον ΚορΦύνίας ίηϊ * δ^^ν 2. Είς Έρμην, Η«ρ1ι&θ8(. 79. οχβηρίαιη οιΗη 1^&ρρ|ιΐ€ί. 

μίίπς \ιϊ}τ\: ος μίϋπς ΡΙογ. μίδων ΤιΐΓπβΗυβ. ΛροΙΙοΑ. δ^ηι. 91. 

ΒβΙιΙίβΓ. ΚαΙ παρά *^λχαίΜ οί η^ρί *ΑηΙωρα τ^ν μό^^ο» 

το ΚυλΧάνας 6 μίδείς Ιν ρήματος σνιττάξΗ ηχουορ, ου 

παραδ(χ6μ6νο& μηοχην τοίούτηρ ίχ βαρντόνου φηματος , (ϊγ€ 

της τοίαντης λήξεως ονχ ίχοιηαι^ [αι] χατα το η^ινορ ίη βα- 

ρντόνωρ ούσαι βημάτων. (»1λά χαί. προς το τοιούτον ίδείχνυτο 

ο)ς χαΐ περισπώμενον εϊη ρζμα το μεδώ^ εν&ερ χαΐ το Αω^ 

δάνης με δέων, αφ ου το μίδημί, ως οΥχημι, χαΐ ίχ^ ^ 

μιίΐί'ονσα σννονσα μετοχ7] χατα το αχολου-θΌν, χάχ της γρν^ 

ψίίς συνηλίγχοντο , ουχ ούσης ποτέ Λα του Τι χατ,ά παν δεν^ 

Ί(^ον ηρόςωπον παρ ^ίολενσιν. ΤβηοΓ^ιη Ιη ρπιηιι νίηιΙίολΙ 

Β&δΐίϋδ βΓβς• €οΓ. 620. δβιιΐίβηιβ 216. Ηογ8(π οαπηβη Ι, 10. 

ΐεδίβ ΡοΓρΙι^ΓΪοηβ Ηρηηη» ίη Μ€ν€ηΗηγη αδ Αΐ€α€ο ί^Ηΰο ρο€ία, 

€βΙβΙ)Γβν€Γ8ΐ ροβίΛ *Ερμοϋ γονάς Μιρη&η<)βΓ ΚΗβΙ. ίΧ, 149. νΤβΙϊ., 

ηρίσιη 1)ουιιι ΑροΙΙίηβΒΓαηι Ρβυδ• VII, 20, 2. ΡοΓρΗχΓ. &ά ν. 9• 

{(ώηία λα«ο α6 ΑΙοαβο βνία, Οβηίςιιβ Α(1ι. Χ, 425, €• '^λχαΓ- 

ος Χ9Ρ *Ερμην ειςάγεν &εών οίνοχοον, ΟΓγ. νο38. £ρρ.•ΜψΙΙι• 

1 1 16. νν«Ιο1&βΓ. 1. €. 48. ΜυβΗβΓ. Όοττ. Ι, 282. 

3. Εις *^&ηναν. Βίτ&\}0 IX, 411. Κατελάβοντο ύέ τηρ 
Κορώνααν ίπανιοντες εχ της Θετταλιχης ^^ρνης οί Βοιωτοί 
μίτα τα Τρω'ιχά , ότί περ χαι τον Όρχομενον εσχον. χρατψ^ 
ίιαί'τίί δ^ της ΚοοωνεΙας εν τφ προ αύτη ς πεδίω το της *Ιτω^ 
νΙας ^Λ^ηνας ιερόν ιδρυσαντο ομώννμον τω Θετταλιχφ , χαι 
τον παραρρε'ορτα ποταμον Κουράλιον προςηγορενβαν δμοφώ^ 
*ω; τζι ^*χί7• '^^λχαΊος δέ χαλεΐ Κωραλιον , λε/ων" 

Α($(ί \4ϋ^άνα άπολε από Κοιρ ωνίας επί- 

^ίΟίν (βΊο) αυω (δίε) πάροιϋ•εν άμφι . . ΚωραλΙω πο- 
^«ίΐω τταρ' οχ^αις. 8ίο νθΐυβίίδβίιηυβ οοί. Ρ&ηβίηυβ. Αΐϋ ' 
Ι'ίΙίΓί 2. εηΐ δεΰ . . . , εηΐ δ ίων αύτω, επι δέων ανω. ναπ6 
Ιοοιιιη Ιβηΐ8ηΐ: ρο9ΐ Γηοιίβιη&ηηαιη β( Βίοιηίϊεΐιΐίαιη ΜαβΠβταβ 
^ΓοΗ. 392. ' "-^ΐ'ασσ' '^θ'αί/α/α πολΙων, άπί Τας βας Κορω^ 
νύαζ ίτιί δενρ* Γ^ί, Πάροι&εν αν Ιδρυβάμεσϋ'α Κωρ, κτλ. 
5ιί(11βΓα8 221. ^^ρ* Ά^άνα, α ποτέ Θεσσαλώρ *^ίπαΙ, ^Γο1 
()ίι)ΐτ?/α2 ίπ* ιδεωρ αρω Πάροι&ερ άμφηριστος ϊζευ Κωρ. χτλ* 
Νραίαβ: *Άραϋσ *^{>αράα ποΧεμαδοχε, **^ίπερ Κορώνειας επ$ 8β4 . ΔΙοΑθί Μί{7ΐ6ηΑβι €^γιμιι|ι. 

ίχνω πίχροί&ίΡ αμψι • • • • 

ΚωρεΛίω ποταμώ παρ οχ&αι^* 4• Εί^ Άφροδίτην, 

τάν ίόχολπον. 

6. Εις "Ερωτα. 

Ι^Ερωτα] δεινότατον ϋ-ίων 
Ιγίννοτ άηϋίΧος ίρις 
χρναοχόμ^ Ζεφνρψ μιγέϊαα» 

6. Εις '*Ηφαιστον4 
^ίϊύτί ϋ•6ων μηδέν ^Ολυμπίων δώμ ίχ^ΐζ, πάροέ&€ν άμφιβασ *Ίταίνα^ Κύίρ. ^λ, Ορίίιικ 
^βίοΐιβηιβ 37. ^'^ν» *^ϋ^αράα (αΐ Φωχάας βρηθ βΑρρΙι.) ιτοΙη 
ψαδόκος, "^ ηου ΚορωνίΙας ίηΐ λαΐω Ναϋώ (Ιη ιηβοπρίίοαβ 
€αιη&6& «8( νονούς, νανω) πάροι&ερ άμφιβαΜίς Λω(>• χτ^ 
Β« Ιβιηρίο ν. Ρ&υβ. IX, 34, 1• €&Ι1ίπι. Ι*Αν. Ρ&1Ι. 63• Ιη ^άίΛ 
Ιι^ιηηο ΛΙαι^ηβ ΟηοΙιββΙαιιι ρβιρβηοη προς ταίς ίσχατπας τοι^ 
^Ελιχωρος ροβαβη!, 8ΐπιΙ>ο ΙΧ, 413. 

4. Εις '^ψροδίτην, ΑροΜοη. Ώγ^, ό^ Ρπηι. 384 ι Β. 
Ί'οί ηαρ* Αίολίυοιν ^ν«χα της ουντάξΒως π^λλϋΐΜΗ ίαοβνΧ^ 
το ν δν ίύφωνίαν' ^'^ίιισον χτΑη *Αλ%α1ος. ϋΛ Υβιι^Γβ• 
κηαΐΐ, ςυαβ αΐίββ 68( ΙοβΙ^φαρος, ίοστίφαρος. 

6. Εις "Ερωτα. ΡΙαίμ^οΙι. ΜογεΠ. Π, 765, Ο. Τα /«ί| 
ονν πολλά ποιηταΐ προςπαίζοντίς ίοίχασι τίίϊ ϋ-ίψ γράφπν τιψ 
αυτού %αι ζδπν ίπιχωμάζοντίς , ολίγα δί €Ϊρηται μ^τά (^οι^ 
όης αυτοί ς, Λί %ατά νουν καί λογισμορ , Μ£ συν ^ί<? π^ί 
άλ^ι^ίΐας άι^ίαμ^ΡΟίς' ών Ιν ίστ^ χαΐ το π^ρι της γι^ίΰϋα^'^ 
Α^ι^νότατον %τλ• η μη τί ιίαι υμάς αναπιπίΐκαοΐ9 οί 
γραμματίχοί (εοηπιβηΐΜοΓββ ΑΙοββί), λ^γονι^ς προς το ^οη 
%Ιλον του πάγους χαΐ το άν&ηρορ γ^γονίρο^ τηρ ίίχα^ιη» 
£ΐ• βοά. 278, 19." Τα αρ^η λιγουορρ 'ψίρα^ ίη^ι ίρ τΐγ Λρ* 
φύοηαί, οτ$ χαΐ τα ίρόηιχά ϋ-^ρμοτ^ρα ίστΙ» τούτου χαρι» ^^^ 
ο Άίχαΐος Ζέφυρου χαΐ "Ιριδος τορ'Έρωτα φηο}^* 
Τί^β 1ιθ6θ€ΐί. Α^. ρ. 362. Ναηβπι ιΐββοπρβίι Ροηοοοβ Μί^α 
€η(Ι. ΟΙΙΙ: €θΠΓ€χί ναΐ^. ίγ^Ιροτ. Οβ βΠ^βοπ» ν. ΜΓβΐ£](βΓ. ^^ 

6. Εις "Ηψαιβτον. ΑροΙΙοη. Ώ^9€. ά« Ριοιι. 3έβ, Β- 
Σαφές οτ« χαι το Αιολιχορ. δίγαμμα τοις χατα τδ τρίτϋ» π(Κ)^ ΑΚΜή .«υΐιιιίι• ΒλμλΜ. 

7 ' 

Μα^μαΙρέί δί μίψ9^ ϋμος χαίχψ' ηααα δ* *'^^ >^ 

χόύμτξνοΛ στίχα 
Ιαμηραίσΐ¥ χνι^ίαισί, χατταΙ^ 1§υΜ0$ %α&ύη$(ΐ&&ρ ΰιΐϋοι 

ΜνοΜΤίΐ^ χίφαΧάίαιίβ αρδρωίβ ί^άλματα^ χάΐΜοι δί ηασαά* 

κ^ππΗΟΟβ Μ^Οίΐ^μβΜ•! Αα^ιΐΐ(>0ί χΙιάμίδ9ς, άρχος Ιΰχνρω 

βέλενς^ 
&ωρ€αάς η νίω ί^νω χόϊλαί τ^ χατ ασπίδες βέβίημίηα^ ^ *\ ^ »»» ϋαιτύροντίΜ• *^Χχ9ΐ7ος• "Λ στ € χτί. Οαύβ^ Χνσεψερ , /«-* 

^(9, Α4 ^υηοηβπι Α ΤιιΙΰβηο β^ΙΙ^β &Ηι^Ι&ιιι Γ^ίβΓρ ςυη \νψ\* 
εΙίβΓο, τ. Ρλΐιβ. III, 17, 3. θβρρίι. IV. 85. 0βΐ6ΐ>Γ&νβπιΓ Αΐύί^η§ 
ΉψαΙηου γοψάς ΙΜφώαιηΙφγ Βίνβΐ. ΙΧ, 14^. Ι/Ι^αΙ*. 

Π. Στασ^ωτιχά. 8ΐί«))0 ΧΙΠ, 617.^ "^ΐ^ρβΨ^ί^/ν 9(ί-• 
Ιις «ατκ τονς χρόνους τούτους ύηο ηΧΗο^ο^, 4I^Λ^^Α^Ν^^ 

^«ι^α τον '^ΧχαΙου ηοί^^ματΛ η^ρΐ χσύτφν ίφ^Ιψψ,ι, » , . 

7. Αΐ1ι#^ 3ζΐν, «27, Α-^ '^Κχρ^Ισς < ι»*^115ί^ Λ «ϋΤ'ΐίίί 
^Λος, μουσ^χί^νντος ^^αφμεΡ9ς,' τίρότξρα-ίΤίφβ^ }(0τά .τϊ^φ^χ^ 
%ηρ χα χβξΐά την α^ρ^Ιϋ^ν τΐ^ηα^ (γ, ^^ί^1^ ΚΙ«0. ^^ 1^, 
μΆΧ99 τοΰ δίονζσς ηολεμιχίς γ4νομ$»^' . 4*» ,χμΐ ίηί τύσ 
χοΐΛΐηόίζ σιμνυνόμεψ^ς φη^ίν* Μχρρ0ΐρι0$ χψλ* •λ^^λλ μβΛ^ 
Ιθ9 (9»ς ίιρμοττδ την οιχίαν πλήρη ^ϊραί. μουσιχφν ί^μ^ων. 
Ημ€ •ρ«€(&Ι)2ιι «ι 8ίΐΒΐΗ« Μ#χ. Τ^^. ΧΧΧΥΙΙ^ 439* ^τ^άρτ^χς 
ψ/ηρί τα Τυρταίου Ιττη χβϊ ^ρνείους τα ΤΛεψί^Χη^.μξΙη 
*λΙ Λεσβίους ή *ΑλχαΙου ί^θη» Οβ ημΙγο ^, Ι|?^^ βί» 
0. ϋ 437. βί^ίαβ ρί«Ι. Λβοΐ. 886 ις. 1. ν^ 4η Μ«^'< Μ^ 
ηοτοΛ. €ο«14. ΒΡ ""^ρη* νοίβο "^ρ^, ν. Βιιΐΐνι, . ιΘγ. 1|4^. Ι, 
^«ς. Ιϊ\>ή στίγη. χ χννίαισι ΑΕΡι ^ηΐ^ χυ,νεαι^, «ι 3. 
χίύΜίαι (ι^εΐβ ι1>ί Β)^ ν« Ν^ιϋαη δβρρίι. ίΓ. V. 3- Ι^φι^ψ 
ηύννομβ. 4. Ιάϋϊή χρυπτοΐσ^ν: «ηβοιίβτϋ ΥίΜί^^ρ^ \ ηασσσ^ 
^ ββΐ ΜβοΜίίτίΜ• χ^άμίδίς, τ. Νβηίιυη 8«ρρΙι• ]Κ Μ. ΡΙνΤ* 
«ί<^. 171. 1^|>βε]^. ΙΛΙίή χναμίδβς, Χφ^αμϋ^ς. αρχος' αρ^* 
Μμα, β(Μ0ίΐα Ηββ)τ€ΐιϊιιβ. 6. Ι^ίΙ>π «οιΑα^; Γβϋίΐιι^ ββί^Ιβ• 
^^ Μ. ύοοίβτ 4« 1μι€ ίοΓίιίΑ 9θ1υΐΑ Α€θΐ€η•ί5αβ ρΓορή* Β^ΓχΙβ. 

18 των Όνχ ίστι λα&ίσϋ^^ ίηαί^ ηζύίΐστ νηο Ρέργαν «ττλ- 

' .^Χηχρώρ ανίμωρ άχΗμαρτοι ηροαι, 

9. • \ > \ >ι «... 

43 * ΐΑ '. * Σννίημι των ανέμων ίττάονν^ 
το μίν γαρ ίν&ίΡ τΛμα χνλίνδίταί, 

. ' .' • * ■ » ' 

^^ ΧάΙχίδίΗαΙ σπά&ίχι, ν. Βομ|&1ι• Οβεοιι. ΑΐΙΐ€η. II» 284. 

ΜβΙιΙΙιοπιίοβ. 7. I^6^β6«(υΓ 7ΐρωτ^σ&\ ΑΙοβ^ο νίη^ί€Αΐ Ο^^ 
ΏΜ. Α«6ΐν 39^. β( Ηηίο εκπηίιιί &(Ι1ιιΐ€8ί886 βιιβριο&ΐαΓ ςιΐΜ βηικ 
ΙΜγΛ.'ν• Π\Λ^ίσύριΌν* άρτΙ τύϋ ηασσνϋην, ΑΙοΧϋ^' Τ^ 
η^ά>&&ύ^^ί6ν'''ημ^ν {όμμίων) άηάντων γίνος. Βηηιβ 
Ιϊασσιί^ϊβ;ί* '^δρΑ?ν, άνοιηΐ.' Τίάοπ Ηοο ΐΓβθβχΙ§9β Απβί- 
Ιι|»Μΐη ί$ίΙ Ά παγηαΐίάήιψΒ» ιίμιζ^ον ϋπαν γ%ν^. 

Ψΐ\ 8. 8*ΙιΛ. 11. Θ, ηβ. 3^ ρΐηχρον ίϊήμαΐνη ως ^'' 
τΌ*ηΧ§ΪΦΡ0Ρ μ&ίλορτό ά&^ί^^ς. *Αλχα7ος' ΒΙηχρωΡ «^λ• 
ΙΙβΙιι ΐηιΐΗΐ»^ιΐ6β ϊά&Λ «Μ ΑΗ|υβ (τ. 7., ΑΐΙόΙΑ, βΐύ βΐ €τ. λ ^ 
^τΦ9Ββ»ίχρ^ς V. ηββίοι |>ό9ΐ Εθ8(&(Η. ΡΙικΙ. 87. 

ΪΚ ♦. ΑροΙΙοη. 46 Αόν. β13, 30. Τζόί *χ« χαϊ το 1^19- 
^μα ηαρ* ^ίοΧίΰπι τδ μέσοί' Γαίας χτλ. 1<1βιη 688, ί^• 
2Ϊ^πβ()α "τοΓς πέρΙ τον Άλπαΐον μέσσοι ί^Αο*» ο" 
ιίατά ' ίην ίβίαν Θιάλδχτον άνα λογον βαρυρϋ'£ί7] αν' ου ^^Ρ 
ίϋχΐίΡ ίΧΧνηης τη 'Ιν ηρο&ί'σδΐ , σνστίλλομίν,ου του ώ ίίζ ^^ ^\ 
ύς τΜτ^^ ύλίνοηϋαν,' ίν μεσσω, αλλ* ορ ^ρόηον "ηαρα το 
οΐύός^ό ύ Τη σ * Ινίνεεύ , σημαίνον το ίψ ο7χω , ηαρα τι το 
Ήυ{^Λ το ΙΤν^οι, %αϊ ηαρά το Μίγαρα το Μί'/^9^^^\ 
σημαίνορ τ3' ίν Μβγάροις, τον αντον τρόπον χαΐ ι^^9^ ^^ 
μΐόος τ6 μίσσοι Ιγίνηο , ίτημαΤνον τδ ιν μίίίω. οη(ρ ^Ψ^„ 
%αχα %ί ΑίθΧι%ον Ι&οζ βαρύνί(τ&αι. Αβόίβηβιιιιη βΐί«"> ^^' 
βΓ*(, ν. Ηββ^ΓΗΙαηι. δ' όρανώ Η«πηΑηηαβ Οραβ€€. ΤΙ» ^^' 

Ργ. 10. Ηβπιοΐίά. Α1ΐ6«. Ηομγ. 13. 8ΰΙιον. *£νΜι^^ ^ ΔΙβητ 'ΙΗΚίΤίβιιιιβι €^ηι«ΐΒΐι: 281^ το δ ίν&ΐν* αμμις ί €0 χο μέαα^ν 
ναι φοφιμι9α συν μΜ?ΜΐΡ^, 

χημύνί μοχ&ηηηίς μίγάλω μάλα' 

παρ ^ιίν γαρ άντλος ίστοηίδαι^ ίχπ, 

Ιάίφος δί ίί&ν ζάίηλον ηδη 
χαι λαχίδις: μίγάλια υμ ςώχίϊ* 

χοίαισί 9* αγίζυςαι, 

11. 

Γό δτι[ΰη χύμα των προτίρο)ν ομω »«! (ν. ΑΓεΙιίΙοεΙι. Γγ. 47. Τΐιβο^. 671 9ς<^) τον ΜίτνΙηναΐ- 
οψ μέΧοηοίον ινρησομδν άίληνοροΰντα. τάς γαρ^ τυραν^ 
9ί%άς ΙξουσΙας χημ^ρίω πρ^ίηάζΗ ΜοταστηματΛ ^αλάσ•- 
ηης, άσυνιτην »αΙ των ανέμων στάσ$ν' το μίν γαρ 
ηΑ• Τΐς ου» αν ίύ^ύςίίί τί}^ προτριχυύσης ταρί τον πόν- 
τον άαααΐας ανδρών τϊλω'ιζομίνων &αλάηιον $Ίνα$ νομίαίϋ 
ψόβον; άλΐ ονχ όντως ίχπ. ΜνρσΙλος γαρ δ δηΙονμΒ- 
ψίς Ιστ» »ωΙ ννρανν&%η χατά ΜιτνληναΙων ίγδί-* 
(^ομίνη αύσταν^ς. €Γγ. Ηοτα(« Οαμιιι^Ί, Η. ΗβΠΜίηι, £1;. 

Ο. ϋ •θβ•' Ιη ?6γΜ« ϊΙΜβ άσννίτην βςς. ]&Ι«Τ6 ννηίιηιίαή 
ρο€ΐΜ €ΦΐΗ€ΐιΐίαηΐ:, 8«4 111 Η«η€Μβ« βΐηιοΐμΓ&η α4 •οΐα» οηΐίο* 
1ΜΑ ιρίλνβτίΐ: δνΜΜηιβ άσυν^Αον ηάτ των αν^ στάσιν^ ^ΒΙββίΐι» 
Λΰνι^άου ηαι των άνεμων στάίΠΐ. Οοεοη<ΐΓΐα9 τΐ^ρϊ τρόπων 
» ΜΜ6ΙΜΜΙ. • Αηη. βτΓ. III, 294. (Ι^ΙιΙζ. ΑΜ(. V Αϊ, 767.) 
Παρά *^ΐΜαίίΐ^ ΣυνΙημί'^ω^ άνεμων τ^ ν ϊ0τάσ•ίν^ 
«ο μίν γαρ μ%Χ. Η]λ€ ρ•ι«( τν. .0νψ•ίν (ηάσ^ 1η 9». ΛΙη^ 

ο<τ&ί νννίημ* ν^Ηηαηί€ηΙύ. λ αμμ^ζ δ* ην τρ\μ€σσον ά^α^, 
ΑροΙΙοη. 4β Ργοα« 370» Β. 6. 1Ι«ι«€ΐί4βι^ χαλάν ι ΟοΛΟΛάήήβ 

>ύ< φ^ημ€φ4ί' σ^ν μϋαν* .χ§ψωιν$ μογ^0ντ4ς μάΙα,. £ο•6τ• 

ην» βιιΐ6η(]&ΐίοη«0 ββί^βΗ: ηαλων βΰΚο^ιιβ («Ι" ΉοπΑ. Ι. ο. 
ΜαΙνβ αΙ^Η 8(ιμο9Η9 Λ{τίοο Αηί€ηηα€φΛ€ 3^ιηαηί αο «ιιμ ΡαφΙηι• 
Γ» 4ίκτβΓ« €«ηκα# Ροηήη^ ινήψβνίοήν» Α$φΐ9Τ'ί)ι »άλον Ομβ» 

ν€ηΐΒ, &4τβΓΐ>ίάΐ|ΐ «βΙ. 7* ΕχβρβείΜ ζάδ^λϋα* . 9* χ6λαΐ9Φ, 
Ιι,%αΧωσ$, ν. Νβηίυαι δΑρρΗ. II, Ι. ' .) . 

Ργ. 11• ^ ΙΙβπΐ€Κ4«9 1, €. * Ομοίως, ίί τα νι^ο τοντορ αΐνιτ^ 
ιομίνοβ ίτ^ρωύίΐ ηορ Κίγπ' Το δί *ν γι, ην μ α τψ προ^ 
τέρφ νίαμωσιΙχ€ΐ9 ηαρίξι^ δΐ αμμ^ η^νων ποΙΧ^ν 
^^ντΧ^ιν^ .ίτι^Ι και ναος^ Ιμβαινί^, Κ^α»9ρί$9 ίν ταΐ9 
Λ^ΙηγορΙαις ο νησιώτης ϋ'αλασσίύδΐ »αι τα πλΒΪοτα των διά 
^^ς τΰράννανς Ιη$%&ντων «αχΜ ηίΧαγ^ίοις'χαμΛτιν ιιηάζΗ. 
^ 8ΐ€ Ιί•βΜΐ•: θίβρίι. το δή άγΛ, Ι/πίβ. τδ δ* 4νι$ι 8#Α«η• 

18* 288 ΑΙοΜΐ Ι1ίΐ7ΐβη86ί Ο&πηχΜί 

ατΙχΗ^ η(χρίξί$ δ' αμρα ηόνσν ηολυν] 

12• 

Ν 

Νυν χςη μέ&ύσ&η^ χαί τίνα προς^ ^ία» 
ηίνΗν, Ι^κιδη χάτ&αν^ Μνρσιλος^ 

15. 

Μίλαγχρος αιδώς αξ^ος πς ηολιν. 

14. 

Α6ψο¥ η ΟΗίάΐί' Καριχαν» 

Ον λΙ&ο$ το ^'> ^^' ^^ ηροηροίΡ 5ρΐΛ» 6«ι41«π»: ΙΙινίη• «ρ τ^^ 

ϋκίχ^ί, ί< €. στ^χπ; ομού οτ^Ιχωβί «ι( 8•ρ^. ΡΙήΙ. 19& 3. 
πόναν ηοΐύρ ΕΙΐΜΐβ]»» £ιιη'ρ. Η»?Α€ΐ. 169. 3.' βα^ϋβη» >ύ]«- 
€ϋ: νοίχα ΗβηοΙί^Ιϋ&β οηΐιοηί •<}1ι«βΓ6ΐι1: Ιλκίβτ μμ^Ιμμ μ^ 
«ζΛιό^&νηΙ η€αοΙη ιη ^:Ελβι<ΓΜΐΜίι> /Ιιΐ4:Ι»6ιι«, «Μ «η η<|耫ιι ά€9Φ^ 
ά€Τ%ηί. €(¥. 11. Ο, 381. «14. ΤΗ^οβ»; «3. ^4ί^ &ή4ί0^ 

Ψτ. 9% ΑιΚφβ. χ, 4ί#, Α. ΛΓ»»« πΜ«ιτ ιί^οΐτ καΐτη^ 
(ηοϋί/^ ηΐ^^&ι^ δ- ηόψητη^ οντβς ^ρίβηηΜ. — Α^ ^ χαίς «'- 
φρόΐ^α^^* Ν ν ψ κτλ. ^ι^ϋΗ^ο^ι^ ΒηΜηβηιιϋβ βΫ. Μβχ. Π, ίδ6• 
Ι^ΛΗ μΒ^ϋηεν». ««Ι ^ί^ίΐι^• προς /Ϊ/λι^ ηϋ^Βί» (ΚΙιΗ ποί'Λ: 
«ιιΐΜά«νίΙ βίβρίΐ.) «ιοΜαπι νΙΗ 46«ιί «κ Η^. Οίηοη. Ι, Μ.» 8^ 
ν. Η6ΓΜΙΙ9, Κ;^. 1λ Μρ.φθλ νΐΤ«ΐ4:Ιΐ6η Ι. β^ «» ϋ|. 

Ργ. 13. Ηβρ!)&β8ΐ. 80. ββηιϋτηιή ΑβοΗϋυηι αϋως βχ Ιι. Ι 
&0»ΓΙ βηηιιΐΗΐιίΰυβ €πΜΐ«Η Αιιη. Ι, 209, 13. νΐ<1« &χχ. €γΗΙ. Π, 

τύραννοι, ν. \ν<>1ο1(?Γ. 1. ο. 16. 

Ργ. μ. βίιΐΛίκί XIV, 661. Τοΰ η9ρΙ τά ϋΤτρΜΜΜτιΚίί Η^ο» 
τά κί οχα^α ΗΟΐόϋν^ϋΐίΐ (€»Γβ8) τ^ημηρ^ ίΜΪ τ Α Μϋηί^ ^ 
χ^ύς Χοφονς. ^ΑψΛηρίην μ{ρ /< φη^Ι» (τ. Γγ. ΧΟΙ. ΒβΓ^Ι^•) -» 
ό ί' *ΑΧ%αίΐΐ»^ Αοψ. ητλ. ΥίΛ* ΗβΓοιΙ. Ι, 17ί. ΙΆονί^ 
Αβκλ. ββρ«. 8ΘΙ.. 

Ρη 15. ΑήβϋιΙββ Ι, 555. ΙβΜ». (β21. Οίηάορί.) Χψη %ί ^ 
βέβψμ^ ^ν^γηύψ ώς τιρψάχύΐτΦί ηαϋ τω¥ δ€ντ§ρϋ$ψ {ρφ«ψ^^ τπχίωρ (ν όίδομαμίνοίί 

αΐΧ αρδρές ίφλ$9ς πύργος αρψο^» 

Ου τιτρωαχα ταηίσημ οηία. 

17. 

"Ώνηρ ούτος 6 μαιομενος το μέγα χρέχος 
αντρίψΗ τάχα τον ηόλιν* α δ* ίχηαί ροτίας. άηίχίσ^α$ χαϊ τορ λογον βεβαίωσα*, οτ& ού% οΙχΙλ* χα-' 

λως Ιβτ^γααμίψα^ ουδέ λΐ&οι τίΛχώψ ιυ δ^δομημέ-^ 

ιτα» ουδέ στ€ρωποΙ τ« ηαί νίώρ^α η πόλ*ς, άλΐ 

ανίρδς χρησΌαΛ τοις ά^ί ηαροΰσι δυράμ€νύ$» Εο- 

(Ι«ηι Γ(ί8ρ6χίΐ II, 207. (273.) Τον λογον, 0¥ πάλα* μίν "ΑΙχαΊ- 

ος ό ηο^ττ^ς (ΐπ^ν , νστεροψ δέ οι πολλοί ηαραλαβονης 

Ιχφΐσαηο (Α^μΗ. Ρ^Γ8•. 35$. ΤΗιΐ€. VII, 77. ¥«!€!(€». ΏύΛΤ. 

217,), ως ου λι^Οί ουδέ ξύλα ουδέ τίχ^η τί»τ^#••» 

«< πόλ«ι^ Μίσιν^ άλλ*' οηου ποτ αν ύ9$ψ ανδρός 

χυτούς σωζϋν €ΐδότ(ς, ίνταν&α τ^ίχν χλΙ πό뀫ς. 

)1)^ς«€ Ι, 535. (791.) ΝομΙαητί ηλ$ΙοΡθς άξιους νμας αυτούς 

τ«> οιχοδύμημάτωΡ ηάΐ η^στείσητ^ άλη^ίς €ίνα$ το πάλα* 

ΓοΛο, ώς αρα ου τίίχη ονδί ψδεΊα ουδέ στοαί ουδέ 

ο τ»ρ άψνχίορ χόομος αί πόλΒίς (Ιβρ, άλΧ ανδρός 

^ύτοϊς ιΐόότίς '&»^ρφ€ΐΡ• ΡοβΙτνηιο Νΐ€οΐ8«• Ρη^ηα• Ι, 

Μ.νν«ΐ£. *^λκαίος ό ποί^ητης ου ξύλα %αΙ λΙ{>ονς, 

^^( αΐ'^ρα^ έφίλοσόφησ€ ηολεως σύστασιν, Ηίιβ 

Β^Γ^Ιμαβ 1• €• 21& ^αο• ρτ•οΓ€9 ν«τβιι• βΐίΰυίΐ: Ιβπίιιαι ββητ&νίΐ 

δε1ιρΚ«8ΐ8 Αββ€ΐι. Ρβχ9Β.'Μ. "^Ρ^ρ^ί Υ^ρ δολίως ηύρ- 

7^9 ΜρΑ^ος» ββιΙ ηύργοι άρψο^ 8€ΐιοΠ. 8ορΙι. Ο. Η. 66. Ι4ί• 

*Μ«. II, 288. ν. ΙιοΙ>«€ΐ(. βορίι. Α]. 160. Ηΐιιο αρψο4^ Μ»α«ιΙββοβ. 

Ει 'κίρ'^^ ύρηΤοι $ΜίιΙ•β ν. Ά^Υος^ η«ί <|«αη &<)<ϋ(: ^^«2 

'^(^^^; ^ς ι^{) ηολίμου {τοΙς ηολψ$ηο7ς Β.), ϋϊρα• 

<^λί/* 9§6τητα έ'πίλίχτον %αί αρηί'οις οηλοις π«- 

99^Κ^Λ$, |ια«€ ^ο<|ΐιβ «χ Αΐ€•€ο ^υοι» ΜίβρκοΓ. Ο^ίβηιαι 

ΜΙ %ίλι>9ς. 

Ψτ. 1β. 8^IιοII. Αβ9εΗ. 3βρ4. 100. ^ Ονδ' έληοπο^ά γΐ- 
/ν<ι«••τα σήματα: ταϋτα παρ Άλχαιον* Ου τ*τρω- 
^»(« τ« ΙπΙοημα οηλα ουδέ αυτά %α&* έαντά δύναμ&ρ 
%»> βί ί») «ρο ο ψίρωρ αυτά γ€Ρ¥Μθς ι». ΥβτΐΛ «οη ρΛβ- 
>^: ΐΜΐΐβΒίΜαι ηοη ιΐΗΐΜΐιιί |ΝηιβΐβΓΜί((βΓβ. €ίΓ. ϋν. Χ, 08. ΤκάΙ. 
Αρίο^ΧΧΙΙ. . . ^ 

Ρί. 17. β€^οΗ. Αή•!, νββρρ. 1»7. "Αρ&ρ&ψ , ούτος ό 18. 

' Ον9έ ήω Ποσαδορ 
άλμνρον Ιατνψέλιξ,ε ηόντον^] 

19. Ετηαζον ως ορ}^ΐι%ς ωχνρ 

αΐίτον ίξΰίτιίνας ψανέντα. 20/ 

Άρίυ δα'ίφοβος δαϊχτηρ. ν 

21. 

Το γαρ μαι6μ£Ρ0ς το μίγα κράτος Ά¥4$τρί%Ιίί*ς !τι ταν 
ηοΐ^ρ^ ά δ* έχ^ταί,^οηας: παρά τά ^ΑΧκαίου' ^ίΐνψ 
σ£ρ ούτος κ αϊ μα^ρομερος (ΥβηβΙιιβ ωρησα* ονχος ο μα^ 
ρομίρος ^Ι τρέχρΗς τάχα.) το μ. χ• τάχα τρίψεις την ν.' 
ά δ* *. φ. , άρτΙ γοΰ μέγα κράτος, οΰτίος ΑίολΒίς (βε. *ράο;, 
ν. Βαΐίαι. 6γ. Μαχ. Ι, 103.)•^ 8«<Ι 8€ΐιο11. Παυ. ίο Τ&ββηορίι. 1β1 
Έρ Σφηξιρ παρφδηταν τό' 'ΛρτΙρ ούτος ό μα^ομίΡΟ* 
το μ. κράτος, ΟοηίοΓοιανίΐ δβί^ΙβΓαβ 214. «1 βιβΜοβ 77Χ 

Ργ. 18. ΗβΓοάιαηυβπ^ρέ μορ. 10, ί5• £ΐρητα$ δ δαΙμα9 
τιαρ ΆλκαΙω δια του α μέροντος του ρ Ποσέίδαρ' Ο.νϋηα 
κτΧ» 

Ργ. 19. ΗβΓθ(ϋ&ηα8 η(ρΙ μορ. ^, 9. Πτάζω , ίηταζο^, 
ως τό' "^Ορρί^^ς ω, αίδτορ έξαπτήρας *φαρ. ΑΙλμ 
Ι)Αβ€ «βββ 8ΐΜρί€«ΐυι 691 ΟίϋΐΙοΓίιοβ, «οττβχΜ ΒβητΙίίΜ Μ •4• 
€ίΐ. δορΗ. Α]. 167. , ιιΙ>ί αΙίι«Γ Ι,ο1>β€]ϋΐΜ ρ. 143. 

Ργ. 20. Οηηιηβΐίϋοβ Βαγο€€. Οηηβη ΙΙΪ, »7„ 1. Ζητ^μί^ 
και τηρ του *Άρης, "Αρίος γ€ρ*κηρ πώς έΰ^ίξ^Μ Αβ '*- 
φθόγγου- λίγομερ ΑρΒυος, "Αρ^ϊ' — η »Αι??*ΐίΐ}• "Άρίν <Γ*' 
ο φόβος δ (.ακτή ρ. δαι'κτήρ €Γ«ιηβηΜ «ϋ. ΑββοΗ. 8^ β»•• 
σαΐφοβος ΒβΓ^Ιίίιιβ. Α1ο&«ο ιηΒαί ρΓορίβΓ ΙΙβπ|€Η<Ιβ« £ιβ(ϋΊ* 
II. 519, 35. *Άρ£νς Βυ^εΊα παρ ΆλκαΙψ Βυοέ&η. ▼. ϋ^ώοΜ 
δβρρίι. ίη Ι,ΧΧΧνίΙΙ. ▼ -^ /> 

Ρπ 21. 22. ^ €1ιοβΓοΙ>燎α8 αά ΤΙι^οάοι. ιβ Ββΐι&φή Α0π. 
1340.^ Τα ιις^Βυς άποβάλΧονσ^ το ν κατά τηρ γίΡίκψβ χο^^ 
του "ΑρΒυς, "ΑρΒυος* τοδίο γαρ ίφνλαξΒ τό ν ηαρκ γΛ 
ΑιολΒυσι^ν, οΤορ* *ΆρΒυος στρατ&ωτΒροιςκτλ. Αΐ€ΐ«ο Ι»» 
νιηϋΐοβνίηιαβ ίη 11»γ«. ΚΙι€|γ• 190. , «Ι 8ίο ββίάΐβη» »7• 
352. ι -"^ "^^^ ^ 

Μιξαρ ί' ίΡ άΐλάλοις *Άζΐνα. 

ι 

"Άζίυος ατρατίωτέροις. ^ 


III. Μέλος «ροα ΜίλάκΛΛβο», «ν#^« ίφ,ΰ^Γ^οΚ. 

24. 

, ι 

^^ίΧχαϊός — σώος *Ά^ 
ϊηία δ' ονχί, τά οΐ το άϋχροτον ίς ΙΙαυχΦΜον • • Ψτ. II. ΒβΙίλβπιι Μηα^αρί'ρ. Μ. Ββέ*βί•οβ>^«η*ίρ^«Λ- 

Ιηλοισί», ϋηΛέή ««ηώ. ΠΙ, 237, 3. /"'ί"•" '^^^•ί'«|ί•^?'"' 
€βπβΜ Ιχχ. ΟτΐΜ. 11, 10. €Γγ. Ρίηί• Ρ5τ»«». ΠΤ,ί» «^ 'ί••- 
Ρ«ηιίο Ι>7ρβτΙ>ο1ί4:β, α( 8•ρρ^οηί• χρνίτω χρνσοπζα Λ. Λ 

III. Η«τ••]ο(ιι• V, 95. Πολ«>«•«ο* *» σφίω» «ΟΛβΤ* ««ί 
•ίο»ΐ)τΐ)β ανμβύΐ,ης γΐρομίνης χ<κί νίΧΜίττωκ .#Λί«χ«Λ», <«^ ««ί «η{ το» Φρυ•*»•»» οτρβπϊρΌν ^.τ»» ^ντ^»•»»•»»-/ •^-^-..•"γ-^ 

ό ποίΐιτίί «- τ»» β;»»•*» ««»«? φίβόίΜΐ'βΐ' ί*"»» «« •?*« 
^/«ΙκητΜ φύνΛ• Α^« « πρ^ί «*« ««ί^υ»•) «ΑΛ'β^Ρ ί^**!"* 
τβΓί ^ β7χΜ- 'ΑΙ%αΊθ9 »«•? «(•<>» (<>•• «^*• *9"^ **** 
*'>(»Μβ »♦•*«, Α-^ά*•} οΰχ «»το* τί* (■■» ^««ΙΕ»»»" *■• 
«ίτ, «ι !β Ρ.Γ. ΒΜ., «βα• οΖ^ τ9Ρ άΧ., μμ ον ««« «ο» 

«Μϋί* Ι«^ί» <ρΙαη• Μ• ΐΒΜηΐΜ} ίκ^'ί•"»"»• ("^ί•**•*»•^ 
ΒηΙΐΛβ )'Α%χ**•1. ΡοββΙ 8«ηΙΙ«Η €β•1ββ«βΓΜ «Ι •*♦ ««Ρ^- 

<«: ςλκΑη «χ υ!• •1Η «ν»•»»*, «Ι «««'«• «!ί^'^ί«; 
«•«πβ ^^ΗβΜΓ Μμλ «11 ΗοηΛ. <5Μηιιβ._ΐν, ϊ. ,»»#^ ίχ ι * 

IV• Προς *Αρημ4ΐ$4δαρ τόιτ αδ^λψοψ. 

25. 

^ΗΙ&ίς ί% η^ράτωρ γας Άδψοη^τίνα» 
' Κηννάς άνδρα μαχαΐταπβ βασΡύηίο^ ρο«μΙΐ : Μι^ροτον Είηάϋνίαβ ία ΖΙηιηβΓηι&ηηί Οίβη Ρΐιίΐοΐΐ. 1β3Ι, 
11»β6^|». βθζ. Η•Γοάοΐα« πρα^ το *^^ηνα$ορ το ίν Σιγείς. 
, 3. ο#ρ#ΐ((Μ>(«σ«ι^^ αϊ αΠι» &νΙα, ον$αρ6^^ νομίαις (^ «. τιψία;), 
▼. Ιηίρρ. βΓβ^, ΟοΓ. 465. Ββ βΙ)]β€ΐο ίη Γο^α β€αΙο ν• ΑγΛι- 
ΙοϋΙι ΕΙ*ί{. Γγ. 6., Αβ&οτβΟΒί. ίτ. Χχνί Β^γ^Ιι., ΗοΜ. Οκιμβ. 
II , 7, •. Αη ΪΜ€ ρβιϋηιΐΦΓβ ςαΜ ίη ιιοΐ& ίη 16. ΑΙομΙ «Μ€ μ• 
•|Η£&6«γ) €«ι«Γηιιι ΙΥβΙςΙιβηΐΒ 3 » βς. α δίπώοηο Ιμμ ί«η |Μ»ίη 
•γΜμΜΜ-^ *Μ». σώθ9, άρηϊ* άτία ί* ούχΙ* τάν ύίχτηρ» 

ΙΫ. 8«Μο ΧΠΙ^ «7. Τ^ψ άά§1φ6ρ *^^ρ%ίμί^14αψ ψτ 
σίτ Αλκχ^ΐος Βϋίβυλωρίοις ξτνμμαχοϋντα τίΐίνα* 
μίγέίρ άι»ηο9 ηάΐ ίΗ ηοΛ^ωρ αυτούς φύσασΰ^Λί ητίΊ- 
ψαρτα αρ9ρα μαχαίταρ, ως φησ^, βασιίη ωρ ηαΐα^ 
σταρ {ηφΛφ^ιηάί^ οοάβχ), άηολίπόρτα μορορ άρίαρ χ 
«Χ••»» (ίίΛχίΌΐ' Φοάβχ) άηοηίμηωρ. Βχροβοίι ιΐβ λθ€ «τ- 
5?• ΙΙ•^"*^! ίβΙίςίβίβΜΐιιβ ΓββαβςίίΛνϋ ΜαβΙ1«Γαβ ηοΜχ Μοι, 
Ιιαβη• 1828« 387 8<ι<ι. 

» ΡΓ*^2β^ ΙιϋΜβιίΜ ίη ΙΙροςφωϊ^τ^^ί^ ΊουΙίορ^ Ι» 4Μ. ΒβΙ^ 
Λρ^ ουρ μο^ Η^ι^ρορ ?χϋ πατά τορ Λίσβιύρ "Αληο^ον 
ηοιησασ^Μ τ^ρ άρχι^ρ^ "Ήλ^^ς ίπ η^ράρ^ΛΡ γας ον» 
Η^φαρτΙρρ χρυσοβέτψ ηαλλωπιζο μίμος λαβψ, ηα^ίοί^ 
Μίρος ίηοΙή^Μρ , άίλ* άτ^χνως χρνσζ ^ν^^ ηατίυ^ΛΡ Πϊ^ 
^^ί(ουμΑηρ^ Ι•ΐ«βτο8 νβΓβα•, βχβαρίαν ιιμιτι Α8«Ι•|μιΙ€1, ΐίπ•• 
ν•( ΙΙβρίΜΜιο 68. Όο (6ΓΒΐίηιι(ίοιι• χ^νσοόίΧαρ (ϋ^^ΑΐΜ ^αΐ» 
ΓΜ βοΙ>•(ι(ιιΙ() ν. Ι.οΙ)β€ΐ£. ΡαπιΠ, 457. Οβΐ€ηΐΜ ν. 1|αβ1|«η !.€.»«. 
£ιν Μ. νίά^ βιιρτβ. ΜΙ οοΒΜΜν/ί ΟοϋαέΙ^ Αμμιμβ 8τ• 
«Λ^• Ϋβ• ιιοιιηι#ι ^/ΜΜΐΜ α^τάί α 9Μ>»)ΐί« αΛΜ^Τ^Ι Μαβ««τ. ΑΙοΜ ΙΙίτΙβΜ*» Οϋ«Μ^ 9X1 

ΑΐΙιβιΐΜΐΜ Χν, 693^ Ρ. ^Εμίμ^η^ο οΙ ηοΙΧοΙ 
χαΐ τον ^Αττιχωρ ΙχέΙνωρ σΜίίΛύΡ' απίρ χαΐ αντα αξβοψ 
Ιατί σο^ απομνημοί^ίναοί 9$ά τ« την άρχψότψα χαΐ άψέ' 
Ιίίορ τϋρ ηο$η<τάρτωρ χαΐ των Ιηβ^ι,ιηηίμέΐβϋηί ίτΛ ι% ί^ί/^ 
χαύτ^ της ηοιητίχης Άλχαίου ιγ« χαί ^ι^φφέοντ^, ί«ί(; 
' Αραηοφάρης ηαρίστησιν ίν ^αίταλίΰαι Χι^ίον οντΦ^ζ^^ , 
Αϊσορ δη μοί σχόΧ$6ρ τι λοψών^ΑΧχαίον χανϋίχρέοτίος• 

'Ύη μί¥ 6 Ζευς 9 ίχ δ* ορανώ μέγ(χς 
χ^φύρ, ηεηάγαα^ 3* υδάτων ρο^ί• ΚίββνΛΧ» τον χαμών $ Ιηί μίν τ^ί&Λ^ς 
ψΛρ^ ίρ α 79ίρρα$ς οίνϋν άφαδέως 
ί^Ιιχρον^ αντάρ άμφΐ χόρσα 
μοΛ&αχϋν άμφ$ • • • • γνόφαλίον. 9 

1 παΙ$ιστίν, τ. Χσ!>Μΐί, ΡΙ1Γ711. 29ί. / ϋπΐοΧΒίτΐοηΰ^ , €0ΐι, 
Γβτ! ΜοβΠβητΒ Ηβ9. Ορρ. 69Β. Μι!^τ€ γριτ^αοντων Ιτίωρ μά\ά 
^ολλ αηολ^Ιηωρ. 3. ηίμπων, υΐ ΑΙ^&^αβ ιρι« &1ίβ8 ίΐς τύρ 
σϋοχαΛχωιτ Ει. Μ. ν. ίυσΛ Βα(ΐιη, Οχ. Μ'αχ. Ι» 28λ 

^ V• Συμηοτ^ηά. Ργ. «7. ΑίΛ. Χ, 430, Α. Κ(ηα Λασαι^ 
^<ητ ΆΛΐη^^^ηασα» ηΐρύίν 6 *Α1η<ι1θ9 4ύρΐ0Κξί^αί* ^^Ηψίανος 
^ «τ ιοιαο«ς* "Χν» χτί, ΟοηρβΜ Ηοη €ϋΐΐι«ι^Ι, 9. Ε|)•Α 
13. Ι. »(»ΑΜ». ΒβΙΝΜΐιιιη» Ι,ΜίΙοΙ;. 1, 99. Ι.ΙΜ Ιΐ^ ^^ ώρ^^ωΐ 

^Μ ^ V» ΗβηοβΒΒ. 0|ΗΜΰ€ΐ VI, 104 8(|. ' €8$ΙΜΐ>ΟΙΙΙΙΒ <^ ^* 

*^« ΤίΜοετ. ΧΧΙΙι 10. ηοΐύς »* $ οιϊίΐβι^υ' 0|»/?^^^ 0. 
ν^ ^*/ν6ψΛίίλον , άμφΐ /ρόφίχίλΰν'ζ €όΐ'η^υΐι< νΙΗ ίοβίΙ 
•Μ^»*ί^#Α, «μφ»ΐτ«4^ΐ!ί^, άμφίβαΧών. ^γνόφΐίΧλΛΡ, Ιι. β. 
^Τ^Ι^^^ΙλΙτ, ΒαΐΐΒΐ. €ίΓ. Μ». Ι, 103. Β«ΓβΙ^. ΟοηΐΒ. Οοοι• Α(^. Ου χρη χαχοίσι ϋνμον Ιη^χρίηΗν* 
η^χόψομ^ν γαρ ονδίν άσάμ^νοί^ 

οίνον ίπίχαμένοις μεϋ^0θτρ• 


»ν »•.••Λ(Ιϋ• ■' » ^ΑΙΧ ύρηττίΛ (ΛΪνήέρϊ ταίάι ΰίρράίς 
^&έέώ ηλά^αις^ υπΰ&νμίδα^ τις^ 
τΒ&δ'ίΙ χευάτω 'μνρον αδύ χατ τω 
στη&ίός &μμι. * 50. 

ΤΑν χαχοηατρίδα Ργ. 18• ΑΐΙι• 1• €• 'Έν δϊ τοις σνμτττώμασϋρ' Ου χρί/ %τΙ. 
ξΧτ. ΗοπΚ. Οαπβιιι. πι, % 1. ϋνμορ βΐ«ρ1ι. Οββαα^• ΙΑΙ^ή 
μΰ^ον. 8. Ι-ΛΗ βνχ^^Ι, ^υγχίχ ΕΙ. Μ. 2!Β, 47• Βν%ΐίς: 
ορομα Αίολ^ϋον ηαρΑ' το ροκχοξ /9«»χ^ χαΙ βύη][4ς, ώ^ ίη- 
ηος ΐτιπις χαΐ οΊηος ο2χ^ , χ«2 τροί9^ του μ ίΐς ν, ως ρί- 
^ος βυ^Ις. 

Ρη 29. Αΐΐιβη. XV, 674, Ο. *£Μάλου¥ οΐς π^Μ^&αιτο το9 

τράχηλον στδφάνονς νπο^νμιάδας , ώς '^λκαιος Ιν τούτοκ' 

*^ΧΧ άνητω %τΧ> 1. 1,ί1>Γί ταίς δίραιςι οοπτβχιΐ ^^φ^Ι 

'δέρρη ΑβοΙίουηι &ΐ(68(8ΐαΓ Ει. Μ. 1(2, 62. *^ρψ]ττω ^οοΐΜΐβ <^ 
€•1 .Β€λ](6η Αηη. 403, 3. €Λτ. 5«ΙιοΙΙ. Τίητοοτ. ΥΠ, 61. Ρ^ϋ»^ 
VI, 107. ΒβΓβΙί. ΑηβοΓ. Γγ. XXXVII. νίΓβ«. ΕοΙ. Π, 48. 0^^ 
τηΛ 8€ΐιο11. ΗοΓβΙ. Ο&ηηιη. IV, II, 3. Αΐ€α€ν» ^€φ*€ηΐ€τ η ϋ' 

Ηί αρίο σονοηαί^ 2. Ι•ϊΪ>γΙ πλιχτάς ΰηο&υμιάδας, 3. 4. » 
Α(Ιι• XV, β87, Β• ^'ίλχάΊύς ίφη' Κάδδ* ίχίύσατο *τΙ 
^ηβΒ^ιΚίοΓ»» «ά<ϋ(ϋΙ ββΓβΙ(ίπ• 221 β<ι. 

. Ριν 30. Αι[•(ο<βΙ«λ ΡοΜί. ΠΙ, 10. (ρ. ΙΟΙ. ΟμιιΜιι^.) ιΕΆοι^ό 
-ΛΛΟίΐ Μψιν^ΨίνΛΗΟ^ ΙΙΐΜ3πα»0Ρ ηρος τους φυγάδας, Α προΛΟ^^ 
%ΛΛ^ ^Λιαφ^α^ΐς, ΐΛ$Α *Αλ%ΛΪος ο ιν#4^ΐ9τιτ9« Αη^'^ ^ 
*4^λ»Λ7ος, ατ« 7ΐ;(ραι^νο<Ι* «Αϋοντο τον Iι$ψτ0Λ^Ψ^^ 
τ$γ1^τ<£ν σ^οΐ^ίών. μ^Κώρ <&!, αηολίίορ)" ύητψψ ρίψ ^* 
, Τον τιιτλ. Ι. ηαηοηάχρίδΛ , 4}«ί λ Ίε^τοκ!^ο οΗιιμΙιμ «βΜΐ« ^ 
€Γΐ; ,ΐ4θΙ>«€ΐ(. Ρ«Γ«αΐ. 215. ΕαικΙβιιι ΡίΐΐΑοιβι ΑΙακΜ• Ι«ι1β Ρ>^ 
1^β«η.' Ι^ 81. €οιηρ€ΐΐΑν€Γ«Ι σαράποδα ^ηΐ ,ιτάραρ^οΐ( , χ^βρ^^^* 
γανρηΗβ, φύσχωνμ χβμ γάστρ^η^α , ζοφοδορ^^^^ψ^ (||^'€• ^^' 
^ροφά/ον Η^γΛ^, ^οά Ρ1αϋΐΓ€ΐι• ΜοΓλΙΙ. II, 420, Β. ιο^^μλ ^ 


31, 

Τίγγέ ηνάμονα Ροινω* το γαρ αστρο»^ η^ρίτίΐλέταί 
α Ι^ ωρα χαΚιηά^ ηαντά ϊίΌψαια ντώ χανματός. 
αγά ^ IX ηίτάΧων Ραδέα τί^ιξ, πηρυγωρ ί* νπο 
χαχχέη λιγνράν [ηνχνον] άοιδάν * * οηηοιαίβ 

ΰίί^Ιοις τα ποίΧ& ιααΐ φα6ΐΰ$ς ηίομίνορ 9υμπ6ιτξης}. ' Ροβ(β$ 
Μΐβιη Ιη βηΐΜΜ ήΟίίΐ «οιη^Ρίΐι«(0θ, ΟϊοιΙογ. βκ&. ΥβΙ. II, ΜΙ» 
ΟίικΙοΓίΙ ΚαΙ τον ποιητην *^λχαιον ίτ&ρότατορ ϋρυτον ν9^ 
γίΐηιμίψοφ κ«2 9ι& τώρ πορημάτο}ν πικροτατα λ^λοΛίορηηοτα 
Ινβύν ύηοχΒίρίΛΡ άφ^χίν ίπίφ&ίγξάμίΡος , ως Σνγγψάμη 
ημωρίάς αίρ^τωτιρα. ΟΙγ. ρΐβϋη. Ι^βΙ). 4Τ •<|. 1 Ι,β. 
ςοΐΑΐατ ηόλίως. Ταηι ηΐ>η άχόλω (εοοοτάιβ α€ ά^ΜΜΛέ): ζα^ 
χοΐω {^ΐία€ ΑΙϋαηιηι €χρηΙί9»€ΐ) Β^Γ^λΐη• Αη&εη 33. 3. /οτά-τ 
<^α<^ο^ ν. 8ορΗ. ΑΛύ^ 6Μ• Η«γοιΙ. V, 43. ΙΛ\^ή ίπίμρίοντ€ςΙ, 
1 ΡΙοΐΑίχΙι. ΜοΓβΙΙ. II, 763, Ε. Χ^ολρτι τορ ^Ερίοχα βυριγγρίύ^ 
φο);9ΐιτ %ίς &ΗΛς ποίητών οί κ^)άτΐ(ηο$ ιαάϊ νύμ^99άρ »φΛ 
φ*ΧοσΙψοίΡ ά^ράίΐΐί φωρ^ (ΠβίβΜοβ: ϋΙ>Η Λ&ροΜ ψ9»Ρ9ίΙ) 
Ι^ίγα ίηα^νέοντίς, ωσπίρ ίψη τον Π^ηαηορ 6 '^Χηφί- 
ο? ^Μ^€^σ<^α^ %ούς Μ$τυληραΙονς τύραψν^ρ* Ηΐηο §4<ϋάΙ. 

Ργ. 81. ΑΐΙΐ€ΐτ. 1. ^. (τ• Γη 38.) ^ίρονς ϋ' 3^*>^« «τ*. 
<1βο8 ρηοΓΜ ν•Γ«]9 1•υ<1«(, ^αο» «1ϋ;φΐο^β« Α^βηΐΒΐ• το αοτφον 
τ^ίί^αΆΧείΛ^, €ίΓ. ΤΙιβοβη. 1033. Ηογ. €•ηηι. ΠΙ, 39» 18. 8, 
Ρτοΰΐαβ Η«ιί<κΙ. Ορρ. 684. Τοίοντα ϋ ηοΛ τίρ '^ληαϊοψ 
'ίίΗΡ* ίχίΐ 9* 49 π (τ άλω ρ (α>ά€χ ΐύ^νΛ ηίτάλλωρ) τάδί 
*9χίτχ^ξ^ άν^€ΐ α χοζΐ σκόλυμος, ννρ 9*έ μ$€$ρω^ 
νατα* γυρ«7η€ς, Χίπτοι ίί τον αρδρίς, ίη(1 ηίψαΐηψ 
*οΙ γίρατη.£. αζα. πτξρνγύ^ νηο^ βαρρίβνϋ 8βίά1βηΐ8; «'/α 
^4 ΟηΛΨΪηΛ, άχάα τ. Η€ΐηβίιΐ8, είη II. Γ, 151. Ά 8«1 δ' 
^0 μΗΙμΑμι «ι ν«ηοβ 4. 6. Ιιικ τ9ί&τ9Λάο» βΐΜ νί^ϋ Μΐϋίϋί• 
■(ν Μΐοοίοτ Ββί^ίίΜ 319. ΝΑΟΙ θ€ΐη6ΐτ. Εΐοο. ΧΙιΙΙ• Ζ^^»^ 
^« ««ί ύκδ Ιίξίως χύρηές, ηχ^νν άαο μηΛίφορΑο; ωςίηΐ 
««»τΛ•ι^• Πτ^ρυγωρδ* ύηο»αηχ%δ$ 1$γνρΑν «ο*- 
'«'> • τ$ η%9 άρ φΐογ^ορ %α^έταψ (0θ4» ο νίαίοιΗ 
««Αήϋφ) ίη$ι^τάμ^ρορ ηατανδ^Ιη (ΑΜμ ικντΜν&Μΐ)• 
> ^ηβητ^ ΒβτβΙιίΜ 9Μϋ «χ ΗμΜοι "Ημφς δί σαΟυμος τ 
•***• •«*««» ^'^δ Πνην^ρ νπο πτίρύγων, θ^ρ«θί 
**Η^^δ$φ^ ύρί/, Τημος η^ΦΚΦΐΙ τ άϊγ$9 η^Λ «Ιμι^ «φ•4»Κ> > « 

ορ&Η δέ σχ6ΐβμ»β^ νυν ύέ γ$ηβαΙχ^ μΜηζύΐφφηΛ^ ' 
Χ^ητοί ί^ ανδρός, ιτιά χαί χιφάΐα» χαί γί^ν &ίρ^θί 

52. 

ΠίΡωμεΐβ^ το γάο αστζον ηέρφλλεταϊ, 

35. 

Πινωμ^^ τΐ το λνχνοψ μίνομεν; δάχτυλος αμερα» 
χάδδί' α£$ρ€ χυΙΙχναις μεγάίαις^ αϊτα^ ποιχίλα$ς. 
οίνο•», γαρ ΣψέΐΜς, χοΛ^ ^ιό,ς νίφς λαΟ-ίχαδέα 
ύα/ϋ-^ίΜΜ^ιν ϋδωχ'. ί/)/Β^ <χίρναί^ εχα »ώ δύο • >! ϋ&ΐλρηα^ί• δί γυναΙχΒς, ίίφρνροτατοι δι τ^ ίψδρ^ς Εΐ9α> 
ίπά η£φαλην χαΐ γούνατα Σ^ίρΦος αζ(έ. 5. Ιιι«Μβ ιΙ«Μ ι<β- 
ΙβΐΚίΑ: ^.ΐρ^ος χαματώ^θο^ ^ρρ^ 9^ β• (ΐετΛφορέχω^ ^τφηχΛ. 

6• Κβ€ΐβ 1ι&€€ ςαοςαβ Αΐ€&βο ιπ&ιιί βνίηαΐ Ρΐίηΐυ8 ]Ν. Η. ΧΧΠ* 
43. α6ί «9( άβ ΒοοΙ^ΆΟ : ν^ηενβτη ΛΐιηΐίΐΙατϋ %η υίηο Η€8%οάο €ΐ ΑΙ- 
€αέο ί€ΒίύηΛ9 : ^Η% βατ€ηί€ €α €ΐ>Α</α« ^^αίτία^^ οαηίηβ €ΐη€ €ΐ τηη- 
Η$τί$ ΗΗά9Μ$ α9%ά9Β9%ιηα9 υίνοβφιβ ίη φοιΑιιιι ρέ^ίτηΜ•» κτ*- 
ρ§ΛΤ€^ 9€§αέ ψτονίά^ηϋα ηαίηνα^ Ιιοο αάίί»ηΐ€Ηίο Ιμικ %>αΙ$ΛΗ$9α^ 

7* γ^ψα ΒβΓβΙιίυ•: «Ι δίβρίι. Βι*. Γοννοι,' γοννίκ. γαρ οί Α*»• 
Ιύ$ νίί γόνατα. 8«ί41«ηΐ8 γόνν. 

Ρλ μ. ΑιΗβη. Ι, Μ, Ρ. ΚαΙ αίλαχ^ΰ' Πίρωμ^ψ ηΐ 

Ργ. 38. ΑΛβη. Χ, 430, Ο. Ιϊω^ οΰρ ΙμΜ$ρ ό Μ ^οσον- 
Μ¥ ίρ^λύηοτη^ ημράλ^ς άρα* χαΐ κα&' ^α χαΙ δύο χυύ^ονζ 
ηΐνπν; αύτδ γοΰν το ηοίημαπον, φησί ΣέΧίυτίύψ, Ά^ψ^ρίν^ί 
ΙΤάΤί ύΰτως "ίχδδχομίνο^. φησΙ γάρ' Πίρωμ^ψ ιηλ* »^ 
ηρος δύο ριμως χ^ρνάνΜ ηελεύων. 1. ¥«1^9 τί τδν Ιύροΐ' 
αρέ^¥ϋμ^, 8«4 ΑίΗβΒ* XI, 481, Α. τΐ τορ λι/ρον ύμ^^μίτ: 
ΙΐΙΐΛ Ροτβοηυβ τΐ τα λύχν^ άμμίνομην, Υί^Χέ^^χ^^ τΐ το ^'Ρ^ 
μίνοα€¥ €||, Αβ€ΐβρ{βιΙ• ΑηΐΙι. Ρ»1. XII, 50. Πίήομ^ Λώ^ 
ζ^ύρό¥ πόμα. δάχτυί^ς άώ^ η ηάλ4^ »οίμΛ€τάα λύχμ^ «««^ 
μ/ρομ9¥; δάχτνλος άμ»ρα, λ. β. ηιΚ λοΓβ. ΐΜρΙβ Ρ•τκ«*ο* 
««ρΐιι, υ( Κ•ιΐοΚι* ια^^, % Ι-ΐ5Γί άί τάί ΦοητβκΗ οαα^τ^ 
ίΜϊ$1$. ϋ^Μρ^Η ί ροβΐ», ϋΐ ίϊΐ ν. χρ^μίδβςί' ΡΙηάΜ» χ^^ 
«Ι ίοΠΛΧέ^ ηραι^Ιδα άΜΧί ψο^Λ ίηύβιΐιΐβ £ΐ. Μ. Α3,Ά «ρ«τ{^' 
9«τ^: ΑϋΜν 48* ΙΐΛίβΐΐΜΛΐ «οίηΐι^ΐιβΑ^ϋ ψταάηΛΜ *. ^"^ 
βΛν«ΐ4ΐιΐι«ηΜ^: ,ΗϊΛί αοίχίλα, πΟΛΟλ•^* ηοχΛλέφ, χ^' 
Ιη^. ΜΑίΓΐΜ νιΛΑΛΙ Λ Ι*« \η9α^Άαί$ς , 4!ηΛβαΛ Μχλ. Ρ»»- 
ΙοΙΙ. ϋαιΚΑΜ[|. Π> «68. ιΐοΛ ιΜΑύ «ΛιΛολολΛβι*• Α *«> «•• 
44Ι•§« οι^αΛχχί α|»ατ• 


54. 

Κίτ τας ηοΙΧα ηα&οίσας -ηίφαΐας χΛαΟΊβ ίμοϊ μνζον 

35. 

« 

Αάταγίς ηοτίοιηαι ^ 

Μΐ9^^ αΧΙο φνηυοίΐς π^ηρ^ ^έν^^οτ ίμ^Άω. ^ 

57. , ι δ. £ψοιΗΗψη ρχαζαφ» ΐηΛάαί ,ροοπίι^η^ βχ|ι&ηΒμ»# ΊΙ\Ιο^ ηονΜΐ 
ηι1»Μ<|ο«(αΓ. %(Χ7ίΧέφαλμς Ρατροιι»•,^ »^ ςμπϋ '^Λ^μι^ 1•»β«ι««Ι 
{ρΙοίΛΦ αά ΜίνηΜίιηι).• 1ί6π χάχ %€(ραλας, %ά%%^φαΚαίς. Ι^βπι α 

?τ. 34. Ρ1ιιίΑΓ€ΐιΐ]ί9 ΜοΓ&ΙΙ. II, 047, Ε« ΜάΙ^στϋ τρυς ίνη^ 
^ιΐβους^ 1% τΰν τράχηλων Καϋάτιτοντ^ς νπο^νμΐόας ίχάΧουν και 
ιοίς άβο τούτων μυ^οις Ιχριον τα στη'&η, μαρτυρΛ ϋ *-ί/λ- 
χκιος %ύ.ίνων χαταχία$ το μνρον αύτον ηατα τ&^ 
^οΧΧ^ παϋΌίσα^ αιφαλας ηαϊ τω πολίώ στι^'^^α;• 
€Γτ. Α-. 29, 3.» II ςοο ^γ. Ιιοο ΛβΐίηχΙΐ β( €ηιβιι4β?ϋ ΒβΓ^ΙίιιΙ 

?Γ• 35. Αϋΐ€ΐι. XI, 481» Α. *^λχ«Γο^ ίρ^τω9ίχΰίτ(^\ 
Αίτηγις %τλ. α>ς διαφόρων γιγνομίνων χαΐ Ιν ί'ίο) χνλίχωνί 
^ΐ' Β^^ Λιι&€Γ• 36. 8«Γΐιιο (1β €οΐ3αιΙ>ο: Αϋι. XV, 66«, Β. 
Αίχαίαρχος δ Μεοοηριος ίν τω η^ρΐ *Αλ%α{ον παΐ τ4ρ 
Ικιάγτιν φ^σΐν ξΙρΜ £ίΜ€λίηον οψομα• 

^ Ρτ. 3β. Αϋιο. Χ, 430, Ο. *^λ««7βς ηα^ίλον Φ^μβϋ^-- 
^^»^ ψησίν ΛΙη^ίψ 9τλ. μη^ί» ΑΒΡ¥: ^^^ €Ι«. ΙΗο^ 
^^<•Κ€1Μ, ▼« Βοβ€λΙι. €.1. π» 33. ίΜρ^ΦΡ Β^αοά^ηΜι ΗΒτί 
'^^» Ηοηϋνβ Οηηιιο. Ι, Μ, 1. ΐΜέΛη%^ Ύ«Τ€^ «οβτβ «ΙΙ# 

, »«3». Α<1ν. Κ «. Β• 2\)ί *" *ν«^ (π»V»^ ώρΐηι/ιη^)" ΙΜ ^^Μη^■^I^Iηί^^ΟΜΜί^Μ. : «•» - (χ αϊ Λΐ^^€ΐύ)ύίτ}, 
ΐρ α %1(/0αχ$ τω μύίΜδίος οτη τάχβστα 
Χ(€ΐτη^• 

» ι 

€^έ(1» τρφβόλωΐβ αρντημενοί^ 

59! 

ΚροΊ^δα βασΙΙηος γένος^ Αΐαν, τορ αρ^$$^ ηϋί ^ΑφΛ^α* 7γ• 88. Α(1ΐ€η. II, 36, Β. *ΆΧηαΐος' '^ΆΧΧοτί 9τΧ. 
^% I^^I>Η ίρητνμίνοΑΐ €0ΓΓβχί( £«Γ^]κίι» 328. €θΐιΐ|>απυϋ ίοΜ 
άχαχη^^ος, άΧαΧη μένος. Α τβΓΒίι Ιμγ^Ιοιιμ ίοπΜβ ϊη μ^ Λ 
Α€θΙβΐΜΐΙ>ιΐ0 41Ι01Μ ατ^ηϋ άχνάϋίημ$ Αΐ€»β1 ΕΙ«' Μ• Ιβΐ, 43.: 
ψίρηί^ βλρρίιο ιΗχΙΐ• Οβίβηηι 1«^«Ι>βΐιΐΓ οξνη'ρσυ. 

Ργ. 30• ΗβρΙίΑβιϋο 61. Ό Ά Χη αι 9ΐ ς,, %άΙ . τ^ενταμίτ^ 
οΜαταΧηχτω ίχρησατο'. ΚρονΙ^α βαβίΧηος χτΑ. . βα^ί- 
Χηος ΛΜ εαοι 01ιοβΓθΙ>θ8ςο Ββλίιβη 1191 Οί ΑίοΧπς προτιαρ- 
οξνρονσ$ν *ΑχιΧΧηος ααΐ βασιληος. Α7(χρ ^πχΛί ΟΙιοβΓθΙ>ο* 
ιαμι 1183. Ακουαν οΐ ποίηταΐ ποΧΧάηις δ Αίας τον Αία *«* 
6 Αρύας του Αρνα χαΐ ο θόας του θοα, ως παρ* *^?σΜ^' 
*^5Γ άί θοαν τέκεν νίον' ηαί ηαρ 'ΑΧχαΙω* Αιαν γο" 
άριστον, ν. I^ο1>β^]^. ΡαιβΙΙ. 175. ηεδ* '^χΙχΧία, ν. ΗαΛ 
II. Β, 873. Ρίο4..Νβ]ΐι. VII, 27. δϋοΐίοη Αφβη. ^ν, 885, 0. μ' 
ΙΙ»7€. ΗΙιββ• 189. βίβηλνΐ ^ΑχίΧΧεα : ^η% ΆχΜία. 

Ργ. 48. ΕαβΙ&ϋιίαβ Βιοιιγβ. Ρβτ. 308. "ΑΧΧοί ϋ ξρ€(&0-^^ 
ύ9ν ίΊρα$ τούτον *ΑχίΧΧέα παρά Σκύ&αίς βασιΧία των τοηντ^ 
ος ^ράσϋτι τί ν^ς * Ιφιγένειας πεμφ&είιτη^ Ιηέΐ και ίμί»^ 
ίηίδιωηων, εξ οΰ τότκο^ ^ΑχΙΧΧειον. οΐ ϋ %^ο Χίγο^^ζ 
ηΛραφερονσ$ μάρτυρα τον 'ΑΧχαιοψ Χεγοηα* Ά χ. ος ^^9 
Χη. μεδεεις. €οηΓβΧ€Τβ ηοίβ ρΙβΓβΐ: μίδεις «ϋ ΐΜοΐκίρίΒ• • 
μίίημ^, €ίτ. Ιγ. % ^}ηόΜΛ €οάΛ. *Α;^Χλεύς ι ^ηίβο '^ρXX^' 
6ΐΜϊι» 773. γας €θΏ}ίάί. Ώ€ ί«Ι>αΐΑ τ. «ι1 ΙΙ»7«. ΚΙΐ€|Τ. Μ •ΨΙ• 
¥Τ«ΐ€ΐ(βτ. 56 βς^Φ ΙιΐΜ ί«τβ ίηίαοη κοίϋ ; ^Ά ίΐάν Άρ^β^*^ 
μϋοαν^ €ίη Ρίη^Αη ΡαπΙιφ*. (γ. 3. 'Ως γαρ δηηοτ "ΑρίΟτοδάμΑρ ^ι# • ^9^η έπάΜίμι»»^ 

Σηάατψ λογον 
ίίπην Χρηματ άνη^9 β^ΐ^^Ζ^ος δ ονίύς ηίλιτ Ιϋλος 

• ■' • ονδί' γίμ9θς. •' ^ •• ^ . •• 42, 

Πίτρας χαΐ πολιάς ϋ'αXάαύ^κ^ τήοβΟΨ '- 

^ & λΐ9ΐάδΦίρ Μ - χαίψοατα ■ φρίνας α &άΧασαία ΤαηάςΦ 

\ •45• \ « *Ελ δί ποτηριωρ ηΰ^ ν£ο$ς Μννομίνη ηαρίαδφ^ Η Ι> Ί |ΙΙ ι II \ V Ργ. 41« ^8€ΐιοΙΙ• ΡιοιΙ. ΙιΙΙιη• II, 17. Χρίίματα, χ^ηματ 
ανηρ: τοϋτο άι^αγράφίζα* μΐψ ύς τας παροιμίας νπ Μωρ, 
ίίΐοφ&ίγμα δί Ιατιν '^ίρίατοδημου, χα&άηιρ φησι Χρύαιπη^^ 
{ρ τ» πίρΐ ηαροιμιώ^* τοντοψ ϋ τον '^ρίοτόδημΟρ ϊΐΐρδαρος 
^ν οι) χΐ^σ&ρ ίξ ονόματος, ώς δηλον οντος Ης Ισχΐν 6 το£το 
ίαιην, μοροτ ϋ Μημαώσατο ,Ίψβ ηαχρίδα, Ιηι *^ργΐβΐθς* 
^Ιχαιο^ α κα2 το ορομα ηβά τηρ ηαχριία τΙ^ηίΤίρ, φϋη 
^^ί^ς, αλλά Σηαοτηρ' *^ίΙς γαρ κτλ. 8€ΐιο1ί« φίίί^Ιρ *^|»#τ 
(ηοίημορ ίρ £η. λογορ ου» άηάλαμρορ: *Αρ. ψαέιρ ονα βον» 

^ 2ίτ. Χ. ΒΙοβ«Μ§ ΐΑβη. Ι * 31. ΟοηΓοηη•νί« ϋ^ψ^ΙίΙ^: 237. 
Μφΐηιη €ϋ, αϊ ίη 7. €Γγ• ΖβηοΚ>• .VI, 43. ΑιΙ^^υοΐ δ€ΐιοΙί«: 
Στια^ι,άΓηρ δί *Αριστ6δημον ίν τοΤς ίπτά σοφοΊς αραγράφ€•^ 
το» Ανίρωρ δ *£φεσιός. βατίρβί ψαισ\ Ιι. «, φασί, «ι ^ίπηρ, 
Κά ΐ€Βΐ6ΐιιί«ιιι οΓγ. Η€8ίοα. Ορρ. 686. 

Ργ. 41 ΑΐΙι^η. III, 85, Ρ. £^αΧΧΙας ο ΜιτυληραΤος Ιν τ μ 
^<ρι της ηαρ* ^ΑλχαΙψ λέπάδος παρά τω *^ίX%αι1^ 
ψί^ιν ύροΛ φδήρ ης η Λρχή* Πίτρας %τλ. ης ίπΐ τΑπ 
Ί^γρίψ^ξΗ' ^Ε* Χ. χαύροις φρ. 6 ο Άριστοφάρης γράφπ 
^»^1 τον Χίπας %ίλυς ηαΐ φηοίΡ ονχ ίυ Αι^αΙαύχορ ίηδ^ξά- 
1^*99 Χίγορ τ^ς λίπάδας* τα παιδάρια δέ ηρί% ορ ίίς τδ 
^^\μι Χαβωσ^ρ, ιιύλ§ΐρ ίρ τανταις ηαΐ παΐζαν, 8ί€ νΐ ροβιιΙ 
νοίΜίι Β€Γβ1ϋα• 228. ΜβΙηιηι νΜβίυΓ ςυοιΐ ίτ. 41. 

,Ργ. α ΑΙΙΜ. XI, 4βΟ, Ό. "ΑΧηαίος' "Β» δι ποτ. 
^^ρης όίρρομιρη παρίσδων» πώ, νίοις Β^Γ^Μα• 228; 
^^ ^ ΑμΙΙ•μιΙνι• ΐΗ6οϋ Ει. Μ. 6Θ8, 61. Β« 0»ομβ« ν. ίι;. 
73. ηΜ^ ■οΐΜ»•7ΐΙ«5«Βΐ• Μβη ΒβΓϋ^ϋοβ ΡΓΒβΓ. Απμγ. IX. βί€ 
«Ηίιαΐ; _ *£^ ^^ πο9ηρίωρ \ Πω, ντίς (βκ:) Α^ρρομέρη π. 
8€ί(ΙΙ«ΠΜ ΐη, *£μ η. ϋ πι^ρ\ ^οα ΑϋΡΡΟμίρ*^ ηαρί \ σδωρ.. 180 ΑίΜή ΜϋτίΜΜίφΙ ΚαηΜϋ*. 

4*. 

' νΐ. *Εοωτ$χα. 

€ίΰ6το Τ«ΜΚ!. Οίβρρ. IV, 53, 71. Ρβτα$ νίτ 
«Μ «Μ ινροΜάα ύο^ηίΐΜ» ^ φιαβ άβ ^ηνβηΜΛ αηιοη 
ΛΟ-ϋηί Α1ο«βαβ? ΰϋτ. 8«Ιιο11. Ρίηά. Ιβύιιη. II, 1. ι ι 

*ΙσηΙοχ αγνά μύΧιχόμαΖί ΣατιφοΙ^' 
ΰ'Άω τι Κ^ίπηρ, αΐλά μ^ ήώΧνιι αιδώς. 

4β. 

■ 47.••^ '■ 

Ολό£, ω φΙλί 9ΐαϊ, χαϊ αΚα&εα. ■ϊ** ΪΓ. 44. Τζβ4ί€β I^7«)ριι^. 215. Οί 9αη»^ίιηΒς τα τρδ 1ο- 

Αβκΐιγίί• ΑθκΙι^Ιοι βΐιβρίΐΜ Αίοβιιι» Αη(« οοαίοβ ΙΐΑΐΜΐίΐ• 

- νΐ *Ε ρ ωχ IX α. Ψτ. 46.^ ΗβρίΛββΙιο •». '.Λχα&οΐ' *»»- 
δίχασύλλαβορ , οΤορ' 'ΙοηΧοχ κτλ. δοηρβΙ Ιύττλοχ , ν. Εχχ. 
ΟγΗι. VII, 45., βί /ΐ4ίλλ*;|^ό|Μί*ί* ρΓο ναΐβ- Μ*«λ. ^ιιII| Ηβποίοηο ΕΙ. 
Β. Μ. 812.: μ^λιχόμ^ίίί εο^βχ Ρ&)Εΐίιιυ§. 0• Γοη&« ν. Ηβποβοο• 
Ι. €. •42. Ι>οΙ>β€ΐί. δορίι. Α], 232. Ηββ^οΙι. μΒίλιχομιιδης' ήραν- 
ΙΒίως, ηδύγ£λως. ϋηάβ ΒΙοη&βΜιιι^ (Μέλιχόμίίόα. % ίίχβ- 
άβΓβ 10891 αι» ΒβΓβΙιΙο 225. βχ Απβίοΐβΐβ ΚΙιβΙ. 1, 9, 2•. Τα »- 
σχρα αισχύροντΜ κα2 λή'οιτίς χαϊ πο*«Λτίς «α2 μύΧαηΐς, 
ωίτπξρ χαί Σαπφώ π€ηοΙηηΗ^^2. ίτ. 2<Ι.> ^αιόηρς τον * Αρ- 
χαίου* θίλω ΐίτλ. χωλΰίί α/^ώς ρβτ β:^ϊββΙιι βίΓβΓ»^^*• 
Ργ. 46. ΗβρΙιβββΙ. 30. Τετράμετρα ϋ, οΤοΡ τί τοϋ *Α^' 
χαΐου' ^ίξα$ χτΧ, Ηίβ ςιιοςαβ δβρρίιοιιβιιι €οιηρ6ΐΐ8Γί €θφ 
άϊ Ββτ^ίαιιβ 225. οΠ. ΗβπηββίβηΑΰΐίβ ν. 47 §ςς. Μσβνος *-Λ^»ο? 
Λ π($σονς αι^£^£^ατο χώμους Σαηψου^ φόρμίζωρ ί^ροίτ^^ 

γάμορ, . »α 

Ργ. 47. βΛοή. Ρ!**. 3Τ7. Ββ»α•. ΟΙ•^•^ ««2 «λι^^ί*» 
*λ2 των «^ ^ί? τηρ άλη4^€ίαρ λεγορτωρ* ίαη « ψσμ^ύς 
*ΑλχαΙου άρχή' Οίνος «τλ. χαΐ θ^χρηος {Ιό. ΧίΟΧ-^ 
Οτ. ίτ. 44. Ρι^τβκΙ>Ι«ηι ίΜίαη «ϋ, ιτ. Ρνοτγ. Β^άΙ. 951• ' ΛΙ^αα Μιΐ7ΐ6ΐιιΐ6ί Οαηηΐιια. 281 

48. 

Ονχ !γω Μχον ίρ Μοίσαις ίύ^γω. 

49• ^ 

ΚίΙομαί ηνα τον χαςί^ντα Μίνωνη χαΐεασάί^ 
Η χρη συμπόσια^ ίπΰνααν ίμοι γ^γινίΙοΟ'αί^ 

ΕμΙ δ€ίλάν, ίμί ηασαν χαχοτάτων ηίδί^οισαΡΛ 

Μ. Ψτ.4», 8€ΐιο)Ι. Ρίηθ. ΟΙ. Χ, 11 ΆΧίγίύν' όμι^ωμ. ααΐ 
*Α).χ(ι7ος' Ουκ έγώ ίύχον ίν Μονσαις »;.. ηαρά το 

ΒρΓφο230. Ονχ ί/<>^»Ί ^^ -^^• αλ. ^15x01^. ΛΙίΐβΓ βίββίαβ 
ϋίίΙ. ΑβοΙ. 387. ΗοΓΛί. ΟβΓίηιη. Ι, 32» 9. ίίΟ€ηΛίη εί ΜαβοΜ Υεια^ 
ηίϋηΗ€ Θί ίΐα 8€Υηρ€ν Καίπηίίΐηι ΓΜ€ΐΗτη ϋαηαδαΐ^ Εΐ λ,υοαηι ηίοΗβ 
•αί/ι> ηΐί^νοφίε €Ηη€ άεοοτηιη, €Ϊ€«Γο Νβι. ΟβοΓ. 1, 28. ΝαβίηΐΒ 
»« βΓ/ΐ€«/ο ρ^€Η {ίη ^ιηοΐύ ριιειο Γ0<1βχ 01ο§., %λ 94Η€ηΙο ρηεΗ 
1*1 ΒβΓβΙίίιιβ ίη ί,ίΐϋο ρυενο.) Μ^οΙαΙ ΑΙοαεητη. ^ ^,/ ^ο»ίο^^# 

Ργ» 49• ΗβρΗβΡδί. 41, Το ^ίαλιχοί^ ίπος το χάτ^ίίτ^ίίΐ^χβ^ 
τοιούτοι^ ίστι* Κίλομνι. χτλ. . δβρρΗοοί Ιϊοο ρπιβί^Γ Γω 1η|ιΐϊΐ4 
Ν^ιιίϋί Γγ. XXXIII., ςαί συμηοσίαις ίττ ον, ά^^Ίι- (τίόί^ασιι/ μα 
»ηΓ0(!(Ι. ΜΒ 61 Βά, Πογ. Ι. €οάά, Η βΐ Ναηίβιιαβ (υηι 6<!.1ίΙοΓ. 
«ίϊΑο;ια«» 3ΐ4νωναι €οά. Ν&ηιαη. Μίνωα. " "* * 

Ρί. 50. Η6|ΐΙιβ«βΐ. 67. γΙΙ. 128. "Ολα αίν ουρ ξσματα γί^ 
γ^ίέτιΧΛΐ ιονικά, — νλχα/φ ύί τίολλα, ώσπίρ και τοόί* 
^,"* >«λ• Οοιηρ&Γ&η(Ιαιΐι ΗοΓβΐϋ €&Γηιβα III, 12. 

., Ρλ δΐ.^ €Γβιη€Γ. Αώο, Ι, 114, 6. οΐΐ. 179, 3. Του πάω ο 

«ορ<στο5 09(ΐ^Η}.€ρ ^ΐ^^αι ίημον' '^λχαΊος χάχρηται' ^Εη^ 

•^^^^ ΚΜ-αρί^γιΙ π«Ζ«)Μΐι; σ^ν. Εΐ. Μ. 666, 51. "Ο β^ύτίρος 

«ορίθΤο? ίπησν, οίον* ^Ι^π^τον Κνπρογ^ντίας. £ιηβιι<Ι«ν1 
*Αχ. ΟΗιι. Π, 9. 

, Ργ. 52. ΙΙ)ίθ. 413, 23. Ζητίΐται παρά το) Άλχ^Ιφ &ηΙν^ 
*»»'' Τ(ρίρα9 χτλ* πώς 7/ τ^ρένα ίΐρηχβν; χαΐ ίστίν (ααϊμ 

19 262 ΑΙοαβι Μίΐ7ΐβηα6ί €2ΐΓΐη}η&. 

VII. Έξ άδηλων Βίδων. 

•.85. 

Κάί πλίίστοις Ιάνασα λαοίς. 

34. 

Πζώτα μΐρ *Άντανδρος Αελέγων ηόλις. 

35. 

"Η που ονναγ άρδρων αμενην στρότον 
νόμισμ έηιπνενονταΦ 

Πάμηαν δί τυφώς ΙχΠλετο φρίνας» οχΛ άπο του τίρην η γενιχη τιρενος' χαί μετάγείΜ η /»«'/ 
εις εύ^εΐαρ δ τερενος' άπο τούτον ΰ^ηλυχον τεράη χα* ΑίοΙ- 
χΰς' τερενας α. 6, 

VII. 'Βξ άδηλων ειδών. Ργ. 53. Εί. €ΐιΛ 162,31. 
'^ΑχαΓος• ϋ^αΐ χτλ. ΑΙεαβαβ ιΙβάβΓαϊ εΡάνασσε, Ββ«ρ. 6γ. 
Μαχ. II, 416. Εχχ. €π1(. II, 9. 

Ργ. 54. 8ΐΓ»1>ο XIV, (Μ. Την "^ίντανδρορ "ΑλχαΊα 
μϊν χαλεΐ Αελεγων ηολνν' ΤΙ ρώτα %τλ, νίάβ ίη 34. 

Ργ. 55. Ηββ^οΙιίαβ *Εηνπνεύων* επιβλέπων^ ΑΙοΙ^ί^^- 
χα2 *^λχ«Γθί' ηπου συναγανδρωνδασμ'ξΡΘΡ οι^^' 
τον νομκχμενοι ηνεοισα. Νβιιϋ βηβρίείοηβιη 6xρΓ6^■^''^ 
ΟΓβιηβπιβ ΐϋ Μαβ. ΡΙιίΙοΙΙ. ^,^Iιιι)^. Π, 689. ^Ιίπου συνα/^ν «• 
δνςμενεων στρατον Νεμεσις μένει ηνεοισα. Βιι5ίΐΑ( 8€](1)«γο^ 
227. άβ ίηΐ6ξΓίΐαΐ6 ςΐοββ&β Ηβ87€ΐιί&η&6. Ό£(1ί ατρότον ρΓΟ Νβαίί 
στρατον, ν. ΟπαηβΗ Κάώ. Ι, 394, 13. Ιη ίηβΰπρϋοηβ Α^οΐιο 
68ΐ στροταγω. Όβ ίοπηα δυςμενην , άμενην ν. δβρρίι. (γ• 7^* ^' 

Ργ. 56. ΡΙιοϋυΒ ν. Τετύφωμαι' άντι τον εμβεβροηψ»^* 
έξω των φρενών γεγονα. ήτοι αττό τζς βροντής ι? οη^ ^^* 
επϊ τον Τυφώνα %αιαφερομενων σκητηών* η άηο των Τν^^ 
νι%ών %αΧονμένων πνενμάτων , α δη χα! αυτά φ(^^^^^ 
ά&ράως ηαταρφαγεντα* χα! γαρ Ά 1% αϊ ο ς φησί' Π^Ι^^^' 
χτλ. €οά€χε% δε λεγετο: εοπτβχϋ ΒΙοηκΑβΙάΐαβ. Ροκοβοί ^• 
ί' ετνφωσ εχ ό* ε%ετο φρ, Αρα4 ΗατροοπΚ. ι. ν. 1|1>^ ^^ 
ελενετο, εχ δί Α^/^το^ Ββΐϋκβηιβ ίχ σ Λλο ςρρ• €ί'' ^ ^' 
234. ΑΙοΑβί Μίΐ7ΐ6ηβ6ί 
• 87. 

Το Πζγον όγηβαιτο »<β χόρα. 

38. 

ι 

Και τίζ ίη ίσχά&άΐσοβ οϋίΗς: 
Κάί ϋ-έον άμιρίοίς βροτοΐάίν• , 

βο. 

Μ δί χ αμμι Ζίνς, ηλίστ] ν^μα. 

61. 

Νυν δ* ούτος ίπιχρέτη 
^νι]σαζ τον απ ίρας ηνχινον λί&ον. ^ Ργ. 67. ΑροΠοη. θβ Ργοπ. 395, Α. *ΙΙ τ^ος ΑίΛριχν^ τζ 
<^0 5 ομώνυμοι ' — και τταο' ^ίολ^ΰσΐ¥* 'ΑΐΛαΙος ίν ηρώ^ 
ϊ'•'' 7*0 χτλ. Οοάβχ άγησανο. 

ι 

Ργ. 58. €Γ8ηΐ6Γ• Αηη. Ι, 337, 3• Άπο τον οίχώ ή' μηϋχη- 
(βρικΙ Α6οΐ6ΐΐ869)' ΑΊχ / τις χτΑ. \1άβ ΗβρΙιβββΙ. 43. Εχχ. ,Οπιι. 
Η,9• ΑροΠοη• 8γιι1λχ• 92» 15. ΒβΓ^Ιίίηβ χ«< τίς, 

Ργ. 59. ΤγϊοΙια άβ ΜβίΓ. 19. ^β τβτβιΒηβ Ιο^θ€άΐ€ΐ§> α χαί 
ΜχαΥϋα χαλ^Τται, ώς ^ον *ΑλχηΙου νίαταηόρως αντοίς χρ^ί^ 
^ίίμίνον, οΤόρ ίστι τό' Και κτλ. 

„ Ργ• 60. Λροΐΐοη. <1β Ριό». 384, Β• 7νΙ παρ^ ΜοΧίνοΐρ 
^»ι%α της ανρτριξίφς πολλάκις άποβάλλΗ το ν^{ ,^ύφ^ια^^• 
^^ ^* κτλ, Αλκαίος, κάί ίη αλλοαν. μ&ν€$ τί ίηΐ του 
^μμί9' "'Τμμιν αθάνατοι 4^€θί νικάν (άΐ^ανάτοιο €0$ψ^ 
*^9 €0(]βχ). Άλκαϊος τρ/τφ. Υίάβ Η«ηιι«ηη. Οχ€^. €οΐ. 8^ 

Ργ. 61. Εο8ΐ&(1ι• II. 6^, 60. *Αλκα7ος Ιη ηληρ^υς Ίφη 
(ΡΓονίΛιιιιιι κιν^Τν τον αφ* Ι^ρας, ν. 8αΐιί. βΐ Ρνα^ηΛοςη») τό 
«'νι^Φας χ^^ πίκρας πνκίνον ΊΙ^ον, κωμικευσάμίνος 
'Χίί»ος χαι άιαι του ί^ρας ως ίν παρίδω (ηαρψδξί) χράφας 
ν*"^ζ"^• '^*" 045ββ.1397, 20. Αλκαίος ίκ πλήρους• 
^^9 δ* ούτος ίπίκρίκίΐ κ. τον ηΜίρας π. λ.\ Υ^ηηι 
^ΗΒΐϋβτ ηρρ«Ηι ۋΐίίυ8 326. Ι)« ίοηηλ ίπ$κρηΗ τ. ί». η. 

19* 1ΘΙ ΑΙοΜΐ Μιΐχίβη&βι €απηιη&* 

Αίχ «Λ//ς τα ϋ-ίλας, [»; «τ] άχοναιας τά *» ο» &ίΙοΐ{. 

63. 

Το γαρ &η»» ίότψ νμμί Ιαχίιηων Τ^ζΟδ αφ&ίτο¥ » Μ ' ον&ηύΗΦ 

64. 10ρν»ι9'<ς ΤίΡίς οΜ ; ωχ(ανω γας ηέρείτων απο 

β»; 

Νύμψαις, ταϋς /Ιώς ίξ αίγώχω φαασί ητογμίναις. 

66. 

Αϊ γαρ χ αΙΧοϋ-^ ίλ&τΐ9 ο δί ψη 7α]νο&ιν ίμμίναι. Ργ. 62. ΡγοοΙοβ Η•δίοά. Ορρ. 721. '^λχ«Γος• Έι χ ί'- 
,πβίς τ« ^ί'λδίς, άχούσα^ς τά η ον {^ίλϋΐς. €ίΓ. II. 
Γ, 960. ΤβτβΒί. Αβ(Ιγ. V, 4, 17. 5» ιη%Μ ρ€τ^1 φιαϋ υοΐί άίοηπ, 
€α φία€ ηοη νοΙΙ αηάίύί. ΛΥ^Ηβη^βοΙι. ΡΙμΙ. ιΐβ €βρ• βχ Ιβι». 
υΐίΙ. 623. €οΓΓ6Χΐ1 Μ€ίή€ΐ(. Ουαββη Μβη&ηιΐΓ. 44. Οιηίβδο η *^' 
ύΙββΪΜ ϋίβΙ. ΑβοΓ. 368 §<]. 

Ργ. 63. Αροΐΐοη. Ργοιι• 387, Β. ^Τμμ^ ΑιολίΤς' Το γαρ 
χτλ. *^λχαιος πρώτοκ €οθ6χ Ι'οτητι ν. Ι. αη^ντοτ 
^ησ^ι ^€ρας. Ησηοβ €ηίηι ιΙΙε υοΐαηίαίε «/^ογκιμ, φα ναΐΓβ» 
Μ€ΐαίη 9ονΙία βνηί^ /Ιον€6α ΐηϋΟΓνηρΙαΒ, 

Ργ. 64. 8€Ηο11. Απβΐ. Λνν. 1410. Τινίς παρά τά *Αλ%αΙ' 
ον' "Ορρί^ίς χτλ. δβΙιοΙΙ. Ββν. ΤΗοίίιιιορΗ. 162. ^Εν^τοι; 
"Ορψίνΐ παοώίΐϊηται τύ' "Ό. τινξς ^* ωκδανω^ τά ^« 
πτίρά ♦ ^ΓβΙΐβΓΟ Ιοοο /«^ άπο ηίράτωρ. ΙΙΙηο ωχί«»'«? 
γάς η 6 ρ» άπο βί^ΐαβ 774. Ι,οββΙΐΛίαΓ ποιχιλύό^ιροί» ί^»*. 
1\}γ^ ΡΛρ^. Γγ. 7. δβιΗΙ^Γπβ 220. γάς άπο π(ρράχων : ςιι•4ΐ Γβ<Λ€ 
Τ«ρΓθΐΜΙ( <»ί«β«ΙΙ9• €ΙΓ• Γγ. 25. 

Ργ. 6ο. ΗορΙίΑβοΐίο 60. Το άχατάληχτον χαλπταί 2απ(ϊΓ<- 
χορ ίχχαίίίχασίΐλαβον, φ το τρ'ιτορ ολον Σαπφούς γη^ρατίΜ, 
ποίΐά δέ χαϊ ΆλχαΙου ζσματα' Ννμφαις χτί. γαΐ^ο 
τάΐς €( ψοίίί: €οττη\ί ΒΙόηιΓιβΙόΐαβ. Ταη ΗΙ)Γί τεηχμίναις, 
τιτνσμά^αις^ τηνγμέναιςι οοΓΓβχιΙ ββίάίβηι• 222. Αη τέτ !///<• 
Λβοΐίοβ ί.. ^. τ^τ ο γμ. ? 

Ργ• 66. ΙΙ«π>^ι§ηη8 η^ μ»ν. 27, 7. Ό "ΑΙηαΙος ^ ΑΙοββΐ Μίΐγΐβοαβί Οαηηίηα. 

67. 

Μη^ οιΛβας τοΐί πΆας άμμίην ηαςίχα», 

68. 

'ΕΙάφω δι βζομος ίν στηΟ•£σι γύπ φοβερός. 
ΟύΟ£ τι μνράμίτος άλλα το τόημαί 

70. 
71. νο^(¥ ίστιρ οπον άηίφ7]ρατο ?ο ανιο (βο. ίκέΤ&ίρ)* ^ίί γ^α 
χ αΧΧο^^ν έλ&^Ι όέ φο$ηηρο&δρ ί. Οοηβχϋ 8«ΜΙβπιβ 
171: 4)« ίοΐΒΒ φή ν. ΒβΓ€;Ιί. Αιι{Ι€γ. 149• 

Κγ. 67. Λροΐΐοη. Ργοβ. 381. ^ιολϋίς (άμμίωρ)' '^ϋίκ-ΐιΓρς' 
3ίιιδ' ο ρ. το ι σπλεας νμεωρ η. ηΛας Ηνίιιβ. ίμμίίορ 
(€11 ίΓ. 77.) βίβδίαβ 774. 

Ργ. 68. δ€ΐιο1Ι. 8ορΚ». Ο. Κ. 156.^ Φοβ^ράρ φρένα: τι^ιι* 
τΐί^ίφοβορ* ίίαί *^ίλχα7ος' Ά'λάφίο χγλ., άιαΐ γ^ΰ ηέρΐ•^ 
^ο/?ος. φύει, Ιι. β. φύηαι, αΐ Τ1ι«0€Γ. IV, 96. VII, 75. Α€θ-• 
1μ φι;/ω^ £ΐ. Μ. 254, 16. ' αι«βίιΐ5 4« ΒΙ«1 Λ«ο1. »|. ΊίΐίΓιΙ 
$«<ϋβΓα8 φοβ^ρο7ς. 

Γγ. 69. δΛοΙΙ. Ποη. Οίϊ}•δ8. Φ,7Ι. λ'αι ^^λχαΤος* Ού9ί 
ϊ» μ. αλΧα το ρ. (Ευ8ίιι(ΐΒα9 οίλλο το ρ•.), άηι τοΰ• ηροψϋίΟί- 
ίόμίνος, άλλαχοΰ ίηίηρίηωρ το ίαντοΟ ν&ημπ. ίλλ^ ΜβΙ- 
ι1ι»βαβ: αλΚνι 8«ίάΐ6Γΐΐ8, ν« Τ^«ο^θ8(. Ββλί^^ή Ληπ. 143&» αΙ 

^Ργ. 70. €Γ8ηβΓ. Λοη. Ι, 327, 3. Το ορω δεντίροις μίρ ώς 
^9ο9ηΙοΦ^^ άλλα και ηρωτης, ως. δζλοίρ ίχ της ^ιολίδος δια- 
Ιίχτου' ώς γαρ απο του οικώ η μ^οχη (γ, ίη β8.), ουτιο άι^ο 
ιαν ορώ* '^λλ' «νϋ. ΐΛζβ\>9ίηΐ ίφ•ί«9> ν. Β»• ϋήΟ. II, |λ 

„ Ργ. 71. Αη^οιιάοΓ. ΟοβίΓοοΓ. Π, 2& Ταύτης τοι^ ΐίαρπ&ρ 
*ί^Ι^ίθρ οί *Αραάδες. ιααΐ ο * Αρχαίος {^Αλκαίος ΗϋίΒ^λίοδ) 
η^'^' "Α. %τΧ. γί(|β Οηαιίοιη ΗβΓ0<Ι. Ι, 66. _ •^ 2θβ ΑΙοαβί Μίΐ^Ιβηαθί Οαππιπα. 

72. 

δάμνη λαον άμαχανια ανν άδδλψέη• 

75. 

^Ηρ €Γί, ^ίνννομίνη^ τω Ρυρραδηω 
χαρμάνα λαμηρά χίοντ ίν ΜνρσΛιμο; 

74. 

Κέΐσ&αι νπίρ χίψαλας μίγας 
ωρ$ος Σ^τιύλω λί&ος. 

73. 

^Εχ μδ λααας αλιέων• . Ργ• 72. 8ΐοΙ>&6α8 ΡΙογιΙ. ΧΟΥΙ , 17. ρίβΐιηχι ροιΙ ίτ<ΐ"'« 
Υαίβο ά. π. %α%ον ^ ασχετον, α βης. άργύλίορ Ιβ§β 1πΙ>ο« 
85ΐΐΛΐ)ίβ, δημ^η βίββίοβ 763: νϋ1§ο δάμνησί^: ΒβΓ^ΙίΙαβ α ^ί^;" 
(8ί€ €θά«χ) δάμρης. Οίη θ• ββηίβηΐία &<1 ΤΗβοςη. 384. 

Έν. 73. Η^ΙίλββΙιο 90. ΙΤο ^^«ω^«ολο/*χόι» %ο^ονμ(ΡΌ9, 
ρ ίστίρ / * - --^ --.^- "^— —> .'^.-λ-- -« 

;^ οδ «^ 

ρχή' "Ηρ - , . , 

(V. ίΓ. 43.) ϊ«? η;(>^άχχω. 2. κίατ* *ν μνρσιρηφ νβΐβ©: Μ^'Ρ 
σ/ι^φ Ρ1• €Β, μυρσίννω Ό. €ογγ6χι( ββί^Ιβηιβ 222 βςς. ['^99^' 
δηος 681 Αϋαβ 'Τρφάδον, ςσβηι ςιιίάθΐη 6πιιηηΐ8ΐίοι ί6Γβ '^^^; 
^«01^ (Τ1ιβθ£;ηΦ8(ιΐ8 Οηηβη 23, 22. βχρΗο&Ι ηρογονιος {ύ^) ^ι 
'αδοξος, ▼. I^οι>β^I^. Ραπιΐΐ. 77.) Ύ^Ι^Τρφαψ νοοβηΐ, €Γγ. ΝβοΛ•» 
δβρρίι. ρ. 25. Ββ ιί^ιί^' ν. Α1βιι»ιιΐ8 Γγ. 44. 2. ταρμίρα, βΓ»β• 
ηΐ€η{α. Μνρσιληω, Ιι. β. ι/ι α€ά%1ηι$ Μ^τβχΗ (ν. Γγ. 12.). ΑΙ»*"* 
]ιθ€ οπηβη αΑ 80€ίβΙβηι Οΐβοηβοβαι ηί8ΐ88€ νίιΙβίυΓ «Χ8α1• Αη<^γ 
'^λχαιος* ΛΓίΓσ^α* τϊβρ χ^φαΛας μέγας ωα$ (««"^ €θάβχ νΓαΙΐ8ΐ. 1λ€ηη«ιι ςοΑίΙαοΓ ΗΐβΓΑΓυπι) σ^μΙδα^Ιί^^ 

ηύΧω Χΐ&ος: θ8Μΐηιιβ Μαβ. ΚΙιβη. 1833, 66. 3<«σ^«* υΛ^ξ '^' 
φβΑα; χτλ. ΑΒίοηΙη. Ι.Ιί)€ΓΛΐ. 36. Τ'άιταλοΐ', «ττ^ί τοι» ο?«ο»| 
ίφ«ι;σ«το, χατ«/?«λ« χα2 ίιη^ώρ6$ αντω νπίρ χ^φαΧη^ ^° 
ΪΙΐίνΧον• ί 

Ργ. ίβ. ΗβρίΜΜί. Μ. Παρά ΆΧχαΙο^' Έημ «'*«»«« 

ά• Οοιηχϋ Β^■ιI«^Μ. ΔΙοα«ί Μίΐγίβηαβί Ό&Γοάαέ. &β7 

76. 

ι 

Κονδίν ίχ δίνος γένοιτο* - 

77. 

(/ίτιης «αλα* 

νμμεων τδ χαϊ άμμίίον. 

• * 

'ΕπΙ γαρ [το] ηαρος υνίαρον ίχρίΐται. 

79. 

ΚάαιαΧιύίΐ* νίαααοιν. 

«Ο. ΠοΛιν ά υς τιαρορίρΗ• ¥τ. 7β. £«. Μ. 639, 31. ^ντοΰ του ονόΐις το ούδίη^ον 
^Ιψ χίορίς της ο ν παρα^ία^ως ^χομ€Ρ παρά τφ *ΑΧ%αί€^ 
Ιψ τω ίράτω' Κα Ι χ ούόέρ χτΑ. €Ιιο6ΓοΙ>ο8οα9 ΒβΙιίΕβΓ. 
Λοι. 136λ ^ίν ΙσοδυναμΗ τφ τι. Αυθ&ουΐνιιι ρο^ΐαη, ^αϊ νβΐ 
£§ιιπΐ6 άπο χοννου ηίαιίυιη €οηΰ6ΜβπΙ, ν«1 ορροη(Ιοιιί• ΐΪ€6ΐιΐϊ« 
υβοδ 8ΐ(, τ• Ι.ο6€εΙ& Ρ&γ&ΙΙ. 79. €1Κ 86. 8β<1 βααΙ ςυί &1> Αΐ€Αβο 
%ύ Άονδίρ ονδα^ος γίν» ρΓοΓεβίαοι οριαβηίαΓ• 

^ΡΓ. 77. ΑροΠοη. Ργοπ. 382, Β. ΑΙοΐΒΐς νμμεωρ' ^ΑΙ- 
««Γοί' Οϊτ^ν^ς χτλ. 8αϊ\)^\}ΛίοτΊσ&λοί. 

Ργ. 78. ΗβΓθθί&ηα8 τηρΐ μον, 95, 33. Τα ΒΪς ρος λήγοντα 

ούόίτεοα δισύλλαβα, η ΐχοι προ τέλους το α, συνίσταλιιένον 

^ανίίας αυτό ^χ^^β Η μη χατα οιάλ^χτον ιιη, ωστγξο το παρος 

{^οά2x πάρνοζ , Ιβ^. πάρος)' (πι γ. τ. παρ ο ς ονααρίρ 

*ί(ν(7τα&, 'Αλχαιος φησί. €οπΓ6χί( 8βΙ<)Ι«Γυβ Μ7•, €ίΓ. 
6ίββ. ^β ΌϊβΪ. Αβοΐ. 360. δβηϋ ιηοΐ€8ΐϊα8 ςυβΓβΒαΙυΓ ροβία. 

Ρη 79. ΟΓβπιβή Αηη. Ι, 298, 17. Αίολίΐς ν{ασσ$ (οοπί^β 

νάυθσσ^: ίη Εΐ. Μ. 606, 23. ββΙ νάδοσι: οΓγ. Εχχ. €τΗί. II, 9.)* 

^ίηιπλΈυσί&ν νάίσσιν^ δεπρβί χάπίπλίύέΐρ, ηί Αβοΐ€β 

^€βΐΜΜΐ( χεν(*Ρ, ρ^ΗΡ. ΗοηΙίΑΠΑ Ι, 3, 9. ΙΙΗ ^β&1ι^ ΰί α€9 
^ηρΐίζ €ίν€α ρ€€ίΗε βναί^ φ*ί (ναρϋίνη ίνηεί Οοιηηιίβα ρβία^ τα- 
ί€η ΡτίψΛΜί 8<|ς. δβΓνίαβ Ρ&Ι)ΓΪ€ϋ βχ ΑΙαιβο βαιηρϋι ΐ68ΐΑΐατ. 

ΡοΠββββ €0 Γ6ί6Γ6ΐ>«Ιΐ1υΓ νβΓ&Α ίΙ1&. 

Ργ. 80. ΑοοΜοΙ. XV, 8$. Πάλιν ά υς η. ίπΐ των πάρα- 
^^νούηίορ τιρα ππίίρ αχοντα α ου βούλίται, ΆλχαΙον 'η 2ββ. Αίο&βί Μί^Ιβιι«9ί €ί(Γηιίιι«:' 

^Ελ του ψέφονς τοξίναν, 

82. 

*£5 οννχος τον λίαντα* 

85. 

Ό Κρης τα» ϋτύΜίαοοβ» 

83. 

ι 

ΚοΧπω α ίδίξαντ άγψαΐ Χάριτες Κ(^ρψ• ροψία. ΟΓο Οιοβοηίβη. νίΠ, 64. δίιηρΗεία• ίη Αή§ίΜ, & 
βίο ΓοΙ. 35;^ Β. Α\ά. *Επξι ίίέ πάΧιρ νς ίγρυξί κατά τον 
λγόον *^λ9ία7ον, πάλιν άνάγπη ΙπΙ τ^¥ γρα/ψα^ίχορ Τΐαροιμια. 

€&«1ο Γο 
μ€Χ(ρό{ 
%ονγον προανψαι^ 

Ργ. 81. ΑΓίβΐΙθββ II, 114. ΙβΙ)Ι>. (155. ΟΜογΓ.) ΊΕ* »ί χρι; 
ί^αΐ &ΙΧον ηαραβοωη^ς φητοριχήρ -ή^ι^γουαι , μζίλορ Λ* τοι#9- 
γύζθΡΤί^^ ίχ ΤΟ0 ^όφον (Ε σχότον) τοξίνορτ^ς χαίί 
^^««Γον χτλ. €οΓΓ«χί( ΐ4θΙ>.6οΐ£ίιΐ8 βορίι. Αί80. ρ. 463. 

^ Ργ•8Χ ΡΙαίΕΓοΙι. Μοπιΐΐ, II, 410, Ο, Κατ '^λχαΤον ίξ 

^^:1^^ ^* τρέφοντας- ΟΓγ. βορΠΓοη. ΒβαίθίΓ. άβ ΕΙοϋ. 136. *« 
τον οννχος γαρ τον λέοντα ίγραχ^ΐΒν. 

Ργ. 83. ΖβηοΙ)ία8 V, 30. *0 Κρ. την ^^, ίηΐ των ιν οΐς 
^^φίρονσΛ ταΰτα ψ^ν/πν προςποιονμένων , ίηέΐ ναντιχιαταιοί 
οΐ Κξ^^τ^ς ί/ξνορτο, Μιμνηται ταύτης *^λ%^ιος, 

Ργ. 84^ ΖβηοΙ)ίιΐ8 Π, 18. ^4Τζ ΣχυρΙαι Χρύσιππος ^»;- 
αΐν ίπΐ^τώντάς ίύ^ργίσίας^ άνατρίτϊόντων τ(τάχ&α$ τ^ν παρο(' 
μίαν, ίππόη ηολλάχίς τα αγγδΐα αρατριτϊΗ η αΐξ. '^^λλοι ^< 
ψασιν Ιπι τών όνηα^ιφόρων λί'γισ&αί, Λ« »ο πολύ γάλα ψί- 
ρην τ ας 2ίχνρίας αίγας, Μψνητϋίί Πίνδαρος (ίκ 73.) »«* 
^λ)ί€(ίος, 

Ργ. 8$. Η«ρλ&€«έ• 69. '^ίλημαΐχον (€Ν άλχαιχόνι V $^ 
ΐ)πι<ίςπρΐο *) ΐ(αΑ£7τα« δωδ^χασνλλξ^βον , οϊον' Κυλη^ Ι^^^' δβρρίιοιιίβ Μίΐ^ΙβηαβίΙθ Οακοΐη•. 289 ΨΟΙ. βιφρίιοιιΐβ 1!Ι1Ι)τΐ6Μα6ΐΐβ 

«απιιΐηα. 

ΟΙτηρ. ηιι, χ 

δϋΙΑίΐβ : Σαηψώ , Σίμωτκίς* οί 81 Συνομινον 
{βμψοΌ ϋοΑΑ. Βν: Ενμηλον Τοηρίϋβ)• οΐ δέΊΐέρί-- 
γύου {Ενρν^'ίον \6ΐ *£ριγ• ΗβαιβΙβΓίιαβΐιιβ)* οΐ δέ '£χ- 
(τίτοίΤ ΟΑ ^έ Σημον (ϋοντί^ηϊ ^Σψου νοί Σίμον)* ο2 9ί 

Κάμωνος' οΐϋ * ΕτάρχαχΤ οί δί Σχαμανδρωνυμον {^Ά^τίϊά. 
11^ 155•]^* μήτρος δί ΙΟ,ίίδοζ, Αραβία ^ ίί> ^Ερπίουψ 
ίΐν^ι/ γίγονυΐα χ<ηά την μβ' * Ολυμπιάδα ρ ίΐη χαΐ *^λ- 
χαΐο^ ην χαϊ Στησίχορος χ<Λ ΠιττΰΟίος, ^Ηααν δέ αντίί 
χάί αδύ^οΙ τρ^Ις, Αάριχος (ΑΐΙΐ6α• Χ^ 424 ^ Ρ•)) 
Χαραξος (Αΐΐιβη. XIII, ^96 , Β.), Εύρνγως. *Εγ€^ 
μηϋτ^ δι άνδρΐ Κ^ρχν?^<χ, π?.ουσιωτο:τφ , ορμωμίνω απο 
"Άνδρου* " και &υγατίρα έποιησατο ί^ αν του ^ ίι Κλιις 
ίνομα^Ο-η; ΈταΙραι δ^ αυτής χα\ φίλαι γ^γόνααι τρέΐς, 
^ΑχϋΊς^ Τίλεσίππα, Μέγαρα, προς ας και διαβολιών ϊαχ^ν 
αίσχραςι χρΛΙας. Μα&ητριαι δέ αυτής */4ναγόρα Μιλη^ 
οία, Γογγνλα Κολοφώνια, Ευνίίχα Σαλαμιγία. "Εγραιψδ 
α μίλων λυριχών βιβλία &\ ΚαΙ πρώτη πληχτρον ΐυ-^ 
^^• ^Εγραψε δί χαι ^Επιγράμματα χαϊ *ΕλίγιΙα χαϊ 
ιάμβους χαι μονωδίας• ΑοΓβυβ: Σαπφώ, Α^σβια ί^ 
Μιτυληνης^ ψάλτρια» Αΰτη δί βρωτα Φάαη^ος τον 
Μιτνληναίου ϊχ του Αινχάτου χατιποντωσεν ίαντψ* 'Τιλ 
νΐ^ 3ί χαι ταύτ•ης^ ιιναι* λυριχην άνίγραχραν ποιηοιν^ 


δβρρίισηίβ Μϋ3'^^η&6&β €Αηηίη8. 1η Ηίβ δαρρΗοοίβ ιβ. 
Ιίπ^ϋ» ηυ8ΐν?νη Αιτί ροΐΡδί €ΐη8€ΐι1αηύί& ροβΐ Νευίί ευΓ&9 (*1&1>οΓα- 
ϊοηι Ι^οΐΒΪπββ «ΓΟίΐΜίδΜίηΐ : Λνβΐΰΐ^βηΐί» ίη ^ιιIι^ι^^ Αη^ιβΙΚ 1838^ 
Ι) 4. ρ. 389 8<ϊ4|., 8ρ<Μΐδ^Πυ8 ίη 5^^^ΗοI)^^ 15ι1>1. Οηΐ. 182$, 70, 
Ρ•δδ4 8ςς., 'βρΝΙ^Γυβ Μυ^. ΗΙιοη. 1$29, 154 «<|ς., <ιί*ΐΑίΝβ 
ΗβΙΙ. ΑΙΙι;. Ι.Ζ. Εγ& ΒΙ. 1832, 97. ρ. 775 βςΐ]., Ββτ^ΙίΙυβ Μΐι«. 
^^11.. ΙΒ35 , 209 &ψΐ. , 6 ο ύ. Η 6 Γΐη 3 η η υ 5 ίιι Οριιβεε. VI, 102 84|<|. 

^^«Γ«: νΐ <*βΙ ΐλΒί <1β ΒΙ^ΙΓΟ VΑ1^)<* ι)ιιΙ)ίΐ6<υΓ. Ι'Γβ^ροϋΐιίηιιι^ <|ιια« 
Α<1 β0Λη:ζί ||«Γ4ίΐΜί»Μ νβΐ ςβΠαιη «ι ν^Ι ρΓθΙ)αΙΐ|1ο (ΐί* 1—43. 290 &ιρρ1ιοηί5 Μίΐ^Ι^ηα^^αβ ΟαΓΐηΐηΑ. 

Ι• *Ερωτ ικά. 

1. 

Ποικιλ6θ•ρον , α&άνατ '^ίφροδίτα^ 
ηάί ^ώς^ δολοηλόκε^ΜίΤαομαί <?;, 
μη μ αοοααι μ7]δ^ ονιαιαι δάμνα, 
. πατνια^ &νμον. 
^^Αλλα τνίΰ* €λ&\ €ίΐ ηοτη χατίρωτα 
τ ας ίμας ανδως αΐοισα πηλνι Ο&ηηβη Ι. ϋιοη^βίαβ Οοηιρ. ν€Γΐ>1>. 173 βα(|. Κβΐί. *Εμύηοί•- 
ων μέρ ουν ίγωγί μάλαηα νομίζω τουτ»νΙ τον χαριχχτηρα (γογ 
γΐαφυρον) ακδξ^ρνάσασϋ^Μ ΉσΙοδον' μελοποιών δέ ^«πφ« 
χαί μειά ταύτην Ανακρέοντα τ ε χαΐ Σιμωνίδψ^, •— ίψ^ 
μα$ δ' άηο της μελοποίοΰ' Ποικ^λό&ρον χτλ. Ταντη^ 
της λίξ^ως η δύίήδία και η χάρις Ιν τξ άυνίΐι^ί^ χαΐ λειότΤίΐι 
γίγονε των αρμονιών^ χτλ. 1. ΟυίίΙ&ιη €θά<Ι. ηοι,%ιΧοφθθ9, 
ποικιΧοψρωνι ίΠαιΙ 6β( ίη οοά. Ναοίβηο (*Εκ των της ^απφον;) 
ηρηά Μίη§;&Γ€ΐ1ηιη 498, Ιιοο ϊη ΟβπηδίΑάίηο Οίοηγβϋ ίη ΑΛΙ. ΡΙιϊ• 

]ο11• ΜοπΑΟ. 1820, III, 444• (ηοΐβνί ^)ι ηοΐΜίλο&ρον ρΓΑβΙ^ΠιΌ!- 
%9ΛΛ βχβιηρία Οίοη^βϋ βΐ ΗβρΗαββΙ. 78. €0(]€Χ (τυ6ΐΓβΓΐ>3Γ(&ηιΐ8 ηβιι^ 
(ηοΐβνί Γ)^ Κ6ΐΐ(ϋββΓ3ηιΐ3, &1ϋ. Μ^βΙοΙίβΓαβ ροΙεΙίΓβ €οπ]ί<:ί( Γβ- 
8ρ6χίβ«β ροβίπαιη &^ ββΙίΑπι Βε&β ίη Ιύΐηρίο Μίΐ7ΐ6ΐι«βο ΑΓίί&^ίοββ 
ν&ΐΊ6§α18ΐη: €»!(& Οβ& 68( ίη Σ65ΐ)0 ίηβαΐΑ ηοηιϊηβ Χρναης, 
8ΰ!ιο11. II. Γ*, 64. 3. ορίαισι Βίοπιβ^ΐάΐαβ : ναΐ^ο άι^ίακτ*- 

ΤυΓπβΜ ΗβρΙιαββίίο μη μΒ ασα^^ άμηδοκιαισιν. Οίτ. Αίοβί 
ίη 67. 5. Οίοηγβϋ €οάά. τνδ' , τύ δ' (Γ), τΰ δίλφί ηόχΛ 
τ ίρωϊα Αι τνδ' €απι δ^Ι^ΟΓβΐο εΐιηβ]63α8 ίη ΑηβΙορΙι. Α€ΐι. 
891. Αραά ΗβρΗ&ββίίοηβηι 1ί5η τυΐδ\ τνίδ: ν. βίββίαη <1β ΌαΙ 
Αβοΐ. 265. ΡΓΐ8€!&ηυ9 Ι, 555. Ραΐβΰΐι. (36^ ΚτβΙιΙ.) Αρνά Μ(^ 
^ηοφί€ ν ί 8α€ρβ ραίϋαν (α( υ ήβη 8γ1Ι&1>&πΓ 6ίβείΑ() «Ι αηήϋί^ ^^ 
1%ΐ€τα6 %η ψηβίτο^ νίβσρρΗο: Άλλα τυίβ* ίλϋ-^ χτί. Ιι. β. τφί^^ 
δδΰρο. Ηββγοίιπιβ 6χρ]ίε&( ίντανϋ^α. Αιολείς,• Οίη 8Λο1*• 
II• 3 9, 398. κατίρωτα, θβ ΓοπηΑ ΑροΙΙοηίΐιβ (Ιβ Αθν. 604/^- 
Η68^€^ία8 Κατ έ ρότα* {€οττϊ^ηία κάτίρυτα \^\ ωτα) αα* Ά- 
λοτέ: βΙηιίΙίΐβΓ δορίι. Ο. Κ. 164.^ «? ηοτί χαΐ ηροτέρας οχα^ 
ύπερο ρννμένας ηόλει, 'ΐΐννσατ εχτοηίαν φλόγα πηματος,^ ^' 
Οετε και νυν» 6. αύδώς νβΙ αίδύ^ς ρβΓβ 1ίΙ>Γοπ]ηι, Βΐίί ανίαςι 
ίΙΙαά δΑρρΚιο βοηΙ §Γ&ΐϊα ρηβίυΗβββ νίϋβΙοΓ , ν. £χχ. €τί1ί. Η, ^ 
«ι Αίαιβί Γγ. 13. ηηλυ^ Β^τςί^ΐαβ 209: 1ίΙ>ή ά(\)ΐς, άιιοΧ\ *■ 
άνΐοις* άτιολυ, Α άΐοις αηόλυ χ πηλνί 681 ί. φ τηλοσε, ν. ΤΛ^' 
βηοδί. ΒβΜίοτί Αηη. ΙΙΐ/ΐ4^ (Οτβαύβτ. Π, 160, 7.) ΤαΑΐο^Λ- 
κώς δίά κά&αροΰ τον ι έκφερόμενα βαρύνεται, και Αμκ ^ον ^ 5«ρρ1ιοηΐ3 ΜιΙγΙ^ιΐΜαβ Ο&ρΐηιιια. ΜΙ 

€χ).ν{ς9 πατρός δί δόμον λιηοϊαα 

χρυσιον 7ΐΧ&(ς 
αρμ νποζίύξαιαα* χηλοί δέ α αγον 

ωχΗς στρονΟ'ΟΪ τττίρνγας μέλαινας *• 

ηνχνα δινηντίς πτίο απ ώρανω αΐ&ί* 

ρος δίά μίααω. * 

Αίχρα δ* ίξίχοντο' τν δ\ ω μαχαίρι^ 
μίΐδισσαισ* αΟανάτω προςωπω, 
ί^ρ/, οΓΓ* δηιτέ πίπονΟ-α κωττι 15 γ^ίψΗ την Χ^ιγουσορ^ 3<«< '^η» ηαραλη/ύυσαρ δ$ά τον ν, μλΙ 
τίίτίΐχην σχίσ^ν δηλοί,, αΐον ηηλύίι', άλύϊ (οΛλνϊ), ατ^ρύι'. 
ΡΓί8€Ηΐηυ9 1• €. 8ίηιαί(€Τ ηηλνι άι^^ΙΜιηΛ ιηυ^Μΐπτ αρ^ά «ο«- 
ά(ΐη^ φΐΗ¥η νϊ ηοη €$1 ά%ρΜ%οη(μί9• ΑροΙΙοηΙα• Ργοο. 9ϊ^^ Β• 
τ^Ιν οοιοηβιηοΓ&Ι• 8ίιηΠί(6Γ ιβ ρΓβ€8(ιοηί5α8 ιιΙΗ , ιι( ΛβίοΙιγΙιιβ 
Εβιη. 289. "ϋλ^σι' κλύπ δί χαΐ τιρόσω^ίρ, ώρ ^ίος, €^(βηιη 
ΗβΓΒΐ&ηΒυβ 103. «Λ)*σ« (βοΐΐ. χάτίρωτα 'ηΧ^(ς)' πολλά ί' ίχλυίςι 
βΙπ •ϋί6Γ. 8. χρνοίον Λ^άΐι ΓΑ χρν<ί€(4)9 ^ τ^\\<ινΛ χρύο^ν, 
ν. Αΐ€β€ί Γγ. 7, 3. 3. 10. άχια ΒΙοιηββΙάΙαβ : 11βΓ<Νΐ»ησ8 τι^ρΐ 
μο9. 41, 17. ^(*^ άρσίνιχώς λέγεται χαλοί δέ Ισάγοψ 
ωκίΊς στροΌ'&οι. Ηββγοίιίαβ: ωχί^ς στρουΰΌΐ: ταχί7ς, 
άιρ&ίΗς, χονφοί'. ΟίΓ. ΑτίΜορΙι. ΐ43Γ3ί8(Γ. 724. Α(1ι«ιηβαβ Ι^, 
391, Ε. Μηηοτδ χαΐ ή' Σαη(ρώ την ^Αφροδιτήν ίηΐ των 
οτρου^ών φησιν οχδΤσί^α^ χ αϊ γαρ όχη^τιχον το ζωορ χαΐ 
ίίολνγονον. τιτ(ρνγας υηιηιιβ: Η1)π τιτιριγας , τΐερίγας, π<ρ• 
70ί, πΒρΙ γϋς. Νβηιηβ η^ρΐ γοίζ μ^λ. ηνχνά δινηντίς (Η!>γΙ 
^ρητΜς, δίνυντίς ηϊ Γ, δινίνντδς π( Α) ητίρ ' άττ* ωρανώ. 
8<ί(1ΐ6τιΐ8 157. ςηυιη ^αο ]ί()η γην βχ1ιί5β8η(, πονί γ&ν άββί^β- 
Μ«• Ηβπηβηηηβ βρηά δβιίίοπιιη τιτίρνγ ο ξ μίλαινας ηύχρα #4- 
^νΐδς πτερά, €1Ι. 04)788. Β, 151. "Εν€τ έη^δινη^έντί τ^ναΐα- 
σ^ιτ ητερά πολλά. Ροβίβ» Ορπβοο. VI, 106. η%ίρνγας μί- 
Μνας ΙΙνχνά δινηντές περάτων απ αιθέρος δια μεσσω 
(& ηοιη. το μεασον , ηηοά €9ΐ ιηΐτα €α€ΐηνη €ί ί€νταιη ΜψαΙιηιηύ, 
Ν&η ώρανος ηοο νίύβη ^ίχίβββ Αβοΐββ: Η^ΓοιΙίΑΐΗΐηι ηερί μον. 
7, 24. οοιτιιρίυιη €88β. £χ Ηοηιβποο 1ο£θ πίρ βαβρίοβΗβ 8€τϋ>«ι- 
«Ιιιιη ββββ: ςα«ι<ιυ&ιη ίΙ>ί &ν€8 ίρβαβ περιδινονντα^ , 1ι. 1. περ^δι^ 
νοΰσί πτέρυγας, δβά ίοΓί&βββ βίηοβηιπι β8ΐ πτέρ , %\ ωχεες^ ]ιιιι« 
β>8 €αιιι γο€β πτέρυγας, ηΐ ύχύπτεροι. 11« ϋ&η πτερ απ^ 
ώ^ανώ ^ερος δ* αμευς πω νβΐ, η% Γ, δ* ααες πω ζ Α πτερ 
αηωρανά&ερος δια μέσω: Μοπαο. τιτερ * απ ονρανω αι&ερος 
ί*« μέσω. 13. τυ δ* ϋΒΗ: Α τΐ δ\ 15. οττ^ δ* ηννο πεπ. 
Ν^ιιίαβ εηιι 1ΐ1>η8: βιοβη^Ανί! Ηβηη&ηηυβ 106. 15. Νβαιαβ «αι^ 292 δ&ρρίιοηΐβ Μίί^ΙβοΑβββ Οβ^ιηΐηα. 

διμ;τι χάλΐμμ», 
χνττι Ιμω μάλιστα &ϊλα γίψία&η 
μάινόλη ϋνμω, τίνα δηντι αιίβ-ΐΛ 
χαϊ ααγψάίαοαν ψιΐόταια, τΙς σ' & 
!0 ^άπφ άδιχηη^; 

Και γαρ αϊ <ρίνγη, ταχίως ίικξίΐ, π ^* ην το χόίημα €ούΛ. ίη» τι κάΐι^μμ* ηΛ 9ΐ ηιτ , 9*ι\/, 

Γ κ* όττι, β' η»• τί, Λ κώη χα 9ιϋ^ χάλΧημηρ: «Ιϋ ίΐνρο 

νΛ ί*ν(θ χάλημ*, χαίοϊιιΐί ^ο χωιτ* Λκϋ <]« μμ», Ληνη ηκ 

ΗΜΊΒοηηο, ηάλίμμ* βχ ^π4^^^^• )ίΙ>η>πιη: «κ »ό&ίμμ*, φίΐιαμί 

ΑΜίβΒίίίηι ιτϋ>αΐι Ι1βηϋΙί«1β• ΐωοιίι, (Μ]γμ. 1197, «^ Ο'- 

6ί«ΜΜ ύε ΌϊλΙ Λ«οΙ. 210 κι. 17. ^. χω'ΐΐ / έμω: Γ χ' όηι 

*μφ. 19. 19. 30. υΐΐΓΪ νβΙΒΓΗ: τίνα ό' ιυ τι πι{&»μα* («1. 

ΐίν&»μ«ΐ) ααγηνισσαν («Ι. σαγιιιΐίϋαα») ψι}.{/ττ,τά τις (4]ιιϊιΙιμ 

ψύότί/τος α ώ) αοιψο (ο ία Γωυη) ταραδίχη, λ βκ Ι', ύϋ 

αχγηνϊαοα¥: εοΛΑ. Μοα&ο. η Α τίνα ίί' ιιϋτ» {ό' ι;(!μ ΠβΙκΙί- 

£«πυιίι«, Λ' νί>τι Α) ηιφώ {ηίί&ώ Λ) χνϊ αζ^ηνΐααα» φ. τι; 

ω -£Ληΐ(α ϋιιι , νΊαοτϋ 1 ϋχ'ΐς: οΐιϊιηιιη αίικήη βοτίρΜηιι 

αχ Εΐ^ιη. Μ. 185, 41. Οί Αΐοϊ.ίΊς τα της πρώτης αυζυγίας- Αβ 

ϊοΰ ί προφί'ίΐοΐίΟίΐ' , άόΐΛΐήοι• £ί\ρά τ άϋ^χήη {κούνχ Οοτ- 

νίΙΙ. ωφαψ' άό., Ει. 6ιμ1. 331, 39. ϋψαΰ' άδιχίίί). Τυη 

Ψνπψα νίιΙβΙΟΓ ηοηΐηίί δαρρΙιυΒ ύ^οχοριστίχο)! ϋιίΐΜ, 

ηι ίΐ. 71, 3. Ψαπφοϊ βΕΐΜ\αΐ, ϊΙλ νίάκιατ ν«το 

α, 51. Ρ*βρρΗα &μβιΐ8ΓΪ, οΙ'γ. £κχ. Οηιι. |ΐ, 7. £κ 

ιΐΐι. Ρ«1. IX, 190. Ίΐρίννα 2:απφοΰς τύασο» ί» 

νίιΙεΙιΐΓ ΐ'απφοί7ί ββτίίβηιίαιη. 8^^ Σ^ραηηο «( ΖΊί- 

Ιηνώ βί ΜΆιονα, Βανχις «ι Βαυχώ, 8βϊ(Ι1«Γ0 

Ιμιιιτ Αβο1Ϊ£β ροιαΪΗβ άϊϋϊ, Ταια δηυΐΐ Νειιίιι•,- *ετ• 

β« «ϋίϋοϊΐΐίπια νβΓΪβ (βηΐΒΠΐιιΙ. ίίβϊιΙΙεΓαβ 168: "" 

Λ/ντι ΙΙιίϋ:ο> λα'ίς (αβοΙίεβ ρΓο ΟοπβΒίίηιη Ι.ζς «* ν. ^^) 

α/ην *5 σα» φίλοΓβι', ό'ϊίί α' , ω ψάπψ' , άόίχτΐη; ^ά>- 

ηαιπ υϊ* υί 5ααάα — 4]ΐΐ8ΐη βΐίου^ βΐίβπι Υναβη• «ΙίχίΓΒΐ δβρρίια— ■ 

άΜ:αΙ αά αιηϊΐίΙίαΐΛ Ιιιαιη, ^αί ίΐ, 8αιιρ/ιο, ΙαΐΛίΙί ΒβΓχΙιϊπβ: 

Τίνα 9ηυτ , ΐπύ&ω, Μαϊς (ώ αηιίιιυο μ^) άγην ις β. 

ψ.; ΤΙ^ α (^ Σάκφ , άδ.; Οριϊηβ Ηνηηαηηυβ: τίνα 3ψ'ί 

ηΐί^ν» χαΐ ναγηνάΐαααν («ΒβΓ πα^ηρααααιι') ψιίάΐαια, 

ΐιΐΐβΐΐ. ί&ίλω γίνία&αί. Υ», β. ς«α»ι ρίηααΜίοηιη ΐΐ ϊη-ίΐϊαιίη» 

αη)0Γ«ι» ΜίΑ) νΐΐίη» ^ίτί, ΟοΙκΙ βιιίιη 8η|)|>)ιο «ιιιοί) ΒηοΓΪ ίρ^ϊι» 

ηοπ ΓβιροηύηΙιΐΓ. 8ίιηίΙί(«Γ δρΕηβεΜο ^ιιρρίβιίί νν, ϋίΐΜ γι- 

νία&αι νϊ(]βΙ)β(ΒΓ ναΙςβίΑ βοτίρΐυπ τί*α ϋι/ννι πίί&ω χαΐ ο<Γ/η• 

ψινσατ φιλότκια ΓΒΐϊηβΗ ροβΜ. ΟϊββίυΒ Τβ7. νοΙηϊΙ: πΊά ίηΐΊΐ 

τιιΐϋην και ββ/ηΜ^σβί 7'''^ΟΗηα; τις ί' ιί κα* σ' β^•; 

11. φ^^/ΐ] <1βι]ΐ αιη Υοιβίο , *. €Ιιο«Γο6οΜυη £βλΙΐ6π Λακ• β&ρρΗοηίβ Μι(7ΐ€η&6&θ Οατπάη^. 393 

αί δί δώρα μη δίηιτ,, αΧλα δωσα, 
αι δι μη φ^λίί^ ταχίως φι^λάοΗ 

χωίχ ί&ίΙοίσαΤφ 
'ΕΙ&έ μοι χαϊ ννν^ χαλίηαν δΐ λνσορ 
ά μ$ριμναν, οσσα δί μοι. τΛίσσαι 
&νμ6^ ίμίρρα , τίλ^σορ , ϋυ ί' αντ« 

σύμμαχος ίσαο• 

2. 

Φαίρίτάΐμοι χηνος μιος ϋ-ίοϊσιν Μα (Γ) βΐ «Ολα Μ). Ι,οο ΗβπΜη»»•. 2ί. Γ ^ά ν κ«ί 
ί*Λο/ρ: ΑΙάηβ *ωνχ(&ίΙοί: οοόά. Κβ^. 1. €οΙ6. » ωνκ Λ^ί'- 
ί"'ί•' »'»»«• ^η ." *«ί *Λ«ί: ^ χαί 4ΐαί{ χαΐ ύΐλης: ηΑ, 
νι«οη *«« «χ ί^ίλοίί ΟοΓΓβχβηΐΒΐ ΒΙοββ*ΜίΜ «ι Ηβπι••». 
.0,: ΒοΓβΙιηβ «Ι χω.;χ *<^ίλο*σα «,/ ,„„,•,«, ,κ,η ««Ιο, βί^. II. 
Ζ, 16>. Οί /» <ν^ίί» φίλοηϊΜ μιρ,μΐνα*, ου» ΐ»ίλούσ«. Βίη- 
ΐοηί» ΕρΙβΓ. 45. 0«;χ ί'^Λο,κ φιλίας μι, φιΐ^ „' ',•/«} οώ» 

<»».«.«. €ίΓ. ΤΙιβοβη. 773 βς,. ΒβΓβΙιΓα, Αού. 8«κ! β* ΐΊΙίΧ^ 

€«ηηβιι 5. Ι,οοβίηιη 4β δηΜίοιΐ Χ. '// Σα π φ η τα συα- 
Ρ<«»οηα ταιςίρωτικα7ς μανίαις ηα9,]μ«ία ί'χ των ηαοίποαέ^ 
Τ *"' ** Τ''»' «^'ί^*'«? «<5τ'7? /χβΤΓΟΜ λαμβάνη. Που δι 
τη» «?«-,;,. οηΜχνυται; 5τί τά «χρα «,^οΤί- χαί ύ«ρτ«:β- 
Ρ»»» βΗρη χαι ίχλί?αί χαί «5 αΌ,ηΙα συνδηναι,. φαΐΐίτα» 
*ύ.^ Οϋ ^αυμάζας ύς ύη αυτί τήν ιρυχ^ν, τ6 σύμα, ΐάύ 
η»α^ τ>^>'^^ώσσαρ, τας οψπς , χί,ν χρ6α^ , „ά^• ύς ίί- 
ίοψά διοιχομινα ίαί^,ητίι. χ«ί *α& ύπίναηιώσπς αμ« ««}«- 
τ«,.χ«ΜΓ«* άλο3^^4ηίΐ, φρονίΐ ΐΗ^ττοΜηη» 119. άΐ. , «οΛί- 

«'ΐ'ΟΐΙβί. Μββ ίβηηβΒ «ρρββαβΓΗΐ ΡΙαο,χΐ,Μ ΜογβΙΙ. Π, 762, 

*« τ*..- μιίων α^αφίρη τήν ά,ό τ,]^ καρδίας ^ιρμότητ*, 
«ουσβ,ί ίυφηνοΦαωμι'ρη τ6ν ί>ωτ«, χ,αά φιίύξ^ 
Τ/ΐΓ ''. *"*'' '^ί^'Ρ" *^«. ^ί? ίρωμίνης ίή^φα- 

"'^μβαΜο.^ ωχρότητα καΐ ηλάρορ αύτν^ χαΐ Άψ/ον. Α(~ 
ν*ηνη ονκ υηο τον ^α^αίου χων μίλων ίχα'γ», ύς 


294 δ&ιφίιοηίβ Μίΐ7ΐ6ΐια6&6 ΟατωίηΛ 

£μμεΐβ ωνηρ, όστις ίνοηηίος το< 
Ι^Η χαΐ ηλησίον άδν φωρ§ν^ 

σας ύποΟίονΗ 
^χαϊ γάαίσας ΙμίρόίΡ^ το μοι μάν 
ΐίίζρϋαν ίν στηΡ-εσιν ίητοασ^* 
ως ϊδω γάρ σε βρόχε ^ ως με φωνας 

ονδίν €Τ &£4* 

ολία χαμ μίν γλωσσά Ρεαγε, λεπτορ δ' 
ίΛαντίχα χρω ηνρ ντίσδεδρόμαχεν^ Ιβιιι αιπηβη 6χαθί(• ΤηηβΙαΙίΐ ρΐβπιςαβ Οαίαΐΐηβ ϋληηΐικ υ* 
1• ΑροΗοηίυβ Ηβ Ργοπ. ςαί ρ. 83•>9 Α. φαίρεταί μο$ χηρος 
έοος Ό", ε. ώ• βρροβυΐΐ, ΠΙα 366, Α. ΜολεΊς σύρ τη Ε* 
φαΙνεταΙ ΡΌ$ χηνος, βχ&ΐίο Ιοεο νίάβΐιΐΓ Ηβυβιβββ. % <το« 
Εάί(• ρηηοβρβ €( «ΙΙβΓ €0()βχ 8ρ6η£;β1ίί. 3. ΐ,ϊϊ>τϊ άβνφων. σα<^ 
νκ. νβΐ αδυφάνου, σαΐς υπ.: Ιιίοο &1ϋ άδυφώρου σεΰ, άΟύ 

2'ωρααϋΛ σ* , άδύ φωρείσας, φωρεύσας• Ηοο ρηβορ(λνί €οηι 
«ΓΒΜϋΐιηο, αΐ ίη νβΓ^ο οοηιτΒαο^ ν. Ηβηη• 107 βς. δ. 'Ιλ\}ΤΪ 

ηαΐ γεΧάις, %αΙ γελξς δή, Υοββϋ εοάβχ ΡΛπβ. χαΐ γελϋς: 

Νβαίοβ γελαίσα^ς οαηι ΒαΙΙιη. 6γ. Μ&χ. Ι, 503. γελως βαηΐ ςιιι ία^ 
£οί(ίναιη, βοηΐ ςαί &11βηηι ρβηοη&ιη ν«Γΐ)ΐ ρπιβάίοβηΐ• Ιη ^'60^^ 
κηρϋίΓα οβ^ό'η ΟοβιΙβΓίβίηίαηι, φΐοά ροβίΠΑ αιηίο&β ηβαιη €Χ' 
οαάΜ άίοΛί <— Οαΐαΐΐαβ: φή 9€ά€η9 αάΌ€Τ9Η9 ίάεηΐίύ^ιη ί€ 9ρ€€ίαΙ 
€ί ααάβί άιιΐοε Ηά€ηί€τη — : €Ι ςαοά ββηίβηΐίβ βχΐβικίΑΐαΓ υ1(η βίτο- 
ρΐι&ηι» ςαοά ηοηηίβί Ι, 8. οοηιπιίββαιη βΐΐ• Ηίηε V. Ο. ]||υ8. ΒΙιβη• 

1839, 14 •ς. βίο Γ6£η§ί(: £ΙαΙ γελά έ ς ίμεροεν, το μο^ μαψ {ϋ 
υ€Τ0 9 α( δ&ΠαβΙ. Οβίίΐ. 37.) χάρδιορ %τλ. Ί^βμ ναΙ^ο τό μοί εμά» 
ΙββϋπΓ: ΗβΓίη&ηηαβ 108. τό μοΦ τάρ οαηϊΒί^ρΪΛηο. Ροποα γελάΐις, 
Βοη τίά6ΐαΓ βίηοβη 688β, άβ ςαβ ▼. βίββίιιβ <16 ΡίΑΐ•<Αβο]. 312 §(ΐ• 
Ιη ηο8(ΓΑ βεηρίηη, (ΐπλίη βχρΓ68•!(. Ο&ΙαΙΙαβ, ρ€Γ Ζ«α^πι& εχ ▼' 

υπακούει «1ί€ί€8 αίσ&άρεταί. 7. Ιιΐ&ΓΪ ως γάρ σ ϊδω-βρο- 
χεως με φ,, «1ϋ ως γάρ σ είδω: ΒοΙ>οη. ως γ• ιδω σε βρό- 
χεως με φ.: ΒΙαοοΙ. ως έδορ σ , ώς βρογχορ εμοί γάρ ανδας: 
ν•ιι ίβνβΓ β<1 Ι-αοιη. III, 375. ως.Ίδορ σ ως βρόγχος εμοΙ μ^^ 
αύδ&ς ούδερ ετ η%ερ: Νβαίυβ ώστε γάρ σ 7δω, βροχεως μ 
φ. ούδερ ετ 7ηεί: 8€Ϊά\€ΤΏΒ 161• ως γάρ είςΐόω βροχεως ο^, 
ψΰίρας ούδερ ετ ΐχεί. ΥβΓΟίιι νίθίηβ ρα(ο Ηβπη&ηΒΐιιιι 109., ^^ 
ηοπίΜϋη ίΠοΓαηι ως έδορ, ώς εμάρηρ, %α νίάί^ νί ρετϋ. 9 8<ιφ 
ΙηίΐΑΐηΓ Ι<α€Γβ(ίυ8 III, 155. ' δηάοη» ιΐαψιε εί ραίίοτεηι εχήΐ^^ 
ίοΐο €ονροΓ€ εί %η(Ηη^ Ηη^ηανη Όθ€€ΐηφίε α^οτΜ^ €αΙ£$αη οΰπ- 
ία, εοηετε αητΗε^ εηοΜετε ανίπε. 10. ΥηΙ^ο νηοδεδρομεοίεΐβ: 
ΐΓββ €οι1(1. νπεδεδρ. ; Ρβτίβίιια» βΐ δρβηςβίϋ αΙιθγ <]θοά ά€4ίβιν• 
Β€ΐϋ£€Γί Αηη• 928. V ι^ττο Αωριχώτερορ ύηά είρημερη. δλρρΚοηί» ΜιΙτ^βηαβαο Οαπηίηα. 295 

οηπάτισβι 9^ ουδέν ο^μ ^ ίπίρρομ- 

βΑσι ^ αχοναί* 
'ϊχ δί Ρίδρ{ύς χαχχήταί^ τρόμος δί 
ηαβαν αγρέί^ χλωρότερα δ^ ησίας 
ίμμΐ, η&νάχτιν δ' ολίγω ^ηιδίνης Ϊ5 

ψΰάΐβομαι, • • • • 
^ΑΙΧα * ηαν τολματόν Ιηύ ηίίημα, 

3• 

^Αατίρες μίρ '^μφΐ χαλάν αελάναν 
αψ αηοχρύπτο^ι φαεννόν ηδος^ 15. Νβυιηβ ίττιρρόμβεισι, 13. Υοΐ^ο Α'αί ί' ίδρώς χρνχρος 
χί(ΤΜ: Ι'ΛτΙ ε% δε μ, ίδρώς, εχαδε μ ίδρώς, εχαδε μ ίδρώς: 
ύεΜβ ««, χχεεται €ο<1ά. Υβΐ. 3.3.: Ριιπβ. χ, αχχεεται: ΚοΙ>ογ- 
(βΐΐηβ ψυχρός ϊδρως εχχέηαι: δρβηςοίϋ εο4«χ ιηβΗοΓ εχα μ 
Ιίρώς ψυχρός χακχεεται. ^Ι'υχρος ^Ιοδδ&πι 8ίΙ)ΐ νίάβη αίΐ^ρβη- 
δβΙΙυβ, χαχχεετοί οβπσηι €856: δβίάΙβΓπβ 162. ςυιιπι Αβοΐββ ν 
Ιίρως (!ιχ€πηΐ ΙββΙβ δείιοΐ. II. Χ, 2., χάδ δ* ϊδρως ψύχρα 
%ΙΗται το]αί<. Υβι-υοι ηβςαβ 'ίδρως ρποΓβιη οοτήρβΓβ ροΐυΐββθ 
νίίβΐΠΓ €1 ψνχρος νβιβ §1ο88βιη €836 (!ο€€ΐ 0ΓΛΐη€Γί Αηη. 1, 208, 13. 
υΡΟΣ: τοΰτο ηαρ ^ιολενσ^ Ό-ηλνχώς λέγεται,, ιίναδίχεταί 
χλίσιρ άχολουϋ^ον Οηλυ%ν} γενεί' *Αδεμ ίδρώς χ αχό ς 
χίίταί (Ιι, β. Μαχχεεται), ομοίορ τφ ηώς' είτα η γεριχη ίδρώς. 

Ν©ο ΡΙηί&ΓεΙιαβ ψυχρός Ιβ^ίΐ, ςυί Ρβηΐ€(Γ. 907, Β. ίδρωτες 6ξε7ς 
€χ Ιοοί δ&ρρίιίοί ΐ6ηθΓ€ ρο8υ€π(, οΓγ. Εχχ. ΟγϊΙΙ. II, 5 «ςς. Νοβ 
Μ %αδαν ίδρώς, Εχχ. €ήα. XI, 66* χα»^εμ ίδρώς ρ6ηο1ί1&(ί 
800108: Β€Γβ1<ίυ8 ΑοΚ. δοο. Ογ. Ι, 202. ά δε μ ϊδρως χαχχέεται^ 
ηιιρ6Γ ίθ€ΐη Β€Γ^1κίυ8 α δε Ρίδρως. ,Νυηο 8|:Γίρ8ΐ *Εχ δέ τΊδρο)ς. 
χβχν. δίο II. Π, 109. Α'άί δε οί ίδρώς πάντοϋ•ερ εχ μελεων 
τιοΐνς ερφεεν. Οάγββ• ^^ 599. Κατά δ* ίδρώς ερφεεν ε χ 
μεΧίων, 14. άγρεΤ, ί. €. αίρε7, ν. ΒιιΚιη. Ι^€χΠ. 1, 130. 6ί€8,Οί&]. 
Αβοΐ. 234. 15. Ι#ίΙ>π π$δεύσην, πιδίύχην, πιδεύειν: Ικιη^ίηυβ 
ίηίη ηαρ* ολίγον τε&νηχεν. £οΐ6ηι]βνι( Η€ηη«ηηυ3 109. 16• 
Ατ^ι οΐίηι Η€Γη>Αηιιιΐ8 &ά<]€ΐ>8(, ▼. θβ Αηΐιίιΐβ Γγγ. 12• 16. , ηυηο 
109. ονδι'ρ ροβαΐΙ. 17. Ι*ϋ>π αλλά ηάν τ. εμεϊ χαΐ πένητα: 
«αι οη. «άΐιίο ρΓΐηοβρδ €Ι δρβη^βΐίϊ €θά6χ &Η6Γ. δ6Ϊ^ΐ€Γα8 επεί 
^^εΐβψα, ίηΐ. ειμί: Η€ηη&ηηυ8 110. /ηπιιιιι υηιιβ €0(]€χ παρτόλμα- 
^ον «χΙιίΙ)€8ΐ , φ. ούδε'ν , αλλά ηαντόλματον άηεΊπεν ητορ βοτ'Μ 
ροϋιΐικ €€ΐΐΜΐ. €οΑί6η £απρ. Ηβο. 942. τάλαίν, άπειπον αλγει. 

Ργ. 3. εα8<&ΐ}ι. II. 729, 20. Ίεηεορ οτν εν τφ φαε^νην 
^μηι αεληνην ου την πλησιφαη νοητεον χαΐ πληροσεΐηναν' εν 29β &ιρρ&οηΐ8 Μίΐ^ΙεηαβΑβ Οαηΐιίηιι, 

οηηοτ ϋν ηΧη&οισα μάλιατα λιψίηι 
γαρ [ί?Γ< πασαν] 
§ αργυρέα. 

4. 

*^μφΙ δ* ϋδωρ 
[ΐ^ρον] \ρνχρον Χίλαδίΐ δι' νσδων 
μαλίνίύρ^ αιβνααομένϋ^ δΐ ψνλλωρ 
'κωμα καταρρέί^ 

χςνσΙΐΜην ι» χνΙΙχΐσσιν άβροΐς αντξΙ γαρ άμανρά δίσι τα άστρα ως νπδρίύ'^'αζθμίρα , «αΟ« 
%αι η Σαη(^ώ που 'φησιρ' *Αστί^δς %τλ^ ΕαβΙ^ΐΙιίοβ «^ο- 
ηρύτιτουσι^ φαπνον, όηότ αν. 4. Ι^βηίιι& •ι]<1ί( ^^^.πάσα^.- 
ΒΙοηιββΜίοβ άργυρία γαρ ρΓορΙβΓ ^α1ίβη• £ρρ• XIX. Σατκ^η 
»5 %αλη την σίλήνην άργνρ(αν φησί χαι Λα τβί;Γ0 
τωρ άλλων άστ^'ρων άποχρυτίταν την οψίν* Νοβ 1Ιν€ΐ€&«ηΐΒ 
ΜςηίηυΓ 410. 61 ββίιΐΐβπιπι 166. Οοιηραηκίο ΓυιΙ 8ίπιΗίΐΓ, «Ι νί^ 
ΙΟΓ, Ηοηΐί&Μβ Οαποπι. Ι, 12, 46. Μΐ€αί ϊηίετ οιηη^Μ ^ιι/ιιιιΗ 'ΐ' 
άοΜ, υΗαί %ηΐ€τ %<ιη€$ ΪΜπα ιηίηΌΤ€», 

Ττ. 4. Ηβπηοίίθηοβ \νβ!«. III, 315. Τάς μίρ ονχ αίσ^Ιί^ζ 

ί^δοράς ίστιρ άηλώς ίηφράζδΐν, οΤον χάλλος χωρίου χαι ψίπΙ- 

ας διαφόρους χαΐ ρευμάτων ποιχιλίαν χαι οσα τοιαύτα. Τοίντα 

γαρ χαι ττΐ ο\}'δΐ τιροςβάλλΗ. ηδονή ν όρωμδνα χαι τ ζ «χο,'; 

0« ίξαγ/έλλοι τις. "^ςπίρ η Σαπφώ' *ΑμψΙ όί υ^ο)^ 

%ρυχρορ χ. δι οσδων μ. χαι αιΌ"• χτλ. χαι οσα νρο τον- 

τωρ γ{ χαι μετά ταΰτα δίρηται, Ιη Αηοηγιηί δοΐιου. νίΐ, 883. 

βυηΐ νβΓ^Α Άμφι δέ νό^ωρ ψ. ;*. δι οσδωρ μαλίρ<Λ*• 

ΥίΛΜίϊΒ ιηΐβΓ νν. νδωρ α ψ^χρόν Ιααιη&β βίβπΛ Αρρίηχίΐ» Ιηπι χ<« 
ΓΡίβηλο ύίνβΓβυιη οΗϊιμγ ΓΓ8ςιη«ϊηΐαιη. ββςυοΓ Β6Γ§Ι<ιια& ί\% « ^^ 

]ΕισΙν αί μίν ίν το7ς ττράγμασι γάριτίς, οΐορ Νυμφαίοι «»?- 
ηοι, νμίναιοι, δρωτΐς, ολη η Σαπφούς ηοίησις. Τίιβοεπ 
νΐϊ, 13δ. Πολλαι ό' αμμιν ϋπδρϋ'6 χατά χρατος δονίοηο 
Αΐγπροι τιτδλίαι τί' το δ* ίγγύϋ^δρ ίίρορ νδωρ Κυμφα" ^ 
ορτροιο χατίΐβομίνον χελάρυσδί. 

Ργ. 5. ΑΛβη. XI, 463, Ε. Και ίιατά την χαλην οίρ 2αη* 
φώ• *Ελ&ί χτλ* 2. Ι-ίόη χρυσίίαισιν, ναΐϊξ^ χρνσίαα^^^^' 
ν}ϊά€Λ άβρϋης ΒΙοιηΙΪ€ΐ(!Ιίθ9. > κι 1 Μ 1Ιιΐ7]Μ«0Α6 ΟιιηιιίΐΜ. 107 ΰνμμ$μ$γμίρορ ^αΧίαί^ί ρίχΜορ 

[τούτοίσί τοις ίπΜίροίς ιμοΐς γί χαΐ σο$ς•'\ 

β. 

Η ΟΜ Κνηρος η Πάφος η Πάρορμος, 

7. 

Σοϊ ^ βγ»)» λίνχας {λϊ βνμορ Αίγας. 

8. 

Αι3? Ιγώ, χρνσοστίφαιί '^ίψροδίτα, 
τόι^ί τορ ΤΗίλορ λαχόψβ « — ΤΓ. 3. Ν€ίΛατ €ΛηΛ ηέανΟνβ εοηΐυίνϋΜ €Οιι«ο€ΜΙ<ιιιι•, ▼. ΙοΙρρ: βορίι. 
Αμ. 1311. Υί^ΙΛ^ηΛ ηΉταρ ηοη ροέ^βη » ιμΙ αη^οΛ ΙηίβηρΜ». 
ΙΟΓ. δ. 8ΐ€ ΗΙιπ, ηΐΜ ςαοά ΑΒ κα/ σο#. 'ννΗ€λβηι• ΥΒηξ^Ιάί»» 

ν. 411 8^: βαηηο ]«Γ6. Βιι ΡΙοΐλκ^ί^ €α]ιιι Μπηο αρα<1 ΑΐΙι•- 
η€ΐιη. Ιβ ηαηβτοβ Γ€<Ι«β6Γ6 αΙιΙ «ΙΙΐβΓ: Γηιβίπι. 

Ργ. €•. 8ΐπιΙ>ο Ι, 40. ΚαΙ Σαηφω' ^Η α$ »τ1• Οήτ. ι^ 
ΗιρροΜ€ΐΙ• ίΓ. 5λ ΑΗνίορΙι,^Ι^βΙβίτ. 833. ΤΙκίΜ^φ Ι» Ιΐβ. ϋ»ι• 
ςαβ 6ο€ΐΙβιιιιιΐ• €•ΜαΙ>οηαι η (α) ηάρορι^ος ψοΙβΒλΙ. Ρλοοτηαη 

Οτ^Ε6 νίιΙβίοΓ ι1ί€βΓβ δβρρίιο• Ροβηΐ ρΑΠίουΙλ ϋμρου ηλιμ^ηοΰ 
ν. μΙ ΑΙοΒίΑπΙβ Γη 19. 

Ργ. 7. ΑροΙΙοηιαβ Ργοιι. 364, Ο. ΣΟΐ . *^τηηως. "Ίοη^Βς, 
Αιολείς ομοίως* Σοι ί* §γω Χίύχας ίπίίωμορ αίγος• 
Ιαπφιο. ηαΐ τ3 ηατά άηόλυχορ ΰιά -νου ί* Κάη^ΙίΙ'ψω 
<οι. 8ί€ ΰο<)€χ: Β€λ1{6ηιβ ίγωρ 6( Ιηίβώμορ: ΙΤΓβΙύΙκβηιιΙ ^ιη/ος 
€11. 8ΐη1>οΒ« XIII, 615. Κίη^αί ηολίριορ Αο%ρ&ρ τύρ ίκ Κύ^ 
ηυ χατα τα α%ρα τίΐς Αισβον χά ΡοτίΰίτΰΛα , %ίΙμίνον ίρ τη 
ΚαναΙ^* αΰΐη 9ί μ^'χρ* τωρ *Αργ§Ρουύ9ώ¥ ί$ηΗΗ χάΐ τηζ 
νη(ρχίψ4ρης οΜρας, ίιψ Αίγά ηρίς ορομάζονσιρ όμωρνμως 
^ ζέίϋ^' δη α μαηρως τηψ 9Έυ%ίρα¥ συΧΧαβηρ ίηφίρορ ΑΙ*- 
7^9 »; άηάν ηαΐ άρχάρ' οΰτη γαρ ηηΐ το ορός ολορ ωρο^ 
μαζηο, ο ρδρ Κάρηρ ηαΐ Κάνας Χίγουσ$' νατίρον βέ αντο τ& 
ί*ο^ρ$ορ Αίγα %έχΧητα$, ώς Σαπφώ 4ρησί, το ϋ Χοιπορ 
Κ^ατη %βΛ Κοραί. ΙΙίΒο ^«^Ι Αίγας* Τ«τΙμι χάαΛιΙψω το% 
\»Αίαίί ξΛρορ\ Ν6θΙα• ΠΗι •θ<ΐ€&«1: ρβτρβΓϋΟ. 

Ργ. β. ΑροΙΙοΒ. 87«ΐ«χ.347. ΕίσΙ της €νχης ίηιρφηματα 
««φασταηκά* ΑίΦ* Ιγώ χτΧ. ΜΒΜ α?^' «/ω γίνόμαρ 
{^ατάμαρΜί γίροΐμψ/ Μ) χρναος «7^* {ύ&* Μ) άφροδίτα. 

20 29β βφιΑοιιίΒ Μίΐτ^ίβηαο&β €1«ηιώΜ« 

Ταίσ$ [δί] ψυχρός μίν ίγίντο ϋνμος^ 
ηαρ ί* ίβίσί τα ηηρά — « — υ. 

10. 

Τον ί* Ιπιηλαζοντ άνεμοι φίροΐίν 
χαί μάζωνα• 

11. 

*^ρτίως μ ά χρυαοηέδιΧος "Αυως* 

12. , 

Ήράμαν μίν ίγω σί&ίν^ *Ατ&ί, ηαΧα$ πότα. 

15. 

'Εϋ&όντ ίξ 6ραν&9 χορφυρίντν ηίρ&ίμ€νσν χλαμυν. Χαηι λαχοίη Β. δβρρίιοηΐ νιηθκ«νΐΐ €ΐ λαχόί^ν βΒΐβ»4&νίΙ Βογ- 

ίΐκίηβ ίΐθ. Είγιη. Μ. 558, 28. ^Αποβολ^ι ΑίολιΐΛΐι του 7 λαρψ. 
ΙΤγ. ΟΓΛίηβη Αηή. IV , 201, 4. * ^ ' 

Κγ. 9, δοίιοΐΐ. Ρίηθ. Ρ)Ίΐι. Ι, 10. '^Γ ίί Σαηφώ ίηΐ τον 
ΙραίηΙον (ςα&ιη &ρο(1 Γίη<]8Γυιη βςυΐΐα ^ονίβ ιηυδίείβ βοηίβ Γοη.«ο• 
ριΙ& &1&8 Γεΐ&χβΐ) ^^ΐϊ των η'δριστί ρων' Ταισι χρνχροί 
χιλ. Βοβΰ]<Ιιία8 άλλα ταΊς: Νβοίαβ δ^ ίηδαήί, Ψνχρος ο\> ύ- 
ΐηοΓ€ΐΑ, ν. Αθ9ελ^]. Ργοιο. 693. ΙΙ(ρ€στ(ρα1 βυηΐ &γβ8 νιρη6η& 

ΪΓ• 10* . ΕίγΏϊ. Μ. 335, 38. Τα όνο σσ Ης ζ τρίπονοί^ 

^ίιολπς' το γαρ ίπ^ηλησσω ίπιπλόζω• Σαηψω' Τον ί' 

ίκιπλ'αζοντα αν. ^ίρρ-ι^ν, Ηοτοάί&ηυβ π£()< /«οΐ'. 23, 12. 

Τον ί* ίηι,πλάζοντίς αν ίμόΐ φ. •<«? μελίόώναί ίν- 

τΐ του ίπ^λησσονης» Νβαίιιβ ααΐ ,μίλίίώι/αις: Γβηίυβ δβί<]1β- 

χοβ; ΟΑΐη μβλ^δωνα Η€5}'χ^ιΙιιβ ι^χρίίο&ι ΙπΙτροπορ , οιαονομοψ, 

προδοτωτα, φύλααα, Όμΐ&ΟΑίί^τ ροοίπα 51 ςυΜ.ΜΒβιιΐ4ΐ>ιιι ο(>- 
βίΑουΙο ίοηί, 

Ργ. 11. Λιηιηοηίυ8 !23. ^^μαρτάνηΣαη φω λιγονσα* ^Αζ- 

τίως μίν & χ. ^Ά. δβεΐα^ηΐ μίν νβΐ ά.• μ ά δβιΗίβηιβ. 

Ργ. 11. Η^ψΪΛ&αϋο 42. ϊ^ωΐ' ^(ολιχ^ν άχ^χαλ^χτων το /ι:** 
πδντάμίτρον ηαλεΐται Σαπψίχον τίοοαρες^ΐίαί/ίΒΧασίλλοψον , <* 
το Μτιρον Σαηφους όλον γίγραηταν* *ΙΙράμαν %τλ. Τβ. 
ΓβηΐΐΑΐΜβ ΜΑίιτΑβ 2131. Κϋοτάί φηιηάο /μ89€ η6ί €αηΛ ΑΙΜλ 
Ρανναηι^ ]βον€α ν%ι*^Μΐ(Μ ΗΗ ^ΐΜΝη/οννΙ. ^ 

Ργ. 13. ΡοΙΙαχ Χ» 37^ 121. ϋΙ^^ιι ψΜ9ΐ κ^μμύδα όνομα- &Φρ1ιοηΐ8 λΙίΐ^ΙβιΐΜΑβ ΟβΓίηάη. 300 

14. 

Χαρόμϋίχτρα βί * χαγγον^αν 

ηορφνρα, 

χ αϊ* ταντα μίν * άηατψάα^ις 

[οσ] ίηεμψ αττν Φωχάας 

δώρα τίμια * χαγγονων ; ι 

1». ' 

ΚαηαΧαϊς νποϋνμϋας 
ηΧίχταίς άμτί αηαλα δίρα. σα* Σαπφώ Ιπι τον ^Έρωτος ΑΐΐΑσα»- *Ελ^6ντ /| 
0(). 7Γ. [ίχαντα] προιΊμ^νον χλαμνν. €οάά. ηορφνρίαν : 
νοίβο ττορφυρξο». Ταπί ηίρφ€μί»ον ΒβιιΐΙβΙιΐ^, <)υο<Ι (|«6«6β1 
ηί§^μμί^ον^ τ^^Μ% δβΜΙβΓυβ η^ρΟίμ^νορ. ΟλίηΙΙυβ Ι,ΧνίΙΙ, 
1ΙΗ. €ψίρί4ί> Αι^^ «ι-4<»'ηΐλ οβι«4ίι</ιι« ι>4 ίΜηκα. 

Ργ. 14. ΑΐΗβη. IX, 410, Β. Σαηψώ όταν ^Ι^;^ /ιτ τ^ 
π(μπτω τώρ μίλών προς την *^φρο91την' Χ'δίρόμα-* 
%τρα χτλ. Κόσμονλίγπ χ^φαλης τα χΗρόμαχτρα. ύ^ χαί 
£χατ^ϊος ίηλοί ^ ο γ^γραφώς τάς ηβριηγησέ^ς έμ τξ 'ΑαΙί^ 
ίηιγρ^φομώη^* ^ΙΙα^αιχίς ί* 6πΙ της χίφαλης ιχοασφ χ^ί^ 
μαζτρα.α Β ηορφνρα: χαΐ ταντα ΡVI^, χατ0ντ» Α, χαρτ7««Η 
τα Β: μέν άτιμάσ^ρς νιΗ§ο, μ^ν αταγιμηαίίς Α, μη άιψά^ 
ίββοωιιβ: άι^ΙΜψα ηνψωχαας Α, ηνφο)χάας Ρ, πυφωχδί^ς VI,, 
Κ«Μβ ;(«/ ^'Οβωί» οΐΐ. Ι|. β, 302. βΐ άιτύ φοέχάος, |ι. β^..«3<ο 
Φ»χιι^α$ ΡΗθ€α€α οίΜα^ υι Γγ. 67, 4. ίπνοτρίφορτα&. ββΚΙΙβιΐιβ 
(«< Β«τς]£ΐυΒ Οοπιηι. €οιη. Αιΐ. 28») χα/ κόμων (^ «. «ατΑ ιμ^ 
Μ^ϊΟ πορφυρά ««ναρΓ«μ<ι/ι» τιμζς' δις σ ίπ. άην Φ• 4- 
τ. χχγ χνμων, ρόβίτί&η ¥βη€ηβ ^βηβνοΙβΒΙιβηι βχ|χΐ6Γ« οΙ^ΐΜβ 
* ββ (ΙοπΑ ^ΙοηβηΙβιη. ΉβΓβΗΐηηιιβ Ιίϋ" βης. χάγ χομ^ν β€ή6Ι <1β^ 
^πΐ586 ηοικί. ΙρΜ ε•ΙΐΑΐο ΡοΗαοβ VII, 73. λάσια άί ίύάλο^ 
^Λμαλλανς ίχονια χΗρομαχτρα αί ρ&υΙΙο «ηΐβ: ίν τφ ηίμπτ(^ 
«ω» Σαπφούς μ^Ιών ίστίί^ άύρέϊρ' '^μφΐ λάβρους 
^ασσίοις €.ν ίπύχαίτσί' χαΐ ψασίν ύααν ταντα σ4¥δ0ηα 
^"^^^χρ^μμένα 9 ΐΜβο β^ * βοιΙ^η €«Γΐηίηβ ιΐβήνβΐ» γιιιμ βά ηαίιιιη 
οΙιίβϊοΓυηλ νβΓ|>οΓοη χα!ττοροίΡ (1ι. €. χατατόνο)ΐ>) €οη]]€ΐΐ: βΐ χαΙ 
'^^^' δαρρίιιιβ^ «^ ΑΜΜτηΐ^βλ βββ^τ ΑΓΐ)ίΐΓ&ΐυ8 βίο •€π5ίΐ: Ταντα 
^^μ .ατιιατιμάαΜΐ^^\*'Οσ ίπ^μ'ψ άπν Φωχάας\ 
0ώ(ΐο( Βΐμΐφί ΧΜΖ^&ρωνί ΙΙΙα βαιβακ Αρβι! Ρ•ΙΙο€€η §ΐ€ΐ ^ 
*ί*φί δ* άβροίσιν ίν \ — λασίοις έπυχαϋϋί, ςοΑ^ ι)« 
^Κ& ?ί(]«ή 4ΐιςί Α ββρρΙιοΒφ ίο («ιιρίαιιι θ€%β ιηΐΜβ. 

20* 300 βΑρρΙιοηιβ Μιΐ7ΐ6ΐι«6&6 ΟΑπηιηβ. 

16. 

Σμιχρά μοί παϊς ίμμέναι, 
'Ατ&ϊ, φαίνίο χαχαρ*ς. 

17. 

ΦασΙ 8η ηοχ \υη α^&έωρ} ναχίν&ίνων 
Αηδαρ ωϊον ευρπν πΐπνχαδμένσν. 

18. 

Γλνχιία ματδρ^ οντο$ ϋυναμαι, χρέχψ τον Ιβτον^ 
ηό&γ δαμεΐσα παιδος βραδίψαν 9ί ΆφροδΙτ(χν. ϋοηο τον τράχηλθ¥ οτίφάνους νποϋνμίάΛϋΐς , ώς *ΑΙίΛ^ιο; 
(ίΓ• 19, %) ««ί Σ^ηφώ' ΚαΙ ηολΧαΙς ητλ. Υβίβο «» 
ηοΙΧαίς : βηκβικίΑνϋ Β^Γ^Ικίοι 333. •( μ1 ΑοΜτβοιιΙ. ίχ. XXXVII. 
νηο^υμίδαις Οίηάοιϋαβ: νηο^υμιάδοι^ ΑΒ. Τυαι Κ6ή ^ι^^^ 
ηαλΛίδ^ρα*: εοΓΓβχ«ηιιι( 8€ΐινβίβΐΜΐ€ΐΐ8€Γα9 6Ι ΟίηιΙοτβι». 

Ργ. 1β. ΡΙπί. ΜοΛίΙ. II, 751, ρ. Την οΰπω γάμωρ ήβι^; 
σ§» ωρρί^ ή ϋαηφώ ηροςαγορ^νουσά ψησιρ, οτ« Σμ^*^^ 
μφ*, παι, ίμμίρα^ φαίρεα^ ηαχαρφς, δύΚοΙΙ. Ρίη(Νπ 
ΡΤΐΙι. II, 43. μΐίίρά μ. πάϊς ψμίραι λφ&όχαρ^ς: οοίβϊ 
βοΜιιιββηβίβ φηλ'αόχαρις. Μβχ. Ύγτ, XXIV. Σμιηρά μ- ^^'^ 
ίτ$ φΰΐίνίο »αΙ χαρίέσσα. Εχίηίβ Γ«βΐί(αί( Άτ^Ι Β^τ^ίίϊ^^^^^' 
ΛίΜύτ• 37• Β« ΑΐΐΙικΙβ δβρρίιοηίβ «ιηίαι ν. Γγ. 13. 30. Μ«»Μ9: 
•Ο της ΑίσβΙας ίρως τΐ &¥ .πη αίλο η Σωηρνιονς 
τίχνη ίρωηκη; δοκοΰσ^ γαρ μοι την χατά ταύτο έηάτί^* 
φιΧίξχ» η μίν γνναιχών, 6 δέ άφφίνων έπιτηδδνσαι. Και γ^ρ 
ηοΧλων ίρ&ν ίλιγον %αΙ νηο ηάντων άλίσχίβ'&Μ των %αΧ^' 
ο τ& γαρ «κ^^ι^φ Αλκιβιάδης ηαΐ Χαρμίδης χαΐ Φαίδρας, ^οντο 
τζ Α^σβίίΐ^' Γυριννα χαΐ 'Ατ&Ις χα« *Ανακτορία, 

Ργ. 17. £1. Μ. 633, 39. 'ίίιόν: δεΐγινωσχΗν, οη ^ο 
άίν το "ϊ ?χίΐ , οτι €νρητα$ το 1 «ατα διάστασ$ν ηαρ« ^12 
Σαηφοί' ΦασΙ δη ηοτί Α. ν. ηεπνήαδμδ'νον ^^' 
ρίίν ώϊορ. €οάό. Ρλπ9. δη (αΙι«γ γάρ) ηοταμίν ^α»^•^ 
&ινον Αηδαν α βίε ΧοΜΓββ. Α(Η. 11, $7, Ο. ΦασΙ οη 
ηοτβ Α. ωϊον ένρέϊν. Η6πη&ηηι εοΐι3«€ΐαΓβιιι ρο#υί Μ ^' 
8€Ϊ€ΐ1βπι» •Ιι(6Γ 393. ΟβίΡΓοη ναηΐν^ινον ωΥον ηοη οίΛΛάϋ Ι^' 
1>β€|{ΐαηι Α«ΐΜρ1ι. 1357. 1>β ί«Ι>υΐΑ ν. ΑροΙΙοιΙοη 111, 10, 7. ιΐ»'' 
^06 Ηβ^ϋίνη. 

Ργ. Ιβ. ΙΙβρΐΜΐ«•Ι. 00. "ΊίίηΦ δί πυηνδν Ιν τοΙς άρτισίί^' 
στέκοΐς τιτραμέτροις ηαχαΧηκτιχόίς τδ την δ^ντέραν Ι^^^* &ιρρΐιοηΐ5 Μι«7ΐθΐΐΜ&θ €&τηιιιι&• 901 

« 

19. 

"'Εζος 9ηντί μ 6 Χυσψιλης Αλ'λ, 
γίνχυηίχρσρ αμάχαρον ορπηοιΤ 
ΆτβΊ, 0θΙ ί* ΙμέΟ^^ μ^» αηηχ&ηο 
φρσηίσδττ^, Ιπϊ ί* Άνδρομέδαν τιοτρ. 

21. 

(Ο έρως ίτίναξί τ ας φρίνας,') 

ύς α^μος χατ ορός δρναϊν ίμτΐέαων. 

22. 

Ζα^ΙέξβμΜ οναρ Κνηρο/£νηα. ΙηΙ του Ιβδομου* Γλυηίϊα κτλ. ΟΓγ. Ηογ•1. €ΛΠΒβ. ΙΜ, 
Μ, 4 βςς. ^βΐ€ΐΜίΓθ ροραΙ•™ ι»ιιαΐβη•β βίΜρΙί€ΐΐΒΐβιιι τ•ιΙοΐ€Γβ νίιΐβίαη Ργ. ΙΛ 8Λ0ΙΙ. βορίι; ΕΙ. 14». ^^ος αΤΤ^λοζ η *»Ι^* >^* 
τ5 «> βημαΐρί*• Όμηρος- (Οάγ». Τ, β1&) «5 * .'"'"Τ 
»αρΙου Μύρη , χλωρηΐς άη«ύ* ^«λο* «ί^»»"* ««?»* **** 

Ργ. μ. Η«1ι««•«ο 41 3« ^*βλ«δ* τηράμηρορ Φΐατά- 

Ιΐίχτέ» Ιστ» τβίοίΤτο»• Ί:ρος ιηΐ. 1. Οοά«χ ΙίΜΐίιιιι.^•^-». 

1 ψΙυχύηΜίρο)^ Αηιοκη θΓρΙι*ιΐ8 ^βοί»• ,»*"""•» %*ϊ!?ί: ^ 

«ΙγαιΙδωρον, μν^οηΐόχον Μ•χ. Τ^γ. XXIV. 3. Ο* ΑίΛιάβ ▼. 
Γγ. α 16. ΑηάχοΛίΛΛ άιτίΐτίχρος ροβίΓΪββ ίοίΐ, ί«•, «*,•«*• 1^" 
«ΙΙ«ι Ρ.Φ.1.ΓΜ *π,*Γβ«, τ. Μ«. ΤίΓ. Χ»ν. ^~ ο « «ρ 

«>β»ίύί?«» ιϊίτβ &«»-« *« Σηχράτονς- 

ργ. η. Μβ. Τ7Γ. XXIV, 'Ε*β>»'χ^η»ι Λ.«ρ««)ς *< 

Λ. η, ΙΙ«Ι»««ί« β». 2^ τ^ΐί^ί^Ρ•^ ''^''!^'τ7!^ΐΐ 
ΟΓγ. ΑΚίΒοΙβ ίι. 44. Ζβάιξάμ*»^ βοίΙοίΜία ««; ρ«ιρ«»« »«- 30} 5»ρρ1ιοιιίΑ ΜίΛ^ΙαίΜΛΜ ΟωΛάοΛ. 

*β)^ 3' ί9ύ μαΧ&αχίοβ 
τνλαν χασηολέω μίλ^', αι χαΐ αμ ίν τί τν 
τνλα χασηολέ6α$• 

24. 

4έδνχΒ μίν α σίλάνα 
Τίοι Πληϊάδίς^ μέσα$ δί 
νύχτΒς^ παρά δ* ίρχετ &ρα* 
ίγω δί μόνα χα&ευδω. 

Πίηρης μίν ίψαίνιτ ά σ^λάνα* 
αΐ δ ως περί βωμον έστά&ησαν. (αηςίυβ ύβ Ρ&ηίοο, Ι, 504. άοττηΜ οιιηι ν€ηβΓ€. Ζα ρΓο 9μ 
δαρρΗο αΙίΕβ ςαοςυβ υβιίΓρανίΐ: η&ιη πάρα τοΊς ^ιολδυσιρ άηΐ 
του δ (δ^) ζ παραλαμβάΐβ^ταί , ώς όταν το διάβατοψ η 
Σαπφώ ζ άβατο ν λίγτι ΟΓβηβΓί Αηη. IV, 325, 27. 

^ Ργ. 33. Η6Γ0€ΐί&ηυ8 η(ρϊ μον, 39, 27. \4ναδράμωμ& Μ 
το πρρχίΐμ^ρον, παρα&^μενοι, το τύΧη , ΰπδρ ονχ ην παρ 
^ττΐΗοΐς, άΧλά μεμμιμαί Σαπφώ ίν δξυτέρω' *ΪΕγω ί* 
£πι μ, τ. σπολίω μ^λδα' χνίν μέν τί τύλαγτιας ααηο- 
λ δ α* ον γαρ ο τί σύνδεσμος, ΕϊΛβΏάαγϊί ρΓθΙ)βΙ)ί1ίΐβΓ Ηβπηβη. 
ηηβ 130• Κασπολεω' υποστρέφω (ίπιστορεσω ΜβΓπι.) Ηβ• 
βγεΙιΊυβ: ΓΟΓβυβ χασπέλη' {κασηάλη ββΜΙβΓοβ) στορνύω. Ει 
ΗαταστίΧΧειν' πί(>«χαλύπτ«ι/, ϋβ τιίλ^ ν. Ι.οΙ)«€ΐ(. ΡΗγ^β. 
171, χασπολίω ββί ί. ς. χαταστελώ , νΛ σπόΐα, σπόλδ^ ά'κχηί 
Αθοϊθβ. χασπολΛί ιιΐ ίη Γγ. Αβοΐίοο Ββίεΐίβη Αηη. 1ΐ/§63, 26, 
Ό ί* ίξνπισ&α χ α σταθείς, ν. βίββ. <ίι? ΌιβΙ. Αβοΐ. 254. 

Ργ• 24. ΗβρΙιαββίίο 6δ. *Βνίοτε ΙναΧΧάξ τάς Ιωνιχάς ταΐς 
τ^αχάίηαΤς παραλαμβάνουσιν , άντϊ μίν των ιωνίων /σί^* οτί 
ί"«^ δίντίραξ παιωνιχάς ηαραλαμβάνοντες , άντι Οί των ί^α- 
'σημων τροχαΊχων ίσ^' οτ« τά^ έπτασημους τροχαϊχά^ , οΓον* 
Λέδυχε χτλ.^ Οίϊ. ΑηβΙορΙι. Έεοΐββ. 946. ον% ι^χη μονταΊρος, 
μόνη ί' αντον λείπομαι. Αοπι ο&ηΐΐίβη&β ροριιΐΛπβ &Γ&ΑΙ. 

Ργ. 25. Η^Ιιιι^ΙΙο 63. Και ίωνιχα άπο μείζονος τρίμετρα 
βραχψ^ατάληχτα, τα καλούμενα ΠραξΙλλεία, α τ7)ν μέν πρω- 
την εχεί ίωνίχην, την ϋ δεύτερον τροχαΥχηψ* οΤμ ε9τ^ ϊ« 
τοιαύτα Σαπφοΰς' Πλήρης χτΧ. Υϊά^ΐητ άο ΛΜΐΙηΙβ ««β»• 

αβ 8671110 €5β«. 84φ{φαιιν ΜΜ]τ1μμ•6 (7αηοη«» 

Μ 3* Ιχέ σ ίσλων 'ίμίρος η χαΐωι^ 
χαΐ μη τ* Γαπην γλώσσ ίχνχα χαχον, 
αιδώς χέ τ$υς ονχ πχίν οηηφίχ^ 
αλΧ ίΧί^ις ηιρί ¥ω δίχοαον. 

%\ 

'ΛϊΧ ϊωρ φίλος αμμιν Χέχος αρνυοϋο νίωτερον' 
ου γαρ τλάσομ Ιγώ ξννΡοϊχην άαα γ^ρψτίραφ 

28. 

Σταβ•ί * χαντα φίλος χαΐ ταν Ιη οσαοις 
αμτιέτααορ χόρί^^• 

29. 

ΧρνσΗ0$ ίρέβιν&οι ίιί άΐονων ίφνοντο. Έχ. ί6. ΑΓίβΙοίβΙββ ΚΙιβί. Ι, 9. Τα αίσρά αισχύνοηΜ χαΐ 
Ιΐγοντίς χαΐ ηοιονιττίς χαί μίλλονη^' ώιιπ*ρ ««2 ^ίαπφά 
π(ηοιηκ€ν, ίίπονΐος του *ΑλχαΊου (Γγ, 45•)• •4ΛΙ .ί' «τΑ. 
ΟΓγ. Εχχ. Οπα. Χί, 66 βς. 1. Ρΐβπςπβ Ιί^ή Τη^ς (ε1. ηη^ς) ές 
ίαϋΧών ιμ^ρον: οοίβχ ΟΓββά. ^1χ^9 έσ^λών ϊμ^ρον : ΒβΙϋιβΓΪ 
€€ν1. Α" ηχ^^> Υ^ ^^^^' ^^^ ^ \ϊαοή\ €θΐΙ«χ; 9. ν4ΐΙ»τΙ ί^Γβ 
χ«ι μη χνε πηί^ρ, μήτ ιΙπΗν νβΐ ^ίηην. 9. ΥαΥςο «ιΛ4ς 
«ά α6 ού» ίϊχ^ν ομμοιτα: €οάβχ θΓ6β<)• αϋώς χ4ρ σ^ ού ιιίν 
χί¥, Ιιίρι. Λΐίως χ^ρ 9θϋ: 6ΐιιβη<Ι«νί( Ιΐ€ΝπαΜΜΐΒυ9 βΙ; 0• Μ• 489. 
4. ΥαΙβΡ ^^9*^ ^^ δίχαίω : οηϊίύϊ €θά^χ τβΐπβίηβ Β&γΙ>&ι1 : αΙΙΙ 
1ί<)ΐί π^ρι φ διχαίω: €«86ΐϋ νβΙυβίίβΜΐιιβ^αιίιτ η^ρί, ίδίω δ&^ 

Ργ. 27. 8(01)8608 ΡΙογΗ. υίΧΙ, 4. Σαη^φους, Α^Γ^Μιΐρ 
225. &ά Αΐ€&βΐ]ΐη 8€ΓίρΙ& €θθ]ίεί(. 1. Ιύν φ. αμμνι^, «ι ίη€ ^ΡηΜί* 
ίρνυσσο ΗβηοΗπουβ: ΗΙ)Γί αρρησον. 2. Υαΐ^ο ξνροϊΐίδΤνη 

Ταπί νί ονι^α εο(ΐ6χ ΙΐΓβίηί: α^σα 46<1ί βχ ΑΒ. δ£ί<]ΙψΓυ3 Πλ «^ ' 
Β«Γς!(ία3 ΑηαοΓ. 37. ν^βίδυβ &Πΐ6Γ θ68€Γίρ(ί8 «^έ^ οΐ'σ^χ ^< 

Ργ. 28. ΑΛβη. XIII, δΜ, Ο. Ή Σαπφώ προς τον ύηέρ-* 
βαΧλοντίύς ^αυμαζομΒνον την μορψην χαΐ καλσν Λβ• νσμιζο•- 
μ^νίνψη^ι' Στά^ι »τλ. ΒβΓβίίαβ 214. ΜβίΓο δ&ρρίικο Καν^^ 
ΊΛ Ι βτ&^ί, φ. , χαί \ Ταν ίπ ο. ά. χ• {χαΐ — )* Ηεπη&Βηαβ 
113. ρθ8ΐ χαντ» Ψ6τ1>ιιηι βχείιΐίβδβ 8ΐΑΐυΐ(• 

ΪΓ. 29• ΑΐΙιβη. II, 54, Ρ. Σ^ιηφώ' Χρ. κτλ. ΕαβΑαΙΙιίιιβ : 
Χί/Η δέ φασ* χρυσίονς ίχίίνη ίρ^Μοίυς '^αύς χ$Βέά ηνξοΜ 904 8«ρρΙιοηί8 Μί^ΙβιΐΜΜ ΟναιίΐΜ. 

30. 

Ως δι ίοβς οΜ μαχίρα ηαηί^Φ^μαι. 

31. 

^ίΰ^ ίηυτί Μοίσα* χ^ιαν ΧίΛίονίαι. 

32, 

Καδί* αμβροσίας μίρ 
χρ€ίτηρ ύώίρατο* 
'Ερμας ^ ΖΙ^ν οληιρ 
&^ΐζ οίνοχο^ϋα. 

33. 

Συ τ« χαίος ΰ'^ράηΦ^ρ "Ερως. 

34. 

Πύδας δι 
ηοϋίΰίύς μάσ&Χης ίχοΛνπν^ Ανδ^ ηφ ^ Ρτ. 80. Β(• Μ. Μ)« 91 01 Αϊολπς ίΐοί&ασι ηροςηΙ^Α^ 
ω^μψαψον,^ ωσπ^ρ τ5 έττηρύγωμα^ ηεπηρνγοψΜ , οϊ^ν' 'Λ; 
οί ιινλ, ΉρωδπΜ^ς Ιψ τοίς η€ρϊ πά&ους, Υί^β Κοαί» 

β"β• ,9^• •Λ €ίη 11. β» Ϊ7Ι. Νβαίοβ πίπτίρν/ωτα*. α( *«• 
€ΐι1« «Ιι^α• τοΙιαΜ ^μμιιγ «Ι ρηβΐΐηη, η( ΟειοΙΙ. ΠΙ, 6. 

ντ. 81. ΗβρίΜβιαο 101. Το ίξ €&υφαλλ•κωρ δύο η Σα-^ 
« η^αοίηη^* Α^ΰρο δηντ^ ητλ. 8αρρΙ&Λ δώμα ηκιρός- 

Έτ. 31. ΑΐΙΐ€8• Χ, 435» Ο. ΆΧηαιος ηαΐ τορ *Ερμψ «ί«- 
γπ %&β ^(ύρ οίροχό^, ως χηΐ Σαηφώ Α^ονσα' Λ:«"' 
«μβρ* 9ηΧ. 1. ηηδαμβροσίας ΑΒΡ, 3. (.ΙΜ Άάρ: €0Τ' 
Γβχϋ <]β1 νβηοβ 4«8€Ηρ8ΐι 8€Μ1βΓΐιβ 301, 4. οίροχοησοΛ ΙιΜ: 
ιβά Αΐΐι• Π, 89, Α• ίρπ4Ρ ^ίο7ς ωροχόησα^: 8€ΐιν«ι«|ΐΗΐιιβι» 
θ€ψοχοη9€^ 

?Γ. 8^ Μη. Τ3ΓΓ, XXIV, Τδρ "Ερωτά φησίΡ ι} ^ιοϊψ* 
τφ γήρατα ου παίδα, άΧΧ αηόΐου&ον της "Αφροδίτης ««» 
^(ραηορτα ύναι (8]τηροβ« 203» €.)• λή^ί* πον %άΙ (πάρα ίη»^ 
Ψίέί€^€ηΒ) Σαηφοΐ η Αφροδίτη ιψ ψσματ$^ 2ν ίηΐ 
νίΒΐηιιβ σο/ η ^οιι^^^^I: Η€ΐΐΒΜΐραβ 138. οοΐ τ€ η. φ. '^^^'^ 

Ργ. 84. 8€ΐιο1Ι. νβη. Αγμι. Ρβι:. 1174. Αίαφίρσυαί» «Λ ^^ 
διη^ιι βαφαΐ' ηαΙ'Όμηροζ' 'Λς δ* οτΜ τΙς τ Ιΐέψ»^^» ίϊίφρίιοηιβ II^I^ιΜΜ^^ €!απιιιιι«ι 305 Ό δ^ ϋ^^νς φάίς η χβν ^Αφ€Λατα¥ €ηηφβ βίψ (Ιδον) αρ&ί^ άμίςγο$σαΡ • • • • ηάϊί^ άγράρ α^^αΐάι^. 

37. 

'ίϋώ ηοΐυ λ^νχόηρσψφ 

38. 

ΠοΙύ ηαχτίδο^; άί»μίλ§στίρα» 

39. 

Χ^ω χρυσοχέρα• γυνή ψοΙψ$η$ μ$ηρψι' Μτ2 £Ληψω' ΠοΛλ [ϋ η* ιιτϋ. 
€ίΓ. Ροΐΐη νΠ, 33, Μ.' ΟογκχΙι βθί^Ιβπιβ 90Κ. 

Ρη 35. ΡπίΟΜ. ΥΙ, 733. ΡαΐκΙι. (384. ΚκΜ.) Ιη ψΜ^•- 

1«ηαα, ^ ^ίαριύς ρτο Αάρης μΙ 84φρΑΛί ό Ααριύς' ψη- 

βίί ««ιταφ^ς τοραγη$ίβί.α. 8ί€ €ο4βζ βΜϋ«βΜ» τ. ΙΙη^ 

ΚΙΐ€$.163• Αϋί φαισ^*, αγα^β: Μη€ ΗβπΜΒΜΐ 6 Ααρ^υς ψώς, 

Μέ9 "Αψ. α/γ βΐ^ι^: Νβιιίαβ ο ό' "Αρίυς φαΐς Λί^'Άφ• &/§$^ 

/?/?; η %9Ρ Μοβϋβηιι ΑκΙίΑβοΙ. 4Θ0., ςβί 8βρρ^•€Μ Λ% Ν«ρΐηΙ 
αΐΒ ήυΠβ €οΐι1βηΐίοιιβ «ιιΐβ Ιοηοηβη ΙΙίΓοηο «ιπβιΐνιι Ιοςαί βοΙ•Ι, 

▼• Α1αΐ6ί ίη β. Β€Τ^ίοβ 316. *0 9 "Αρ. φασί %^ 

"^ίφοίοτίίΡ ϊγην βίγ. 1>β ίοπη• "Άρίυς ν. Αίαιβι ίττ. 30 βς^. 

Ργ. 36. Αϋιβιι• XII, β54, Β• ϋαηφω φησίρ ΙομΊψ αρ^ί 
ίμ/ργουσαν π, αγαρ άπαΐάν. €θΓΤ€χίΙ Ηβηηβιιιιιι• 138• 

Ργ, 37• ΑΐΙι• II» 57, 0• ^β ίοπηλ ω<Όν ⧫«β• 

Ρη 38« 3$^ Ββββίτ• £1ο«. €Ι«ΧΙΙ• 7\>ΰ αύνον της ύπίρ- 
βοΧης ίιδους ΜΰΛ τά τοΜίΰτά ίσηρ' νγηαηρύς $ιοΧοηύψ%ης 
κα2 φαΧαχράτίρος άδίας' ««2 το ΣΛηφ$Μα' Πολύ κτΧ. 
ηασΜ νμρ αί τοΗηη«$ χάρηΜς ιη των νπ^ρβοΐων η}ρηντα$, 
*αηο$ ΟΜφίρονσαν. Β( ηιηοβ ΟΧΧΥΙΙ. Τί ^^ρυσώ χ ρ. το 
Σ^ονψίηον Ιν ύτκρβοΐζ λιγαΛ$ ΜαΙ Φΐύτο καΐ αίυινάτως, πΐί^ρ 
ανπ^ γ$ τφ άίυνάτο^ Χ^^ ^Ζ<*> ού ψυχρά-τητα. ο ^η «α! 
^άΑ<στα ^ονμ&9^ίΐν &ν τ$ς Σηηφοϋς τ^9 ^ιίης, οτι 
^ύρΗ %9/ψ9ννώίίι, πράγματί ηαΐ 9οςη9Πίορ^(Αήύ ίχρησατο έηι- 
χορίτως. €ΐΓβ§0Γ. 1» Η€τηο§. ^«1*. VII, 1336. Αίσχρώς μίν 30β ΙΙΜρρΙιοηίβ Ι•ίΐ]τ)«ΐΜΜ•6 Οβααα». 

40. 

Μην ίμοί ρ&* μη;η μΆιβσβ. 

41. 

42. 
■Μη *1να χιράδας. 

43. Κνη&νάαχΒί^ Κυ&ίρη\ αβρός Αδν»ί^* τί τ^ &ύμ^; 
»αττνπτ£σ&€, χορία^ καϊ χαηρύχίσθ-ε χιτώνας» %ολ€ΐ%€ύΗ την άκοηι^ ίχδίρα οσα δίσιρ ίρωτιχά' οΤορ τα *Α9^ 
χρίοντος, τα Σαπφονζ' οΤον γάλακτος λευχοτίρα, ϋίαιο; 
άπαλαηίρα , πη^κη^ος ψμ^λίϋτίρΛ , ϊτιπου γαιαροτίρα , ρίί^9 
άβοοτίοα . χρν0ο9' τψίοηέρα , ίματίου έαν^υ μαΐαχωιίρα 
(ΒαΐϋΒΜΐιι. I^«&^Κ Π. Γ2.). Οίη ΓΙι«ο€γ. ΧΙ, 20. Ο&ΐαϋ. 2ο. ιαΐ(. 
€ί ΗβΓΜίΑηη. Οριιβοο. IV, 299. Α1αι«ί ίη 23. 

Έτ. 46. Μοβοίισριιΐ. Οροδί». 86. Ί'Μ. ^'ΛςΤίαρά ΣαηψοΙ' 
Μ^τ «ίλ. ϋίΓβΙ)βι«ιτ ΐ)ί6νβΓΐ)ΐιιπι <πί τΑ^ μη βουλομ^νων μα^ 
^δΊν τ« άγα&ον [Μ^ά αη^υκτοΰ Οίο^βηί&η. VI, 5β. ν«1 έ;η τ^ 
μη ρονλομίνων ηα&ε!ν τι φλανρορ μετ αγαθόν Ργοτυ. ΒοίΙ 
663. 

Ργ. 41. * ΖβηοΒ. ΙΠ, 3. Γ^ΙΧώ παν^οφιΧωτίρα: άχ 
τΰν άώρως τελεντησάντων , ^τοΰ ίτιΐ των φιλοτιχνω» μί', 
τρνφζ δέ δί,αφΟίΐ ράντων αυτά. Γδλλώ γαρ τις ην παρ^ήο^'^ 
χαΐ ίπΗδη άώρως ίτδλίύτηίίδ^ φασιν οί Αίϋβ^ον^ αύτης γ» 
φάντασμα ίηιφοίί^ ^7ή τά ηαιδία :€αΙ τους των άωρων ^»- 
νάτους αντί] άναχ^&έασ*. Μψνηται ταύτης Σαηφώ. Πί- 
λους ΡΓονν! €οί3ΐ.66. €ί δαίίΐΜ: ίά Γύλως βΟΓίρβϊ. Ηββ^εΐιίο βδί 
,Γδλλω (.» νβΛο Ρύπν νίιΙθίαΓ άαοΐυαι, «ϊ ηο&ΐΓβιίυιη Ι^Γακ ίίο/(ί«) 
δαίμων, γν γν)^α7κ6ς τά νεογνά ιτα^δία ψασιν άρηάζΗν, €ίΓ• 
Ι.οΙ)€θ1ί• Α6ΐ»ορΙϊ• 362. 

Ργ. ^% ΒΙ. Μ. 868,,3β. οΠ. δοΗοΠ. Αρ, ΒΙι. Ι,^Π» Μί 
ϋηΐΗηι ία»3^€. δίϋΐίΐίβ οοιαρ,οηιΐ^ Νβιιί«$^ μη ι^ινδΐν μαχον ^^ 
»£ΐμ€νον, μη χάρφος χΐνπ, χίΛ/πς τον άνάγυρον. 

Ργ. 43.- Η6^1ΐΑ€Β(. 69- υί «ϊχβιηρίυιη ΑηϋβρΑοϋα ΙβΙπυη^ΐΓ' <>; 
<«1οοΐί«. 8•ρρΙ»«ί ΐΓΐΙ>«ιΐΒ4 ^^ορ1βΓ Ραο•. IX, 29, 3. -Σαπφ» 
ή. Αι^βΙα τον ΟίτοϋΙψον το όνομα ί% των .ψων των Παμφ^ ' διφρ&θ^ Μί|τ]ΐ4ΐΑΐΑ€η €!Αηΐ)ίηιΐ• 907 

II• '£π^ι!^4^λά/ϋ4ΐί• 

44. 

Ίψοι δη το μίλαΰ-^ον (Υμηρίχορ) αέρρηζ Ηχτονίς ανδρις, 

γαμβρός ίς4ρχξται ΐ6(κς ^^ίρρ, μ^^Λω πολύ μίίζωρ 
ηύρροχος, ώς οτ αοιδός 6 Αίαβιος άλλοδαποίσιν. ■ 1 

μα&οΰσα, *Άδω¥$ίΐβ ύ^ ηαΐ ΟίάλίΡΟΡ γα. Βΐ ^ϊοβ^•^Μ^ 
ΑηΐΙκ Ρβΐ* VII, 401^ βΛψψ^ο Χ^ύρδω ν%%ίν ΐρψος οδυραμβ^ηρ 

Αθοίββ, τ. ββίάΐβη 309. 2. ΙϋχΗ ικατ€ρνηΒσ&€ , ϋ χατ£()νσχ£- Ρθ8ΐ ΕρωτιΐΛίχ, ρρβιιί ςυ&β βι) £ρϋ1ι«ΐ8ΐηί& «ΙιββΓΐ^ ΓβΙνηιη- 
ίηϊ• 'β ν6(βτί6αβ νβΐ ΓβΓβΓβηόΑ νίβ» βιιηΙ. Ι,οΰαβ εΐ^βί^ίουδ «Ιβ Ερΐ- 
ίϊίίΐβιιήίβ διψρϊιοιίβ 681 ΗΙηιβΗί ΟγεΙ• Ι. οΓγ. ^ΥρΙοΙ^θγ. «Ιβ ιι»οΗΙ>ιΐ8 

^ Γγ. 44. Η6Ρΐι&^ϋο 129• **Οτΰΐν το ίφνμν»ον μη μηα στρο- 
99'Ί αΧΧα .μ&€α στίχον χίηται^ ηαραλαμβάνομ€ΐ^ον α)Λ(^ ^^Χ^^ 
μίΰυμνιορ μοζλίΐται^ το ποίημα, οϊόν ίστύ το παρ^ ΣαπφοΧ' 
Τιροί χτλ, η&φιβ «ι1 νν. Ίσος *Άρηι\ ΒβοιβίΓ. άβ £] 
()ΧΙ.νΐΙΙ• ^£στ^ δι τις ϊδίως χάρις Σαπφιτ^η ίκ μετΦίβολης, 
ϋταν τ^ ιοίφυσβι μααβάλλητΦίΐ ««« ωσηιρ μίτϋΛ^ήση* οΙορ* 
Τφ* δη, 'ψηκϊΐ^ το μ* άείρητδ, τίχτονί^' γαμβρός 
^*^ξ^^%δτα& ίσος "^ίρηϊ, άνδρος μιγάΐο^ ηολλω 
ίίίι'ίωι^• ωσηιρ έπιλαμβυερομ^η έϋοηης , βτι άδννύτ^> ^Χ9Ψ^ 
(ίοτο νιηρβοίτί, χ«ί δτ* ουδείς τ^ "Άφίμ ϊσος ίσνί. 1. "/ψοι 
ίίαιιιί ΑθοΙ«8 Μ ^ψος, Ιψηλός, ιψόϋ^ν, νίΛ« ΟΓ&ιηβΓ. Αηη. Ι, 
^18, 1§. α^'^^ Ββηιΐ€]α3: 1ί1>τί Ηίραιη,, ά^'ρ^^η, άβίρίτδ. 
Τ^1I}9αο1^ (τβΙ ύμηναίον) ΥώτοτΌΐα βοΗρίοΓηπι Ιϊοη ηιΟΜίκΙβπΐ' <!ο- 
€«( Ιΐ«υ1α8 βρο^ 1^βΐ€ΐΐ€η]ΐιι 430• £βΐ &υΐ««ι «χίτ» γβϋΐηη «χϋΙ«- 
ιοΜίο» 2. ίςίρχηϋα ^βΙάΙβΓα» 204. άρδρος Γββ«€υ1( Ββηζλίυβ 
21(. ΐΜ ΙιβχλιηβίβΓ Γβ§ηβ«|Νβ(ιιη ιΐ6ΐηρβ ρΜΐΙΙο &ιιΐ« ϋ»δρ€ς οηίβ- 
ΒΟΙΑ «ριιά Ι>βΒΐ«(ηυιιι Ι^υο Γο]«€ΐαιιι βη(. Ι.βρί4«^«ϋ€(αΐΒ μ^γάλω 
ί^^ίοΛ^^ 111 χρυβώ χρνσηέρα Γγ. 39. 'Άρη «ι "'-^ί^ί Ι««£ΐ•ιιβ «1 
Ρο«ΜΙ «ιΛίβί: ιΙΙιμΙ Βογ^ΙιΙοι. μ^γάλ^α ηοΧύ ^ί^υΙαβ. Α1ίΙ«Γ 
>^«« 4«8€ήρβί( Ηβηηΐκιοηβ 137. λ ΑιΙιΙίάίΐ ΒβΓβ)(^ϋ8 «χ Β«ιη«- 
^ίο 46 ΒΜ. ΟΏΧνί. *Μ^ η4κρΦφολης Μ9ίΙ ίηί τ^ εξέχοντος 
^^9^ η Σηηφ4ύ φησίρ' Πίρρ^^Φς ίίτλ. ΐρτοΜα γαρ 306 δαρρίιοηιβ Μίΐγίθο&βαβ ΰ&ηηίιια. 

(Λθ¥ χο γλνχνμαλο^ ίρη^ίταί ακρω ίη οοίω 
&αχρο¥ Ιη αχροτατψ* Ιάά&οντο δΐ μαλοδροηψς, 
ου μάν ίχΧέλά&οντ^ αΧ£ ονχ ίδύνανν ίφιχίύ&αί. 

Οίορ τάν νόοαίΐ^θ¥ ίν ονρέσι ηοψέρ^ς ανδρός 
ηοσσϊ χαταστ^βοισί^ χαμαϊ δί η ηορφνρ(^ αρ&ος. χΛρ9¥ ίποίησ» η παραβολή μΆλσρ 4 μίχέ&ος* αααοι ίξη' 

€αΐΗ¥, ηί^φοχος ωσταρ η αληψη τΑβ αΧλνρ αατρων^ η ο 

^λ$ος ό ΙαμΛρότ€ρος , η οαα άλλα ΙύτΙ ηοΗ^τΛαωτίρα. ηψ 

^ος. ΙΙβςΓ€ΐιίΜβ Π€ρφ€χ9$ψ' νηΒρέχπίβ. 0««μ ^ΙχΙμ^ 

άοΜΐ9 τ^9 Αίσβ$9Ρ Μαΐΐιηιι ςι»ββΙν•η: ςηΜβη ΑΙομοβ νοίοΐι 
Νβηίαβ ΒΟΒ «Βΐιαι βϋςαβη «ϋ^οάυαι ΜΜβΐ, 9^ά ομμβ ^(<β 
«χοπηΗ α( Μΐ6 καιίαι ρηββίΑοΐβΒ. Τ«ιγρ*μ)πιβι ϊΒίβΙΙίβιΐ 0»- 

Ι«ΠΙ8 ΝθΤ• Ι4€€α. IV, )7. £( 8ΐ€ ίβΓύ ΤβΙβΓβΙ ροβΙτίΑβ €0αΐ1ΜΙΐΙΙ- 

ΙθΓ€β) «χ ςυοηΐΒΐ €ορϋβ οηηΜββ «τΙιίίΓΟΓ ςα&β βαρί »ραιΙ ΕαΜί»Λ. 
11. 741, )3• ΑϊλΛος Α^ψύσίος τον της ηαροίμίας ΑίσβίΟΨ 
4^ δον ΤίρπΦίνδρόν φησ$ν η ΈναίνηΙδην η Άρ%^ο%λό9φ*^ 
ααΐ *Αρ$ατοτΑης δί ίν τζ ΑακιδαψονΙων ποληδίγ το Μ^ΐ9. 
Αίσβ$ον φδον τον Τίρπανδρον φησ* δηλονν• ίηαλονη9 
δέ φα9$ »αΙ ΰστ§ρον πς την ίηίΐνον τΐ(ΐην ηρΑον μίιν Μ- 
γονο$ αύτον, €ΐτα ύ τίς αΑΑος παραη Αέσβίος, άδ^* ονη^ς 
οί λοοίοΐ Μίτά Α• ψδόν, τδν άηλως δηλαδή Λίϋβιβ»• 
Οση ΙιΙ• εΤη Ργουυ. Βο<Ι1. 696. {οΐ δί Φρϋν^ν, ο %αΙ (μΆΧ»: 
ρβτρβπυη.) βοΚιοΗ. Αήβ(. ΝηΙ>1>. 964. Ηββ3χΙι. ΡΙιοΙ. (τον Φρνη- 

ίον' Λ δί ΕναΙνηον.), ΜαβΙΙβη Ώοη. II, 3Μ• ΒβΓβΙί. 0οι»• 
Ιοηι• ΑΙ(• 9)9. ν•η«8 4. 5. β• • εΙιοΐΌ ραβΙίΑΠίΗΐ οΗΐΐβΙοβ νϊάΑ 
Ββκΐιίο•: 8ΐιρ6Πθπι βηίηι ]«τ«ΒβΒ ιαηΐ; €θΒρ«τ• ΟλΙβΙΙί (Λϊολ 

ραίο ΗΙβμγ. όηΙ. Ι, 1β• 2αηφοϋς ην αρα μη^^ ^^^^^^ 
αάσαέ την χορην, τοσούτον χαρισαμένην τοϊς προ «(>β> 
δρίφααϋ'αι οπευδουσ^ιν, όσον &ΐ(>φ τοΰ δαχτύλου γάση^^^» 
τ4» %αδ^ ωραν τρυγαν το μήλον μέλλοντα τήρησαν τψ χ»^^ 
άχμάζονσαν' τον νυμφίον τ« *Α%ιλλη παρομοίασαν %9ΐ ^^ 
ταύτίν ίη^αγϋν τφ ηρ^ τον νέανίσχον τοις πράξΗπν. 05τβτ- 
μΚμιΜιγ Ιηι€€ «ι Ι^οβ^ ΡΒΒίοηΙΙ. ΠΙ, 106. 8ΰΐΜΐ«Γβη Κ» }^ 
μήλον Ιπίπαηο Ιν φώτοΐς αχροκ άηρότατον, μέγα ηαΐ κα^^' 
%αΙ τΑβ πολλών την άωδίίχν ΙνΙχα μόνον. "Εδεναν 6 τρνγη^ 
άνΛ&^Ιν, ημΑηΟΜ αοι&ιλέίν' τάχα δί »αΙ ίφύλαηί το ««^οι* 
μηλον^ ίρηααφ ποψένν. ι. θ. ΒβηβΐΗαβ 4β £Ιο€. €νΐ. ^ 
ίπίφάνημα ααΧούμ^νον ο^ι^οίτο μίν αν τι^ λίζνν ίκΐΜ^^ 
σαν'».ίστ$ δί το μη^άλοηρ^ηέστατον Ιν τοίς^ λ6γο$ς* της γ^ 
λέί^ως η μίν ύπηρηπ, η δί ίπ^οσμπ. ύτνηρηπ ηίψ η '^^ 
«Λ• Οϊαν — %αταστ^Ιβουσ$. ίοίχ^βμιΐ δί το Ιχ^φ^Ρ^' δ•ρρΙιοιιΐ8 νΆΐγίΜΜΗβ (ϋλτιιώιβ. 309 

4». 

ψψίς οΐΡρ φίρπς αίχα, φέρας ματίρ^ ηαίδά. ' > ν Κηνο$ δ* αρα πάντες 
χαριήσί ίχον χάί ΰίηβαν* αρά- 
σαηο δί πάμηαν ίσλα 
τω γαμβρω. 

η. 

^ά ηαρϋ-ένος ίσσομαί• 

48. 

Ησι, δώσομίν, ηοί ηατηρ. μίνοι» τό• χαμαΐ δέ τι τηλ. ίπίρηψιγΗΤα& γαρ Γοΐ^το τοΓ^ 
η^ο^νιγμί'μοίς κόσμος σαφώς %αι χάΐλος. βΑρρΙιοηΙ νιη^ίαμ. 
▼Κ Ββτ^Ιιιοβ 217. ΡιιβΙΙϋβ εαηίληί. Οιιηι Ιι^βαίιΐΐιο ηο?Βη ηορίΜΐ 
^ιιίίτΐ ΟβίηΙΙαβ Ι.ΧΙ, 91. δβ<1 η&χίιηβ Ηιΐ€ ίΜΪΙ Ηηιι 031, 
39 8ςς., ςιιοιΐ ΜΓηβη ιμ! ροβίπαβ Ι.^Ε>ί«β ΙηίΐΑϋοιιββ ίΑ€ΐυΒΐ• Ι'γ. 4δ. θ6ΐιΐ6(τίηβ 4« ΕΙοο. ΟΧΟ. ΧαρίίρτΙζηαι δί ποτι , 
Σαπφώ χαΐ ίξ αναφοράς, ως ίηι του Έσπίρου* "Εσπιρι 
^'^^,φησι, φίραςοΊρον, (οΓν €%Ββ\ίη9) φίρι^ς αίγα, 
φιρας μ. η. ΚαΙ γαρ ίνταν^α η χάρις ίστίψ ί% της Χιζιως 
ϊ^ΐ? φίοιις ίττί το αυτό άναφιρομέρης. Εΐ. Μ. 174, 47. •ββΛ 
νίΓβηιιι Ε η, φ. , οσα φαινολις ίσηϋασ αυως. ^αη1ι^I ΒΙοβι- 
ΐΐφΜιαβ: &ηϊΑ€ίοβία8 €ονήφ ΗβτβΜΐιιιβ 134 βς. Α<1 βΑΐκΙί• αομ- 

'ΐβ (ν. Ολίυΐι. 1.ΧΙ1.) ροβίΓία ροβΙ !νι«€ ^τβηίβΜ τΜΐβίαη φίοΐίς 
^ ρ«ηΐ(;ίρΜΒΐ. ^ ι- τ ^-^^ 

. ^ Ργ. 46. ΑιΙΐ€ΐι. XI, 475, Α. Μνημοριύπ τωρ %αρχησιωρ 
^Ι2:απφώ ίρ τούτοις- Κηροι δ* χτλ. ΤββίΑτΗ 8«ί<1ΐ€ηΜ 

Ρίπί. 01. νΐϊ , 1. , ^ 

Ργ. 47. ΟηηιβΓ. Αηη. Τ, 71, 10. 01 ΑίοΧίΙς τρίχώς' *Α%1 
τ^ϋίομαΐ' %άί αηϊ ηαΐ αιίρ. ΟΓγ. Εχχ. Οπα. II, 8. 

Ργ. 48. ΙΗίιΙ. Ι, 190, 19. *α^1, δ., η. Λ, , φηοίρ η 
Σ^^φώ. ητΐ δί λίγη *Μημάρ άρτΙ του ησίρ. Οτ. ΒαΙΙ- 
**ηο. βΓ. Μ«χ. 1 , 56•. 310 &ιρρΙιοηΐ8 Μίΐ^ΜΒΟβΑβ'ΰ&ριηιιια• 

θνρωρψ ηόδίς ίητόρόγνισι, 
τα δ^ σάμβαλα η^μηίβάηα, 
ηίσνγγοι δί δέχ Ιξ/Επονααορ»• 

* 

"Ολβίί γαμβρί, σοι μίν 8η γάμος, ώ$ ά^Άο, 
^οαίίΗίτ , ^ί»ς δί παρ&ένον, αν αραο, 

Ό μίν γαρ χαλος, οσσον ιδίΐι^, πίλιται χαλός' 
6 δί χαγα&ος αντίχα χαΐ χαλος ίσσεται. Ργ. 49. Η6ρ1ι&68<ιο 41. Το ΑίοΧνχον τηράμετρον χαια- 
Χηχτιχον 6ΐς δίσύλλαβον' θνρωρφ κτλ. 0?χηβ(ηιΐ3 4β Είοι. 
ΟυκνίΙ. ^Μωητδύ Σαπφώ τον ά/ρο7κον νυμφιον χαι ΐυί 
ϋνρωρον τον Ιν τοΊς γάμους δύτίλεστατα χαΐ ίρ ηεζοΤς ορομα^ί 
μίιλλον -η ίν ποιητίχοΤς. ώστδ αύτης μάλλον Ιστ$ τα ποί>;^ΐίτο 
ταΰτα δ^αλεγεσϋ-αι, ί) ζύειν, ονδ* αν άρμοσαν πρ&ς τον ρροΓ 
^ προς τήν λνραν, η μη τι,ς εΥη χορός διαλε%τίχ6ς. 1. ^ΐ"• 
ρωρίψ^ €£τ. Ροΐΐυχ III, 3, Λ% Καλείται τις των τον ννμφίίϋ'' 
φίλων χαΐ Όνρωρος, δ τα}ς ^ύρ<Μ^ ίφεσνηχως χαΐ ί(0'/^' 
τάς γνναίχας βοηϋ'ειν τζ ννμφτ} βοώσι^, ΑιΜβ ΑπαοΓ. Γγ. 32. 
ίτιτορόγνιοί^ ν. Ιηίρρ. ΡίηίΙ. ΡχιΙι. ίν, 228. 2. Οβ Γοπηβ <?«"- 
βαλα ν. ΒβΓ^Ιί. Αη&οΓ. ΙΟΙ. ηεμπεβόηα βΟΓίρβί: ΙίΒη πεντιβϋΐ;^, 
πεντεβόεια, 

Ργ. βΟ. ΗβρΙϊ&β&ΐίο 102. Λα2 το εχ χοριαμβιχών ίψί^ι!^ 
μερίΐίρ των εις την Ιαμβιχην χαχαχλεΐδα ?] 2!απφώ' "01^^^ 
χτλ' Ι^'Όλβ^ε γαμβρέ Λΐ9Λ^Β^Ιΐαχα προςφώνημα ία Ερί(^«1>β>^^• 
ΤΙ)«οοΓ. XVIII, 16. ΈιΐΓίρ. Η«1. 657. (ίν ύπο λαμπάόωρ *ί9^ 
λενχιπποί σοι ξννομαίμονες , ώλ/?*σαΐ', ύλβι^σαν- το «?ί• 
(ί<^£ν (Η. β. ολβία, ολβία προςεφ&εγξαντο). ΗββίοιΙί Γγ. ΧίΛ 
Τρις μάχαρ Αιαχίδη και τετράχις, όλβιε Πηλεΰ, οςτοιΰ^\ 
ερ μ('/άροίς ίερον λεχος είςαναβαίνείς, ώς' άραο, ΙΑ\ίή ^9 
άραϊ, ώς αράς : ναΐ^ο αραο. Ι^ίί€το νβΓβα άνοιραρ^ , αν αρϋ^ρ 
να1β;ο αν αραο. δ^ςυοΓ Νβυίαηα, €ίτ. ΒαΚίη. <ζγ• Μαχ. Ιι ^ 
ΙΙβηη&ιΐΒη8 133. άράσαι νϋΐι β€Γΐ5ΐ• 

Ρχ. 51. 6&ΐ6ηιΐ8 Ργοιγ. VIII. "ί^μεινον οΰν εστίν, ψ(Λ*^ 
τας τηρ μίρ των μερραχίην ^ραν τοΤς ηρινοΤς ανΟ'εσίΐν ίΟί*^^^ 
»ΐ¥ 9 ολφ^9%ρορΛύν %$ τ^ν τε^Λ(^ εχουσαν , έηο^είν %ο,1 γι* 
ΛεσβΙαν λεγουσαν' *0 μεν γαρ κ. οααφν έδίΐν ηΐΐ^ &φρΙηη29 Μ^^^^Λιια^ΛΒ ΟαιΛψίΛί ϋΐ 

Αανοις αηοΛας ίτάρας ίρ στη&ίαιν. 

54. 

ΧαΙροισ&α νίμφα^ χα^ρέτω 3* 6 γαμβρός* 

&, . ' . . - 

Γ/ω (Τ , ^ φ/λί γαμβρί^ καΧΆς 'Ιΐ^&δω; , * 

οραχι βραδινω σ£ χάλιστ ίΐχάσδω» ββΓςυιη •αΐ€ΐιι 214. ηέλέΤΜ άγιΦός βοη]ί€ίί, 4α&« Ρ•^ «ΥΚίΜβίΑ 

Κγ. 5ί. Αρο1)όη!ιΐ8 ιϊβ Οοη^. 490. ^^ρΛ* ούτος ^ατα ττασαν 

>ιι^. ΤΐΐΓ&Ο. 

^ . , . , . _ , ^ΧλογΙατΜος 

ίί /?(>«^««^ τρ^'πηαί ΰί έκατ^ρον τό ίχ ^ς η, νο μ^ μοΐΜρο¥ 
ιτ0ρ ΑΜ€νσ9ΐ^ οϋτ^ς" "Ήρ (τ$ πέ^^^£I^^x«$ ^ττ. α^^^ο 

κτίρβίι ΗβηιίΑηΐΝΐβ 187. * Ι)« ^β V. Α1ΰΐηβιΗ8 ίτ. 44. 

> 

Ργ. 53. Ει. Μ. 250, 10. Ααυω' %ο χοψώμαι. Σαηφώ' 
Δανούς χτλ. λίγπ ίΐ Ίίρωάίαρος Κτ* ίίπαξ η λίξις παρά 
ΣαπφοΊ. Ηββ^χΙήιιβ: έβαυσϋν* ίΐΛΟΐμη^η. Έτάρα Ιΐοηββίο 
δ»δΐΗ*ι»Ιιι ί: ^ί.νύμψη. ΡοΐββΙ ^β γαμβρω ^Μ^ ρο1«8( ^6 ΑΛοΓβ, 
<]ν2 ίρ π^ιρ^ίαΤζ νίνη^^ό^ς ίν^υχ^ίπ. 

Έτ. 54. ΗβρΙίΑΜίίο 25. Ιίαταλι^ΐίτιχά ^ οσα μψαφμί^9ψ 
ψΐ' τον ζδΐίυτάίον πόίία' οϊον ίηΐ 4αμβ4Χ4ίΰ' Χ^ίρο^βα ^ηΐ^ 
2«\οοΑ9^ιχ .Ν<υίυβ. ΊΙΐΰοοΓ. XVIII• 49. χηίροίς ύ νύμφα, 
2«φΜ$ άηίρ&^ρδ γαμβρί, 

Ργ. 55. Ηβρ!)αβ8(ΐο 41• Σιαλικά πεντάμετρα χαταληχτυζά 
'/'? δΐϋύΧλαβον' Τίω %τλ. 1,ίί>τι τίω: τΐφ (||. β. τ/ν*) Ν«αί«β, 
^• Βι. €α<1. 626, 3. ΑροΠοη. δ^πιΐ. 111• Βι. Μ. 7β^, 35. υΙ>ί βχ 
δ«νρΙϊοηβ ΤΓθ7(Τ*ι^ {τίοίσιν) ΌφΌχίλμοΙύΊν ^ιϋ'^(^^ 2. 1ι6§6ΐ>&1ηΓ 
μάλιβ»•.- «ϊοτϊΉβΐ ΒβΓβΙίίιίβ 214. Αΐ€ΐι^ΐΑ «άλ*αν Λΐ/τ* του χάλ- 

{*«» ϋτέΐΜβ ηοίβί ΤγτβΗο Μυβ. €&ιΚ&Ι>γ. Ι: 3!>. €€ΐ6ηιιη ύοηοΜΠί 
^' -ί» 56. 437• ΟΦ^>^^ ΙΛ - . . *^ %1% δβρρίιοιιιβ Μιΐ^Ιβη&θΑβ ΰιηώια» 

Χα«(^«, ψνμφα, χ»1ρ€, τίμ$€ γαμβρί» ηοΐί»• 

91. 

Ου γαρ ηΡ Ιτίρα ηάϊς^ ω 7^ψβ(1^9 τοιαύτα., 

89. 

(Α.) Παρ&^Ηα^ ηαρ&^^ία^ Λοί μ9 Χ»ηοω* οΐχίαΐί 
(Β•) Ουχίτ$ Γίξβ^ οώ*^* ^Ρϊδ» ^^9^^ ^* ---• ;Ν>••<ιαι• ηΜία αοΛρίνΜέ, /κχία 8«ρρΙιο, ^"^ *» /ι^τ•» 9^ "* 

Ρο1Ι«χ III, 8, 81. £Ληφω %άί τον Μρα αύτ9¥ γ^μβ^ν 
%αΐΗ. Ιηίρρ. Ρίιιά. 01. νΐϊ, 4. ΗβπίΜαιβο, €αΐ « ««^!"*'ί' 
ηιιηβ ςαο (τ• 50. τϊιΙβιιΐοΓ 1ι•66 βηβ, •ί€ μΗΙ>ιι ΙΜ. Χ^ ^^ 
ψ., χ»ΐρί, τ. γ•, ηολΧά• Υ^Ι €ΐΐΑΐη χαίρη^• 

¥τ. 67. ΙΜοΒΤ•. €ο«ρ. ΥβΑΒ. XXV. ^ Τσΰζο το βΛί» « 
δυοΊρ σνρίστηχί μάρωρ. Μητί μ^κρϋρ ορ&ηά τ$ ηοί ψα»*"^ 
αμάρτημα, ίζοίμως οΰτω^ ίπΐ τοντφ• ΕΙ γ^ το• ^απφ*χθ' 
τις ίπ$^αλάμ&ον τοννΐ* Ου γαρ ίτέρα η^ (€οώΙ•4»οβΐ 
ΑΜα• νυν) ηαΊς, βΐ ^•> τ.^ Οοπαςϋ ΒΙοηββΜΐ••. ν. Β6ΠΗ»* 
133. 86ί<Ι1βηΐ0 883. ιί€: Ον /αρ αΓ£(»α ^ν ηϋς ώ γ. τ. 

Ψτ. 68. Η4!ρ1ΐλ€8ϋο 103. -βΤβί ό ηούς συτίψί τί» λίξιτ 
ΜίΙΙχροος *τλ. υΜ /Μΐ/χροη>ς ι μίλίχρως. 

Ργ. 69. ΟβηβΙηα• 4β Εΐοο. ^XI^. ^ ^ί «ί τωτ σχημί^ 
χάριης δηλαι «σ* ηαΐ πΧέΐστα$.ηαρά Σαηψοΐ' οίον « «ίί 
α^α^ιπλώσ^ως, οϊγοι; νύμφη προς την ηαρ&€νΙαψ φη^^'^ 
Παρ^ίνΙα, π., ηοι μΜ Α*πβυσ« ο7χτι; η 9ί «ϊ^^'ξ** 
ν€τα$ πρ&ς αύτην τφ αύτφ σχη^ατί^ Ού% ιτι ?{* 
προς σί, ου» Ιτι ηξω. ηΚ§Ιων γαρ χάρ$ς Ιμ^αΙν^αα, ^ 
άαρ &ϊΰί Άιχ^ αάι ανπβ του σχήματος. 1. αποίχι/ Βί«•- 
ϋβΙιΙίΜ ; άηοΙχ£α$ ΗβπϋΜΐΒΒβ 129. ^ ^ 3. ββι^ΐθπιι 396. ^ 
[Σαηφοΐ] ηοτΐ σ Τξω, ηοτΐ σ^ ούηίτ ίξω^ Ιΐ€ηΐΜΜ8: Ιί*"|^'' 
9)αα]' οι; ;^αρ «τ ι|μ ιτρον2 σ , ονχώ' Τξω. Οίοην» Αβ 0^ 
ΑοοΙ. 391. Ου«Α* ί/ί• σ« [φι^Ο'^^Τ* βι5ι»τ# ί/Ι» σί. Μί^ 
ονκά« ιξ»^ ουκίτ$ ϊξω αχ 4ο€(Ηιμι Ε>6αι«ΐιϋ |«χΙλ ι:οΙ1ο€ΐ«^ 
νΐΜ ιαο*. ΡΗο• !{ω αη ιβφ ονχή* ιβ ρΓΟΜβοΜϋοββ «^ >^'* 
ΑβοΙβΒίΙοΒΐ οοβίβκΐΐ• Εχ€ΐ4ίΐ ίοΠλΗβ ου /7£«• δβρρίιοηίβ Μιΐ3τΐ6ηΜΑ6 Οιιηηιηα. 313 

00. 

Ίΐζΰη^ ποτά φα^σιν Μα τον ηρηιαέρϋηψοτ.' άιντί νυρ^ άβραΐ Χάριης, χαλίίχομοί η Μοΐααί, 

1 

β2. 

Βροδοηάχας ά;ι«αΙ Χάριης, διντι^ ^ί6ς χόρ᧕ 

63. 

'Άγ^ δη, χίλν, μοι λ^γ£^ 
φωνάπΗία δέ γίγν^ο. Ργ. 60. ΗβρΙίΑββίίο 63. Οίον* Ηοην ποτί φαύίρ «τ1. 
δ&ρμίιοηίβ €χ ΕμίιΙι&Ι&ηίο 68ββ €6ηββ( 1/ν«ΐ€ΐίβπιβ 433., ςηυπι Γγε^.• 
ι&ϋηΐϋ ροβίΓΐ&ο ^1.08ΐ>ίΑβ &1ί& «8<1βιη ρβςίηα €χ1ιΙΙ>««ηΐνΓ• ΤΙΐ€ο^ήΐ« 
1, 105. ον λ^γ^ται^ ταν Κύπριψ 6 βωχόλος* Ροβίίβηο ΜςιιηηΙαΓ ίΓ&^βηίΑ οπηίοιιαι ΜνβΓίοΓίι λΓ|;ιηι«ηΐΙ 
βιιοιηί€&, ρ&Γ&£ηβΐίαι, •€ορ(ΐΓ&. &ιρρ1ιο βηίη βΙβ^βΗ• «■ιΐ€ί§, 
ςηΐ9 €ΐ 8ΐη«Ι>&ΐ βΐ &<1 οιηηβηι νίι&« αιΐΐηηι «Ιββ•ο(ί•η(|αβ €Ι βηΜο 
ηιΐΒίοηι €οηΓοΓΐη«5«ΐ , ρΓΑ«€6ρ(Α βα^ΐξβηΐ, αΙιμ ο5]αΓβ•(, ίηΐβπΐιιηι 
ανίΙΙ&ΐΟΓ. Ιηβαηΐ ρηβΐθΓβ•, αΜ άβ ββαιβίίρΜ ΙοςαβίΟΓ, ιΙ« ϋϋ• 

(6η6Γπιη«, <16 Ιρβίιιβ φ^λ^V {ηαλφ δαμοσίω), <|6 ροβΐί€•β «πίβ 
Βΐιιθίο: ςυίά 8ί6ί ριιΙΰΚιπιιη Γ€€ΐιιιιΐ(|ΐι« νίάβΑΐΒΓ «Ιβοίβηΐ• ^οαί€^ 
ν^βΐ^φτί ϋβηβαΓΑη 405 8^• 

Ργ. 61. Ηβρίιβββϋο 52. Τηράμείρα χοριαμβι%& ΚΰηΛλη" 
κτίχα^ α χαΐ των τρ&μίίρων ϋνν€%ίοηρά ίσηψ, οΤλ τβίΐ/τι τά 
2'απφου^* Α^ϋχέ νυν %τΧ* 

Ργ. 62. ΑΓ^απι. ΤΙι60€Γ. XXVIII. ΓέγροοηΜ ^ΙολΙίι δία-» 
^η(ΐΛ ναρα το ^οπιφιχόν ίχηα^ίχασύΐλαβον το' 'Ροδοπ^" 
χας χτΑ. Βροδων «•! Γη 69, 2• 

Ργ. 63. Ηβ^ιηο^βη^ II, 4. "Οταν τ^ν ΧνρΦΟβ ίρ•η$ φι 
2απφοί^ χαΐ όταν αυτή άποκρίνηται^ οΓον' "^γί Χ^'^^ 
^<ά μο^ (αγί δη ;|^• .οηιιββο μο$ €οι]€χ) λίγίκτλ. £ιιιΐβΐΙιΐΜ 
Ι1• 9, 41. "^γδ μοί, δια χ,, φωνά^σσα γίνοίο* Ροηΐ 
Η«Γηιοβ6ΐιί• β€ηρ(ηπαΒ εαηι Β€Γβ;λλθ Αιιμγ. 37• Β1οιιιβ•ΙιΙΙβι Ιί/9, 
^'^α χίλννη, λέγΈ, φωνασσα δι μο$ γίνοιο, ςηοη Οτίο ΤΙιβΙ». 
28. χίΐι'νη ροϋΐηβπι ύίχίβββ Ι€8Ι«Ι0Γ• €βΙ«πιηι βΙηϋίΐβΓ Ηοη 
^ηη. Ι, 32| 3. 111, 11 , 3. 

21 314 δαρρ^Μΐβ Μιΐ7ΐ6η&6Α6 €ΒΤαύχαί. 

Τάδε νυν Ιτάραίς ταίβνρ ίμαίς τερπνά χαίως άείαω, 
Φίλί(£ χαλον δαμοσιον• 

66. 

Ενμορφοτερα Μνασιδίχα τας άτζαλας Γνρίννως 
ασαροτέρα^ ονδαμά ποί^^ραννα^ αε&εν τνχοϊσα• Ργ. 64. Αΐΐιβη. XIII, 571, Ο. Καλοΰσ$ γονν χαΐ αί ίάί- 
^€ρα* γνναΐαες Ά& και νυν και αΐ παρ^έρο* τάς σνιη]&Η; 
%αΙ φΙλας εταίρας,, ώς 'ή Σαπφώ' Τάδε ητλ• Ι•ϋ>π ήα<- 
ραις τοις: τ^α^ Ι^ΐοη&οΐιΐΐαβ , οΓγ. ίη 82. 8βϊ41«πΐ8 296^ 
— υ — II — τάδε ννν *εταΙραίς \ Τα7ς ίμαΐσι τερπρά %αΙωζ 
άεΐϋω. 

Ργ. 6$. ΕιιβΙβΙΙι• Οριιβθ€. 34(, 54. Φίλια τ&ς δηλαδή πο- 
λνρεμβαστος χαι ηαλον δοηοϋσα , εϊηο$ αν ιζ ^Σαηφω^ 

δ^ΐμοαιον, Οβ &υο βηοΓβ νίΓ^ίηιιιη Ιιθ8ΐ>ίαπιηι θίοβΙ>&( ροβίηι, 
ρί ΓοοΙβ ]υ()ί€ο, ί(1<ιυβ ηαίνβΓβλβ ανίΐβΐίβ Βοηυηι ργμ<ΙΪ€&6αι. Ιβ- 
^ΒΐίΜΜΐ)•! «ΒίΒΐ β( «Η νβηιιιίΑΐβοι ηοπίΒΐ οοηίοπηΒίΝα• βιιαίΒί ησ- 

Γγ. 66. Η€ρΙι&68ΐίο 64. Αα? τετράμετρα δί άηο μειζορο; 
ιωνικά ακατάληκτα διαφόρως σννε&εσαρ* χαϊ γαρ τρ^αΐν ιωνι- 
χαΊς μίαν τροχαιχψιρ τι^ρ τελευταίας εηηγαγον' χαλεΐτα^ ^ 
^Ιολίχορ , 'ϋΊΛ £αηφώ ποίΐΐιρ οβίηψ {χρήσατο, οΤορ' Εν μ, 
χτλ. 1. 1.ίΙ>Γΐ ΓβΓβ γνρίνω, γνριρνω , άργυρίρρω: «( γυ^ίρικ» 
ΐΗίΟβίηαβ ^ιιοςιιβ ίη 3, 4. ώ«Γ(. δβ4 €Ιιθ€ΓθΙ>οβ€ΐιβ ΑΜι ΓοΙ. 
268, £. (1« ^βηιιίνο ία ως ΙοφΜΐιβ: Λ«2 πάλπ^' ^^μορ^ψότί- 
ρον Μναΐδος, χαΐ της άπλως ηυρ^νως. εατιρ η 
ΛίνηΤς αΰτη χαι η ηυριρώ ονόματα χνρια. Είγηι. Μ. 143, 51. 
Ρνρίννώ: όνομα χυρ^ον ΑεσβΙας χορης. εϊρητα^ ηορνιη^- 
μως ηαρά το γυρίνος, ο δηΧοΐ τον βάτραχορ, ϊ\^ρίΡΡ9ί, ^ζ 
ερατος Έρατω, χαι χλεος Κλεώ χαι Κλείω. Οίη ^β€ο1»• ίη 
Μ^οΙβΙ ΑπαΗ. ι , ΙΟΙ. Μα&Ιβιο Ύγτ. XXIV. €ϋ^ Τύριννα, ν. ίτ. Ι 
26. 2. ¥«1^0 άσαροτερα ύον δ* αμ' επωραναν σε&εν τν- 
χουσαϊ €οά€χ Ν άσ, σ. .^* &μ ίη ωρανε σε^εν χυχοΤψα: € 
ασαρωτερα αουδαμά ηωρορα σε^ερ τυχοιο^ν* Ηίηο τύχο^ς (^ 
ΒΙοηβ^Μΐαβ ϊ^οι^ιμβ πω ^ροατνά: ΝβιιΐιΐΒ άσαροτερας ονδ(φ 
νπηράνια οί&ερ τύχα^ς &ρ. ΑβϋίνΙ βοΗρίαηη ΗβηΜΒοί ΰ5. 
ΡοτηοΛέοτ ί€η€να θνΗχηοΜ Μίμίήάίϋα ία9ίΜθ8ίθΓ€9η χΜ» μο4ο 58ρρ1ιοιιί$ Μιΐ^ΙθΠΑβΜ Οαπηίηα. 315 

67. 

Σν δέ σηφάρως, ω ^^xα^ ηίρ&ίσΰ^ ίραταίς φόβαισιρ, 
ορηαχας άνηττω σννιίρραισ άπαλαϊσι χίραίν\ 
ίνανβ-Η'α γαρ πίΐίταν χαΐ χάριτες μαχαίρα * 

μάλλον ηροτόρην* άστίφανωτοισί ί* άηυστρέψονταίφ 

68. 

ΠοΙλα μοι χάν ΙϊοΧναναχϋδαο 
παϊδα χαίρτ^ν• 

69. 

Κατ&ανοϊαα δί χπσκιι ον&* ίη τις μναμοαννα σέ&ιΐβ ΐΜ«, 8^ ί|Π8ΐη ΙΐΒβο <]ί€(α, ββςιιβ&ΑίιΐΓ. Οβίβηιαι 1¥6ΐε1ΐ6Γο 419« 

Ργ. 67. ΑΐΙιβη. XV, 674, Ε• Σαηφώ άπλούσηρορ ^ηρ 
Μα¥ αηοϋδωίη τον στέφανου ύΰ'ίΜ τ^μάς λίγονσα τάδ€* £ύ 
ϋΐ σηφάνοΐί ωδιχα παρΰ'ίσϋ^ Ιρ, φ, ο. άρι^τω συρ^* 
ίρραις άη. {ίπάλλαγίίί'η Χ) χ. Εύίρ^ία γαρ η» %αΙ 
Χάρτης (χάρις €&η(6Γ. £} μάχαιρα μαλΧορ προτίρηρ 
«97. {προτιρηνα στεφάνω τοΊσΐρ Β; Γ€€ΐβ ΟΑΜυ^οηοβ) δ' άην^ 
οτρίφονται• ύς ίύαρ&ίσηρορ γαρ χαι χεχαρισ^άρξ^ μαλ-» 
Χοψ τοις ^«οΓιρ παραγγΑλδΐ στεφαροΰα^αι τους <&ύοντας. Ια 
ΗίβΝβιιϊυΒ 8βιι&νί( σνρΐίρραισ (Βακη. 6γ. Μβχ. 1Ι, 43.)| ββΐάΐβ-^ 
ιυ9 295. ηίρΟεσ&* (ν. Ββηΐΐβ]. Ηογ. €Αηηιιι« Ι, 7, 7,), προτόρηΡ 
(Ιι. «. προςοραρ^^ Ηβπηίιηηηβ 12«>. £ναρ&€Ϊα (£/ιιιι»η#ΓΑιη«£Α) βΙ 
μαΗαιρΐ(, ιιΐ <!« μ€γΙι ΥβαβΓΐ ίβαιιη<ϋλ €θ£ίΐβΙαΓ: άηυστρεφορίαι, 
Οϋ αηινβηβ. Οβοίςιι• \Υ6ΐΰ](βΓυ8 4*21. νβΓβα 1. ^ ^^*β^9 εοί»• 
νο€ί8 ά €0ΤΓίρΙ ροΐβη!, αΐ ίη »ι;μφα.' Αβοΐββ ιηαχιιηβ «<! €θΓΓίρίβη- 
<)38 ίγΙΙ&Βββ ρΓΟΓίίνββ. ΕβΙ ιά ύποχοριστιχορ ηοηίοίβ Μρασι^ 
<^<χα, ςαο<Ι Ονίύίο ΙΙη&ίβ ββΐ, €ΐτ. ίτ. 66•, ιι( ^/φ^ς, 'Τψώ, 
Ειδύ ρΓο *Ιφιάνασσα, 'Τψυιύλτι, Ειδο^ία, 4. 86ί<1ΐ6ηϋ 
άίι^^^α μίρ γαρ π« χάχάριτ ίς μάχαιρας μάλλον ηροτόρην* 

Βτ..$β. Μβχ. Τ^Γ. XXIV. ^ν£^ μίρ ίηηιμ^ Σαηφώ 
ί^ο^οΐ %αΙ * Ανδρσμέδίΐ^ , νυρ δί ίλίγχιι χ«1 δίρωρίύεται αυτά 
**ανα τα Σωχράχους* τορ "Ιωρα χαίρειρ φησιρ 6 ϋωηράτης* 
ΛοΙλά μοι τάν Πολυάραχτος .(Πολυ€(ραχτίδα €οά€Χ 
ΗβγΙφ].} ητ. χ., Σαπφώ λέγει. Ιΐβπηνιιινι Ι3Θ• 8«ρρΙιίε«8 
ΐηΦίπιηι β88« ρβηρβχίΐ: ίάβιη χαίρην ά^άϋ ΒοΐΑΤίΙιιιιβ » ρτοΜίν^ 
«ίλϋοΒβ ΠολλνίχραχτΙδαο βββΓβοιΙαιιι 6β8β• 

Ργ. 69/ βίοΙι. ΠοτίΙ. IV, 11 Σαηφαυϊ η^ός απ.Α' 

21* 316 . 5&ρρ1ιοηιβ Μίΐγίβηαβαβ Ο&πηίηιι. 

ίσύη ονδίποτ [η/Ι ύστερον^ ον γαρ πεδίχΒίς βροδων 
των ά( Πιερίας 9 αλλ* άφαρης χι'ιν ^Αί'δα δόμοι^ 
φοιτάσείς ηιδ* άμανρΰν νίχύο)ν ιχπίίποταμίνα• 

70. 

Αί μ€ χιμΊαν ίποη'ιααν ϊργα . 
τα σφά δοϊσαι. 

71. 

*ΈχΗ μίν ^Ανδρομέδα χαλάν Ιιμοιβαν. 
Ψάττφοίρ τι τάν ποϋ^ύολβον *Αψροδίταν; ί^ευτύν γυναίκα, Ρ1ο(&Γ€ΐιιιβ Ρπιβοο. €οη|. £η. Η^Σαη^^ 
δίά την ίν τοις μίλεσι^ χαλλιγραφίαν ίφρόν^ί τηλικοντον, ωστι 
γράψαύ προς τίνα πΧονσίαν' ΚατΟανοϋσα δΐ %ίί' 
σβα», ουδέ τ^ς μνημόσυνα σέϋ-^ν ίσεται' ου γαη 
μετέχεις ρόδων των £χ ΠιβρΙης- 53^ηιροβ• 111,616. 
"Οτι /« ταίς Μούσαις 6 των φόδων ιηιφανος ίπιηεψημιαχαι, 
μεμνησ^αΐ μοι δοπώ Σατιφοϋς Χεγούοης προς τίνα τάκ 
άμούσων 'χαΐ άμαθων γυναικών Κατϋ ανοΊσα ίί 
%., ου γάρ μ, (€οάθ. πίδίχπς) ^. τωι^ ίκ Π. Αηβϋ'ιΙββ Π, 
377. (608. Όίηάοτΐ.) Οΐμαι δέ σ# %αΙ ^ απ ψ ους άκηχοίναι 
προς τινας {τίνα δβΐάίβηιβ) των ίύδαιμόνων δοχοι- 
σων Βίναι γυναικών μεγαλαϋχουμένης, %αΙ λί/οι- 
^ης, ως αύτην αί Μουσαι τφ δί'τ* όΐβίαν τ{ χ«ί 
ξηλωτην ίποίησαν , καΐ ώς ούδ* απο^ανονβί,'; 
ίσται λη^η, 1. ΚεΙσίαι ούδέηστί ^{ο\^μ €ιμΜ.: Χ£<<^<(^ 
Τήιΐ€&ν.: Κ£ΐσ$αι Νβαίυβ, ούδίποτα ΒΙοιη&βΜίιιι. Νθ9 βχ Ρΐβ- 
1&Γο1ιί ουδέ τις μν. <]<^άίπιιιβ ούδ^ ίτι τις ουηι δρ^η^βΐίο, ς»ί 

Τ6€(β οΒββΓΥ&Ι, Ορροηί 1ΐ&«£ ρΓΑβ^Γβ^βίβ, ςαΟΠΙΟΙ ^ ΐΜΙβ€ ίβΓβ (ο€ήΐ 

8«ηΙβιι1ΐ&: ΐα ηηης ίοτίππαία Ιία6€αν€ ^ αΐ ηιοτίνια* ίαε€ΐη9 Μίνΐοπι 
ο6η(ία• 2. «V Α(Ι<1ί<1ί1 βΓοίίαβ: οντδ τότ ουτ νσιερον ΗβΓ- 
ιη&ηηιΐ8| ςιιί ρηηιο νβΓβα ούδί ποτά μν, <1βάί8β€ΐ. βροΟω¥ 
ΒτηηΜη&'^ Οηο ΤΗεΙ). 140. βρόδον €χ δ&ρρίιοηβ ιΐίββηβ αΐβ<9 
€(τ, Εχχ. ΟηΙΙ. III , 14. 4. Ο^βν^να ίϋαηι ρϋτ ΙΗΟλ ά<ηΜβ μ- 
ί€ν €χ%ΐ€9 ιιι?ι6τα« €ττ€ώί9 υ€€0Τ9. ΟβίβΓυοι ΰίη ίτ, 31. 

Ργ. 70. Αροΐΐοη. Ργοπ. 404, Α. Αιολείς άμμετερον χαΐ 
&μμον και ϋμμον και σφόν, Σαπφώ' *Έμε ίκτΑ. Αι ^^ 
8βί(1ΐ6ηιβ 306. ΏΪ€ΆΙ ΑίαβΜ. " /οΐ»*χοί/, Ργ. 71. Η6ρ1ι&69(ΐο 82. Ανακλοίμινου οντος του ι 
προταχ&είσα ιαμβική ίξάσημος η ίπτάσημος ποίΐΐ το τοιον- 
τον, οίον παρά ΣαηψοΙ' 'Έχει κτλ, Νοη τμΙφοΙογ νβι^οί δαρρΙιοηΪΒ ΜίίγΙβοΑβ&β €&ηηίαΛ. 317 

72. 

ίυ &ίω, χηνοί μ{ μάλίατα σίνοντοί• 

73, 

Μάλα δη ΧϋζΟ^ημένας 

74. 

Τις τοί αγζοιϋηι^ αγροιωτίν ίη^μμίνα 

αηοίαν • . • β'ΆγΗ νοορ, 

ουχ Ιηίσταμένα τα βράχ^ 'έλκψ ίπι των σφνρων; οβχί Γαΐβχβ: «1 8€ΐιοΗ&5(« Αϋβηιιη νβΓβυη 9ίύηρον τχαοάδί^/μα 
νο(Εΐ. ΟΓγ. Ηβπηβηη. 131 «({, 0« Αιΐ(ΐΓοηι«<1ιι ν. Γγ. 74. 2. 

Ψαηψοί €θόά. ΒΗΟ: χράφοί Ρίοη: ψάηφΜ τηάν οο^βχ Ρ«|. 
ΗβΓΟΜίηηί £1. Ό. Μ. 812. Οίη «ά αιπηβη 1 , 20. 

Γγ. 72. £(. Μ. 449, 32. Θ^Ιομδν: ύποταχτίχον δίυκ'ρου 
αορίίηου , ίχον διαίρίσιν χαΐ ηλδονασμόν' "Οφρ* αν Ιγώ 
β(Ι(ύ* καΐ το ίάν οτω* Μήπως μδ π^ριστ^Ιωσ ^α ηολλοι. 
^απιρ βαμώ δαμείω, ούτω ^ώ Ό-ίω, και παρά ΣαπφοΙ' 
Οττννας γαρ <υ ϋ'ίω, %^7νοι μ^ χτλ. χηνοι Β1οιη£β1- 
^108: €υ &δ7ναί τίνα ΐΐΐαβίτ&ί ΕIιη816^119 £ογ. Μβά. 896. 

Ρπ 73. ΟΙιοβΓοΒοΜαβ πδρΐ των ύς ώ γλυκών ΑΜί^ €ογ- 
Βθ«. ίοΐ 288• Ι^λΙ όηλοΰσιν αί χρησδίς όντως ϊχονύαι* το ϋ 
^χ Σαπφώς έμ^Χγόμ^νος μέν τοι ψίρω* %αι παρ αντ^ τζ 
ΣαπψοΙ* Μάλα όη χικορημΐνη στορ/άς. νηϊηηΒ 
^(χορημίνος οτοργος: Γ«€ΐβ •€τίρ•ίι ΒβΓ^Ιιίμβ Αη«€Γ. 88., €ΐιί ίη 
^Ι. 8ηβΓά» ββΙ τρις . ιαχορημίρος, 1ι« β. ίχο^σαρωμένος^ 
^βρισμίνος. Όβ 6ογ^οβ€ ▼. Μαχ. Ύγτ. ηά (τ. 68. 

Ργ. 74. ΑΐΙι«ιι. Ι, 21, Ο. θβ ά€€0Γο ▼68(Ηα β^βΐΜ: Σαπφώ 

^^ρΙ'^^Ινδρομίδας (ίτ, ΊΙ,) σχώπτίί* Τΐς 9* άγροιω^ 

3/9 ΊψΙ^'ϋ'έλγα νοον, ούχ ιπισταμίρη τα βράχια 

*^«•*ιτ. /πι των σφυρών; ΕαβΙ&ΙΙι. 1916, 49. οηίηϋ το*; 

&«4ίΐ αρ Ι^Β ία ; ν^ονν ποία γυνή χωρηιχη , ίξωσμίνη άγροιχιχώ- 

«(»ρΐΓ//φΛχ^Γαι Ιραστήν; Μβχ. Ύγτ. XXIV. ΚωμωόδΊ Σω- 

*9(ηηςαγημά ηον χαι χατάχλ$σιν σοφίστοΰ, χαΐ Σαπφώ* 

ΤΙς δ*- αγροι^ώτιν Ιπ^μμένα στολην; σπόΧΰΐν Η«Γΐη&η• 

ηβ«119. £«Γ§|[|ιΐ8 213. (οΗ- βθ Αηβοτ. 23.) ['-^γ^/,] τ/ί Λ' σ 

^ροίϋτίς αγροίώτ$ν {π. Ό^ί ςαοά βχ οοΐΐκϋβ ίηΙβΓ 86 ΑΐΗβ- 

■«ίί ΜβχϊΒΗίοβ Ιοΰίβ γβηβίηϋ^ νΐ4]<λΝΐΙαΓ. 3, βράχια, ν. ΑροΙ- 
*«■• ίβ Οοηΐ. 687, 28. 918 ^ρρΐιοηίδ Μίϊγίβηαβ&β ΟαηιώΜ. 

7»• 

"Ηρών ^ίδίδάξβ γνάρωρ + τάν ορνοδρόμοΡφ 

76. 

ΚρίΐσσαΙ νυ ποτ ωδ' ίμμίλέως ποδ^ασιν 
ώρχένρτ άπαλοΐς άμφ ίρόεντα βωμορ 
ηόα^ τέρί^ αν&Ός μαΧάχον 'ματοϊσαι,. 

77. 

"Εβη μοί ίΐαΧα ηάΐς, χ^σίΟίΟίΡ αν&εμοΜίν Ργ. 75. €Ιιθ6ΓθΙ>ο8€α8 ΑΜί Οοπιαο. Γο1.96β• Τηρ αηιατί' 
η^ν οί ΑΙοΧΗς %αΙ μόνον ηρος&έ'σδί του ί^ ΊποΙουν την Χητάψ 
(Αάτων), ως χαΐ ιί 7(>ίθ"*ί δί^λοΐ* ι^ρών ίξίδίδαξί γνά- 
ρ ων -{-- την άννοορόμον, αΐηοετίχως γαρ ίστ^ν οαιο <<^ 
Ό•βΙας της ή ρω ("Ηρω), 8€Γί6βΒ4αιη «αΙ ταννσίδρομον ια( 
τανύδρομον <)ίΰ6ΐ)αιιι £χχ, Οήιι. XI, 67. "Ηρω ίοΗ» ορΐοοΓ, 
αιηίοα ροβΙηΑβ: 6;^βΓαηι ραΐη&η ροΙ«Γβ( Ιι&Ι>«γ6 (^κ Ιλ^άρωί). 
Ηβπη&ηηαβ ιηϋιί βοπρβΐί, βίο «6ι Ι«§€η(ΐΗΐ& νί€ΐ«η: "Ηρών ίΐί- 
δίδαξέν γνάλων τάν άνυ(^ιδρομον \€\ τΜναόδρομον* 
Τίίχηο βΐΐαα νβηίΐ ίη ιηβιιΐ^πι. Ιρ§&ιιι βηίοι Ε^^ηιΜ1Π1, ββρρίιοοίβ 
ι)ί8€}ρνΐΑ]|ΐ, νποΗοριστιχώς ^ ορΙηοΓ, (Αιχα•Λ%''Ιίρων , τ. βΑ Γγ. 67, 
8. ΟηΙά,ύΛία'Ίίρων ίξ(δΙδύίξ6 ΓυρΙννω . ... Τη- 
λίαν τάν ταναόδρομον^ ηΐ ^^τΗιιιιο ΙΜΙ« βιίηοιται £π^ 

ϋΑη ϊηβιίΐιιΙβΜ <1ί€«κ<ιη*, <|ΐιβ6 (αιιιβη 8ΐιρρ(ια• μ$ί&ητ^€α β( «μ 
βΐ ΙΐΑΐ>«τί ροΐβΓΑΐ. 

Ργ. 76. ΗβρΗββΜΐο 63. Τά άττο μβίζονοζ ίωνίκά τρίμετρα 
άϋϋτάληητα δ*χώς σννϊ&^σϋΐν ύΐ ^ίΙοΜς " τά μέν γαρ ίη ^ύο 
ίωνιηών ηαΐ τρο][«Ί)ίης ίηοίηιτϊκ» βάσπος, οΤον* 1Γ(>ίσσβ* 
ί€τλ. ΤβΓίιυηι νβηαοι Αΐν^Γΐ 66. ϊίαροηηρΜ δέ χρη, οη ^ 
ηρώτην των τηραμέτρων συζυγιαν %αΙ Ητιί βρ€ΐχδίας άρχομί- 
νην ,πονοΰσιρ, ώσπ^ρ η»ι ίρ τοΊς τρίμίτρο^* ΤΙοΛς ^^' 
ΡΓθΙ>α(>ίΙίΐ6Τ Ιιβοο δβρρίιοηί ΐπ6υί( Β1οιη6β1<ϋιΐ8: ΙβΠίιιαι ν^ΐ' 

8&η(οηΙα8 ρποπΒα• βΐ&ϋΐΒ $η1>]«ηβί(. 3. €θ(1ά« μίξΜ9^ Ι^^' 
τοισαν: Ο ^ί Τυιοβ&αβ μάτασαΐρ φιο4 Ιυ•ΐΒΓ ΝοαΙηβ ; ^ρΐ€|!ϋ»«>^ 
ματδΰϋαί. £βΐ ί. ς. ματοΰσα^, «ίρ. ^I«8^^Iι. Ματ (7* ίëë. 
Ιο&ιιη€ΐ €Γλΐηιη. 385. Οί ΑΙολύς τί^ιασν το μ αντί του »* 
ηατΗς, ματίίς' πατούσα, ματοΰσα• ΰβίβπιοι €Γγ. Ηοα• Οά» ( 
449. ΑροϋοΒ. ΒΙιο<Ι. Ι, 536 8<ις|. 6( \ν«1ε]&6Γ. 423 βς<ι• 

Ργ. 77. Ηβρίιαββίίο 96. ^ ν^λο άσυνάρ^ιβύν ^οίως 1^^ 
την ηρώτην άντιπά&Ηον, ίκ τύοχα4Κθΰ δψίτραυ (κκβπτβ^^'^,^'^ 
και ιαμβΜον ίφ^ημιμίροΰς , όη^ρ έάν τιοφικλϋά^ι; τν(» τ»μψ> ^ βιιρρίιοηι» Μίΐ}τ1οηΑΜ6 Οιιηηίηα* 810 

ίμφίφρ €χο$σα μορψαν, ΚλίΛς άγίχπατά, 

άντί τάς ίγύ ανδί ΛίΛίαιι^ ηβ0σ» ^ οϋ" Ιρξ^ννάν. 

78. 

Ον γαρ ΰ^ίμ^ς ίν Μοίσοηόλω οΐχία 
ϋ-ρψον ίμμ^να$^ ονχ αμμί ηρίηπ τάδ^• 

79• 

Έγώ δί φίΧιμμ άβροηύνιηβ •^ «^ υ — «^ χ(η μο^ 
το λαμηρον ίρος Ραιλίω χαΐ το χαλορ λΟογχίΜ •■ ^ ι γΙνετΜ τροχαΤχίν ηροι^αταληχταιορ* "Έστι 9ηΧ. Τούτων ϋ 
το μ^ δηη^ρον ίηλορ ίστίρ άηο της τομής, οτ$ οΰτως σύγ- 
%{ΐταί, ω^ ,7ίρο$Ιρψ:Μ9 ά του τρο^^αϊχφΰ όψίτρον άίκηα- 
Χηχτον χαι τον ΐψϋ^μίμδροΰς ίαμβϋΛοΰ 9(τΙ• βιρρίιοη )μΜ Ι/γ- 
ΜΒΐβ ιΙιμΙΗ, €ΐι]αι βΐί&αι δαώ^ι ΟΙβιώι •ρρ€υ«ΐ• % Ι^&Η 

ψφίρη: «πΐ6ΐΐ()ανί( ΒβΓ^Ιίίοβ 217. €Ιιθ€ΓθΙ>οβ€αβ Ββλί^ί 1333. 
01 Αίολ£ΐς ίυςμίνην Χ^γουσ^ %αΙ ηνκλοτί'ρην ιμϊ ξύρυριφην^ 
ιύ^πώρ οζυνομιρωψ , οΤον δ δυςμίνης, 6 χνχΧοτίρ^ς, ο αίρυ^ 
ηφης. ββρρΗο ΙρΜ ίη 80, 2. άβάχην. Αίολβαβ Ιγ• 55. άμίρηρ. 
ΟίΓ. Ί^οΙ^^ίί. ΡαγιΙΙ. 183. 3. ΙιιΙιγΙ έχουσα μορφαι^ ηΧίΐς άγα- 
ηατά: €θΓΓ€χί( Νβαιυι. ΟβΙβηιη €Γη Ηβηοληο• £1. Ό, ΒΙ• 699 βς^. 

Ψη 78. Μ•χ, Τ^Γ. XXIV. '^ίρ&ά^η€τα$ ΧιοΜρότης τ^ 
ΐίκι^Απκι; δδυρομίντι, δτι άτηΰνησα^, η δί Σαηφώ τζ 
^υγοΓτρΙ' Ον γαρ χτΑ. ΥηΙ^ο μοναοπόΧωρ 0ίχ1(^ ^ρ. δΊναι. 
^ο^^βχ^| Ν€ΐήν9: ΗβΠΜΒίιο, οοί 87η«€ρΙιοη«η8 4»ρϋ€βτ6ί» οτ^γί/ί 
>ηΐ€6ι| •ρ«4 ββίάίβηιιιι 393. ΑίοίσοηόΧω οίηία^ άοηοί» 8βρ* 
ρΑ<Μΐ>, ςνατΛ ΜηΜ€ 1τ€φ»€ηίατβ ιωη ά€ά%φΛαηίην, βίο Νύΐιιαβ; 
ςαοά 4β<1ί βΐ βίηιρϋάιι• €βΙ (•η άοηίο νοϋβ), ιι«€ μονσοηύΧος ββΙ 

^Ργ. ^. ΑϋΐΜ. XV, 687, Α•^ Σαηψω, γυψη μί¥^ %ρος 
ίΗ^9Λ9¥ ΰύσα ηαί ποίήτρπί, όμως ^ϋ^^η το μμΛοτ της 
^βροτητος άςτ^Χώτ λ6/ον0α £δ€' *£γώ δέ φΐΧημ' «τΑ. 
ψ^^ρορ ηο^οο^σο τίαύαρ ύς ή τον ζην ίιχ^ΟυμΙα το Χαμηροψ 
««2 το χνλον ^%^ αννξ, τάΰτ» δ* ίοτίψ οιχ«Γα της ίρίτης• 
1• φ«λΐ7μμ(βι βροϋύρΛΡ €αιι|« Ιιι ψΆημμ* (Μά &«6γοβι μ ψοΛΛύΒ 
Β•ΙΜηι) άβρ. Β: φ&ημμ^^ βΙ Α. 8βΓίρι1 φ^Χηψ•, ¥. 1 , 18. $. 
να%» «€0^ ^»Λΐω. ΥΜβ 8€«<ΙΙ«τ. 394. ϋΐιλι, «ί(, •Μ^«ιι«» 9^^ 
^ήηΛ ««α# ^μμΤ «9^ΐϋΜΐΜ^«^ βΤ Ι»ιιΜηι»ιι. Λαμηρον β•ι ίβ^6 ί. ς. ηΟ δαρρίιοηίβ Μίΐ^ίβη&βα^ (^πηιαο. 

*Αλλά τ$ς .σνχ ίμμί ηαλ&γχοτων 
Οζγαν^ (Μ αραχψ τον φρ&β έχω. 

81. 

Μράβασ&Μ τι»α φαμι χβί ν^τιρο» άμμίαν. 

82. 

Αάτη χαΐ ίϋόβα μόλα μίν φίλα* ήσαν ίτα^α$. 

83. 

[Ό ηλουτος] οριν ^' άρίτας ονχ άσινης ηάροιχος* 
ά δ* ίξ ςίμγοτέρων τ^άσξς ίχη ευδαιμονίας το αχρον. Ψτ. 8•• " Ε(. Μ. 9, 4& Ά β απ η ς* %^'χρητα$ αντφ Σα- 

ηψά , οΤον' Άλλα τις υνχ ΐμμδρ (έμμΐ ΙΓηΙοαβ) ηαΧίγ- 

^οτωρ οργάνων {παλίγχοτος όργάν ϋπίοαβ), β^^•' 

Λ/ίακ^ν (ν. ίΓ. 77, 2.) τάν φ ρ ίνα Ι χω, άντΙ τον ησύχιον 

κ«? πρξον. €οΓΓ6χί( Νβαίηβ. Ββ ▼. ά^αχγ)^ ν. ΒβΓΑΐί. Αηβσ. 
ίΓ. Ι^ΚΧνίΙΙ, 4. 

Ρτ. 81. Οίο €1ιΐ78. >ΙΙ, 12& Ββΐί. Μνάσαν&αΙ τι»α 

ψάμη %αΙ ί'τιρον άμμέων' πάρν γαρ %α).ως ίΐηιν η Σα- 

ηφώ. φαμί €ιΐ58ΐιΙ>οηϋβ : ί(αΙ ΰστίρον ΥοΙ^βΓαβ. Β« «ΟΓΐβίο 

μνάσασ&α* (ΒΙοΒίβ^ίΙίαβ μνάσδσΰ•αί) ν. Ι,ο5β€](. ΡΙιγ^β. Ρ«ινβ• 
6. θ€ΐ€Γοιη €Γγ« 8βί<1ΐ€Γ. 176. ΗβηίΜυιιι. 115. \Υθ1ε1(βΓ• 416. ^ 
€οηιρΐϋΓ• (γ. ^. 

Ργ. 82. Αΐΐιβο. XIII, 571, Ο. ροβΐ «ΙΙ^Ιοιη Γγ. 64. Κω ίη' 
^ίατω %τλ> ΚίοΙιββ ΙίΙ>6ΓθΒ 1)18 ηονβηοβ ιΙΙχβΓαΐ 8•ρρ1)ρ Ι«8ΐ6 
ββΙΙιο Ν. Α. XX, 7. Ραίο Ηοο βχβαιρίο ροβίηβηι • 8αρ«Γΐ>ί« «( 
ιιΐΑςηί1ο<|α6ηΙία &5β(^ΓΓβΓ6 νοίαίβββ. Οβίβηιιη οΐτ, Μαβίΐβη ΛΓΰΗλΜ- 
Ιο^• ρ. 663. ^β νββοΐιΐο ρίείο, 1η ςαο Ν1οΙ>ί(Ι&6 εηιη ΐΛίοίάί3 «ηΐοβ 
^αηςίι , ^ιοΙμι ουηι Ιαιοοα. 

^ Ργ.^69. 8εΙιο11• Ριη4. 01. II, 96^ ρο8ΐ «Πιιλαιιι Οβίΐ. ΗγΜ. η 
3αν. 95* 96. Α'^αι £αηφω' Πλούτος αν^υ άρι^ηζ (ο 
ηλοΰτος 6( άρΒτά^ Λά Ρ5ηΙκ. V; Ι. οόνοιηος δεΙιοΗ. κ€€ΐιΐίοη.) 
ούη άσ, ηάρ., ό ό* ίξ άμφ, κρασις €νδ. ίχ^* το ί*^ον 
(ταχρον ϋηίηαβ). ^βΠΜίηηυβ 127 β<ΐ. βλ ο ηλοΰτος «« ΡΙοΐλκΙιί 
4β ΝοΙ>Π« 981.^ ννγΐι«ηΙ>. ιύγίνηα «€ηρΐοη5ιι• ΙΙΗβ ΓβηΙΐιίΐ: 5•ρ« 
ρΐιοηβηι ολβον νΐάβη βατΙρβίβΜ. 9€ή1»ίΐ λάΐ€ΐιι: δ*"^ ^' αρηα^; 
ού» ά9, πάροΜος' \ ά ό άμφ. χρ• ίχησι ταηρον \ άδβψο- 
νΐας* 6ί6•ία8 786. Ό μίν ήλ, αν%υ τας αρ. ού» «σ. ν• | *^ 
δ' έξ α. %ρ. ίχη ^ύδ, το άκρον. ΒβΓ^Ιάοβ Αι黀Γ. 197• ηα» 5«ρ|Ακιηι$ Μί(7ΐ6ΐιιιβ&6 ΟαΓύιίηα. 321 

84ν 

85. 

Άπο9νάώαι» χαχόν* οΐ &ίθϊ γαρ οντω χίχρίχαβιν' 
απί&ναοχον γαρ αν, άΐταρ ί/Ρ χαλον \^δη μ'] άηοϋτάσχαν. 

86. 

'Μλα, μη μιγαΧννίο δαχτνλίω πίρι, 

87. 

^ΑΧΙμ^ μη χάμ^ τν σηρέαν ψρίνα, 

88. 

"Αβρά δη[ϋτΒ ^^ΧΙ! ^^9^^^ αλλόμαν. ρΓίοΓβ 6οθ6ΐη ηο^ο 8€Γίρ(ο «Ηβπιηι βίε «ηβηιΐβΐ: '^ί ό* ιξ ά. 
ούρίρισίς ίύδαιμ, ίχπ &%ρον. ^βΙοΙ^βΓπβ 422• ίχΗ €χΐαΓΐ)8ΐο 

]ρ§Η ΙνδαψοΡίας το αχρον, δβςαοΓ βίβδίυιη. 

Ργ.84. ΡΙιιΐΛΓοΙι• ΜογλΙΙ. II, 457, Ε. 'ϋ»^ όργ^ σίμνότερον 
ούΰίρ η^νχΐίς ονσης , ως η Σαπφώ παραιρϋ^^σαιδρο^ 
Ι^ίρης ίν στη^^σιν όργης π, γλ, μαιΙ»νλά'ϋταν\ 8^\ά^ 
1«Γα8 306. ΙίΙ>βηυ9 €θΐιίθΓΐη&νί1: βάορίβγί* Ηοπη&ηηί • •€Π|>ΐυι-<ιιι 
139., /!€^Ι8 στα&δσιρ βεηρβίΙ.' I^ο1>β€]ί^υ8 Ρβγ&ΙΙ. 461. μαψυ?Μ' 

χτον. τβΐ μοη}*υλάκτιν ορ(&(. ΟΓγ. ΒοβςΙίΙι. Χίοίΐ. Οήα. Ρίη<1. Ν€χη. 
ΥΙΙ £β• 

Ργ. 85. ΑΓίβΙοΐβΙββ ΚΙ]6(. II , 23. ίη^βτ ν&Γΐ& τβΙιοαοΜηΙί §«. 
ηβη Ιιοε ςνοςιιβ ηυιηβΓΑΐ, βί ςοίβ λο }\ιύ\€.\νίηϊ €οηιιη ρΓθψΙ, κ 
ηηιΒιιβ ^ίβββηΐίπβ ηβΓίΜ »\ί : "ίΐζτι^ρ Σα ηφω , οτ^τδ άηο- 
(^νηνηαρ %μηον. οΐ ϋ•δθΐ γαρ οντω ί{ί»ρΙχασ$ρ' 
ίίηίϋνησχον γαρ αρ. Οτ^^οτ. ίη Ηβπηο^. 896. τούτο *6χρ., 
Ιηηι *ιΙ(1ίΐ: €ίηερ ην χαλον το άπο^ρησχ^ιν. ββί^ΐβπιβ 
177. Μυ — ρ^,-ο-— — άιΐ(»&ρά0%ΗΡ \ χαχόν' οί &. γ, οντω 
3(<χρ. Ι άπε&νασχορ γαρ αν. Ηβπη&ηΐΗΐβ 114• ίΐλ €οιι•ϋ(σι(.οΐ 

€4ί4ΐΜΙ». 

Ργ• 86. 87. 88. ΗβΓοάΙλίιιιβ ηέρΐ μορ. 26, 20. Έφυλαξαμην 
^« δίαλίχτονς όίά τόδ\ *Αλΐ αν\μο^ μ. δαχτνλίω ηιρ^ 
ΧΛί αΑΑαιτ μη χαμ^στίραν (βάρη *σ β Γβ€. ιομιιι ίη «οά. 
ΚΓΪρΙιΙαΒ τί) φρΐνα χαι «/?(>«(' δδντ^ τ^^γχ^ζ πάλα^ 3ΒΡ 8<99β«ύΙιοΗ {ΚιηθταΒ&8 (ΟήηηΑ. 

IV• 'ΙΧίΛυ ΐαρσις» 

9* 

Οΰ0έ)ίΐα Ί\τ^άρειας ρφ»ν αίίαϋ^ &€θΙάί μξίίςλά&η ηπιοίωοοι 
ΚνηριΒος* χπνα δι Τυνίάρπΰ χούραισί χοΧωσαμένα 
διγσμονς τριγάμσυς Τί τί&ησι 
και λιπίοάνορας. ' 

10. 

'ΕΚίνα ίχοΰσ' άπηρ*. 

V. 'ΕΧένα. 

Ουχ εστ* ίτυμος λόγος συτος* Ιίοηβ •ρή ΟαΙ^τιΙοιιιι. 

Ργ. 8. ΑΐΙιβη. ΠΙ, 95, Ο. Στησίχορος ψησί»^ ίν Σνο- 
^ηρα^ς' Κρύ\ραι χτλ. %ρνψ£ Οίη<!οΓ£α8• 

IV» *ΙλΙον Πέρσας. €οιιί6ΐ-€ΐιά• Τβ1>ιι1« ΒΙαοι, ή <τη 
'ΙλΙαυ πιρσ$ς κατά Στησίχορου ^ τ. Ν1«Ιμι1ιγ. Ηί^Ι. Κοη. 1 1 191. 
1^6ΐεΐ£βΓ. 1. €• 256 βςς. 

Ργ• 9. 8€ΐιο11. Εϋήρ. Ογ«•Ι• Στησίχορος φησ^ρ , ο» 

&νο}ν το7ς ^£θ7ς Τυρίάρεως ^Αφροίινης Ιτΐίλά^αο* η δέ ϋιο; 

οργίσύΗσα διγάμους τ€ και τρ$γίμους »άί λίίψάρδρους αντον 

τας ϋ-νγαχίρας ίποίησεν. "£%€& ϋ η χρησις όντως* Οΰνί*Λ 

κτλ. 8ΐ€ β€ηρ8ί ίη ΖΐίιηΜΠηΜΜίί Όϊμ, Ρΐιίΐοΐΐ. ΙβΜ, 111• ρ. 694. 

Ι<ίΙ>Γΐ ^εο7ς, λάΟ'ηο, κούοαις, χολωααμίρη, δίγ. χ β %αΙ 

τρίγάμους τί^σι καΐ Χαπ^σηνορας. βΰΙιοαολίΐΑαβ αμα ηάσ^ ϋ 

κ6ραίς»> 3. τριγάμους, ψΛοά Ηβίβη» ΜΐΙβςηΜη ΜβηβΙβο ι••ρβί$- 
9«ι, Τ1λ«86υιη Κι&ύαβΓΑΐ ιπΑπίυιη, 8ΐ<τ8κΙ)οηΐ9 Ρ«υ8• II, 22, 7. Α<1 
ΙΙίυρβΓβίύϋΐη Ιι&βε Γβΐΐιϋΐ αιιη 1^6ΐ€]&«Γθ 1. €• 260» 

Ργ. 10. Ρΐοΐ€Βΐ. Η«ρΗ&€8(. IV, 320. €§]«. '^ρχ^ϊαος ο 
Κύπριος Στ ησιχόρον φησί' τον ηοίνμοΰ *Ελέρην 'ΙμίροΙα» 
ίρωμένην γινίοϋ^αι, Μιχν{^ου &νγατίρα' άποστάσαιτ δί Στη- 
σίχορου χαι προς Βονπαλορ ηορευ&ίΐσαρ άμνρομέρον τη; 
νπεροχρίας τορ ποιητην γραψα$* ΈΧένη κχΧ. Ψευδή όί το^ 

περί της πηρώσεως ίΐνα^ λό^^οι^. Ημο 1η«ρΐ«: 8(68ί€ΐιοη» ίο 
£χ€ΐ<ϋο Τϊ(^9Λ ΗβΙεοΑίη νίίορβΓ&νβΓβΙ. 

ν^ 'Βλ^να. ΟνΊά. Ατί. Αη. ΙΠ, 49. \ 

Ρτοΰτα ΤΚβταρηΛ€α€ φί% ά%χ€ναί αηίε ιηατακ€ 

Μοχ €€€%ηί{ ΙαΗά€§ ρνο8ρ€Ηοτ€ Ιψτα» \ 8(€9ΐαΐΜ)νι ΗΙαιοΓ^οΒίδ Οιιπχιίηα. 931 

ονδ* ίβας ^ νηνσίΡ ίνσαΆμύβς 
ουδ' 2ί<ο ηί^αμα Τροίας 

12• 

Τρωίς^ ο« τόχ* ϊα<χν 'Ελίνας πδωλον ϊχονης. 

13. 

^ίΙιχζΗρ^ γαζί αντον νδώρ άά γορί(η*τα 
^^ο^ χονρα βαύΛΛοίν• Ηοπιΐ. ΕρΐΜΐ« XVII, 41 β<|(ΐ. 

ΙηξοΜΐ• Η€ΐ£ηα€ ΟβΜίον ο/έη9ΗΜ νί€€ 

¥τ9Λ€Τ^Μ€ η»αρΛί €α$ίοΓί» , νιο/ι ίήτ€€€ψ 

Αά€η)ψία ναϋ ν€ά4ΐά€ν€ ίαηίΐηα. 

ϋί§ρ•ΐΑπΐιιΐ <!« €Αηιηιι« 8ι«ΜΰΙιοΗ €βΙ•1»πΗ{Μΐιιι• ΐη^<4«λ•ΐηιβ Ιη 

(ϋηιιιη 1. €. Μ7 Μ|ς• Η^πΜηηιιι Ιβ Ρηβί. £υπρ• Η<^Ι«η• νυϋΐ 

•ςς. Ιη Βχ€ΜΙο Τγο]&6, ιιΐ νιιΙπυΓ, βίββκΐιορηβ Ερίοοιίιηι ρο<*ΐα- 

ηηι «χβηρΗιηι ΐΜΊΗιιβ ιηβιΐΜίηιί 6βΙΗ ηνβΜηι Η€]^ηβιιι ί‫ΓΑΐ• 

Τοη ο€€»«•Γ8ΐιιιιι Ηίοιιΐιυ ίρ•ία« ΗβΙβηββ ίη Ι^ηαι ΙηκυΙβ Α€ΐιίΙΙί »ο- 

«ήΐΜ ρ«1ίη5(1ί« Γ«ιιι••« «Μυαΐ ΓΜ«|>ί8•• ραριιΙ•Γ«*« ιμ§ίΜΒ 14>>»1β- 

Ιμαιογι ν. Ρ«ΐΜ. ΙΠ, 19, II. Ηβπηίββ ίη Ρ1«Ι• ΡΙιβ«ί<ΐΓ. 60« Λ«κ. 

Ργ. π. ΡΙαι. ΡΗ&βθΓ. 943 « Α. "^ατί χο7ς «^«^ρ^(Μ^ο(^σ4 ηφρι 

μ^^οΙογίΜ^ ηα&αγμός άρ^ζύηύζ, 6ρ "Ομηρος μέν ονΗ ησ&ηό, 

Στησίχορος δέ\ τώρ γαρ ομμάταίν &ηρη^ίϊς δια την '£!λ^- 

νης ηαΐίη/ορίαν , ούχ ηγν6ησ€¥β ωαίίδρ "Οαηρος , άΑλ*. α££ 

μο(;σιχο; ων ίγνω τη¥ αιτίας ηαΐ ηο^ί ιυ&ύς' Ούη χτί.ι 

1 ναυσίί^ ΝμΙΙιια €Ηθ€ήΙ. 120., ςα€Μ νι<ί«. Λ4<1β ΒυΐΐΐΜΐιβ• 
ϋ^ΐΐιοί, 1 , 300. 

Έΐ. 12• Τ2βΙζΑ ΙχοορΙιη 113. Αίγουοιν, ^ οτι δαρχΟμϊνω 

*Μ(ξάΐτδρψ δι* Αιγύτιτου Πρίοτίύς *£λίνηΡ αφίλόμέρος €Ϊδία^ 

Ιορ *ΕΙίνης ίΜψ δίδίοχ€ ηαΐ οϋτως δίλένσ^ί^ «V Τροιαν, ως 

φησ$ ΣτησΙχορος' Τρώ^ς κτλ. Ηη€ ρβπίηβι Ρΐ4(ο Π^ρ. 

IX, 686, €. Το της 'Ι^λι^ης ίϊδέΐίΧοΡ ύπο τών ίν Τ^οΙί^ 

ΣτηοΙχορός φηο$ γΜύ•&αί η$ρ$μάχητορ ά/ροΐψ ΐον «Α17- 

^ονς, Ηβίβιιαη Ιρβ&πβ (ΙΙχβΓλΐ οιηηιηο πΑνί •ν€0ΐ&ιιι ηοβ «βββ: Οίο 

ΟΙιηη, XI, 833. Κι1(• Τον^ μέρ ΣτησΙχορορ^ ίρ τ^^ υοτ€^ 

ρορ ί^δ^ λέγ$αβ, στ» το παράπορ ουδέ ηΧέύσέίΐρ '^ Έλίνη 

ονδαμοσέ, Ι^ίιαΓ ηβ€ ιη Αβ^γρίο τβηίληβίΜβ ίΑ€βΓβ ροΐ^ΐΑΐ; ΰΐ 
ίιΙΙ«ι Τμιια. 

Ρ^ 13. ΑΐΙιβιι. Χ, 456, Ρ. *ΑνακομΙζθΡτο9 αύτο7ς το νδωρ 
Μυ, ον ίχάλοΐ^ν ^ϋηΗΟΡ, δΐά το μυ&ολογΗΟ&αι τοίτο δρμμ 
ί^ΗΡΟΡ καί αρμγιγράφϋ^ακ ίρ τιζ» του *Αηόλλωρος Ιδρι} (Ιη €«ο 
ΜΜΐΙ») τορ Τρω'ί'τίορ μϋϋορ, ίρ ω ο Έηΐίος νδροφοριι τοις 
^τρίΐδαις, ως χαι ΣτηοΙχορός ψησιρ' ^Λίχταρ§ ητλ, 
Χ Λίος ηονροις £ιΐ9ΐ&ιΙ)ία8• Ηϋΐοο&ιη ίιιΐο11ί|;β. 

22* 339 8«β8ΐοΙιοη ξϋηιβΓΜΒίβ Οαπηίηβ. 

ι 

14. 

Ποίλα μΐρ Κνδύνια μαία ηοτα^ίπτονρ η&Λ ϋψρσρ ανάχη, 

ηολία α μυρρινα φύλλα 

χοί ρόδινους στιφάνονς ϊών τε χορωνιδας ονλας, 

VI. 'Ο^έοτίία. 

Τοίοδί χρί) Χαρίτωρ δαμωματα 
χαλλίχόμωρ νμνπν Φρύγίον μέλος ίξ&νρόντα 
αβρύς ηρος ίπερχομένον* 

ιβ. 

Τ^ δί δράχωρ ίδοχησε μοΙΑ χάρα βφροτιαμένος αχρορ* 
ίχ δ" αρα τον βααύαυς Πλδίσ&ενίδίχς ίφάτη. Ργ. 11 ΑΐΙι«ιι. III , 81 , Β. ^ Κυδ»ι^ίﻥ μηλωρ μρημορίύΗ 
ΧτηίίΙχορος ίψ *ΕΧεψτι οντως' ΠοΙλά μ^ν χτΧ• Οβ 
Μΐ^Μ ηΐΜΐΜ βΙ ΗβΙΦΜβ', οΙ νί<Ι«ΙυΓ. Τββίβ δοΐιοΐ. ΑίςαΒ• 
ΤΐΜθ€Γίΐί XVIII δΐ€βΐ€ΐιοηιβ ίβεβηΐ ΗβΙβΟΑ^ ΕρίύΐΑΐΜΒίιιαι* €Χ 
ςβο ςυ뀫ɻιη ηιΚιίΑΐυηι «Ιίαΐ ΤΗβοοπίαηι. Ιηίαίββο νΜβίαΓ ΕρΙίΙιι- 
ΐΜΐίηη ίη Ηβίβηα, ηοη ρβΓ ββ οοηδίίΐηίβΜ. ΟΓγ. αιΙ Γγ. 33. Ι• 
ΡοΠ. 7τοτί^φ$πτορ ν«1 ησηρ^ιητενρ ά^άβηΛ ροβΟι. δίηϋΐΐβΓ Ρίη- 

4απιβ Ρ^ΐΙι. IX, 1^ 11>γΰ. ίη 6. 3. ηορωρϋας ονλας, τ. 
ΒβΙΐΐΜΐΒΐΐ• 1•6χϋ. ι ρ Ιθβ. 

VI, ^Ορεσηία. ΑΐΙΐ6ΐι. XII» 513, Α. ΠοΙλά τω^Λον- 
^ου τταραναποΙηχΒρ ο Στησίχορος, ωστηρ χαΐ τήρ 'Ορ^ 

ατέίαρ %€χλονμέρην. Ιομ $4«8ίοΙιοΓαβ («(€ ΑΐΙι^αββί ΒΙβ^Αοϋ^Ιβ 
ιΐίχβπιΐ, ν• Υί^€\αα. €^^I• Βρ• 199. 

Ργ. 15. ββΙιοΙΙ. ΑτΙβΙ.^ Ρβο. 7Λ (797•). "^^» ^^ »« 
Στησίχορου ίκ της *0ρίστ§1ας* Τοίάδδ χτΧ* ΟΓγ. 

ΙΙιγε. ΚΙιββ. ΡΓοΐ6ββ• 61. Μβοΐΐβη μ ΑβκΙι. Ευ». 94» 1• Ακρί- 
ματα, τα όημοσίψ ^δομίρα 8€ΐιοΙΙ. , μλΛ Ηββ^κΙΐΙι» ηαΙγνίΛ, 
1. ίξευρορτας άβρως χτί. %λ %ηύνα ρβηίΑΐΐΜΐη €0Β)ΐ€ί( £!«»- 
λίηβ. 

Ργ. 16. ΡΙοΙ. ΜοΓ8]]. II, 665, Α. Προς τα γ&ΛμίΡα κ» 

ΐιρος τηρ αΧη^ποψ άηοηλύηεια^ το της ΜΙντΛψρηστρ»^ 

€ρνπρ$θΡ ο Στησίχορος, ούτωσί ηως λί'γωρ τάδ^ 1(7^^ 

Η«ΙβΙιΙιιβν Αράχωρ χτΧ. ΕαΗρίιϋ Ογ68Ι. 469. 1496. €βί 0^^•^« 

ψη^ροψορτης δράχωρ. Ν&βι ΟΙχίββηηββίΤΑ ΑββοΙι• ΟΙιοβρΙι. 637. 

τ^Μ ^ράχοιτ ίδοξερ. ΑΙϋ ΑβΒίΜηηοΐΜηι }ιιΐ€ΐ11β«ηιΐ: «Ι Ψ^^' 
ΒηβΛ'δράκωρ? δ(68ίο1)οιί ΗίιηΒΤΒηΜΒ Ο&τηώυ^ 333 

VII. '^Ν(9*νά. 
17. 

"Άγ^^Μανβα ΧίγΗ ^ αρξίΜβ ύο^δας, ίρατ£ν νμρονς 
Σαμίϋηβ ηίρι ηαϋων ίρατα φ&ε^γομίρα ίνρα• 

ι 

ΥΙΙΙ. '£ξ ϋ'ηΐων ώδων. 

18. 
19. 

Μουαα άρχέοίμολπος• 

20. 

Αρτορ α^ ηνλαμάχι πρώτον. \η. 'Ραδίρά. δΐη1>ο VIII, 917. "Η 'Ρ€ί9^¥η> η» Στη^ 
αιχορ^ς ηο^ησΜ δοηίϊ , ης άρχη' *Άγε κτλ. ΙνχεΜίρ Ιίγπ 
τους παίίΜς* ίαδο^είσαρ γάρ την 'Ρα3$ρη¥ *ς Αο^μ^ατ ηι- 
(Μο^ φησϊρ ί% της Σάμου ηλέΰσιχ» ηριοντος ζεφύρα^^ φό 
δηηον^ερ της *Ιωρ$Ηης Σάμου' ϊώ δ* αυτφ α¥ίμΜ ααι άρχ*- 
Οίωρον €ΐς ΑεΙφαύς, οηα άδελψ9Ρ «ύτης, Λ^Λ^ και τορ 
α^εψιορ Ιρώηα αντης άρματα έΙς Άόρίν^ο^ ί'ξορμησα^ παρ* 
αυτήν* ο τε τύρίχρρος ρτεινας αμφότερους άρματα αηοηίμηπ 
τα σώμαΐξ», μεταγνονς δ* άροικαλεί ηαΐ ^άπτεί, ΡΒϋΙΐοΓ 8ιγ»- 
Ι»: Ρ808. νίΓ, 5, 6. ΣαμΙο^ς χατα τηρ οδοντην ίς το ' ίΐραΐορ 
το 'ΡίκδΙνηΙς «αί ΑεορτΙχου μρημά εστί, καΐ τξμς νηο 
έρωτος άρίωμεροίς ενχεσ^α$ χα&εστηαερ ιοϋσι/ρ εηϊ το μρημμ. 
1. Ι4ΐ1>η Μωση. 

^νΐΙΙ. "Εξ άδηλων ίίίδωρ. ¥τ. 19. ΕηΛύΛή. II. •, £•. 
Ου μόι^οι^ Ησίοδος εη της τύρ Μονο&ρ εηοιλησεως άρχεται, 
^α χάΐ Στησίχορος ερ τω* Αενρ' χτλ, Οίη ΑΙοΒΜΐβ 
^'Γ. 7. 38. ΗβίηθοΓί. ΡΙαΙ. ΡΙιΑ6<1γ. 337. ΗοΓολ. Οαηηιιι. ΠΙ, 4. 

Ρι*. 19. ΑιΗβη. V, 180, Ε. ΚαλεΊ Στησίχορος τηρ 
Μοΰσαν άρχεσίμοίηορ, 

Ργ. 20, Α(Η6ΐι. IV, 154» Ρ. 'Οηοη παίροξνρ^τα* , το μί- 
χ«ίθα* ρήμα περηχΗ' άς Ιρ, τ«ρ πυγμάχος ^ ρουμάχος' Αύ^ 
^ορ ητλ. "παρά Στησιχά^ρα/ ΐηΜί»βθ €αηαηι^ {κοοαώο^ ρτΜ^^ 
<ί<€α6ο. δΛοΙΙ. Ιί. £, 31. (Άρες — τείχεσιηλητα) ΙΐΑ^β «α Μ»- 334 8ΐ65ΐολοη ΗϊιιιβΓβίΐ8{8 ΟβηηιηΑ. 

21. 

Μ. 

Πάτρ(ύ* ίμον αρτί&εον Μάάμποδα» 

«5. 

*Ερίσφη).ος Ήραχλης* 

24. 

ΜάΙα το^ μάλιστα 
ηαιγμοαυνας ψίλέπ μοληας τ* ^ΑποΙλΜν\ 
χάδια δ^ στοναχάς τ* *Άίδας ϊΧ<χχιν• 

23. 

1 

Άτξλίστατα γαρ χαϊ άμάχανα τους Οανοντας 
κλαιπν. ■* - * ΐβη ^ρ^8Γβ <¥σϋοη(. ΟΓγ. Ι.όΙ>βε1ί« ΡΙΐΓ)τη. βίβ. €«)ΙΙηιιΐ€ΐιαΒ >" 
8εΙΐ0Η. 0(1. /% 380. ϋ>ίςιι« ΒιιιΐΜΑίινοΐΒ , ϋβηιςιιβ Βχχ. ΟήΙΙ• ΐν, 
16 βς. 

Ργ. 21. δοΙιοΙΙ. Η. Ζ^ 50Τ. Στησίχορος %ο^Χωνύ%^^^ 
ϊτρπωψ ηρύτανίν τον Ποσδ^δώνά <ρησ$^, Ροιί&βββ η 

Ρη 22, ΕυβίΑίΙι. Π. 316, 16. Πίνδαρος ουχ άδΛφονς^ οΛ- 
1ά '/οΡίας μητρός μάτρωα^ ίφη' Στησίχορος δί η0κτ^^9 
τον χατα ηαχέρα πρύνονον ππίρ, ίι^α ηαρ ΦΡυτφ *^/«φ'- 
λοχος ?φη το* Πατρώα χτΧ, Μίλάμπους γάρ, ου *Α^ 
τΐ4]^>άιης, ου *Οϊχλίς, ου *^4μψίάραο^, ο^ΐρ '^μψίΧοχος- 
νύΠΒηο ίη Εήρ^γΪΛ^ ^. ΑροΙΜ. 111, 1•, θ. 

Ργ. 23. Εί. Μ. άρασφηίαι' άρν^φωσΌ^ηραι* σςτΛοΐ'/ίζ 
τί ισχνρόν* Στησίχορος ίρ, ίψη τορ *Ηρ,^ έΟΟΨ ^'ί' 
ίρίσ^δνζ, 

Ργ. 24. Ρϊα*. ΜογηΙΙ. Π, 304, Β, Πρ&τιρον ίτΐ τούτον ο 
Στησίχορος. Μα λ α χτλ, 2. Ι^β^βΒαΙοΓ ψίλιΤ, Κΐηοίν^ 
τ€ φίλΐί, 3. Εηιΐ κηδια. 

• Ργ. 26. 8ΐο1>. ΡΙοηΙ. ΟΧΧΐν, !5. Στησΐ]^6^ου, ά«^ 

λίστα Β βΐ νΓβίηοβ. £β^€ΐ>ήΙθΓ οίμηχαν^: ί]χΒ, η Ρ^ηχ* ^^' δίββΜίΜΜ ΐ£^ΒΜ*ΐΐηα« ΰ«ηΐώΜ. ^ 26. ^ .. • '• » ίΐασ' αηόΙΙυτα* ποτ άν&ρωηων χάρις. 

27. 

"Οταν ηρος ωρη' Χίλα9^ χΐλιδων. 

28» 

' Ραδινούς '8' ίπίπίμπον αχοντας. 

29. 
50/ 

ΆνίψαΤλού ηρίίδβ. θανοττος αν9ρ6ς -/ ν Λβαω α^«τ* ννχτα γίνομ^ναν. Ργ. 26. 8ΐο5. ΡΙοΓΐΙ. ΟΧΧΥΙ, 5. :ί:τηίίίχύρου. Θλ^ 
νοντος άνδρος ττασ* ολντ*^ άνϋρ. χ. Τββ4β ϋββηΐίΓο 
λΐϋ: θαρ. άνδρ, π&σα πολ$ά ηνΐ «. χ.^ ΙβοοΒδΐϋβ 1.€€ΐΐ. 8ΐοΙ>. 
11 θα¥. ά. Ι ιιΑτ' άηολίΐτ άηό / «ι^(>. χ. 8€<ιαοι ΚΙβί- 
ηίαιη• 

Ργ. 27. δοΐιοΐΐ. Απ8ΐ. Ρβο. 774. (800.) ΚαΙ αντη πλοχή 
2{ησί%&ρΗθς' φη^^ /«^ όντως "ίΑταρ ιαΐ. ΟΙγ. ίί* II. Ρογ- 
■Ν» ηρο^ ααΐΑΐ Β9ΐΐΒΐ..1•βχιΙ. Ι» 1&1. 

Ργ. 28. δΛοϋ. Αρ. ΚΙι. ΙΠ. 108. £τησΙχο ρας ^(^δ^ι'ος 
Ιί'/Η ί3ΐ? τυν ^άρου' 'ΡΛδινούς %τλ. 8€ΐιοΗ& ΡΛπβ. ιπψΊΐον, 

Ργ. 29• Ειι#*«11ι. 043Τ88. 1411 , 1β. -Σϊ ι? σ ί^ β>ο^ ώ π £^ 4^. 

ποΓββ κραγκίχιίστατον , ώροΗστατον, σηουδα^ίϋίίΛΟί , ίπιτη- 
9ί^ιηίξίθΡ «ι ΐ(β|1. 

Ργ. 30. 0Γ•η.βΗ Αηη. Ι, 305. 11. ;^»/;/'«λθ> «βΓ<ί« 

«4.) ΛΛ/β ί' Λ/.αβ λίώ» Άν»^• ΗβΜοβ 3», 1». , «Μ «*- 
|)Ιί<8( II)* -«ίΜιιΙϊί. €ίΓ. ΗββΤβΙι. ΒΙ. Μ. «ί Εχχ. ΟηΜ. IV, Κ. 

Κ.. 31. Β•». Μο»1». ^1, Ε. ϋί/ίΜ'ί()/4ΐ»» ί7««|««αί Μί- 
λι ί/«ι,««ί Γίι» ΆρνΙον*» (ί'• ΤβΐΜΛ Η,»), »*•* «» ν«»Μί Τηψ αχηνα τον ηΐίου σχοτονς ατρΰοώί^ 32. 

Μούσα 9 αν μίρ πολίμονς άηωσαμέψη μιτ ίμον 

του φίλου χόριυσον^ 

τΛείουσα ϋ-^ν τ« γάμους άϋ^δρύν τέ ^ϋύτας 

χαί ϋ'αΐίας μαχάρωρ* σοι γαρ ταδ^ ιξ α^7? μΆπ* XI• Έϋη^οΙ ΙΙΙιβιτΙιιΙ οιιπιιΐιιΐι• 

Οίγηρ. υί, 1• 

δηιιίαβ: ^Ιβνχος^ Φντίον^ οί δί Ποίνζη^ν τον 
Μίσσηνίου ίστοριογραφον^ (^^^Φ^ ΒοΐΕίηβ ου τον 
Ματ.9 ηβ Ροΐ^ζοίαβ ΚηοίΙιιιβ ίηΐ6ΐ1ί§;»1ιιτ ^ ^β φ^ ^' 
ΑΛ. VIII, 361, €.), οΐ δΐ Κέρδωηος, γένπ 'Ρ^^ί- 
νος. ίΡ&έρδί Ης Σάμω^ η뻣 (ΡΓΟνν• Βοάΐβ]• 2ί)8. 
Άρχαιότίρος *Ιβνχον\ ΙπΙ των άη&1ί¥. "Ίβυχος γα( 
τυρξ»νΡΗΡ ηολιτων δυνάμενος άπίδημηαν (ίς Ίωνίαν*}) 
οτ$ αντης η^ί Πολνχράτης, * 6 του τυράννου ί»»τΐ/ρ. 
Χρόνος δι ούτος 6 Ιηί Κροίσου^ ^Ολνμταάς νδ\ ΓίγοΗ ΣτησΙνορον χα2 τορ Πΐ^δαρον ίρ τ«7ς ίχλίΐψίσ^ρ ίλφψν^ 
μένους αστρορ ύηίρτατον ηλεητύμ$Ρ0Ρ (Βο«€ΐιΙι. ίη 74, ρ•^•^•λ 
Μα2 μισί^ Άμα τ'ην νύχτα γινομίνην (εοΓΓί^ηηΙ ηΐ «Ι^*^ 
•υρη) ηαϊ τ^ήν άπτινα του ψ^λίου σκότους άτραπον 

. . . ψάϋΤΛΟίπας. ΡΗηΙηβ Ν. Η. II, 12, 9. Λίί>Λ•« Αοιιι««««" 
Μ€«/« Μ ά^€€Η^Η9 ΜϋέΙη^α β«< η»0Γί€ΐη αΐιφιαηί ΜίάΒΤΗτη ρ(|τ^"'<« 
0110 %η Μ«<« /μμμ 8ΐ€9%€Κοτ% Η ΡίΛάΛΤί ύ0έΜη ΜίΜίη•* <η« ^ 

/οι» €»ί 9οΙί9 ά€ΐί^*Ι$9, 

Γγ. 32. ΑπβίορΙι. Ρ»€, 77δ., βΙ)ί 8€ΗοΙ1. Τ& χ ηρος ^¥ 
αίλαγϊιρ του μέτρου' αντη δέ ηλοχη έστι |ΐ«! Άα^^ν' σ^ο^^^α 
δί ;τΐαφυ(»ο»' ίΥρηται, χαι έστι Στι^ϋίχαρ&ιον. Ει 9^ ^• 
Μ^εΙουσα χ«Α• "Οτλ σύρη&4»ς /ηρ τοις ηαλακΗς ζδί*ν ^^ 

Τ£ χαΐ ήρωωρ γάμοί^ς. Ψλ^^ οιιυι•« ιΙΙ« Ι^ΐββίοΙιοή «^ <***' 
■III•, ςιιί, ίοι1•β0β ΗβΙβιια^ ΕριΐΙίΑΐ&ιηίαηφ οηυ», ημίχ%$Λί• ΜΙ^ 
'€ΐΛΗ99%ψίΜ^Η€ά^α>Η9 €ΐ η»9€ί ΓβπΝ^ηΙβ ^τανΗαϋ^ φιαια §ί^ ^^' %Μ ΙΟίΒ^Μΐ ΟιηιιΐΜέ 107: 

δί ί(4»τ(ψ^(ηατος η^ρί μαραίίία ηαί Ηρ¥Τ^ €νρ9 την 
ΤύοΛΛυμέιηρβ ααμβίχην' ύδος <4 ^• 9αάά((ας τ^η^φίβίον^ 
ίστί δί αυταν τα βιβλία ζ %γ άωρΐ6ι ίίολίοηψ* σνλ- 

ψους^ ος ίηη[ίΡ νηερυηααδΌΐρ Μίχονς γ^ίι$9χΐί^* ^ 
αυτός μΐρ ϋο^ρέΰ'η• μίτά δέ ταντα τύν λ^στωρ έΙς ίν τι/ 
ηολΒΐ ϋΉΐσάμίνας γ^ράρονς !φη* "Ιδ^, 4x1 'ΙβυΜον 5ί(δί»4^ 
αχονσορτος δέ Χ0ος χάί ίηιξΛβΊηηος τω ξίρτιμΗψ το τ§. 
γιγονος ώμ4Λογηθ7ΐ χαί δίχας ίδωχειρ οΐ Χγσχξη• *Ως έχ 
τούτον χαΐ ηαροιμίαρ γενίαΟΌν* ΑΙ ^Ιβύχον γξζοιιηΗ• \ • Στς. ΙΙρι μίν ώ η Κυδωνιών 

μαΐίδίς αρδόμ^ναι ροαν 
ίχ ποταμών, 'ίνα ηαρ&ίνΦνν 
ΜΛος αχηρατος αϊ τ οβνΜ^&ίδί^ 
αυξομίναι σχΛίρόΐσί^ νφ (ίρνπΗν 5 

οίναρεοις ΰ'αλέ&οισίν, ίμοί δ* ^Ερος 
ουδψίαν χατάχοίτος ίίραν, α&* υηο^ αχιρο- 

ηας φλέγων 
θρη'ύαος Βορίας , αΐσοων ηαρα Κυηρίδος^ 

άξαλεαίς μαιήαιανν 11>ν«ι Β1)6βΐηΐ €αηηΐηΑ• ΡοβΙ ηοβΙηιΗ «ιΙιΐΙοηβΙΐι ή^ Τι>^- 
€«ίι ηΙΙααπβ &βη€ ιη^ηιβΓαΐΚ Η«ηητλΐΐιιυβ ίη ^ηΗιιϋ ΑιΐΙιαΙΙ. 18!^^ 
37ΐ89<|.» ^«ΐ€ΐ(•Γυ8 Μηβ. ΚΗβη. 1834, 311 •<}ή. , β€ΐι<»βϋ•»^ 
Β|α8 ία ΡΓΟΚΓ&ηιη. (ιΓγρΙιιβνΒΐάοο•. 1635., ΒοίΗίυ;» ΑηΐιβΙΙ. Η^Ι•- 
<Ι«?Η)€Γδ. Ϊ837, IX. ρ. Θ84 βςς., ΚΙ βία ία 8 ία Χίηιιιιβη• ΰιωτ. 
ΡίΜίοΙΙ. 1837, 111. ρ. 910 βςς.» 

Ργ. 1. Αι1«η. XIII, 601, Β. ΚαΙ δ 'Ρτιγιΐβ0 9 δί "//ίν^ 
«0 5 βύζ, %άΙ χίχραγερ' ^Ηρι χτ\, Ηοο θΝ;Ιΐ ροβίβι Τ^πμ^ 
ίαΛγοτ€ ϋνηηία ΙαβΗΛΒίαΐβ είβοτηαηα^ ηαΜ β«ί#ιι• ρ^ν^χα ^««^ 
«ίαι» Αμιμ χΙφΐ€ ρτο€€ΐία€ αηαχίχτ ψ€τ ^^ΜΜ^0Λ ΧηΙΙοτ /Μ|»Ο09 
€€«ΜΐΚη9ΐ. 1. Ανδώ¥$Μ μ., ▼. β1ββί€ΐι• «τ. 14. ^ 3. 7Μί^«κθΐν 
ΝτβρΙιβ§ 4ί€•Γ6 νίάβίαΓ, ν. δβρρίι. ίτ. 4• 5. νφ ξρ^^4ψ^ ]Λήί 
να ίρρισιν 8ΐ«ρΐΜΐιιΐΜ» Υιιΐβ Οπιιιι«Γί Αηη. Ι, 173« 37. 4ί «ξ 
σνΙΧαβη μί^ ίχιφίρομ6¥θυ δαβίος η "^ον γ τι Λη\αθΗίίψ»ί 
τοϋ^ δ^νυνιτΜ' οΙορ Ι'ρψος, ^ρχ^ς , ίρηω, '^ρμ^* Χ 
»χίάχητος ΑΒΡ. α^^' νττο ^λ^οι>8^Μ<1 1ίΙ»Η.'ΐ« «μγ Η•ηηΜ•«| 
«δ ύπο* β. ΙΙοΓβ*. €•πΜΐι. Ι, 16» Η «ΐ^* άζαλώπς^ Μ 
ΑροΙΙ ΚΙι. IV , 679. άζαΐέος νίως,, ΒοϋιΐΜ άζ^Λίχς. μ^Ι^σ^. Μ %«Ι7 ΑΝ^βίια: €9ραά9Λ. ^Ι^ψίΛς;- άηϋρβ^, ^ψχά^ς ηαΛο&^ ψνΐύύϋΗ 

-' -^ "*" δερχόμίΐ^σς 

χηΙημ€ίσ^'^ντοδαη(Μς ίς &7%^ρα 91χτνα Κντΐρίδος 9. Ιρψ^ος , ιι( λαίλοηρ ίρβμνη , ψΐϊΛ βιιΙ>68 βΙ ΙβηβΙιηβ οΜη• 
€ίί. αταρβη^ρ κροιταίώς ποί,δόϋ'δρ φυλάσσΗ ηοηο ιΙΗι, ν. 
Ζιηηβηηιιηιι. Οϊαγ. ΡΙιϋοΙΙ. Ιβββ, 111. ρ. 891 βς. 1.11>η ά^άμ- 
βησ€ (έϋ'άμβησί βίβρΗ. Χ]η.)'χρ(ηαίώς (Αίθοβ 6( €μμ6. χρβ- 
ταιος) η. {παιδ* 'όϋζρ Κ) φ• {φυΧάΙον Β) ημίτίρας φ^ί- 
νας. δοΙιοβπίΜηαβ «στ<μ/9»}(Γ, »(»αταΜ)ίΓς πίόά&ίρ (άο 
Ν&βΙίίαβ βΐιο^ηΐ• 10<^. 60ΐοιι<Ιλνβηΐ) φρίρας ημ. σαλάσσα {μ 
Μοβίίβηιβ, ^βίοΐκβιο• φυράασπ, ΝΜΐίίαβ τ^άσσ^».)• ΗβπηλΟΒαβ 
άΰ'αμβης\ ίγ'»ρ9^τέίύς παιΰό^£¥ φυλάσσει άμ. φρ,, υΐ 
ηοίΐδοϋ'ίψ €υιιι ν. φνΑασσ<« ^οη^υηβ&IιI^, ςαο<Ι ΜαβΙΙβΓο ΕρίΚ. 
XVII. 8<1 &ηϋΙοβϊ&ιη ν. βορεηΰ-ίρ «ι βίπιίΐίηηι ϋοΐιιιη α ρνη-οτϋ» 
<ιιι/£ ν€3$οίί€ ο€€ίη•9αηί€ηι («( πάρα Κύπριδος άΐσση) νίιΙβίΜΐΐΒί 
βοοΑτβ. €αηι ηοβίτα 8α'ίριινΓ& €οιιί6Γ Ηοη, 11• Λ", 999. υ6ϊ ΡΙιο• 
1>α•, Μ&ηιβ Αϋιι», θ8( α^α ηρατ^ρος χα* αταρβής; ίηΛηοίϋ' 
'^Βρ φνΑάσσ^* 68( «η(ί« α ρμ^γο μ^ αίβίοάϋ^ ηηηψΜίΛ όΐπάίύί: 
φοά υΐ ύπ^ρβολιηώς άίοίαιη βιΐ, ΟιοβΓο ςιιοςο€ ββ α ριι^ο /ι7#τ» 

<ί^ιί•#ιιιη ^9€^9(• θ€(«ηιηι ΒοΟιίυβ «ν^^^^' ^^μβη^^ κρατοΜ»;, 
ηΜ06ΰ'9Ρ Μ. φνΙασσΗ• ΑΔ βΜίβηΙΙαηιαι οοιιίοηΐΗαϊοΒ«ηι «οηριη 
ΗοιβΙ. ΟλτίΒΐη. II, 9. 

Ργ• ιΙ• Ρΐάΐ. Ρ&πηβηίιΐ. 137ΓΑ. Καίτοι^ 8ο%Ά μο* <ο τον 
*ΙβυχίΙον Υππου π^πορ&ίραι , ω ίχΜος ά&ληι^ οντ* και πρί- 
οβ%ί%ίρφ ύφ* άρματα μίλλορτι άγωρίίΐσϋ^αι και 0^* Ιμη^^ιο» 
ΐρίμορίΛ το μίλλορ έαυτορ απδίχάζωρ, αχωρ ΐψη χαΐ αντος 
οί/τ» ΐίρίββντιιις ωρ ύς τορ ίροηα άραριαζ^α&Μ ίίί'α** 
8^οΗ. 399« Β€Μμγ. (40. ΒαΙιαΙι,) Το τον μ^λοπφ^^ΰ Ίβί- 
«ο ν φητΛρ' "ΈρΦ^ χ^λ. €οΒρΜΓΑ 1)οηΐ. 6&γβιιιι. IV, 1. Ακ^ί^ 
|*€ΐι. Αγ. η., Αίαη&ιιίβ Γγ• 17. , ββρρΗοηΙβ ίη 96. 1. όαίη Η€Τ• 
ΐΐΑηΒΜ λ ωι^ίρα, ύΤι-, ΑοιοΙι. Α§. 135& Εηγ. ΟγμΙ. 95. Ηοβ. 
Θ4]ΤΜΙ. ^, 949. ^<«Τ/Μ^ άτ^ιρ^ρ^ς. ΑβκΗ. Ργοιβ. 197^. ύτ^βΐ^ 
^6ρ 01$ιιηήρ.ατης. Κύτιρ^ς βίΛΙπ ΙίΒΗΐ βαλ^Ρ ΗβπηοιίΚι 
Κύηψ&ί^ βάλ^^ ββίΜΜίΜΐΐΜΜ^ ΜΜ ^άλίησφρ, οΑτ. βιΙ ίη 6. Β^ 
Ιϋββ ϋΤνιτ^^Α^ς (ηΐΜρ^λιΐ «ηΐβ -χ^Α^τίΜίσΑ. λ Ι«Η>Γί τμϊ^έ'νΐ' ^ 
νΗ 3Γι/ .• <9Γΐβ3ΐϋ ΚοΜίαβ Ογ^^. Οίοη 218. ίίΰη φ^ρί&η^ ϊπηος αξ&Ιοφορος ηοτΐ γηρΛ^ 


• /■ 4. 

Ενρύ(άί9 γΧανκέων Χ(χρΙΐωρ* &άΧος 


τιαίλιχόμωρ μίλϋημα^ ύΐ μίν Κνηρ$ς 

α τ αγανοβΚίψαξος ΠΗ&ώ ροδέοίοιν ίν αν&εαι^ &ρίψαν• 

• • ./ • ι % • • ι# ' 
Μνρτα τε καΐ ια χαΐ Μχρνσος^ οχ(σ^. ΕήαΜϋ 11>γύΐαΐιι ϋηιΐηβΐί μηΚ Βηοιυβ «ρ. Οίβ. Οβι. Μ. 
Κ., Ηοπιΐ. Βρρ«^Ι, Ι, β» ΤΙΜΙ• Ι, 4, 81. 

Ργ. 8. ΑΛβη. IX, 388^, Ε. '^Ερ «λλο»ς »ί φησιρ (^Ιβν^ 
Χ*ο^, ν. ίΓ. Τ.)• -^^'*' **λ. ΙηΙβΙΙι^β οΙρΗζ, ςαοιΐ ιρβιιηι τοοΙ 
^ΙίΙ 8αΙ»8ΐί^€ΐ>&( ν«ΐ€ΐ(βηαΓΪαβ ΒΙαΙγ. £ιΐΓΐρ• 248. 

Ργ. 4. ΑϋΜΐ. XIII, 644, Ρ. Ό του Κυπρίου ΦιλοΙένου 
ΚυηλίΛφ. ίρύν τηζ ΓβΙαχ^ΐΜς ««τ< ίπαίρω^ αύτζς^ το χάΚλος, 
Λρομαηξηάμ^ος τηψ τύφλωσαν, ηίίαα μάλλον «ντης ίπα^Η 
η τά0 οψ%οΑμΰ¥ μ$^μθΡ€ύΗ Ιίγωρ ύίί' ^^ χαλλίηράςωτη^ 
χρνσίοβόατ^υχί. Γκλάτ^α , χαριχόφοΛΡ^ κάλλος ιρώτωρ. Ί^υ^ 
φΐο; ό !κοΜ/9θ9 ηαϊ »ατ ούόέν όμοιος η^ ΊβυΜίίο^ ίη€ίρψ' 
Εύρν^Ιξ ηιΧ. 1. γΐανκιωρ Ιί&π: /λνΗ*ΐί»ρ ^Α^ο6β^αβ: /Αι/* 
χέοβιτ ιιο§ (Ιβιίβηηαβ* ΥαΙβλίΜ ρ«ΐΓ0€ΪΐΜυι1ιΐΓ Ι^βΙοΙίβπιβ, ΙΙ«ηΒ•ιι• 
Α08, 1λ€μ Οο―α. Ι^βχΛΪο^ϋ. Ι » 38. , <ΐ«ί βά βρ1«η4οκηι, ηοιι 
€οΙοΓ«ιιι οοαίοηιη Γ^ίβτβΑάαιη 4ο€β4« Βχβρ«€ΐ6β Ιβΐιβη γλαυη&ρ: 

ν•Χ ΙρΜ ρΤΟρΙβΓ (ΟΡίϋίαΐΒ ΛΐίΜΙΗΙβί ΜΑ λΙΐΓ•€Μΐ>(Ι« νίιλβίΜΤ, 

ηνηςιΐΜΐ €ί ύ/ηροβίίφηροΰ ηί^ηατ β4 θ€ΐιΙο•• ΚΙβίηίΐΜ γλαυηοψ 

€Φ»)€€ΐ•Ιΐ Αι ν•ηΜ1 €9β€ΐ4ΒΜ• β€ ««ΙΠΙΒ 4θ€€ΐ 4ΐ ΤΟΧ ΧολΙΐΐώ^ 

Ι^: Μ€ «Β(Μί ρΜ μύ*»ημίΛ ϊΐΜβηΜΜ '^^^βίιβΜ', »Η»/ίαιιτ, 
«ΜΡ^«»^ Μη»ψάρ^ ^^^. ΗβπΜΝη. £ρί4. Ρ. Μ. |. 90λ 0«η»τ 
<|Μΐ «ο« ««!• ΜΐίΜΝίΜΓ ΜΜλΙίΜμορ Μη ΒοΟιΙα» 9. |ΐ<^ 
^ΡΛ, ν. ΡίΐιΑ Ρ^Λΐ• Χ, Μ ΡΜίΚβΛ. ΙτΓ. 1^ «. ΥβΜβ «Ι βν». 
<)•, «Ι Α«Μΐι. ββρρΙ. ΜΙ», ▼« ΐΜρρ. Ριβ4* Ρ]^• IX» 40. Ιικίο^». 

Ρί. 5. Αΐ1ΐ€ΐι. XV, 181, Α. ΛΓαί "Ίβυηος {μ^ηιμωψίίί τ»β 1 > 

Ταμος ί&ηνονς ιΛντος 5^Λ^ς.4/0ψη9§ν ψΗΐίίίβας. 

7. 

Του μίρ ηιτάΙοΗίΐί^ ίτί άχροτάτοίσιν 
ΙανιΤ-αι ηοίχίλαί αιολόδΗροι 
ηορέλοηές &* άΙιηορφυρίΛες Χξ χαί 
άλχνον^ς ταννσιηηροι. {Χιχρνσου)* Μύρτα τ 6 χαΓ ία κτλ. ΟίΓ. ΑΙοομμ» Γγ. 15. 
δβπηο ά€ φυλίοβολί^ νίιΙβίυΓ, οΓγ. 8(ββΐ€ΐιοή ίη 14. 

»€$0Ρ ηαΐ λιξίως ηαΐ σνηάξδύς Ιστιν^ γίητα• 9^ ιν το(>' 
ύπίηακτι%οΊς τρίτους προςωποις τώρ ^μαιωρ ηαχα πρυς^ί- 
σέ9 της σ$ συλλϋψης. — ηαλάτα^ ίέ:*/βνχί$ρρ, ούχ άι 
"Ιβυηος ηρωτος ίχρησατό' ϋδι^ι/αοΛ γαρ ηαί πμρ *0|μίρ» 
ηροτίρορ* άλλ* ίται π(Λν μοι καταχορίςηίφ. αύτιρ*^ ΑΛίγίρ 
<ίΓ. 8.) — ««* Λ' ίτίρωρ' Ταμος «τλ., άίαί^τίΑ */«^. 
€Γγ. ίΓ. 2, 3. Βιιΐΐιη&ηιι. 6γ. ΙΜ&χ. Ι, 501. ΡγοΙθ^^ ιμμιγ» ίο 
ΙΚ»7€. 66 βςη. νΜτίΡΟς ΗΙιΗ, <ιαο<1 €θΓΓΡχί: δορΗ. £1. 17. η^Η 
λαμπρορ ηλίου σΑας' ίωα χιρίΐ φϋ'ΐνματ όρνιί^ωρ σαφή. Εβί 
ί^ΙιΐΓ: εχεϋαί ηί Μοηιηηιη 9Η%Ιίαιύ, Vλ(•^ο η ΒοΗρ. ΈΆ^β. 211. 
ίΦΛίμ Βοηαιί μη %ηάί^€ηί€9 \ϊά^Χατ ύιτάβΛ^ ηΧυτος ορ&ρος νί- 
θ«ΐαΓ οίανηί ά\α: αΙίΐβΓ νοί^κβ. ΡΙαίΑΓϋΙι. βγιηρ^ νΐΐΐ', 3. ^^ V 
9(λύ€$ρ χαι ί}9η φ&ίγγ(σ{Ηα σνμβίβηη^ρ; Ελ* Μ. 44•, 63. ϊί' 
τοΒ κλύ€ΐρ αϊτιον; δοΙιοΙΙ. Ηοη. Οάγ$Β. /, 864. 6 παλούμίρος. 
ΟτβΙ^ηΐΒ €Χ ΙΙΗύςίοοηιηι Ηο^μι 1Ι»7ΰ09 βΐ δίΜκΙιοηιβ έίχΙ$8€ !<> 
ΓϋΐΚΟΓ αζίρπνος ογο βο φ β. άγρυπνος, Βΐ. 6υ(1• 98» 31.» ς•^ 
ίοΐ'ΐΑΜβ οΐίιη Ιιίε Ιβοΐυιη• 

« > 

Ργ. 7. Αϋιβη• IX, 386» 6. ^Ιβυκύς ^ινας λί»»4χ6ρφν^ 
(εοΓΓίςνοΙ λα&κτορφυρί9ας: μμ άΙκΛορφ.) ορομαζΗ Μ ^ον* 
τωρ' Του μίρ χτί, % ξαρ&αί ΗβηΜοηνβ; νρίςο |ιο^<^• 

ψνρ19(ς (ββΓίρβήΐΗΐβ ά1<9ΐο^. , «ΙΙί ^Ια^Μ^ν^^^βς) ΙΜΙ^ β^• 

ταη;^. €ογγ«χιΙ ΜπίΜΐιιιϋβ «ϋνΐν ρ<οΙ>λ1>ΗίΙβΓ< Νο• οΗ«ι ρ**^ 

ΛΐΙίβτ. ΟΓγ. ΑΙαιβί Γη 64. 1¥«Μ(«*6 ρρβφ^ατ ί^ΐρΟΑ ηήιΛβ »ί*^ 
Ιμιογ οροΒ «^ ιηπίϊε• |μιΙ€Ιιγ« «χ^πιιιμιι^ιιίβρβϊλ^ί,» χβ| υί^ψ^ 

ΈΛοη^οηύ ιΜίβββ ί^ηβτ αμτνίιοβ γιρυαύψ^; η^ϋΧοΛν^» «Τ«^^'' 

σ«^ (?) ϋομοοσαρ ΓοΡ^^μΜ^ος &4ι^ ΜΜΙ ¥ϋΚ. £«τΙρ* ^^ 

«^.826. . . \ . . ( ^ , θ. 

Παηαίαιϋα Κβισσάνίραν, ί^ααιίόχαμον χο^ιη'Πρίάμοίο 

9. 

ΌημβοΛντον "Ορφηι^, 

10. 

Παρίλίξατο Καδμίδί Ηονζψ 

II. 

Γον^ τί ΙίνχΙτίπονς χορονς 

« 

Ργ. 8.^ ΗβΓ0<1Ι«η. η9(ιΙ σχημ. €0, 33. (οΓγ. ίι, 6.) ΚαΙ γάρ 
Γλαυϋώτίφόα χτΧ. 1ιίΙ>η ιτό^^αν , χόρην, 

Ργ. 9, {>^^8^^ΜI. VI, 18, 92. < Ι, 283. ΚΓβΙιΙ) 1η €η$ €τβ«€α 

Ιη ίαφα€€η•οάί ΙαχΜη $€ΐΊηίηαΙίύΛ0 φ$β€άβη^ ίηυέιιέίίηίΗν ηοΛοΗ^ί^ 
«Μ ϋψΗΐΚοηοί %η <# Ιοηφηη ρνοΐβία, ιιΙ *^ίχύ,λ^υς ΑϋΜΐΙ^Λ^ Πίρ^ 
^*ίς Ρ€ΤΗ99 ΟνΙ^^ν^: νΐίχ$$. Ιη ψ»ύ ύοτ€9 ««οΐΜίηΐΓ , φ^ί ρτο 
ΟρφΜυς^Ορφ^ς ^ί'Όρφ^ν άίΛηΜ, ρτο^ ΤνΜς Τύίης. 5•ϋ 
ΛηϋηΐΛϋίΛ» %η ρτίιηύ ΎΜΗΐ%άο$ Τυδης τ Οίριΐόης^ Ε$ νοοαίί^ 
ηιηι ^ ^ ρτΒάναίΛΛ Ί^ καΙ φωρη^τας ηροςίφης Οί¥η]9 Τύ^ 
^ 9 ί«9ΐ€ Ηέτοάίαηο , ^κ• Αοο ροηϋ ίη ρΗίΛο €αίΗοΙί€οτνηι. 5ιινι- 
ΙΙΙίτ ν^α^β Όψύμ. "Ο ρ ψ. Οο44« ϋοηιρΙοΓββ *Ό(»φΐ7, ηηιΐβ οΐιηι 
ονομακίυτος β€ΐ11>€ΐ>•ιιι. ββά ιΐοο «χ ηοιίηβ ςοηκ]α6 €ο«Ι(Ι. 
"Όρφηψ €001 ν«Ι^Ι&. νΐ(ΙβΙιιπ]αβ «κιιββϊΐίτί βχ«ιηρΙηιιι ροβίΐαηι 
ίνίβββ: 46 (βταιίΜϋ<Μΐ« ΙΝ« ϋοΗαι ▼. Μβίηβΐί. ΕνρΙιοΓ. {τ. 67, 
8€ΐιιι«ι4«Γ• βη ΐΛϋ, Ι, 1, ΙΜ. Ηί€ 1Ι»ν«• 1ο€ΐιβ ρΗηαβ μΙ» ίη ςβο 
ΟτρΙιβί ηοαιβη €οιιιρ8Γ6α(» Ιχ^ΒβεΙί* Αβ1• Ι» 31Χ ΗομΙκ. €γ6|. III. 
19β. ΟΛ, βΐηιοιιιιίιβ €€ΐ ίη 9. ' 

Ργ. 10. €χ•ΐΒ6η Ληη.4, 266, 7. Καδμψ^ΐδφ γαΐψ^. "Λςη^ρ 
πάρα τ^ Κορδάτος ίκηΙπχΗ ποιτροηη;μιχον €ίς ϊς ΑαρδίχΛς 
χαι ηαρί Πρίαμος ΠριαμΙς, όντως !δΐί χαί παρά το Κάδμος 
ΚαδμΙς• τφ αρα Καδμτμς ίτιΧιοναβ^ το ί^' &η ουρ φησίν 6 
ίβνηος' ΙΙαρ^Χ, ικτΧ, , το όφϋΧόμίνο^ χηίδωκίρ. ^αρ^(«Γ 

■ 

Ργ. 11. ΑΐΙιβη. η, 67, Ρ. "Ιβνχος Ιν ηίμπτω μ£ΐ^ρ 
«ί()ί ΜοΧιοριδωρ φησί' Τους τ δ κτλ. ΗβΓοηΙββ «ΐ'οΓίλίαΓ ^β 
ί«βΓβ»ρΐί§ « 86 ΜοΗοηίάϊβ» ν. ΡίΐΜΐ. ΟΙ. XI, 26 βςς., ί|>ί(10β 
^*^Ρ• 2. ητάρορ Α£€: ιηα^ονχαρ ΑΜαβ. &Ι9 %ίΐ)ί Β1ΐ€«ρ>ι» <Οη»ίηίΐ. 

αμφοτίρρνς γ^γαωτας ι» ωίω ά(ΐ^νρίψ, 

12. 

ΙϊυχίΡας ηίμψιγας ηιόμένοι^ 

13. 

ι 

Ονη χβτα σφιτίραι/ ίιΐδώ, 

14. 

^αζον ηαρα οι χρόρον ηατα^ τάψΗ Λ^Λαγω^. ψονς. ΡοΐβπΚ ΐΜΒβη ροβΐ« ίΐτοΜίφάΙλους κπ^βτ•, τ« Μ«•Μ*ϋ' 
€ΐιιΙ>ί1•ΐίοιΐΜ 1. €* ΑηβιορΙι• Εςς. 417. ΤΗιιΙοβ ίη θ6ηηί€ο Εΐ' 
βΐ«ΐ^• II• 12, 33λ '^ρμη χήρα» ^ φ αλί, ίίαλον ϊ'^ϋσα^ίόι^ 
£ργορ. ΟίΓ. ΜιΐΦίκβΙΙ. 46 ΕιηβικΙ. ΙΙ«β. ΤΙι«οβ.449. Ιιβοικίι. Μαι. 
Β1ιβη« 1834» 364. ^Ι^Ός ^χίΐ Ι5γειι§^ ηοη Γ(Π^« £| ίβ ΙΙι^βο ιη• 
€^ρ8 ]ιΐ(1ίαυιη ηθιΙΙΐ ΟπιοιβΗ Ιν» 343, 19. Ο^ογ^π ΗΛπαηοίι 
€ΗΓοιιί€οη: Παρ* ΑΙγυτηΙων (^Ιγντηίοις) κυί^οιίίέφαλοί χαΐ ορϋ- 
%ίφαλθΛ ηαΐ ο τιάρα"! β υ {ίβύχοί) χριοχί'φαλος> €«(βπιη 
βίοιΙΗΐβΓ •οΜΐ Ηοηβη Οάγη, 2^ 873. Οβ Γοπιι4 ΜοΙΙοιιίιΙιπίΒ 
Ι1« Ψ^ 641* υ6ί ίη βΰΙιοΙΙ* Ημιο^ιιβ &€βηΐ Ιί%%υΗ^, 9ύο ίχοηα^ 
σώματα και συμιαφνηότας άΧληλοι^. Αάά^ II; ^, ΤΟΘΙ β! ^^' 
€ΐΐ6Γΐ ΐϋβΦηίοΜίΒ βχρίίειίΐοιιβιιι «(1 δ€ΐλνβ•ΙκΙί 1ΐ6πιιιι 307 βςς• 
Οαη ονο ΑΓ^βοίβο €ίΓ• δ&ρρΙιο«• ίη 17. 

Ργ. 13. 6«1βηα§ VI, 454 » 56. Β«βίΙ (XVII, 873.^ ΚνΜ 
*£7ΐι του ριφους όοχη χίχαχϋ'α^ {ηίμψίξ) ♦— ηαρ 7^ί»ς•' 
Ι7ι/χ• ^τΧ. Χίλικται δ* ούτος ό ίΐά/ο^ αύτψ χατά τ^α ««('^' 
βοΧ^ν ίηΐ χπμαζομίνφ πρίίμξρψι. Λίο %αΙ τα» ηρογρο^αχι*^*^ 
οί ιιλύατοΦ^ ίηι τώρ χατά• νους ίμβρου^ &ταγορ^ρ ίψΐ^^^*^ 

φασ^ τάς ηψψιγας. ϋβ ίοτηϋ ηΙομΜ Βα|(ιιι• 6γ, ΒίΙ&χ. Π, 216. 
ΙηώΗαηι νί ρΙαίί€ %ηηηάαΐ08 ιΙίοβύΑΐ• 

Λ. 13. ΗβΓΟίΐΜη. π<ρ? μον. 33, 35. Ό'Ίβίίχος Μ' ί^' 
«α? ^ίλνχως ηροφίρέται (βοίΐ. ίΑβωρ)" Οΰτι χτλ. Οοά*^ 
έΛίωρ. Οίη Ι^ο&βεΙ^• ΡαγαΠ. 313. 

Γγ• 14. Η6Γθά]&η« π£(»ι μον. 3ρ, 31. Οοοβΐ 'ίάψος αραίο^^ 
ιη&9€ΐιΙίηι 6886 ββηβήβ, ίηηιίαιη Γβηίηίηί, ίηΐ τζς ίην^Φ^^ 
ηβαΐΓίυβ, ϋΐ Ηοη. Οάγπ. Ψ, 33* ν^ ^* «*^ω Λ}•» ^στο, τβ^^»» 
^ί Οί ητορ ίχανδν* ^ΑIη ρ6Γ§ίΐ: «Αλ* Γσως' τοί^το άμφΙβοΙο»\^ 
μίνίοι^Ιβνχος ά^Ότ^ιλί το γίνος ίν τψ πρώτφ, οι^»^* 
τύν (το) 'Ομηριχον μιταβαλών* Ααρον ίάραοί χ(!' ι 
ι 


Πα^ ]^ρ($ον ίΙι^ΐΜν δ* 
ϊΛίχτορ ηαλάμΜσί βροτων* 
προσΟ'ίρ ην ηώ* άναρίτϋρ 
ίχ&νες ώμοφάγξΗ ψίμοί/$Χίφ .' % 1β. 

Μη τι καρ «^ιοις 'ίμβίαηύρ τψα» πφίς αβ^(Ηίηων αμ^ψω. 17. 

"Έρ^ϋος ηόΤΪ μάρ^οΡ ίχων {ίτόμα 
αηία δ!Ιρ$ν ονω χορύσσΗ. ^^ ηαρα ο7 Ηβπη&ηιιαβ : «ςο βαροι^ Λαρο^ ροβαβπΐΜ; ιβΙ^Ι- 

^ Γγ 1€• 8€ΐιο11. ΡιιμΙ. ΐνβηι. 1,^1. '// * Ορτυγία ηρόηρορ 
\^¥ ούσα ρήσος ίΐτα τιροςχωύ^έΐαα χίρροηισος /^^<ν » ώ,ς 
«βίν/ίνχος Ιστορεϊ' Παρά χίρσορ 11&$ψορ τορ ηα^ 
λάμα$ς β ρ. πρόσ'^Β ρ$ρ ηίβα ρψιρίταρ (ηαίδα ρηρηο^ 
^Μ,)ίχ^ύίς ώμ. ρ. 8ίπι1>ο Ι, 59. ΈηΙ τ»;^ ηρος ^^ρα^ 
*ούσας νήσου νυν μίρ γίψυρά ίστιρ η συναπτού Φλ αύτηρ 
η^ος ^ρ ηηΐίρορ, πρότίρυν ϋ χύίμα, Λς φησίρ "Ιβυχος 
λοΫηίου λΐ^ου, ορ ηολπ ίκλίχτορ. ΛίΙιβη. ΠΙ, 86, Β. Τσΰ 
ΛναρΙτον μψρηται "Ίβυχος. δ«η«νί( βοβοΐκΐιίυβ, ηίβΐ <ϊθθά 
'ταίϊ 6ΐ ηαΧαμαις β( ηί9α ρηριτάρ Ιβ^ίι : πίί' ίραρα&ρ Λ^ϊ βχ 
ΑΐΗβη&φΐ Ιββϋηοηίο: ί* ίηββΓοίι βΐ ηαρα «ι ηαΧάμαισι β€πρ•Ι| 
ΗβπΒΑηηοβ. Όβ τβΙΙο Ιβ(ο Ι&ρΙιΙβο, ςαο Οπγι;» 8:^Γ^€«ιβίβ ]ιιιΐ€ΐ» 
«τ>ΐ, ▼. 6οβΙΐ€Γ. 4β βΚα 87Γα(:α8. 89 §ς<|• Οο&ΐβ ίΚαά «&η«η 
ιοβηΐ ^ΟΜίίνιαιαβ Ι671:. ΒΙιβ^. 184 «ςΐ]. 

Ργ. Ιβ. Ρ1β«. ΡΗΐϋ^Γ. 349, Ο. 'Β^ςωηούμ$ΐΡ ηα^ ^ΐβν^ 
^ορ μ^ τι ηαρα ^ίο7ς άμηλακάρ η^. αμβλακΛρ 
^ ΟΙβΓίιίΑηο «ΙΙίβςιαθ ςοΒίωοτ ΗΙ^ηι ροΜΐ, ν. ΒαΐΐΗΐ• Ογ. Μφχ. 
Η> 7β. Αγ€ΜΙο€1ιΙ ίη 66. παρά ^πϋς <|ΐ€ΐιιηι, οι ρ€€^τ€ %η 
ξΜ^ο ΤβΓβηΐ. ΑηιΐΓ. Ι, 4, 6. ββηίβηΐιβηι ΠΙαβίΓ&νΐ ιη βιΠίΙοηβ 
ΐΙ'Τα ρο&ι ΚιιΗηΐ£βιι. ιη Τιιη• §0. 

Ργ. 17. ΡοΓρΙιγΓ. ίη ΡίοΙβιη. Ηλπηοη. ιο^ΥαΙΠβ. Ορρ. ΙΙΙ,96&. 
ΤΛχί(ας αν τις τάρ άπίίρωρ μίρ μονσιπης χαι των τοιοντωρ 
^(^ρημάτωρ, α ρυρ χΐιηλαφώμίρ 'ημ^ΐς , ίρ ϋ το7ς σοφιστι^ 
^οις Ιογοις χαλιρόουμιρωρ "Εριδος π. μ. ί. στ., φησίρ 
^^^ "Ίβυκος, άρτια δηριρ ίρίοις χορύσσοι, Οοάύ. 344 Ι1>7^ Βλβςίηί (ϋέηηηΐ8* 

48. 

Ονχ Μην άηοφ&ψάηις ζί»άς Ιτ» ψάρμαχον #»^ 

19. 

^ Αγύρ ηροφασίν ούχ ίτίίδίχετΜ ύν9ί ψΛία• 

ΤΟΟμ Αιιιιοτ6οιι«ΐ8 Τ«Ι1 οαπΒΐιιι. 

Οίγηρ. Ι^ΧΠ. 

5αΐ(1αβ: ^Ανακρέων, Ίηΐος, λνριχος,^ Σ(ν»ίνον 
νίος* οΐ δί ΕνμηΙου^ οί 8ί Παρ&€νίον, οΐ δέ 'Αρίοτοψ- 
του Ιδόξασαν. ^Εγραψεν Έλ^γέία χαϊ Ίαμβους, 7άΛ λοτ 
τα δκχλέχτω. Γίγονί χατα ΠοΧυχρατψ τον Σαμον τν- 
ραιη^ν, 'Ολυμπιάδι νβ\ (ΚαβΙβΓαβ ξβ' , ο(τ. ΟΚοΙοη. 'ν^οοινορύίτσοι , ίριοΜορυσοοι , ψ^νοο* ρορνσσοί. Οοιτβχί « 
ιη^πίβη ίβΙ>ϋ1β6 λΙ> Ι«>>•€ο ιι&^πιΗιβ, ν. Α«Ι. ΗΐΛ. Αηη. VI, 61- 
ϋΜΐ φΐιιη Ρίοιιΐ€ΐΙιβιι• Υοίαινο βαΜαχίβββΐ ίβιι«ι&, ^αριβ6^ ιηη^ 
ΐΜΐ{€ί6ιΐ8 Γατίί θββίΙ φά()Μ««ο^ ^ί(>«5 άμυρτηρΗίν. ΙιιιροΜ«ηιΧ 
4»ίιιο• ααβΜ ααοΜ βίΐίηι Γ€•Ιίιιοΐαηιβ &€£ββ8ΐ88β( &<) ίοηΐ€Μ» ββτρβΒ 
«ηβίοβ ίοηϋβ •1)ϊβίί: ροβίΓβπιο 8<1 ίοηΐβαι «ιΙιιιίαίΐαΓ^ 6θ^ρΑ€ΐο, ιΐ 
4|πο4 ροϋΛΓβΙ φάρμαχον, εβθβΓβΙ Μβαΐ.^ ^"'»<^,Τ^ γήρας αηο^ 
δύέται ηροςεη$λαβών, ως, λόγος, το τον όνου διχ^ιος. ΊΙονρ;^ 
ίγώ του μύ&ου ποιητής; άλλ' ούχ αν εατοιμι, ίηίί χαΐ Γτρο 
{μου £9ψοχλίίς χαΐ Α^ινοΧοχος χοΙ^Ιβυχυς 6"Ρηγ7νος- 
^δονϋΐν αυτόν > ΡΓθΙ)•νί Ιιιβο ΗβπΛΛπηο: Ι^ο1>6€]£ίιΐ8 ΡβπϋΙ. δ06. 
νβίβπι ρτονβΛΐί υς ποτ Ά&αναία» ίριν ηρί(η ΤΙιβοσ. Υι Λ 
ν«§αβίΑ «ίΙ>ί €βπι«Γβ νίβηβ δίίριν αν υ ς χορύσσορ «ικκάλΐ. 

" Ργ. 18. ΡΙιίΙοβορΙιιιβ Ιο Λρνιο βηβοο βρ. Ι«6(γοιιβ. ίγτη, 
^Μ βιι^. 18» ϊ«. 3». *0 Ιβυχοςί π^$ητ^ς •ιηΓ»? 
.^ΐΜφα/Μτο' Ού% %τλ. ΡοΠαβββ Ου» ίστ αηοφ^. Ρι«^ 
€β<Ι«Βΐί Ι^η^Ββαίο €αΓ «ά<1ίά€τ1αι ρΑΐ«(. 

Ργ. 19, ΖβηοΙ). Π, 4δ• *Αγων %τλ. Ό ΜΐΙα^ 6 πβξ- 
οψιογράφος 'Ιβύηαον την παροψίον ταυτηρ φησιν, «^ 
πΩΐύταυ χρησαμίνου του *Ιβύ%ου. ΥβΛα ΙρβΛ ροβίΑβ ρβη"•»• 
«ΐΓνβηα ίαβηηΐ* ΡίΐΜΪ»πιβ Γγ. ίηο. 149.^ Τί&ψενων αγώνων ηρο^ 
^ασ*ί άοδτάν ις οίηνν ίβαΧ$ σηοτον. Ατ'κί. ΑοΙι. 301 <*» 
σχίιί/ίΐ^ ανων ούτος θύ% ίίςδε%€ταί. Εαηρ. Η6Γ80Ι. 721 Ρ»»^ 
ΙΆ «Μ, Ό. Αβ. Ι. 'δΐ, Ε. €1 δοΐιοίΐ. Ρ1«. 979. ΒβΜί^Γ. 
υνι Α€8€ΐι>1ιΐ8: 'Αγίίν γαρ άνδρας ου μίνΗ ^^λΗμμίνονς. Αηορβοΐϊΐίβ Τβίί Οαπηίηα. 345 

Ρ88Η. Ηβΐΐ. Α. ^531.) οί δί ίήί Κνρον χα$ Μαμβύσον 
Ίοττονσιν αντον χατά την νέ (ναΐ^ο χέι Α ηϊ, «η<1β 
νι ΐοάί βΑΪβΓοιιϋοβ.) "ΟΧνμηιάδα. ^Εχη^αων 9ί Τι» 
δια την ^Ιστιαίου ίηανάατασιν ψχησίν "^Ιβδηρα ίν θράχρ• 
βίος δι ην οάτω προς ίρωτας παίδων %αί γνναιχύν χαϊ 
ωδάς. χαΐ αννεγραψί παροίνιά η μέλη χαΐ ίάμβσνς χαΐ 
τα χαλονμίνα * Αναχρίοντπα. - 

Ι. "Υμνοι Κλητίχοίφ 

ι. 

ΓουνουμΜ α\ έλαφηβόλ^^ 
ίανΛ/ παϊ ^ι6ς9 αγρίων 
ϋοΛονν ^^ρτψι &ηρων* 
ϊχοιι νυν ίπΐ ^ίη&αίον Αη&θΓ«»οηιί8 Τβϋ οΛΓίηίιιβ. ΡΓββΙβΓ Β^τςΙιίΙ βάΗΙοηοηι 
ϋρβίβρ ΜϋΟΟΟΧΧΧίν. ίπιΐβδίϋτι ιη οβοπι νοϋβνί «βηβαΓβηι ννβΙ- 
οΐίβτϊ Μιιβ. ΚΗβη. 1836 ♦ 1Ϊ8 βίΐς. «ί 260 β^ις. βΙ ςβββ ίρββ ςηοιη ίη 
ΖίΑΐιηθηη«ηηί Όϊλτ. ΡΙιίΙοΙΙ. 1835, β3» ρ. 608 βςς. (οιη &1π8 1θ€ί8 
οΙκβΓνιινί. 0«•£Γαλ• Αυ(€ΐη οΓ^ίηβιη Β^τβ^^ϋ » <|°> >" ύί§η€θάία 
αΓηίηίΙ>ν& υη^ ιιυηΐ€Γ0Γαιιι Αβςιι&ϋοιίβιιι βοβίΑίιιβ €«1: ^βηβη (»γ- 
ηίαυαι ςοπΑΐαβ βυιη ββρβηΐΓβ. 

Ι. Η 7 01 η ί. 5υιι( 1ιί άοο Ιΐ7ΐιιηί λ4 ΒίβιΙλίη €( Β&€€Κιηη βχ 
ββηβΓβ των χλητιχω» , ν. ΜΐίηβικΙβτ ΗΙι«Ι. II. (ΙΧ» ^32. Ι^λΙζ.)• 
ΚΧψίποί πσιν οΐ πόλΧοΙ των τί πΊχρά τζ ΣαπψοΙ η *Ανα^ 

Ργ•1• δοΐιοϋαβί. Ηβρ|ι»ββ4. 125., «Μ Η6ρΙιပ(ίο: Κο^ι^ν^ν 
ίί ίστ$ χμτά σχίσ$ν το όνο συατημασί» ύποταπτωχος, κα- 
^ΜΜρ το πρώτον "Αναχρ^οντος ^σμα^ Γουνοΰμα§ 
— ^ηρών. Κβϋςαβ βθάίΐ δοΛοΙΙββίιι. ϋβ πιβίΓο ▼. Ηβπηβηη. 
ΕΙ. ϋ. !», 667 βς. , <1β ΙίβΓιηοηίβ Ε^άί* Βο6€ΐιΙι. ΜβΙΓ. ΡΙηϋ. 287 βς. 
4β9<ι. \η\βο Ίχου νυν Μ Λ. δίν^ισί, 4>ρ€θχ«ρόΙων αι^δ^ών 
^γαα^όρα ηολίν. ΗβρΗαββίίο νβπυΐΒ ςυβΛαιη βϊ) ρτοιίαϋΐιιηι αι ίη 
Ατ^^αΙου &£ί6Γ6η8 ρ. 8. βΐ ίρββ έχου 6χΙ)ίΙ>6(, Β€ά αοέεχ € ηηου, 
ΒΗΝ «ι €<1ίλ• ΡΙοΓ. ο7χον, ΒβΓ^Ι^ίαβ σββηβυβ 9»γΏά€ίο β4 «ιί 
^Ινας ροΐίπβ θίοί άβΙ)θί8ββ &Γΐ>ιΐΓ&(α8 άβάι*: η χον νυν ΙπΙ Λ. 
Ανί?5 ίϊ, ϋ^εοχαρδίων (βχ υΓ8ίηο) «• ίςχα^όρ» ηάΐιν. δβιΐ 
^^ησυχαρδίων ρΓαβίβΓ οβίοβιη ΤοΓηΛί ρηββίΑΓβ άοαά (▼. Εχχ• 
Οηΐΐ. VII, 48.) Ιοβηηβιη δίοβϋοί. νίΒίζ. VI, 128. 'Η μίν στάσις 
ίτκαίονς αί« τελείους, η δί ηερίχύΐί^Χησις,ηερΙοΟον, γις ΐβτΐ 
«οΟ τύοΛηίρου μέλους άτιηρτι^μίνη . σύνοδος , ως δ *Αν0τ- 

23 346 ΑηαθΓ6θηΐί5 Τβϋ Οαηηίη». 

ι 

5(^Μ/(Τ^^ }^ρασνκαρίΙμιη^ δ* 
ίνδρων ίγκ^Οί,ρα πάλιν 
χαίρονσ* ον γαρ άνημέρονς 
ποψαίνης ηοΧιητας. 

2. 

*!ϊνα^9 ω δα μάλης *Έρως χρίων Γουνονμαι — 7χον νυν ί. Λ. δ. ^ρασυχαο^ 
δίων. τοίτο στροφή- ί7τα η άντιστροφγ/ ττροζ το άδΰ^ύί• 
Ου γ^ρ Ις άνημ, π. πολιητας. Ηίηο ΒβΓβΙίαβ βαβοβρίο 
^ρασυχαρδιων τ^ΜψίΛ βίο βοπρβίΐ ίη ΖίιηιηβπιΐΗηηί Οίω-. ΡΙιίΙοΙΙ. 
1837, 54. ρ. 4416 βς. η αού ν, *. ^. δίνη σι. '&ρασυχαρόίων 
ά. ίςαατορίς π. 'Έγχα^όρα βηίηι ηια1&νί( βχ ΑροΙΙ. διιιί. 
55., ΒβΙίΙίβΓ. Τα ψ^Αα €ίς δασία μηοη^ίασιν οί Ιωψ^ς χ«* 
τα δασέα ΐιςψλα, ως ίπί του τάφος τί^πότες , ΊντανΟα 
^ρ&αΰτα, χαΐ ΙπΙ των συναλοιφώρ' Έςχατοοάς πόλιν, 
Ηί3 ρΓθΙ>8ίί8 Ιιοο ϋίΓοί ροβι»: Όίαηα, φια^:, ορίηοτ, αά ΙίΙϋαά 
ηραβ βτΗνηι υιτοηοη μγ^^τλ •ΛΐΓο•ρκ$#, ρτομϋΐα. οιιαΐΜ&ΜΜ<^ 

ηοη Ϊ€νο6 αν€8 νηοάβνανίβ Αί <)υί8 νβΐ ρΓοΙ>Αΐ»ίΐ6 άίειΐ, 

810 1ο<ιαι ροβί&Βΐ ροίαιβββ, ηυβηι &<| ιιγ()«βι βυαη αΐίαβάβ ΒββΒ 
ν«<»Γβ νοίαίωβ ριΐΓ «$1 βϋιίαβΓβΙ ΙΙΙυά η »ου ΐαιη ιΙβηιιΐΒΐ ροΐ«- 
ταΐ άια^ 81 οοηιρΙυΓββ ββιΐύβ Ο^&β βηοιηβπιβββΐ ροβΐ&, «ι ΗίρροίΜα 
ίβαΐ ΙΓ, 48. Ροδί ΐΑη(&ιιι νβΓο ν^Γ^ΟΓοοι ιηΐβΓαιρβιΐΗΐβιη^ Ι»ιι<1ί?βςιιβ 
€χιιηι&8 ΛΐιοΓαπι εινιυιη, ηοη βαοΓοπι, αά ββ βιιοβςηο νοοι* ρο- 
1ιιί58« ροβίαη ! ^ Β«€(« 1γ68 Ιββίββ ϊχου ; Ιιϊηο βροηίδβίηαη €3ί, 
*/χα#ο(>α (νβΐ ^νκ.) βΐ ϊραηι νβΐ εοηΐη ΑροΠοηΐυη βΙιΐΓβ άΛ«κ, 
ψχι νβΙ &]ιαηι Ιοαιιη ίηάιεβνίι νβΙ ηβηιοηα Ιαρβυβ 6•ι. Αβράβίο» 
Γ€ΐηονβΙ>|ΐαΓ βάϋίΐβ ροδΙ ^ρασυχαρδίων ^Λτύ^ηΪΛ, ρ]αη« οΙ βηϋο 
βνβάβΐ 51011118 Ιοοο οΗΓπι. II, 7. Ηίηο Ιιαηο ίηΐβΠθοίυηι Κιογιβογ: 
Οιαηα^ €€τυω^ϊΛ.}αοΗΐαΐΗχ, ύονηίηα ί€ταηΜτη 6««ίιαηιιιι, /Λι »?- 
ρ/»€θί ν«•» η«ιΐ€ -- ηιί88Α νοηβΐίοηβ ^ αύ τ%ρα9 ί.β<Α― - οΜ 
οοηιηιοΓβΓβ, *π2 Λ'^^ι,σ* _, ΐοτΟητη ν€το νίτοτηη^ «ίτοιηοί 
«γ6«>λ ρνορίΗα : Μηιιβ ίΜΐη δςς. Οίβπι ίββίυη ΟίαπΑβ €βΙβ6ι»ίβ" 
«Γβηΐ, οριοοΓ , €ΐνβ5.: ΟΓ^βη &αΐ6ηι ίΙΙ&ιη &(| Ι^βΐΙι&βί ηρββ «ί*» 
άιοβΓβ νιάβίοΓ Ι.βιΐ€ορ1»Γ5η ΜββηβδίοΓϋΐη, ΟΙαηΑ« τ^ΜεΙοηβ Ώθ\>ΐ' 
ΙϋβιπίΗΐη ν. Νιοαηάηιηι ΑΐΙι XV, 683, Ο. ΧβηορΠΤ ΗΙϋ. Οτ• 
111, 3, 1». IV, 8, 17. ΜϋΗΙβη Οογγ. Ι, 3»2. Νιαη Ιίββ""•* 
ίρβα (αιιο άίηιίβ νιάβίαρ Γϋίβββ. νβΙ δ' ϊ||α<ι ροββίΐ «1>€88β, ορίβοΓ, 
Μ ρο8( ιχου ^ρ ίοοίίΐβπβ. 8. ποιμαΙρΗς , Βίβββη. ΡίηιΙ. 01. 

^ Ργ. 2. Βίο ΟΗΓ3Γ8. Π, 31. ΚδΙί. Μηδί οΰν τους &€ονς ««- 
λδίν όντως ευχόμερον, ώσηερ 6 *Ιωνων ττοιητης *Ανα%ρί^*' 
^?^^ί ^^• ΙηνοΓβΙ ροβίΛ ΒβεοΗϋπι, υΐ βίΜ ίη €οη€ΐ1ί«(Ιο ωιοΓβ 
ΟΙ•οΙ)αΙι, (16 ςυο V, (ι: ». Μβχ. Τ^τγ. XI, 1Ι6. (XXVII, 321.), *«»- 
ΙιβίαΓ. 1. δαμα^ι^ ^χρίϊαϋ Ηββγοίιίαβ δαμάζοντα η ύγίρωχον• ΑηΑΟΓβοηΐίβ Τοϋ Οαπηίηα• 347 

ίάί Νύμφαι χνανώηιδες 

ίορφνρέη τ' ^Αψροδίττ} 

τυμηαίζονσιν'^ ίπιατρέψεαι δ\ 

ΊψηΙας χοζνφάς ορέων, ^ 

/οννονμαί σ£' συ 3* η/μ^νης 

ίίϋ^ ημϊν, Χέχαρισμένης 5* 

^ωλης ίπαχουην. 

ΚΙίνβονλω δ' άγα&ος γενιν 

τνμβονλος' τον ίμον δ* Ιρωτ , 10 

δ άάνυσί, δίχΒα&αι. 

II• '£ρωτ$χά και ηαροίνία μίΧψ , 

5. 

βανβουλον μίν €γωγ ίρω, 
ΚΙίνβονλω δ^ ίηιμαίνομα^$ 
ΚλάβονΧον δί δίοςχέω. 

^β ΛαΓ ηαρ&ίνιον βλίηων^ - δ. Υηΐ^ο υψηλών ορίων χΰρυφας: (ηηβροβιιϋ β^ηιββιαβ, ηαΐ 
61 ν. 4. ίτικηρίφεται νχρ, Βαηλνίΐ, <ΐυοά τ&ΐαοι ΙιαϋθΙ ΰοάβχ Ρ&ΓΪβ. 
ΒοίββοΜ^ϋ , «χ ςυο ύψηλάς θβθί. 9. γίνου 1ι()η. Νο(8 &ΙΗ(β-' 
ηύοΏ^ίΑΪη Χλ^νβονλοί α σύμβουλος. 11. Υυΐς^ ώί' ου 
{^ οοθ. Ρληβ. : ϋηίηαβ ωδ€ νϋν.) νίν σβ δίχεσ^αι. ΕηβηιίΑνιΙ 
Εβρβπίΐβ 0(>β9. Ιη ΒΙοη. ΟΙιι^β* 41• βΑίιιϋβ €ΐι ίοηη& 1τί6αίΐϋΓ 
Β(. Μ. 259, 28. 

II, *Ερωτνχα χαΐ παροΐνιαί μέλη. Κη 3. Η«Γοάια<- 
ηηβ ΊαρΙ σχημ» 57, 6. άβ ΡοΙγρίοΐο αςβηβ (ν. λο Αατίιίΐοοίιϊ ίη 
60.): ύαρά δέ *Αναηρέοντι έπΙ τριών' Κλίύβουλον χτλ- 
Β« €1βοΙ)ϋ1ο τ. υ, 9. 3. Α δως χνέων, €Β διοςχνέω , Β 
^Μ^θΟί Ιηνηο&ω. €οιτ6χί( ΒβΓ^Ιιίηβ. Ηββτοΐιίαβ: Αίοαχαν 
{9ιθ(ί%έιν ΒβΓβΙίίαβ)* διαβλέηπν σννίχώς την ορασιν μίιαβάλ^^ 

, Ργ. 4. Αϋι. ΧΠΙ, 564, Β. Ό ΆνΛχρέων τΐ φηοΙν$ 
^ Χ7λ. Αά €ΐ6θΙ>υ1ηιη Ιιόο ςιιοςαβ €Αηηβη 8ρ€€(8Γβ ΒβΓ^Η μο- 
ΐίοϋαβιΐ: ΙββΙβ Μβχ. Ύγτ. VIII, 96. (XXIV, 297.) ^ΐίστά αύτον 
ϊ« άσματα τώΐ' ^ΓΑ£0/9ούΑου οφθαλμών. 

23* 348 Αη£ΐθΓ0οηΐΐ5 Τοϋ Οαηηίη^ι. 

ι 

δίζημαι σε, αύ 3' ονχ * άΐέίς, 

ονχ ^ιδώς, οτι της ίμης 

ψνχης ηνωχεν^ίς. , 8. 

Ψάλλω δ* ίΐχοσι [^^ίυδίην] 
χορδαΐσιν μαγάδιγν €χων, 
ω Αίύχααπι , αυ δ' ηβας. α. 'Μύς μίν δη Ποαδηϊών 
ΐατηχεν^ νιφέλαι, δ* νδπ 
* * *, βαρν δ' άγριοι 
χειμώνες ηαταγουαιν• 2. 8εΓίρ9€Γ€ ου Η/.ύδίς Βιιασι&ηηοβ, δβίϋΙβΓαβ ΥβΓββ. 06€)υΒ• 
263. αΐϋ. ΒβΓ^Κίο ηυηο ου ΐΛοεϊς νβΓϋΐη νΐάβΙιΐΓ. 

Ργ. 5. ΑΐΙι. XIV, 634, Ο. \4λλίί μην ηολλάχις χαι «ίτοί 
*ν ίί/ροΙ<ΐί γίι/ομαι ηερί της μαγάδιδος καλονμΒρης , πότί[β09 
αύλώρ ίϊδος η χι&άρας ίστίν' ό μέν γαρ ηδιστος '^ί ν ά- 
τι ρ ίων λίγη που' Ψάλλω χτλ. Οβ πι&£&<)ί<)6 ν. Βο<^^^^Η. 
ΜβίΓ. Ρίη^. 262 δ<ϊ. 1. Αυδίηρ αάάΊί ΒβΓβΙιίυβ : ΑίΙι. XIV, 634, Ρ- 
*// μίγαδις όργανον ίστι 'φαλτ(3ίον , ως *Αν. φησίν, Αυδων 
τβ εύρημα, % ΡοΓί. χορδΐΐσίν. μαγάόην ΒβΓ^Ι^ίυβ: ΡοΙΙαχ 
IV, 61• Μαγάδην ονομάζει Άν αχ ρ ε ων, ΥοΙςο μάγαδα^, 

Έγ» 6. δ€Ηο1]. 11. Ο, 192. * Αμελεί %αι πύλας ουρανού ία 

νίψη ονομάζει' *Αναχρεων' Με ι ς κτλ. ΡοβίΐΜβ η<Ι Ι)*^^^* 
<Ιυιη Κΐ0Γ(&1)3ΐυΓ ροβίΑ, €ίΓ. Αίο&ϋί ίΓ. 27., Ηογ&ι. £ρο(Ι. 13• 
2 βς. εστηχεν, είη Ηοω. II. Τ, 117. ΟάγδΒ. ^, 262. δοίιοΐ/βίίί 
νεφέλη δ ύδωρ βαρύ δ* άγριοι χ. χατάγουσιν, ΕυβίβΐΙι. Π. 
1011 , 63. νεφίλαι δ' ϋδατι βαρύνονται, άγριοι δε χ, τίατα/ονοί-^ 
ΰβΓ^Ιίίυδ νεφελαι ό* ΰδατι {ϋδίΐ Β&Γη^δίυβ) βαρύνονται, (^ 
άγριοι χ. παταγουσιν , ίάβιηςαβ ΰοη^εΐί βΟΓί^βηίΙοιιι βδδβ; νψ^Ι 
δ' ύδωρ χαατρ^εΐ, βαρύ δ* αέριοι κτλ. Αι ηυδςα&ιη ουρανον 
ηύλας ΑηΑ€Γ6οη τα νέφη βρρβΙίΑΐ, ςυοά ίβΰΐβββ (ββΙ&ΙΟΓ 5ΰ1ιοΙί«£»' 
^€ΐιιρ€ ηοη (€8(α(ιιγ; ονομάζει βοίΐίούΐ ό ηοιητης II. £, 7ί9 «<?<?• 
δεηρβίββε ριιΐο Αη&ΟΓβοηΙβιη : νεφελαι δ' ϋδει — γ. ι|« Ιιαο ίοΓ• 
ΒϊΛ €Κιο6ΓοΙ>οβε. Ββλί&βη 1209. — ηλη&ουσιν (τβΐ βρίονσίν ν?1 
8ΐιηίΙίΐ6Γ), βαρύ δ* ίίγριοι χ, παταγεΰσιν. ΑηαοΓβοϋΐίβ Τθϋ €&ηηίη8. 319 

1 

7. 

^ϊ/ω/ οντ αν '^ίμαλ&ιης 
βου?.ϋίμην χίρας οντ ίτ£α 
ίκντηχοντά τι χάί ίχατον 
Ταρτησσον βααιλέυσαι. 

8. 

ΣφαΙρί] δηντέ με ηορφυρτί] 

βάΐλων χρνσοχόμης "ί'ρως 

νηνι ηοιΚίλοσαμβά}^ω 

ΰυμτιαίζέίν προχα)^Ηται' 

η ί*, ίοτϊν γαρ ίη ιυχχίτου 

Λέσβου, τίρβ μ^ν Ιμην χόμ^^ν, ^ 

1(νχη γαρ 9 χ(ίταμίμφηαι, 

η^ς 3* αλίην τίνα γάσχΗ. 

9. 

*ΗρΙστηοα μίν Ιτρίον Χαιτου μιχρορ άηοχλάς^ Κγ, 7. 8ΐΓ•1>ο III, 151. " Τηολαμ^αροι^ Ζ^ τις ίκτης ττύλ- 
Χης ίυδαιμάνίας χαΙ μακραίωνας ονομασ&ηναι τους ίί^^άδξ 
ώ^ρώποι;^. ^αΐ μάλιστα τους "ήγψόνας, χαΐ δια τοϋτο ^^να•> 
*ξίοντα μί» ούτως ιίπΜ' *Εγώ τ αν ουτ χτΧ. Ρΐιη. Ν. 
Η. νπ, 49. 'ΆηαϋΠοη ψοεία Ατ^αηίΗοηιο Τατ1β8»ίοτατη τε^ί €^• 
ίτϋηϋ αηηοβ, Όίη^ναβ ΟρρΗότΗΐη Χ αηη%8 ανηρϋαβ, Αβ^ίϊίΐίο Ό€. 
ΟΓγ. ΗβΓθ4. Ι, 163. ΟίντβΓΟ €βΙ. βίβ]. ΧΪΧ. "^ρ^ω/ οντ ίγ 
Μ6ΐι1ΐΜ>Γοίη« : Γ«1ίςιιι ^/^ ^' ^^^ &¥ ^ια^αάαηΐί. ^^μαλ^ίης χ£- 
9(Λ9, Ρ1ι•€γΜ<1ΐ3 Γγ. 2. 3. €ο&ΐ€8€ΐιηΙ χαι έχ, ΰ« τ€ χαΐ Ια' 
ία匿ΐΜΐΜ ηιιιΐι«Γα1ίΙ>ιιβ (Γγ. 21.) -ν. Η«{πηαηη. 8ορΙι• £1. 873. Ι•ο1)6€]£• 
Ρ^ιιτη. 410. Βΐ8ββιι. Ρίηά. 01. 1 , 79. νιβίουβ τι Ι^οογαΙ• 

Ργ. ^. ΑίΗβη. XIII, 699, Ο. Χαμα•λέων ίν τίο ηβρί £α-^ 
^(^οΰς 3ίί<2 λί'γαν τίψάΐ; φησίν Λ*ί άυτηρ πηιο^^σ^αβ ϋπο 
Ανακρέοντος τάβέ' ΣφαΙ^τι χτλ, ΟΓγ. δΑρρΙι. ίη. 90. 
Νοη €βηήίηι 68( Αη&οΓβοηίβιη ο&ιίήιβη βΟΓΐρβίββο. 1. Σφαί,ρκηάν 
τοι^ ^Εροηα Μβίε&βπ Ερι^Γ. ^• 3. ΑΡ νηνί {νυνί Ρ) ηοίχι- 
^ο? Χαμβάρω. ^ο^^βx^( βχ ίιι^βηΐ6 δβίάΐβπιβ Μυλ ΚΙΐύη• 1829, 
307., ΰ^ΒΐΙοτΑαβ οχ ΕίγιηοΙοβί^^^ ^- Ζίοιαι^νιιιαηηί Όϊαγ. ΡΙμΙοΙΙ• 
1^, 11. νί^ν^, Κΐ4 β. νιάρί,ι,, ▼. £|. Μ. 448, 23., άβ Ιοχώά ηον^ 
χ(λοσαμ/9«;ΐφ €Γη δβρρίι. ίί^49. > 6. Ι•ϋ)ή ιύχχιχοϋ: οοηβχϋ 

Ργ. 9. Η€ρΚια€8ΐιο 69. Τί τι}ν διντ^ραρ Ιαμβικην ?χο9 χα- 350 ΛΔ&0Γ^ηϋ$ Τβϋ ΟαπχάηΑ' οινον 3 ίζεπί^ον χάδον^ νυν ^ άβρως ίρόεσσοίρ 
'ψάλ7^ω πηχτίδα τί/ φίλτι χωμάζων * ηαϊδϊ άβρρ• 

10. 

*^ρ&ίίς δηυτ απο Αευχάδος 

ηίτρτις ές πολιον χύμα χολυμβώ μίϋνων ίρίοτ^ί ' 

11. 

Τίς ίρασμίην 
τρίψας &νμ6ν ίς ηβην τερένων ημιόπων νη ανίΜ 
ορχείτα^; Ιπται^ ΠριάττΗον^ οΐον' *Ιίριστη σα μίν'ητλ. ΠόΙΐίσ^τημί 
ηστον μέν ονν αυτό πονοϋπιν , άλλύ^ τόγί κα^οίίρο^ Ιαιημα- 
τισμενον ΙστΙ τοιούτον, Αη&εΓβοηΐί ΐΓίΙ)υυιι( ΑροΙΙοο. ί^«%, Ηοβ. 
ν. χάσασ^αι, ΑΐΙι. XI, 472, Ε. XIV, 646, Ο. ΡοΙΙιιχ Χ, 70 
Οοηβΐίΐιιίι Ηβηηαηιι. ΕΚ Ο. Μ. 37$. Ι. Αϋΐ€θ. Χηιτον: 1η.'χ<κ' 
ϋΓβΙηυβ. άποχλάς (Ζ6ηο(]ό(08 Ηοηι. II. Α^ 351. άνξα9χας), ώ. 
Βαΐΐιη. 6γ. Μ&χ. Π, 6 βς. 2. χάδον , το χεράμ^ρ ΑροΙΙ. Ι/βχ. 
ποτήριον δΐιηπιί&β ΑιΗβηαβί. Κβεΐβ ΑροΠοηίαβ. 3. ΡΙ^ηι» 
ΙιΒγι ηαιόΐ άβργ, βΙϊϊ παιδΓ αβρζ, ηοδιμ άβρώς^ ηοδϊ Ι αβοΙ;^ 
ηοδί* αβρτί ΗβίάβΙδθΓ^. , νϋ1§ο παΐδ* άβρίί: βλίβΓοι^ιπβ ίτα'^ 
άβρζ, Ηβηο&ηηυβ πα'ι'δι ίβρί}, ύ,ίτ. £1. Ο. Μ. 55. ΕΙβ^ηϋαβ ΐι• 
πϊβιΐ ΰβηββΐ πόδας άβρίί , ηί ηοδαβρος άίείΐιΐΓ, ν1 ΐΥβδδβΙίηδ. 
ΗβΓ0€ΐ. Ι, 55. ΝοΙ>]β ήοδΙ ,λμβρψ ρΐΛ£Η9 ΒβΓ^Ιίίο ιιαοε *(»μ^' 
(Η6Γθά. Ι, 97. VIII, 68. Ιι. ί^. χωμάσων) ηαιδΙ ττοδαβ^/^- 

Κγ. 10. . Η6ρ1ιιΐ68ϋο 130; "Οταρ δ' έμηαλίΡ ή τίξις {η 
^ροωόος χαλδίται , ως ηαρ *^ΦαΗρίοΡτί' *Α ρ&^ΐ9 *'^• 
1. Αενχάδος, ΡΙιοΐ. »* ν. Α^χάτης σχόπελος τίίς '0ηΗ^οι\ 
άφ' ον ρίητονσιν αυτούς «V ^^ ηΑοί)^ς οΙίερεΤς {ίροηομα- 
ρδΤς). Σαπφώ δ^ . ηρύτηρ * ίηΐ Φααανι τοντο 7Τ9#^σβΜ. ^γ. 
^β|ο1(βπ 8«ρρΙι• 97 βςς. ΙΙΙ Ιϋλβί'ΑΓβίαΓ « ,ηΐη^ΐο 868(0 ύηοήΒ /^^ 
1(βμ€&4β ΓΗΓ^υβ 8β.ρΓ&6€ίρί(&(αΓυιη ^ό^ο8€.<1^^^^ Νΐβί |ιθ€ ρο{>"^ 

νο1βΙ»α(« 96 ίη αηά&8 «ιηοήβ ϊαιίβαβ ίΐΐ£ΐ|Γ£ίΐΑ(ΐ]Γΐίιιι, % μ^^'^^ 
ίρωτύ, φ. Γγ. 58, . 

Ργ. II. Α4Η6η. IV, 177, Α. Οίδαμεν δι^ χάι τους ΐ3>*ό?ιο*'ί 
χαί6θν(ί(νους, περί ώρ <ρησινιΆραΛρέ€(ίν* Τίς /(>. «(>*ν'*^ 
^. ίςέβην τέρεν ώς ψ]μιΦπΛν ύπ.ίϋύΧώΐβ όρχ- Οββ"*" 
1»οηαβ ιαρένωρ ήμΦϋπα^ν, Αϋι. 182, Ο.: χ^^ί*«ρ αυτούς «««^ί" 
^ΐΐ^ ό Άναχρεωρ, ίς ηβην ΜβΗΙΙιοΓηίαβ α1^τ§^ΐ^ ^* 
βΗ, αηίηιο %η ίίΐυ€ϊιίΗΐ€ηί, (Ιβ^ο β<1 ^^^^α8 β<ι//αΙ.^ ΑηαοΓβοηϋθ Τβϋ Οαηαίη^. ^ 351 

12. 

Σιμαλον πδον ίν χορω πηχτίδ* ίχοί^τα χαλίϊν* . 

15. 

'£χ ηοταμον 'πανέρχομαι ηάντα φέρονϋα λαμηρα* ^ 

14. 

Άναηέχομαι δη προς *Όλνμηον πτίρυγέσσ^ χουγαΐς 
δια τον ^Ερωτί' ου γαρ ίμοι ηαίς έ&ίλΗ 0ννηβίρ• 

1». 

'*0ς μ ίςιδών γίψί90¥ κ\ ;.>.».. ^Π 
νποηολίον χρναοφαίνναύν πτ^ρνγ^ν <^τοη9 ' ϊ •Λ ^^■ '*\ π 
ίίαραηέτατοα• 


Ργ. 12. . ΗβρΙιιββίΙο 101. 'ίΙσ^..,.όΙγψ''€ΐΰα:ο ' χ^ψΦΛμβ^)^^ 
ίηίμικτον γινίσ^αι, ομοιον τφ *ΑνοίΗρΐοντίί(^ ?<έ^«' Σί- 

Ργ. 13, . ΗβρΙΐΒΜΐίο δΧ Πολύ δί Ιστ^ ί^ηΐ το προ^. %^ κ«^ 
ηχκΐ^ΐδι τηρ δ^ντ^ροηβ ϋυζνγιαρ ιαμβίηην ίχοΡ, οΖομ ίσίί '?ι«ψ« 

μΐρ Άναχρ'ίοντι• *£χ χτΑ. ΜαΙίβΓ ¥β1 6ΐ>1αΐί$ νββίίηβιΑίβ 

1^(1 6ΐο1ί8 ροιίαβ ροοιϋίβ• .. , 

.•..... . . • ' •' ' 

Γγ. 14. Η«ρ1ΐΒ68(ίο 63. *^ίνα%ρίων ίπηηδίυσδ την ηρώ^ 
"^Ψ ουζνγΐο» δι -^οΑον ^σματος «» τριβράχίος\χ^ί ίαμβου ηοιη- 
σα«> ω^ Λναι, χύΐργ^ν λνοιν' τ-ης τ< χοριαμβίΛίί^ > %άί τ^ς ι«μ^ - 
β^ηηί' *Αηκπ. χτΑ. ΟίΓ. ΑηβίορΚκ Ανν. 1378. ιιΙ>ί 8€ΐιο1Ι. βΐΐβ- 
πιη νβηαιη •€ΐ<1«ηΐ, ία ςαο ναΙ^&ΐΑίιι ον γαρ ίμοι ^<Αμ σνΜ^β&ί 
«πιβη^ιινΐι Ροηοοαβ. δίιριΠίβΓ ί瀫Μ( €αρίιΙΐιΐΜ ο1> «ηιοτίβ 1οίθΓ« 
Ιϋηίιιιιι Αρυ4 ΗίιηβΓ. ΟπιΙ. XIV, 613. ^Αν.ποτί ί^ασ^€Ϊς ίφ* 
'^ιβου χαΧον ίππδηπίρ έάρα τον ίφηβον ολίγον αντοΰ φροπι-- 
(οι^α^ λνροίΡ άρμοσες ?]πΜη τοΤς "Έρωσιρ^ η μη αντ^ τ«- 
'^ριοσηοϋν αντίκα τον ίφηβον, μηχίτ$ μιλος ξνφημον εις αιϊ- 
^ονς άνμχρονσασ&αί. 

, Ργ. Ιδ. ΙΛ•Ιβη: ΗβΓο. <3λ1Ι. νΠΙ. 'Ο {ρως('Ερ.) 6 σος, 
^ ΤηΊ'ί ηοιητά, ^ίιςίδών μ€ νποηολιον γέν^ιον, χρν- 
οοφαίννων, 4ί βονλδται^ πτερύγων ι? άίτοΊς παρατίΜ- 
τ«σΟω. ΡΓοΜ>ί1ίΙ•Γ Γβ4€βίΐ Β«Γβ](ίο•. Αηβΐ. Ανν.698. ^Ερως 
ο πο^^ιρος £τ{λβων νώτον πχιρύγο^ χρυσών, £ΐχώ^ άνίμώ- 352 ΑηΑβΓβ(Ηΐϋβ Τβϊί Ο&ηζώκι. 

16. 

Τον μνζοτκΗον ηρόμτρ) Στράττιν η χομησίί'. 

17. 

^ΩινοχοΗ 9* αμφιηοΧος μέλίχρον 
οινον, τριχύα&ον χίλέβην ίχουσα. 

18. . 

Ονδ* άργνρέη χώαοτ ίλί^μήι Π^ί&ώ. 

19. 

ΠΧίΧτάς δ^ νηο&νμίδας 
η^ρΐ στηΟ'Βσ$ λωτίμας ε&ίψτο, 

20. 

Ό Μεγίστης δ\ 6 φΛόφρων δ&ία δη μήνες ^ ίταί τ€ 
0τ£φονξΛταί τ*, λνγψ χαϊ τρυγά πίνα μύϋνηδεά* Μ'^ Ργ, 16. Η6ρ1ΐΑ68ϋο 96• '^ναηρεωρ ονχ ΐάμβίχώ, ύίΐα 

ίοριαμβίίζ^^ ίηψίχΊ:ψπρος τάς ίαμβίηάς ^ηι^γαγε τί ιϋνί^αΐ- 
Μύν' Τον λυροηο^σι^ χιλ. ΡοΠυχ VII, 177. μνροποίός 
ΐΑναηρίων. €οη*βχιΐ ββΓ^Ιίίιιβ; 

Ργ. 17. Αΐΐιβη. XI, 4759 Ρ• ^^ ^ελεβίβ ροεοΙοΓοαι ^βικΓβ ^ί>- 

Ρη 18. 8<*^οη. Ρ{ηά. Ιβΐΐιιΐι. II, 5. • Τύιοντόν τ$ (ά^ Μαββ 
οΐίιαι ηοΒ ιηβ^^6IΜιπβ, ύΓη ΡΙηιΙιίπιιιι) )Γλ2 ^Αναχρέων (ΐρηχ^'— 
Οϋί* άργ, ϋ^ ηότ& ίΐαμηε Π. Έατζ^ιη» χω τότ: οοΜβ 
Ι«ηίυβ ν'ίβαϊίΒίητ Ηΐάκοτ , ηβϋάητη. Τζβΐζ^ ΟΗίΗ. VIII, 6ί8. ίη δί- 
ιηοηίιΙβιίΑ άΪΜ ί&Λάβη^ οίί. Ρι^οϊβ^β". Λ^οβίΓβ XXIV βφ Νίβ^ι 
Ι/νβΙεΙ^βΓυβ, ςοΐ άβ &ιιιοΓίΙ>ιΐ8 (ηΜώ) ρ^^ηίά τ^βηφύΒ ββπηοηβα 

€«6 «11. 

Ργ. 19. ΑΛ. XV, 674, Ο. *ΕχάΧουν ύί καί οΓ^ περιεδίοηο 
τσν τράχηλον . ϋτΈφάνους ύποϋν^ιάδας (ν. Λΐοββί ίΓ. 29, 1, 
8Αρρϊί, {γ. Ιδ.^γ χαι '^ί^αχριων' Πλεχτάς κτλ. Ι,ΊΙη νηο- 
ϋυμιάδας: ύηί^^νμίδαζ ^ίαιΙοΓφαβ» φ, ΑΧ\κ, $3;8» Κλ 

Ργ. 90. Αΐ!ι. XV, 671, Ε. Α^ίί τι παρά^ τω *Αψ. λύ/οί ν- 

νις στεφανουνται ; φησί γαρ ίν τω\δευνερω των ^εΐων' 

Μεγίστης κτλ, "Ο γαρ της λνγον στίφΰ»ος Άίοτιος ^^* 

1. Ό Α€ΐ4ίϋίΐ βαιβίΌΓθίαβ ουιη ΡοΓ£οηο ΑνΙνβ'Γββ. 141τ• ^^^ ^^> 
ΗβΓούοΙο ί&ηιϊϋ&ΓΟ, <16 <ιαο ν. ΗαΠυη^. Ραηκο. 1, θλ «Ο• ^ Δηικ^Γ6οηΐί8 Τβϋ ΟιιπΏλΜ• 3{(3 

21• 

22. 

Ποίαοί μίΐβ ^μίρ ίΐδη χρόταφοι χάρη τ< λενχόν^ 
χαρί^σσα δ* ουχέτ ηβη πάρα, γηράλιοι δ* οδόνης^ 
γΙνχΒρον δ' ουχέτι πολλος βιοτον χρόΐ'ος λελπηταί, 
Αία ταυτ άνασταλυζω ϋ-αμά Τάρναρον δέδοιχώς• 
^Αίδίω γάρ Ιστι δπνος μνχος, άργαλίη δ* ίς αύτον 
χά&οδος' χάί γάρ Ιτοιμον χαταβάντι μη άναβηναι, 

23. 

ΈμΙ γάρ λόγων [βμύν\ ίίνίχα ηαϊδις αν φιλοΐίν' 
χαρίιντα μέν γάρ αδω^ χαρίέντα δ* οιδα λίξαί. $74, Α. Αννοταί δί τις Χέγπν ταρί της λύγου άπλού<ηίρ(ίρ, 
οη ό Μεγίστης τ>7 λνγω ίστΒψανουτο , ως ηαρακΗμίνης ίχ 
χοϋ ίαψιλονς έρ φ {ύωχδΐτο τόπψ, σννδέσ^ης ί'Μχ«ίΐρων «^α- 
τάφων, £ΐ 671 > Ρ• '^ρίσταρχος ίξηγονμ^ρος το χωρίορ £φη 
ϋτι χαΐ λύγοΛς ίατιφανοι^ντο οΐ άοχάιοί• Τίνίχρος δέ^^άγροί'- 
»ων ίΐναι λίγΗ στίψάνωμα την λυγον' χαι οι αλΧο* γ€ ίξηγη^ 
ται άηρυςδιονυβά ΐπρα ίίρηχασίν ηδρΐ 'τυΰ ήροι^ειμίνού} Α 
ΟνίΝβ β&ιηιοβ ηοΓβιη 411υιη «€€6ραιιη υΒ€|ΐι« &€ΐ Ρό]70ΓβΙί8 Ιβη^ 
ροη Γβϋηαίβββ άίβββΓΪϋΐΓ «χ Μβηοαοΐο δβιαίο ίΙ>ί<1. 693 βς. χ <Αΐβ- 
βί5(€8 ϋΐηιΐδίαβ «Γ&Ι ρο^ΐΑβ» ν. 51ιιιοοί(ϋ3 £ρϊ^Γ. ΟΧιΧΧΙ, 7• .„ ,α 

Ργ. 21. ΑΛ. Χ, 430, ϋ. "Ο *Αψ. ίτ* ί«(^ΛΓί(><^;-•?ι^'^Γί 
(^ηοΐ' Καί^αρζ ιηΧ, πεντί τδ ΟίηάοΓβυβ: ΙιΙμ» ν< <ίβι^4|Γ8ο<. 
(ΪΓ. &ά Γγ. 7, 3. άναχείσ^ων Βϋτ%\ίΊυί3: ΙϊΜ ^ίνάχ^φ^^}, 

Ργ. Ά 8ΐο1>. Ρΐόηΐ. ΟΧΥΙΙΙ, 13. 2. I^ββ«I>Μ1]^ οι^χιε'^'. 

Ργ. 23. Μβχ. Τ>γ: VIII, 96. (XXIV, 297.) *// του Τηΐου 

ΰοφιστοΰ τίχνη τον αύτου ηϋ^ονς χάι τροπου' ^Ιαι γάρ ηαν^ 

τ^θ)ν ίρα τών χαΧών χα2 ίήαινΗ ηάντας' μεστά δί αΰ^ου ^^ 

^(^ματα της Σμίρδιος χόμης' χαι των ΚΧεοβονΧου όφϋ^αΧμωγ 

Χα< της ^αί^ύλλου ώρας* α^Χά χαν τοντοις την ϋωψροσυνην 

ορα\ "Εράμαι κτΑ. (Γγ. 24.) -^ ηδη δΐ ηου χαι τηντίχνην 

^(χαλύιρατο' *Βμί γάρ Χογων εΧν.^χα χτΙ• χαι ΰοαΟις 

*(άον ίίψαρ τφ ίρωτι τα δίκαια α^ηοί, 1. ίμων αιΐιΐίι Β^γ^Ιϊ• 

2. {ΙΜ .ν&ΐ€ΐ^6η&Γΐα5 Έ'υΓ. ΡΗοοη. 1400. ΙΛ\>νϊ διδο), νΓΒΐ• 

ηι»8 δίδω: νηί€Βίύϊΐϋ μίν γ άε'ιδωί Ογ, ΗΔΓΐυη^;. <1β Ραπίςο. 
1,381. ι 354 ΑχΜοΐΌοηΙίβ Τβϋ 6&ηηίη«. 

24. 

"ΕραμΜ ϋ τοι αννηβα»* χαρίηΰν ίχιις γαρ ηδοζ. 

25. 

^ΑβτζογαΚα^ 6^ ^Ερωτος άαιν μανίαι. τί χα» 7(υ9οψ(Η, 

26. 

Μθγάλω 9ψ}υτέ μ 'Έρως ίχοψε» ωαη χαλχενς 
πάέχίί, χπμερίρ δ^ ίλοναεν ίν χαράΰξη^. 

27. 

'^ίηίχαρας δ* απαλής χόμης αμωμον ανΟος. 

28. 

Θρτιχίην σίοντα χαιτψ. ρ69¥ γαρ ίχας ηϋ-ος. Η^τοόίΑηυβ ηερί μορ. 14» 21. '^'^*»- 
χρίων %αΙ χαρ^τόεις ύηεν. Ηίοο 6ΐη6Π()&νίι ΒβΓ^Ι^ίαβ. 

Ργ. 25. δοΙιοΠ. Ϊ1• Ψ^ 88. ^ϋ πλίΐους τώ^ %στ, Λ^ 
αμψ άστραγάΧτισ^ν έρνσσας* κιαί ίίταν */»τ<κοίτ<()Φτ' 
'Αστρ. ιηλ. Άναηρίων^ Ββ Ιοπιιβ άίηρα/άλη ΒΜ^ή 
Αηη. 451, Ά Ιη βη€ νηΐ^. χνδοΐμοιο ρΙοΓββ οοΓΓβχβπιιΚ. Ίύ'α 
1«4ϋ ΟιρκΙο Αρ. Κ1ι. ΐυ, 115 βςς. Ρΐιιίσβίπκ. Ιαβ^β- "^^^ 

Ψτ. 36. ΗβρΙίΑββΙιο 68. ^Γα< τφ« /9ρα;|τυ»αταΑι}χτο> ^^* '^'• 
ολα ξσματα συνί^ητ^δ' Μεγάλω %τΧ, 

Ρη 37. ΡΙι«νοπηΜ 8ΐοΙ>λβί ΡΙοηΙ. Ι-Χνί, 6. 71(>ίς τοΛβ 
γεΧοΊος &9 φαρίΐη δ *Αναχρίων και μιχρολόγος, τ^ ΐί^ιοί 
μψφόμενος^ οτι της χομης άτΐίχείρατο, λιγίαψ ταΰτα' Λ^^ 

χτΑ. Ηα]α0 €&πηίιιιβ βχοπίίυηι ρπΐ6€β<ΐ6η3 Γγ. ίπίβββ «τΙ^ίΐτβ^^'^ 
ΒβΓ^Ιίΐαβ. διηβΓάίββ ΤΗγ&χ βΐ Ροΐ^οπι^ιβ 6( ΛηΕΟΓβοηΐΐβ «ηοΓΐ^; 

ν. βΐηιοιιίθ• Ερί^Γ. ΟΙιΧΧΙ» 7. ΑηβοΓβόηΐιβ οΑπηιοΑ ^<^^^ ^''^] 
Σμίρδιος χόμης Μλχ. Τυγ. 1. €• ΟΑββαπβιη Ροΐ ^οΓ&ΐββ ά^οϋά^χ^ 
ία58βΓΑ(, Αβίί&η. V. Η. Ια, 4• Ροβίίαιο Αη«εΓ€οη &€ηΐ6Γ ο6]ογ|« 
ίη 29. €ίΓ. ΡΙιίΙοβίΓ. £ρ. 64. 

Ργ. 38. Εί. Μ. 714, 38. "-^στ* γάρ χαΐ σ/ω ^«ιί τον ί, ί 
χί^Ίρνμαν *ΑναΐΛρέων , οΤόν' θ ρ τι χ Ιη ν χτλ. £χ €04)βΒ (^^' 
Βΐιηβ ρβΐίΐιιιη £βΓβ]£ίυβ'6(&ΐαΐΐ. ΔπΑΟΓβοηΙίβ Τθϋ €απηΐη&. 395 

89, 

Άΐ£ ω τρΙς 7ίεχορημίν$ 
Σμίρδίη• 

50. 

Άη6 μο$ &ανΗν γένοιτ* ον γαρ αν αλλκι. 
λυσίς Ιχ πόνων γένοιτ ονδαμα τΰτνδε^ 

31, 

Οία η νεβρον νεο&ηΐέα 
γ(Λα&ην6ν9 οςτ ίν νλτι 'χίροέσσης 
άηοΚαφ&έίς υπο μητρός "ίπτοη&η» 

32. 

Σινάμωροί ηολψΙζονο»> ϋνρωρω. Ργ. 29. ΕαβΙ&ΙΙι* Οθ^ββ. 1Θ42, 47. ',^λλ' «τλ. πάρα *^να-^ 
*ρίοντι, ήγουν πολλαΗΦς Ικσ^σαρωμίνε. €ίτ. 8ΛρρΚ Γγ• 73• 

Κγ• 30. Η6ρ1ι&68ί. β§. Παρά τω '^ίναηρίοντ^ ίτίρως 
ίαχημάτίστ«Φ (το αχατάλ'ηΐίτορ τρΙμηρον)' *Αηο μο$ ίηλ, • 

Ργ. 31. Α(1ι«η« IX , 3Θ6 » 0• <Ιβ νοοβ /αΑαθ^ι^Ι'Ο^ «^ΐι•>: ΙΜ 
Άναηρέων' Οΐά τδ ν. Αβϋβη. Η. Α. VII, 39. αΙ>Ι «βτηιο 
^6 €6Γτα1>α8 εοΓηπ^βΓίβ (ν. δίοιοηίάί» Η^ροτςΗ. ίη ΧΙιΐν.):.• Α'α2 
*-4ν, ίπΐ ^ηλίίας ξρηοΐν* Οϊά τ δ νδβρον. δείιοΐΐ. 74η^ ΟΙ, 
III, 52. Τίταχται όέ ααϊ ημρά Ά^αηρίοντ^' *^^γα$\ω^ς 
οϊά τ δ ρίτΧ. Ηίηο ΒβΓ^Ικίυβ άγανώςί ν€Γΐ